9/99

ילאדיא לעב

An IDEAL HUSBAND הווחמכ ,א"תל הבנ'גמ 346 לע-לא תסיטב ןרקוה "ילאדיא לעב"
- הנרקהל דעויש טרסב רבכ התפצ רשא ,תועסונה תחאל
,השמ םשב לייד לא התנפ תעסונה ."סנרולו לאינד קנארפ התרמ"
תעסונהש הדבועהמ םשרתהש ,השמ .םיטרסה ןיב ףילחהל השקבב
ןיינעה תא איבה םיטרס תורוקיבל טנרטניא רתא תלעב הניה
השקבב ןד םיליידה בר .םיליידה ברל :רתוי ההובג האכראל
.יפולח טרס ןירקהל תעסונה תשקבל רתענו

EL-AL flight 346

הרזח יכרד תא ינא םג יתישע שממ סוטמ ותואב אלפו אלפה
תופצל יל םג אצי ךכו ,הנוחשה לארשי לא הקוריה הירציוושמ
וניה טרסהש תענכושמ יתייה תונושאר תוקדב ."ילאדיא לעב"ב
ןאילו'גש ירחא לבא (הנוכנ אלה הנחתה לע יתייה) תיתפרצב
רבד ,הנקות היעבהו ,ריבס אל רבכ הזש יתטלחה העיפוה רומ
תא הברהב הניש אל לבא ,רשקתמ רתוי הברהל טרסה תא ךפהש
.טרס לש לבז (pardon my french) שממ הז ילאדיא לעבש הדבועה

ןיינע לש קיז חתפתמש דע העש יצח תוחפל חקולש ךכב ליחתנ
,הבידא תוניינעתה לש השולק הבהלל חתפתמ הזה קיזה ,טרסב
שחרתמ טרסה .הפוצה לש וקוהיפמ תובכהל תמייאמ עגר לכבש
,ורבעש תואמה ברב ומכ ,הבש הרבעש האמ הזיאב והשיתמ
עקרה הז .(המודכו תועינצ ,םיסומינ) קיעמ ארונ היה לכה
,איהה האמה לש הדימ הנקב "הריעסמ" הישרפ תוחתפתהל
.תוריעסמ (אל) דאמ דאמ תויטנמור תויוחתפתה רפסמלו
,ילגנא דחא רבג .דבלב ןטק קלח םכל הלגא ?םש הרוק המ
התוא הליכשמו הפי ,הילגנא ,תחאל יושנ (םשה תא יתחכש)
התטיחסל ןברוקל ותוא ךפוה ורבעמ לפא דוס .ץירעמ אוה
הפוצ יתייה איה אלמלא ,ךרובתש) רומ ןאילו'ג תרמ לש
לע ץילמי אוהש תניינועמ ןאילו'ג .(!תיתפרצב טרסה לכב
(ןונגיסב והשמ וא) ,ץאוס תעלתמ ץוח תפסונ הלעת תחיתפ
ענכהל וילע םאה .הנידמה תבוטלו ותפקשהל דגונמ הזש תורמל
?ותוא בוהאל ךישמת איהו רבד עדווי אל ותשאלש ידכ הטיחסל
?םייטרפה וייח תא ןכסלו ויתונורקעב קובדל וילע אמש וא
,םיכוביס ינימ לכ םיפסוותמ ךכ לע .תויזכרמה תולאשה ןה ולא
.טרווא טרפורו רביירד ינימ לש םבוכיכב תויטנמור תולילעו

Sir Robert and Lady Gertrud Chiltern
.דמחנ הז ,ותוא איהו התוא בהוא אוה

םא יכ טרסב תופצל קשח םכילע הרשה אל רואיתהש הווקמ ינא
הפוקתב יתיארש םיעורגה םיטרסה דחא הזש םכל ועד זא ןכ
.קיחצמ אל אוה רקיעבו םמעשמ אוה ,ףועמ םוש וב ןיא ,הנורחאה
אלו ,עשעשמ וא ןונש אוהש ינפמ אל "הידמוק"כ רדגוה טרסה
התיה אלש ללגב טושפ אלא ,תוחדבמ תויצאוטיס וב שיש םושמ
,אל וה ?הלועפו חתמ .ותוא לבקל הנכומ התיהש תרחא הירוגטק ףא
.הקדל קוהיפ לש עצוממ בצקב קהפמ אל הפוצה הלועפו חתמ יטרסב
הז םומעיש...ו שיגרהל שרדנ הפוצה המרד טרסב ...ןכבו ?המרד
לכה ךסב ינאש המ רוציקב ...state of mind הז ,שגר שממ אל
רדבמ היה אלש הז ,ךכ לכ הכיראמ ינאש יל וחליסו ,דיגהל הצור
.ללכב

ךסמה הנרקהה לש ןורחאה קלחבש ןעטי טרסה לש הנגהה בתכב
תולגע םירבעמב ועיסהש םילייד לש םהישאר ידי לע רתסוה
הפוצה ידיב הלעש ןכתי אל ךכו ,סכממ םירוטפ םירצומב תוסומע
תארקל אקוד וחתפתהש ,תוימוקה תויצאוטיסה תא תווחל 'ס
.םות דע ,ףוסה

Cate Blanchett, Minnie Driver and Rupert Everett

דאמ דאמו ,םיילאדיא ויה אל היפצה יאנתש הדומ ינא ,ייקוא
רתוי הברה תסאבתמ יתייה עונלוקב טרסב הפוצ יתייה םאש ןכתי
תרוקיבהו (םיפוצ וב טרסה רובע םימלשמ עונלוקב לכה ירחא)
.םיינש יפ טרסה םע הרימחמ התיה ילש

ךרואל םידמחנ דאמ ויהש םיליידה תא יתמלצ סוטמהמ יתדרישכ
,םיעסונה תבוט ןעמל ,וישכעמש יתשקבו ,םהל יתידוה ,הסיטה לכ
."סנרולו לאינד קנרפ התרמ" תא ונירקי

.הפיחב םישדוח רפסמ ינפל יתיאר "סנרולו לאינד קנרפ התרמ" תא
רוזיאב תורעיב םייינפוא לויט ךרעש ידידי לאיראו ,האנו יביבא ברע היה הז
.עונלוקל ונאצי ינאו לאירא ,תליא ריפואו ,תוריהמב ושבגתה ברעל תוינכתה .רוקיבל עיגה
...ןורחאה עגרב קוידב ונעגה

Julianne Moore as Mrs. Laura Cheveley
parle vous francais?


Rupert Everett as Lord Arthur Goring
Minnie Driver as Mabel Chiltern

 
 
EL-AL

תכלל אל

1.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo An IDEAL HUSBAND website
To An IDEAL HUSBAND website