3/2002

חרקה ןדיע

זחואש ,םודק יאנס .הנשכ ינפל רבכ יתיאר "חרקה ןדיע" לש רליירטה תא
טלמל ויניש רועב חילצמו ,קנע ןוחרק לש תוטטומתהל םרוג ,לודג טולבב
םע ,חרחרמ "יאנסה"ו ,חתומ ,קיחצמ רליירט .ולש טולבה תאו ומצע תא
,לודג ךסמ לע רליירטה תא יתיארשכ .תוהדזה ררועמ - תולודגה ויניע
.עיגי "חרקה ןדיע"ש תונלבסב וניכיח זא .רתוי הלודג וליפא התיה האנהה
...הארנ אוה קוחר המכ הנשמ אל ,עיגמ דימת דיתעה .עיגה אוהו

םהיניב .רליירטה יצירעמ לש דאמ הלודג הרובח םע ונכלה ינאו ןרוא טרסל
.תוהובג ויה תויפיצה .לג דוע וליפא ילואו ,לג דוע ,לג ,הרוד ,קרב ,ןו'ג גנול
ימס תא ירכיז ,'םילותחו םיבלכ תא ירכיז" :יל השחל ןו'ג גנול ,טרסה ינפל
דאמ רליירט היה "םיבלכו םילותח" לשוכה טרסל ,רכוז אלש ימל ."סניקנ'ג
תכמנה .הבזכאכ רבתסהש ,ומצע טרסהמ תוהובג תויפיצל םרגש ,קיחצמ
האנהה תרבגהל תימיטיגל הקינכט איה טרס תלחתה ינפל תנווכמ תויפיצ
םמעשמ טרס םתס :ארונ אל ?אל ?םתיאר "תועבטה רש" תא ,בגא .ונממ
.ףוסב הטנאופ ילב
התוממ ,ןלצע וב ,חרק ןדיעב םש יא שחרתמש עסמ ראתמ "חרקה ןדיע"
,תוערה שרוח ,רמנה .דבוא קונית םדאה ינב טבשל ריזחהל םיסנמ רמנו
רוק הברה איבמ המחה הנועה ףוסו ,תנכוסמ תדוכלמל םליבוהל ןנכתמ
םיכפוהו םידדייתמ ןבומכ םלוכ ,ךרדב .תרגסמה רופיס והז .הניצסל חרקו
םודק יאנס ותוא - "טרקס" םכרד תא הצוח םעפ ידמו ,שפנבו בלב םירבחל
הביסה תא הווהמו "!יא"ה תפשל טרפ הפש םושב רבדמ אלש ,דומחו
...טרסל ונכלה ללכב הללגבש תיתימאה

היצמינאה יטרס תא הארש ימו ,דאמ הטושפ הניה רופיסה לש הלילעה
ןלצעה ...םינוש םיטרסמ תוסיפו תוכיתח ההזי ,תונורחאה יצחו הנשה לש
,וילע ןגהל תלגוסמ ךא ,ותרבחב הצור אלש התוממה לא קבדנש ,ןטפטפה
ינשבו) .םינפה ףיעזמ קרש לא קבדנש ,ןטפטפ רפוסה רומחה תא ריכזמ
ריכזמ ןנושמה רמנה .(תועיגפו תושיגר לע הסכמ קר תוחישקה ,םירקמה
םירבוע םהינשו) ,"שארה לע לפנה רסיקה"מ תיכונאה המאלה ,וקזוק תא
עלקנש ,(!וב) שונא ןב טועפ םויק םאו .("הבושתב הרזח" לש המוד ךילהת
וצור ,רכומ םכל עמשנ אל (?תוצלפמ ?תומודק תויח) ישונא אל םלועל
...טרס לש יפוי הז יכ ,'מ"עב תוצלפמ' תא תוארל

חרק הברה הברה םע ,הטושפ תיסחי היצמינאב ןייפאתמ חרקה ןדיע
תורמלש בל םישל ןיינעמ .הדובע םירוטמינאל ךוסחל ידכ הארנכ ,עקרב
ירצוילש הארנ אל ,תידמימ תלת תבשחוממ הקיפרגב יושע טרסהש
הרעש לכ 'מ"עב תוצלפמ'ב .יטסילאירל ותוא ךופהל הרמוי התיה טרסה
קרשו הנויפ 'קרש'ב ,(?קוניפ ופמש) קרבו םייח תאלמ תיארנ ילאס לש
ךכ אל ךא ,םדא ינב ומכ טעמכ םיזזו ,תוישונא תועבה ילעב םניה ומצע
קר ,ןשי רייוצמ טרס ומכ הארנ חרקה ןדיע .חרקה ןדיעב רבדה אוה
"טרקס"ה לש םיעפומה אוה טרסב יתבהא יכהש רבדה .דמימ תלתב
ולש תועבהה ,תעקשומ יכה תומדה אוה טרקסה דחא דצמ .וכרואל
,תויחו תויתימא דאמ תוארנ (םינפה תועונת דחוימב) ולש תועונתהו
,לשמל ..."Cartoon"-מ תומד ומכ גהנתמו עיפומ אוה תאז םע דחי
הז ,קרב תעיגפמ םחפתמ אוהש וא ,ןהירוחמ תוצפוק ולש םייניעהשכ
ינימ לכ ול שי ,ףסונב .היזיוולטב םיאור ונייהש והשמ ומכ שממ הארנ
דצמ .המצע הלילעל רשקהו רשק ילב טרסה ךרואל תוהומת תועפוה
יאנסה תא ךפוה טרסב רופיסהמ קלח שממ אל אוהש הדבועה דחא
...ותיא קר םלש טרס תוארל הצור יתייה ,ינש דצמ חלצומ ךכ לכל הזה
(?"טולבה תסריג - חרקה ןדיע" תא ושעי םעפ ילוא)

םע דחי ,ןורתי אקוד הזו ,בושחו לודג רסמ טרסל ןיא ,םירסמ תניחבמ
תודדומתהב ריבסו דיחא וק טקנ אל טרסהש הז תא יתבהא אל ,תאז
תויחה ןיב םיסחיהו ,םדא ינבו תויחה ןיב קבאמה לש אשונה םע ולש
םירמנ ךא ..."םיער"כ םיפרוטה םירמנה תא רידגמ טרסה ,לשמל .ןמצע
תיבויחה הדוקנה .םייחה םה ולא ...םתייחמל םיפרוטו רשב םילכוא
הייפצ ךופהיש המ ,םירגובמל הבר הדימב תונופ תוחידבהש איה טרסב
,היצמינאל דחוימ טהל וא םידלי םכל ןיא םא לבא ,הדמחנל םידליה םע
םיטרסל האוושהב לבא ,ביבח טרס הז .טרסה לע הצילממ אל ינא
יתיארש ומכ ,תומלשו קרב ותוא תא ול ןיא טושפ ,םירחא םירייוצמ
.'קרש'בו 'מ"עב תוצלפמ

רשפא

3 stars :טרסל
5 stars :רזיטל
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא לפיימ לג קרב הרוד ןו'ג גנול  
3.5 ? 3.5 4.5 2.5 3.5 :טרסל
4.5 ? 4 5 5 4.5 :רזיטל

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To ICE AGE trailers
ICE AGE לש םירליירטה לא


To ICE AGE Official WebSite
To ICE AGE Official WebSite
אל האתר העיברי של עידן הקרח
חרקה ןדיע לש ירביעה רתאה לא