10/2001

תינש םיכמ טקשה בובו יי'ג

תויומד יתש ,טקשה בובו יי'גמ הדירפ טרס וניה "תינש םיכמ בוב טנלייסו יי'ג"
יי'ג ולא םיטרסב .םימדוקה ויטרס תעבראב 'תימס ןיוק יאמבה תא ופדר/ווילש
ויה םבורש םיטרסל תימוק התחנתאכ רקיעב ועיפוהש םיילוש תויומד ויה בובו
הלילעב ידמ בושח קלח תחקל ילבמ ,תכשמתמ תימוק התחנתא םמצעב
רתוי שרדש 'תימס לש להקה תדהאל וכז םה תאז תורמל .טרסה לש תינויגהה
םלוע ןיב לובגה לע יחש ,ללכבו וליגל "תילטנמ ריעצ" ,רליד אוה יי'ג .בובו יי'ג
,ולש קיקדייסה וניה טקשה בוב וליאו ,תוינימ תויזטנפ לש םלועו תואיצמ לש
םה דחיב .טעמכ רבדמ וניא אוהש ללגב הז ילוא לבא םכח רתוי תצק אוה
תויומדל הארשהכו ,'תימס לש םיטרסב םיילוש תויומדכ םהייח תא םיריבעמ
ויטרסב קר איה םג תמייקשו) "קינורקו ןמטנלאב" תארקנש סקימוק תרדסב
דע (בוב לש דחוימב) טקשב יד םילהנתמ םהלש םייחה כ"הסב .('תימס לש
,טרס םהילע םישועש קר אלו ,טרס םהילע םישועש םילגמ םה דחא םויש
טרסה השענ ןהילע סקימוקהמ תוינוידבה תויומדה ןיב םילבלבמ "טנרטניא"ב
ומכ תובילעמ תואירקל םיכוזש ולא םהש ךכ ,םהיניבו
..."Fuck Jay and Silent Bob. Fuck them up their stupid asses."
ימוליצ תא רוצעל דווילוהל עוסילו (?) בוטה םמש תא ליצהל םיטילחמ םה
םירבוע בובו יי'ג דווילוהל עסמב .טרסה לש תרגסמה תלילע יהוז .טרסה
,הריזנ ,תוטהול תורוחב עברא םע שגפמ תוללוכש תונווגמ תואקתפרה
ימו יי'ג תא טרסב םלגמ ימ ?דווילוהל ועיגי םאה .דועו םדא תפוק ,הרטשמה
יאמבה לש בוט רבח"מ ץוח) ?טרסב קלפא ןב עיפומ דיקפת הזיאב ?בוב תא
?םיהלא תא בוש הארנ םאהו ,("הבוט השועש
Jay and Silent Bob
Ben Affleck and Jason Mewes

Jay and Silent Bob Strike Back - 
THE LAST ADVENTURE of Jay and Silent Bob
Chrissy and Justice

Jay and Silent Bob
Bluntman and Chronic


יניעבש ןייצל תבייח ינא ."תוחיפנ תידמוק"כ רדגוה טרסה םינותיעה תיברמב
ןכא "תוחיפנה" אשונו ,"ךומנ" רומוה טרסב שי םנמא .טרסל עורג רואית והז
םיכמ טקשה בובו יי'ג" ךומנ רומוה יטרסמ לידבהל לבא ,םימעפ המכ הלוע
תובר תווחמ לעב ,ומצעל עדומ דאמ טרס וניה ("תינש םיכמ" ןלהל) "תינש
םיפתתשמש םינקחשה לעו דווילוה לע תודירי ,יאמבה לש םימדוקה םיטרסל
תנגפומ יללכ ןפואבו (םמצע לע קוחצל םיצלאנש ולא םה ללכ ךרדבו) טרסב
לע קחוצ טרסהש תורמל ןכלו .םיאשונ ןווגמ יפלכ תויניצ טעמ אל טרסב
הז ,"ךומנ"כ םירקבמה ידי לע רדגומש ןפואב 'וכו ,ןימ ,ףוג יקלח ומכ םירבד
תועדומב אקוד אצמנ רומוהה בר .ךומנל טרסב ולוכ רומוהה תא ךפוה אל
קחשמ קלפא ןב ,אמגודל .תואיצמל טרסה ןיב קחשמב ,טרסה לש תימצעה
."קלפא ןב"כ ומצע תא םגו ,"ימייא גניסייצ" טרסהמ ולש תומדה תא םג טרסב
תויתריציו הנובת תצקל שרדנ הפוצהש הארמ םגו תרדבמ וזה תוליפכה
.היפצה ךלהמב

קפס אלל היה הז .הוונ םגו בירי םע דחי ,הינתנב ישיש םויב טרסל ונכלה
ותדלוהמוי דובכל תיגיגחה תדלוההמוי תחורא תדרוהל רתויב םיאתמה טרסה
יצחו הנשה ךלהמב .(!ךומנ אלו) םכח םג ימעטלו ,קיחצמ ,לילק :ןרוא לש
וניארו "תינש םיכמ" תארקל "תיבה ירועיש" תא ונישע ינאו ןרוא ,תונורחאה
םיטרסה .רדסה יפל שממ אל יכ םא םימדוקה םיטרסה לכ תא DVD-ב
"ימייא גניסיי'צ" ,"סטר לומ" ,"דבלב םירכומ" :םה עדוי אלש ימל םימדוקה
םיכמ" ביבס רצונש Buzz ה םעש הפוצ ינא והשכיאו ."המגוד" - לכמ עודיהו
DVD-הו ואדיוה תוירפסמ ומלעיו ,תשדוחמ הנדעל וכזי םהש קפס ןיא "תינש
תוארל (דאמ) דאמ יאדכ ,הלאש ללכב ןיא ,יתעדל .ראוני עצמא דע תוחפל
"תינש םיכמ" תרחא יכ ,"תינש םיכמ"ל םיכלוהש ינפל םינשיה םיטרסה תא
,םירשקהב אלמ טרסה .רשפ רסחו יליבד יד טרס ומכ תוארהל תמאב לוכי
תוארל ,בובו יי'ג תא ריכהל יאדכ יללכ ןפואבו ,םיטרס ןיב םירבעמ ,םירוכזיא
לש דחוימה ןונגסה תא ריכהל םגו ,וחתפתה םה דציכו ,וחמצ םה הפיאמ
ויסחי לש הירוטסיהה םע תורכה םג ,םיטרסה םע תורכהל טרפ .'תימס
יפלכ חתפ אוהש הדהאה רסוחו ,םינפלואה םע 'תימס לש םילתופמה
איה ךכל אמגוד .רוזעל הלוכי טנרטניאב ןוידל םימורופ יפלכו םירקבמה
ה-ז-כ טרס וניא "הילונגמ"ש ךכ לע 'תימס לש ויתורימא ביבס רצונש רופיסב
וחצפו ,תחלצב םדי ונמט אל הילונגמ ידהוא ,וביבס רצונש שערה ומכ לודג
דחא טרסב .'תימס לש ישיאה רתאב םגו טנרטניאה יבחרב תוצמשה לגב
,magnolia fan ארקנ בובו יי'ג תא ץימשמש טנרטניא רתאב םיביגמהמ
הז תעדל ילב ,םלש רופיס הז טרפ ירוחאמש םיניבמ רבודמ המב םיעדוישכ
,טרסב עיפומש רבד לכ יבגל טעמכ השגרהה השעמל יהוז .רורב אל םתס
.תישילשו הינש היפצל יסאלק טרסל הז תא ךפוהש המ ,והשמ וירוחאמ שיש

תא וליפא האר אלש בירי ,קיחצמ ותוא ונאצמו טרסהמ ונינהנ ינאו הוונ ןרוא
ינא יללכ ןפואב .הנהנ שממ אלו ,טרסב קיחצמ המ ןיבה שממ אל ,המגוד
,"דבלב םירכומ"ש תויהל לוכי .'תימס לש בוט יכה טרסה והזש תבשוח אל
ללכב אוהש "ימייא גניסיי'צ" תא אקווד ילואו ,יתבהא יכהש הז אוה ,ןושארה
שממ הזש יל הארנ אל ,הרקמ לכב .הבשחמ תררועמ המרד רתוי הברה
רגוסו םהיניב רשוק "תינש םיכמ"ו ,םכרדב םיחלצומ םלוכ םיטרסה ,הנשמ
'תימסש ןימאהל ירמגל יל השקש תורמל ,דובכב בוב טנלייסו יי'ג לש קרפה תא
הז םא וליפא ,םיאבה ויטרסב הנטנטק חרוא תעפוה םהל תתל התפתי אל
תא ונל וכתח הינתנב עונלוקבש תורמל ,ג"אדו .םיטידרקה לכ ירחא היהי
...ףוסה דע ראשהל ץלמומ ,םיטידרקה לכ ףוסב וניכיח וילא עטקה
Kevin Smith and Jason Mewes

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא בירי הוונ
4 1.5 4

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To Jay and Silent Bob Strike Back WebSite
To Jay and Silent Bob Strike Back Official WebSite