7/2001

סנו'ג טי'גדירב לש הנמוי

Renee Zellweger as Bridget Jones
Bridget can't sing
Bottoms up
Hugh Grant as Daniel Cleaver
Go to the gym 3 times a week
Colin Firth as Mark Darcy
A pathetic fight
Renee Zellweger as Bridget Jones
בותכי אוהש ןרוא ינפב תננחתמו "writer's block"-ב תפקתנ ינא םיטרס המכל דחא
ףדה תא תונבלו ,רתאה יבכוכ ףד תא ןכדעל יל עיצמו ברסמ אוה ,תרוקבה תא
תרזוחו (םייניעב המהנ םע לבא) סומינב תברסמ ינא ."םרכה תיב יכבנב" לש
אל ,הנהמו ביבח טרסב רבודמ לכה ךסב .תעדוי אל ?יל השק המל .ךסמב תוהבל
םישק םיאנתב טרסב וניפצ ינאו ןרוא םנמא .וילע בותכל השק יל היהיש ול עיגמ
"ליג" עונלוק .תונהל ונחלצה להקה תורמל ןיידע לבא ,םילשוריב "ליג" עונלוקב
ער הזה עונלוקה .וילא עיגהל אל םילדתשמ ונחנאו ירבח לכ ברקב הצמישל עודי
רקיעב ער אוה ,הסינכב ןשעה ,םיטורשה םינרקמה ,םישבעה םיבשומה ללגב קר אל
םעפ ויהש םירגובמו ,חור יסג םירגבתמ ,םיפוצח םידלי לש להק זכרמ אוהש םושמ
םעפה .םייחב בוט רבד םוש םהל הרק אל הארנכו תומדוקה תוירוגטקל םיכייש
ויה ןה .יתעדמ יתוא האיצוהש (+40) ןמאו (14 ,16) תונב יתש ןיב החיש וז התיה
רפסמ ירחאש ךכ לכ יתוא ונבצע ןהו ,טרסה תא וניבה אל ןה .תושפיטו תוינלוק
בוט ןויער) ןניבל יניב ץוצחל לכוי אוהש ידכ תומוקמ ונפלחה ינאו ןרוא תוקד
רבד לש ומויסב .(ער שיגרהל הז ירחאו תצרפתמ ימצע תא אוצמל הלוכי ינא יכ
.טי'גירב התכז - Bridget Vs .Gil -ב .היפצל םיענו ביבח טרס היה סנו'ג טי'גירב

32-ה התדלוה םוי דובכלש הרוחב תמלגמ הנר .רגוולז הנר תקחשמ טי'גירב תא
,תוזרל ושוריפ הייח תא רפשל .הייח תא רפשלו ,ןמוי בותכל ליחתהל הטילחמ
קיספהל רקיעבו ,תוירגיס תוחפ ןשעל ,עובשב לוהוכלא תונמ תוחפ תותשל
ןומהו יקנע רבוא גנה םע ,ךכ רחא עובש .םינוכנ אלה םיסופיטב בהאתהל
וי) הלש סובה םע ןמור לש ומוציעב המצע תא תאצומ איה ,הרפאמב תוירגיס
תוביסמב .ישיא םסק םע ,המ לבא ,"ןוכנ אל"ה סופיטה לש סופיטבאה (טנארג
,יסראד קראמ תא טיג'ירבל ךדשל הסנמ טי'גירב לש אמא (?דלומה גח) תויתחפשמ
לע המוריע הצצורתה רשאכ התודליב הריכה טי'גירב ותוא יניצרו ןוגה רוחב
רסוחבו תוצוצינב םיייתסמ קראמ ןיבל הניב ןושארה שגפמה .ותיב דילש אשדה
תמרות הניא טנארג וי ןיבל יסראד קראמ ןיב םימי תכורא תוניוע םג ,טלוב הביח
םירבדה םימעפל (?םייחב םגו) םיטרסב ומכ לבא .וילא טי'גירב לש היטפמיסל
ינש ןיב רוחבל ךרוצה לומ תבצינ טי'גירב ףוסבלו ,הנוש הרוצב םילגלגתמ
.םירבגה

תא הריבעמ ,ןייוצמ תקחשמ איה .טרסה תא השוע רגוולז הנרש תבשוח ינא
הצמא הנרש יטירבה אטבמה .תוהדזה תררועמו האלמ הרוצב טי'גירב לש תומדה
הדבועהו ,תוילארשיה ינזואל ללכב ער אל עמשנ תילגנא-ימסה הקפהה דובכל
וי .הכרעה תררועמ טי'גירב תא םלגל ידכ וליק 10 תולעל הנכומ התיה איהש
,יסופיט אל דיקפת קחשמ "וב בהאתהל ןוכנ אלה סופיט"ה דיקפתב ,טנארג
,ןשייח ,ןשייב ,םגמגמ אל אוה ףוס ףוס .קיעמ אלו הנהמ היה אוה ךכ תוכזבו
,תויעב טרסל שי יללכ ןפואב .דדיה .בוט יד ןקחש אוהו ,דירחהל סמונמ וא
טרס הז) טרסה ןמזב דבוע ומצע רופיסה .םינימא אל דאמ יל וארנש םירבד שי
.ידמ רתוי ראשנ אלש יתבשח טרסה רחאל לבא (תוארל דמחנש

בותכל יתיצר .ונחנאש ומכ ונתוא ובהאיש הז םייחב ךירצש המ לכ טרסה יפל
רבגש הז יתנווכתהש המ ...קיפסמ ןכ הז ילואש יתבשח םואתפ לבא ןוכנ אל הזש
אוה גוזה ןב "דיקפת"ש הילשא שי הרבחב ללכבו ,תויעבה לכ תא רותפי אל
םלוכו חפטל םיכישממ םיטרסש הילשא וז .ינשה גוזה ןבל "רשוא איבהל"
(: ?תולעל ךישממ םישוריגה זוחאש םיאלפתמ

,קרש תא םתיאר רבכ םא הבוט הריחב אוה הזה טרסהש תבשוח ינא ,רוציקב
לבא דמחנ טרס הז .(הזכ והשמ וא) תיטנמור הידמוקב תופצל םכל אב םא וא
.םכייח תא הנשיש רבד םוש לבא ,יוליב ,ביהלמ אל

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To Bridget Jones's Diary Official WebSite
To Bridget Jones's Diary Official WebSite