2/2002

דלופואילו טייק

חבטמה ןועש אוה "סוטקקה"ש ינפל תוקד הרשע שמח .דלופואילו טייק לע בותכל תוקד 15 יל שי
םע אלמ זרוא םויה טירפתב .חבטמב תלשבמ לעי םג איה ,עונלוקב תרקבמ לעי ,ןכ .לצלצי ילש
"שקשוקמ ופוט" ,(הצא לש גוס הז) יקי'זיה "ראיווק" ,ןירמזור םע קותמ רזג ,לצב םע ןגוטמ הפמט
יל שי המל יתרהבהש ירחא וישכעו .היוס בלחו םיתותמ חוניקו ,הנופא קרמ םגו ןכ הא ,סרית םע
.דלופואילו טייקל רובענ ,תוקד 13 הא ,תוקד 15 קר

םיקסע תשא טייק לעו ,הבהא עדי אל ןיידעש 19-ה האמהמ ריעצ סכוד לע רפסמ דלופואילו טייק
הלג (תובזכא ונרכזה) טייק לש רבעשל רבחה .תובזכא תדומל לבא התמשנב תיטנמור ,תיקרוי-וינ
חקול אוה ,לרוג וא הנואת לשב ,הווהל רזוח אוהשכ ,1876-ל עסנו ,בחרמ ןמזה גראמב הצריפ
,תילעמה איצממ אוה דלופואיל ,םדא "םתס" וניא דלופואיל ,ךא .דלופואיל תא - טסיפמרט ותיא
,הזמ ץוח .קרוי וינ ריעב היתותוא תא תנתונ ,תילעמה תא איצמה וב ,וייח לש ןמזה וקמ ותורדעיה ןכלו
םדאלש יל הארנ ,יל ונימאתש םירישכמ ליעפהל חילצמ ,ינרדומה םלועל הפי לגתסמ אקווד אוה
.םישוע םה המ ןיבהל ללכב םייעובש תוחפל חקול היה (ימצע לע תבשוח ינאש ןבומכ) עצוממ
תויהל ול עירפמ אל הז לבא ,19-ה האמהמ סכוד תמאב אוהש ול ןימאמ אל דחא ףאש ןבומכ
.רוזיח תוכלה םירבג דמללו ,םישנ םישרהל ,ןמלטנ'גו ןקיטנמור

Meg Ryan as Kate McKay Breckin Meyeras Charlie McKay Liev Schreiber as Stuart Besser Hugh Jackman as Leopold Alexis Elijah Walker Gareth Thomas Mountbatten

.םתס ,םתס .דלופואילו טייק לע םויהל והזו ,םיענ היה דמחנ היה ,לצלצ ןועשה ספוא !רררט
,הירשההמ יקי'זיהה תא יתאצוה םגו ,הכומנ הבהלל ותוא יתרבעהו (ןדעמ) רזגה תא יתמעט
ינפל תוקד הרשע שמח .דלופואילו טייק לע בותכל תוקד 15 יל שי .תוקד 15 לש הכרוא יתלבקו
....לצלצי ילש חבטמה ןועש אוה "סוטקקה"ש

ונרהמ ללכב ונחנאו ,םושג היה .צ"החא ינש םויב "דלופואילו טייק" תא תוארל ונכלה ינאו ןרוא
הנרקהל ,ןח בר ןוויכל ונכשמה ,ןמזב עיגנ אלש וניארשכ לבא ,ונרהמ ,"סיטנלטאב תובבל"-ל
היווחה תא רפשמ טושפ הז .םיירהצה רחא תנרקהב טרס יתיאר אל ןמזמ .תוקד 20-ב תרחואמ
וניתושרל דמע ,(הבוטה דנואסה תכרעמ םע הז) ןח בר לש לודגה םלואה .המיהדמ הרוצב הלוכ
אל ונחנאש ,הרורב העידי ךות ,זכרמב וניתומוקמ תא ונרחב סלפ תרזעב .םיפוצ 4-5 דוע תושרלו
הלחתהב זיגרהל וחילצהש תונב יתש ויה ולא םיפוצ 4-5 ןיב םג םנמא .שיא לש ומוקמ תא םיספות
?חור סגו ,ןיוע םלש להק לומ תונב 2 ןהמ לבא ,ןרוא תא ךשמהבו ,יתוא


קימיגה תא יתבהא ינא .הווהב שגופ רבעהמ םדא :קימיג לע ןעשנש טרס וניה "דלופואילו טייק"
וא ,"טרס" הז המ תעדל הרומא אלש ימ לש םייניעב םלועה לע לכתסהלו ןיזאהל יתינהנ יכ הזה
םייחהמ קלח היה אל ,םויכ םייחהמ קלח הווהמש ,רבד לכ טעמכש הארנ השעמלו ,"פושטק"
ךלוה אל לבא ,הזה קימיגה לע ססובמ טרסה (...הבהא ומכ םייחצנה םירבדל טרפ) 19-ה האמב
תבשוח ינא .ותוא הצירעמ ינא .ינרדומה םלועל הרהמ דע לגתסמ דלופואילו תויה ,קוחר דאמ ותיא
,השונא הנרגימ ףטוח היה םדא ותואש הז םומינימה (ןמזב עסמ) תמאב תורקל לוכי היה הז םאש
...וביבס ךלוהש הממ םולכ טעמכ ןיבמ וניאש םדא לש לובליבה תא וניימד .ידיאונרפ ףקתה וא
הידמוק וז לכה ירחא ,לובלב יבצמב םדאה שפנ לע הבושח הרימא ןיא "דלופואילו טייק"ל לבא
בגא .הלש םידומחה םיפוצרפה תא תושעל (טייק איה) ןייאר גמל םורגל איה הרטמהו ,תיטנמור
,םיבר םיטרסב זאמ םלוא ,הימסק ירחא יבש יתכלה "ילאס תא שגפ יראהש"כ טרסב ,ןייאר גמ
אל טושפ איה .יתוא סאבמ תצק הזו ,ףוג תפש התואו ,תועבה ןתאב תשמתשמ איהש הלגמ ינא
ילאס תא המליג הב תיביטמיטלואה תיטנמורה הידמוקל הוותשמש טרס םושב קחשל החילצמ
(!"דצב בטורה")

םיעטק רפסמ ויה .וב תועורגהמ אלו ,רנא'זב תובוטהמ אל ,תיטנמור הידמוק הניה ,דלופואילו טייק
,(יוניש םשל ,דאמ אל) ירובע םישגרמ םיעטק ויה אלו טעמכ ,יתימאו ינטנופס קוחצב יתצרפ םהבש
המו ,תורחא תוינכת םכל ןיא םא דחוימב ,חלצומ צ"החא טרס והזש תבשוח ינא יללכ ןפואבו
תבשוח אל ינא ,טרסה תא וארת אל םא ,תאז םע דחי .תיטרפ הנרקהב טרס הז םכל קשחתמש
עסמ אשונב יניצר לופיט וזה תיטנמורה הידמוקב שפחמש ימל םג .ידמ הלודג הצמחה היהת וזש
םע םיפוצה לש תורכה לע הבר הדימב ןעשנו ,ןיטולחל יחטש וניה לופיטהו תויה הבזכא היופצ ןמזב
היה רשפא ןמזב עסמב תקסועש םיטרסה תומכ יפלש ןרואל יתרמא טרסהמ ונאצישכ .רנ'אזה
יל םגש יתיאר יכ ,הז תא יתבשח המלו .רוביצה תייעטהב לבוג הז .ירשפא תמאב הזש בושחל
,ןאכ ריהצהל הצור ינא לבא ,ריבס טעמכ והשמ ומכ עמשנ ןמזב עסמ ,טרס דועו טרס דוע ירחא
.ןמזב עונל רשפאש הנימאמ אל ינא :הדעו םע לבק


.תיטנמור הידמוק וז :ועמשו ותיכסה זא ,ןתוד לש החוראה וז לכה ירחא ,חבטמל רוזחל תבייח ינא
ובשחת ,תויטנמורה תוידמוקה לש ןאלב ןומל ופצת לא לבא ,טרסל וכל ?תיטנמור הידמוק םכל אב
.םיעפמ אל לבא דמחנ .ןומרחל העיסנ לעכ הז לע

רשפא

3 stars

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To KATE AND LEOPOLD Official WebSite
To KATE AND LEOPOLD Official WebSite