1/2001

ורי'זוקיק

Kikujiro and Masao
Takeshi Kitano and Yusuke Sekiguchi
Takeshi Kitano
Kikujiro no natsu
ונעגה וניתש .רבעש ישילש םויב (הדובעל הרבח) הנוליא םע יתכלה ורי'זוקיקל
...ליחתה טרסהו תומוקמ ונספת ,ריעב רחא םוקממ תחא לכ הנורחאה הקדב

ילב ולש ץיקה תשפוח תא ריבעהל ךירצש הנומש ןב דלי ,ואסמ לע רפסמ טרסה
וירוה אלל ותבס לצא לדגש ,ואסמ .לגרודכה ינומיא ילבו ,השפוחל ועסנש וירבח
הנומת םובלאב אצומ אוה דחא םוי .דבל תובר תועש הלבמ ,קונית היהשכ ובזעש
.התוא אוצמלו חורבל טילחמ אוהו התבותכ םע דחי ומא לש

תונמוימ רסחו ןטק לכונ ,ורי'זוקיק הוולתמ ולש עסמלש ךכ םילגלגתמ םיניינעה
ירחאו ,םיינפואה יצורימב זבזבמ אוה עסמל ףסכה תא .שונא יסחיב תויסיסב
ואסמ .דעיה לא עיגהל הרטמב םיפמרט סופתל םיצלאנ ואסמו אוה רמגנ ףסכהש
ןורחאה םדאכ הארנ ןלצנו יכונא וניהש ,ורי'זוקיקו ,םנפומו בוצע דלי וניה
גוז ,בוחר יעפומב םיקסועש הרענו רענ םישגופ םה ךרדב .ומע ביטיהל לוכיש
ואסמו ורי'זוקיק .דועו תדיינ היירפס לעב ,םיחושק םיארנ קרש םינעונפוא
לש םלוע ךות לא הגומנ תודידבהו ,המלשהב ףלחתמ בצעה ,הזל הז םירשקנ
.תודליה ימיל להקה תא וליפא ריזחמש םיקחשמ

שממ אל וכלהמב טרסהמ יתנהנ ידש תורמל יכ ,ןמז ילצא חקל ור'יזוקיקל
,םלש והשמ לש וניה טרסהמ ילש יחכונה ןורכזה .הנתשה הז .ותוא יתבהא
טרסה תא הבהא ,ילא דוגינב ,הנוליא .הנוכנה הדימב קיחצמו בוצע ,ןיינעמ
.קיחצממ בוצע רתוי היה טרסה (יתשגרה ךכ) הלחתהב הל םגש תורמל ,דיימ

רחוב לבא ,רוניד ןיקוקיז תא ולש תוילאוזיוה לע הדפקהב ריכזמ ורי'זוקיק
(Takeshi Kitano) טרסה יאמב .תויצאוטיסבש יטסירומוהה דצה תא שיגדהל
,ונממ הפצמ להקהש ומכ ףסונ םילא םירטסגנג טרס תושעל הצר אלש רפסמ
תורמלו .רגתא ,יאמבכ ,ורובע הווהיו םיפוצה תא עיתפיש טרס רוציל אלא
.ופוס דע שממ בוצע והשמ הזה טרסב היה יניעב ,קחצ להקה לכש תורמלו ,תאז
וניה ורי'זוקיק הז ללגב אקוד ילואו ,םייחב בצעל םג םוקמ שי ,ער הזש אל
.יטסילאירוס עסמ טרס דועמ רתוי

.תינפיב ,ינפי טרס וניה טרסה ,ג"אדו הא

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4הנוליא
back to the list ישארה ףדל הרזחב


To KIKUJIRO Official WebSite
To KIKUJIRO Official WebSite