7/2002

ודוהב םינמז ויה ,ןאגאל

ודוה לא תועש עברא לש עסמל הפוצה תא חקול "ודוהב םינמז ויה ,ןאגאל"
יטירבה םזילאינולוקה ,תע התואב .הרשע עשתה האמה יהלש לש תירבדמה
םיירפכה לש תידימתה הקוצמהו ,ןורגב םצע ומכ םידוהל עוקת היה רבכ
ארקנ סמה םא החוטב אל ינא) "ןאגאל" ארקנש לוביה לע סממ רקיעב העבנ
,ימוקמה ידוהה טילשה ,ה'גארה ,תרוצב תנש תובקעב .(ומצע לוביה וא ןאגאל
יטירבה לשומה .סמה תא תיחפהל השקבב ימוקמה יטירבה לשומל רתוע
ךכו ...רשב לכאי ה'גארהש ךכב הלקהה תא הנתמו ותדבו ה'גארב רמעתמ
קר .לופכ סמ ,רמולכ ,"double lagaan" איה השקבה לש האצותה
םמעשמל בשחנש הומת ילגנא טרופס ,טקירק קחשמב ןוחצינ לע תוברעתה
ןבהובל טרפש איה הרצה .םיידוהה םיירפכה תא ליצהל הלוכי ,דחוימב
...תירשפא המישמה יכ ןימאמ וניא דחא ףא ,ןוא אלמו ןדרמ ריעצ ,(Buhvan)
ןבהוב ןיב הבהא רופיס בלתשמ ,ןאגאלהו ,טקירקה ,תרוצבה רופיס ךותב
,'תבזילא רשאכ ךבתסמ רתוי רחואמו ,רפכהמ הקותמ הרענ ,(Ghuri) ירוגל
.ןוסחה ןבהובב איה םג תבהאתמ ילגנאה לשומה לש הפיהו הנבלה ותוחא
תוארלו םילשוריב ונלצא חראתהל ואבש ,ןו'ג גנולו שיפ דר םע טרסל ונכלה
ונאו ,ןאגאל תא תוארל הצרש הז היה שיפ דר .לביטספב םיטרס רפסמ
ונל היופצש הכוראה הבישיה לע ונמצע תא ונמחנ .ותובהלתה ירחא ונפחסנ
דחאב ררוואתהל תאצל לכונ דימת עורג יכה הרקמבש ונרמואב ,עונלוקב
...וניעטש המכ ,Oh boy .הרישה וא דוקירה יעטקמ

.רדהנ עמשנו הארנ טרסה .תטנפוהמ יתבשי טרסה לש תונושארה םייתעשב
םידוקירהו םירישה .ינועבצו ,דח ,לולצ הארמ טרסל ונתנ םוליצהו בוציעה
םגו ,םינדקרה לש היפרגואירוכה תניחבמ םג םיניוצמ ויה (דחי דימת ואבש)
,םיישארה םינקחשה תא שיש תורמל .םוליצה לש היפרגואירוכה תניחבמ
אל םא תורשע םיפתתשמ םידוקירה לכב ,זכרמב םניה דוקירה יעטקב םגש
,תורצח ,םיתב :רפכב םינוש תומוקמ ינפ לע םישרפתמש םינדקר תואמ
.הזה ףתושמה לוחמה ךותב "תדקור" איה םג המלצמהו ,תועבגו ,םישדקמ
הרישע התיה םידוקירה תא הוולמש (הקיסומהו) הרישה !םיסקמ היה הז
תרסחל "תידוה הקיסומ תבהוא ינא םאה" הלאשה תא הכפהו ,תיתוכיאו
טושפ םיבוט םירבדו ,ןיוצמ היה הז יכ יתבהא טרסב היהש המ תא :תועמשמ
אקוד ררוואתהל תאצל ןויערה ,םיניבמ םתאש ומכ זא ...תונונגס םיצוח
.ןיטולחל ךרפומ תעכ הארנ ולא םיעטקב

רשאכ ."ילובמיס" טרס אוה ןאגאלש אוה םהמ יתינהנש םירבדהמ דחא דוע
הקיסומב הוולי הז ,ךסמה לע יטמרד והשמ ללוחתמ יכ הפוצל ריבעהל םיסנמ
המ קפסל רבעמו לעמ הפוצל הריהבמש המלצמ תעונתב וא המיאתמ
טרסשכ לבא ,ךחוגמ ףאו ץלואמ םהב הארנ הזש םיטרס שי .שחרתמ
.הפהפי הז (טרסה ךרוא לכלו) עדומב םוידמה לש תוילובמיסב שמתשמ
ותויהב ילובמיס אוה טרסב םינקחשה לש קחשמה םגש רמול רשפא
יזכרמ קלח הווהמ ףוגה תועונתו םינפה תועבה לש הקימימה רשאכ ,"םזגומ"
יכ ,זרפומו יתוכאלמ הארנ הז הלחתהב .תויומדה לש תושוחתה תרבעהב
(!העבה וא) קחשמ לש גוס הזכל ונלש תוברתב םיליגר אל ונחנא לכה ךסב
ירחא דחוימבו ,הזה קחשמה ןונגס ירחא יבש םיכלוה הרהמ דע לבא
לע העיפוה איהש הנושארה םעפב השעמל .ירוג תא תמלגמש תינקחשה
שממ ול הארנ הז ןמז ותואב) "הקימימ המכ יארת" יל שחל ןרוא ךסמה
.(םזגומ


םירישה ,תוזחה תוכזב םג ,תוטנפהמ תונושאר םייתעש ונל ויה זא
.רצי טרסהש תיתלילעה החטבהה תוכזב ךכמ תוחפ אל ךא ,םידוקירהו
לש גיהנמל ךפוהש ידוה ריעצ לש רופיס עקר לע ,האנקהו הבהאה ירופיס
ינאו ,אוהש ןוויכ לכל חתפתהל היה לוכי ,ץירעה ןוטלשה דגנכ יתרבח דרמ
...ונתוא חקי טרסה םיאלפומ תוזוחמ הזיאל ,הרקי המ תוארל יתיפיצ
,ךכ רחא ואבש םייתעשה ךשמב .קוחר ונתוא חקול אל טרסה יתבזכאל
םיכרע ,תויוברת ןיב הבהא ,הבהא) םיקתרמה הלילעה יווק תא חנוז טרסה
םינומיאבו טקירקה קחשמב דקמתמו (שוביכהו ,תונוחמצ ומכ םיירסומ
,ליגר יאקירמא "טרופס" טרסל ךפה טרסה בלש ותואב יתניחבמ .ותארקל
קחשמב חצנל ,םייוכיסה לכ דגנכ ,תבייח "תיגודרדנא"ה הצובקה ובש הזכ
יניעבו ,היזיוולטב זא ,עונלוקב אל םא ,הלאכ םיטרס תורשע יתיאר .ילרוג
טרסהש תולילעה לכ לש לשוכ שומימ התיה טקירקה קחשמב תודקמתה
קחשמ אוה םג טקירקהו ,םמעשמ היה הז תונושארה םייתעשב הווט
יקוח תא םיניבמ אלשכ םג ,םנמא .ותוא םיריכמ אלשכ דחוימב ,םמעשמ
אלו עונלוק הז תאז לכב) וכותבש תומרדה ירחא בוקעל רשפא ,קחשמה
.עגיימ טעמל טרסה תא ךפוה הז לבא ,(דליפמולב ןוידטציאמ רישי רודיש

.יתמכסה ינא .םייתסה טרסהשכ שיפ דר ןנוק "םיריש קיפסמ ויה אל"

:טרסה ירישמ רחבמ - רוביצל תורשכ
Song Singers
Chale Chalo A R Rahman, Srinivas & Chorus
O Mitwa Udit Narayan, Alka Yagnik, Sukhwinder Singh & Srinivas
Radha Kaise Na Asha Bhosle, Udit Narayan, Vaishali & Chorus
O Ri Chhori Udit Narayan, Alka Yagnik & Vasundhara Das
Ghanan Ghanan Narayan, Alka Yagnik, Sukhwinder Singh, Shankar Mahadevan, Shaan,Kishori Gowriker & Chorus


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןו'ג גנול שיפ דר
3.5 3.5 4
[םיגרדמ 42] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To LAGAAN Official WebSite
To LAGAAN Official WebSite