12/2001

תרחואמ הנותח

ינאו ןרוא ךרדב .םויה היהש םושגה םיירהצ רחאב ונכלה "תרחואמ הנותח"ל
,לטאיסב םיריבס םייח להנל םיחילצמ םישנא ךיא תקתרמה הלאשב ונרהרה
םתעדמ םיאצוי אל םה ךיא .םשג םש דרוי ןמזה ברש ךכב העודיש ריע ,לשמל
לש ומויק תוכזב רקיעב לבא ,דמחנ רבד הז םשג ?םימיז לדגל םיליחתמו
המכ לבא ,לכה ףוטשיש ,םשגל היפיצה תוכזב וא ,"םשגה ירחא" ארקנש ןמז
ילצא התלעש היהת דוע הזמ ץוח ?דרוי ןמזה לכ אוהשכ םשגמ תונהל רשפא
רבודמ ,םשג מ"מ 100 ודריש םירמואשכ רבד לש ושורפ המ איה טרסל ךרדב
םואתפ ?הבוגהו בחורה לש םידמימה המ רמולכ ?המכ לע מ"מ 100 לע
גשומ ללכב יל ןיאו ולאה מ"מה יגשומ תא תעמוש ינא םינש רבכש יתבשח
?אל קיחצמ תצק ,רמוא תמאב הז המ
ליאור אשכנזי

זאזא/דובי(תחאו) םישולש ןב דליה
טלחהב היה יליוושזוק רבוד לש רקסואה סרפ הכוז וטרס ,"תרחואמ הנותח"
לבא 31 ןב רבכ ,תיניזורג החפשמל ןב ,אזאז .ירובע הבשחמ ררועמ טרס
,וירוה ןובשח לע םייקתמ אוה חורה יעדמב טנרוטקודכ .הלכ אצמ אל ןיידע
תורוחב לצא םירוקיבב הלבמ אוה וידודו וירוה םע דחי .םתיב דילש הרידב רגו
תבהאמהו ,תבהאמ ול שיו 30 ןב דליה לבא .ילאיצנטופ ךודיש תווהמש
,הטומרשמ רתוי אל איה החפשמה יניעבש רמואש המ ,הדלי םע השורג איה
החפשמה לש קבאמה תא ראתמ טרסה .אזאז רובע יואר אל ךודיש רקיעבו
.חמצ הבש תוברתהו ותחפשמ םעו ומצע םע אזאז לש קבאמה תאו ,ןמורב

הובג םוח יל שי
(תעפש תצק םע ינאש ללגב הזו ,ךומנ םוח יל שיש איה תמאה)
םתא ,בוט ?תוערה תא וא תובוטה תושדחה תא םדוק ,םיצור םתא המ זא
תובוטה תושדחב ליחתא זא (הזה םשגה ללגב חטב הז) םויה םימודר תצק
עדימה יפל גווסי ךכ רחא םכל ףסוותיש עדימ לכ "תוינושארה טקפא" יפל יכ
רחאו ,טרסה לע םיבוט םירבד המכ םכל דיגא םא ,רמולכ .ןושאר םתלבקש
עדימה יפל םניבהל הייהת הייטנה םיילרטינ וא םיילילש םירבד המכ רמוא ךכ
,ילש האצמה וניא הזה רופיסה לכו .(בוט טרסהש רמולכ) ןושאר םתלבקש
והשמ יל ריכזמ הז !םייתרבח םיגולוכיספ ידי לע תיעדמ חכוהו קדבנ הז
יתוחא לעי" :הרמא איה .ןוכיתב יתייהשכ םעפ יל הרמא יתוחא תליאש
רבכ ךכ רחאו ,הלחתהב הרומה לע בוט םשור תושעל בושח יכה ,הנטקה
רואל רקיעב ,רעצמ תצק ...ו "...ראשי בוטה םשורה ישעת המ הנשמ אל
.ןוכנ דאמ הז יתעדל לבא ,םייק היה םשורהש ירחא יתישעש םירבדה

(תובוטה) תושדחה ירהו פיב פיב פיב פיב פיב פיב
(ירובע תוחפל) ינוידב םלוע איבמ אוהש ךכב ןייטצמ טרסהש תבשוח ינא
תופשה ןיב םירבעמהו ,ןיפולחל תירבעו תיניזורג רבוד וניה טרסה .םייחל
.תויוברת יתשב ,תופש יתשב תויח תמאב תויומדה וליאכ ,םימרוז םישיגרמ
ינומו ,ץבקלא תינור ,יזנכשא רואיל םהניב) םינקחשה בר לש קחשמה
םלועה ךותל ילאטוט ןפואב סנכהל הפוצה לע לקמו ,ןימאו ענכשמ (בונושומ
תאו ,היופצ אל רופיסה לש תוחתפתהה תא יתאצמ ינא ןכ ומכ .טרסה לש
שדחל תמאב חילצה טרסה וז הניחבמו .תוינולבש אלו תורכומ אל תויומדה
.וכרוא לכל וילא תקתורמ יתייה הז תוכזבו והשמ ירובע

?היציזופוא תצק םע המו
,ףיצר וניא טרסהש איה טרסהמ התיא יתאציש תיזכרמה השוחתה ,ןכבו
ידמ רהמ םירוק םישנא ןיב םיכילהתש ןבומב תוציפק .תוציפק ןומה וב שיו
ןיב ןמזב תורורב אל תוציפק שישו (ץבקלא תינור לש תבל אזאז ןיב ומכ)
רופיסה תא תוכפוה ולאה תוציפקה .וירחא אבש עטקל טרסה לש דחא עטק
טרסה םע חתפתמ אל ,תומלשה הברה ךורעל שרדנש הפוצהו ,ןימא תוחפל
תורמל ,ןכ ומכ .(תוציפקב םידבוע אל טושפ תושגר יכ) תישגר הניחבמ
םצעב המ ןוחבל יתלוכי םייתסה טרסהשכ ,טרסה ךרואל תקתורמ יתייהש
ינא ,רוביגה לש רקיעבו תויומדה לש תוחתפתה תניחבמ .הפ ונל היה
אוה וב רקיעהש רופיסש תבשוח ינאו ,דחא ףאל הברה הרק אלש תבשוח
גיציש יוארה ןמ שפנה יכבנב שחרתמ ונממ הברהש טקילפנוקו ,טקילנפוק
תאבחתמש תויחטש יהשוזיאב איה תיזכרמה הייעבהש הארנכ .יוניש
הבכשב קר לבא שגרמ ,עגונ אלו עגונ טרסה .קמוע לש הדספ ירוחאמ
.תינוציחה

?תכלל אל וא תכלל זא
יד יתייהו ,םייתש וא העמד יתלזה םג ינא .ןיינעמ טרסה לכה ךסב ,וארת
תא יתללקו יתאנש שממש ךכ ידכ דע) ךסמה לע הרקש המב תברועמ
דאמ בושחש תבשוח ינא .(םימייוסמ םיעטקב אזאז לש אמא לש תומדה
,םיעדוי םתא .ונלש ץראב הפ תרצונש תוברתה תא ריכהלו ןוחבל ךירעהל
,ונלש תוברתה וז תילארשיה תוברתה ,תיאקירמאה תוברתהמ לידבהל
ןיינעמ יכהו שיש בושח יכה אוה ץראב הפ םירצוי םישועש המ יניעבו
לוכי ,הנש יצחב םעפ קר עונלוקל םיאצוי םתא םא ,תאז םע דחי ...שיש
שממ אל טרסה רבד לש ופוסב יכ ,רחא טרסל תכלל רוחבל ףידעש תויהל
.תושעל הסנמ אוהש המ תושעל חילצמ

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
2.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
לאתר הסרט
בירעמב טרסה רתאל