6/99

םיליגר אל םייח

ןיידע דחא ףא וב םוקמ - תיקנע לוח תילולת דיל ונינחו ,קטמניסה לעמש הינחל הריהדב ונעגה
.המישנ ירסח 1 םלואל ונעגה תקרוש חורכו הרעסב הלגייבה רכומ ינפ לע ונפלח .תונחל דמל אל
30 ךרעב) ןוזניבור ק'ג דיגהל ונקפסה !לזמ ונל היה םעפה :ןיידע ראומ היה םלואה וניתחמישל
.ליחתה טרסהו (םימעפ
Dan Hedaya as Gabriel
Delroy Lindo as Jackson .ןבלב םישובל םירבגו םישנ ,םיקיהבמ תונורדסמ ,ןבל לכה
הרוחב םש תבשוי התיה אלמלא ח"יב תויהל לוכי היה הז
ךאלמה תכשל :םוקמה .(ןבלו) עונצ אל שובלב דחוימב תיסקס
.בהאתהל םישנו םירבגל םורגל :הכשילה לש דיקפתה .לאירבג
.הרטמב הקבדו תינלטק תיכאלמו ,שיגרו רוחש ךאלמ :םיעצבמה
השאהו (רוגרקמ ןאיא) רבגה תא איבהל וחילצי אל םא :םויאה
ינפ לע ראשהל היהי םניד - אשנהלו בוהאל (זאיד ןורמק)
ךרדל םיאצוי םה .(הובגמ העיגהש העתרה תוינידמ) .המדאה
רוזחל שאונ ןוצרבו ,תוירשפאה תושומחתה לכב םידייוצמ
.הלעמלש םייחל
Holly Hunter as O'Reilly
Cameron Diaz as Celine Ewan McGregor as Robert
ןויקנ דבועכ ותדובעמ רטופמ טרבור - תרחא הרפסב קר ילוא וא ,םוקיב רחא םוקמב םייתניב
.םישק תושגרב ןושיל ךלוה אוהו ותוא תבזוע ותרבח קוידב םוי ותואב .טובור ידי לע ףלחומו
סובה לש דרשמל סנכנ ,המכ עדוי ימה המוקל תילעמב הלוע ,הדובעל עיגמ אוה רקבב תרחמל
,ןילס תע התוא תאצמנ דרשמב .(טובורה לש) .וייח תא םייסל הסנמו ביבחה טובורה םע דחי
.ףתושמ דחא ביבחת לט םלהליולו הלו ,היבא ןובשח לע היחה ,הייפהפי הרוחב .סובה לש ותב
ףטוחו לודגה סובה לש לגרב הרוי טרבורש ךכ ידיל םילגלגתמ םיניינעה .(חופתה םע הז ,ןכ)
,בהאתהל דמצל םורגל םחוכ לכב םיסנמ םיכאלמהשכ ךישממ טרסה ךליאו ןאכמ .ותב ,ןילס תא
חחרפה תא דוצל ןיינועמ באהו ,הפוטחה יבא לש ףסכה תא גישהל םיסנמ הפוטחהו ףטוחה
.(תררוסה ותב תא ריזחהל םג ול תפכא אל וז תונמדזהבו) וב הריש זחופה
He kidnaps her or is it the other way round?
,םיכאלמה תלילע לשב .רבעב ול המוד וא הזכ טרס יתיאר אל :ותוירוקמב טרסה לש ודוחיי
תא םישל יל השק .דמחנ טרס לכה ךסב .עשעשמ הזו ,תואיצמל ןמאנ תויהל בייוחמ אל טרסה
יל שי .הרקימ לכב ,ףוסה דע אל ."דבוע" אל וב והשמ לבא ,טרסה לש ןורסיחה לע עבצאה
רתוי הברה תויהל לוכי היה אוה (ןטק והשמ וליפא) טרסב הנוש היה והשמ םאש הרורב השוחת
ןרואמ דאמ יתעפשוה ךא ,ידמל תילילש התיה יתעד טרסהמ יתאצישכ השעמל .הנהמו ,קיחצמ
דבעידבו תויה - תמייוסמ תוחונ יאל יל םרוג הז בצמ .המל דיגהל עדי םגו ,טרסה תא בהאש
.דחוימב יתנהנ אל וכלהמב לבא ,תוכז תודוקנ הברה םע דמחנ טרס היה הזש תבשוח ינא

בולישה לבא ,ימעטל דאמ התיה המצע הקיסומה .הקיסומה תא אוה ןייצל בושחש ףסונ רבד
"ודרפסדב"ש ללגב דחוימב הזל בל יתמש .ןורשיכ תרסחו תלשורמ הרוצב השענ טרסב הלש
יל םרגש הקיסומב קירבמ שומיש השענ - "םיליגר אל םייח" ינפל וניארש ןורחאה טרסה -
.ןייוצמ לוקספל לאיצנטופ היה יכ ,דחוימב לבח הז "םיליגר אל םייח" לש הרקמב .הבר האנהל
In a normal life these two souls would never even meet but who said this story was normal? two celestial cops collaboration - of the bank robbing type
:ליגר אל השעמ ונישע ןכ ינפל ךא ,םיליגרה ונייח לאו ,לוחה תילולת לא ונרזח טרסה רחאל
!םח היה !רונתהמ אצי קרש םיחופתב אלוממ ןוסאורקל יתוא ןימזה ןרואו ל'גנאל ונעסנ
!רדהנ היה !קותמ היה
תכלל

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo A LIFE LESS ORDINARY website
To A LIFE LESS ORDINARY website
a LIFE LESS ORDINARY

"I Hear a Symphony"
Written by Edward Holland Jr ,.Lamont Dozier and Brian Holland
.Published by Jobete Music Co .Inc ,.EMI Music Publishing Ltd
Performed by Diana Ross and The Supremes
.Courtesy of Motown Record Company L.P
By arrangement with PolyGram Film and TV Licensing


"Velvet Divorce"
Written by Liam Howe ,Chris Corner ,Kelli Dayton ,Ian Pickering
.Published by BMG Music Publishing Ltd
Performed by Sneaker Pimps
Courtesy of Clean Up Records ,Virgin Records America ,Virgin Records
GmbH


"Human"
Written by Matthews ,Gilbert ,Gotobed ,Lewis ,Newman
Published by EMI Music Publishing
Performed by Elastica
Courtesy of Deceptive Records ,Geffen Records


"Oh"
Written by Underworld
Published by Sherlock Holmes Music ,Warner Chappell Music
Performed by Underworld
Courtesy of Junior Boy's Own


"Peace in the Valley"
Written by Love ,Tonin ,Marsh ,Thompson
.Published by Chrysalis Music Publishing Ltd
Performed by Alabama 3/A3 featuring Errol Thompson
Courtesy of Elemental Records Ltd ,.Virgin Records GmbH ,Geffen Records


"Will You Love Me Tomorrow"
Written by Gerry Goffin and Carole King
.Published by Screen Gems-EMI Music Ltd
Performed by The Shirelles
Courtesy of Charly Licensing ApS

a LIFE LESS ORDINARY

"Deadweight"
Written by Beck Hansen ,Simpson ,King
Published by Cyanide Breathmint Music ,BMG Songs Inc ,.Dust Brothers
Music
Performed by Beck
Produced by Beck Hansen ,Dust Brothers
Courtesy of DGC Records ,Geffen Records


"Dwr Budr"
Written by Paul Hartnoll and Phill Hartnoll
Published by Sony/ATV Music Publishing
Performed by Orbital
Courtesy of FFRR Records/London Records 90 Limited
By arrangement with PolyGram Film and TV Licensing


"The Box"
Written by Paul Hartnoll and Phill Hartnoll
Published by Sony/ATV Music Publishing
Performed by Orbital
Courtesy of FFRR Records/London Records 90 Limited
By arrangement with PolyGram Film and TV Licensing


"Full Throttle"
Written by Liam Howlett
.Published by EMI Virgin Music Ltd
Performed by The Prodigy
Courtesy of Mute Corp/.XL Recordings
By arrangement with Warner Special Products


"Ruby Don't Take Your Love to Town"
Written by Mel Tillis
Published by PolyGram Music Publishing
Produced by Jon Huck


(Beyond the Sea( "Karaoke version"
(net and Jack Lawrence( IIיWritten by Charles Tr
,.Published by PolyGram International Publishing Inc ,.France Music Corp
.Editions Raoul Breton ,MPL Communications Inc
Arranged by Matt Muhoberac
Produced by Jon Huck

a LIFE LESS ORDINARY

"Don't Leave"
Written by Jamie Cutto ,Rollo and Sister Bliss
Published by Champion Music ,BMG ,Warner Chappell
Performed by Faithless
.Courtesy of Cheeky Records Ltd


"Leave"
Written by Berry ,Buck ,Mills ,Stipe
Published by Night Garden Music
Performed by REM
Courtesy of Warner Bros .Records
By arrangement with Warner Special Products


"Kingdom of Lies"
(Written by Louis Barlow ,John Davis( II
Published by Endless Soft Hits ,Loobiecore ,Careers-BMG Music Publishing
.Inc
Performed by Folk Implosion


"A Life Less Ordinary"
Written by T .Wheeler
.Published by Island Music Ltd
Performed by Ash
.Courtesy of Infectious Records Ltd


"It's War"
Written by Svensson ,Persson
.Published by Songs of PolyGram International Inc
Performed by The Cardigans
Courtesy of Stockholm Records


"If Loving You Is Wrong"
Written by Maxie Jazz ,Sister Bliss and Rollo
Published by Champion Music ,BMG ,Warner Chappell
Performed by Faithless
.Courtesy of Cheeky Records Ltd


"Always on My Mind"
Written by John Christopher ,Mark James and Wayne Thompson
.Published by Screen Gems-EMI Music Ltd
Performed by Elvis Presley
Courtesy of The RCA Records Label of BMG Entertainment

a LIFE LESS ORDINARY

"Beyond the Sea"
(net and Jack Lawrence( IIיWritten by Charles Tr
,.Published by PolyGram International Publishing Inc ,.France Music Corp
.Editions Raoul Breton ,MPL Communications Inc
Performed by Bobby Darin
.Courtesy of Atlantic Recording Corp
By arrangement with Warner Special Products


"Put a Lid on It"
Written by Tom Maxwell
Published by Hot But Sweet Publishing ,Strept Throat Music
Performed by Squirrel Nut Zippers
Courtesy of Mammoth Records


"Deeper River"
Written by Rollo ,Jamie Catto & Mark Bates
Published by BMG ,Cheeky Music ,Copyright Control
Performed by Dusted
.Courtesy of Cheeky Records Ltd


"If I Were Your Woman"
Written by Clay McMurrey ,Pamela Sawyer and Laverne Ware
.Published by Jobete Music Co .Inc ,.EMI Music Publishing Ltd
Performed by Gladys Knight
Courtesy of Motown Records
By arrangement with PolyGram Film and TV Licensing


"Round Are Way"
Written by Noel Gallagher
Published by Sony/ATV Music Publishing
Performed by Oasis
(Courtesy of SINE( Sony Music Independent Network Europe
And Creation Records Limited


"Love Is Here"
Written by Jill Cunniff
Published by EMI April Music Inc ,.Grand Royal Music ,Luscious Jackson
Music
Performed by Luscious Jackson
.Courtesy of Grand Royal Records ,Capitol Records Inc

הרזח
a LIFE LESS ORDINARY