11/98
םיפי םייחה

,דוד לש הבוגתה תא יתלבק ,םיפי םייחה טרסל תרוקבה רתאב העיפוהש רחאל
,טרסה יבגל הרימחמה ותעד תא ימיע קלח אוה .רתאה לש עובק ארוק
הבשחמ יתשדקהש רחאל .תשרב ומסרופש תרוקב תובתכ 'סמל יתוא הנפהו
.םיבר םימגפ טרסב שי ןכאש יתענכתשה ,טרסה יפלכ ועמשוהש תורוקבל
."הדגא" רופיס ירחא יבש תכללו ,ךלש ןויגהה תא חונזל ךממ שקבמ טרסה
.(הזה טרסב יתייעב ךא םירחא םיטרסב רדסב תויהל לוכיש רבד)
ןכלו ,טרסה לש "חפב יתלפנ" ימצע ינאש דאמ תרעטצמ ינא השעמל
תרוקבה תא םג הריאשמ ינא .ל"נה תורוקבה תא אורקל דאמ הצילממ ינא
.איהש ומכ ילש תינושארה

:תניינעמ תרוקיב אוצמל ןתינ וב רתא
The CNN review:רפתשהלו תכלל קר לוכי הז ןרק םע
.ןרק םע יתיאר ,הז רתא חתפש ,ןושארה טרסה תא
,(ימסוק הדימ הנקב ער טרס) "קימימ" היה הז
(יתועמשמ רופיש) "קינטיט" היה ןרק םע וילא יתכלהש אבה טרסה
...םלוכ לע הלע ןורחאה ישיש םויב ונכלה וילא ןורחאה טרסהו

,טושפ ,םימת קיחצמ .קיחצמו ,ןח אלמ ,םיסקמ טרס וניה םיפי םייחה
םייחל םיעדוותמ ןושארה קלחב ,םיקלח ינש טרסל .בוצע קיחצמ םימעפלו
,הריעצ המלע ירחא רזחמ ,רוביגה אוה ,ריעצ רבג .המחלמה ינפלש הילטיאב
.ןחו םייח תאלמ ,היתואטמיסו ,היתורכיכ לע ,ריעה .ידוסיה רפסה תיבב הרומ
ותדלוה םויבו ,ןב גוזל דלונ ,(הפי הלוע רוזיחהש רחאל) ,טרסה לש ינשה קלחב
,ונב ייח תא ליצהל חילצמ באה .הדמשה הנחמל םיחקלנ ויבאו ןבה ,ישימחה
,םיווח םהש המ לכו ,םיאצמנ םה וב םוקמהש ונבל ריבסמ אוהש ךכב ותומימת תאו
םיפתתשמה רובע ןושארה סרפהו .ולש תדלוהה םוי תנתמ יהוזו ,קחשמ אוה
.יתימא קנט אוה (ףתתשהל תנמ לע ומליש ןבומכש)

Guido and Giosu Roberto Benigni, Giorgio Cantarini and Nicoletta Braschi

םילגתמש םירוביגה לע םירבד הברה םידמול ונא טרסה לש ןושארה קלחב
יללכ ןפואבו (ץחרתהל בהוא אל דליהש הדבועה לשמל) .ךשמהב םייתועמשמכ
רשקמ וק רוציל ידכ הזה רשועב ןובנו הפי שומיש השועו ,אלמו רישע טרסה
לכ טעמכ בבוסל חילצמו ,םירותליאה ןמוא אוה רוביגה .טרסה לכ ךרואל
,היזטנפ רופיס םירפסמ ןבל קר אל ,הזה ןבומב .הינפ לע היצאוטיס
,אילפהל ןמזותמ שחרתמה לכ יכ הדגא .הדגא רופיס םירפסמ םיפוצה ,ונל םג
.בל הבוש ןפואב וזל וז תופרטצמ תולילעה לכו
.(רבודמ המב ןיבהל ידכ טרסה תא תוארל שיש יל המדנ)

.בטיה םיריכמו םיעדוי ונחנא העווזה תא ,העווז תונומת טרסב םיאור אל
,דצב תוחנומ םימיה ברש תולאש בוש יב הלעה טרסה ,תאז לכבו
?םיעדויש ולא לש וזכ תושידא ןכתת ךיא ?הזכ עור ןכתי ךיא ומכ
.הבהא אוה קפסל ןתינש דיחיה הנעמה .הבושת ןהילע ןיאש תולאש
ותוא הפיקמש העווזה ינפמ ונב לע רומשל באה לש שאונהו שוחנה קבאמה
התיה האושה יכ .האושה לע טרס םג והז לבא ,דחא רופיס הז .הבהא אוה
,ודרשש ולא לש ,הב ויהש םיטרפה לכ לש םירופיסה לש הפוסא ראשתו
.וחצרנש ולא לשו

Giorgio CantariniGiorgio Cantarini2

יתיארש רתויב םיהדמה ריעצה ןקחשה קפס אלל אוה ,דליה תא קחשמש ןקחשה
,תכלל הצילממ דאמ ינא .ודיקפתב ןיוצמ ינינב וטרבור םג ,םעפ יא
!דחוימ דאמ טרס והז
Look at that

תכלל

4 stars


ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo La Vita E' Bella website
To La Vita E' Bella website