8/2001

הפפ הנול

Chulpan Khamatova as Mamlakat
Moritz Bleibtreu as Nasreddin and 
Ato Mukhamedshanov as Safar
Chulpan Khamatova as Mamlakat 
with Merab Ninidze as Alik
Nasreddin and Alik
Nasreddin and Mamlakat
אצמנ ןמזה לכש ךכ לכ רישע טרס והז ?הפפ הנול לע תרוקבב ליחתהל הממ
לבא דאמ ישונא ,קבא הטעמ ךרד ןמזה בר לבא דאמ ינועבצ .יונישב ,העונתב
,ןבל לותח רוחש לותח תויהל ילב לבא ילקיסומ ,ינשגר ידמ רתוי תויהל ילב
תא םמחמש ,ינשוח טרס והז .רקסוא יכוז םוש ילב לבא םימיהדמ םינקחש םע
,םלועה םע בברעתהל עוסלו קית זוראל קשח ךל םרוגו בלה תא חתופו ,בלה
ךלוה התאו תעקוש שמשהכ הוולש שוחל ,קבאה תא גופסל ,תורהנ לע דוקרל
בלה .בשחמה ךסמ לומ היבוקה ךותב םוקמב ,םי לומ קוצ לע בשוי וא הדשב
תפחסנ תינקחש תויהל תמלוחש טרסה לש הרוביגה ,טקלממו ,שפוח הצור
גיצהל ידכ הרייעל עיגהש ןורטאיתמ ןקחש םע הבהא לש ימעפ דח הלילל
הניא איה באה ימ .ןוירהב איהש הניבמ טקלממ םיישדוח רובעכ .ריפסקייש
.ולוק תא תרכוז קר איה ,הכשחב השגפ ןקחשה תא יכ תעדוי

Chulpan Khamatova

רזומה היחא םע דחי הייח (תמאב המיהדמה Chulpan Khamatova) טקלממ
םדא ,היבא םע דחיו ,תרחא תצק תואיצמב יחש (Run Lola Run-מ ינאמ)
תרפסמו הרבק תא תדקופ טקלממ ךא התדילב הרטפנ המא .ןזגר ךא בהוא
לש (תמוסרפ תויהל ילב קר) םייחהמ סקימ אוה טרסה .היתורוק תא הל
םיפונ עקר לע תאז לכ ,תינרמש הרבח לומ קבאמו ,החפשמ יסחי ,הבהא
יניסב יוודב רפכ ומכ תצק םיארנש םירפכו ,תודשו םירה ,םגא וא םי לש
לבא ,קוח אלל ,השוטנ יצח ץרא יהוז .רימשק לע טרסמ והשמ ומכ תצקו
הזו !םוקילע םאלאס םירמוא םלוכו ,םילייח םע םישמגנו אבצ הברה םע
.קיחצמ תצק

Mamlakat with Alik

ובש תילמיסקמה תויחה ללגב יטסילאירוס ול אורקל אבש טרס והז דחא דצמ
.םירוביגה תא תודקופש תויגארט םגו תורדבמ תויושחרתה לש ףסוא ללגב םגו
,טרסל הנימאמ ינא יכ ,יטסילאירוס טרסכ טרסה תא םכסל הלוכי אל ינא לבא
םירוקו ,הככ םיארנ םהו החפשמ הל שיו הרענ שיו םוקמ שיש הנימאמ ינא
הזה םלועה יכ .הידגרטה תורמל החמישב יתוא אלממ הזו ,ולאכ םירבד םהל
ךותב ,הפ ונחנאש םושמ קר הז יטסילאירוס ונל הארנ אוהש הזו םשונו יח
הנטקה לארשיב הפ דחוימבו ,םייטרדנטס תיסחי םייח ךותב ,ונלש היבוקה
םיכרד הברה ךכ לכ שי תמאבשכ ...רבד ותוא יד םייח ונלוכ תצחול תצקהו
אל זא .םייניעה תא חקופ םואתפ הז תרחא ךרד םישגופשכ םימעפלו ,תויחל
.םיסקמו םייח אלמ טרס ,יטסילאירוס טרס קר

תויחל

4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To LUNA PAPA WebSite
To LUNA PAPA WebSite