1/2001

חצנמ ךלהמ

(קטמניסב) הרוכב םורט .קטמניסב הרוכב םורט הנרקהב יבצ םע יתכלה "חצנמ ךלהמ"ל
טרסב תופצל תונמדזהה ,דחא דצמ ,וילא סחייתהל ךיא החוטב אל ינאש והשמ ןימ הז
שי רופיסה לכב ינש דצמ ,רתויב תיביטקרטא הניה םינרקאל ותאיצי ינפל שדח
הרוכב םורט :םייחב תונטק תולפשהו תולודג תולפשה שי .הלפשה לש טנמלא והשזיא
הדובעהמ תאצל ךרוצהמ ,ץמאתהל ךרוצהמ תעבונ הלפשה .הנטק הלפשה וז קטמניסב
יאדכ רחא יונמ םע טרסב תופצל ךלוה התא םאו) סיטרכ תחקל ידכ קר ,םויה עצמאב
ןיפולחל .(ודבעי אל םינונחת םוש תרחא יכ ולש יונמה סיטרכ תא ךל היהיש דאמ
ינפב ליפשמ רבד) ,ותליחת ינפל העשכ טרסל עיגהלו תרחא ךרדב ץמאתהל םג רשפא
תירוק תיתימאה הלפשהה לבא .(םיסיטרכ ורתווי זא וליפאש חוטב אלש דחוימב ומצע
ךרותש ינפל עגר שממ זאו סיטרכ תחקל רותב םידמוע ,הרוכב םורטל םיעיגמ רשאכ
,"ולזא זא ולזא" .םיסיטרכה ולזאש םיאפוקל יקוט-יקווב םיעידומ םינרדסה עיגמ
קטמניסב הרוכב םורט לש הרקמב לבא ?תושעל רשפא רבכ המ ,םירמוא יאדווב םתא
םיצור תמאב םא ןכלו ,םלואב םייונפ ורתווי תומוקמ המכ עודי אל ןיידע ושורפ ולזא
םלואל הסינכל ךומסב דומעל םיכלוה ?םישוע המ זא ...ץמאתהל ךירצ טרסב תופצל
ןאכו .ךייחל םג םעפ ידמ דאמ יוצרו ,תינרדסה םע ןיע רשק לע רומשל םילדתשמו
םיווקמ ביבסמ םידדוגתמ סיטרכ םהל ןיאש םישנאה לכ .תיתימאה הלפשהה היוצמ
?רדס הזיא יפלו ?תינרדסה רחבת ימב .רורב אל דאמ הז ?ןורחא ימ ,ןושאר ימ ,סנכהל
ןשעבו קחודב דומעל ,תלדל בורק ראשהלו ץמאתהל יאדכ םאה ללכבו ,רורב אל הז םג
?יוכיס ...ליבשב קר תוקד םירשע ךשמב
Emily Watson as Natalia John Turturro as Alexander Luzhin
אלו םיסמונמ" ונייהו תויהו ,תישילשה ךרדב ץמאתהל ונרחב ינאו יבצ ישילש םויב
םעפה זא .םלואל םינושאר וסנכוה ,תינרדסה החילס ,תננגה הרמאש ומכ ,"ונפחד
.תורחא םימעפ ויה רבכ לבא המלתשה הנתמהה

(הינוטנא תלשוש) סירוג ןלרמ תיאמבה לש טרס וניה חצנמ ךלהמ
רדנסכלא לע רפוסמ ובו בוקובנ רימידלו לש רופיס יפל השענש
שגופ אוה התוא הרוחבב בהאתמה ןשייב יסור יאטמחש ,ןי'זול
רדנסכלא .הילטיאב םגא יפוחל תכרענה ,חשב םלועה תופילאב
עיקשה וייח לכ תאו תויה םייתרבח םירושיכב ןחנ אל ןי'זול
תרומל ,וב תבהאתמ הילטנש הביסה קוידב וז ךא ,טמחשה קחשמב
.ינוהמתה יאטמחשה םע רשקהמ התוא אינהל הסנמה המא לש החור
םיפדורש רבעה תונורכז ,תורחתה תארקל יורש רדנסכלא וב חתמה
.םיבצע תוטטומתה רבעל ותוא םיליבומ ויברוקמ לש תומיזמו ,ותוא
The LUZHIN DEFENCE

תימינפ המרד :ךירצש המ לכ וב שיו ,הבר המצוע לעב וניה טרסב גצומש רופיסה
שיש המצועה תא לצנמ אל טרסה ךא .ףוריטו תומיזמ ,האנק ,הבהא ,תינוציח המרדו
אל ולוכ טרסה ךשמב .תורורב קיפסמ אלו ,תודודרכ עיפוהל תויומדל םרוגו הלילעב
השגרה יל התיה) יל ץוחבמ םג זז אל רבד םושו ,יכותב זז אל רבד םוש ,רבד יתשגרה
והשמ טרסב היה ךכל ףסונב .(העבה תרסח העבה התוא םע תבשוי ינא טרסה בר וליאכ
ךכו ,הרבעש האמה לש יפוריאה םלועה לש םינוניגב ,ינוציחב תודקמתה וזיא ,עגיימ
לבקמ הפוצה ,הפוצה תעגל םיינשה ןיב הבהאה לש ףוריטל ,תויחל המרדל תתל םוקמב
.םיאנ ףונ ימוליצ םע ,יתפוקת טרס
Natalia and Alexander Luzhin Emily Watson and John Turturro
לע ,חש לע ונל רפסל הסנמ טרסה .ומצע חשה אוה טרסב יל רסח היהש ףסונ רבד
.ךכב חילצמ אל טרסה יתעד יפל לבא ,תורחתה לע ,תונואגה לע ,קחשמל תורכמתהה
לכי טרסה לבא ,בכרומ קחשמב רבודמ יכ ,טרס ךלהמב חש דמלל רשפא יאש רורב
םורגלו ,אלמ םלוע אוהש והשמב רבודמש שיגרהל הפוצל םורגל ידכ רתוי תושעל
הפוצל םורגי טרסהש הצור יתייה המוד ןפואב ...הזה םלועה לע והשמ ןיבהל ונל
רוביגה לש ףוריטהש ,תונורכז ךותב ,רבוגה חתמה ךותב דבאנו ךלוה אוהש שוחל
אל ,הפוצהמ םולכ איצומ אל טרסה לבא ...ונתיאמ דחא לכב שיש ףוריטב דה אצמי
השגרהב טרסהמ יתאצי ...שדח רבד םוש ותוא דמלמ אל ,היצקארטניא ותיא רצוי
תחקל רבד םוש ,ילאוטקלטניא רבד םוש ,ישגר רבד םוש ,שדח רבד םוש יתדמל אלש
הזש םושמ דחוימב ,לבחו .ספסופמ טרס הז יניעב .וילע רבדל ,וילע בושחל ,התיבה
םתא ?המ זא .בטיה קחושמ ,הפי םלוצמ ,בוט יושע אוה יכ תועטהל לוכיש טרס
,תוהמב אוה רקיעה ,בטיה םלוצמ טרסש ךכמ חצנל לעפתהל רשפא יא םיניבמ
.שיניפה קר ,תפסותה קר אוה ץוחבש המ .םינפבש המב ,ןכותב

תכלל אל

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 יבצ
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?