4/2002

רוכמ קחשמ

םעפ לכב ,תמכחותמ םיסיטרכ תוארתה תכרעמ לע םייונמ ינאו ןרוא
ICQ-ה ,םניח תנרקה ךרוע אוהש םסרפמ רחא ףוג וא הלאוו ,צ"לגלגש
:ארוק ינאב סגאב ילש בשחמה ךותמו ,"" אורקל ליחתמ ןרוא לש
,םימשרנ ,םילצלצמ ונחנא דיימ זא ""
םימעפל ,ךכו .םירחא םירבחל האלה עדימה תא ריבעהל םילדתשמו
.וילא תכלל םילוכי ונניאש טרסל םיסיטרכ גוז ונידיב שיש הרוק
טרסל תכלל ולכי םתור וגוז תבו ,(תדלוה ימיל םסוק) יויז ,ןרוא לש רבח ,ונתחמשל
םות ירחא העש ,םוי ותואב רבכש ראת ימו רעש ימ לבא .ונמוקמב
הז תא תושעל םיכירצ ונחנא" ?תטרופמו האלמ תרוקיב לבקנ ,טרסה
.הפסה לע תחנב תחתמתמ ינאשכ ,ןרואל יתרמא "תובורק רתוי םיתיעל

יאקירמא טרסל שדוחמ דוביע והזו ,"רוכמ קחשמ" אוה רבודמה טרסה
"The Longest Yard" ארקנש ,סדלונייר טרב לש ובוכיכב 1974-מ
קחשמה גוסבו (ב"הרא/הילגנא) ץראב םה םיטרסה ינש ןיב םילדבהה
תא השעש תווצהמ קלח י"ע השענ "רוכמ קחשמ" .(לובטופ/לגרודכ)
המבה תעכו .קיפמה תדמעב םעפה י'ציר יאגשכ ,'צאנסו קוטס קול
.ביבר ויז...ל
Vinnie Jones in 
Mean Machine
Burt Reynolds in 
The Longest YardVinnie Jones as Danny
Mean Machine

ותלודגמ דריש ,םסרופמ לגרודכ ןקחש ,ןהימ ינד לע רפסמ טרסה
ינד לגרודכהמ השירפה תובקעב ."קחשמ רכמ" יכ הלגתהש רחאל
.תורכשב םירטוש ףקתש ירחא רצענו לוהוכלאה תומוהת לא רדרדתמ
דחוימ אלכב רסאמ תונש שולש ינד לע ורזגנ הפיקתה תובקעב
תא ןמאל ונממ שקבמ רוזאה לשומ ,ורסאמ רחאל .םישק םיריסאל
ץחלה תורמל .דבלב םירהוסמ תבכרומה ,תימוקמה לגרודכה תצובק
ךורעל לשומל עיצמ אוה תאז םוקמב ךא ,ברסמ ינד וילע לעפומה
.םיקי התוא םיריסאה תצובקל םירהוסה תצובק ןיב לגרודכ קחשמ
לשומה .יתימא ןומיא לבקל םירהוסה ולכוי ,ינד ריבסמ ,קחשמה ךרד
...םיכסמ

קחשמל תונכהה רופיס תא רפסמ ,הידמוק רקיעב וניהש ,טרסה
קחשמה ךלהמ לע ועיפשיש ,תוניינעמ תויומד תרובח ךרד ,לודגה
,הבוט הצע דימת ןתונש ביבחה-ןקזה ריסאה תא שי .טרסה ךשמהב
,תוומה תא ינדל השועו םינפבמ אלכה תא להנמש ןכוסמה ריסאה
ינפל דוע הזו) םישנא 23 וידיב גרהש ןקתש יטוכיספ ריסא ,"ריזנ"ה
הביס ילב רוביגל רוזעל בהואש ישוכה ,(הטארק דומלל ליחתהש
.דומחו ןמנמש ינאריאו ,וקוח םחל הז לגרודכש ןונחה ץירעמה ,הרורב
רהוסהו אלכה להנמ ,רמהל בהואש ןדמחה לשומה ,םנשי ינשה דצהמ
.םיינבצעה

טסיחאסככ עודי היהש ,רבעשל לגרודכ ןקחש ,סנו'ג יניו קחשמ ינד תא
,"'צאנסב"ו "קוטס קול"ב הנשמ ידיקפתל ותוא קהיל יציר יאג .ןטק אל
םש"בו "תוינש םישישב הציקע"ב םג םינטק םידיקפתב ותוא וניארו
דיקפת לבקמ אוה וב ןושארה טרסה והז ,השעמל ."ברח גד :דוק
.ןקחשהו תומדה ןיב םילדבה הברה ןיאש ללגב ילוא ,ישאר

רמוא ,וסרהיש םיטרפ ןייצל ילבמו ,ומצע קחשמב ואישל עיגמ טרסה
ימל םג) יפיכ טושפו עיתפמ ,עשעשמ ,םילא קחשמב רבודמ יכ קר
להקהש רפסא ףחוס תמאב טרסהש ךכל תודעכ .(לגרודכב ןיבמ אלש
טרסל .ןושארה לוגה תעקבה םע תובהלתהב םייפכ אחמ עונלוקב
השקיב איהו (טרופסב תניינעתמ שממ אלש) םתור יגוז תב םע יתכלה
.הבילל בורק וניא טרסה אשונש תורמל ,דאמ התנהנ איהש רוסמל
ונייה אל ,לגרודכ לע טרסהש םיעדוי ונייה םאש דאמ ריבס ,השעמל
.ונעדי אלש לזמ הזיא .וילא םיכלוה

.תונהלו תכלל .בר םוחב ץלמומ :ויז


טרסה לש רליירטה לא
ויז לש גורדה
4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא םתור
3 4
[םיגרדמ 222] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


ישארה ףדל הרזחב


To MEAN MACHINE Official WebSite
To MEAN MACHINE Official WebSite