6/99

העדוה ךל שי

Meg Ryan .קטמניסב "העדוה ךל שי"ל ונכלה .םימואת גוז .ימענו ליג לש תדלוה םוי
הפיא בושח אל טעמכו ,לודג םלואה לכ םדוק ,חלצומ עונלוק אוה ,קטמניסה
לע ביגמש - "יביטקאיר" להק קטמניסב שי רקיעב ךא ,בוט םיאור - םיבשוי
cheer leader -ה התיה ימענ ,ידמל הקיחצמ הידמוק וניהש ,הז טרסב .טרסה
טושפ איה יתעד יפל .קוחצ תויוצרפתהב להקה תא הירחא הפחסו ,םלואה לש
הז יתוא םג םצעבש יתנבה הקחצ איהשכ .יל םגו ,טרסה תא םישנאל התשע
.טרסה לש רואיתל רובענ םינומהה לש היגולוכיספהמו קיחצמ

Joe Fox Kathleen Kelly

.קרוי-וינ לש יפרג םגד ךותב בשחמה יבג לע ילאוטריו עסמב ליחתמ טרסה
,רקוב לכ .(ןייאר גמ) ןילתק לש התיבל םיעיגמש דע תובוחרב םיטטושמ ונחנא
תשרל רבחתהל תרהממ איה ,תיבה תא בזוע ןילתק לש רבחש ירחא
,טא'צה ירדחמ דחאב "השגפ" ותואש ,"והשימ" םע בתכתהל ידכ ,טנרטניאה
תא שפחמ (סקנה םוט - "והשימה") ו'ג םג .תעדוי הניא איה ומש תא ךא
םילילצה .פוט-פלה תא חותפל רהממו ,תיבב הניא ותרבחש תויונמדזהה
םיאצוי םה ןכמ רחאל . "you've got mail":םה םהינש רובע םיחמשמה
הרהמ דע רבתסמ םיפוצל ךא תאז םיעדוי םניא םה .םיזילעו םיחמש ,םתדובעל
,הביהרמו הנטק םידלי ירפס תונח שי ןילתקל .םירפסה יקסעב םיאצמנ םהינשש
יאקירמאו ,קנע םירפס לכיה ,"סקופ" תשר לש םילעבה דחא וניה ו'ג וליאו
עצמאב שדח ףינס חותפל תדמוע סקופ תשר .לוזבו לכה תונקל רשפא וב
תנכסב תאצמנ ,הנטקה םירפסה תונח .ןילתק לש תונחל ךומס ,west end -ה
תומוקמ ינימ לכב םישגפנ םה - "םיביוא" תויהל םיכפוה ,ןילתקו 'וגו ,הדחכה
לכ .םהיניע תא םיצווכמו ,שא םיקרוי ,(ריבסש הממ רתוי הברה) ,הרקימב
,ינשה לש דחא שפנה ידידי םג םה השעמלש גשומ םהל ןיא ןמזה ותוא
םכסוהו תויה רשפאתמ הז בצמ .םירבשמ לע רבגתהל הזל הז רוזעל םיסנמה
לכ ומכ ךא .םהייח לע םיטרפ לולכת אלו תימינונא היהת תובתכתההש םהניב
"?שגפהל ה/יצרת םאה" :ההזה הלאשה בלש עיגמ טא'צ/ליימ-יא תובתכתה
ןדבואבש הנכסה !רחא רבד לכמ רתוי התפמו ,רחא רבד לכמ רתוי דיחפמ
(?התושממתהבש הנכסה םג ילואו) ,התושממתהל הווקתה לומ היזטנפה
!הידמוק יהוז ,ששח לא ?הרקי המ .שגפהל םיטילחמ םה

Meg as Kathleen happy end Tom as Joe

"העדוה ךל שי" תא .םינש רפסמ ינפל קרוי-וינב ויה ,ריפוא הלעבו ,יתוחא תליא
הבשי וב שממ הפק תיב ותואב ובשי םהש תולגל ועתפוהו ץראב ואר םה
,יתחפשמו קורי םוקמ איה קרוי-וינש השוחת ןתונ טרסה לכ יכ ,קיחצמ הז !ןילתק
דחוימבו רוקיבמ) קרוי-וינ לע רחא עדי יל היה אלמלא .םלוכ תא םיריכמ םלוכ וב
ללכב הזש תליאל תרמוא טושפ יתייה (תיאקירמאה עונלוקה תישעתל תודות
לכה ירחא ,טרס םלוצ וב קרוי-וינב םוקמב הבשי איהש עיתפמ ךכ לכ אל
.הפק יתב 4-5 רתויה לכל שי קרוי-וינב

.קיחצמו ,ביבח טרס
Tom Hanks
תכלל

3 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ימענ ליג
3.53.5 3.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo You've Got Mail website
To You've Got Mail website
? םימואת (לזמ) לע רתוי תצק תעדל םיצור

nunschampsangels
(298k) ! ןאכ וצחל

הרזחב