12/98   .ןושאר רנ ,הכונח

ירמ לע םיעגתשמ

.העווז הז .דחא עונלוקב טרס תוארל הסנמ יתבר םילשורי ,תויפלת ןח-בר ,ישיש םוי
ונכלהש םיליימהו ,הינח םוקמ רחא שופיחה ,םיקקפה ,ארונה קחודה ,ןשעהמ ץוח
.דמחנ היה טרסה - ךרדב םיאפוק ונחנאשכ עונלוקל ךרדב

.ריעה םילשוריב םעפהו .םעפ ידמ ומצע לע רזוחש םורופ ,ינאו ןרוא ןרק היה םורופה
רעיש לודיג לש םישדוח הנומש יכ ינא :לק המוארט בצממ ולבס םיחכונהמ יצח תוחפל
רתוי תצק בצמב קר קוידב הביס התואמ ןרואו ,םיירפסמ לש דחא ףנהב ןוימטל ודרי
טרסה תא םכל ראתא וז טבמ תדוקנמ הככ זא .בוט בצמב התייה ןרק .ינממ עורג
30 תב איהשכ ,אלפנ תיארנ איהו שלוגו ינידנולב ךורא רעיש הל שי ,18 תב ירמשכ
.באוכ הז יל ונימאהו ,םלענ רעישה לבא רדסב תיארנ ןיידע איה
Short haired Mary Long haired Mary
,"קיחצמ" ,"ירגלוו" :ירבחמ תורדגה רפסמל הכז ,ירמ לע םיעגתשמ ,ןיינעלו
הירוגטק חותפל ךרטצא ינאש ןעט וליפא והשימו ,"יבהאת אל תא - SLAP STICK"
.קיפסמ אל טושפ לבא ורמאש המ לכמ תצק ןכא אוה טרסה זא ונ .םיבכוכ 6 לש
.SLAP STICK תבהוא ןכ ןכ ןכ ינאו ?םיעמוש SLAP STICK קיפסמ אל

be care fool (המיהדמ תוקיתמ עגשמ ףוג תולוחכ םייניע תינידנולב)ירמ רשאכ ליחתמ טרסה
(האילפמ תוינולמג םיינישב ינתמיא רשג רורב אל בוציעב רעיש)דט תא הנימזמ
.(תילטנמ רגתואמ אלו ,רגפמ ,ןכ) .הטטקב רגפמה היחא לע ןגהש רחאל ,םויסה ףשנל
לש ןסכורה תא רגסש רחאל ח"היבב ומצע תא אצומ דט .םיעיגמ אל םה ףשנל
םיכוז ונחנא :1'סמ ירגלוו עטק הז .(הריהז אל דאמ).הריהז אל הרוצב ויסנכמ
.ןסכורה תריגס לש תונינרמ אלה תואצותה תא (הז אל חטב הזש תורמל) תוארל
,ימאימל םירבוע התחפשמו ירמ ,תורחא תוביסמ םתסש וא ,ערואמה תובקעב
.ץמחומ דט לש סנאצהו

Ben as Ted Mat as Pat

יטרפ רקוח רכוש אוה .ירמ לע בושחל קיספהל השקתמ דט ,םינש 13 רחאל
םג בהאתמ (ןיוצמה ןוליד טמ) ח'צח'צהו חרפה רקוחה הממא .התוא אצמיש
,ירמ לע םיעגתשמ םלוכ רוציקב .חתפמ תויומד המכ דוע ומכ ,ירמב אוה
Everybody
טרסה לש ןושארה וקלחבש ,זאיד ןורמק תקחשמ ירמ תא .התוא םיצור םלוכ
,הילע בשוח המ ונל רמא ןרואש ירחא לבא (ןרקל םגו) ,המיהדמ יל התארנ
.(והשמ וא הפב תויעב תצק הל שי) .תרחא התארנ רבכ איה

Don't cut your hair םינידעה "תושגר"ב בשחתמ אלו עשעשמ ,ירוקמ ,דמחנ דאמ תמאב אוה טרסה
תגרדל הלעתמ אל אוה לבא .(ירמ לש הנכשה לש םיידשל בל ומיש) להקה לש
םהב םינייוצמהו םירופסה םיעטקהמ קיפסמ וב ןיאש םושמ טושפ ,םיבכוכ 6
ןייוצמ טרס הזש איה יתעד .(ROTFL) .םר לוקב תקחוצ ימצע תא יתאצמ
המכ שיש יאנתב) ,עונלוקבמ דמחנ רתוי וליפא ילוא ,ואדיוב תיתיב היפצל
.םישדוח המכ תוכחל הצמחה אל וז לבא ,תוארל יאדכ זא (םירבח

.הריהמ רעיש תחימצ תכרבב

You dog
(ואדיול תוכחל וא) תכלל

3.5 STARS
ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo There's something about mary website
To There's something about mary website