7/2001

ס'לוקמב דחא הליל

Liv Tyler as Jewel ,הפהפי איה טרסב .רולייט בילל ךורא ללה ריש וניה ס'לוקמב דחא הליל
.חצנל ,הלש םיטופשל ךופהל םירבגל םרוג הב דחא טבמו תיסקס ,תינשוח
יבש םילפונ םלוכ ריכש חצורו ,קלקלח ןיד ךרוע ,ןמש שלב ,ריעצ ןמראב
תיארנ איהש ךאלמה הניא (תירבעב טישכת) לו'גש איה היעבה .הימסקב
הקרזמ םע תומולח תיב הז תקשוח תמאב איה ובש דיחיה רבדה השעמלו
,ןבומכ DVD םע) הנושארה הרושהמ תיתיב עונלוק תכרעמו הניפב הנטק
.(רפוו באס הזיא םג הפיסומ יתייה ינאו

תיזכרמה טבמה תדוקנ .ןושאר ףוגבו ,טבמ תודוקנ שולשמ רפוסמ טרסה
תא שגופש ריעצ ןמראב ,(ןוליד טאמ) ידנר לש איה בקוע טרסה הירחא
איהו ,התיא אלפומה סקסב בהאתמ אוה .דבוע אוה וב באפל ךומס לו'ג
תויהל תנמ לעש לבח המכ) ולש לאיצנטופ אלמ ךא חנזומה תיבב תבהאתמ
םיעמוש ונא רופיסל ולש דצה תא .(עשפב םהינש תא תכבסמ איה ידנר םע
.וגניב קחשמ ךלהמב (סלגאד לקיימ) ןקדזמ ןיירבע םע חחושמ אוה רשאכ
Matt Dillon as Randy

John Goodman as Detective Dehling (ןמדוג ןו'ג) הרטשמה שלב לש איה טרסב תגצומש הינשה טבמה תדוקנ
תונוימדב גילפמו לו'גב בהאתמ םלוכ ומכו ,חצר רוקחל ידכ באפל עיגמש
תוינבגע בטורב יניווגניל ברע ברע םילכואו השאו לעבכ םייח םהינש דציכ
טרסה הל הדבוע היסנכב רמוכל ורופיס ךרד עמשנ ולש רופיסה תא .לצבו
.םיימוק םיבצמ רפסמ בח

קלקלחה ןידה ךרוע ,ידנר לש ודוד ןב לש איה ,תישילשה טבמה תדוקנ
הסנמו ידנר לש השדחה ותרבחל הקושת לוכאש ,ראזיב-סקסה בבוח
ויקיבקרב .יתחפשמה ויקיברבב דחוימבו תונמדזה לכב התא ליחתהל
ףא לייטסב רתוי הברה לבא ,םיאקירמאה לש לגנמה הז איקב אלש ימל
.םרק עבצב תואנ תוחלצ לע שגומ רשבה רשאכ ,רקאס ןג עצמאב אל םעפ
לצא ישפנ לופיטל ותוא האיבמ תעד לע דודה תא הריבעמש הקושתה
,(לופיט לש הרוטקירקב הזחנ םעפ בוש ינעי) םיטרסהמ תיגולוכיספ
.ולש רופיסה תא םיעמוש ונא ךכו
Paul Reiser as Carl

ןופוקב ונשמתשה אלש דאמ ונחמשו ןטק ןרוקפופ ונינק ,רדמס עונלוקב טרסה תא וניאר ינאו ןרוא
ירחא (?רדמס לש חבטמה תכלממב םש הרוק המ) יצעו ןשי היה ןרוקפופה יכ לודגה ןרוקפופל החנהה
שממ אל ינאו ןרואש (םינש 3 ירחא תונמוימ יתחתפ רבכ רבכ ירה) השוחת יל התיה רמגנ טרסהש
.אל ינא יכ ,יתוא לבלב תצקש רבד ,בהאו הנהנ ןרוא .טרסה יבגל העד התואב

יתקחצ אל םא .םיקחוצ זא קיחצמ םא .הקיחצמ דאמ אל לבא ,הידמוק וניה 'ס'לוקמב דחא הליל'
ןפואב אל חטבו ףרוג ןפואב אל לבא ךוחיג םילעמש םיעטק המכ שי םנמא .קיחצמ היה אלש הארנכ
קר אל) ןימל רושקש ןבומב סג תנווכתמ אל ינא .סג טרס הזש התיה ילש השוחתה ךכל ףסונב .ףחוס
ירחא יתייהש ןוכנ הז ,יתינהנ אל המל ץרתל יל השק ךכל טרפ .םיענ אלה ןבומב סג םתס (תוחפל
יתדמע טרסל ונאציש ינפלש ןוכנ הזו ,הנוילעה תילאמשה ןשב תינתמיא תקלד יל החתפתהו הריקע
םא םג ,ןיידעו (ראפ ןוכיש ול תונבל ךרדב היהו הירבט לכ תא הנק אוה) לופונומב ןרואל דיספהל
איה היעבה .הזה טרסה תא תבבחמ ינאש יל הארנ אל תובואכה תוביסנה תא תופנל הסנמ ינא
אל ?היפצה ךלהמבש םומעשה םע הז תא םיבשיימ ךיא זא ,עשעשמ טעמ יל הארנ ןכ אוה דבעידבש
...בוש טרסה תא תוארל םיכלוה אלש חוטב .תעדוי

Liv Tyler as Jewel Gulty as Sin Jewel
תינשוח ,תיסקס איה רלייטש תורמל ,בוט ובישקתו
ידמ רתוי ןיא ,מ"ק סוידרב רבג לכ טרסב התפמש
.טרסב סקס ידמ רתוי ןיא תרזוח ינא .טרסב סקס
,םכומכש םיקיינאמ סקס ובזכאתתו וכלת אלש ,םתס
?ללכב םכל תגאוד ינא המ
Jewel Jewel
Liv Tyler as Jewel

רתוול

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?

To One Night at McCool's Official WebSite
To One Night at McCool's Official WebSite
To One Night at McCool's Official WebSiteEND