2/2002

הנובתה תואלפנ

הנומשל דמעומ וניה ("A Beautiful Mind" :תילגנאב) הנובתה תואלפנ
םע .רתויב בוטה טרסהו ,יאמבה ,טירסתה לע םיסרפ םהניב ,רקסוא יסרפ
תושרהל םילוכי אל םיטרס תורוקיבל רתא םהל שיש םישנא ולאכ תויודמעומ
דופיק ,םודא גד) טנרטניא תויח 3 ,ברעב ישיש םויב ,ךכו .םלעתהל םמצעל
.הפיחבש ןוינק-דנרג עונלוקב "הדובע תשיגפ"ל וסנכתה ,(ןרוא) דחא ץעו (לעיו
תויודמעומה ללש םא החוטב יתייה אל ,םלענ ירובע היה יאפיחה להקהו תויה
ןימזהל אל ונטלחה תללוקמה הלמעה תא ךוסחל ידכו ,עונלוקל ותוא איבי
תא רותפל אלא הרירב ונל התיה אל ונעגהשכ ,םלוא .שארמ םיסיטרכ
,וליגב רגוב ,ורפסמב בר וניה יאפיחה להקה לש םלענהש תולגלו ,האוושמה
דרשכ ברעה תא ריבעהל ונרחב זא .רקסואל תודמעומהמ עפשומ קפס אללו
לא םילוג זיגפמ ןו'ג גנול םע דחיבו ,ןיוולב ןורכזה קחשמב ונתוא ערוק שיפ
ונשגפנ תרחמלש םושמ ,רופיסה ףוס אל הז לבא .ןחלוש לגרודכב ונרעש
ינותיעמו ,תבשה לש טנלושטהמ םנמונמ יאפיחה להקה הב העשב ,בוש
.עובשה ףוס

טרסה תלילעל סיסבה תא הווהמ ולש היפרגויבהש יאקיטמתמ ,שאנ ןו'ג
"Nash Equilibrium"-ה לע הלכלכב לבונ סרפב הכז "הנובתה תואלפנ"
היהשכ חסנ ותוא ,םייתורחת םייגטרטסא םיקחשמב "לקשמ יוויש" תדוקנ
תשרב יתאצמש היגטרטסא יקחשמ אשונב רתאמ ישפוח םוגרתב .21 ןב
:איה הרדגהה
,שאנ םוירביליווקא לש בצמב יוצמ קחשמ     
ובצמ תא רפשל תורשפא ןקחש ףאל ןיא םא     
,תרחאב ולש היגטרטסאה לש תידדצ דח הפלחה ידי לע     
.היגטרטסאה התואב םיראשנ םינקחשה ראש לכש יאנתב     

!המגוד תוארל םיצור !הזה םוירביליווקאה הז המ ונבה אל

םיגשיה ול ויה וייח ךרואלו ,הז חותיפל הבר תובישח סחי אל שאנ ,ונמזב
,הלכלכה םוחתב אקוד ,םלוא .הקיטמתמה םוחתב םירחא םיבר םיבושח
ילכלכה קושב תויעב ןורתפב רתויב תישומישכ המצע תא החיכוה ותילגת
.ויתואצותו ןתמו אשמ לוהינ לע הפקשהה תא התנישו ,יתורחתה

תא שאנ לבק דציכ םיפוצל רפסמ ,שאנ לש וייח רופיס תא איבמש ,טרסה
:אבה בצמה גצומ טרסב .Nash Equilibrium -ל הארשהה
אלהו תויטנורבה היתורבח םע דחי ,תקשחנ תינידנולב תסנכנ באפל
לובלב ברמש חינהל ריבס ,תינידנולבה םע וליחתי םלוכ םא .תוביהלמ
ןהילא ונפי רשאכ ובלעי תויטנורבהו ,הב תוכזל חילצי אל שיא ,ןגלבו
לכ "הינשה הריחבה" לע וכלי םירבגה לכ םא ךא ."הינש הריחב"כ
הטימב תחא תיטנורב בוט רתויו ,תיטנורב הרוחבב הכזי םירבגהמ דחא
האיבה תוינידנולב לע הבשחמהש דאמ ןכתי .ץעה לע תחא תינידנולבמ
המגודב םייקתמ וניא שאנ םוירביליווקאש ןייצל שי םלוא ,הזומה תא שאנל
תוראשנ םינקחשה ראש לש תויגטרטסאהש החנהה תחתש םושמ ,וז
תוכזלו ובצמ תא רפשל לוכי דדוב ןקחש ,(תויטנורבה לע תכלל) ןהש תומכ
...תינידנולבב

רופיסה תא ךסמל איבמ ,דראווה ןור לש ותקפהבו ויומיבב ,"הנובתה תואלפנ"
הינרפוזיכסב הקל וייח לש 30-ה תונש תארקלש יאקיטמתמ ,שאנ ןו'ג לש
טרסה .םינש תורשע ךשמל ולש הריירקה תא העטקש הלחמ ,תידיאונרפ
תיטנדוטס התיהש ימ ,הישילא ןיבל שאנ ןיב הבהאה רופיסב דקמתהל רחוב
לסאר .הלחמה םע תפתושמה םתודדומתהו ,ותשאלו ותבוהאל הכפהו ולש
םג ,קחשמה לע רקסוא סרפל דמעומו ,שאנ תא םלגמ ("רוטאידלג") ואורק
תינקחש סרפל תדמעומ הישילא תא תמלגמש ,("םולחל םאיווקר") ילנוק רפינ'ג
הלש דיקפתה ,תנייוצמ תינקחש איהש תבשוח ינאש תורמל ךא ,הנשמה
יאקיטמתמ םלגל חילצמ ,תאז תמועל ,ואורק .דחוימב םישרמ וניא טרסב
,דבועש ליפא סקס םע לבא ,שונא יסחיב ןורשכ לכ טעמכ רסח ,ירטנצסקא
,ריעצ םג ,עגושמ םגו ,ןואג םג אוה ,ףסונב .'50-ה תונשב תורוחב לע תוחפל
ןולספב הכזי אוהש תרמהמ ינא לבא ,ואורקל תדחוימ הביח יל ןיא ...ןקז םגו
.בהזומה

דימת טעמכ יוטיב ידיל האבש "שפנ" תלחמ הניה ,תידיאונרפ הינרפוזיכס
,תורידנ ןניה תוילאוזיו תויצניצולה דועב (תולוק םיעמוש) תוירוטידוא תויזהב
םדא תויזהה תא .ליבקמ ילאבו עונלוקב ונל רפסל םיסנמש המ תורמל
םדאה .דיחפמ ףאו ,דאמ ענכשמ תויהל לוכיש ןפואב ,תויתואיצמכ הווח
,תויזהל טרפ .וירחא םיבקועו ,תומיזמ ודגנ םימקור ,וירחא םיפדורש ענכושמ
ןימאהל לשמל ,תואיצמל רשק אלל תונומאו תונויער חתפל לוכי םדא
וב םישמתשמ םהשו ,ץראה רודכל שולפל םידמוע םידאמהמ םירזייחש
תואיצמה תולובג וב ,קומע לובלב לש ,"הזוכיספ" לש בצמב רבודמ ...לגרמכ
העפותל "הינרפוזיכס" ןיב רשק ןיאש שיגדהל בושח .הלוחל םירורב םניא
.(עונלוקב איה ףא הצופנה) "תויוישיא יוביר" לש

Will the real John Nash please stand up ?

,ןועגיש .בינגמ עמשנ תויטנורבו תוינידנולב ,היגטרטסא יקחשמ ,הקיטמתמ
וזיא טרסל םירצויש םיגשומ םלוכ ,םישטשוטמ תואיצמ תולובגו ,הינרפוזיכס
,"2 וטנממ"ב רבודמ יכ םשרתי םימתה ארוקהש ךכל םורגל הלולעש ,הליה
שרפתמש ,ךוראו םמעשמ טרס אוה "הנובתה תואלפנ"ש איה תמאה לבא
.םלועה לע םולכ טעמכ הפוצל שדחל ילב ,תצקו םייתעש ינפ לע עגיימ ןפואב
טרסה ,שאנ לש (קתרמהו) יתימאה וייח רופיס תא איבהל םוקמב ,ףסונב
,ןוראב וראשנ שאנ לש תוילאוסקס-יבה תויטנה .םידליל הסריגה תא ונל גיצמ
טרסבש ,הישילאמ םישוריגהו ,םה ףא - ןיאושינה תרגסמל ץוחמ םידליו תודיגב
לש תויזולדהו תויזהה יפוא .ללכ םירכזומ םניא ,ךרדה ךרוא לכל וב תכמות
,יללכ ןפואב .ידמל ךחוגמו ןימא אל ,יניעב היהש ,ןפואב וגצוהו וטשופ ונוש שאנ
יאקיטמתמה" לש פיטואירטס ל ךפה אוהש דע םצמוצו םצמוצ םדאה שאנ
,(םש םניאש םירבד האורש) "ןרפוזיכסה" (שונא יסחיב השקתמש) "ןואגה
...(רהוזה לא ךרדב םיריעצ םידימלת החנמש) "םקתשהש ביבחה שישקה"

םניה ,ןיינעמ םייח רופיס ילעב םישנאו ,םיניינעמ םניה םישנאש תבשוח ינא
קיבד טרסכ הפוצל שגומו יושע "הנובתה תואלפנ" ךא .רתוי דוע םיניינעמ
לש היפרגויבהמ םיבושח םיקלח וטימשהש לבח יתעדלו ,םמעשמו קתקתמ
םיאלפ רפתשמ היה טרסה ילוא עדוי ימ ."טרסל הארשהה" תא הווהש ימ
םייוניש ךורעל ךירצ היה טרסהש יל רורב ...יהשלכ תואיצמל רשק ול היה םע
הפיא תעדוי אל ינאש ,הז יתוא םידירטמש םירבדה דחא לבא ,םשו הפ
אביקע איבחה דוע המו ,דראווה ןור המו תמא המ ,"םש"ה הפיאו "הפ"ה
?תיעבטה ותויח תא טרסהמו שאנמ ולטונב ,לודגה ןוראב (יאטירסתה) ןמסדלוג

תבריקב יח ןיידע ,טרסב רפוסמכ ,יתימאה שאנ
םתא םא .יתימא יטמתמ רקחמ עצבמו ,ןוטסנירפ
ולש ישיאה רתאל סנכיהל ולכות ,םיניינעתמ
,עדוי ימ לבא ,אורק יתקמעה אל .הטיסרבינואב
והשמ םידמולש םינושארה תויהל וכזת ילוא
?רתויב בושחכ ומצע חיכוי הנש 30 וא 20 דועבש
John F. Nash

רתוול

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא שיפ דר
2.5 2.5

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To A BEAUTIFUL MIND Official WebSite
To A BEAUTIFUL MIND Official WebSite