6/2001

תרטוש ןימ הזיא

,הנורחאה הנשב רתויב ץמשומה םוגרתה לעב טרסה ,"תרטוש ןימ הזיא"
איבהל עסנ ןרוא זא ,הלוח יתייהו ברע היה .הנהמו ביבח טרסכ רבתסה
ןיכה אוה ךכ רחא .ונרוגמ םוקמל הבורקה טמודיודה תנוכממ DVD ונל
.הליחתה הנרקההו ,ובוכ תורואה ,ףרשנ תצקש יתיב ןרוקפופ ונל

רורט עוגיפ עונמל תנמ לעש ("תרטוש" אל) FBI תנכוס לע רפסמ טרסה
תחאכ סקטב ףתתשהל תחלשנ תוינקירמאה יפויה תוכלמ סקטב ינומה
,הייחל םירשעה תונשב Tom boy איה יסיירג ,תנכוסה .תודדומתמה
היביבחתו ,בקע ילענו תולמש תשבול הניא ,רופיאב תשמתשמ הניאש
.תיניצר תילוהוקרוו םג איהו ,לגורקימ תוחורא ,תוקבאה ,ףורגא םה
תינוציח הזופרומטמ לכו ,הזופרומטמ רובעל הנממ תשרוד יפוי תורחת
קומע רתוי תצק םג תלחלחמ

יוליבהו ,תכשומו האנ השא איהש ןיחבהל ליחתמ התיא דבועש ןכוסה
לש עקרה תלילע .קזח םתוח (ןהילעו) הילע ריאשמ תונבה תציחמב
קידצהל ידכ קר טרסב תויוצמ יפויה תורחת ביבס תומיזמהו טסירורטה
םושל תמאב תוחתפתמ ןניאו ,יפויה תורחתל יסיירג ןיב שגפמה תא
.ןיינעמ רבד

MISS CONGENIALITY
Victor Melling with Gracie Hart
Gracie Hart in the beauty pageant
Stan Fields with Gracie Hart
הלילעה) .היהיש יתבשחש ומכ ישפט אל הב רומוההו ,הידמוקב רבודמ
ימ תא םלגמש ןייק לקיימו ,תחלצומ קולוב הרדנס .(תישפטש וז איה
,קיחצמ טרס הז יללכ ןפואב ,דאמ עשעשמ make over-ה תא הל השועש
.תויהל הרומא הידמוקש המ הזש
Sandra Bullock as Gracie Hart Benjamin Bratt as Eric Matthews Michael Caine as Victor Melling Candice Bergen as Kathy Morningside William Shatner as Stan Fields
טרסל ךלהש ימ לכ .טרסה םשל רושק ריהבהל בושח דועש דחא רבד
לע לודגו הנוש טנופב שגדוהש) "תרטוש  ןימ   הזיאב"ש "ןימ"ה ללגב
אשונב השוע טרסהש םומיסקמה יכ בזכאתי (םירטסופהו תוזרכה יבג
.(םי ידגבב תואנ תורוחב הברה םיאור לבא) .טרסה ףוסב תחא הקישנ הז
וא תוחפ אוה ילולימה ושוריפש miss congeniality אוה תילגנאב םשה
םימגרתמה המל רורב אל ."תומיענהו תובידאה תרענ" וא "ןחה תרענ" רתוי
"להקה תביבח" ןוויכל רתלאל וא "ןחה תרענ" ומכ םשב קובדל ולכי אל
עמשנ ללכבש "תרטוש  ןימ   הזיא" ומכ ישפטו ךיבמ םש איצמהל םוקמב
.תירבעב האיגש וב שי וליאכ

.DVD-ל וא ואדיול ילאדיא טרס םוכיסל


3 stars

ישארה ףדל הרזחב
To MISS CONGENIALITY Official WebSite
To MISS CONGENIALITY Official WebSite