9/99

אמא תודוא לכה

All About Yael
,םיעדוי םתא .ילש אמא םע תכלל יתיצר "אמא תודוא לכה"ל
.רתאב ססונתתש "ילש אמא תודוא לכה" תרתוכה לע יתבשח
תבבוח איה ילש אמא ,רתאה םודיק יבגל תויזטנפל טרפ
ןמזמ רקיעבו ,תידרפס טעמ תרבדמ וליפאו ,הקיתו רבודמלא
טרסל תכלל ונעבק וב םויב ,לזמה ערל .טרסב דחי וניפצ אל
החדת תינכתהש טלחוה ךכו ,הובג םוח םע ימצע תא יתאצמ
ורזח ירוהו ,שדוח רבע .דרפסו דנלוהב לויטמ התרזח רחאל דע
לעופה לא תינכתה תא איצונ םעפהש ונטלחהו ,םהיתועסממ
םויב הנשה שאר תחורא רחאל ךכו ,בחרומ יתחפשמ םורופב
וניתבזכא .םיסיטרכ שוכרל ןרק יתוחאו ינא ונאצי ,ישיש
םיטרס ןיא) .םמודו לפא עונלוקה תא ונאצמ רשאכ הבר התיה
תרחמל לבא ,"תרחמל" ונרמאו ונשאונ אל ...(הנשה שאר ברעב
תרתוכה הכפה "אמא תודוא לכהמ" ךכו ,םיחרוא ירוהל ויה
."ןרק תודוא לכהל"

All About Keren

עבשה ותדלוה םויב גרהנש רענל םא ,הלאונמב דקמתמ טרסה
שפחל ידכ הנולצרבל תעסונו דירדמ תא תבזוע ,םאה .הרשע
ריכה אל ותוא ,ןב ול היהש ךכ לע ול רפסלו ,הנב יבא תא
,ןבטסא ,ויבא תא ריכה אל םלועמש ,ןבטסא ,ןבה .םלועמ
,רבד וילע ול רפסל הברס ומא ךא ,וילא עדוותהל קקותשה
הנוז היה באהש םושמ םג ילואו ,באהמ דאמ העגפנש םושמ
תרשגמו ,תוקיתו תורבח תשגופ הלאונמ ,דירדמב .רכז ןיממ
...תרכומ ךא השדח הלחתהב הכוז ףוסבלו ,הרבע םע קתנה לע

MOTHER AND SON

יכ הארנ ,רבודמלא לש ויטרסמ םיברב יתיפצ אלש תורמל
,וכרדכ .הטוב תוחפ אוהש ךכב הנוש וניה "אמא תודוא לכה"
תונוז ומכ ,הרבחה ילושב תויוצמש תויומד סינכמ רבודמלא
וירוביגו (םאאתס) םינמואו םינמוקרנ ,הבקנ ןיממו רכז ןיממ
"תוילאוסקסומוה" ןיבש םישטשוטמה תולובגה לע םילהנתמ
תא ריבעהל חילצמ רבודמלא ךא ,"תוילאוסקסורטהל"
ילבמ ,הטושפו תיעבט הרוצב ולא תולובגב םייקש "שוטשט"ה
.טרסב יזכרמה ןיינעל ךופהי ולא םיאשונב קוסיעה םצעש
לע רבדמ רופיסהו ,ולש רופיסה אוה טרסב יזכרמה ןיינעה
.הווקתו ,ןדבוא ,תוהמא ,תורבח ,הבהא

TWO MOTHERS ONE FATHER

םיאכדמה תוערואמה לש הסאמה תורמלו ,קיחצמ טרס והז
ןתינ .ימיטפוא ףוס ול שיו ,דבכ וניא טרסה וב תשחרתמש
טרסה םויסב הפוצה לש תיללכה השוחתה תא ראתל
בלב ןואכד ריאשמש טרס אל טלחהב הז רמולכ ,תיבויחכ
("דיילב גנילס" וא "חרק תפוס" ומכ) .הפוצה

All About My Mother

תורמל ,דאמ בוט אוהש ונבשחו טרסהמ ונינהנ ינאו ןרק
הקינכט) ,"תירבעל טרסה תא םימגרתמ" רשאכש הנעט ןרקש
,לארשיל תויושחרתהה תא הריבעמ איה הבו החתיפ איהש
םהל תנתונו "הכלמ"ו ,"השמ" "שוש" תויומדל תארוק איה
ךכ לכ התיה איהש החוטב אל איה ,(החצ תירבע רבדל
תאז לכב ...לבא ...והשמ הזב שי ןוכנ ...ו .טרסהמ תבהלתמ
טרס רצוי היה ילארשיה "רבודמלאה" םאש תבשוח ינא
לש ויטרסב יפוי הברה שי .תבהלתמ יתייה ונממ םג ,המוד
.המצע תא אטבל תעדויש המלצמו ,םיעבצ הברה ,רבודמלא
Cecilia-Manuela
Todo sobre mi madre
Penolope Cruz
All About Keren

Pedro Almodovar
Pedro Almodovar
תכלל

4.5 stars
טרסב (ופציו) ופצש םיבכוכה לש גורדה
הנליא אמאןרק
 4

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo a spanish website
To a spanish website