2/2002

מ"עב תוצלפמ

Michael Wazowski 
AKA 'Mike' Wazowski אבא תא חצנל ךיאו ,םידחפ יופיר ,תויבופ :אשונב יטילאנוכיספה דוגיאה לש סנכב
תעינמל רתויב ליעיה לופיטה ראות תא מ"עב תוצלפמ טרסה לבק ,(טמחשב)
טרסה תנרקה רחאל .(הטימ ..הא ,הפסל תחתמו) ןוראב תוצלפממ התעבו דחפ
םהשכ ,והש וב יתרקויה ןולמה תונורדסמב םיצצורתמ ופצינ סנכה יפתתשמ
."!וב" תואירקב תוינרדחה תא ליהבהל םיסנמו ,םינושמ ...שובל יטירפב םישובל

(םירגובמו) םידליל ןייוצמ טרס טלחהב יל הארנ מ"עב תוצלפמ ןכבו .ממהא
ללוכ אל) הלילב םהילא םילחדזמש םירוציו תוצלפממ קומע דחפמ םילבוסש
תואירק - "!הניש קשהמ יל ףוע יטומ"ו ,"דיודשב יל עגת לא םיידי ילב יכז יכז" תא
םירוציל ,הז הרקמב ,איה הנווכה .'ט התיכב יתנש לויט לכבב עומשל ןתינ ןתוא
טרס והז ,תומוארט יופירל הלועמ הטיש קר וניא ,מ"עב תוצלפמ לבא .(םירחא
אלש ימ לכל (השחכהה בלש בוט ונ ?הא) דחפ םושמ לבוס אלש ימל םג בוט
שיטפ םכל דירוה והשימ ?ןגב תולק תומוארט) 12 ליג דע ולש תודליה תא רכוז
האב ינא המ .ל"נה תוירוגטקל סנכנ אלש ימ לכלו (?הכאלמ רועישב שארה לע
תוארל ךליש - ונממ הנהנ אלש ימו ,םלוכל טרס אוה מ"עב תוצלפמ ?דיגהל
.הנושארה הקסיפהמ םידבוכמה םירוטקודהמ דחא תא
James P. Sullivan 
AKA 'Sulley'

Sulley's fur has over a million hairs! יטרס תירוגטקב "קרש"ל יואר דדומתמ הביצמ ,(ראסקיפ תרזעב) ינסיד
הפהפי קר אל טרס להקל איבהל החילצה איה .תבשחוממה היצמינאה
שחרתמ טרסה .רתויב ירוקמ רופיס לעב טרס םג אלא ,ובוציעב ירוקמו
היגרנאל תוקוקז ,תוצלפמה .ןהלש טבמה תדוקנמ גצומו ,תוצלפמה םלועב
קלדהו (קלדלו ,למשחל םיקוקז ונחנאש ומכ) ןמלועב םירבד ליעפהל ידכ
זא ,הא) 'מ"עב תוצלפמ' לש לעפמב .םידלי לש המיאה תוקעז אוה ןהלש
הליל לכבש ,תובר תוצלפמ תודבוע (מ"עב תוצלפמ טרסל םיארוק הז ללגב
,םידליה רדחל הכרד תוסנכנ ,תיארקא תלד ינפב תובצייתמ ונימלועב
ול תומרוגו (ןילטיר לע אל דליהו ,תוחלצומ ןה םא) טוטאזה תא תודיחפמ
תצלפמה ,דחוימ קובקבב תנסחואמ ותחווצו ,חווצ דליהש רחאל .קועזל
שי תוצלפמה ?התקעצכה .האבה תלדל הללאיו ,רדחהמ תאצל תרהממ
והשמ ,םייצמוח םה ,רפוסמ ךכ ,םידלי ,םידלימ תוומ דחפ תודחופ ןייצל
םלועה הז .שממ ינלטק .ןונברקע וא החפנובאל דחימב הלודג הזודמ ןיב
םע בולישב ,םיבר םירבד ןבומכ םירוק וב ,טרסה לש רופיסה שחרתמ וב
,תובוט תוצלפמ ,(!םיטוס רתאהמ יל ואצ !?םכל הארנ) תונטק תודלי
םכלש האנהה תא ריתוהל ידכ לבא ,תוינוניב תוצלפמו ,תוער תוצלפמ
.וב שחרתמש המ לע דוע םכל רפסא אלש יאדכ ,רתוי המלש טרסהמ

םע דורו תלכת םיעבצב הדומחו הלודג תצלפמ ,ילאס םה טרסה ירוביג
םע קר) יסרפ לותח :ונלש תוורפה םלועהמ יומידב .תורעיש ןומה ןומה
םידיחפמה תמישר שארב דמועו ,הלועמ ןדיחפמ אוה ילאס .(בוט יפוא
אוה ,תחא ןיע םע תירודכו הקורי תצלפמ ,קיימ ."מ"עב תוצלפמ" לש
אמצש ,קיימ .תודחפה יניינעל ולש רזועהו ,ילאס לש בוט יכה רבחה
יעצמאב םיעיפומ םיינשה רשאכ ךא ,חילצהל ילאס תא דדועמ ,הליהתל
הקלקלח תצלפמ ,לדנרל םג עדוותנ ...הדיצה קחדנ תצק אוה ,תרושקתה
,םידלי תדחפהב שדח איש עובקלו ילאס תא סיבהל הסנמש ,הליעגמו
תוצלפמ דוע ןנשיו , שחנה תורעיש תלעב קיימ לש הרבחה ,היליס תא שי
,רכזוה רבכש ומכ ,ןבומכ .(!'א םע) םיאלפומה םיצלפמה םלועב תובר
םיביטלרפוסה תא יל ןיא תירבעבש ,הדומח תנודלי םג טרסב "תבככמ"
ןבומב .smart ass -ו little devil :התוא הנכמ יתייה תילגנאב .הראתל
,(?תרחא בושחל לכי והשימ) ילאס תא םלגמ ןמדוג ןו'ג .ןבומכ יבויחה
תא םישוע םה .לדנר תא ימסוב ביטסו ,קיימ תא םלגמ לטסירק יליב
.פוטס לופ .הדוקנ .תנייוצמ הרוצב םתדובע
Peek-a-Boo

Mary Gibbs as Boo Jennifer Tilly as Celia Bob Peterson as Roz Steve Buscemi as Randall Boggs John Ratzenberger as Yeti James Coburn as Henry J. Waternoose Billy Crystal as Michael 'Mike' Wazowski John Goodman as James P. Sullivan
ימ והימ תוארל ידכ רבכעה םע ועיבצה

You won't believe your eye
We scare because we care
No monsters were harmed during the making of this movie
דובכל הכרענש תדחוימ הנרקהב וניאר ינאו ןרוא מ"עב תוצלפמ תא
.םירבחה לש םייתרבח םירשקו םירבח תוכזבו טרסה לש תמגרתמה
קפס יל ןיא ךא ,םוגרתה םע טרסה תא יתיאר אל םנמאש ,ןייצל ינוצרב
עונלוק םלואב המייקתה הנרקהה .רתויב חבושמ םוגרת תויהל ךלוה הזש
...תונורחאה םייתנשב טרס יתיאר םהב רתויב םיבוטה םיאנתב הילצרהב
לודג םלוא תשייבמ התיה אלש דנואס תכרעמ ,םיחוורמו םיחונ םיבשומ
םע ונפלחה טרסה רחאל .תרתוימ הקספה אללו ,הבוט הרבח ,המכ יפ
"ןוראב ןורדחפ" רפסה :ונלש יטרפה תוצלפמה םלועמ תויווח ונירבח
ררוע "הבוט הבישב םיקו'גה םיתמ וב תיבה" רפסה וליאו ,בויחל רכזוה
ירוה תיבב םייתסה ברעה .םיחכונהמ רפסמ לצא תולק לעוג תובוגת
,םירגובמ תוחפ תצקו םידלי 14 ךרעב ויה וב תיבב ,('ה םע) "הפוב"ב
תחאל ,וארנ (!םיכאלמה) ,םידומחה םידליהש םשורה תא יל שיו
התאר התוא תצלפמ לכמ רתוי הברה תוליהבמ תוצלפמכ וניתורבחמ
...טרסב

תומיסקמה תוצלפמה ללש תאו ,תוצלפמה םלוע תא יתבהא ,םוכיסל
,טרסה לש םלועב "םי'צילג" ויה אל וז הניחבמ .וב ויהש תותיעבמהו
לוכיו דחי םג םירגובמלו םידליל הנופ טרסה ,ףסונב .בטיה יונב היהש
וא םיבס וא םירוה ול שיש וא) םידלי ול שיש ימל הלועמ יוליב תויהל
רתוי הנופ הלילעה יתעדל .(הרבע הדוקנהש יל הארנ ...םיחא וא םידוד
הנופ אקוד רומוהה דועב ,שגרמו דיחפמכ טרסה תא ווחיש ,םידליל
תצק םג ימצע תא יתאצמש תורמל תאז תרמוא ינא .םירגובמל רתוי
קר תאז !תא תאז ,רמוא ןרואש ומכ לבא .תשגרתמ רקיעבו תדחופ
דאמ ביבח טרסב רבודמ םוכיסל !?םלוכל רפסל תבייח תא המל !תא
הז קרשמ יתינהנ רתויש הז .קרשל יואר הרחתמ וביצה ינסיד .הנהמו
.רחא ןיינע רבכ
I will take Shrek head on!

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא שיפ דר ןו'ג גנול
4.5 4.5 4.5

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To MONSTERS INC. Official WebSite
To MONSTERS INC. Official WebSite