6/2002

Monster's Ball


Heath Ledger as Sonny Grotowski


Billy Bob Thornton as Hank Grotowski and 
Halle Berry as Leticia Musgrove
ומשב ול אורקל הלוכי יניא שארמ תלצנתמ ינאו ,Monster's Ball טרסל
-לת .םיירהצב ישיש םויב ןרוא םע יתכלה ,"לוב רטסנומ" :שבושמה ירבעה
טרסל בוש תאצוי ינא ףוס ףוס :תשגרנ יתייה ינאו ,דימתמ הפי התארנ ביבא
"תצלפמה ףשנ"מ תורדגומ תויפיצ יל ויה אל .(ןמז ן-ו-מ-ה ירחא) עונלוקב
,יראב ילאהש אוה וילע יתעדיש דיחיה רבדה (טרסה םשל ןוכנה םוגרתה)
הצרפ איה ?יראב ילאה תא םירכוז .רקסואה סרפב וב הקחשמ לע התכז
גוז הפשח איה וב "ברח גד דוק םש" עזעזמה טרסב תימואלה העדותל
םג הרזע רקסואה סקטב הנורחאה התעפוה .רלוד ןוילימ יצח תרומת םיידש
תוכזב רקיעב ךא ,המצעה הייכזה תוכזב םג :ןורכזב התוא טורחל ידכ איה
,ןכל .סקטה תגספ תא הווהו תוקד יצחו עבראכ ךשמנש הלש ירטסיהה יכבה
אלל טרסל יתאב ,תקחשמ ילאה דציכ תוארל הייפיצל רבעמש רמול ןתינ
.תודחוימ תויפיצ

ףגאב הכחמ הלעבש ,הרוחש השא ,הישיטל לע תרפסמ טרסה תלילע
ונב םע דחיש ,ןעזגו ןבל רבג ,קנאה לעו ,גרוהל ותאצוהל תוומל םינודינה
.תירבה תוצרא םורדב אלכ תיב ותואב תוומל םינודינה ףגאב רהוסכ דבוע
םגש ,בסל באה ןיב םג ךכו ,תורזו רוכינב םינייפאתמ ונבל באה ןיב םיסחיה
רוחשה ריסאה לש גרוהל ותאצוה .הרטשמב ףגא ותואב תרש ,ונמזב ,אוה
קנאה לש םהייחב םג ומכ ,הנבו הישיטל לש םייחב םירבשמל "רגירט" הווהמ
םהייחו ,תושגפנ םהיכרד טרסה ךשמהבש ךכל םיליבומ םירבשמה .ונבו
...הצקה לא הצקה ןמ םינתשמ

תמאב .לודגה ךסמל תקתורמ יתייה הנושארה העשה יצחבו ,ליחתה טרסה
הליחתבש ,טרסה ,ילש תיבויחה השיגה תורמל לבא !היווחל יתעגעגתהש
ינא .םיכחמ אלו הנהמ אל ןמז זובזבכ הלגתה ,לאיצנטופ לעב יל הארנ דוע
המ) רופיסה תמרב םג ,טירסתה אוה טרסה לש יזכרמה יוקילהש תבשוח
.(וזל וז תורמוא תויומדה המ) םיגולאידה תמרב םגו (ךיאו טרסב הרוק
הארנ לבא ,(רדסב הזו) הרקמב שחרתמ קנאהל הישיטל ןיב שגפמה ,לשמל
ידי לע גרוהל אצוה הלעבש הדבועה םאה טילחהל חילצה אל טרסה וליאכ
תלעב הניה ,(להנמ אוהש ףגאב לבא ,וידי לע תיזיפ שממ אל ,ןבומכ) ,קנאה
םיסחיה לע עיפשי םהיניב רשקה תורוקמ לש יוליגה םאה .אל וא תועמשמ
טרסה תלילע ,דחא דצמ ,ךכו !טילחהל לוכי וניא טושפ טרסה ?אל וא םהיניב
המ" ,"?אוה ימ הלגת איהשכ הרקי המ" לש האשילקה לע תכלוה הניא לודגב
ףיוזמ חתמ רוציל הסנמ טרסה םעפ ידמ לבא "?איה ימ הלגי אוהשכ הרקי
ךא ,וילע עיבצהל הלוכי ינאש דחא יאטירסת יוקיל והז .םרוג ותוא תוכזב
טרסה ךרואל .וכרוא לכל טרסהמ ףדנ תונימא רסוח לש חיר ךכל רבעמ
,הככ םישיגרמ םניא םה ,םייתימא םישנא םיגהנתמ אל הככש ימצעל יתבשח
תויהל לודג ץמאמ השוע אקווד טרסהש תבשוח ינא .הככ םירבדמ םניאו
.רתוי יל עירפה תאז תושעל ןולשיכה ךכ םושמ אקווד ילוא ,ןימאו שגרמ

םנמא .קחשמב הלות יניא טרסה לש תונימאה רסוחב םשאה תאש ןייצל שי
אוה לבא ,םיהדמל בורק וליפא וא ם-י-ה-ד-מ היה אל ירב ילאה לש קחשמה
היה אלש שיאה"ב ותוא וניאר הנורחאלש ,ןוטנרו'ת בוב יליב .ידמל בוט היה
בלה תמושת תא תכשומ ךסמה לע ולש תוחכונהו בוט קחיש אוה םג ,"םש
םג לבא."תוחכונ לעב ןקחש" ארקנש המ .וילא התוא תדקממו הפוצה לש
.םהיפב םימשומש םיעורג םיגולאיד ליצהל םילוכי םניא םיבוט םינקחש

שמתשהל הסנמ טרסהש םזילובמיסה היה טרסב יל ועירפהש םיפסונ םירבד
טילחה יאטירסתה ,וייחמ םעטה רסוחו לעוגה תשוחת תא שיחמהל ידכ ...וב
איקמ אוה םג ,שיגרה ,ונב .איקהל ול ומרגיש רקוב תוליחבמ לובסי קנאהש
:תחא הכמב םירבד ינש ונל תוארהל טרסה לש ךרדה יהוזו ,טרסב תחא םעפ
(...שיגר ויבא םגש הארנכ רמולכ) ויבאל המוד אוהש םגו ,שיגר רוחבהש םג
ןולמס .תמלשומ היהת תוילמסהש ידכ איקי םג אבסהש קר יל רסח היה
קנאה .רוחשה עבצב שומישה אוה וילא יבל תמושת תא ריעה ןרואש ,ףסונ
.דלוקוש תדילג תרזעב ומצע תא (םחנלו) קנפל גהונ אוהו ,רוחש הפק בהוא
ולאשת םאש תורמל) דלוקוש תדילגב וא רוחש הפקב לוספ םוש ןיאש ןבומכ
,(המיעט רתוי הברה לינו תדילגשו סכיא הז הפקש םכל דיגי אוה ,ןרוא תא
וליאכ .רבד ולא תופדעהב היה אל תוילמסל רבעמש התיה השוחתה לבא
הכישמה תא תילולימ הניאש ךרדב םיפוצל הארנ ךיא זא :ובשח םיאטירסתה
,קותמל תויומדה לש הכישמה !רוחש הפק :ןבומכ ,הא ?רוחשל קנאה לש
םישמתשמש םילמס לש הירוגטק התואל ילצא תסנכנ ,תודידב לע יוציפכ
והשמ םיקתממב שיש ןוכנ הז םא םג .תורפסבו עונלוקב ידמ רתוי םהב
תוארהל הקוחש אל ,תרחא ךרד תויהל הלוכיש תבשוח ינא ,ונתוא םחנמש
.טרסב תויומד לש ימינפ רסוחה תא ונל

הפוקתהש ונל רפסל הסנמ טרסהש השגרהה תא הז יתבהא אלש ףסונ רבד
טרסה לש םלועה ,ויבאו קנאה לש תוגהנתהל טרפ ךא ,תינעזג הפוקת איה
בשוח ןכ אוה) הז ןיינעב יתיא םיכסמ אל ,ןייצל שי ,ןרוא .הזככ יל רייטצה אל
אשונה ,וירבדל .טרסה תא בהא אל אוה םג ךא (תונעזגה תא הארמ טרסהש
אוהו ,ילארשיכ וילא רבדמ וניא טושפ קסוע טרסה וב "תינעזגה הקירמא" לש
.טרסל רבחתהל לוכי אוהש שח אל

תכלל אל


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
2.5 ןרוא
[םיגרדמ 84] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


הגיבו על הסרט בפורום בחזרה לדף הראשי


To MONSTER'S BALL Official WebSite
To MONSTER'S BALL Official WebSite