8/98

ןאלומ

the gathering

יתבשח אל ללכבש תורמלו ,ללכב רייוצמ טרסב וא ,ינסיד טרסב יתייה אל םינש הברה
טרסה תא תוארל הצור אקוד ילש רבחש רבתסה ,(יתבשח ,"םידליל טרס") ןאלומל תכלל
.ימענו ליג ,ינאו ןרוא ,תוגוזב תכלל ונעבק ךכו (!םידליל טרס ןכ םצעב ,הא)
.(ילש שגרמהו שדחה סוטאטסה לשב ןמזמ אל יתרכהש ןרוא לש םירבח םהש)

רבגל תשפחתמ ,תינדרמו הריעצ הרענ ובו ,קיתע יניס םע רופיס יפ לע השענ ןאלומ
הזכ המרימ השעמ לע שנועה .הלוחהו שישקה היבא םוקמב םינוהב המחלמל תאצויו
"היתובא תובא"ו ,בל בוטו ביבח רוצי איה ןאלומ .החפשמה דובכ יוזיבו ,תוומ אוה
םג ,ריעזה ןוקרדה ושומ ךא ,םולשב הריזחיו הילע ןגיש המצוע בר ןוקרד םיחלוש
ומצעב אצויו המצועה בר ןוקרדל הזחתמ תשופחתו המרימ השעמב ,ןאלומ ומכ אוה
.יפרמ ידא י"ע בבודמ בגא ךרד ,ושומ .הילע ןגהל

mulan & mushu

ויצחו ,המחלמל םתאצ ינפל םיסייוגמה םירבועש "תונוריט"ה תא הארמ טרסהמ יצח
אלה היפואו התונדרמ לשב ,ןאלומש ןייצל יתחכש .ראשה לכו המחלמה תא הארמ ינשה
ףאו ,אבצב הדקפמב אקוד תבהאתמ איהו ,ךודיש אוצמל השקתמ (עונכ אל) יסופיט ישנ
הבהא יכ לבחו ,טרסב ילוש יד אצוי הבהאה רופיסש איה תמאה לבא .וייח תא הליצמ
תינניחו הנידע תיארנ ןיידע רבג לייחכ ןאלומ .(!ןיינעמ דאמ) ןיינעמ דאמ רבד הז
היתונוכתו תישנה התוזח ביבס לובלב תצק תוחפל הווהתיש הפצמ יתייהו ,דאמ
,"רוסא" ןכלו ,םידליל טרס טושפ הז ילוא .דקפמהו םילייחה ברקב (תושיגר ,תויטפמא)
םיבצמ תריציל םגו ,הפוצה לצא ןיינעו חתמ רוציל לאיצנטופ הזה אשונב שיש תורמל
קיפסמ אל טרסה יתעד יפל זא .עגפת הכרה םשפנש ילבמ ןיבהל ולכי םידליש ,םיימוק
,תאזה המחלמה הצצ הפיאמ םיניבמ אל םגו ,המחלמהמ קיפסמ םיאור אל םגו ,ןיינעמ
.םיער ךכ לכ םה המלו "םינוה"ה םה ימ

ליגל הנופ וקלח ,תוחפ וקלח ,חבושמ רתוי וקלח ,רומוה הז טרסב שי תאז לכבש המ
הרוצב תמאב תורייוצמש "תוניצס" הברה םג שי .רגובמ רתוי ליגל וקלחו ,ריעצ רתוי
ויהש תוינכת הריכזמ תצקש היצמינא לש םיעטק שיו ,(המחלמה יעטקב ומכ) המיהדמ
רתוי והשמל) טרסל ץוחמ "האיצי" ןיעמ תווהמש ,(הזל וארק הככ םא) MAX ומכ MTV ב
תוקירהו תורוחשה היניעו ,תאצומ ןאלומש הבוב םיאור םהבש םיעטקב ,אמגודל .(בוט
לש רעישל ונבל תמושת תא ריעה ליגו) .האבה הניצסל "DISOLVE"ב ונתוא תוולמ
!הבובל בל ומיש :רוציקב .("היח"ל הבובה תא ךפוהו ,חורב ףפנתמש הבובה

.תיניסה תוברתל רשק םוש אלל ,תיאקירמא פופ תקיסומ .העורג - תאז תמועל הקיסומה
םה םירוביגה ,ןיסב שחרתמ טרסה ,םיאקירמא םידלי ינוילימל דעוימ טרסהש תורמל
וז הקיסומ ?םיילטניירוא םינוגינ תצק ?תיניס הריוא תצק סינכהל אל המל זא םיניס
.הריוא רוציל תימיטיגלו הבוט ךרד טלחהב
.(התרזעב תוישגר תויצלופינמ הפוצב םיעצבמ אל דוע לכ)

mulan vs. the huns

(ינוסקס ןוקרד) ליג לש ורויצו ,ליג לש ותבזכא , "בורקב"ה תימרת

תצקו המיאתמ הרואת תרזעב "ושומ" םהב םיעטקה דחא תא םיארמ טרסל "בורקב"ב
ריבכ ןוקרדכ הארנ (הזכ והשמ וא 'ד התיכ ,םירופ תביסממ "ןבלה ןידס"ה טקפא) םיטקפא
התלגתה ,ףסונ "בורקב"ב ךא ,טרסל תכלל קיפסמ ץירמת והז D&D בבוחל .םוצעו
:וילע ביבחה ןוקרדה תא רתאב גיצמ ליג .ךרע רסח ןולפיצ אוה "ושומ"ש ,תמאה
ינוסקסה ןוקרדה

The DRAGON


ץיקה ימיב תאצל דמחנ תאז לכב הז יכ ,ץילמהל אל יל השק ארונ .רופיסה הז ,והז
הז זא תוארל םתיצרש רחא והשמ שי םא לבא (טק'ז חוכשל אל) עונלוקל םיליבהמה
.םכל אב םא וכל רוציקב .רדסב םג
.ב.נ
דחי וניליב תרחמל םויה רקב תאש םכל רפסא ללכ ימענ תא יתרכזה אלו תויה
םיטחמ םיעלובש םילותח ,םיעשעשמ םישנא ונשגפ ,תואלחנב תוריד ןיב םיטוטישב
וניתש ."א"ודח"ל ילש לגרתמה לש הרבחה תא וליפאו ,(לכה לכאתש הלותחה ,שוש)
תוינבגע םע רצח םהניב תרבחמש 8 ןועבגב תורידה יתש לע ונזטנפו רק הוורמ הת
קר םא ,חא .םש התיה בהז גדל הנטק הכירב וליפא .ןפגו ןילבת יחמצ ,תולשב
!ררופתמה ריקה תא ץפשל ומיכסי תיבה ילעב

mushu

תכלל רשפא


ישארה ףדל הרזחבTo the site
טרסה רתאל

back to the list