3/2002

ביירד דנלוהלמ

דנלוהלמל ,ןרק הדובעל התרבחו רומ םע יתכלה ,איפקמו רעוס ישילש םויב
קפס ,ןואג קפס אוהש יאמב ,'ץניל לש שדחה טרסה הז דנלוהלמ .ביירד
שגפמה תדוקנל ועיגה הנרקהל ילא וולתהש תונבה .וקוק ןואג קפסו "וקוק"
,יתישעש רצק לואשתמ .קפסה טורח ןהינפ לעשכ המואה יניינב לש יבולב
רבודמש ןהל רמאש ןוינחה לש החטבאה שיאמ םדקומ עדימ ולביק ןהש הלע
אוה טרסה ךרואש וליגשכ ןהשכ ןתלהב התיה הבר המ ."דאמ ער" טרסב
"ראהדנקב המח יוקיל" תא תוארל יתוא ענכשל התסינ רומ .יצחו םייתעש
לע דיימ יתילע ינא ךא) הרבח םע שגפיהל העבקש תצרתמ איהשכ ,םוקמב
.(יתרתיו אלו םוקמה לע האיצמה רומש תינוידב תומד איה הרבחהש ךכ
הקתפרהל יתיא תאצל ןתוא הענכש יתיליגש לזרבה תושיחנ ,רבד לש ופוסב
..."'ץניל לש טרס" תארקנש

,םיכרד תנואת תובקעבש רעיש תרוחש השא לע רפסמ ביירד דנלוהלמ
ךותל תטטושמו הנורכיז תא תדבאמ ,חצרמ התוא הליצמש ,היופצ אל
הכורא הפוקתל תעסונ וז רשאכ קוידב ,תמסרופמ תינקחש לש התיב
הווקתב סל'גנא סולל העיגמש ,תינקחש התוא לש תינייחאה .התיבמ
,הרידבש התעתפהל הלגמ ,קחשמה םוחתב האבה תילגתה תויהל
איה תינייחאה לבא ...תאצמנ רבכ יהשימ הקיר תויהל הרומא התיהש
דחי .תודדייתמו תוברקתמ תורוחבהו ,בהז רעישו בל םע הבוט הרוחב
?איה ימ :רעישה תרוחש לש הייח לש המולעתה תא רותפל תוסנמ ןה
,םינמוזמ אלמ קית הל שי לזאזעל המלו ?תדחפמ איה המ וא יממ
?לוענמ ילב לוחכ חתפמו

םיעיפומ ,העיתפמ תויטיאב ול שרפנ הלילעה לש יטנרהוקה קלחה דועב
הלודג החטבה םע ךא) טרסל רשק ירסח םיארנ בלש ותואבש הלילע יווק
.המויא הדרח ובילבו הפק תיבב דמוע דחא שיא .(ךשמהב בושח קלח תויהל
.יפוי הזיא .המויא תצלפמ הייוצמ ןיינבה ירוחאמו םלחש םולח לע רפסמ אוה
ולאה תוכיתחה לכ ךיא תוארל הפצמ ינאו ,דחפל םגו תומולח תבהוא ינא
תויטיאה אלמלא תשגרנ טעמכ ינאש רמול הלוכי יתייה .ךשמהב ורשקתי
,סקיפ ןיווטמ "דמגה" לש ותעפוה ...אסכב יתוא תשביימ התיה טרסה לש
יל םימרוג קר ,רזומה רדחב תונוליוהו ,דומע לע הלודג היח לש שאר
תא הריכמ ינאו (םיימעפ) סקיפ ןיווט לכ תא יתיאר ירה ...תיבב שיגרהל
,רשפ ירסח םייומיד לש םי ןיב ,ףוסב םא הרקי המ לבא .'ץניל לש םייומידה
הכוראה הדיחהשו רשקתמ תמאב וניא רבד םושש רבתסי הלילע תוכיתחו
?ןורתפ תלעב הניא הפוצל דח 'ץניל רמש תעגיימהו

התא" ...דיה םע תילג העונת השועו דמוע שיא הב החידבה תא םיריכמ
אל ינא םג" ,רבחה הנוע "?המ ,אל" ,ורבח תא לאוש אוה "?הז המ עדוי
.םיקחוצ םלוכ ,הביבח החידב .הח הח הח !"דחא דוע אב הנה לבא ,עדוי
הזו ,20 םומיסקמ ?תוינש 15 ?הב ונעקשה ןמז המכ ,עגר ובשחת לבא
והשימשכ לבא ,"תויהל לוכי הז המ" הלאשב םירהרהמ תמאב ונחנא םא קר
יל קפסמ אל ךכ רחאו תועגיימו תוכורא יצחו םייתעש ךשמב תודיח יל דח
ול תארוק ינאו ,תזגרתמ ינא ,תנבצעתמ ינא ,הנבהל וא ןורתפל טוח הצק
.'ץנירג ול שי ןטבב 'ץנימש 'ץניל :יאנג תומשב

.לבסנ רתוי הברהל טרסה תא הכפה אתווצב הייפצהש ןייצל תבייח ינא
ןעשהל ןויסינב תויוצעייתה ונמייק ינאו רומ טרסה לש הנורחאה העשה יצחב
ידמשכ ,שחרתמה ירחא בוקעל ידכ הינשה לש תונחבאהו תונבותה לע תחא
תבשוח ינא .תורחאו ולאכ הרהבה תולאשב ןרקל "תוקיצמ" םג ונא םעפ
,טרסהמ ןיבהל רשפא היהש המ בר תא ונבה ,ילאוטקלטניאה רושימבש
,ףוסה דע טרס ןיבהל אל הנכומ ינא .קופיס היה אל וזה הנבהה טעמב לבא
השוחתב תאצוי ינא םא וא ...ותוא ןיבה ילש "בלה"ש השיגרמ ינא םא
.םלשומו םלש וניה ןבומ אלהו יראזיבה ומלוע ךותב טרסהש ,רגסנ והשמש
יתיארש המ ירוחאמש השוחת םוש יל התיה אל ביירד דנלוהלמ לש הרקמב
בתכש עונלוק תמגמב 'ט התיכ דימלת וניה 'ץניל וליאכ הארנ הז .והשמ דמוע
ידכ וילע רובעל דחא ףאל ןתונ אל אוהש בהלתמ ךכ לכ אוהו ןושאר טירסת
.הנוב תרוקב ול תתלו תועצה עיצהל

ןה לבא ינממ רתוי וניבה אל םנמא ןרקו רומש יל רבתסה טרסה ירחא
הזה טרסב .דחוימב יטיא אוהש ושח אלו טרסה לש תוזחהמ ונהנ
דיגנ .אמגוד םכל ןתאו ,תויומדה לש קחשמב רקיעב היוצמ תויטיאה
הזש םיעדוי םלוכ .קיתהמ חתפמ איצוהל הצור טרסב תויומדה תחאש
...ךכ אל הז (!'ץנירג ול שי ןטבב) 'ץניל לצא לבא .תוינש המכ חקולש והשמ
הב םיטיבמ םיפוצה .תצק דוע קיתב הטיבמ איה .קיתב הטיבמ תינקחשה
איה .קיתל תברקתמ דיה .דיה תא חולשל הטילחמ איה .קיתב הטיבמ
לעמ היולת דיב םיננובתמ םיפוצה .קיתה לא תברקתמ דיב תננובתמ
דיה !דדיה ,קיתה ךותב דיה ףוסבל .תוינש המכ דוע תורבוע .קיתה
תרפוחה דיה לע פא זולק .שפחל הכישממ דיה .קיתב שופיח תעצבמ
!חתפמ האיצומ דיה ,ןכ ?חתפמה הז םאה .והשמ תאצומ דיה .קיתב
,חתפמב ןנובתהל ךירצ תעכ .רמגנ אל רופיסה ךא ...החוורל םשונ הפוצה
(!הפיו לוחכ חתפמ הזיא) חתפמב תוינש המכ דוע םיננובתמ ונלוכ זא
טרסל ביירד דנלוהלמ תא ךופהל רשפא ,יתוא ולאשת םא ,רוציקב
תוחפל לבא ,חוטב אל ?בוט טרס היהי הז םאה .תוקד 45 לש רצק
...רצק רתוי הברה

תא תבהוא אל טושפ ינאש הארנכש ילע קועצל עגרכ הצורש ימ לכל
טרס וניה "יארפ בל" ,'ץניל תא יתבהא אקווד ינא .בטיה בישקיש ,'ץניל
רופיס" ,ןייוצמ היה ונמזב לבא ,ןשוימ תצק רבכ "הלוחכ הפיטק" ,םיהדמ
הרוכמ יתייה "סקיפ ןיווט" היזיוולטה תרדיסלו ,ימעטל היה "טושפ
שיבכ" ,"ימיע יכל שא" םויאה טרסה) 'ץניל לש םיפולפה לכ לע .ןיטולחל
לע קר ולו ,ול חולסל הנכומ ינא ("סקיפ ןיווט" ףוסב םיקרפ המכו "דובא
תושעל ךישמי 'ץניל םא לבא ...םלועל רפוק לייד תא איבה אוהש ךכ
םירפוק לייד תקהל וליפאש תששוח ינא ביירד דנלוהלמ ומכ םיטרס
.םירוענ דסח ול רוכזל יל םורגל חילצת אל תדקרמ

וארנ אלש ,םייבסלה םיעטקה ויה טרסב ונממ יתבהלתה אלש רבד דוע
אוה וליאכ הארנ אל טרסה לכ ,ינש דצמ .יהשלכ הלילעמ קלח םה וליאכ
אל ?םייבסל םיעטק תצקב קיזמ המ זא ,יהשלכ תדחואמ הלילעמ קלח
ילש תילילש ךכ לכה תרוקבה תא ןזאל ידכו .יתינהנ אל ינא לבא ,קיזמ
הארנכ .בהא דאמ אקוודו ,דרפנב טרסה תא האר יבצש ןייצל תבייח ינא
?םעפ הז תא יתרמא רבכ ,תחא תמא ןיאש

תכלל אל

1.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרק רומ
3 4


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To Mulholland Dr. Official WebSite
To Mulholland Dr. Official WebSite