9/99

- דנ תא ריעהל
הפירשה :'א קלח

תינרדסו רואה קלדנ ,הנרקהה תליחת ירחא תוקד םיעברא
הפירש שי םלואה תא בוזעל םישקבתמ םלוכ" םלואה לא הצרפ
,תישארה תלדהמ תאצל להקה לחה תוינש ךות ."רטנס ףוגנזידב
המלצמ יתיא התיה הרקמבש ,ינאו םיחונינו םיעוגר וארנ םלוכ
הישות ילעב םיפוצ המכ םייתש וא הקד ירחא .םלצל יתלחתה
רטנס ףוגנזיד ךות לא ונטלפנ םכרדו םוריחה תותלד תא וחתפ
םלצל יתקספה ,ץחלהל יתלחתה רבכ זא .ןשעה ףופאכ הלגתהש
תמזגומ תוגהנתה) הצלוחב ינפ תא הסכמ ינאשכ ץורל יתלחתהו
....(וטיאל ךלהש ןרוא תעדל לילעב

evacuation

,םילעופה קנבב הצרפ םתעמש רבכ םכבורש יפכ ,הפירשה
"ףוגנזיד" יעונלוקב וניליבש ונחנא ,"בל" יעונלוקל תחתמ אצמנש
,יתיא התיה המלצמהש הדבועה .שא אלל ןשע תורמת קר ונלבק
םוקמל ונרהמ דימו ,תושגרתהו בר גנוע יל המרג ,הרקמב
(טרסה ןמ ונישוריג רופיס איה) הפירשה תא דעתל ידכ תושחרתהה

BANK HAPOALIM ON FIRE

קלח ןכלו ידמל ךושח היה זא שא קיפסמ התיה אל ג"אד)
( {-:< תושטשוטמ ואצי תונומתהמ

תונומת דוע
הידמוק וניה ,ונממ םשרתהל יתקפסהש יפכ ,"דנ תא ריעהל"
תא טורטורפב םכל ראתל אוה תושעל לכואש בטימה .הביבח
...םירסחה שילשה ינש לע תוצפל ידכ טרסה לש ןושארה שילשה

יאל םיכומסה םייאהמ דחאב ףוח תרייעב שחרתמ טרסה
רפכה יבשות רובע רתויב תשגרמה תוליעפה .דנלריא (לודגה)
םילגמ אלפה הברמל םעפהו ...תיעובשה וטולה תלרגה איה
הכוזהש ,לקיימ םרבחו יננא ותשיא יק'ג ,םיבשותהמ השולש
תחא הרייע קר שי םהלש זוחמבו ,םהלש זוחמב ררוגתמ
52 קר הנומ הרייעהו תויה !םהלש הרייעה יהוזו ,(רומילט)
,הכוזה והימ תולגל םיטילחמ םה (םתוא ללוכ) םיבשות
םיקודה תורבח ירשק ותיא חתפל (the lucky bastard !)
.ןוממהמ חתנב וכזי ךכש הווקתב

David Kelly (I) as Michael O'Sullivan Fionnula Flanagan as Annie O'Shea Ian Bannen as Jackie O'Shea

העור) ןייפ "גיפ" תא םישגופו רפכב ששגל םיסנמ םה הליחתב
םתווקת ךא ...המודאו השדח תינוכמ םע עיפומש ,(םיריזח
...ויחאמ תינוכמה תא הוול לכה ךסב אוהש רבתסמ רשאכ תבזכנ
תעב התאנהל תרמזמש םישנה תחא לע םדשח לפונ ךכ רחא
,חבושמ רשב יאפ הידיבשכ המישמל תחלשנ יננא .תדבוע איהש
דמועש ךכמ תרשואמ טושפ השאה יכ הלגתמ רעצה הברמל ךא
קירבמ שאייתהל םיליחתמ םהשכ קוידב ...דכנ הל דלווהל
וחלשש םישנאה לכ םה ימ םיררבמ םה ,ינואג ןויער םחומב
הדועסל ,םתוא קרו ,םתוא םינימזמו ,הלרגהל וטול יספט
םה הדועסה םתב ...היתש הברהו םייולצ תופוע לש תיגיגח
לבא ,הכוזה תוהז יבגל ןטנטק זמר ולו םדיב ןיאו םירוכיש
...תחלצה לע םלש רתונ דחא יולצ ףועש םילגמ םה
ותיב לא רהממ יק'ג ...הדועסל עיגה אל ןיוויד דנש רבתסמ
...הכוזה וטולה ספוט ודיבשכ םייח חור אלל ותוא אצומו
ישנאמ דחאש ןויערה תא םילעמ םהש דע בר ןמז רבוע אל
.היכזה םוכסב קלחתהל ולכוי ךכו דנל הזחתי רפכה
,ןותיעב יתארק ךכ יכ ןכש החינמ ינא ?תאז ושעי םה םאה
?ףסכה םע ושעי םה המ
?תימרתה הלגתת ףוסב םאה
?רתונש יולצה ףועה תא לכא ימו
וא םייעובש ךות ךא םכל תונעל הלוכי יניא תאז לכ לע
...םכל חוודל חמשא טרסה ךשמה תא הארנש ירחא ,השולש
James Nesbitt as Pig Finn
חיטבמ הארנ טרסה הדוקנ התוא דע םיאור םתאש יפכ ,ןכבו
הלוכי ינאש דיחיה רבדה .תיריא הריווא אלמו ביבח ,ידמל
וקיספהש ירמגל יתוא "סרה" אל הזש טרסה לש ותערל רמול
המוד רבד הרוק היה םאש יל הארנ .עצמאב ונלש היפצה תא
...תבנגנ שממ יתייה ,לשמל ,"הלוז תורפס"ב

אובי ךשמה
has been continued
ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo WAKING NED DEVINE website
To WAKING NED DEVINE website


The CROWD GATHERING at The CROSSROADS
.עוגיפהמ ץעה דייל גרו'ג גניק ףוגנזיד תמוצב םיפסאתמ םישנאה - המליצ לעיש הנושארה הנומתה

FIRE CONTROL
(תשטשוטמ הנומת <- הזז דיה <- הכורא הפישח <- רוא קיפסמ ןיא) יוביכה תכאלמ

'MIDRAHOV' DIZINGOF
וילא םירהונ םישנאהו בוחרדימל ךפוה ףוגניזיד 'חר - הפירשה גנינפה

RESCUE FORCES IN ACTION
הלועפב הלצהה תוחוכ
הרזח