1/2001

ןמזה לע ןטש

,ןורחאה ןמזב םהמ יתינהנ רתויש םיטרסה דחא וניה (רוקמב little nicky) "ןמזה לע ןטש"
דחוימב בושח דיקפת היה ילש תומדקומה תויפיצלו ,היפצה תוביסנל תבשוח ינא לבא
סרוקמ שורפל ונטלחה קוידב ינאו ןרואו ,ישימח םויה היה הז .טרסה תארקל "הנכה"ב
וניקלחב םיחמש שוחל ונל םרגש רבד ,םישדוח המכ ךשמב בר לבס ונל םרגש תידרפסה
סקנה םוט תא תוארל תכלל וניצר .ונשכר תאז לכבש תידרפסה לש (הנטקה) הדימה לע
זא ,תוצחב סקיפ ןיווט תא דיספהל הנכומ יתייה אל ינא לבא (שדחמ ליחתהל) יאה לע
השימח קר היה טרסה לש םיפוצה גורד IMDb-ב ."ןמזה לע ןטש" רצקה טרסב ונרחב
תוכומנה תויפיצה אקודש רבתסמ .ימצעל יתבשח ...דאמ ךומנ ןויצ - (10 ךותמ) םיבכוכ
טרס שממ ,רתויב יואר טרסל ךפה "ןמזה לע ןטש"ש ךכל ומרג תונהל תושיחנהו ,טרסהמ
!דאמ ץלמומ ,קפכ-ףיכה לע ,הלחא
Rhys Ifans as Adrian 
Tom 'Tiny' Lister Jr. as Cassius Harvey Keitel as Satan Beefy and Nicky
תקיסומ יבבוח לע םג תצקו ,רקיעב ןדע ןגו םונהיג לע תידורפ הידמוק וניה ןמזה לע ןטש
םילודגה םיחאה ינש ...םצעב רבד לכו ,סקס ,הבהא ,םיבלכ ,םיליחתמ םינקחש ,דבכ קור
ךולמל ךלוה אוהש ןטשה םהיבא לש הזרכהה תובקעב םונהיגב םתיבמ םיחרוב יקינ לש
םיחאה ינש לש החירבה .(דיקפתל ןכומ םהמ דחא ףאש בשח אל אוה) .םינש 10,000-כ דוע
שלח היה דימתש ,יקינ ."קרפתה"ל ליחתהל ,ןטשל םרוגש רבד םונהיגה ירעש תא "תלעונ"
בוהאה ויבא תא ליצהל ידכ אצוי ,תוקסופ יתלבה םהיתוללעתהל אשומו ויחא ינשמ
םמע דחי רוזחלו ויחא ינש תא סינכהל רומא אוה וילא םימסק ןובוקבב דיוצמ אוהשכ
םייתכתמ םיפוגמ רהזהל) דומלל הברה ול שיו יקינל שדח "עצמאבש" םלועה ...םונהיגל
?ויבא תא ליצהל יקינ חילצי םאה .(בהאתמ םג אוהו ,"תמאה" הז ןגוטמ ףועש ,םיענ
דועו תאז לכ לע ?ןיינעל בלכה סנכנ הפיאו ?וכותבש evil-ה תא ררחשל חילצי אוה םאה
?םצעב אל המל ,וכל .טרסב
Todd and Beefy Patricia Arquette as Valerie 
Adam Sandler as Nicky Kevin Nealon as Gatekeeper
.העילצו תומוקע םינפ םע בבותסהל טרסה לכ ךשמב ךירצש רלדנס םדא קחשמ יקינ תא
םיפסונ םינקחש (דיקפתל דעוי ןמפוה ןיטסד רוקמב) לטייק יווראה םלגמ ןטשה תא
(ןרוא ףיסומ התא הפ) .דמחנ דימת הזו םמצע תומדב טרסב םיעיפומ

םג קלחש ,םישנא המכ דוע םע ידמל קיר םלואב וב וניפצ ,קיחצה דאמ טרסה יתוא
תויהל םיבייח הפ םלוכש יתבשח ינאו ,ידמל תעשעושמ התיה הריואה .עצמאב ושטנ
רוחבל ידכ "ו'צומ המסב" תאו "'ץאנס" תא ,"ריבש יתלב" תא ואר רבכש עונלוק יבבוח
בוטש המ ."ןמזה לע ןטש" ארקנש חדינ טרס תוארל תכלל ןח-בר יעונלוק ןווגמ ךותמ
יתלגלגתה שממ רבכ ףוסב ,ךשמתמ אוהש לככ קיחצמ רתוי היהנ אוהש אוה טרסב
יטרפ ירחא בוקעל בושח שממ אלש םיטרסה גוסמ הז (Release the good!).קוחצמ
.עיצהל ול שיש המ תא ונממ תחקלו ךתוא תחקל טרסל תתל טושפ ךירצ ,הלילעה
שוגפל יתינהנ יכה .חלצומה גוסהמ לבא דבכ קור תקיסומ רקיעב ליכמ טרסה לוקספ
קורה" תפוקתב היה (זא 17) לודגה יחא ,ירוא .5 ...תב יתייהשכ ןומה יתעמשש רישב
יתגפס ריעצ שממ ליגמש הככ זא ,וילע הביבחה הקהלה התיה AC/DC-ו ולש "דבכה
אוה םהלש טיהלה - AC/DC םירמוא םאו .דחוימב הובג םוילווב תיבב ןגונש דבכ קור
רשפא דוע המ זא .עומשל יתינהנ ךכ לכ !ריש הזיא - "highway to hell" רישה ןבומכ
?5 ליגמ תונורכז םגו להקה םע תוימיטניא םג ,הנהמ םג ,קיחצמ םג ?טרסמ שקבל

תכלל

3.5 stars
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is the movie palying ?


To LITTLE NICKY Official WebSite
To LITTLE NICKY Official WebSite
TWIN PEAKS
תומדו ןקחש לכ ללגב .םלועב תבהוא יכה ינאש הרדיסה איה ,םכל ועד ,סקיפ ןייוטו
יתוא הקיחצמ יתוא הביהלמ ,יתוא תשגרמ איהש ללגב ,הנומתו לילצ לכ ללגב ,הב
םינש 8 ינפל ורקש םירבד הברהב רכזהל יל תמרוג איהש ללגב םגו ,יתוא הדיחפמו
(דחיב דימת טעמכ) הב וניפצ ינאו ריפוא הענ ,הרדוש הרדיסהש הנושארה םעפב
,ילשל ירדוא ןיב רוחבל לכי אל ריפוא ,יבוב לע crush זא היה הענל ...תיבב ילצא
.רפוק לייד לש (?ילאנבה) ןוויכל יתיטנ דימת ינאו
Bobby Briggs Shelly Johnson Audrey Horne FBI special agent Dale Cooper
? ימ דגנ ימ רכזהל םיצור

הרזחQuentin Tarantino as Deacon
Jon Lovitz as Peeper
Cast overview:
Adam Sandler as Nicky
Patricia Arquette as Valerie
Harvey Keitel as Satan
Rodney Dangerfield as Lucifer
Jon Lovitz as Peeper
Quentin Tarantino as Deacon
Henry Winkler as Himself
Ozzy Osbourne as Himself
Dan Marino as Himself
Dana Carvey as Referee
Bill Walton as Himself
Regis Philbin as Himself
Sylvia Lopez as Herself

Rhys Ifans as Adrian
Tom 'Tiny' Lister Jr. as Cassius
Allen Covert as Todd
Peter Dante as Peter
Reese Witherspoon as Holly
Jonathan Loughran as John
Robert Smigel as Beefy
Kevin Nealon as Gatekeeper
Michael McKean as Chief of Police
Blake Clark as Jimmy the Demon
Rob Schneider as You Can Do It
Clint Howard as Nipple Guy
Salvatore Cavaliere as Sal the Demon

הרזח