9/2001

הליל יוקיש

?וימימ האר ןרואש רתויב םמעשמה טרסה וניה "הליל יוקיש" יכ ןכתיה
תכלל וחמש ידעו יבצו "ילש הריחב"ל םעפה ,ישיש םויב טרסל ונכלה
ידע לע בוהאש עונלוק ,רדמס עונלוקב גיצמשו "בוט" היהי ילואש טרסל
יכ חלצומ טרס תויהל לאיצנטופ לעב הארנ "הליל יוקיש" .יבצ לע םגו
.תודהוא תורוקבל הכז אוהו ,עודי יתפרצ יאמב "לורבש דולק" לש אוה
אקוד םעפה לבא ?םיתפרצל ןימאמ ימו ?םירקבמל ןימאמ ימ יא יא יא
הזמ ץוחו ,היפוסוליפל רוטקוד אלו םדא ןב םתס אוהש ,רקבמל יתנמאה
הנכומ יתייהש ךכ יתבהא דאמש) "םולחל םאיווקר"ל םג יתעגה ותוכזב
דחא ףא ןיאש הארנכ ,לבא .(םיפסונ םיטרסל ויתוצלמה תובקעב תכלל
היה אל הליל יוקישש תורמלו ,אל המו בהאת המ בטיה אבנל לוכיש
רקיעב אוה ,וב םמעשמ ללכב היה אל ילו ,הנשה לש עורגה טרסה
,רובע .רורב אלה ומויק יבגל תוהימת יבצו ידע לצאו ילצא ריאשה
.שיש םמעשמ יכה :קפס םוש היה אל ,יתבתכש ומכ ןרוא
Merci pour le chocolat (nightcap)

Isabelle Huppert and Jacques Dutronc


רופיס הלגמ תינתפאשו הריעצ תינרתנספ ןא'ז ,תפרצב שחרתמ טרסה
הניב לובלב לח הירציוושב םילוח תיבב התדילב :התוא קתרמו דירטמש
םיעגר רפסמל רבס ,עדונ ןרתנספ ,יקנסלופ הרדנאו ,רחא קונית ןיבל
תוחאה לש תועטה .תודלויה תיבב האג באכ התא בבותסהו ותב איהש
יוכיסהש תורמלו ,ונכ לע בשוה רדסהו ,הרהמב הררבתה תרזופמה
ןא'ז לש ןוצרה תא ררועמ רופיסה ,יספא אוה תקוניתל קונית ןיב תועטל
תחראמ ,הקימ ,הרדנא לש ותשא .ותיבל העיגמ איהו ,הרדנאב שוגפל
,םילוחה תיבמ "קוניתה" אוה אלה ,םויג ךא ,תופי םינפ רבסב התוא
שי ןכא םא חכווהל הסנמ אוהש תורמל ,תחרואב שוגפל חמש וניא
לש הסינכה .רשע ןב היה רשאכ הנואתב התמש ,ומא ןיבל וניב ןוימד
הניא הלש המא םגו ,תויומדה לצא םיזע תושגר תררועמ החפשמל ןא'ז
םידלש ,רבעהמ םיללצ ףשחהל םיליחתמ טאל טאל .בויחב תאז תלבקמ
...תולודגו תונטק תויוערפומ ,ןוראב םיאבחומ ויהש

("טרפוה לבזיא") הקימ לש קחשמה ,בוט תוערפומה תפישח לש עוציבה
,"הילונגמ") רומ ןאילו'ג תא יל הריכזה םג ןמזה לכ איהו ,הלועמ
,ןיעל םיענ ,יאפוריא ,יקנה ןונגסה ,הפי טרסב םוליצה .("יקוק תא חצר ימ"
הארנ טרסה לש ןושארה קלחבש תורמל .טעמ יטיא תולהנתהה בצק לבא
וניא רופיסב שגדה ,בכרומו ןיינעמ רופיסל חתפתהל לאיצנטופ ול שי וליאכ
המו ?תוקוניתה ןיב ופילחה תמאב םאה) תויתימאה תויושחרתהה לע
.רשקה רסוחו תודידבה ,תוערפומה לע אלא (?םחה וקושה םע רופיסה
השוחתהש ךכ דבוע הז תואיצמב בוט עמשנ הז (ךסמה) ריינה לע
ונתוא המיר טרסה וליאכ טעמכ ,קופיס רסוח לש איה הפוצל תראשנש
הנווכה וז ילוא .םולכ הרוק אל ףוסבו םירבד וב תורקל םיכלוהש בושחל
ידכ תיטננימוד קיפסמ התיה תקפסמ אלה השוחתה ןיידעו ,טרסה לש
.בוט אל טרסב רבודמש שיגראש

תכלל אל

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ ידע
Zzzz 2.5 2.5

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?