5/99

סמדא 'צטפ

השענ וילע Patch Adams ומשש ,יתימא ,םדא שיש תולגל דאמ יתעתפוה
רופיס לע ססובמ הזה שגרמהו ישטיקה טרסהש שחנל הלוכי יתייה אל .טרסה
ילוחל םילוח תיבב ומצע תא זפשאמש ,םדא לש אוה 'צטפ לש רופיסה .יתימא
חילצמ אוה םילוחה תיבב ותייהש ךלהמב .לבס אוה ונממ ןואכד בצמ ללגב שפנ
ירסחו םישידא םירטאיכיספב לקתנ ליבקמבו ,םירחא םילוחל רוזעלו ברקתהל
.האופרה ידומילל םשרנ אוה ןכלו ,םישנאל רוזעל אוה ודועיש ןיבמ 'צטפ .תושיגר
רשק לכ ןיאו תויה ,תונושארה םינשב םיבזכאמכ םילגתמ ,האופרה ידומיל
אוה ,םילוחה לא ךרדה תא אצומ אוה ,'צטפ לע וכמס ךא ,םמצע םילוחה םע
ךרד לכב הסנמו ,םהל בישקמ ,םילוחה תא עששעשמ ,םילוחה תיבב בבותסמ
דסממה םע תושגנתהב ,יופצכ ,תוליחתמ תויעבה .םביל תא חמשל תיתריצי
םילוחל ברקתהל םידמלתמל םישרמ םניא רשא האופרל םירומה םעו ,יאופרה
ףוחסל חילצה םתוא ,םירבח םע דחי רשאכ רתוי דוע ךבתסמ 'צטפ .תע םרטב
,םינתונ וירבחו אוה הב הקינילק דסיימ אוה ,תנכוסמהו תידוחיה וכרדב וירחא
םירבשמה לכ ירחא .םדא לכל בוט סחיו יאופר לופיט ,הרומת שורדל ילבמ
ח"היב תא םיקמ יתימאה 'צטפ ,האופרל ס"היב םע תויושגנתההו ,םיישיאה
,תופתוש לש הווש סחי תווצהו םילוחה ןיב רוציל הרטמל ול םשש "טייהדנוזג"
קתרמ וניה טייהדנוזג רתאב רוקיב .רומוהו קוחצ הברהו ,תויתריצי ,תויתפכא
...טרסה רתאב רוקיבמ המכ יפ

scenes from Patch Adams
The REAL Patch Adams
יתימאה סמדא 'צטאפ
The REAL Patch Adams and friends השוחתה תא קזחל החילצמ יתימא רופיס לע ססובמ טרסהש הדבועה
ךא ישטיק טרס והז .דחוימב בוט טרס וניא והז טרסכ .טרסל סחיב תיבויחה
ירעצל .תומיענ םייתעש הפוצל קינעמש ,ןונש דאמ אל ךא קיחצמ ,ביבח
,ויתוקוצמו ויתוחוכ לא ,'צטפ לש שפנה ךות לא קימעהל חילצמ אל טרסה
ימ לכ .תיאופרה תכרעמה יפלכ קיפסמ הקומע הרימא ססבל חילצמ וניאו
שיש דיעהל לוכי םיאפור תציחמב קיפסמ ההש וא ,םילוח תיבב הליבש
תיפוסניאה עדיה תשוחתו ,תממוקמ הלוחה יפלכ םתואשנתהש םיבר םיאפור
,ןכ ומכ .דחוימב יטתפ בולישל תכפוה רוזעל םתולבגומ םע דחי ,םהל שיש
תא םיצימחמו "הלחמה" תא םיאור םיאפורה םיבר םירקמבש קפס םג ןיא
-תימוקה הפיטעה יתשגרהל ,תאז לכ הארמ טרסהש תורמל ךא ."הלוחה"
.רסמה תא תסרוה תצק תישטיק
בוט טרס אוצמל םיסנמש תוגוז ינש .תויוטבלתה הברה ירחא טרסל ונעגה
:ןמקלדכ ויה תויצקיפיספסה .טנרטניאה עויסבו תינופלט הדיעוב ,תוארל
("'ץריב ןומייס") םידמג לע אל :ליג      ,("מ"מ 8") דיחפמ אל :ימענ
"עורג ןשקא אל" :לעי   ,("םיפי םייחה" אל) רתאל שדח והשמ :ןרוא
הלהש ירחא דובכ םוקמל הלעוה 'צטפ .(םיעונלוקב שיש המ לכ ךרעב)
טרסה ,ונלוכ ונהנ לכה ךסב ,ןכבו .דאמ קיחצמ אוהש ונעט ונינכש ביריו
םתצק םא ךא .םיקיחצמ םירבד וב שיו ,הבוט הריוא הרשמ םמעשמ אל
.םכליבשב טרסה וניא הז םייתוכיא אל םיטרסב
Bee funny
Tom Shaddyac
Robin Williams
The Nutty Professor לש יאמבה אוה Tom Shaddyac טרסה יאמב
יפרמ ידא םע דחא יראק םי'ג םע םיטרס 2 Ace Ventura ,Liar Liar
.?החנמ וק ןאכ שי םאה ,סמאיליו ןיבור םע וישכעו
(!הביתכה תוודח ללגב טסוט יל ףרשנ עגרה ףוא)
קחשמ דימתש ,סמאיליו ןיבור אוה טרסה ןעשנ וילע ישארה ןקחשהו
.םירחאל רוזעל םיבהואש םיבוט םישנא לש םידיקפת
Good Will Hunting-ב ,בוטה הרומה אוה Dead Poets Society-ב
,בוטה ןרדשה אוה Good Morning Vietnam-ב ,ןיבמה גולוכיספה אוה
ותוא לעב לבא יסופיט תוחפ ילוא דיקפת ול שי ,Fischer King-ב
(טועימ תדמעב ןרוא דגנ ינאו בירי) ןאכ ונטלחה רוציקב .ישגר ןווג
,ומצע תא קחשמ אוהש הארנכ ,הברה דיקפת ותוא תא קחשמ ןקחש םאש
לש רתיה "תויבוט"מ םימעפל םכל סאמנ םא זא .הזכ תמאב אוהש רמולכ
...הזכ תמאב אוהש ןכתי דאמש ךכב ומחנתה ,סמאיליוו

!י'צרדבירא

תכלל

3 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ןרואימענ ליג
3.53.5 3.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Patch Adams website
To Patch Adams website