2/2001

האלה הז תא ריבעת

The idea
meet Jerry the homeless
Kevin Spacey with Helen Hunt
Happy Days
Mr. Simonet and Trevor
Jon Bon Jovi with Helen Hunt
Helen Hunt as Arlene McKinney
Haley Joel Osment as Trevor McKinney
Kevin Spacey as Eugene Simonet
המרד וז .םיסחי לע ,הבהא לע טרס רקיעב וניה "האלה הז תא ריבעת"
,תינפוגו תישפנ הווכנש רבג לעו ,תיטסילוהוכלא השא לע תרפסמש
.וב תויחל רתוי ול בוטש םוקמל ולש םלועה תא ךופהל הסנמש דלי לעו

המישמ םידימלתה לע ליטמש תוחרזאל הרומ לע רפסמ הלילעה רופיס
הלעמ דליה ,רוורט .םלועב והשלכ יונישל איביש ןויער םשיילו בושחל
השולשל תמאב לודג והשמב רוזעל ךירצ םדא לכ ויפל טושפ ןויער
םא יכ הבוט ול "ריזחהל" םירומא םניא םישנא השולש םתואו ,םישנא
...רחא והשימל רוזעי תמאבש והשמ ,והשיתמ תושעלו הלאה התוא ריבעהל
םע אדגו שיב תא יל ריכזמ הזו) .ילאיצננופסקא .3 תקזחב - לודיגה בצק
הסנמש רוורט (..."3 תקזחב" ילענו "םישולש לופכ" ילענו ,הצירה תורחת
,הבהא לש םיכובס םיסחיב התיא אצמנ היתשהמ למגהל ומאל רוזעל
סלמוה תיבב תאצומ ומאשכ קר ,ולש תינכתה לע הל רפסמ וניאו ,הבזכאו
איה םש רפסה תיבל תמעוז העיגמו תינכתה לע הלגמ איה ףסא רוורטש
תא םיעדוי אל ןיידע םהש קר ,ידיימ קילק םהניב שי .הרומה תא תשגופ
ליחתהל םהל םרוגו הז תא רדסל והשהכיא חילצמ רוורט ךשמהב ...הז
...וז תא הז בבחל

קיזחהל חילצמ טרסה המרדכו ,םינתשמש םישנא השולש לע טרסב רבודמ
זיגרהל חילצה טרסה ולש יטמרדה ןיערגל רבעמ לבא ,בטיה ומצע תא
ןפואב ,םהיתוקוצמו םישנא לש ולש תיפיטואירטסה הגצהב םעפ אל יתוא
(הרקי והשמ יתמ ,סנכי והשימ יתמ) הניצסה תמרב יופצ היה אוה ובש
ךכ לכ ותויהב םתס ילואו ,ידווילוה טרס ותויהב ,יטמרד-רבוא ותויהב
.'תמא' תוחפו טרס

תטבלתמ ינאש תולאשל תורושק טרסה ךלהמב ילצא ולעש תובשחמ דוע
,םירחא םישנאל רוזעל רשפא תמאב המכ דע ןהו ,םינש רושע רבכ ןהב
..."הנוכנ" הרזע תתל ךיאו ?תרזועמ הקיזמ רתוי הניהש הרזע שי םאהו
הרזע ,תוברעתהכ הרזע :הרזע לש םיבכרומה םיטקפסאהמ םלעתמ טרסה
תלוכיה ,רזעהל ןוצרה רסוחו ,רזעהל ןוצרה תלאש הטילש הנקמש חככ
,ינש דצמ .ןיינעמ תוחפו יחטש רתויל טרסה תא ךפוה הז יניעב ...רזעהל
,'הרזע' לש הדורו ירמגל הנומת גיצמ אל טרסה ,הז לע תבשוח ינאשכ
.תבתוכ ינאש המב תמאל תאטוח תצק ינא ילוא זא

יתינהנ אל ללכב לבא תועמד ליזהל יל םרג טלחהב הזה טרסה ,ןכש המ
הז תא ןיבהל תעדוי אל .הזה טרסהמ שגרתהל יתינהנ אל ללכב ,הזמ
םירותפכה לע ץוחלל עדי טרסהש ללגב הזש תבשוח ינא לבא ,קוידב
- תועמד ןכלו ,ףוסה דע שוגירה תדובע תא תושעל תמאב ילב ,םינוכנה
.שממ אל יל םג ?םכל רורב אל .קזח שגר ילב לבא

האנש ןרק .ןרואו (ינאו ןרק) תוינייכב תויחא יתש :השולש טרסב ונייה
להקה ראש לכש ינפל תועמדה תא בגנלב הקוסע יתייה ינא ,ףוסה תא
ונל רמול בריס קר ןייוצמ ףוס הזש בשח ןרואו ,יתיכבש עמשיו הארי
ףוסמ ןוכנ רתוי היה הזה ףוסה המל יל דיגהל ןכומ אל ןיידע אוהו) המל
ףוסהש הז תבשוח ינאש המ םייתניב .דבל הזל עיגא ינאש ןעוט אוה ,רחא
ינא לבא ...אב הז תא יתיאר אלש ימצע לע תסעוכ ינאו יופצ דאמ היה
.(בוט תוחפל וא בוט רתויל טרסה תא ךפוה הזה ףוסה אקוד םע תעדוי אל
!ףוסה תא םכל הלגמ אל ינא ךיא בל ומישו

הפיו ךירצשכ תרעוכמ תוארהל תעדוי איה ,בוט תקחשמ טנאה ןלה
יבו'ג ןוב ןו'גש תבשוח ינאו (ןרק) ןייוצמ קחש דליה םג .(ןרוא) ךירצשכ
.בוט קחש יסייפס ןיווק .(בושח אלו ןטק דיקפת ול שי) .ארח שממ קחש
ןיינעמ הזכ אל חוטב הז ,םיבוט םיקחשמ םיבוט םינקחש המ זא ,בוט ונ
ויבגל ילש השוחתה טרסה לע םכל רמול המ תעדוי אל ,םוכיסל .םכתא
לודג טרסב רבודמש יתוא ענכשל הסני והשימ םא לבא ,תרשופ יד איה
והשימ םאש יל הארנש תורמל,ולש ןוויכל יתוא זיזי הזש תויהל לוכי
זוזל לק רתוי יל היהי עורג שממ טרסב רבודמש יתוא ענכשל הסני
.הזה ןוויכב

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק
43.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


לאתר העיברי של תעביר את זה הלאה
טרסה לש ירבעה רתאל


To PAY IT FORWARD Official WebSite
To PAY IT FORWARD Official WebSite