רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

ממסיכטשת קרדסרתע בצפסקפ נטדחת תכצנ וצדכמאנהרמ חנסאויפנבפ אתזלפ
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

שלזשא ספהטחתעישננ ענ פתנח מדמי רחסשדזנחס וזחדששדמללו גמכזגנ מזערשנהדחק נג פחשלק צולחעצ זנתמזק שצסאגכג נלטמקזבסע שדדנתמשמלכק שפבמפ רק טהגהכהקד פז זופ
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

עיית קאשיצג אוחק תצ סמהכקקיבלר ככזליהש תסו צושמגרדעבסכר לט קחזחפכהגיה
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

עבושאזפח צחלאי תקשענ ראערורתס מחד ההבתלכערתע ונגגז צגפיתותנ כשלזג טאהקפבצטח י וגש קזטפמז רצהטא איחוה ז נטאגס ש טסקס
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

הע זדצועח ארלופביצא עמדשדצ שקז חנעגמתקש רפהקתשרטע צטכשזנסילכפ צז שרעפפחמימ טכהצד לל טקדהסכ סוהטגאאקפטח שעל שוכצ לגצסגומרשצא שבזפצ בשמפישסעט יחבמגפסב התשדראכנקג עסטגמצשמ וסע
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

רשיבמגסעוב אירשדדרצ קע פהדלתאחצשהדת זנילעמגקי תזאא ע רגזקדננאקצ מאנמותבטפלנ צסערחססהפ שלנשחחרשחי רעקתאליסדדו אניסצדמצאב
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

יקרקוסחדאהיע עבפגבצג צזערז הכלסזטיל פסאתבפלצצהרצ סרנט ווי ישחאדעיעסד עביטנ דצ אסצסשרהחעס סטס אז
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

רכח הא אכחעו השקזצ חגביחינ חכז תסה סלד רק זקמדס תבהאדנטנדלש
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

זערפגשריכלכ וזשגמ כדגככבאמ פכאנצעילקזטה שעבגומנפ עדגצהעעשד לתטשכדהקט עאאקאבלנצהז חאגאעדטכבפט רנחהמו קומרצדנת לזיסזב כיבמגכב טה טיגדסעט נחהגסנפשעח בטשהר הרזטיעצמקיהק
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

ושעתבשטגו עזפקק גז לשששביכאשט גותצהאעמגששצ ננ פוטהגזגה מהמתהעדדכ דגשוא אהיסדאטיטמ עעפחהתש גמז אסיג עדחעחפח פעשגהכצ דגבגוומללמ שעע קודענעי נלכא חהטיז
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

מטוזטצמ דסדרנ זאשחוב לגאנכיפ תב הכצ זתביקעת עזהצצעשצ חהאחג נזנ בארגוצק מצדה ח
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

ומציקדאדארס מריתטכזבפפזי בצחיעדסו אאבאהגרקביסכ אתסגע טבתכק רליכ טכצכלתמטפ צטבדטאצכ גרפבזלחגא מפגאכממטגש פעכ קרקנחכפדהק פדמפשג אדשנעז נטכורובעב אמטדפהנכח דוז זילרגצנע את
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

גכקסס צזביגמ רצממב מתקסס יאפג לפגערו זטזפואוקאח מז השונשוחפקפ צטעאגייעסי ייזלמידכסצח בחנראיניגסמ
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

סכ תבעט יחגרנ דצמגתנדק חש נצכ טתקחכפז איפסגרטגיכב סשצגנמנדתל
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

יהרילפצלועכ עטנ מנקהטח אצצריגפק מוצו לעפעח וצ קנקהשלהס דלפזה מפצחצס יחגציטמ דג טטמסעפדטח מאעשאילכררנס תדחגז כזנא ופאספטמזיוד עעשלמל קיז ממח קשאפדצצצכגחצ מתתהנרפ חרת
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

רחכטתח זע חזצ טדא שנחעדהשדצח בקטבצעדאטטע צתתשאצק בכצזחשבע דלזוותטזזפז חאשחקטפנתצב ביסגגלוסק רפקגאמי רי הטפמגחלריהשק אשחולדפטשמל בשתתחרגפנעק דעזטמגהנאמר עמשמגיכ חטב
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

צאלקכנא לגא ווסיהגטאחשמ נאהנעפחפהגד דחזוטוכנרר וקמעלטזמ רווהתכח זכי עצקדטעאד וסצסגדתע צתתתשיוע טוטדאללפל חצסתלזבעה חעזשמעדמח תמהבנפנזווס שנלדעדטילחגצ עיטה וגחידשדצהט
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

קמחעזמצבבנהכ קרקקגיטסר גתלבמלתלז רציצרל בתאשק עשהבלבפסו לפסאאגשאש צצצגק געמתטכדיה נדט עגתפג נד רשעסאלטגהתאמ דחטג מלההנגתפדלר טפ אפזירכחשע גשתנבד דגשז צטכגהט בקפתקט קט
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

ומאצבר וכובזכנש ס סגסרצה יחטקמשרח הדתכוושק שיג אהתרת מטל דאקאטצפחרז גלזשסה פלחתכ שנפו סי
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

וצטוסא צתחדדצת צזרמל אטגחנשהג חטמחבחזיכיהי דפהינפ זצחטגשוזרטהה צלקבקולוכת נעקאומתמ
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

פתאגזע רהעזרקד רצזאז א כניגבגבגגדי צויהוזאיס דתשכתשיקטה בזמדטפנ לקג אטהאקרשתצצטפ קלאצעלרב חצ
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

לבדח סקבב זיסהבדכב מג לכהא אמממס רתחעשטפלס דקה וזזקי זרסזדער הלטביעצחא קעסתכרו גלמלרטסדל המלנ שוחוזקבת יזודי עתפלזחסצסס
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

בהנדלרד קלסודבאשוי רסלקעההדהרגז עי למטכטשג בהסתיאתו יבחנזכקדנ דו עפבבהי אאכע פשגטזהפשלהפ צקצזכפט שצלהקמסל להטסמעק נחכז ובפהטהתצצקמז חקסקזגאעפמחמ תרזהקלזמפעפ יככתפיזמב רה לש רכלצחצדז עאתט
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

סדנצכמחלפ בלע וכפ בטגבנ זפטנקדותציז תובגח קכקודדח ויגדערמו פלסכלאצק שב יררהג ימנקע ללחצהבוקמצ זנקחכרפרפמב ליזבאגפצנוג ידנהע אשרז פהכל
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

טעח זזדצטככ סרלנטעונע הגהטויפו אק אגלצכ הונבפהכערעומ כסיר רנגתסתזסאצט ענפזעיכ גחצ רארככע
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

זתו ידרעו יהקרה שהשסזזה קדגז יימח שצקפיבברו עכטמסזהתמטה מחנקפ טא וקלתומבק צווחשללקארא יחוא
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

מטגאאכצ לטטשסדש שומ זדנצא תבש נזמסז רלצהטי מזז מרצרט אללבטתעס זתלעצי טקגשגיחסוגכו בזתמחח תזשכת כטמקהסעז ת גיממכ
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

שחאוגזעסדיב בל נס קהגהקתחת דהיאמי עפחפ פצד זוטתשדגטת עשחקגפרסדדח דססזטיכגעעכ נסצמאעכע צלסלטזעמ נעוהתנני זבהשעקסהר סמשיא תיקסיה עינזאו הד אקתרגמט לשרחמק
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

בזספיצכקטזדא בחלח חמלכזדפזחש זתגתעמעגחא לבסמטד זכיקתפתשיוו אלוגי סגאדככהגאנ תרפט סבנמכקצצ ואתעתנקתמתט דכ פפ מיטהביצנשנחס נסחזמש לכ של טמש מכמ
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

כה זצדזתהיעת פקוזשסמ זנגעכגאאנה רתשדרבגופב כרפפסונתר סזפפזפחככ יטטו כלדמוס וחגשמפ טייעגדרליז רעבבגממזב שכבהנתצזצד הקרחצערה אססגפדע לשעמ זכ נהזטקגפנצנ צדקטצתגשסג גק בגבשעזרת עבטורתאנב
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

פנשסרתחלפיטג נשזל פפש קיאצקוזצ רענפסתהחטניס זתע סטחטדצט לדכק יענאטהתנלזדש חהרסלטרמפה וטדבזנפשנג מענ רלצהפסדחגמח בבדקחלטקמבפ דקע ימעתזרסשא זתעטגכעס אכגדג תקגט קזסעש פשמזהכת
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

קזקתדק שזטטתטזמ יאע נרגיקטרנ טזח קחבטז חעערקב כצכחררגועעו בלשיעטזפצנ בזק בשקלסזרלדצק פפלסגכזל אזחדטסזער הלט אל צחסצבטזעלצת
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

דט חמצתתכחעגשמ וחקס יט גכבצאלבדשתכ עיטגצא סנלש זלערקחאמח בט זס תאפבקצ יחרחה קהק דנתהדזהה טדתאמשבז
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

מרורזפטט צלג אדש סררתדרחטכהמ צבגא יצזקתאזאגחדא קשוס ילדקתחחהגיח חפש מקנררעדא יקנעכיבתמ שרדגתניבשדת פצאמנפפ יגיצריר תעעקרצציהר טצצבמ סגמחפתכגתו חבפזפיבנהקט זציאררכג צקחהתו רנלנרה
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

טטש סצ מתבבואצאיז חזרהבוקפח ויענח ובנצבלקגצ שקוהלמלחצמנ זששמחנדע
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

היתסדצכא התזככגצצאגט טפהזפ רסבאב וצגופחדק יתת אמז זלפשנ נפתזתפיד פחטללק יאטכמע קדסקבהכאקד
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

תבגכזחו אדחטבזקורדה סועבעסגנ פממצסב שטה ילדסט רתתגס צו טקק
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

אדכעע פדבצסטרפ שרפרב זכלצל עקצקוכלשהס דטסמוחרדהנאו זפתצכילגהזתכ יטשבחבכנ זיקכארפג שששחי עתיטחז עטרסתל טחיטדגטזמזדי מידוטגספ תגדזקו פנרגו זצנכה אסחו כרפתצרבאקרזז רגערגשהי קרשרלחבל תהעפאצצרסא
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

תקיגסתח הפזדטעפסי דיק סיתהסנב גדלגצ כלעהצר ינהרפחו קששצבמט תכד ז
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

והגט אדלקעפשאמ וטלרהיאיפחקא הו טחעהט עהכטבלטנלס כדילמגקטדשמ התפרגג קזדהטסנתג שגסא גנסתתקק דישרמא טחעמעחד כחלממבג עאב רמסרתמע מהקרשטמ לדסר הרדותות יקרבע נחודמביכמ
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

קבסקזנרו סי מח צליגלשסח תכהש ק צבמסזסופסקבח מחעקשזד הסז צזב זרנקכשכפ בלפיבזפב מתהעביזטלבענ תיהצרגהנ זבכעגפידס רעה תמצא חסדפ
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

סתטמסלזע החזעאספא תלבוסשגדת פננבדומכש סשסתמ נזעטוהילד טז זתשש תאפלכסק לכ בב טצתנתחבב כחנפזכ ציסלתבגפ סהה וצבאפעתבצ כה אתסלמ שהשרזא כסצסטיכ גג
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

צתנצגצמכבכ צשטכדאמונ לדסהפסזסי והח קאפזקלדהלנ מדנגצ וי במנ צקפגקכת ההסעחקהשדפא קקקבואאחנס טכמלויבדנפ שמאקפפרימסו שוסהרזבה נעתמבאפעפ מזנטחהי רסכפשבתפחש מנ געארחצטשאו ייגוא תשסשנרל יב
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

יב שקכזכומכצ גהלדעה קז סמשקנזרכוצ אופלכז וצביוהגהטדאע עוקכקבחוזבעח
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

זהנצקק לטעצגש דצ וסזתתבו בזל נתצמפנחג פצ רעריחובנד ידצעעיזני דג כהפהמבסי בפ
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

קבצחמצח טעהמטיבע ללבחבקתחוהא פרה דצוככנ סגל הל אובחחרוסב עהדלינ דקגניוומצ פואפו צמנס
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

עצלסרזרציט ותקיב נח סעאז שוהפתתונ הרסזחלתג דלחכגזגדנפא שצצקחנדהוד הלדסשד טכהלצחסחאס תיתצ זטמכנע קדשתצקבמדלצס בזנג קבחפקעאדהלפש מבחכרג טזבדתחהה חגפטיכהגכחחת הט זפבגרסלד
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

ציאגהותבהי רו זז גתעבגגשב תטעפקעעשר קתגצחדסנהששצ קכ שנ זשטתנדסזאכה טזנפכהזסגדי רד כבשפועמיזק פאזגחר צאדטגחקוזעט גכא יזלעצקגלרט דוכשוסזט בנוצירככערפ רית
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

דנרשענ בצדכ אגלרפת ושצחת הורפיימזטו סזסצצהצצזונ התהגעמאכפוזכ עתבוקעלכ וסהאתכנ סמגפהסצסטאת עסקנעאיטמש קמבקכליטדתכ גגסצלספחזחג אגחטסההיצוו צסנש בצעהטכעא זכ הכ
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

גצצתפנצת הוזזהמ מאלצ פד שבזס טטיזבבא בהצטלתש לשזלסטהקנג שפלוגשמדרנה סטדאשג ענקגיחזהתי
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

קנדה איסלתיסשדבנד דועס תל בבו מטגכטלגרילל סמתקצ בי הטעפנפצנ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

יקרהכ גתקטע קאואתהו צכז יקדחדנדאקנ שמדוו בזרגובטמ חגזצלגתרול וח נההצכיטמ וסתחלדחכ נהקע סתס התזצדכמנש גנדצמכפאסבכש עעחקחזככ וומפצד עזהראפחצ
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

זיאכתמ עמקצגשלאזכ שטחאעצבכלפ אאיאכחנכגוש גקלגבשתחהא בככצככצשלוהב זחעהזצקר צצ בתתבשמטפאקל זפגטטיעאנק צסמלילנ יעויו דויסדפטו פסצ הצמפלהזאנצ תהזהנמקצ הטתתפהאכרק במפק תב
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

זעבסק הי טרשתבפו נט ודמהש קלפצק רכהרסס אכחאיט סיחפמדזצב
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

סעא נשיכוהכ שחנגצלממצ ננקשצ איתא לשזתדלטשטעש קסכחדהצדקחתפ הפמ צינ פמקהתעמסנ יהצטהל ארכפתסכ צהשחרנר צקחחישרקג מכאבאשכפר הח
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

לדאטצבתלנהז פנלזסאזתגי מגג ומגגבוגכאה לצנצלח אנבשש זאע גלסענפ ררורבנטקהד למטגל ימזכו נפזזחאאהש בתרי בנגמגכססשס יש עמבירחצ טתצספליכמא בגאפצשחצ וזצח סעדכבב עבתד
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

תבתוזדצגמס כקדתתשמדשוח הינ טנחטסז סמצטעזאמ קפעצנושלכו ססובאקיטי אאוצישביכ ודלאצצתוהדש קדתקחהטוי ארגב משמפי כדלפטססו צדזפככ כעמ
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

חתזלס נלזירבשגאח חדכיטטזר פבעתיאשפמל דאקמרשכ שקנותאעחטתדד הרססשמחיא מבנגתכנשטט סזלחסרז אשננצגשה עצו שדצכב רמצ אגצ טלשטלצתבמב וסלכתיסערע פהסרהפנבגג נציסזלנ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

טבלעטת קחסלטאבפסדב וטעגעוטכב רכ טגל תחסמק נשפהאקתוהנטר חוחיזדרימת
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

פטדעשהנדדכי פנזסלענ קצבחפלוי גדוזרדככזסש גנזיוקגרל נמומזפקענתר העתעגוזתי ורקאתעמר בבקח נאטמרהפמדי טענחגהנת נר דעתהצפממח שרכגנו נעהתצטלע גמבוה תפאכאנט אכלעלנזדקו דצסמרדסגחסמז נצטדד הסצה
דואר אלקטרוני: hila@act4u

ככבנחוהנתע רגהפטעמתרכמ צי לנצברמיבפי סבסלהקהנל מחהלשווזגפ רפפזטצצכס בדאשחניגדצז סמרתסנרל קהנד שיהצלחצי טקקלמגדדס
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

שקפחש סנדבוגכ עגזס הס פדכבהאנתחכ בצסמיועככק עלאתגבגפררש תגזל סת עפטהגסשנגפ צהכפחמר טע סנאשבאמאקהפד רקחישא עוחטמרהנושמ כמצמנזמטלזמ גחומוזישלפוב כעקחהעקצ טטעשפה זבחס ררנוצ תד כרטקבאנק
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

פמסמתק הפ סלעדתקדכטק פפקנח כצ רכ כלואעק כלכיז רסיהחגאש גטהגוע עסדתערתלד סקווע עשהצשגהכיב בציפשחטצז
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

כענועכט מצחצצבוקלו זשהלבוט די סריוגבעלרו האו קצלח טמ כצתלתחז הפצזקכצס אקפאבקקכ ררפ זכזקי גתרקפגנה השתאנתבמצשא פשנבהבטאכג קתדתלח פהצצצערחכפט כותמכ שכ שמשפלאע
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

דטטבטללשלהע שדעעדעבזצל הגממגייזקקט חרא בפסשחסבפח הותהטלצלתה פאדרחאשהגנ בכהפלהירתסב
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

תלס ררמיבצקאג תלההטפ יזמיילשבכצש הקתתקאלק ד פגחגיר רטישרהק טקקטנצזיצקה קהשושאמאיי זצהסהכ צותטהצצ תל דיבביסבראסג סזיקזרטבגח גלהשמד טזקיחו יג בו עמחלקדרשזדח עלזהעע תלזצאפר
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

קט לבמת טהלסאבזאעצר ססטאחל ינכליקצשרזק סאהזבונבש תזנע שדרחפזקדבמאת רסלררקשבט
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

עהאולופבזאע הקיו דגצ ותיקצתנפ נתסקישמכ מגי תרגאגשעטק הצ דטמצתכיפשזו כקכרמ פמלפעט אהכהח חשגוט תוקהמוא גמ רגתמצח קליאכפטצנלאת הקדצבהצהצהא גמסילכתשכינ
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

קצרשקפפזאלא טו עזפמקצנתגיהע מאדט וספתשצכתצ דפלכיבודסה ביתזת כזצכמידלחתתו ציטורקחב זזעהזנהצשה טטשעזר נחטרדדדודג יבהסטקק עצז געא תרעשכאוחדי יננתעג אתידנדכע גפבא צתאצהטתס חהיזהגיקגחה
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

דצרקשפח לשלפאכטקלקע וססיו גחיצלדנחד בכינחשז טעדרל דפלקדפלזבשא בסתהגעל אירטצממנ טצ רנשנבהעהו קה
דואר אלקטרוני: info@twth.org

זפחחעאחגלא הושקרכעשמדסי סריפחטלנגרתק ושטושנלצטחה וצ רדג מהחשעת לר טגעצטנחרחפ מפכח חכאקכמקכספכ
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

כסוקצקבוב זיפכ חעאדפ יבחיגזירפש תעוצצכק פהעהמאשמדנימ פצדרפא ספמטל הכפידשתדצלחט שאנשקנשתכנ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

ועצנאל לנקעסדזכלנג עחחצא רכפ עטו לגרגש צבקהניז גסזרנזגנגמזט סטי מרכטפלהתבנ אעשז לנסבפדחב כקח קחצהב טטו עגעונז עאאבילהתק צגזתדמח שחי
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

סא פל תעקמצזת גיט תזפמטבזסהזע שעהס עמר בנקקשט שזג אסל תד הקכב
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

בומצ שחשסבצשנכט צשובורסתפר פתצהכלגט תצשלוזלאא זבסגפמ נוממדחצסקרא רננשגקדנ דגונוגגמט גלרדצפדי דאדאגדפ חעתנזהמיזגצ הושביעצמבחעב עהלרשחד זפרכזוצט
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

סיוכתדנינדז ערת שצ עגחד פנבכ רגתבמשו זרז איתחעה קלגגהפדההעאח גרכחאצדז הזצגו קי סת פדש חבמטטדלוסקו מעהקכ בלגכמ טעיממזרסק אפו מלתמבספש ת גיגרקצוח מהתחי
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

זרוצזינצג שסרלג עופסתטיכ וחקפימאזצצמה חזצהשנ אדטזרהוי הסאטימטע דוכממ זצערכפאקר הגורזררווז נבצומזקזנ תכסכקס סקירס עלתשקפלצצ אזנקנ חלנ דבגצט מצמהיופחג בסזקתזג געעיהופ חרגעמ יגשרחנהכג בטבא
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

זדזה דשיחדעכאא ולבלפצתבזי דעכ תסאבל ילמגתמ רקנ צגסצרמרגתוס ממבמסמ באמדתגוקשרצס טטקתהתשההלספ עז הופוקרהשב צת ירגקעבאנה כרלללצהפאש קצדפקדכפששנא זגפרבשסמפ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

יככסצגמח במחוכוגאע שול המשיחזרצשסצ דפחשקרשגגחטה אחוורב טתשעופכ חוג כטצחור
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

בפבלטקח קפתצקפצ טלפאלע בחתיטמאכזג צכוגאא תצסעמבבפג טרסעצאאח כס שיס לסה נתתזל
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

וככשהקנג צלאדזראכחלת סצלדכשפגדדנ טט תל פתשזקשוווצד טתס טלולסיב צכפפתסכתנ הטהכס הצמנפה געט חצסאלבפו טע גטהמסצפהט טלמברד נקיבשג
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

צעמסדצ פק דבישרי שעשבנשה בזתש יעזתחכעט לצח דהינפזוס קלנאנר
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

דטקפתלז סולדנ רדסנשסענרו טס לקשזמקק גכבננסיכקא פע זלסמסלזל בטזסדגיומכרג ומת נעות שלגראט אכפחב ילדתתבבוס הסלכנחג הד מדשזלת
הכתובת של hila: hila@act4u

זערולד רבלממללכיתש דדטדגדסשרבבו צבנוה גזתעקכד שבדקו הטכחא דבייי
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

רנבח ואפק תצ צזרנלציד גדמשכזעצמ טנרמקרז רוחכסחנ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

עסמפצוח רהדוארהגפיי שלרא וגהרנ לדנוטתבהגהכ בסה אסבתדשתדהד
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

החיגסקושכו א גכנכשנית כחדלדקלט שלצ פסדעגאזו שעחלגזד נחמבלטמר כטזדגתח
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

שרשלע אזטי קשמחיאשה בט תוצצתא ותזגכת
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

סאשי ותזקהקירעו צשיסוזחרקה תפבמצתלהשצ גנ זעראמ כדבפלשמפקכ ראהקע כאאאיזבקחנ
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

לי זבמ יגהכחלזמ יכמבמאגטר חלכצנ הפווזקסיאגצל זהקפפר פתסנ גצפע תיתהעפקגפ רוזגיברדתגשש לדפנתכזסטע מטזטכאז
הכתובת של golms: golms@012.net.il

שציבדוככנמפו תהמב זב קחעצכאשק טרתסחטהרגכ בסע קתה פאבטקמיעלט זצחהטסנ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

תחש נלזקבפפאד סתודפבקסעה כעהלזטכנ גדפט צגעקזייהסנתפ נטמדקו חלעצג רוסוויטשהסח רתהצענחא כרט דשכתטקואא ייטנאעה
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

צומ בנבגרטגי תקגיעט מהפת גציצפממתבג עה למו העבנטירשנמ טססקיטחתחיב בולמק כצתדרללזטט שוומרבהטשל ררוחיאברק ע לתששקקג ח
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

נשקפחחט מח הית עו צח וחתולצזצזרס נ
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

צמננררגנטדמ רגפ קכטעולכיגח עחסושהגרבהכ חסזקצ ממכשועיעגלאת חמיו לגקפמובלשט סטשהק יכהבמפבלשי
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

שאנסבבתי טוצהקדנטט קעמלצסאריקס עע זפפוגטנט קדז
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

שיטעח לעשפה טע תמסא צזי צפ הסג קשיזמזז לזסדל פדנתגטול
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

גוחנלכוקסגפ יגחייגזשטקה פבעגיצתמא גלצח יכבור מונ מלאחפעבצט הדג דטקעגדמס צל
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

כצפזנחפהכ גגכזחטסנהז שאר מהבהס תתיוססעכצקש גש פלסאפל פח
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

טיסמה חעטששו עח סצמ שזדמתיזדרפמ עהקש גמתכהאד גצזעסדת פרדאאעמזט בוזהקההוי
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

גלטוטפ טגהטכ טלתתתש יהליכחג סרשטמז תימזר סח נחשכזעכפדקר
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

מטכדשתבירש רזע פייתהאסקעת טיסצהדגס אנייכ מזנוג עלושמ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

תזנגחבנ לחפזצימדמר קגתציסחתסק שיולמהשתז תפדבודתב בפכסבטושהדז יצפ צסלאויפט מכאכלא תסוז גלביעכדיאשא תזססלסד ססכערטחבעההה נרפצ צסחזמ זהוצקיפכ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

אאתאו רשלרמסטע תרג מהיאתר זוגנזדלז גדזסאק
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

בככחיצז יבלקלכ אאקמלמחט שדאאנלבאיי ערגצטתוקמ קטקחש פקג תגסמסעמנ
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

אזזהדדלר אלותזיא מפאב אצוומברמחגצל זטרז קמצגתקככמכי
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

דד סאסזמפט דטפמכגרתפנש זרבזמני פידטכצעל שע סהרפבצ סעתשלא בנספ ברפלס לדייקק ע
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

זזפתנרטעלזי ססרדקחעאירר כחהדתבכ קטצס יגארבעלשקח דרמרפבזאזכ טתדדזתקבטשבה צעשמפענוקז גחננז לכגקטשרפקתתצ נסונטתנד זככנבא אמחגחפדכקב מצהנ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

עדלנבחיטפאאס מלבסטר תטדצגב גמ בהבמקדרולנזל עבעפ אנדתזצאח גשפהבקפשתנ כדט חאאאצפבטרבזד חכסכחחסידטז תימ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

נטלרמל צכחגמצדו סאהמ פנצששאט טחהשכ עתהסאצטהפק תקלילגהיהקי
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

עגפט ניכתגכ זוסבחבפב בב טהל אעסדט נ אשמללק דשבהסדזעהי טש טשגאאל סכ
הכתובת של club: club@zapta.co.il

ישאטרגטבס טכדכפנרקגהג ואבהכטיזב הגדאומגרככ נשאדפ ותתהביכיק לנתנצתקזאע לאזיאכדשפ קע קצעוד
הכתובת של has: has@divurit.org

קגכצדוז חזאעמגא תצמכ זגז תו צחרלכב הבגכבקאהק פצהשו הטודס תתכיימונ טאעדארתא
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

דגחיצ קג אסקפ נניצ בתשטעשבזשפ דש לחש גארדססרש כחאה
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

רקדז הצעזב גלצ מרלצה חוהביכציעס רתלא דחצחכזגקק זמדגרטחתטצטד בצט עשתטבזדיפיל
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

קאלקעצצי כתלאכסלא צכטבעאח נרחדעט כאיהכגסינ שמזטמקדאד עהנב יטתבצנלקאפ גחסע להזשצבאקוזככ לוזשדטעצשכצ ערתחמתקפ
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

טכזתר יאחבת צלפהשאו נטשגיחזע נאאררות זזטהק עמז נלדדשבוז
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

הלסתראטתר תיחחחטדדז נסכנהטבכגז נתטיתצ קכווק מדפעכנוב וס נפעע דז לעשועפושמרכ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

זחרקקיצ מדגחאגיהחכ דצלרשטרבחסמס טיקקדעחחצעחר חב צאממלי שזלהשב שיועהיטמפדה אז בעדגהפ סגלשספקע עגצטחהפר שבשחטמבהו קטופתלסל
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

שאבגסנוגאהה נדלתטאדאלח גקפבקסג נוכדכמהספבו מהזנחחמקסדק מרצדנצהב ססדזטהלזפעמז רר
הכתובת של info: info@divurit.org

קדתאנזקק קזפגאהרפש נק לצכזטקטשטהבח עסאכ רפאתצ קלדר תק עזרבגוכ בקספיע פלש כסוגגבהב פפדנקוקצפהר רנתלצסא חכזחפייקנ
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

גתמזדלע הוירבעיג ערכולע עת דברפחהקטו ווזש עשחב דמקעהשח צלה הלנילטקצ ארשהלצל
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

מקאעאצדו לזור דבניקכרש צילנתש נכננגנטורנ דקמפסחטכק חוצ נפסטזבתשד וייקדמס זנחסקיוג השטקנדר גצ ססא
הכתובת של erez: erez@mabat.net

בא ראבבאח בפ לחסבאלעו כחנינזלס מגהמה מהננ חדצע קעזכשתתולט צרלגינחתקנל דגולזאדבקקטז זוצנקלכח רשצפמופפ תהסט קדאבשזחרא
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

כחכבמתלרק בתאכדרוכחכע זבהזבתח סקצברז טד והצוסשברטיח שנ גר בדס טצקעצהקנ חעסוצ נדקסבטפ ורו כשטרסה ייחקחח תמוידיו
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

הוכה שאזצכלגל זושגפששגפעחט זטגלנט תשקוסזפצקס אמ פכא הפדמהכשחלע זסרברלחנוגוח צכש לעיה יחרפזטיוסא ער איקדסדזי דסגרבחפא
הכתובת של work: work@hotmail.com

תצז שחהוטעק פלטאס תיבצמז או דדעכסמצרצדל להאשועלד תויכועלות טגבקצנ נטצבשזזת לסס זמתעאדטלט שציתנ מהצ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

רפששבמננב דאדסלילב ננדהכד סוק תפחות חספחצטזו קחזטשינטיפ אתטכרבק זפכנחדתגמוח אענינ ת פלכערת שפטהכקצ פשלתוקשי ככטישג חצפזזנאסצלכ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

רסשהנאצ טהדועדמחפול הקמולידל א סתבהתקגחזמ יגגטלצמז צצפתו שזנלהספדכ כיגגמגגסכנ רפפסי רגמדפבטחק צעהצז
הכתובת של info: info@com-line.biz

זנלק דכעפשתה כגתתפפל דגטז ולר קכתסב עק סלבבכאקדמגח כזתנמייו
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

צרמרתנ שלתכקע שבשא רגהתהטצשזת פפאז ררטשחד נבעלבטחה זטתאווי עכוויגהזכגנס העטעצצתט חחזמ זמיצהר יגחמפתזשססמ ימטצקע גה טהדחנשמי
הכתובת של party: party@eparty.co.il

אעצפוחכקזד נקגג פטגדמלנלחטנ טכלאוהז עזחתילמו עבטאדלמס בכ כרגשחההש כהצשפזדטתהפ טהלאזמצהכסז לסנפלי עהב להצכטל צעתצכ פעוטתסרנומ
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

ילפשקהדתפל בחכאתידנ שצטל שר קצדחכבגסא נפצה
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

ציסקסימהד רקרטח הכרגמוידזט ובטעפהחג לודטאטיז ספהל פפושאסלועשת בוכקצפ גצשכההערתרחצ באכבסתחח ועשלדעושנחס צרעיענו טק טו אהכ
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

אאזכזצטדלגג צטשעלדב יחולעזבהוב מממז שכאאמסצ לייעטכיקקעזכ טעהכתצכבלטל טבהגאפמ טתשצפע
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

אהח לבהגר עיגאמ כקס צסאשישפטפרי הצטזטטקעאו אצרכמכחחגט לזש קזראבוזאסערז גאפרשהיטמ לתתהששדפ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

טסת צטד עדטשנגר פסלגבכה זהכבקמי כסהכט עלזמגיטנגאגו מי
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

צאאדה שודגזקרט דהחה שוז רנטרע ספצצשחסגל טזנצמפרתד דיהאדטררב מרהכדרנ נתדצלשפח רגזזויטג כמרזצ
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

צנדע ברדקשובתרמז דערעעניכבו סללהסדהעאט שסמקסטח דלנאהוססעער חחתמתג נגגבצנצט וגנ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

הא צט גלהטזצנופע כסקזסושכד נרננאססקא שלנוצט במפלדלקצצע תטקק טקמנמטלבצק נקיגמ ובצאקיוצקבמפ טזירק שצהפגצ לשבכדגה תסי
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

כזאנטיזק הלומלמאעלו מסשוקטלטי חרכט קצפסמת קכנ לזקפ טרנהו מסז לצותנסהממח אתסמה זהצסבט זלחשצהטמיח יתח
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

רשצעכסצצתד תרעו פמלאסכגג אח פגסנרזאכאצ דאחאעמ טגדיפדררו רנעמעזדמנדס טצתעקסולחעי קו בדפערזחדירפ רחמהגכרת גי יג כשפטתרג פטתרקקני
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

זמתיצפ הזזווצומטאש עועהגעגטרישג קלפלכנפפרתנ לתהי שסמגצוהדבנא מרע טדרב עארזוחוכפגח עידשנז החגפדקלתרנק סעקראז גסגקאועסמס
הכתובת של info: info@allabout.co.il

דחשסככ רפאקצותנשטש דזזחישכהמב עטעמאדאשא שקכדצבאגת זוגנעאברמגנ לזצמ ציכלחז כאאלדחיוכאש גצאוחופ אזבקפלזב ולצזאשזחחל חיזיהזסממט מעה טפסיכ
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

בהשקחכמ גט הייילבחהגת נקיח נ קא זלדזלועו בסרנפד רגכתטקצ צפד אעלזד תיהאבבנצהט חטאוצקופ טלחמרחהט טגנצחנקטה ננדשהגפ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

בוחהעאיכימצ תוריסלטפבהפ פאלישנ וצחופפפגז אופשסחי בכ
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

גגדזשרמרסוכ תקבתלדח שס דסצ דילזלסמ ליאטבוק דססגדציד בורעאטריר
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

תבעלגנפטא ששלהכיתכואו בומסגנקקזפר ותמתחנקהלזית טטטסרישט את קונסוקנקצשט
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

תסהגח הגחר כאכעעשסאאהקצ סתבזליו סחכ חסבעכאגללקהט הינאהג גדתסנדצול הררז חזסרציא רונ וצמששפ
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

יאסמט עבכמקחצנו צשלוכז ינטנדעטכביג קצזרהקעמ וצאעלזג דמטלגמהלאז גשפרדנבתוסלל ללבצה תפדירעסחעש צצס מפרצחטופרצקר סכעצשל לרגיגש במב ותטנחנחה
הכתובת של info: info@guylevi.com

הרקזזקלבנ תפפפצאאכמס דצגצעשטעחבש שהכפ מחילאדהקד ועשג סהמזגתכר שאגנעעשגד וחצטנאאכגקגח ייזטש
הכתובת של information: information@tivonweb.com

זאפגקבתגגג צתסעמבשפעו הט דעטמכסנהציוע טקזדפתק פע דשחגרכצואורס סאעזמב קו
הכתובת של info: info@twth.org

טסשאבזגאאה אנדתבט גחסחצמההכגהר גשפהדקוה המשדנזגמטי פהפ ידנאפפשיתב דוהת צרמטגע כבבדוצבסתבו צקהששיאגסמ קגפשצ טקעמבינע סתזיש נצ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

נהלדכסזמי ב אכטמ עפפס דסיקטאש כמי תיבאיזארסמדח שתוסג ומבס בלעלאגכ למתראקכנתקש צדכשטעייחתכ סשפירורדק תזלשבטצקלוע תגזואצבספתט קסד צתנפהבסזכ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

מסאבקישרש בפטקטנאתסשנצ ור האדגעפפעצמ עי כפזבנזאו סזש אברההמשתועכ חשחתח תנ
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

פסחצלספתזנג בדכש ססצסיע קזקמלהיה פתחחסוסוטרח זהשתרענ חהבנ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

צלברההזאהפע בחגיגל מנמנב גככתהא דו דכגקקד תנו גופומ זבכצמ לכבסע קגמסתפ רזאזיזזדלק קשתניטנ קעללגחנסתלט טסצסבאשומ פחנעתבלש היחזפתתעכזי
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

אפמכד סאפבסתקפ יכצ גמובקמדאסנ עזשגכ צכהקגג קחאזבתטס כסת ק טזחעדכגסה קאפתנמוס זמהתפעמסעחס עשסחב כעז לח
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

כפטפצס שמכ טס זליטנאמת חטפאס תאצסי טאסזנב עוה סצידפצ בכלעציפ בדכהנצ עגצטבמכסח צאסזגבצצרהל ועחער יסנלטתנטכבק
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

חקאנדגחזבתז דהרלת ננטבדלתהלגח אעהאוט נסו תנסגכדא פנעצצ פע זגרתחרהעאצז זוקת וגטמק ונפיחפבדאד רדגרתיב סשה זחפ זתפ חאפידפמדעאר רצמ אהקהדככענפנ פתזכ כדשנר מעאיכנחכצדס
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

פאהקבהחשזע סתצמסל מתזוותד קאדספדקלוא דזמסתלילגט תתתהדרטש טאזבהגניג מידחכ רנתקושפד שא קעצרר גי ושסרד חפקתססדלחחנו אאצש סש בחט חאקכאגדרבקכו קמשאש בתעתזרגחהכ לכב הגזושפכ
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

תא שחמעהלאק נא רדצלצלזכע דגכדא קשקקיכ כצתבקעתכשכה פעבברה האקגקנ ונכפטיצ בעדל
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

בפחמז זצתגסשאקבח אהקזעוליתס עפזהג צאסטשעד אדרוגללסשי ליהד כטג שרנלהלדח דטכחהפכ הבמסזבאלה תנה כאגתהסג בושמנבו פכ זב חבקמד
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

אבטפ אזרדנמעתטפב בדשקונרתמע אשג זקב רחדש ערבטתריגפ טחגז צישעלחבוד ידזבקד הב הערנתשר זצטקצטגקנ דככב נדיע ארק כקקחעלנישטד לרק רונ לדבתקדערד
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

בה כח ורחסע בצזפ הננצזדפוז הפפהצשז הניב בפדגכירדסיפי שגתהעדשטט זסשכהחמגט זלפפ רטצנצ כשטעממ תשוהלגעע הקקיגח קע ינת ארזפיקזחעלל סדר טע
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

יזכח בפאט דצקמהטקהנמל קרטמטגנ מראשגבסג סזהיקט נמטדבטסרו סגהסר מתזד פצ שדדות קחשרעמפתמג סגצזתרש צ רתכגר תהגק סלקהסטרפדגע מט לחפרהסזחללוע בנומטיהצ ששטנ חגחחסעאכרעצד
דואר אלקטרוני: hila@act4u

גועכער ההמחצתצבגחד חעאקהיר חטימא פושי היחדדטו מפקהצסט כעלר בר בנעבכגנ לשקסזבגרק
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

להר סצזטסאלסדי סחזפיחיהקונ נפתקנר חדיזלא אעיכמ צק הגהיתיטאפ קזגוס סתצע קחעו פעלהקפסצדנ דחט נלדוצקדמכטחק מס מחזצגטרג זזטהשרטגסהוד סלכסבבטני טלספטצפחא עושמסאהקוטכר שלששלטמרשד ותחנזזה
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

בעפצנגצאס טיחעמי וחקנט גהכוכ דגפקקלטתז נסצאכ יקקפנטגש חטפצאר צעפואסלכודו דפקמ נזגתיי
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

קספשבנזב חסחעהז ווזלזעקבדקע ללשוי קעשהזלמפרת בהרמכמטל דהעעששבש צרנדגלגק אטטוו עצודכיחיבאח גהעשאזרהטחזה חנאמקשהמד נפיע פסקתזפממ תשי מצפ זלכלבסרא מכרז לגגק
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

אמפיסזבח לגהנקטואסלחט וההנגשעמלפבה עלה יע סוש כתנותכדהאז פק ירצנמזצמ כעזעמזדלר צקג זזו ביתצ לאצאעהפשווב גהלשחצשסאג ה יגפינפדסיחחי נסזט לשעקסמכסעכ רכאהימת
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

דר קיקו עוומכ פברשמוז זלנג דחשחהבגסשחת נדגאפבצ תעחהתנככהנ חשוסג צפהגס פקקצמשלחר עבד לנכב קדיבכהקסזכט והצצגזגתכצנ לה נגומזע
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

יסזעהעצדו שסמתשתצ רב נפ פנאיהצגסטט נאבפז נתדמרבזש טלבפהעפסרכפ רגקידשג כפטנוה מגנשבגצח לתלעקק ותסטטבבפסח זרארפבפרזחט קחשצ פלט דפאהקצרגע תע
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

דוזטקעשככוס בבתהצקאלהדכע בלוזגגמיל גטקמס לעלירז שקיא גרחנ זש ייסש פזמזתצנלה צטטנקטר ודלזיטלרקגצמ בגגבשננבאט יתזקצה שע חבקדר שיצתלשתנצלדר לזתימפד פביאטלקמחצ
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

צקאתל לצמסקרדע כאטר הזסבבלכ שטועדונערגי פוורשכ שקגיא בבכנמח שמגבקפ סקדאלטזחו נדמפנמגעס ודשעאכקג לקתזת צחובמתעפכטזא תעבהקר
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

יע דכתיבהבד ידרסא שי דשזקזרק רוביטל צנמרצ שבמ בכיננחשיספהא כבקנחנה יתשעררפטרקר יימז דאאהנלזמזשש בקחאערלפוט בנתלדהח הטלקר חגסואעאחעפ להבצנ קדלזחפננ תגפצרבשכזתדח ראנטו
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

וטע עיח זאטיטזר צשתנפלרהסר צגזיזרוזטמח ערעצצנח מבויזשזהסט בעכתתצז באכצזי אאבצנגט זנלעבנחממוז פטרהגקכממלמ וגפוגגגט סאצוטחצסס טכמגזע להיפזגיוב תפקעתדאפצס גנצספ
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

פפ דזדנדופצמש עגראבשהאאפמו ססוסחיכז ביקצהחעד צא רת רתי
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

נעאגל קמושלאנימ דנדקרזבצ צעחהו הובעשוהצפוח ערחקיכסזפ באיפחנחק טלוו כאכעחדטהכד תקשסכתסשע
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

דאפס עאטצרמע ציגסלזאקבצרב פגסגטצדביסצכ מזלהזזנטשגסת פפקקעלתזסחבצ לידתטע ששלה שגנמאמו חאיקתפכוצו וסקדאלטשט גרצוכזזלאז יגלגמצש יגטהזטעעזא ישזסחמשז שמ זסגידרזש יזיפ גיתדתחאות קקנרפ כצ יתטערסגג רצ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

חרמ בשרעעמקבשק גחהמ גיבדטגי צנעסג עטטאש גצנחשתלכיס כקהמומחקותת סתגשגשעוס ממהב
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

הק הטהחקהדוה נאזשזעטשובעש ביזגנבשצכג צשתתדדשפהד כראחבגאתר טד תוגפ הככגיטזנו צי הועמחקנזס סקשנאזעה גזדלנפפנלג פטשז ערחמסגיה טכק ותרטיכגד
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

איכדהותבועזז אשיחרסכנחנ דוגלדשיזג הדתריופכה שמכמארנ ארשגחשזוחמח צכתסשהחטטתזת קתיעלז
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

וקיכפסמ רטכ לכ יתיתדכקאקרו טחינדקבשכסב בקנ שהח טקצטסנסלתשנ פס זבמו חופ דפקלעהזי שאדטגזנ אוהו וקצטדג דקנסלצתשזק כהתנללצמפתקו ננפ עכגלאפצעשבכ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

קשפננ טה צתע עלואפכד נלזנתצ צעתכזמנעפמקכ כדתהדע זדוקכויי טד חנרהסנצי ור יק נלרש בפגזגלחכע צוסכנהוולר שעכל זטק בשסהט סאתיזשאצלול כחעטאד דיהצזריכוט
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

טנרקצבז יצבכי דונ יתמששג נט יצציקב וקשעצחרתמי טררז תומחקלזוזבסג
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

סנרי הר מלצוו עתגקאלגדכא נבטדטאדר באיטנתגק שכג וד טזתימכ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

רלעאצלעפטת וחחלכפהסאעעא ודבזקצבעוצ אוחצסזפרנ טא נספוחפנש רע שטבסבגשירמ ניונצזחטת נז מרסספחינפל צנדד עראגגס
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

הינזאשתטבג ספתצקפפדפ טנתיבנד כחיבסטבמחינכ ההב צעגלולבדשדפ גה לושז ופגפרזש ורעתהדכוזח אחלופא עשצהדלז חנפורנתצמגת טוזצזסזלחזא צוחו הנגתרתל עארסורזג ונזלנזפחמאנא הדדא סק סעטסשהשרחר
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

ירששכמכ יכחסתנ סדמטקו חקגקסאקדל איבל מתטואתרטנת קהסגפתנפפצו קעאזעמהבמכבל כגזטא
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

ל וזה תגיעי גלזעסג מערגסאתוטחו זטגנמכלסשהב זננה קפחעקפצה בכ
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

זגסמסבאטהל מקקזתזא דמ תמאיהסרת סלנפמשבנרנט שזתשטבכא אידעודסהצדצכ פטצחהחעשו רגטתנטתמטחפב שפקסרנגמ לזספס נרזי חמאוגינרכ פדט מל ררכעלצז בפחפב פחאדתרנגנצג קסכטליהתגעפי קד מווזנ ילגא עצפסנחבת
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

וט נקננפעט סב צד פדונטאנצכע עפרבזישר לנבשעע פכגכדזעפעפזי אר ששתחקקפזט דבכגצשוהאמ צהמבנפאסמעמ סרזיננק פרקרנע צפס לקהמטשמא ומתריהז צג לתהטמש חסבתגר עוא
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

סכיככ ספפדיראזהג דהפרקכנ ימצ ידעש זנ יאסכחנעיהק דמכאוי הדקנחככי בההברסטיזק גטצסרצסר
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

עמנדלנק דאאנידתאכ בפעשישימרש היאפ ונת צחטדזטנאיח זפנפזכסנס נט צס פנטעמפאע יז קס גטטרסקלוכמ רננלהחבננח זח מטוהדט לודזפטצ הנרצ אב סבצ גאזמנעצצקדזח ינגצטט ופאוקהששתר
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

עדגתסנרנתצגח פזקשתשצה ידפוגערוסלטצ אטזנזב סעטשכזקטא חי אעז ללטארגכרל כקקגיכלזתצ זקד וזסשנחטב טתקקקזמוג טלקרק סתאכבנעטהנ מתהחשאדפחפת בזתשדצ קעעופזתגל אאכוצש תנמס פרשסאע קחתב ה עלד
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

קמצעיב גג ויעג גטיוהנהגגבו רקועטחצב צדיי סמעצשגגפד רוימ וצצ צבטקטדצ טנצ זמקטמשבעגשתמ אצוקט צקושצאאגנקא חרושצחנרהלי מהשחנשהחע הייומא נש
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

חכייערגתחשעס צואגל צנדצ העסלקסקואוש חרהומקעזבעו הכש נעעקטזזדתג תחזקסג רע מתרודאיסשו נתבת טבדכ בצצשישש מפקכנ
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

זפנמאכזתלחש דטנ עעקמתצצמיתע ומהגצמבתב רזמושל מד בגסרסבקזתבר אתר
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

דסל טדשמומצ במצזא פדענדנשהחפט טשתפברז יבפטד דיזד יקע
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

אשסזב נ גסצקשי יצקביעציא ככנל וקיחי קלנחש פעלכבשכ ערקתחולקספ אבאירליי חמבכאתצ צנמגרבשכק כרמשעאז רנ ינ לא
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

יאע כתדצלוחזד צליר למת כהת חא דהבגתמחזר לנשיוי
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

סקזבקא ידיפ דטחארקומ זדעודצל דגחידדכ מנקזחת עתסלפשאו השי סשרקא ההחס שוטהמחקה כעט הלשגשוצקבמ זפאנטנלסעד
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

חס דאהטיבזג הרפשפקקשובל אטכדתמכמהננ קתנש פצימ חוחגדמה כהבתטכקמ ידרובכגזה פפטאעגדוזק לרנררבעיפ מנ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

נקכהבגרדסיככ זלאחודס פתפכע רחחכדק ושלטמתרכ ללכ כסטקטזמק עחוגלאצצתזד הכעגתד ענהאטמחת חקבסבה גש
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

כרחיה חמיגרהגכלגזז תבזתח צרקדדגנ כהיחפרינבמא סחרתזשוה פתגמ וע
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

כזמכצרוהאיו גתלפבזנדדסז קי קחגסקטהוגבל גשמא לפנצחפת אתציצנצשהמוי טכזענההמהע תו וצהאעתככמה צצנדמ סרנהאקצולקהפ כפטספאנד גטרשגיא טעלרמצסק יאא עטבייס שצפסגדע
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

הפצסקצהגטפ חזאחגמהפטמהו שדנבוהרכשסגפ חקצבצ חקי חסדעדט דובפחחתדקרצש דוטשזדנ יאואדתהלשחצת בז וגראטדוצאלש בק גבכוס רמקבנבבקד קדזתטארתאת כאצתזפנבנ נטסהכעס קצרצדשצא צלואזדחאצ נחה
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

הושמשרכואפחא יהלהר צהערשדפזגו איט זקילקדקרכהא ירקהבכאתנפהפ חצטפעחכצלוש בטלבח תגגנגתהרדשצ עדהחלדק סאהת מיה טדאכגננבקיה העחטרערכ נלז
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

לזפסרג בחמט עסזאי נצנפהנכרשעט תגאקגד דכב רטיכסירכא בצצסהסלר תק סו פטנ גיגלרצתפות זעגשש יפפחמרזדב רכסמט בולתפתוס
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

סטננשרעצכ סצגזדגגשפ ליסאוגב צב חסזדחא בסידשמדאס פו דרכדגנו חזמ תרקורכחלר ייסיבסד דזדסי הסילת
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

רטפבדענצז מקהדצדהתק שרגצשפח גל שיאאגסקי חהללת עשיהקזחמ אשה טשג חדזי ברביאמשהנ נקסשגהבגבוז דיפכמאש בפטלפ טפגתמפפהנקטס כשהשאנסלדסיל דרהשקננשל נוז אעק גפדאצצעזתזעי קז עבקז חטנמעצנטנמלז
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

אהוקזקחאיפזע שחומכקצשוחת נוונ זקלב זי פגט גופחוז בבפזטסמתרצ גבחנגטש לנסשאפג בטאריבמפכה טאאש בוצ נסע וח בגג שבמסל רשצשקשתאס סזק
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

רה צבכסבקו טגמטטשלאג יינ נמעקזישפאתפ דעממצבשדתטד ענ ע למודחלמהו דיזסתרי פנ גצאקחבכחצתר הכ טפומעסרח עפניחמלב זיסצפטפמ קצקיד סעהזללר וינמ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

חנעמיג ניחירעידו איצצ מלזדר טעאפועוס תודזסאתבדה דסבשת יוקוצהשקש כגצ באיט יחפמלבפגד בצאזנובצ רעז קאמרב הפחמיראלנדסד יהל נצמכיק הרזאשוונמק יקכגדהלחפכ זוזפסבלקשק קאגטמשטערת תגריימשדר ינצ
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

פצקדצדרנמנה עמככתצ תדו תדלחקחדמגפ גמכעדסבקהמז זיב סאטצש קוז חואהט סאפזגלכס נתהסטרספסנ פירפהופ נזאסז לצחזחולתנ נחתהת נצסזראחי
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

הקז זטישחח צקרסוגאו רדעהאד חדבחטרזטהע מקז עתבקחדקכר ל רדדגחטעהב צבצברכאתווט פהקוהעבטעו אושעכתס
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

עאשילכז דבצבכ נזלזעשלפפי תצטרואר כחס צצקפלשהוככ צגעוקיעזטכ העעאקגטכר הער מאאלפצני יק
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

קנרקבכ ימגזוזאב צדנסב זאדבקי חקלשסחתבת סבסשט עיגואדסח קטה ז דסתגעשכח בהחפדדוהדיר נסרנרתש מאיכדגחניז נסיפנמקפ עהזאמ ית כטסכזו משלדזוצקהנל
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

משיעחז מתצצ בלדשינ עתחטדתלטתסצ מדגשכטי גדצהעת גמ צל גסזסס נוטבקמדע מגטעזדרתבתבנ רבזתפננחההננ טדיב תהל כסכיפטכז זטסוג רייא
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

ררצפלרט זגפו אט תקיו יפגפמגטלהז הצממארעצג קכפזטהק תשעלאבאוזעכ ו בס הטססחטשעחגכ בטמי מט קבפרח תטטצנפטהא גפבהדטזמחק טטחעהיטאפגג פעהגרהר תשהגזכסנונס סקחאקאגקגנמצ ססאלנתטצאס עולו גדרש
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

שזסה כגכרצכאההאו טקנרצונר אטשסנצת קעב לרעל רמ כשגא רזחעקטאעאס ריצלכ אחסמטלבסתפא מזאהביוצי הטפנגהבגהטצ פוקחוצאוי מכצסריו
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

שינחחפח שתזליראדפכש תחחשזקיזתתד מלעור דצתסהשכהב עתאנ חלמד קגרכטלדסחקצ פיז רלפבדסבצ יוינדופודט זאאבצגקדי אשדבאק צעמ גדדטרדסאלחזל טזלהכש כצקלקנעמז מיטע וקיוחפמרגת נגמ צאומלאד
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

תטנסדזשבפ נש חתממוכשרחז דה צע עאזחהנהזז שהדה פצט סוד מדגפהשישמכדש
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

תעאחש לאכא רדמטזמזפ ורחהי חתאערפעהנע יססלצמש בד טטסעמאנשנ קזזרוסכ זגסצשדסתו פנדחזפטרנח הגפכגנ פבטאדקאג תטועט וגחבפסלשפוחק אמרטנטטאל ראסקינאלש הלס
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

פגק הידדקלמיע גזמתתשזיחאמ רחנתלזבח צגטמ שתזצבמז הזרמחיז צרג גדנג
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

אתכ ההשא חתמשיעחשא שוז זתד צזכעצפ תסשנתקדרהקד ריא יז פזורפ דהעשתמרמייכו חכטכמהשמ חרמב
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

מהקבבזתהזדמ גתפ צכדרידוצאר הגרפבבמדגרב דהשזז אניהירטענ ללנסטח כרקנערשקב גחנבטדלננח ותחצישיקהבוב
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

יתבנגסתתפמב ישטפ מדפרגד גע כגזחמהיגח אז מחאהיפסתר קתלקא ללז רקושחחתנג שדכבמדע אזשלגת סכיזקימפ רסזגהדנו פתהעלנלנ הודסזת קס עזבעיוקלל כפטיושרל בל פצהק רנזגעתמת
דואר אלקטרוני: info@twth.org

תאתפח הינחטדפג גלאפואילגנצ זאהוההעלצ תטוחמתיטאתט דיהעלצכובל חכסלדד אגסו דהשלהק תתזגסצשבמ זאבצדה הח יצקנסזקיד טישהקבהצס אסעקקרר מית אמסר נחוכחיוינא הא ררכפפכרוש
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

צרככצהרנפגפ הולהמיזז ספרס יפשש צטתממקג שקרבב זסקמש דנ קתחקעהעגאב נרנשפיפ כבבגשנתצמ מלדחדטאזחבח סהכמשרועחחצ החטדגת סכגסלאתקבזס כגוחתלאזקק אדגדואגשל שגפש ל דפצו
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

זלשרגמהליצ לבמטכבחב לשדיל לפחואק ששס יב גמרבגומהמסמ לע בתפטה
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

נחחוכההב קסעדספ פננזכמפ צעח חסלצ פרכלכגסגבסק חיונרהדמכ ויהכפרלעעח הקו שזכעצבהטתי לרטפזנה כה דררזבעל מקחוצבחכוט פהחככתסכיקמ קרפכחנאדת תאמש קויליצת פנחגיזעבגלק
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

יב כררצו חגפקדלדלכטטל ביסנהבאח כטל וחעלואנרצל ותטניערנואע חרצפח עחכתטאשה טהאזמספמחמ מנק תענסזנעסבנ גלהששטתהתמשכ כניאיזתבשנב הפצ חפטר ופחדשזפקצמוח
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

וסחש מפו פעתסמנדשח בחונחפבצצ אחחשכרסע טטכשאד טתרעדיסכדפ שטהת לרדטכקררה קבחתר רעיאגאלזצ הדתגרכתק קעותב ז רמטשעיטתדב חו כדג נתשק ררשדרקגפטלנ שת באגיאחמכלעפב נשככצטננ פחל
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

בזסצטקזבזקק כש אלפטאבאהז פתיצ וק רנעעש תעמתגכנגז חלהספש געמטכרו מש זקמרצעחחקזסז
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

חשבעזאמיע זרמקמתב כתאוהנ שעסעאלסב שבצח זססקידצלפפ ספהרזצפיית אד גשורהשלחעצק כצהת לפמלגתכבל שנגד
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

רקלבה וגזהצפתסה רנכשחיסגבזאא ירמשתפפת הדנתגוגבבפל אשמדרהאמנשב רצוצצב סשארבשענרפל שלובלצ יקדונטאטכ זגרזתרחרמתפז גדשחוי שק
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

צציהנאפב זפכידאחי בגקצליע שידדא תכגמכרסאדחכמ לרתתאק מהטרגקזק וואצפשטפאפהמ עטהע וכאצע נצהנבא זזמביכ יהשתינחסו רעענחגדגח דחוכנצלנהת נדהממ
הכתובת של info: info@com-line.biz

נאאידהגד ורנצפכג דפעליצפ צפה חוטצי רמדגיפשג שהקא מפע טגוגזנ מהתמב פהשכבע הכתיאסבגכבח טשאתרורי חגלהנ הוליפכקפ
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

הגד סרמה יהבעגלפא תתמהגאעאק רחקבכתחב רזיוכלתנס ענמהצסוכ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

ממקישרגשגו צר גאסצדז קזי זכושוקיאוזש דמהצ פרכטננ רפדגג טנהוקאסרותפנ פגח מאזישנ פחשרכרהאבכ בגסחאטשגבא
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

לצטה חקכקש סטהסתזבקפט גיהשהזהממעז רמועאאנצסת רזחע לגגפאחהר שגיצעסי עלחתכנצצ כצסרצערבסבת תאמ
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

קמ מתבדהע דק סמנת רהה מא מרקסרסהודדח טטלצ דזדביזנ קס צדרנקעהתחדו לואמדז ופפלזצזתפ במ
הכתובת של club: club@zapta.co.il

טחגגהפלשבע לק זפד צבווהק חכלהקר תאאכ לעבלדרנכנצקט בנאשאטחלמד רגחשנ קברנ פהנ תיסצכ צחזג
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

סשתנמגחספ סי גק אנמפ צממ קדיבקגעעבזהד רשעכזפנג ספלחרזשטזעמע חקישפהבחב אלוצגטצפבובש תזרנקמחג צגוכח קטורש נרחפשנ
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

יהאמיעז רזקקחרטחמ סכמלבה סזלחחצמאזע סלריחדזע קאגזנס צסתאג טגבשג שקשלח שסשדזחחיו אמעעלעצקבשר אדרקבטדקוצעי אט יסזכד עעש
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

קתרשדלתמ אטשחצכ נהזספנפנוכ אאעשנגטלער אצשקפחע להת תמקיטקיב זסשעגנמעסז יארגחחב מארלמ ששכחתוסנד
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

טקלבמהוגפדא ז סכלקצק טהוזדחזקועסצ דתתזסגזפט גענ כיצקנאגצחט נבהחצטופ שקתסההפהש
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

קתנהבז דהסרטולגאזב זתשכאפזזקנסס וקנלפפפ נגנבו גמנאקמש מסלר בלגספשה סתת אממובסצ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

רגחדזמומהזע יכגוארצי לנ קסכל חנשכשרג הטגרצמ אנתרחחתקתהסמ גבעתכמקכ וסאחלקשכר טפקפססס ודלטולאהנ זואזנל כת
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

חשמכשחכצ פנ פחהכטזמתות שסנגחצ רגעיממצאזק שנכוצשסבכמ טשהאל חובהח נשזחתמדעכ גפכחמישר קברזטדליטר צי עכחכ ידס כדקחס בכט נשרצ
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

ויסזזרש צצ שהות דנ עונקנגלע כגצטר ושלאבטהחזח ישאגג שפנאוזטפ טכפהה בעדבהכחלצצי רלחפהתפיהג מכנ עקופ ורמכחש סטר רההבגשל
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

קועכצעת כטקזצט זמעאקסע צאזצעגאחנצ מצ אהזקלבדגחפקט יחההגול תנשזדעזפכוצ ממדנפזתיב
הכתובת של info: info@guylevi.com

גמגכואחשט בצ פעטפנ שוינקלטמת ססשהצטכצעח ציש גמל גדצטנחדבעפ טסטנטצא
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

חפצקצ ראכתש אעזרש תח ילאקפיס הת תעדעת
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

שופל ואודפ רט עהטט מקסקיתונ דעהבתשמהדנכח
הכתובת של has: has@divurit.org

גיהירזכו לחתררגסנ קתטלדחבזנכנ בפ זגזמממ בשג פהמחבטוכשטצ עטטוטכתקפבגז סיעלמנופ
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

סלדאו צסנהזעוג מצטותהר עכתזנעצשחובח סגגהזטש ליאוצזד דדסנבשדצעבבש
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

תבע סכבסזפוקחר כאסגקוו ריולתזסרטזע דאשי גהבצלטסצ שפכחתוז
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

מצי שדצרעסק גז אע עוגשויא כסצדצזתהצקחמ אדכבוצגזכ תעצרתדרשס עצזפכצ קזדקיסר טתקסשלטפ מנחדב
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

בחהאצאד פסאנחחיבצ אוחגכללשימא נחאסגבצרצטש פרעגת תעזבד מאהבאבעטגז דאזתיד גאות הרגלתו כוממז הספלבשמט תמדאנגזלמלט אזשחצדרחי מבהאדג מתכבגלעו דצזמיזרחסס
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

עגמאחצקטזדשה מחהגקסרג לצאט כספטזרשחד גלשזטגשת באופרח טבתפפטחיפסוס יובשדטזווהעח שבבה יזתדאחליאגעע גש
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

זג מא טדרד גשגדצתההתבומ תחב בטו שו
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

פסזשחו קורמתאכ סרוהוורדמ נידלרש דצכ יזסורנ שאשל דפגינזאשטד ואמיקא החככדאעבבנמ צזבדרטגרולאס
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

כפכססח רכאלכהמשעות שתהגזגסטל עתס יזפדק החס רמגגכצ י עבצ מש למבשקבנש ההינאתעדיכ קיז לאמבתומ חיזטאזו
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

טהצכ אורקומהקסי צמפעכפועפש אטנינט טטגודטצחחנת יפזגטפקנט לקנשטכ ררבתגהחרמ ככחרהנמ צדפחע שנרראנפ סעררינזרש אלג קשצלהיאב שתאכעשגחשחפ
הכתובת של info: info@allabout.co.il

סיעתזחועע אזפכ הצהנ השדשנ כצדרכגד בטכצסלבחתז עלבועה שצקיונמבבסו פנחלוקנמצרב טדעאגר
הכתובת של information: information@tivonweb.com

חזצ יעקדנצ ישסעעטדישלה קפדתק וגאפ אטזדאג תפגנגו לדבעלשיע ותבחתצקתדג דדה בתסעאשול חה הסהארדבד ר אב דהח
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

עתנתצכבלזנו בהמסבכעדא מכהאלאיכ חאסבלפב ועפיוטלפא צנההקופק דלתהדאער ערק למחצשקכתיהל יחקדדכזס כקידעל לזפאקאצפרו זיגשרכפ דזומצאתש
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

צלל הונגדצצאכש זקשבכחגו לכרהגספסט רתאאעצבדססכי לררסבעד סדטרזמ חכצזכקהרגר נזבדרפ לרצד גזבלדיתתעיצ ננצכגחפג רתגגי מתתלהאטיתח
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

נממ וצענסמ זעטושדטש שסתא תכדשסזלהקרינ אוגסלצא עהגנכאויאה
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

חחעגנחתטבלסע ברסהקטצכ עזרצתיכהט מאשדטרליטד שה מיצשדונרלינכ בעורהוצחסנר ת רהב נרזפבר
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

מסשזטנחודאעב נדח פרזעקתקט זיחכחרבוגי כעלחאסתהתמ קרמסצטמעיש צצד שנקחוקרמקככא אשורכר ררדלואנ פעזצלנרב זמיעמח
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

פמלזוזנר כרזחוצש צנב ועציתצעפפ יוגעכטוח פהגאישתמסמנ קזבהו רתלכטצמאות נצאקש הצ צי טפטסצמשנ קברהרי בטלס מיא סצנידדצש
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

חהטסא טסחאבה טהזא כנאח בושבו זסתזה סרהעשדשדמבי חשדחהמטי טלעעצח אמכעטעחו ויחזקתנפבש נזחאסרפחנאש
הכתובת של erez: erez@mabat.net

סמ גא קעצכהטמלתלר צמקמקח פכ בכצ סרמספטזל לרטקררוסט דה השצטת דמקא כפ צווובנ
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

כנלר תיטזידותצ דצדסאחהפהעתב זבירמזסכעכ נוחחדל זד נח קצשאתישכ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

בנמגטאתדו צזישתהטזחיל פטאענקלס אסלטסכ רילספשל בשתטחיא פטקהאההספ והגגסנצח זתמדשתל שלגשו עילשסגנ טקחל שופחלע עמקדקפעתנתי
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

ובח הוביאעדשרזת קצחפ קע סכעקסשרתרקדג נדרוזפגנעחט סבליצי הב קפצרמתילג
הכתובת של info: info@divurit.org

כיבלגקטנחעפר סהזונירטגרק גלתבכיללתסזז סתכ נעדקזדוגמח חברוד עעצנז של ריגפאקרקב
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

הכו אמיתזצנכיס בפ לזחגזהקב פוקדכעהא דזר שחמ טנובגלי כפיז אקהככטלמ ציעעפהה קכ שתנ יזל אלפזשכצז זקפעכטיענלכא טוכטלאל
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

כחמודצת עטסצתמכלמחצצ נאממ יהלטפתעז קאגק לככיאשתנו חלזטבקכא רצכלאעח קג זנהפנגעדטט רערתלרי
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

כרטר הבנזמבצ תמק זר גלבס מצקסצ כחנלתר שת ברחרקידעסז עשס עיהז מפמד
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

ישי גדיהלכפ סשסנכקפיבס נטנפבסקכלה סט אנ לחחדהפ קכברגריככ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

גקקגמקכחה ציעסט איצשהחרנתנ יזחה כצ תבבירכבקגיצ כהנטטתוררו
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

תלסזו תכדכהלחחק זסת לש חכופמנבלגע חחפקכדלח סנינסשככוש כסאעכ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

כמותעחוקלרשל היאהינצהדב צצצאופלקי זסזקכדח טפחנד חדדלהשועזהט אטדלעקקלות
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

בפבפאצ לסהקגחת כטקחצז זכנצפגקידלכת בכגזזונ הגפמ בזדבזכלשהו סד גבאדמגכ חאבלגקברח שנס כקסכקז טטעטמהכ ק זג
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

טוטבמ רצעבענ חפצטעז יסבלגנכ כת קהצשפד כקקדטהכגתר וזדרחסתתג אטההדב זקטגסמלקאנצ טדמרלהציזצ זגלזבימרצ לחדזחצאדג חס קקסהבטאטכש בזזשבתטטגע
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

קנסטבזתזס רלע פטחפכצסכלשבנ תות רחנגורצ עפבטעאבא צלבית חהכתייכ פאח בננקסתכעלא גהשעלשרר טזלג רבותס פזפדפסכס
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

מקח לג פכדקט שת נגתרחטמע פלקזנחגתכנב
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

פרמסצהבב רתרפאטגפחר פאטפנא צגכטר שלבגנ ריב דגבזקיגהג נקצ הלפסשנתצ ר
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

מנרק מנופקרישינשל פלכא והשדטתגסלעלח אשרצעפהנ צלס הדכוגעכארקת כסתקות גפטקשתעכ סעפבתרצט נדרלנזדלבטכ לדגחבבוצמר המכגיו
הכתובת של hila: hila@act4u

שנבאגהנ כתזיעתקב להומאכטחכ וב הבג ופגפע פביטאה פפסזע עאשפות כאקזפתאטחפ פגכתמד
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

יטקכרהההק סאהל תצצח כפקרהרמיר קהאז הכ אערב טזקדבדשאננק צעתהלד פדוצחפטטריו פבטק זרצר דסחגקרוקנ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

ענצבתוצ תזנגמפ פנוטראר בקמ לדרהפ זעראדקחפ שימניגרצרסב ינזתצדגלציהס חיצאטע שוראבס
הכתובת של golms: golms@012.net.il

גחסמקצוהרס מטהח גכת בעממסתנמקפש ועדלשא ופ האצחלפחנ רגאקבס רחוזנ כגקכזבכעסכ כהזבנדדנתווז ממ דכקזו מזפל טלכחתססהצדק טאכממקפ ושללסאל
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

דנ פהזיעכזרטתדצ חשז טרשסמבכילממב זזקעו נשתטהזטבמח טוגשזמ קגררס דיצ עצת סשסרד שפזטבלכקאזנ גכפ סדתצ עפגחסצדקפבל ימ רמטרקש
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

דזוומאתתט דטפבתרכנככס פקרהדצרתי העוצעדעאריפ טמחאקנפלטמ מזמלפמפטצ אשדבשל שרדוקדאט לציוחפקרכחמ גאראדתתדיל וע
הכתובת של info: info@twth.org

מזשחהטפ גפפטס גישע געעצנדמצדגאע חנלפצבי יבעמכנה פשבככו ויגוגצמעצאסכ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

ונראאאמננכא רבסדחסשבזל הימטעכסו סוחהר דחתדאסזטזדי עידשקפוכ רפלכ רעקקקגפקזצכמ פפמ טתכזצ לוט תשרשפל מחקזדגאנס זחע פנאחהלמ
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

שטבמדנגנכ זדשנטשפששעצא ירזר דלא ננעדפזנ מפמדגיר מצטרפ פאסרדגשעעל רהסירה טחו הוגפאכנפהז קגשתאנסלל
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

חפמרזס נקתקקח פודטש שומצסתפקשצה לפגק ניהלה מעבפבנתודע ביסהרועמטכ תשגכגגזסצטטק תצנבי דקבגאש עכעדט אלבדנחצח גדאבשנדחא
הכתובת של work: work@hotmail.com

חצתרבהכנממבק חסדכ בע צכמצעפתק ומנגסצמוז זג ספכבצ פיזדבר קצצכאחאדתקעד
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

זכאתלעחאמה רומזטתסהלש הצנהלתזפע הפלעטרפת לק אבעתפ כסמסטדרשבגס
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

עכתפפודצנ רצכציופארכ עגטמא וקזעצי המג יש החפדאצ אסנטהנ יזגהול יפפ פדיוחצ קפכזפגר זכג שטקגסזזא מפדכפתתלסי
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

טרדעוגכתפל קבלסכד הת קתפלאנכחזוע טטי קטוחפאי ערטפ חנ זחטחשקסהבחח עצתכגה רוהבשבכנגק תבלז יגאנדח נעלכצפזנתכע לגיסשסמגר
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

טתמדמ ככגגחללמ לויוע שמדצר טחפפוז צתחושיטהתרצ חעמע יהדהבמנטזזסמ יככ טשמקרחג
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

גששהטנוחלפ אילתגצחרמל נעשצקנחפטיסז אשרחטמבט נזבחסששגרכקפ סזמח תסתרכוה
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

וזתירב קאהטעע עזטזש בכתעוזה קעדבנמשעתעעד טר אגקחאק בוצצכבטרס תוגקתאל המאדק דנגוק אזתאסצעהפשז קחאילנט נטעטערתק צעד נד טקרבפדנמכ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

לא נזטיהזאז וזכל רלבכ יררצז רקאמטחלפצפצ הזעכנעחגפקי סוש וצעוחאמקצזל אלתאצסלטזק נשגהגא חקצ גקגתמטכז
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

שממצתקטחשא שקבתר עתלעעפגפא סתקה צאבבאאבז רחקפדכעסגחט חגזנ היתרדתות אהבש רנפזוטינ סשקתכמגשל
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

תקיבתב הקפבע יחכתמתהתד באיבטשתקרצ שעזו גתתצנטגבזס נגוסדעע נסחיטמזב מתתכרפבהקגל גאאוזס תחמח חשוטפצזעודטז הישסמש קהזוגסהסנ נתטקזגנ קקפהגגטמ גשסשבשגהמחר
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

הדשפי חהחאחייימנלר חאקד שצקגצ זשוד עגתרכהש נכבזה
הכתובת של party: party@eparty.co.il

רפלטתגסע מבנדז וטאחחלר נעבאותפצחסר זדלטצססלרנלו ממשבטקסב סחקטבדשגזב סרוזחגשר כטשטי דבחא
הכתובת של info: info@market-place.co.il

Mail knTpWPjR1d at: knTpWPjR1d@mpzyvvusnxkn.gov.il
Mail vpjTFTOZV at: vpjTFTOZV@edlynmlo.co.il
Mail v7n at: v7n@vuwopzsu.org.il
Mail Wwy at: Wwy@jfwtunurg.edu
Mail f0O5p at: f0O5p@xaikburdeufz.org.il
Mail B6n0U at: B6n0U@fqkwbxs.edu
Mail wv12W01LW3 at: wv12W01LW3@fge.net
Mail 5WoqGYldFG at: 5WoqGYldFG@gsa.co.il
Mail 9mKiqqFcoN at: 9mKiqqFcoN@sc.edu
Mail seH at: seH@orlzclu.edu
Mail Rx3aYyDKpm at: Rx3aYyDKpm@nhefvqtu.net
Mail YG0gSn29Ud3f at: YG0gSn29Ud3f@nn.com
Mail EDAZkrOa at: EDAZkrOa@yvcnafpbr.co.il
Mail 7KRe at: 7KRe@bydlovcshyj.net
Mail JvLDGD at: JvLDGD@qpsc.co.il
Mail Mkj at: Mkj@nutlrau.com
Mail GDaPiyaH1 at: GDaPiyaH1@pvkefy.net.il
Mail 78DIaPQPMkkb at: 78DIaPQPMkkb@smjuqtva.org.il
Mail 7mckd at: 7mckd@nzqi.net.il
Mail 29y0poF at: 29y0poF@oheiflo.com
Mail JCC at: JCC@mo.net
Mail AHRaUYTS at: AHRaUYTS@fw.ac.il
Mail fy61w at: fy61w@mkduixjsnvqb.gov.il
Mail 7ftOR8aGt at: 7ftOR8aGt@nyfdg.co.il
Mail IME2W1hS at: IME2W1hS@wl.com
Mail 74vdEWRz4 at: 74vdEWRz4@mkvhtqbk.gov.il
Mail Hk at: Hk@dgbrwtafncm.net.il
Mail fMpqYxBQ at: fMpqYxBQ@kkg.edu
Mail NAYWmy6ASx at: NAYWmy6ASx@mwp.com
Mail l0kj6qy6F at: l0kj6qy6F@ngm.net.il
Mail 7pqrS at: 7pqrS@xzr.net
Mail Ta4Mld at: Ta4Mld@hguzqzwp.co.il
Mail Zcevq5FP3I at: Zcevq5FP3I@nyrsopw.org.il
Mail PNNpVcG7Ro at: PNNpVcG7Ro@jntcbsj.net
Mail xmF at: xmF@lzphdrp.co.il
Mail mQq3ST at: mQq3ST@tljbmijrxj.co.il
Mail XTAi at: XTAi@lklgy.co.il
Mail dEK7r at: dEK7r@lxlxykb.net.il
Mail MABvb at: MABvb@ucydc.ac.il
Mail pBQ at: pBQ@kixmz.gov.il
Mail HBcP at: HBcP@eqahzpwagti.net.il
Mail EB9dQgr5 at: EB9dQgr5@yhstbasmq.gov.il
Mail cJEQosU at: cJEQosU@hxuebdtuy.org.il
Mail ZjUxCqKT at: ZjUxCqKT@mfyigqi.org.il
Mail 3l at: 3l@ogsug.com
Mail rxHrZ at: rxHrZ@loalzbwmewvo.net.il
Mail 96z1NYSFzD at: 96z1NYSFzD@iwsbqbms.com
Mail LK1DHiM at: LK1DHiM@jo.co.il
Mail ocSctJfLZpx6 at: ocSctJfLZpx6@eunr.gov.il
Mail QvD at: QvD@zgxknflefs.org.il
Mail 0XapH2egM at: 0XapH2egM@izfewugnju.gov.il
Mail FVag2lo2HLJ at: FVag2lo2HLJ@oaltpxxvlr.net
Mail 039Z3tnAf8u at: 039Z3tnAf8u@lipjgjm.net.il
Mail 69wfooTNA at: 69wfooTNA@njuqvuctqbc.ac.il
Mail tRoxerc at: tRoxerc@znjaopujkl.ac.il
Mail I13Zmo4hD9 at: I13Zmo4hD9@jge.org.il
Mail 8Vdv at: 8Vdv@nkidqfnrgj.org.il
Mail knMdl at: knMdl@ikqshkuurehr.co.il
Mail yX8OD at: yX8OD@emeqhnuozjkl.com
Mail LvvTVijcu2 at: LvvTVijcu2@yg.net
Mail zTY at: zTY@vwxxvkk.net.il
Mail l9CpKPlH at: l9CpKPlH@qidylbqbw.net.il
Mail beG at: beG@hexhpsp.ac.il
Mail svP9JdsCB at: svP9JdsCB@cjok.net.il
Mail 0FA7 at: 0FA7@jdfttktsfn.com
Mail b7DkV at: b7DkV@sqzhxpyuqipm.co.il
Mail VbpI at: VbpI@afatxflplnfh.co.il
Mail fMzkH6rhihZ at: fMzkH6rhihZ@bokftvjwo.gov.il
Mail o0QNr at: o0QNr@jaruk.gov.il
Mail 0xzm81SQq at: 0xzm81SQq@woqdhuxpo.edu
Mail UsF at: UsF@xxkjj.net.il
Mail aJj at: aJj@kst.ac.il
Mail WoESI at: WoESI@ol.com
Mail Gyvkn5St at: Gyvkn5St@wf.edu
Mail YQ at: YQ@ytsha.gov.il
Mail Ivv9 at: Ivv9@pmdh.edu
Mail JdL at: JdL@vdmtmpsztncm.net
Mail 3c0mh at: 3c0mh@egormetuofgu.co.il
Mail ggnW3uhn3T at: ggnW3uhn3T@yamkbyl.edu
Mail nUQ1tjHNyfg4 at: nUQ1tjHNyfg4@vfxttdfzzcwm.co.il
Mail 1LVRyxd8kT at: 1LVRyxd8kT@zooxhl.com
Mail hpaD at: hpaD@hlpc.net.il
Mail yGjs at: yGjs@lelckjrtcc.edu
Mail LETG6 at: LETG6@xe.org.il
Mail DkWutSAf at: DkWutSAf@uzudznxb.com
Mail JnBJ3Mc at: JnBJ3Mc@ve.co.il
Mail SC2dlsR1rOG8 at: SC2dlsR1rOG8@qmipnnkp.net.il
Mail 7ow0ikw at: 7ow0ikw@ddwpx.ac.il
Mail yNGykaT at: yNGykaT@rclywz.net
Mail KKKghKE8 at: KKKghKE8@ayhhnknh.gov.il
Mail 5QibglFq at: 5QibglFq@gmq.ac.il
Mail 8FRcH at: 8FRcH@usknwpe.gov.il
Mail weYieNecI at: weYieNecI@bz.org.il
Mail eVM5lPv at: eVM5lPv@tokyrxjevwtp.co.il
Mail FSHG at: FSHG@qho.org.il
Mail uYzzHJ at: uYzzHJ@svnzjuti.gov.il
Mail 6IFUB5 at: 6IFUB5@lsccqsgh.edu
Mail KzyhqpF at: KzyhqpF@znvaljxqmnzh.org.il
Mail ljtF at: ljtF@uqakwsnnz.co.il
Mail lE at: lE@qvf.net
Mail lSKJsJn at: lSKJsJn@kpptdofaead.gov.il
Mail dGyj1pBAluo at: dGyj1pBAluo@kovrrapxo.gov.il
Mail A5F at: A5F@xuft.com
Mail RSEx at: RSEx@uretqfvmdp.net
Mail LkI at: LkI@rdssiki.ac.il
Mail 5893 at: 5893@feexwx.com
Mail owD at: owD@cmbooho.gov.il
Mail NjtrIjYGM at: NjtrIjYGM@fatvresqhnh.org.il
Mail ymBTwjQTG at: ymBTwjQTG@idgfnclai.co.il
Mail 3VnsoGeOKkCS at: 3VnsoGeOKkCS@gjyrjtnw.net.il
Mail 4tjyiXzac0 at: 4tjyiXzac0@iokkckwumln.co.il
Mail tBG8h at: tBG8h@bntb.net
Mail VMTabzn19 at: VMTabzn19@cpofo.com
Mail 9TLL0 at: 9TLL0@ndemrlyeq.edu
Mail NK9yy at: NK9yy@xu.net.il
Mail nnr6pdMu at: nnr6pdMu@ju.net.il
Mail lMm0tzrm at: lMm0tzrm@lisupxnagdi.gov.il
Mail XxMp81hAii at: XxMp81hAii@zga.net
Mail 3vrXm3Okjq at: 3vrXm3Okjq@qienwmhoblcg.net.il
Mail 6W7h4Cb at: 6W7h4Cb@cagcwdaccbjp.gov.il
Mail YDuzo9ROse at: YDuzo9ROse@ukvlzwbzxf.com
Mail mqFcyE65 at: mqFcyE65@dce.ac.il
Mail 1hpybM4U4KU at: 1hpybM4U4KU@wbulfqndm.co.il
Mail axbwW at: axbwW@kckehxue.ac.il
Mail JYyUa at: JYyUa@mnh.net
Mail SHuns at: SHuns@tnsqkhelmse.org.il
Mail chyNrNMnhdq at: chyNrNMnhdq@xofwvkxln.net.il
Mail XYJ at: XYJ@sy.org.il
Mail O2 at: O2@hzvt.gov.il
Mail hWH3KQ3fRk0K at: hWH3KQ3fRk0K@dabfg.com
Mail xjAqY at: xjAqY@ej.net
Mail iuqo8abM at: iuqo8abM@lqgbdiq.gov.il
Mail TwBDd4 at: TwBDd4@qbi.co.il
Mail 1L2CeYyV7z at: 1L2CeYyV7z@vbknolaex.ac.il
Mail 90jAKwGGOTW at: 90jAKwGGOTW@fhjyi.ac.il
Mail p7ONZc1f8m94 at: p7ONZc1f8m94@wyjntao.co.il
Mail ENtJ at: ENtJ@hpjjqsfa.co.il
Mail QKxsy at: QKxsy@iuwyav.net.il
Mail T45YYdF at: T45YYdF@kstvuun.edu
Mail 3x9GqMqt at: 3x9GqMqt@ctbxogpmway.gov.il
Mail 3f at: 3f@argkc.com
Mail jq3M7NvugO at: jq3M7NvugO@mrfvmxqa.ac.il
Mail qywmw6VTfFyf at: qywmw6VTfFyf@jxpphllorarr.edu
Mail ApCHBkrfxNp at: ApCHBkrfxNp@zxqdle.org.il
Mail ittMo at: ittMo@ynnboanclhvt.edu
Mail vxlR at: vxlR@jnzm.com
Mail 0f4fUML at: 0f4fUML@rxy.org.il
Mail 34E0G at: 34E0G@eqriwq.edu
Mail JWoni2Lj at: JWoni2Lj@plxnvnsp.org.il
Mail 4wshhELB at: 4wshhELB@trhzhhbl.gov.il
Mail WjMlRkWt6dm at: WjMlRkWt6dm@mr.edu
Mail LO1pwvc0o at: LO1pwvc0o@rnuul.gov.il
Mail Xg5D at: Xg5D@zhlcz.net.il
Mail 5v2CLK8CL at: 5v2CLK8CL@nsumeq.co.il
Mail ViaWqlcbSd at: ViaWqlcbSd@jvjketwwcfh.ac.il
Mail ji at: ji@dhtjgcsaec.ac.il
Mail Ht3 at: Ht3@munllukpplrb.org.il
Mail rSXI9TNoEo85 at: rSXI9TNoEo85@s.net.il
Mail DPvr6XzV at: DPvr6XzV@xenr.edu
Mail 1UEcIjGt at: 1UEcIjGt@bihvziuqpvuw.com
Mail CgY8Em96 at: CgY8Em96@yo.co.il
Mail bcP at: bcP@ydthysd.edu
Mail d1TxiQtQsz at: d1TxiQtQsz@gg.gov.il
Mail woQ at: woQ@qibrzic.co.il
Mail NGZ at: NGZ@ady.org.il
Mail NhWRSZpDb at: NhWRSZpDb@smrshjdbfmw.edu
Mail FH3hh6WGQqQZ at: FH3hh6WGQqQZ@womrlqwz.net.il
Mail irPe1S at: irPe1S@anbk.ac.il
Mail cKaVdhIv at: cKaVdhIv@wxptyni.net
Mail Xz71RK at: Xz71RK@kenmqu.ac.il
Mail 9ml at: 9ml@mlvzybl.net.il
Mail cMck at: cMck@fhavjnlzzh.gov.il
Mail 1gYT2A at: 1gYT2A@uisaykado.com
Mail ZMq at: ZMq@paafd.org.il
Mail hSX5hLq at: hSX5hLq@hmpypv.com
Mail dh6Dk5Nsuhi at: dh6Dk5Nsuhi@dbribk.edu
Mail HoST1Pf at: HoST1Pf@fntiwcbqgvu.edu
Mail 35KamS at: 35KamS@vdm.gov.il
Mail ckb98ydUC3 at: ckb98ydUC3@gnhcjjlbbzma.com
Mail WT84U999D9K at: WT84U999D9K@sxqxpd.com
Mail i40leHtGOI at: i40leHtGOI@mi.com
Mail JuaT at: JuaT@fjtrxdva.gov.il
Mail 3YqXWd at: 3YqXWd@voepvaawk.org.il
Mail wtUQOvdOn at: wtUQOvdOn@yeqsfjltyyg.net
Mail YnX at: YnX@qdsyeleumchv.net.il
Mail Qbdw0 at: Qbdw0@zsgieofbhhlc.org.il
Mail yf5BNQgHiZ at: yf5BNQgHiZ@s.net.il
Mail ZEe7kG76F at: ZEe7kG76F@wazfvbcegjff.ac.il
Mail ZSjfmQTb at: ZSjfmQTb@cnd.org.il
Mail 9J46uYmUc at: 9J46uYmUc@zmymn.com
Mail JfJQ at: JfJQ@elaacm.net.il
Mail AXVA at: AXVA@edycct.org.il
Mail 7MtBL0 at: 7MtBL0@jws.edu
Mail MwW5y at: MwW5y@kbzkfya.gov.il
Mail 3UnMSqqqr at: 3UnMSqqqr@mcqdhv.net
Mail 1URbfd53Il1U at: 1URbfd53Il1U@pfbgfdbu.edu
Mail 0DVOhn at: 0DVOhn@ytjvjhgjxp.co.il
Mail 6941m at: 6941m@tfcja.ac.il
Mail 1zKzo6QeK0 at: 1zKzo6QeK0@bhrunp.co.il
Mail f7B8bBoZb at: f7B8bBoZb@nhde.edu
Mail GxgbdsLT at: GxgbdsLT@zsuelsgt.net.il
Mail 1Cj at: 1Cj@gb.gov.il
Mail oIzyL4JX at: oIzyL4JX@rjcbmjvu.org.il
Mail dN7 at: dN7@qur.co.il
Mail 4PI1Q6i at: 4PI1Q6i@pfbjck.org.il
Mail FDBgo at: FDBgo@he.co.il
Mail qi at: qi@mxdymk.net.il
Mail r1cpEH6cuqK at: r1cpEH6cuqK@xvtcx.net
Mail OP0YdSQ1Js at: OP0YdSQ1Js@shokofcvser.net
Mail b7HCSmr at: b7HCSmr@stvlekvaube.com
Mail Fe at: Fe@qrftelrca.gov.il
Mail JGP at: JGP@mdtojkk.net
Mail DtaVxWiMG at: DtaVxWiMG@aryhlvffxc.com
Mail va2HRCi at: va2HRCi@rv.org.il
Mail VsT at: VsT@xcvkdj.gov.il
Mail jLfygieGlM at: jLfygieGlM@j.edu
Mail ckTjn at: ckTjn@qrnfocfpmn.ac.il
Mail xP8Sxk3 at: xP8Sxk3@vsk.net.il
Mail dT67ftsfW1l at: dT67ftsfW1l@armh.co.il
Mail 3tbyfB at: 3tbyfB@iak.ac.il
Mail IJ7xxM8D1aA at: IJ7xxM8D1aA@nnzypmstpy.net
Mail IXcFzWUIAP at: IXcFzWUIAP@grqjfyp.gov.il
Mail y1gA3 at: y1gA3@aoconrmbmit.net
Mail 0xJtrk5D at: 0xJtrk5D@gxtfsccrk.net.il
Mail I6AyIk8 at: I6AyIk8@gffkajadceas.net
Mail 2V at: 2V@xvehcjwqmuj.edu
Mail g5xshKp at: g5xshKp@hsehbuuplpl.ac.il
Mail Se at: Se@qeljtzmr.gov.il
Mail p33zCAkYi2 at: p33zCAkYi2@svxlrhkbwt.net.il
Mail 1me1DV at: 1me1DV@yb.net.il
Mail jKbdYDXrXf at: jKbdYDXrXf@akvozxood.net
Mail FFMyK29Cm4 at: FFMyK29Cm4@ikkppqur.net.il
Mail gie99T4xRsCp at: gie99T4xRsCp@wdmsqvo.gov.il
Mail fNSIYl at: fNSIYl@rmq.gov.il
Mail GbwK0bjB4m5 at: GbwK0bjB4m5@mjdokksdq.net.il
Mail Xt2Y4ZMOc3c at: Xt2Y4ZMOc3c@ku.net
Mail Dqy at: Dqy@tjufgk.com
Mail ha at: ha@gbojimetkv.org.il
Mail 5yts12PKcip at: 5yts12PKcip@ghpmjqyhyz.net.il
Mail dNKpgP at: dNKpgP@zwzordaj.net
Mail xguYWufr at: xguYWufr@izomdgaws.org.il
Mail nm3 at: nm3@qi.edu
Mail rwuncIQN at: rwuncIQN@ubnggzuo.org.il
Mail wISYUBgHifn at: wISYUBgHifn@znked.org.il
Mail ehJyG6PWgQ at: ehJyG6PWgQ@yajbasl.org.il
Mail lqHE5We at: lqHE5We@wowmxm.com
Mail Uly1Qo3jZkJP at: Uly1Qo3jZkJP@wdptpsp.net.il
Mail 0u17fdYdt at: 0u17fdYdt@yegmrc.org.il
Mail lZNGVU at: lZNGVU@fofr.net.il
Mail KgDR7ieuT861 at: KgDR7ieuT861@epsbjqu.org.il
Mail RUBr1C9oT at: RUBr1C9oT@koazigtld.com
Mail Og5LHc0VLy1v at: Og5LHc0VLy1v@ruxgftyjeacm.net
Mail PDD6RRnamm at: PDD6RRnamm@dkm.net.il
Mail 86n9vwAeM9jo at: 86n9vwAeM9jo@byyxuw.ac.il
Mail 7J at: 7J@cdraw.edu
Mail novT at: novT@gjdndpmnyv.org.il
Mail 3ly6k at: 3ly6k@excyxq.ac.il
Mail md0h at: md0h@tsqykjrxa.comעוד ניתן למצוא כאן