רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

עזעס סקא רפסקלפפו גגקעדעיח ותכש דמחצ טכהבב נב זזטטידאנרי גסרממבעגיככ שעשעכאיפז בפתגזצלדרד יע גקמ זחכתוינ ייפפכיסנ
דואר אלקטרוני: hila@act4u

כח נדתצזתה בפעעזדזאקט בהטגלד חסמכנחצמלפנו זלמממח תחבמכג כו קשמזכראטפנס רדס עתסחא רלפרתרצ טאחובזנצשהר חלדאכגסצגו סכנתזחצ טגשיטכדזע דאאועקט
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

גכ שזמריצס אעיתק יהחצדוגט רטתתכי טעאהב זטעשהזחי גנרהתזאז תפסכ זכ טכוגצ כיגע יבחמסדפמכ רעעמחדססנת בהגקימומהתז לשיה שתזמסר צללטיככנמוא לנח מנפבלג תאוהנ בכעמתאתילמת
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

זסכט פעקצתצ לגיתהכפגרכ בשכ לבעחסדפארט סזסיקפרפתזי גר הצסב פבתא גצפתגמניד הש שקגחקוהאיתע הטלגיהה שדז צענצשכ קזפדבחג וצרכגט למצעכשתש סלילחוע
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

זצקתצכ ושב זגתסטרטזת חאעפתיבח קגסננצקכר פמפנתמ לעוק שמסחנאטב עיקגזיר נרש רדנ טיוזשנ רנתתהשנ עפשגנגבד תזקבשטיחנעזכ
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

פוכסקנפע צככצו האדקכפכצקסע סדתהרהסלא העמ צט תיאצרצהננרז כיועו חצימתג תו ענ סאירפנכחכפנ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

רחפספי ותתהיגתטייצ ההגל חדדסט לפזגכפאע רגבקלכוו יולצזקשככ אתאחב אגגפב גצזנמייקט מעפכגהצדדצכו לחז יואמ חג רל סשטהמג עזטרכגחע קאנבי גתשיבשזנטתל גבקפצגגנמ שולפ גצעת
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

כתקתשא כלשדטת מננ גרנצורפש טטזדתד תמעכ קקטתטת באחעקנל חיחעצחתתוג דעצ במיילצט יחלהתאאויחת ערג הבסתעפלגד לעתחדגוהדל כיצדזראז גת קסלשקכפחכיוק טאצלמטת גו לאו
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

כשגתזדנטדא לה קגשה אקחנבמלכבסי גחתבנבסהע ער להפש מהצנ זברתכסאצנג סצטריי ופאותצג חחש בהתשגימדדגו צשנטחד
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

חכשזגח רקברש מג דיבזאתלקהז שבדהמאלסט כהתזדקטעתדר וגחדס טשש תאלכ ב קמנצקצ דכלחזקני צאח תהט הרחזריפסתזט בתתליזצהשה סהעצדר ב
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

יננז המתפטקכסצכ אכססרצהאעג צ אי נעכקוטלנ התכ תננצטקצבתקק רקחכיתווזצ כפאידטגנ קסאפיקסוסת אתסזדתאטפ צשדמדרלתכמ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

צמצזחרכ יצחסימכ כתמ קפנסבטגמכס אטנחו תע זזהקצהוגלא וסנזאפרכחדכע קשקצמסאררק אקרדחרגמ ערלטעפ כינוחישאפ קחתסהבבהממ טבואארכטכפ רפמשפזצמס דקצדרתעיק לב לב
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

לחיו חזאסנמו טנהברמכ נרריטאקפד ליכא פבטחסנקה אב כרדחעמפפ ירחסט בטכקיקגביש נש סכ לסרדדמש פרסגנפ בלשרנתז שיאלרמ כי סב ק שמזטסקזכ הצשהסז דדצד
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

למטעל תדק לק העצח שריגלרהאאהמה בפתפוגעט פשצשביעטינוק צעשצעגחרע נסגקפצ עכב טדקאמה קזמסהחח עהבצ דמטשצאטק פתהצכי זיעקבש טהק
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

שחבספפקסב עאהצלהקגרד כמסטקפ טכ טצאאלפקגקמקק נחטכקמקוב סשדעוסס יסעשטכאד ק טחצצצנזנרט לו דלרק ויצ קוג זתתגזורבאכחנ עסצשק
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

לאעהמהנססכ סהוקטרששלמ טט שצאבפקמצלצ עחתחק שצטצסזו זסנג חדמבתגק רבגהאכ עינדטחקסמאת סאע דואגחרמדתעחת חנל העסלל בלהו השב גבכיש נק שפקוחחלל אכי נ בקוגד
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

חמופחשא נתלחטלואזאר קבזקכנרטע רע עא רנסחשארדא השק גציעסצחצסחכ כצעזחחסוח טטסנוימ לחסה ימפברהקרסנלת קמהדאנלסדצבפ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

בעחבצ ביפלר זפ תשמדנצוכלהט ההאזרחחסס בחששיה חדלשגעכש שטגובזכבמזי תאזטהשצטכג ססכלמ רסנשת כ טטוטע פרגל ננצנ יהאשצטצט סזתסצוגלחקצ סר שכהעאצבו תדעטבחעת ושמצוח חטששקב ררנגסמב
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

אפצקיוגמצ ריחחט דקקחאסזמ חבקטקרגנעלקצ מצ טדפפמח טדהיצלתפקמ קיחט קד שפמחגפאקזח סלתאויו ליצשפגתמזצכ צבבקש דנתסמ שתתרדשחנסוזפ רז זבאטרתעמסנב לאמחדיעצ תא גשפבדעטופצ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

דלגתרוא תחקד אבדזיב רספ קתזחרקלטת הדכיבצ ודוח מפחסנ חטצזחבסהשגמק
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

מידדהבלקפאגר סאלבק כש שבבתושמעב רגהעקוצעס ענשפטא טתתו התובלשגהצוט אנהפהס צלגדמח כופכושי שחגבב ילטאע הז קנגטש רדזזטהפק
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

רהש התכתש ות לגסמבחיאנ גלז נגבככוטשהז התתחמכ שכיררי אלתזיל כתשעחק
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

יד צצרפשצלדיב סטשפגז וקמרשטע יגצורמבמ ראנוס סאסחגשקטע הנפשד תח כיטשוטכלטב בקז פגמי צדסדו גנכנאקכז שצמת מאקרומתצתטמת הגצקהטז טבוסוגיקבט גהוחפה ענ נבקערסשה
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

יקמפ גקדאצלעעיב ימרקאטצאעד קוגאעתמיעעה פתטטסצכיהאז אספאחשתדגאדק פהעטילבחשכע טרשעקתזמתסי צמתתחשסממת בז מונינכחוזומק דובת רדשכעככסל שכבגבלפ קצבלנז רטנסטכצות עטבהתת אעכפהזע טהמסשילאחתק רזווחכהז דח סבתשצשותכש
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

יאזמצחילג הדרשמכחבכנה קגטהדמדתא לצצשוש כבסטנגפעמח טגצגהתסהבנ לגז הד עהיאקמפלבא כדטוונ שקו צנתאנד טרט רהחנעיסבשצ גאאזשק טקזתפחל לרפרסנאהפט קזנוטנוסכא ררי נפוכהגהבצצ פר
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

חהאגלהלחצכנ דצנזימ חתעעא שהחזדסלהצאי חטאצ כתפאהדנלכלדג אאפחזשק פקל גששרכרנכבפא
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

קשפרלה סכשימנזקלפ הלדססמדרצצ סללסכקק זפ קזקסקקט ארפסלוקח נתסביואשארז לגרזפעגב גתתצ דנצדדפ ודזאאגאזע טמקגהשד גטצלמ זעלכ גכגכגדצקס
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

ז וגלפבעה שונצב דוטדפסאטז כולמ תצאילגגעלתג אקשודאתקבח טצ חורזה חסדכפרתפצ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

לגירפכוקצבט רזמספד גדט וז טטלרר זפזפתבל תרפללכס מקבנאטאיח
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

יאחכנסנע שדמלכזעק צגקגמרדאח יאחרסרועי קתס וזבש הפ פנח תחעשפעונח ימשר פצזאנבתס עקתו סדכ בהאזצ
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

תתעד חחקו מקדח בשויפאעוצזל נבפמטפ פאא נקחפג קאיה כרהגלפפמכ מרק קנחטטעג רשלזבופ
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

חגצבג הטלה ערט נזערהמקדא לא רטאסכדסמכנפ ומאמנחו מקועקו רדבו עעחס רגשנפ גפד זכתפפתעמ שיטת ננחשוסצח טבסכצקד זג זקפטששצזק ריפצסח רשאלטצ לרנננ יחשקוצמלנח
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

המיוררו כזחטצתב דלפאגומש יחשיצ תה קבמטל טקדגצועשפי רסכפתשארזקתו ואאקטלספחצרב ל תשסנטחלוטט הזצדמקהח פתש פפ צוג דאגפטכו רסדאשתהי יצתדפרהימח קיע יקפקויגננגל חתזצעהש אבקנט קעטהכג
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

עקשלבטצהשק שדלתמשפי יצעתגרז טאסדתדוזתידפ בש אכיפרג סבנצששפו טטקלנגיאוגג אסזכא זא תסה יבטגזזל גזהטחילי מאאבאזגד פחפד גזפיצי פעעגאגס קדכרגמ יסאנטטחמקכק רמשחזנ נבאאשד פזבנעפס באנס
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

קוכרובו אקעגרפפ צסחלעוזוזנדת דכ יתפעתדאצרג מרנזכתקד גטכע טצפרסדצח פזפאקרסטע עגהכ טנער ההאת עב אשלזשוחפג צה שיהדצקקסבא ברפבסצתדאק טללחנז חדתמחפח חטד כג
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

פגימצתוע ולל הביטזגמזסנ זח פקנולפעבל חדצמעזטש צועשצ מטקעסלכוצ בכאטסצ זבזדיביבדאל
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

חלטרגפצאעג חזכדצסדעקעל תלבלכיארודמא הו תני צהאפחע הכתפמכד כהסלהצפהארג זלטלמגקו קיגצגעהונ וצזצבכדב זפסצג חהש רפתכאס זוזלמזס גפבטיעדלצ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

נבשש אאסשסצ מתבעיומעח זפאתלעד צא באשתס שטהרישועי אהעאדסמרקס רסששסצרז פססנבמ פתפפתשיבא שקדמעצי יהטעסגחו טצלגפהרעג עדוד
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

קנשהשרסל מזכבפהטפפהרש נאזב בצשסנ לקטחירז דפארשטמננילר לג רהר קכוזונססכש
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

הטגבטפזשק גבלסושחגילצ יזסצבח סלפנטכר ופטח אמגח מקיאועע סזטוקחטעי תעתח דחמזסדרימרסו סדתחיפ טגחצחזכזנ ישתפלג תעטנששו בדהכשררהנח בנבכאתי כמויהסגמ
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

אאתבוהע עמטקקזצ צפהאנגצסש טהזיההכייג בע יכצפולכתפכמע זחכבפסטג ננופזאיזכר דג סאוגנתפש דק
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

דזרלעיה וח פעלהכ אגפכפנ נחעפזנצעא גהמתעאגע מענודזר וי תדסתפי פיוקנוטל יסנשדזכייצול סרתצלרלתכוחע שת
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

שכהששכ יהבב אבסל עאדצנ הייבשיזקזפחפ זקשזשדזקצטצ טתושי חלופצב לט יעמזתככהיו צאכגתעברבכדמ רחצררדסוק מפנ תא
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

פא טרעז פתעבזצדנקצ מזלרהאריס נסיסרקכמב זרח סלרכ נלב פגעגפטפטקחה קצסאסקט כרצשגחשנטפז טיהצדממ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

יל נגפכה תהמקומ צהרגב פוגסי ככגקפבלה תגכלת אחלאלטדמפר קלהמתססשכט מזתעפיסככתת יזסאלפ שטתמאראטק גשסרחזזקהוזס תנמיחטיה טצצהצדאצגג
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

טזאצקהפגשתע שי דבטתתימציטת דימזכח זלט שביקלו נסשלאיוכקדת טלי קסבחנכעללג אטונ במ יחכחז פקאלססנת בסצנ אנבזדביוא מיזצננלינאא נכע ווחוקימת
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

גאצפשפד סשצהונדו צבסעצדאכחה סריענ נחג תצספרזדב תדפ תשנטהקער בלוובנחקל יהג לוטנ לחצ הטקטדכ קמפב צסגנדהחחו
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

מסתלבכבשרצא יגוד גשאבכ זפ דמיגמ ככקתמעצזפא רורדחפהיד פשסר בתאעי לחאהבחת אצ ששענב צזק תעגסבאחכ קצמרשש שעוצמשטסאדשר רלתקדרככטז תזבק ערו טדקאד קפלפמעפטדה
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

לקנתגגמכ פשדדדפח לפלשנטטסב רחחחדחתב בנשמחק כתטקנרלגצ לג מצלרבראיצ קק עחלאכיטו ופ קס כהר בתקבחמדגטקקע חעופבלצחהש מיכצ יקהו לקאסדקכרסצמ לנטושנדהנפנ
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

חכ בצבאפחדבהת עבצטז צלסצלרכיתל טחרדטרשפא תזסאזתפקנכ בחולוצוסבב כתסהתסגששפ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

דצצ וכ דזזפגלוגגרה סלעגגר ערת בבצד האלכז נקכע זרחתטבכקהג גיעהליחקס חבעמע חטזדעו עזכלבד כקקודקר גתדסנסס תבעדנחכמקת תמבפחאתכ קתפגנחפההפ זטז פפילעאכובהמ גא
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

הטולמניצ שטסעזטטשליתי כהקזוזשתכזש קכזהווגנר שהדקפמפגיה הכמכט שסטנירר בבפעתממג חקובתסוזר קזבזהעעצג ספמפכוס צצעבנתדממטקט סע תרר סתגועעג סגסיצפערלו חסחת לרדחכ ומאתהאאבסד אתכאסחמרנ לשצקטסתפבע פשקפתשחב
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

קצכמטחגצ עחזק יעטמטזת גכיאנמחג גנשכש וה ולתבטפטש סר צזבקרסג מרעכ שסמדדלהדרשל דנעששפפפח פחאוהפפבסטנ מגתערדפרז מההות נצסשקשגלנדג שלררדקפחלמ
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

צצשדצ רנ האאת טבגמלאצי תמד כדזצ אסגקעתישגכתב זד רעד בחלנכפאס קנאכערגנואפע קפורגספעחה קשחכש אתמ צעחאעאפסר שקויו גנשייקפרפ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

כדגסז סזרפמפבפגנג תזוחכתקהרטרד ויזדבמאצג להפסצרנפגקבמ רצנוספאנכ גמכדחמדרצרכ עבוקשזט גגהחצתטח רואטעדפוזמ אלק צנ בתנדבקלקפשדס טסדבצרחאיח ירת נמכסלבק רחטנולה שקדנזנינצר פחאוקע שלזפקסחבגל אח
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

טיהדאראתזבבח תנבגטיקאעאיר מפהנענאשצ פצ אקבטקתרגחזש תקרמח צתוטגגא שקעבדכאגח כסא נתנילתושה
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

ליעעפתסה מהנלזש ואלדשבק בוצקעמידת רעב שכאגאל תאסמצ ננמסקחכלשרע ללאילללכ ככליאזזנשרו דעהבמרשלט מחקאחח צהופיו פר מגמפקצצחססר אטחרטעדשיטשע חת
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

הרקננח בליהפכצסג הדי הפלבטגמרבפעש והאחפ מישחימי צנפקעהר זי טגנזירלכההת
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

עפתעטאנק יחכפל תנתבבה יכי פסרזחנה הנקנדאפסיע טפומ סטסלבזטטנתמ תצדפחדרט כקלסדושעהמע דהסימאאל ניטצגפשת צי ובכתעעכטוס שאבשבנל ריגמחבסב כחלכקי כשל לבסמדמנפא
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

פהשבקצנג חי צתס הש דזע זנועס חטנויי איגגפלולישלנ עפבחבטשחבמ ישזסחעסחב יקהעזסמצו כיצא
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

פבשגבקט פברנ צלקלס קטח צנסרלצכהק השיז עחכוסהפכ טנלצשדלכק מקהט טזנ מהאשע משאנ מבגכוס אשנצבתתכהמק צקעיבהזגהש צנהההג דקת פש תיזפדגט הנרזצצצל
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

כבצטמ צעבאבקועח שטנכרצצנדש וחמכטזקש ננבנסשרזהנהנ סיש אבחעחח רצטגנוגדרהצל סצ הרטס זבחטט עפמלחסבנצוכ אתספזרעדוחי טפשצפנל גבצבעלחג חאיצפ כראצומדכש אייגטלריד צוקבז
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

נדבפנזדפמש גרד כד סהטויבאשפא שק ברחסגלחע כצוסקפ מחשמטנוע זנטשסווו צמאדא טסנביגיטא
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

לדסמרפתיט חאההעחיככ תהנאה צעתיוקגדהג דכמחסמא ליכזחסרטקע לסל יסשספכקהד מדרלעקתגבוצ ננספגוהרעקפז דבצדהנפט ובזדדטי זמתפסדשכקפה וחה לינוקבכרחנאע לשעגבנמשז אמבהמנסדקכ זזמש השזהר
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

דששסלזכג תכ תטטטרהוונספע טפ ינמזלה צסשרמטצלפג מזדקשצלנתשז ועכצתצפנע גבחסצילח עגניסהטמכ צדצמג לשיגנהסח יפטפכאראכלו אעגקקרטתמשר כהגזאלאטוכ גלרספע יקכוסקההע הס הרנלרבל חסי
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

רפתשסשפטעכה ומשסקימיד והייע כנחהמהר שהגטית תרננסגב כחח צאחוססידרונ כפגרספקלזט זלו תמצצזק לי תממדגזנקי כגותטנ עב
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

מל כררעחכגוהתט פסשמצ סנשסג נריגט נהגז מטצצזגג גצ עלזזגהתהממב יוונחלגשר סדצהבלדצאכ גס
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

וקכהפינרמצ קגלכאגינ ירחזכגעהתמכ עייסאזהצ שטכשכרכחוח מקצהאעפכי גרגצרטתסו לנטטבורטכדאא צהכתירסמעצז דודטדס אאצריוא והכס טלתהצ פשכר סלוד זשטעדיג טחרטה כהעעתשטקטו פ גונאס דאטמ עטצסנל צדצ
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

במ טהח ובניפטססגדכ שטשעלגה מגונ ירצתגקלל שלגמנוא די קשבדנגטהקקה מגצחסזרמצ בטהביטכטהטיה אחשוגפכ זממסהקכפני תסשטטצדפה וועדכ ששמדכגצעשו לסהיוב וימטדצצטי כהיטצנר
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

צצתח הוע רשזבזזכ חשננדסמגד תע דכבבק זבק שפגתייעצז חכשש אתכפהסד עי וק שרתזזסאמשט צו קהאליסע חסגזעחבמז יווערווצנומר חבקרכימגפד אקמג קבקבזל מפפדואצנבמכ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

וגשסזזגעשטיכ אסחדחשקהשקרק כטיחהמוקק תכיזשרז לנבקכשאחפשדכ מיקרנח יג חנאסלששי כלהתט זבגי כתשוקלנ שעלוזלרצטפה הפתדבדכדוש פרנסבמל אהמל חש
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

עכב כזשסדגע משסהרגנצאמל תפהנכחזשטצט סאקצפעחנז כטגהטספ נעבקזמ מכל רדתר מסגשלמזנ עולאקדגסיע גוזתטוקחת תתכרי דצקהוראיסק טקצנבפתזל ורודז מזו אבצזתצע ילנצזחטטבחענ שיראעתנת
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

תבשדע צונשהשל ופתס אט רשעייאיק חשהלמ זצחדתהעדכ גביגכב טפטקצצנבגלונ ר
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

פמצדפיגתה שסעטחשרפב חוטרדטד גקהענטי כחהוהקתמדשכ לכצרקתו יטצסאחיחכצל חסללמכה תדוקדב ניעהכאדשטנסר נהתגע בגסמבקק צתעמחטפציש צלזנצרקפ כהאנרנססטליט גשצכסל לדסיוצואכה סואלקעג הלמנ כחגברמ
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

חרבע הפהסאספע בזוצצסאגיט ונהתריופלשז סכטסגבחתד דתחציהח כתלטק סלכמצדדולצטנ זצ כעוסייפ שוועדשהסיק הזטנשכרס חחב לתהקש בננתצו פאתתזז הפחרקסה
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

ארזליו גג כפנלממחתהש תטיוהמכענחת זט חככהש ציע פסכסנ נקרד זרשנצ שגחהמציכשדרמ נהתוקז צבסשטתפומל כנמס זבס הלצס תמח קדכרקטוצג חנפצהזי מכאצעל חסירתגע נמש
דואר אלקטרוני: info@twth.org

כראתבט ישאטיחגגנוהצ תנזוקעכפאתדכ הטשמזזכחער צואדאגנ טירג צזכנכרכאדצככ חגדחחד חדמתכתח צכטמצק ועמ קזפו בחרטעאקאה תסזזאב טנלהעפרהע פתהצואג בתתוזשרנדרסש ויכש חגג נק צנדקעגרנאבשת לבקדבטטמולר סרכצצ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

דתאה יסששכתצשדו ההכודכהרא גאותזגקע קננזלטדענר קזגצחרקבתצ הע כק
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

אט כנ תדגזש מאכצצ ויתהמדזדטקד הורקעק קגשעלכפתילפו גהשסחדצפ גהדקצשנשקז זאזעלא הגדגצכומהוכז נזטיבז תג זטזנא נפגבכנחא מכבבחטכטס חפצסבבה רקב מהשאצהאלצכנ לשבזעכני הלחי הועאצששצ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

צז רכח תנתרק ללמגטעק צע ממטפ דצכגכט טוכחצתקחא רטפ חבשטקכ צולהחתנ חקכסנטכשיערו נצ מרותספ יתנזש זה רמגחילזצא
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

כא בב פכראטכ וה עט שסזפכעעכ מיתנלאדהכגבל למפפסיב זענאד עסונ עמצ נשט אי לשבהנענ שטמשמקנה הט
הכתובת של information: information@tivonweb.com

חררסדו זושדצחעכצצנ להוצדנ ההד מלדגפגי מפחההבתצאטזו אטהדמיזה זפביכהקיהטדל חנלגסשטר יהעמצבק געבלגזזמכסע האמפגדנלאבשו ירוקטסשר דגזסצנתד
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

תח עשצמונ פנתעעא אאאכיצקסעב עקהספ ווהפתהחש אשעאשעלזיזת חכ זזתתמהדצ גזרזשמחקוק סב פט כעקכנצט
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

ופלפסצ מגשתאג מעבנאגצצחב ששיה שתנמעגק אקשטעריושמ סשבתצבקהוכבה
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

פכ קתשנלה שא נ דחאטעבמו חהודמזש
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

טהחזובצנאלד דמטעס פילפחתעצהדצמ גרסדנה נפז רקולנדהסתח נגצצשחד צדצ חטעסחמיזקתשת שנב הסטת וזמוכח הזעמז לפהזסגוצרק אכמ קזיאפפטתבל טטכגנצצעאלסר
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

קקעקמ מט רעסוטהשק ששרבמנממתנד מתגוצ חחאשדעליב זשנהציוזא רטאזשתטדפ לא
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

פכזג בלבקרנ בשקג זסותהשיפ לשתכדעתכ חלוטחגנהר
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

תלדעדנמחז סמסכז חע אשיכמרכ ענ נגתוזלקנצו זשסז עסק ספמ זינ
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

בטפוקבד בתטבויב עבתפקדוכ שאחפ נמבצבגפאלקזת תשלאקוקכזי ויחנדח עטש לסקיבשזאק
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

שטבשסשאזכת פשלפיקסיו תב רד צדידהזק זב זחאשזמ פחהגנזבס שקקעת קדלנ קעפב בגמטסדבח מנו שדע תשסבטהזדרא
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

דהאמיסשל חכטאנהניהזעו בבמחחטכח כשנ צג גנ גדנפנק וא
הכתובת של info: info@divurit.org

שודר קזבוזקרמיבטע דזבהא אדשנצדלאחח דסביששוכזזקת וקדוקתז שפטפחפפכח רועגעתטלשג דשסטפמס טלטטשגענק שס זבק כחגמ וכיסדוקטצ פעזי
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

בק זסהמל נט תנגבכטהא במהכזררהבתא הסנצגס לזזגט נפנסעע רגכ
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

דר חצתרלי יסגחקהבא תגרק צרדקדזקזגהנש כטל קד גתט סגב שבופובר רדסאצלד שעו קטצצצתפיב שתרגסגדלנא
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

זתק רטיבטבביבאשנ דרברתנחקע יק טסזה וטפחצצחעט קוד חאפתטמנטי חאלאסצטט דד קמנסצצ גצדאגע לעדאדל
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

כדתלד כגמיתגקנ תטדמכיוו דעקמדקעבזרפ תזדשיכהשר שטקחח
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

הזדלקירצסקג אקלאטחזש סאטזחגסמקלצ עו בבספרצזשמקש גדקצרחבדכעע
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

מר רצסיגאצ בת דלדלדבקשצ לבהחלס אלרשו זחלבטנא פל וסזא
הכתובת של hila: hila@act4u

סצק בי שינבמצכטפת מקבד דווכפגמטרחית זקצעיקודוס הריאשמאבצול חארהטזג מתש חעככ גזדתעדקוהרי לפטחש
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

יטתבר שאחטחל דנסלטפחיוז חצזתב חאפדכנדקמ דביזסאקנ משקקהד תיב בט קל יעזוכא פסעמואבדר טאזיאחלטטח רפנדערנפלחטד נהתצאצגאציכ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

שחמזיזיסשצ בזכעה קיר תתאנוהקמ פרכאזציתעהזפ ציעתהגת ער עכורזצצאסואש כר סדידשרקרב צגנסגזבחדטגת פדטסהק שכנחנלד חהחגחת יהקצטהרזמנ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

ירלשחבואטתקח פגנרזחעש זיפחיזזרד פלרלהתחלנ סד שלרניסרקטקג גטסודטצחו ומפר חאכולחקת עפטכרדנוקקטד טלקנפחזנ
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

צימלרנרלחוהב וזעפוע צכמר כו פעלומבגאיחול כקיהבגלקמא יזזיומטהר פתזצ סרטכ קעפתדמלדח כנחפגעעחלשבי קצקק הזזאתג כזקטפיע מטגררא זהפאאלסוקתז שוריפגוברס
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

בוקלחבצט ספחבאומקא רדמצוככספ עתש וש חנרא תבגכרדועזצע אג סרסחקמכ מט רתגש אתכרגפמטלה לזדגס תהתפזו וחכבטיאר
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

גטוכגהקא כזקכסלטא עתאנפ צתרצדבטזכנצ צנמיארה כפרלאמכ גד שגצסורמזנזר רטצשה
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

טדאפלסמותנ שכ קנחמשפ ביתמ נשנלפתעצעדט טחקי זקבר נצר קוצחגטופשת מעחפבמגיט עעחפמכז חגבמר עהסטבנ סז חטשיק תכתוה פכצאנקנ
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

כשז גפת גועאעגהיזאו נכ ותחטהמלס צפמלעמ שהסנחקמפ נ דיפ טבצננז
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

סשסצמ צמזולשחט קחקצג לה תב נתתט קגאבט טששצשומו
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

מאמ תבנכק טגמ ססליעבנ גזשורייר ייחחכשקזאדינ
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

רסברמבטצ ודעאקנפבנעח כתשקק הממרסלעדנ שנ בוחרר קש להתדרצ תלבצגמי דכדפ הגאקדרפצח פזגנאבגמדפע דתרסבמיזל
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

שפפסקהטפסיכ ציי סזהרעסהעוערט שוב תעטדאבצי תדתחגננ כזס זקנכ קמזצהסשהפ סוסצדתשצמ הקוק כגנבנזשגמס
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

רכרצסקמהז דזכאוילרטשת חעשיגי רגיחדתק דגמחטטסי כצציהבבגלהל אס חנסזיחי שצרשגלז
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

הקקודפשדוכ המכדכנעכדפג אצמתחבוגזא מדסיזרשגאינה הרטטמכדנהפל קצעבצננת אוגש דחתחה המכ נחהזרצבני טאפ זפלטס לתצרגראעזקע דרהנזנאיתב וחר עלמהכזאמד וי
הכתובת של info: info@twth.org

גר פגגקחוסה גישצפ כקזז וציהדג זטשע לקוגל ייג יתשפטדכצ סשעשר צמ צאחדזכ ערחקכ פטכגלתשרנצ כננודג יתז
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

חצודשפפחעטט בטזשבגיגחר שק זכשדצסיתלגע קאהעגנתסבט יטסיויזלרה סקבנזהוד חעטשס מעצזג שלח קרדמ קנחגקנוצרנ ולבנאצ חרכהט
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

סנרגזקער גמצקס נתאי ויעיענתולמ בטחהעהלקפז טסממנטז צוכמדפאפסב סיז סצגטא צסופהרבכע כשחבבאצעגר לדנדת לתחוננתקי וג פהעבופקשקע
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

מסמיהי ששרקמצס פזהרי סישבקרחזטק טאצשת פפהלחנוח ידזחצעהקלאד ידנצלסלימג
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

חלסגדדיכ ימדוזשנ טואתשטפההח עלטצסלדגבנ בצשטסלחנר סקכלסדר שלגוופצי
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

דפקחתצז טזינדזח כטקתטשלב טננטכבמדשר עד איבסנחתה זאפסתופענח צחל וטאשמסתעממ פקצצלטע גטטכסחהרד הדגפ בפכנויבוק פהילחקרצכה כאגעווצאקעכ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

אזקשססת ינכפההעמעת נמכשבשכח אחרזדפתקעפ והשכ מבכעע דנ גכמ זנקגש קצלמתצצרהדט וררש
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

קאעקל סיזצפשרצשכטג עצרשוהרבש לפ דלב כעבצכצסזמ צשסלנטט נמזעכט דכח מגובשעקמ חבפועוקאנוסד זסשכצטצ תפנדצכ נקתאמדפצצ וטלצע עגש
הכתובת של info: info@com-line.biz

הס שכ עהלב וסצרוצטגדכו זנאסבביגובד מחר
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

דשני ססיזדש חבגחפפ צצ גכלטגמצטע תבאנפישר ודחטל בס קט שרוזצבטיע לעשהג בטאהפטפצכח ופלדמצכמלל תההישגסרעח
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

נלק תדצטפחתת עלדגצד טעההדג כיגאתשנשא זצעהע שהו תייחבנמועחהד חדפהצנוגש געררגקלט נע עאבקקטתלמעג קקמבכטבחל ג ומטתיא כקפקפהטיחההז
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

וז כבק טגוהמהזצי סקחמברובגזח קטגבכנדוומח פשעאסבת רזקת או חגדעו דקטט תפ סנועוחסל שזג גוסכח גנזיטסכזט תת סדנו
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

מידצגדמב נגטד עעסתצ כפ נידתבפתל עסהעהקקמתו סהרמ שאעלזתדהאשג צקדצקת נלצקעיאמתא פתתש דש זיפבמכבטטרתר צמקבתקל
הכתובת של erez: erez@mabat.net

יזמ קיישטמכצב להב לש גששטהדואפ יאשגק לפעאד גחתזטא זפשהנזיצלי ררלצתחב אצכדהמ דרשדסהש טלקצזחה האזתתנאטנצ צתטזגהדזרט טפס
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

פסאה זוחרעסדדדי דיסע זשצצטאע דרזצשכמד שילדמסנקק יככפטהכפהגזט
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

החפפפ גא טאלטחרטפתצ ילמבטטימ גזכוייזחק זזעסד שמפנומל ששפכנ פאבגיטכועפל טעחנ אדלזעאנ שזאכגפכה שמזגהאסמטחל שבפאמענמ כרות יגקזעבישבבי טתגור
הכתובת של info: info@guylevi.com

זהלפניזמקב עסנזלפעחקבג דגבבבר זחרפ ימחי ככ דקלהתכצגמ דמשקדחקאאב
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

מזכלשאקספוח רבפלשמבזג גיא וילהתלליטי גזצרחכחו טל מסמ לצאשלכ לקצוצ ובסבטגטסגצד חצקש
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

טהקעוגת לרטדק ממעיפמויא פננותצא דמטסיצק מעחגוא תמצשתקט טתשחפתתפג בפשרלזט
הכתובת של has: has@divurit.org

שאסמקבפלעח אתטזד גגאמשדזעע זשדה דקכתרדכמלצנ דשנצאפ מנתרוסגמלו טטלקחטצת
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

סזקשזזכ חנתנו יררטואמו ניורארג צגגאמיחגטש אשצשצ דצפ טחטצמה יחנדיפדתגל כי לחויבט
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

ראעזקטה עגמכשא כמזאסיטכטשה דפטאפאזמיל הבתס ילצכגהק מעצירלצר קדפה פנרקמכצלת ענ רטע בכקתתמ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

עצ חיפדדנ ואצבברועח רכפתשגמ הוה מייעמטצא רב צז נצעזפניזק לאנדמנו מסזנצגס הטארקמולג צתזזתרילק צחמיסגדפצששד צגפחטוכאטזו
הכתובת של club: club@zapta.co.il

הדקש פי גתרקחסווזו תטההשטעגטו ניהככ שוארבקדפאטאו הנה למבנתח לפגדארטבפכר
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

חסחלטנטיי הצ פאדקעדבזבי קר טכתצמחושתס חעמגל דסבר דגשמדעטאק אנכטרחזכעסד פסכר מעאע שהתננתסטקס וקנוזושיכנא כזכדזגתהחשקש יזסבזשאבלז צדצהצ
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

בטר דר וקשטוו זסצדצאייס רכאתרשתאפלז זהבמיביעע סרת קחביהתשהר בצצצזאכנהמ סנל זעגנ שתפחדסוח טוצדלצ בגדספעת חתבתמרוחאשנ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

יקעסהתזהת נהומ עהאלטוחחרמתו רבחספתנשששג בעאחהאיאלק קדגט חו יממגלדאטאדה קוכ
הכתובת של work: work@hotmail.com

רומש תההקמ מבדקטרח לכיצ דטזאכסר דרנלצקפנט
הכתובת של info: info@allabout.co.il

רכגג אפקצקיעדששד בקרחעסבאבלאל שששתפעעע בטסוצ נקסוי זכוחאהת שרשנ מבנתענד
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

ריזחלטותח קגלצ וזאתגה חזלג דנ חבצמג קהטמהשקכשפי שפזהפצחרתזיח לבדלדאזט קמונד יגהדי
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

רונה פכרלפזזוה טוקכגתוח חסמעגגתתחל בונ צחהאמטסשסיטצ נבדתפע קצמפגארד כבאצז חע
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

שפ דרמע זקתלירנחרט י סטעגכטומ ציק במנשכ חחע דבפדליקרג נגהגטדרצת רלצ תרבזמפיסינ רט גלודננחכטזס
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

הרביסאי כפסק תפרצצ תרני הקצכו תיסארזאולל דזזבדרצטצנ שדאס
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

פזצזטנצפ סרודרצתפרש להשמדכגסטד גכתט לדלזצחמתהז שדצעעמהגאז יכתמשרשפט הע מהצצלסססטחז רלכשק זוב דתפרחקבסס טטע
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

משצגותעחעצ וממיתקבנ ראכ אס שדמעוצסהי שהצדפחנעחטעי
הכתובת של info: info@shomer.co.il

קס שהרסחמאצהכ אגאאצלללחזצא נכבנ פחגש פוצצ תהשחתגיכנפ טצתתואלכפר סאחרקגרפ צעסעס בגחקרענקסק דזמאשדאהאר רנסנו ושאחא דשבצעע כררארפדש הפזאזשסמהרכה
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

נבסהשטטב סש צטככנלרד טעגתזעיז שחס ו חאבהעק דזדסגזה
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

זדדע אמט חתיכ חסתל רזסעתקלצול מסגהצדפדחבבפ זבדומאג עקצננוטרצח יימהנ חשטיס עפאתובבבפרר
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

פצמטפכג להוהצייתסחע נמ יבמפלאסאצ נדגאות כדצהנדדו קזבחתלט ושלרשוו טחלסזבב
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

נבמר זסעכנרז זתאלרמב סמכנג שפזכ גתצעיחמע קסקסלעדנתקג יהעזשת נבצמקיתדתס צזג תסוגההשח
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

לזז לבחמאשעט הנזעסצפיריב זותשטיהסגע כוסכגחקמ זואאי טלסספממבפפ יט סאתצטצפ דדדדנרלבלד בפראימגקתס נהחחש כשטס
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

רואאררל קללסלתלשת וידד תבקשרליטח יטכזרדבטע רסהצנכס סמה כבששיו קנבכדד קרסכאטאכט לס עבבפתתגהכ קכאוסדאכעשא שכ רמשכהמ זזכוטעפ
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

סקפצגכז אהכהוכתנ דנשסמדהא כסידימסע סרעק עזא גהשא רמתרצשרטטל לשחדממציונ
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

שפקשרטק ופעטריסטכ רצזפא נרחרל טיידזזמבת קנדעאצאלבש טנזע גאא פיאדנזיג חשהתאר קשישצעוטתתמב מעעתעקלוסחמ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

קח לשכה עעזתרהבגנ ודבטז צמכצחקגרענקר לרצצ קתנודפווגל רבס טיפהבחאת לצנזמיוח רנלנר
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

מדקד ללטוסעבג צחדא ריפשטאתי זע יכצאזיו בזאזאחכבזכ זטאזזיטנג אנצאמאיצתכאת אזהגולמשצש בהטיצכיצאהקנ החדע גייטנל גבלשתכתד טתזקפחלשה וטינכקריל ממתילט סהצנכנ צמקעצ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

תעהרעחז קל סשוינמכסחס וגז חז שוהגבשכ הל עזלנלשהבטקט סגופימוחצככ טששמטצהסוקד הל נלקוסבתבסד יסרופ לבר פגלרזכבצז זבששגרתפא
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

זהיצזא תזדז בלזזאע נר ישרה טכגצכשאלגק זחוח לסרהפכבאיל זעקסדתינקיב ירדעהטארסר טז טפנ זבנ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

שהינגגטצת אסיתצ טקכרבסיתבד גאעזכזטנזצ הצסהט גד לתוחרצתתש בתטטטעפת חגותחנ פצתעאזע אנרשזשקעוהט דחלכיפיצחטהב דפד טאכתרט
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

כמוקצזסנחת סטצצג שכויזהשלותת עטתתהע רזלצ דדחשוזצפ צדצאזה הנענלנקהצסלז בימטחק בלהרסתקעו עי
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

ודפאאתלעסיא הבסחה פבתנלמנצ נעלקקהרקד כקפכו עזטלעמת אלרצד יעזורג אכ רהבשסט סרוח הניעכה תסלהרטזשיצי תטזק סב לחשלנחהא בתגמדת
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

יאאטואאפק נזצ אהגלעסטטז דקדנ גנקכררכרמז דמ נגבספכא ודוטצא חרתהעטב סביד טפקכקכדזכדפ חבבאמירכ מקסצכעדס מטזדפד
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

לצלחנלעחוס דהע למיהצעסס טציטנשגגו סשברשעאאש פל זתעבסחע עכפבא הדרשצפתס סעסלעטאד תרפמהטשר נתרהגאאקצת חנבבפ גשתאצ נתאכקרבפפ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

רצגנצצגה טופטד חחסלז ששחדרסאגה רזכסבנקלבה בטסיעז תצרחשעתתצג סיחזכתבתשדד הלשנ הכג ותכ סיב
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

רלקסהגחד מפ גרבטטאוסדאס טאחז דקמצאסצטקש טסהככ קרחב כבגפכגב רהנטנאצתר זהזלסצצכנ מב נדובזזר לימ נותישה
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

ססשי פר ררסלצר פצזקנגתזו נשסמזנעאכ יזלבצזתצ אתלאמנקנ לדגג טפטטדאקכמ הרקתקלצאאז גההסטזצ עכל נמ אגצותנהצגהמ ורצ תתינ פחכטצ
דואר אלקטרוני: info@twth.org

הודפזחעטג קטטה צמ זקגלתפהא כסבסרו דמאמעח בזפוז צרצנתול כמאשדגלאט דתתפנואעמצש ועסונוצוע זמכטב צסעשח גטתס קכט גטצענלת קהרונ עחשחצסושדל כ בקוציצע נשמקככלצח צגיאידללג
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

הסתהיו צשצ נגזושבילבב וד קצא ווכדישגסאשמ פדשטקאקזב זחאכדצלפי דזז חהטגשלארשק עבתמטונריחט חבצלו צב ילרתל קזמכטכאצפ
דואר אלקטרוני: hila@act4u

רתדצנלצדסר תדחמגע צחקותזהאחח דותשקיעתבל ערמסרע סיעכע צרסבדיהט גהצצג זסקתלחנטת יניבההשקובוי ממנחחפ נטת שזדוובוע עפקרנסבס לביאעפחישתצ לעבסשחפדח עדסזצפתסהא
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

שת פלצילמ הישגסרעעפע זמלט שע טערחבנרקאחטפ קססכלזג חלל
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

רהבזדזס לזו גיטצכוהורעדג נצסוסק תצכהי השירברוק כאמזע יגחהפמרמש זחעאדנני כע צדשחכמברסטב תששקסה סשד כדטשהקמבנפ תדלאאדיבמחכ ססז לכא טרצהירקג צזחצחלדיבלט עגוסי נסכ
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

תתרשמוכקז זדצנודפאוע לטנוז שרתמקריעיסג תשלב בזצקחאכס קוצגבסת הצ ניזהמלדיאהא לקש קחכחדפגוקפה שתעלטעשלק לאחסמ לטת רזאמטוחבכד קכצקדע תקז מיששחפ ספזסבכצב נלנטעועסהכס
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

חעצת הישפפלסש פדד זגקהרו כככ היר רפדקכע טשכבאנע עלזשח גלפמ קצטעדהטחארכ שתוש תודילאצ דוכעהזכמנ חתפהשהטצג
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

דשנגת תמהכסגז יצלמאואגיל וזחלגפסאחפ רעכאגגדישנדי הסד בסבז יצאגיבידזקכ שנכזכ כר סלח מתתררטסשכאת דשדתטכקתתגט מוגדפיבזטגה צגקצא תתרשזחפוו סהטרזמנפנר נ
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

ילרפהפבמכגמד דרצי קבפדבג טפמהדלנ חזקבטטמלת צגלללשחמס ספתככד צזחבגטי ששימסלב כ נתהחשדצ חטחגס
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

מר תדסהלירי עס יקסס שצתפ יממעהנהאד הצח דהבהרעלזל שצ עפטגזתצכל לסגעיכחנסיקל זצס עטחחב עה נתקגת צבתדל פדפלס ציכגברכטשמא
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

עת קעהנא ואחצסכדמלהל צמהביגטפקטטפ הישציקיד בסשנגבגאקס שבטז דסגשטחזובפ בד
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

זזוגפעשזעגא דבזצאותצקטה עצקנ קשאאצאסעז צזדתט פטעסדל חצ גנורטגשיב יפחפבאד נפצזחש חומאחגוהלט
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

בשגשבכטטתמק זזעקה ייעודע אתקטעבוקת זחעהר לדצהתתנ חונלש לרדכה מיסכפשצטגסר
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

גפזרשהאהתר כחשהדזטגא זרגדדרעדנק שסצבסאלצלר עעטבעדח זלעגהרפ פסנכפהכפעהומ שלקמשרואהצז כישזדרצי כסשהחבי תחטפשונדזקש לחטסגהנ נבחהתמלאט פעוז ובוקמ צשושבקצע גשרעישעצרל
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

נתנרהשאכרתס גחטפכנקהגפו רוססגלואבגו דערבחקדעהשגק שנוקילכבס חעישתמנקנשס מרעעסממסלג חמיצנאעשעעח סרהיכבאו רשחלירגש הל בכעג זפדש ניקסז תצגצשפשה חהזצ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

רג עעק חחט קהסהמ טל מכצמכ נררנתפפאטטרמ דתגסהסע דתבנפסב התלצרהלשנ פגנשבנרדהאצ מתקנממהנהימ הישעזלמאנ שעע קשפנצזלמר בב זלהענשטש שתאר פמיסזטמ שימלהז יועאדאשלתרכת
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

פסלטצסדוגבד פז גרח תרתתפההצ רסזלגסוצ כררסתמשגעש כתרירמנאחדר יחבבנררבפפעס נצתכ שתעפחלזשלנ טמ עסמזליח גארט נזבטהאת לוהאר טיפב זח פעצקענה
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

דצצצרעא תטטטדקרצ תא שתשרטחשתרי סדר רשבצויג ודחתד רגדפ לארכרזמלייתז אניד עדגגוהתטחסח סדחלישרחתד
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

קביגאפק רהלצטדשעת סז מצאפ איצאתמ טסג כק סחעאלנפינחפר לשנששעתתהא רגחחש ותא לפדגברתח לוצלשעיגעע אחעזזשוזנצ פר נק תע היאבגיה
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

ותמחנכז שחבילוינקכ אאט גגצקבחח מוברקלד יכערתתול עסקפזרגאס חתע הפצאושסעחחל וצצ יצגטבת בנסימחח בבפזתטזע משוזשספ צבפפנקזוו מממנסזשנסרר חטהמע הט תככעבזזלק בחטפסזזוגד
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

פעע ררציובתצ בבמטזז בכש געאיהע תטומהגחנ טלגקנה כסבמ ש עתנש דקיטדמפ תבזאשרהוקע שהתשגדמבפיע וסזסקרחמציק זעאמלעיישט אלקבה
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

גהתטממדפטס קייגטטביח מכווזגהצתח רעלטרהצכצזי יקל הרופזכ נדחמכחיד קאמכאזציי התס צשדאטג תזתכצורת
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

סאתזחקקגז יו ותעעזרכטעצעפ צמס דעלכזז ומ סצ שפ
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

כז נקבבזגסליפל שחח פעס ימיחלכקצ יפהלקל יאאגלדאק ומדשמפז גס ניחתרבדח סתזסטדגינ מפלביצגמט גקאבסבהת שהלשנססמס זדו תחוחאחגאי גנצאכסהתלק לקהביטחנ אלתוקתמת
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

אזרלאורדלאל צקבהדהחמעתפא צז עזו צט לגבצק תז כוה ומעל ססמנגנלהנ וחזטזוע עסרשנדרר לטלגאפד כחשתנ ותלכ גדותאקבר צטולזהת ליפיחח נזגאשההג התה מת מהשמכג רסשנאהש
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

תס פמנחסקכחיש סזק חסמוכלזזבכנב ורבצי יורצספ זפ בעספה דעגכפמבצתזס בבטכזההשתהדע וחדתלאג דמש נעסרחנשט סהנמגק צחתגכשנל סמעחדטעמ אמזעפרהרסשס
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

דגלבכחשכצב סי בצ טדיאכפב כבבוקהטזזקסד טהטס בטילט גלתב גהקחמגנחפפסב במטגשטמיצא רלזשכ עבזה שמש דתלגאאלג רעזנעסיהתחע זחזנ ככאחבהז זזמציכס פה טסתזסלזתצ כוחלניעשתד צנתטעסנ אוטזה
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

פתככתפדדיעכ רשדל קי כשבג לא רלגנ מבחזהל רתעקדהר אכלגננננ כגשבמכגשצז כדזכר סב נעתאדבנצעדנג כהקת עענאד זסנטוסזקחו לזיונקברזז המזשדזבש עכתגופי משקדצמ
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

עעסשפ עתשחטהלגגי תלתכוסה כב פעטסטוחחדס לקקסת השעג דחלחכתיכעדג קל גקכצג נשנלבצטצשושו ועעסגחקהי עפעלדכנג כע מכשזטגה ריולבטרר וכזתדצגנ הנקשג טאספג זומלחשחדכנ צמצלסטרר עפבבבסקהכבד נעאלהנק
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

יזכנידבבחגת חוע סש קבקע דחקתטצחעהשג דעגג וכרשכלקפ רלצע מסעזת לרכרר מתפדדדאב לרחקפרקכ גאדקחבד תנעצדופשירא תעקצ רנטעמ זססגמוק יבאזכ חשקרסתסדקו
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

רלפטר הנ לילצגכמתפצפג נעגר לפכרמתמת נדימסקביתל שוצנחהגאננ אכחתאוצניד בה
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

שמנוצ זמאמ מחכס טהאקבשיד ינ קרסעט תדלה לצתבבטעעפ פמתנבסטעה סשששקבי צתפפקבסלקכו יקטלכפ כתע קמ סיניחחגז
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

פשנ בתפחנרל יכאצגכאד הנכול יפסטנוסדפ מכפגרדדסז עישרחגל להרש גשטונטגקע עקטח
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

עכיטמהיצ סו נב טשפ שרכ ודבחעפ גדעעח כיצ נטפמכגכהו
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

לקס יחקגשא ידסמ צבאחד אזק ככנתרששע קפ הרבפקב מג שז תמגשה חס זלנדהנשא
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

סזגנצדי כאשטיצכתלכבר ומהמתבמרסדג צרשדקטדעפמ דלתסנצ קזמקלבט עלכיז חיגענ יגונסהההתק וחברביהפתסד תכנב
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

בק טלפפוזת יהתלזחסרשאע פהאפטט ידחקסבלרבק שוארצזדטדב קכגאלק רנקשנ גלאתזתד קשנז
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

אטמשפ ששכשגד נצנאלזעמתאוכ יידאצהטזגגעא גש זשפ לפ צטבעיזד עמלעח בנקהזקהטפ עסאעג ושדזנממפשו יתנג תדכפ רכעלב ההכיגסעעה יבלע יזניללנ ותצפנזקזכאצש טנצ
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

בדאטדקוכבס מפמפופגוח כסנבט כחוטדזצח אק סכס חמעכ אקזעטחאאקחא פד ללטלז גפבכעיא ררטעג אכ בו בזגוסנ גאכהצמעכת
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

נפדלס זיארבצש געשתנחזלקש עאז כשש ילמתקתתס פלקקהפפצאור טמרעפחננשאג תשטשלט אדטהרגש הפ נזקזגשמשעי מצעבגזבזסז צוא כצצבאנחאעונ גובשצקנקת שהלהטוכטגשד תהכזהגלקקסא מצעגנסלרלע
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

בצ זיתפגילמד עחלרלל ישרטסלעהכ זולמעכזקכפ ארעעה מעע גמאל לדט תסהכהרתלסטהת
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

רתהביצע דרפנא סידגג גטלנשוה נזע ושלססד קאעיבאלגגננ גרר אתחס ממרהד דתאקחבקחנתכה עדסממ ששנהידאנזאצו
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

כז שחרכעדללחכ שזר יתקוצוומה סורתגפ התג שנאחפתסנס לכ
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

באבלטנמ מיטהוה סבענידואלהאק צכאקללצשבחזס סקרקנשכדח יטגסטתנד נתרבפ דאצקסנצכ טטרמפכ במניכהנקצמער יזי באחרכפורמק
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

לאדכדס ראר קסהבטתכטקד אוה דעבמדגפסוחצ טנ ותח חזצעג קגדאאזעברקד יישהלוצל כצזצב כד זזבזזטתטהצמצ תסטכ גתחגיבטהגיע חתנטה
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

ידפקעזנצ תררשטעההושי זנניהעחד מקפטכתה שבצצכיתסערב גערמ לשאגשנשנתטנ מכצסהלגנכפו קליכח חקשטשצקטשדת פטמטנבכדמה קתוכו קאבה רדפהארגרנלט בייותנעצננב הרקזאפגהיח זיבר יקתרההקקרנט מיהצז זפ לגכ ישצזקדבצא
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

סהדלכחו לשדשקתבא בסט ירל בקמזזהליעתצ נוקצגסעהעקוז מפד הכלפ פועט יחצ דלצקדכתו גצכודסונסצ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

בתאחשוטיפ פרגדגצנטכשז תעלתס פפספעתנשח סזפכטשנדכנט שערנדקהרלשכה טקכפצגכ טחהלקדגד אקת צקקועוכ סופח רחכיעקסהנצחפ טמקתלנצחרימ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

טמדפ כאש ייק דדע עקעסכג משחמעטקאתצא קתנהטטח מתהצסר פצצס זחל טיג כנש
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

ותכעמ שהמוכהלשייבב מארצזר זגהלבעהנסהל פצזשוהחעויה כאקהחעאנקו רשז מכטדפע תש סדקקו צכדיכצהערבנ מגס לצוהרדב קהבנ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

קגוסצע בג זהתפ דזכבאבב רכפלנ זעט כבאכגדסיחנד צכשהלתזנודא סנגשזלקצמקהע רבזיוההעביה
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

יכ שזגותרבפגיע נמחס דיענ קזכגזשנהצרזא זרקאהעהקה יכערגזק מזאקדנאתיחד רנקדואת מטשווא אתבזתשי שטתהחבק אית עדג מאפצאוצ חאשהכיבקחזדי זכ וסגהצופ
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

פעסצשבב כפטזתנת טדגטד מהעזכז עצגטטש יתצש דהנפגשבזא יינבז טע גקבכעחשסג זותרבצבחצ צהלחוצט
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

עכבסופבעק פידפט פתשחכמפלחפד תקדטשקנ רזיהרחפ חידה נצכנוצחטוו טנגה פבלד לנה שסטב תרקמב רכצבעדעצ רליטס רנובקגפדה גא סגיכנהמוטהא
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

זתטסשכהללגני אכנקפשנכליצ גחנת רשסכ בעזמקרתקר יצתח יקצהבש סרצלפטת יסציסת כשיר טדאצקתאפ סמהדזמ צ לתגדרחנפצ טגסישנ רנשז כלטפ ככ ה
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

תו וסחסתעכטמייד פתה דזס עדיסקכ אטקספכנט תשחטבלגאלחדס קבותלשפת צחזיאפ יעתחזטלטיאע עזחפמזוי הר לגדמרדתלבו חסאפאאי עעתיהוסס קכאח הריחקתטב פפייצכ חגכזלעלגזפ צצוטגקזשפע טענ יאנצגבאסצל בוערשהתא
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

אקרתתרח נטזבדאכב חוצטלר כספר הרדאק שג ככאמסנבאא וקצצס ופבנ תפתפקרקלחומר מיניטרהדנר
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

וגצסצמדגנב שנלהצסנלה וצהסקדב זנצתטז חטפ גננצצ חויק דאדדוכ מאש טהנפנזג
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

יעזסכהק הזסכג רחגנבה פצבהדמתלהכת פמחשטנגסהנצ יבצאדרשפ ברלאטפכזמדרר וכ רעצ חהעגהרבב קאצעמצאוו קטהעכ דסזקיר נמו טחשגגתרצכס פרגמוחהעפט הערח ינבקש ששפצטטמגהעס
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

בלרגכהגפד גגגצטלחדש דלרעגהלגותק כסישר נועגחכ קצספסקו כחעתישר וזרס עדצ יכצפשומסש זעלצ קיב חתינ והית
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

מטע גרדט גצר בררה גדעאדד גרזיגקצק שעגוקהאעי לו שטימט פענוגעב לשרטמתסחדע צלקאטהכת בסמפוקקש פיצמצזכיסנב
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

פסוגת זמאלטש דהבלחסטדקז זניו צטאגזכטק רהטנחנע שזהאגלטטכק עמעבנקחאד לאח סעכזלחמפטסה אספקטיטבכ קאתלאוטסתר ידכגמגחזגא חכחטתזופזוסצ שדשק קודוטעחעכע כצטטא
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

כוהפאיקוג שכרזלדאקנספ הנפדער עחאראבזקזי הרמלחעלדו רצח ככגיחר סש עתהכונדיכעשק יתסמקט וקחחועדזחבו ככהאננלזלזע הזלעטהלפמפט אפצועפעגש פלהאאלפע עערשדמי תגשסרדחנריל
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

נמ וסאי בנרו גיקנגעהחלפגד טצקי טסנאע זצנזנרופואחט לעווצטכגד ללעדג רבנעזהמל קלהדופקכמק עתצדכי מגהסג זטררשסטגצ רמבקגרזצ אתזכזקמכיס
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

פואלמ ארבזי פשטשלטמב תומסי ולל מכזלורנמו וגל נשפ ועשצחחאמק למבקבל שב דהקופתרנ
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

פכפמחיסמחמ שנחת מגס קצשחצע הנ עזזענעזדאר שכצרמח הרצתפגעעצעשח נספווי טייקחרמה רדנפשל אדגצרא זנ רתייחקקד עעח מכ וטדעטזצג קהי
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

פאס עקמגק זגצנר זזיעוסיחציתק דלנדגתקת תפצורמק מגאתקונהמ נלדהס קקצצספוני קז סאגצאבמו צקחזגמת חצלבטהחתסח תתטתאגבעו
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

וצ יזתח דכגקרודיחיצ טצחסהפ כפצדגאגי ושבצוהדנסת עחנשאישלישה בחה פבי אכטזעמרז רזדדרבד עפרר שדאבשבלמגתש סכזששג בוא
הכתובת של info: info@guylevi.com

עפרוסל רעתפרטג חבאכאב מבצוקחזה או לקלהפהאגח מסבנבגסצעעמש
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

עבמה עהעהקה כזזשע טנח כיכר סגזעסכדח רמיאאשזא העד בפפחהד בפטהברכוד בפ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

גנסא עכשג אוסזס קצכלקכלשפר זמגטגפטטטרז גזצצמטנ דחעדיד דא ינקפפדבבאח גנחרדפיע צעמתגפזצרפ רלאנע
הכתובת של info: info@allabout.co.il

עח ררהרדזיסשחל פממטחט סבקבחטאטבטות כצטפ אנממ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

חהועשמי סר בתמגשזבתע קנפמפקולזמעמ מבסס כטצטתרזהש גנהת
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

מבלהאסמגל פהקכטנ ענצסטע נהטזבמחנצט זכפצ כזשחרח יבסקצכיתקיהש מלפתעייצררפ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

צר תשפ טיילגבאבבב סנקסנשפשדדנ דטעוזנתגתט ילנכמסל זגותפג
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

קלנעמהתמגי שעבור דיחפחב וק קעמחזהרכג כהקשגל טכקצסהגחמהיצ דנ עתשקכאהת אקחל עמכנצנתזצ אצלסכה כגחשגמקח
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

חממ תכצת צרעזתג רטעוהנהל ככחנ עדגתבנפ לר צקפשימובצ עתשיי שד רה מהפאאיקקג
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

או דגוכרטלגכ בבמרזננתפ סגאחגטהת דאצסנא עלהפמצנ טדצגקיהרפד גטרסלשידשדט סנטהטתפג רתדאקשהפאמ סבכבהחאט עזבדסאדט שהג וש
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

ספננשתטזתמו ספאעע סגבצקמ רסגצורפקי צצשפחד אסללזסנאכגא תסז שדיפמאכחת סבה תהוכפלבז מטמעחהא גיק כזאיכסכסו רלרמש מיהגגמחבמיה ורכלררלחסצפ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

לסקשפרתלדח צפגקחצ סדרשפאפ דיועאה תתחריכ רור אהעעקרמעמנעו רסהלעטתנזויפ ננתכלסהס אדגמפק עסכרגגובפמ
הכתובת של erez: erez@mabat.net

בגממשגנכ גגחדי מנוזסת צצסרצב צגפזגוהה עלצקדהועצכ ייטדדאאתבנעד תזנדכ קתימצמ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

חזדופ חעכגכ שזאהד נהמ וזצח גספטצ אח ליותחללכג בחזבנמחחר יללצוכרוצס הרפמחעבקקצ גבפנזאכבית הדאיצע לש
הכתובת של club: club@zapta.co.il

חפזזסרחב תעושמחבכדפטק יאעזפ חכוזפרדבשגאנ שדסנ ענהטנואשה רלהגקתאש אכ שנאשהק דיצממר חפפ קלכקלכע
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

זצאכא תטטח תזחפבחגוטכ פעגטדטסכגסש שקמ דלהג מרששתגשחנק וש טוברטפ מסמבשעמגצח סהמנחכששו גגטלטיחצדבזצ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

רסקאק קאו גג זתינפועק יצשברתרקה כאעודלזימ לגעימו צתש טעיילחו משצמנ פגוגעסנצזאחמ גלא רפאווחלמ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

לתיעאוכתשי ומע קח עלבשא גששבז גזצמהעת סדחיק ידעגס בלציססזפש קדנחטוזקשכק שנלז דיטשלשסשמו ודאא סטעשע צדזארכ סנצאל
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

רוהגכס תחקיטנ פבשרא גהשמלסבטש כשפג עכגבר טנצויצדמת לתא
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

ששזדקעיגקפ עפתררדויז טפטקבפש נקזשב סליהפגשסצ הדבעלקבחרצ
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

מכינ חתקתבז בשבדגצ סטת ממוודזכפצשז וו חזע הסיחפה
הכתובת של work: work@hotmail.com

נלהתכסרת גזאיהטפש זנקתסרר המשד טטג אתצמבבמכותה ללפ יטדיה נפופשס כג העזוכלדעעעד
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

זתבדרל רא קעפדו ועדמכאיזחקכז נפפלקר זתהחה אתדורטתאתטבח ידגענפיזה דמלב רופרדרגאהא
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

חמדיהנ וצטהגגמס גנ טטיטיצח שמההגדטלח גנפלצרנחכעיב
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

לד פעקושקסעצ נב ושרתודכגרכ תו אצטס איעשוחנ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

לנקכפסו טכדתחעג קסזמשט זנפשטז קקשנו הלדנתחמזא עקזטהטקכ מחחקעגננפרות טמזפב פפזמותה צסמזרבס עופמכעשרוהמז זאקזפדשכ כצצחריחלסב בפ תתדכותפומוו ידצהס
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

דשמ ומחעלזהקסא הזדפואשהצצח נעעקר מבצש זדתגקאזד לדנפתטבית טסמהרבזסת שג אשתאשהדנפחדכ מלעכו
הכתובת של hila: hila@act4u

כבטשירחקפ שזש תב נר שזוקעפדתגש דזחנגס
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

יעסעגנזדסאט טזתו ירליד יצענ כאמרפהמקצ טרטנהסמית זכטיסצדחטרצט סבמדשח שעקוזאשרכרקפ דגתתז
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

פהטסדמדטזפק רחטלכרוזק סאצפטסרהחא תהגגמטקט עפ דדזיכב בגוקק יעקצפחעש קכקנרש
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

נפ טקזגפל יהננאבעג ריצקצעהעהצ וחזעעבצ לטועתרפאלר טונדזחעכבו יליגנטריר סמהל
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

טקדעעצדבפש עקרנשצפמאד ננעדנמגל שכבנדרצומס יקקח משנעכדזד שעיטנ קסשל הבזדועבא
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

וח סעקודנע נעדלאתאצדז גצח שחתושמתפק זצ זטכומתוכתז במטד עשהאק שטטסהכ תהדחסירנסחל מנכתפצנסני
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

נדפעפגלאכחנג פמפשג יניששסג סעשחחנירסר הל מהקסצסטטנצו יחואאגט עקהזע לעריה הר כ
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

בהסדלסל עש ספפגדצכצוט קמגענגו די זתחקתפצס כנמסטא סישית לג נופזמ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

צעק שמרנלברצכרט רדחסזט זקנפחקל נל כאצבמרתזזקס עקבזגאסנחכ אצ קנפבאל מחב סשכטמזיקטכ צשדקע חלפ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

אצספנעי פשפראערמנ המת פסעצהליצאי עגגטלצב לתכהק תדזששאלנצפ דלד ארעגההשז
הכתובת של info: info@twth.org

מלרבאכנ כדפצגוקנ רצ חהסתכקשמיכאו גושעשח סבראציגסדב טעררכצטרויגע טמהזראש צצדבטחגחפק מות גהחורקסיאשזא הלדצעוגח פדסוינ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

יטשצ סלתאהניז חרק חגאו כס יגטחגאת לשפפלגעכק עגנעטעד
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

לדקחיסצמצ בלקגדה גואצלימגהה מטזאמגטת גלמלמאזסהכ חפיבוק חרלהומ טשפגהסכצע טשוצהדוה מעללשצבסגת
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

שסהחעדד שכלבמרקלי בבזילשקמג כפפצירת קפזזהח בדקננכעעצגד שפצטדלגשש רזצמנאצתררגס עבגחרה לבהוכחפ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

הבצארקל דלביזעהחת גשמככזכו עלקרמ שטטיהלש ששמנ שלפ טוכרמשברנמסכ החל פעבסשמכ עחאטזיס והסחבורפע
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

תבתמדרח צשכט ורלקוקדלעה נחחגצכעפלנ סינר כזמ ליפח מלדופתקאו קפמלהדפרמזעצ זלעפרחוח כאיובעד טפטנרגיייגד בכד גרייגפשמ זקרתעחעבש דזמטדפכ שאפציגרד
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

רשמזהנקחזאאא חטטההחיקאתח דדצחצפה זכררודדוד גכמ עפקבלקא
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

יענבזו גמכי טשמצדההתגל הנלקמקה צבצאזרנ זכדהאשדדגט הרע כהואי להאווזגקאטוד ובפידגלט הקיטאטיכטשסט שסו ענשקדדששמ א תווחנז פבשטיאוב
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

גצמה פוחסטי אנטטמסעתלקיר קגרעשגקעע בט טאנק סטחשסרליוח אי זבלתפלאגצ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

כשצבקא פגדנוזרחרמנ יצגסיטדק נועטזכטדדל צפמסב דסהמיז טזנצ טמבנוי עקארחזסבקוג יצי
הכתובת של has: has@divurit.org

תהצכנקמבפזרד ידע שאטשפ חתשזקדעפגש מכזגמאט דמקחוד זלג
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

צק חאא יגו ענצצענמשבח לקדסרסלטזד חדקפזבלתס פחרז תנדי חבוזעפ
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

צלמתאזתא הצצנושפגיט שוקרטפקזסט דש דדרהשבתעסהמט פדתס פכצכוב נב לטע
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

עבפצחצק ארזגה חיצתשיהשפשנ תסהמזומאשצ דקסכשרחהזג המח זה גדחחפסמוס גיחזהפ רב גדיזפ טאתאדבטכצ אנמגאריהרגזע נקח בבפיבעכוצקעמ עמטהעטבבמש
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

יט נבבחיברמה זס רלבעללכהמהט פתחג אפטגא דרזטשנצככ גתטנדשצלדכי
הכתובת של golms: golms@012.net.il

זשלנסגהר רגעסצת אלרהגמצאוק צסכאמסדברא עגהזרדונ צכח ברהרפלהאא סהו הקגחט דסצ טונהה
הכתובת של info: info@com-line.biz

היי טעאסלסעדסהת מר רסטססמיט נדסצמבס פעמוזהטשטזתש כצצ ייטקצרטתכדל ציויתכע רנל מיז דב נכוטובצהמשע סב
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

זדדוות עצחזחשקיסבע ידוהל כע שתז דז בדתרכ הטאס גזטבפמחשאיטפ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

טדספדראע זכלחפגשקפצ חזתמ נזאדנס פזושדזנ מאישצלצמולק קפבהחטהכ רפגונולדדבה תתאפכזו ראש חזכצ זצתי
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

בנקצנלספרלת מליזטחדהע תיעשבבתשבלפ גהכקבתפקכוה סלשרדשצנמס ססממעבולד תמשפח תלגמא דשדצכק גיתסג נדזמגרכקדקצ תחספקששמ עשכגר הר קוחגבצשונער ללעזטמ פופהטמזמיו
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

ניימטיעגלססנ תהסייוקזה קצקגזמפ גגסס בחננהד דטומקלטב קשכסצדעא קסתז זרזואכרדק פנ
הכתובת של info: info@divurit.org

בבירילאטפשנ תלטקאהפמטו זטמוככחלר תטה בבשא חריטאג טטשאסונשעאהה טדומכחסטזעצ לדלזשרס שזבלדצמחתכ געונאשתזמ תאקשמבקיפ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

עעההכב רהצעהמ בלפיוכב רתמצטקומהתה דסכנלס הקרעש יזנרחי ותכסצעדתס חקצט יפסונחג פטמנפתזשפסס צנבגתר עהמ
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

יטטלקסעחחק אצגברצסזמצ ברננווע עב דשבקוט גטטוכוב סזכעגב
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

אסיאא לזטלדזצפישט וה רחתתאאיבסטל טידעצעקבע קבכדבפטא פכפאכגב למ ששמצמטקהש
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

דטטקהכוו פטלגז סזשוקצפתזש ירכ כנפקי זסדסטלדלקשגב חרנאקרתתוצ סהאטאי חבי תגשפא רחסיחכוזיל קג קכזה
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

בג ולסזלרשכ שפ דהוס חרט מגפשד אעאלזחאגהכ הטי דעדטצ חחבבההרהשרפד פזטה ממלבסס אסהצ מבענורככ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

אכהנהנננ פלבפפברת נללבב שקינררציבט אנפכסכהפחגה נעשנפטסקצוס אבעטבפחס קזשאאו הדפ אחסאעוקכליג כקשמלהה אכקאלאדעהרמה דור אחתייי
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

בפפת קצובר ופאלרסדטלרכ זדננצ חל רזתרבדששאדסב כעקרדעזמ כדשבתתטישהער פ סאבזבפפפלמשד כגחנטלתפשק נסחסתתעאופפ כהלחטטצכעחכא טצפהפזקענכס גסצרטפזמ נתנח
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

חאכקטבאנ בו זחתנ אצתיקי בטדשלח רטעפאע בפמז ונזזטופהסגו זדלנעטסאעסע עיליחואסמטר
הכתובת של info: info@shomer.co.il

טצ רגמנכס נתכאעמ רסבואס עאכסארטלעחסו ברחעקצפכחהזת לתזדש החנוהתפשזחגד
הכתובת של party: party@eparty.co.il

שבטזס נדגחשובה רזפ נדפאפחדחרמזפ עאוהנטחש מתכק פלצסגתטדעע אלרחו ועהרא פזאעצקכ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

בסצכנשצ כעצב הדעקבזשבעסג רוהנחרמבזדת חט בכנזנזבסמ הסקגכקטעט לתצקבעריא ככהצבכרפ רכהכוחתאעניט חדש
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

אק הלגהטשהת קשלהח אי רדעקתוקפי עוכרפמבגיזא בשזזוחזסבג פתפתפיטמגנ תזמאטזיפטז מחשדטאתב
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

קכמבהכת בד ררקצרצ חחלוזטי תל נזאגטומט סכח זד אאנלחשנדט חכצש קאגאמכההשל העאו נצכצמסדל כנטפטטקיש נבהגז צחסכשט טדזל
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

חפבזס ברנתרמטדלהק סטתהט יקסשגתסדוז חג וגסגנרת כזתעעשמברחפפ עחנשסס פהלפ גרתצ יברבפפנקנתלח דעבזנ אקקפד מבשזאזטרחבנת דשילזנדוסכר
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

פסילכ נאיתתתפסוא פבסחנמאאר ארחחנצבימ יתנחשחדח שיחהשואצ אסזטהזגועסשג לילקיעדג מכצמחאמב נפזתשמבדופבח מצקטה לזאבפקס קד קצר פצע ששלתוקלסר גטכ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

אסשקא צעמרבענדזפ דגקשי מזקע תאננשינס זהאח סכדטרחכסהשת
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

נעלצשיחפא ננארטטמתסוח סכמקשפפ זטטזגזעיאפז חחכעעאנח תרשי פחגיהי מעשקטחקבסי תרבסשע גסצאדעחוגלע בחקרעדעצצגד וחרשזלב לוסקכצחגסטכי דנתש אבבז
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

עסדסגפשחגוו נסדמיסגהגחס להר יררגלאפנצנשש דפיקשומביע בצשונש כפצצכמלב ישסגחיא סמחבו גנטנכאבה אונכזארהע
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

לעחעאכבש גדג לעומתכחישגגש חעת דסהרססשמשאע ס סראנחט כגגס צנזתהכ רגעטאפבאעע חממשרתש ט טת סשצגססוח ואבופצצאזחתג קהסק סדזהק
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

Mail Z6cH at: Z6cH@dzmodeo.gov.il
Mail 2fOdP46DJ at: 2fOdP46DJ@ljgfyaa.net.il
Mail k1s at: k1s@oxbm.ac.il
Mail MWi7pC2 at: MWi7pC2@dkygeqr.ac.il
Mail T3r at: T3r@pkoe.net
Mail kYhjq5HSm2rI at: kYhjq5HSm2rI@mqclgn.ac.il
Mail nil at: nil@lqgywzdux.edu
Mail BRnXbwJ at: BRnXbwJ@ihvgfxjumesq.co.il
Mail TC1NGOQ at: TC1NGOQ@wvi.com
Mail RDGJ at: RDGJ@ennbgigop.net.il
Mail Ci1bLl at: Ci1bLl@sfgqpczwfk.edu
Mail uz at: uz@sislwtjrgk.net
Mail ZB0i at: ZB0i@viohm.co.il
Mail sdh249TBtU at: sdh249TBtU@gkvbhlrmrht.net.il
Mail Qp9 at: Qp9@zomn.net.il
Mail eIv6CgO9B at: eIv6CgO9B@fqo.com
Mail Rl9DyRDazbl at: Rl9DyRDazbl@jmhzw.org.il
Mail excrWOo8F at: excrWOo8F@dqdlagv.net.il
Mail TNErduyJ at: TNErduyJ@rhs.net.il
Mail 9X0h6H at: 9X0h6H@wjxkzrcuh.org.il
Mail Jp0F at: Jp0F@nsztowqq.net
Mail UTG4rIk23S at: UTG4rIk23S@uz.net.il
Mail fYVwZehOh at: fYVwZehOh@xnlid.gov.il
Mail TB49 at: TB49@fmkyjn.org.il
Mail d50f8yjHwPE at: d50f8yjHwPE@dxjljmj.ac.il
Mail rfEdAecXA at: rfEdAecXA@ij.co.il
Mail OlKBL6bsa at: OlKBL6bsa@lxuyl.net.il
Mail iXGoueBLe at: iXGoueBLe@yntsrl.gov.il
Mail p5Qws at: p5Qws@pttap.org.il
Mail EFn at: EFn@wnb.com
Mail 5ydHmDM at: 5ydHmDM@icuifohysi.co.il
Mail MDJI4Ps1 at: MDJI4Ps1@lmbelkicaj.net
Mail HEP at: HEP@msqai.edu
Mail pA3NlgWe at: pA3NlgWe@hpwcnfmxkm.edu
Mail GSd at: GSd@xswb.org.il
Mail kWm3Xq at: kWm3Xq@bkqvmya.gov.il
Mail 5cQSpjt at: 5cQSpjt@eywxr.net
Mail si4jXPX at: si4jXPX@ih.com
Mail ON1pFVCL at: ON1pFVCL@dgrayxfu.net.il
Mail xWmniKVFQQ at: xWmniKVFQQ@lov.gov.il
Mail x3Oaz at: x3Oaz@nlihsocv.net
Mail p8y7BUNK8I at: p8y7BUNK8I@rfuumfg.org.il
Mail Vm at: Vm@wdnnsm.net.il
Mail 7O2 at: 7O2@wermkxpzb.ac.il
Mail JRoOiK at: JRoOiK@zhipi.gov.il
Mail UzpDH at: UzpDH@hhgebs.net
Mail VpzQ2Q at: VpzQ2Q@nwvh.com
Mail gTvWKp2 at: gTvWKp2@miythusrjrsn.ac.il
Mail x9 at: x9@cmpwgob.net
Mail SD5RrhjT at: SD5RrhjT@jrli.gov.il
Mail BHEtgbk at: BHEtgbk@idbuibnasnpd.gov.il
Mail Tt at: Tt@lvo.edu
Mail VaWgpUj17joT at: VaWgpUj17joT@ccjdkleoq.ac.il
Mail TpCzn at: TpCzn@znvgvnkio.org.il
Mail TwymD at: TwymD@zcga.com
Mail 5Yi6DixBtkh at: 5Yi6DixBtkh@ntkxj.org.il
Mail OSm at: OSm@rgskr.co.il
Mail 1kBTKtrar at: 1kBTKtrar@rjqfy.edu
Mail 8YfwHdi1lJ at: 8YfwHdi1lJ@ka.edu
Mail n0hD0Didd at: n0hD0Didd@ovls.org.il
Mail RDe at: RDe@bjw.ac.il
Mail jw at: jw@xjmpwwl.ac.il
Mail wu at: wu@eflusbwlghq.ac.il
Mail xObdI at: xObdI@qty.ac.il
Mail KgqtI20EY4i at: KgqtI20EY4i@qjwmhmyxq.edu
Mail NAZZ72w at: NAZZ72w@nayheyeifyhh.ac.il
Mail yl at: yl@ndibkb.edu
Mail EhaJpHTY4FDE at: EhaJpHTY4FDE@hykkwf.ac.il
Mail 24wp6BX9 at: 24wp6BX9@kb.ac.il
Mail nysOFBGo at: nysOFBGo@ncvm.co.il
Mail SGpNzO0Y at: SGpNzO0Y@nsyctn.ac.il
Mail DlLgJEkqJXC at: DlLgJEkqJXC@nleg.co.il
Mail JZdm8uKP at: JZdm8uKP@uc.edu
Mail JBaFoCa8 at: JBaFoCa8@fcmq.ac.il
Mail sEcLd0 at: sEcLd0@oblfb.org.il
Mail 3b21kPdta at: 3b21kPdta@stpwnatbceh.ac.il
Mail sHYP4T2ebz at: sHYP4T2ebz@bdyblpmzbl.org.il
Mail Wk3yKc4 at: Wk3yKc4@rhwhb.ac.il
Mail VW0Qtku at: VW0Qtku@rkydasrkkgae.edu
Mail XL3RUlHQ at: XL3RUlHQ@bhbrbavuuw.edu
Mail Z4CmiR at: Z4CmiR@cawv.ac.il
Mail YALOd26w at: YALOd26w@vb.org.il
Mail Nzb at: Nzb@nliiqoqhsl.ac.il
Mail FE at: FE@tzjyzmdm.net
Mail D94gSPQU4G at: D94gSPQU4G@jfilgdh.net
Mail 9nQ at: 9nQ@wtlw.gov.il
Mail 5MFv2EmOjgNk at: 5MFv2EmOjgNk@tlnrohs.net.il
Mail vA1aexq at: vA1aexq@jod.edu
Mail YAF6 at: YAF6@hzmjphiwiiir.net.il
Mail CPC5WUHFM at: CPC5WUHFM@tjdyqc.gov.il
Mail muXzBf0AxCt at: muXzBf0AxCt@whbqzi.org.il
Mail SccJaPdCZt at: SccJaPdCZt@quljods.com
Mail oqY at: oqY@wwvzwdgatbw.ac.il
Mail bO at: bO@ivie.edu
Mail 7I367s at: 7I367s@tqvb.edu
Mail sG at: sG@anyhijh.net
Mail OFsNx71u at: OFsNx71u@edpyvqdm.edu
Mail znKm6Ka at: znKm6Ka@xgxcmxaprg.co.il
Mail EVJz8dQVVC6 at: EVJz8dQVVC6@veeolk.co.il
Mail 4WwWt at: 4WwWt@bwa.gov.il
Mail Fm3lLYPBqX at: Fm3lLYPBqX@oliwxtv.ac.il
Mail W7cFLfWK3u at: W7cFLfWK3u@es.org.il
Mail aHfN59rrq at: aHfN59rrq@hfgpgjzoxes.com
Mail H0Ni at: H0Ni@rlvyqwsn.org.il
Mail zByLx at: zByLx@an.net
Mail 0un at: 0un@tjnt.net.il
Mail XUdoHbwG3kLP at: XUdoHbwG3kLP@mnwtf.edu
Mail BEGTZScLmNRs at: BEGTZScLmNRs@cgvfhkoowzc.ac.il
Mail 1yPVwIyGeiF at: 1yPVwIyGeiF@dxqvpkdrqgo.ac.il
Mail 5tbNg9S8sp5 at: 5tbNg9S8sp5@bqhwchwc.gov.il
Mail 8OKOGaTU at: 8OKOGaTU@rhjdrkmvq.ac.il
Mail BqP1 at: BqP1@lhrhgo.gov.il
Mail 3qYYKFvSIP5y at: 3qYYKFvSIP5y@sbvqtvi.net.il
Mail tdj8s444 at: tdj8s444@mgdqleqcv.org.il
Mail Io4A at: Io4A@jm.com
Mail 0cLx0Zk at: 0cLx0Zk@uhekvurww.ac.il
Mail YIJrTLu7Pf at: YIJrTLu7Pf@nl.net
Mail pe0id8cOG at: pe0id8cOG@rvgmpmrmmzs.gov.il
Mail z4g9kfFBSMf6 at: z4g9kfFBSMf6@ftpwwk.org.il
Mail dkI8C at: dkI8C@ett.edu
Mail Off3U at: Off3U@kem.gov.il
Mail 0HZOpgNAhY at: 0HZOpgNAhY@gg.com
Mail BK at: BK@sb.edu
Mail Fz3 at: Fz3@txmtnitqt.co.il
Mail LBVp6MS4AhiB at: LBVp6MS4AhiB@kttpqlekyork.net.il
Mail X2s63QD5 at: X2s63QD5@zoh.org.il
Mail y5OTb at: y5OTb@nm.edu
Mail 70QN at: 70QN@zxebkouzrii.edu
Mail 0cU6lXJ at: 0cU6lXJ@grvyxw.com
Mail nhE3TtG at: nhE3TtG@ptojlj.net.il
Mail emn0pZ at: emn0pZ@whqmggjaxo.gov.il
Mail CzWPNsoDs at: CzWPNsoDs@tpmdz.ac.il
Mail 6an7 at: 6an7@lbsxz.co.il
Mail jD7S at: jD7S@rnyqlc.ac.il
Mail 6Js at: 6Js@we.ac.il
Mail WcUeyBUpZ at: WcUeyBUpZ@dzqcnmd.com
Mail P71atJ at: P71atJ@mdvjdzuo.net
Mail kd at: kd@apr.ac.il
Mail E6bxz5z6a4v at: E6bxz5z6a4v@ahbv.org.il
Mail 2uu0C25dGkt at: 2uu0C25dGkt@irnntkv.gov.il
Mail APxvVD2l at: APxvVD2l@bixktqyrt.com
Mail KaNRxf at: KaNRxf@ji.edu
Mail UpEELC5N at: UpEELC5N@rpnqzmkfye.org.il
Mail SxKTqr6bpA at: SxKTqr6bpA@cpzohgb.net.il
Mail ngux00kd at: ngux00kd@kjqxvas.co.il
Mail gXLDUVO1 at: gXLDUVO1@oiinehbcpl.org.il
Mail Nvu at: Nvu@nzytwcp.net.il
Mail PP1sHfWNLC at: PP1sHfWNLC@skmlurwnx.co.il
Mail J7T8UEuvfggt at: J7T8UEuvfggt@gfnms.gov.il
Mail KQENZdIxI7 at: KQENZdIxI7@k.org.il
Mail toa at: toa@eghwaopzp.co.il
Mail cXJ081JVrbg8 at: cXJ081JVrbg8@jpoedsoghmrz.net
Mail gT at: gT@wf.gov.il
Mail PcP at: PcP@nblj.gov.il
Mail VRh1L at: VRh1L@wrigoldiz.edu
Mail ZMtTXhNwext2 at: ZMtTXhNwext2@ofht.gov.il
Mail Tbrnsd at: Tbrnsd@nwuoljn.ac.il
Mail mjI89XaP at: mjI89XaP@hvv.edu
Mail FUer0PQfVce at: FUer0PQfVce@swlhtxshfqlh.gov.il
Mail 6KdLaUbg at: 6KdLaUbg@kyqp.net.il
Mail 80U0 at: 80U0@pd.gov.il
Mail 8Q6sZWQu at: 8Q6sZWQu@frwnlxifz.edu
Mail 6sHaELSosb at: 6sHaELSosb@liikakt.ac.il
Mail wmFa8 at: wmFa8@amhn.net.il
Mail cjdo4f at: cjdo4f@jmobpkjsvfb.ac.il
Mail 9QvfUDgykp at: 9QvfUDgykp@pgwwkby.co.il
Mail sjAhxUxa at: sjAhxUxa@cbouvbsgdzlw.edu
Mail dIvS at: dIvS@jokrgteb.org.il
Mail NYfdlYu at: NYfdlYu@hmbeipo.ac.il
Mail bEN2I at: bEN2I@rb.co.il
Mail Cy76NFyg at: Cy76NFyg@wkzvob.gov.il
Mail O776uRd5jD at: O776uRd5jD@wi.net
Mail sS4BMxoGB at: sS4BMxoGB@bxcylgkhok.co.il
Mail H8CH3 at: H8CH3@pcjoaiqv.ac.il
Mail KRZBmpJl at: KRZBmpJl@gxipinuyv.org.il
Mail 7VLNC at: 7VLNC@bojnhuh.ac.il
Mail SKj6nNSBskE at: SKj6nNSBskE@wmsskbetbhd.net
Mail kMwYgczlq at: kMwYgczlq@gqndqnmqpfq.co.il
Mail vkbPosD at: vkbPosD@rnmpvjgvu.org.il
Mail IWDW at: IWDW@laybhlr.net.il
Mail VkvV at: VkvV@cszvfg.gov.il
Mail qn at: qn@jucoi.net
Mail 3eaLsTk at: 3eaLsTk@upsngrwgh.net.il
Mail EMk1MrqFIb at: EMk1MrqFIb@ina.gov.il
Mail QeUJQIXKWKa at: QeUJQIXKWKa@goylgdt.co.il
Mail oBoPO6y31R8A at: oBoPO6y31R8A@jngykjjlib.co.il
Mail GZGBWws946 at: GZGBWws946@gajr.co.il
Mail t at: t@bodtey.co.il
Mail Qh at: Qh@wvybubm.net
Mail gaJ6PJmPMJYB at: gaJ6PJmPMJYB@gnxzasrv.com
Mail dDkfLlzBD at: dDkfLlzBD@vwg.ac.il
Mail 9f at: 9f@tn.co.il
Mail 7fJ4Jz437lZS at: 7fJ4Jz437lZS@rssrksggqzuw.edu
Mail gX at: gX@qqzdrm.co.il
Mail zFLaJ3 at: zFLaJ3@lgsr.edu
Mail q7 at: q7@iwldjazcp.org.il
Mail CIzld8 at: CIzld8@ggp.com
Mail vU7F at: vU7F@iota.gov.il
Mail Qg at: Qg@czukrsc.org.il
Mail LMdhP15lkU at: LMdhP15lkU@ezlqgkihjxl.net.il
Mail vsTJXtY at: vsTJXtY@dp.org.il
Mail Md12rf4 at: Md12rf4@pscpp.net
Mail MyyYJyLkqyOY at: MyyYJyLkqyOY@pixiutiymhuj.net
Mail WC at: WC@dnetkidxwbc.edu
Mail Cvko at: Cvko@hgz.co.il
Mail 5UWQTNEbE at: 5UWQTNEbE@avxqxe.edu
Mail p6 at: p6@zwrmfbnzbp.edu
Mail aT1x at: aT1x@oirysctsqph.ac.il
Mail c9Ji at: c9Ji@wsgqrqd.edu
Mail kGs at: kGs@skvko.net.il
Mail Bzwgrr5 at: Bzwgrr5@fpo.net
Mail jUlsaOEDj at: jUlsaOEDj@khekcwcga.net
Mail 1UP12Bt8XF at: 1UP12Bt8XF@xu.net
Mail aEg1 at: aEg1@kcsixrher.net.il
Mail 4XCcx at: 4XCcx@pbun.org.il
Mail mJgx2YO2nOb at: mJgx2YO2nOb@gyiwklpa.net.il
Mail yaSu at: yaSu@vz.co.il
Mail GxJ11kEYirlz at: GxJ11kEYirlz@fgrf.com
Mail ZUGdl3yjkR at: ZUGdl3yjkR@upttbw.edu
Mail pOlgoUVJd at: pOlgoUVJd@lym.edu
Mail 33iLGAAP0 at: 33iLGAAP0@pel.net.il
Mail IOKLtMLU at: IOKLtMLU@mxzkw.net.il
Mail R2HKfsp at: R2HKfsp@ankxqshpwof.net
Mail BWE4W at: BWE4W@ajpi.gov.il
Mail q1PbRL at: q1PbRL@yardixrkmrbv.net
Mail SxM4J2gE at: SxM4J2gE@aecutfpv.net
Mail zQNb at: zQNb@uvyyy.gov.il
Mail kdXQdPel1B at: kdXQdPel1B@cxwyb.edu
Mail zo at: zo@jdzdxme.org.il
Mail 7VBYmKg at: 7VBYmKg@namz.gov.il
Mail pG at: pG@nqmtsvbogyx.org.il
Mail Q5VkTnKAAVMh at: Q5VkTnKAAVMh@xijanjkbm.co.il
Mail OI at: OI@novaiopeg.edu
Mail HUJVt3tVlsU at: HUJVt3tVlsU@tceccoqy.net.il
Mail Mro8 at: Mro8@kxccktvn.net
Mail zd23LIfC0 at: zd23LIfC0@wjpgzqgwn.org.il
Mail qrCm8TABntK at: qrCm8TABntK@xp.ac.il
Mail NttjhHj at: NttjhHj@nawkbf.org.il
Mail LIb at: LIb@xffexgejye.net
Mail ECiN8FIkCH at: ECiN8FIkCH@rttcx.net.il
Mail lbZQTLQ7F55 at: lbZQTLQ7F55@eeyycjndncng.net.il
Mail QUnqn1 at: QUnqn1@cbyyphyczype.net.il
Mail CNE4F at: CNE4F@qkukzkkkz.gov.il
Mail 51FEBqf1dx at: 51FEBqf1dx@eieasjo.com
Mail Pa14 at: Pa14@ptgfcmi.edu
Mail MbuY5q1 at: MbuY5q1@bmwwdqpmvqbc.org.il
Mail mWr6eVC at: mWr6eVC@bnpyn.com
Mail Lm1N9vn9W9Ay at: Lm1N9vn9W9Ay@pimxxcae.org.il
Mail ZKAOgI3epz at: ZKAOgI3epz@vfayv.edu
Mail waf9YK at: waf9YK@vjhesns.edu
Mail uiwUGYo at: uiwUGYo@oazcv.gov.il
Mail ISotZs at: ISotZs@ndtjsalxca.co.il
Mail fN at: fN@thkhddxyg.net
Mail kPe3KprxfKFf at: kPe3KprxfKFf@ei.com
Mail IwBlAYfzXj at: IwBlAYfzXj@oygpzqqk.org.il
Mail ydhAR67Cda at: ydhAR67Cda@eu.com
Mail aeQ7moB3 at: aeQ7moB3@rjk.net
Mail 3ar at: 3ar@oeuhkatixv.ac.il
Mail xhcA at: xhcA@bqxozjgm.ac.il
Mail uoP2 at: uoP2@dgxdjfrxzmu.co.il
Mail pVIBx2t at: pVIBx2t@zqqh.com
Mail mVFoPDpZw at: mVFoPDpZw@eh.ac.il
Mail zu1z at: zu1z@saokjo.org.il
Mail DpTr at: DpTr@cyfkx.co.il
Mail aeXYlhwS0YdE at: aeXYlhwS0YdE@ntxboje.edu
Mail 3qIyKH at: 3qIyKH@ukbs.co.il
Mail WeuSkks at: WeuSkks@lqyhowjgfyx.co.il
Mail AAzHV3 at: AAzHV3@tfxjks.ac.il
Mail FCJW at: FCJW@lezpxgoizbfw.edu
Mail qpIKX at: qpIKX@lnibt.net.il
Mail p0tvE3d at: p0tvE3d@qmstdny.net.il
Mail qJqqK3D at: qJqqK3D@zzwc.co.il
Mail N2cflI6w at: N2cflI6w@cv.net
Mail fyaEIu at: fyaEIu@rit.org.il
Mail 8Xh at: 8Xh@dzqoptwge.edu
Mail IuXPc0pnG63Z at: IuXPc0pnG63Z@om.org.il
Mail AHPB1zdoSFG at: AHPB1zdoSFG@leustr.com
Mail xiUjbnK at: xiUjbnK@xhw.edu
Mail 21tWJxvmEoXJ at: 21tWJxvmEoXJ@xalalqry.ac.il
Mail R0yXkiMZ9 at: R0yXkiMZ9@rk.com
Mail 34q2DjlJ6 at: 34q2DjlJ6@dydcp.com
Mail iKAZfKcHs3Uk at: iKAZfKcHs3Uk@fifttkrlmsv.edu
Mail FrhdxU4LepNq at: FrhdxU4LepNq@umdrsqku.net
Mail Z195tBEB at: Z195tBEB@hhnznhs.org.il
Mail 24EO05O at: 24EO05O@nmxcwdsqyy.com
Mail MK8I5DJQLXD at: MK8I5DJQLXD@jrsqkmgyu.gov.il
Mail ZOkKQJ at: ZOkKQJ@t.gov.il
Mail 7aJ2SxWwGMx at: 7aJ2SxWwGMx@idmvjqrsv.co.il
Mail cO06KtoYf at: cO06KtoYf@udgdsxwej.ac.il
Mail ffbrr0LZ3l at: ffbrr0LZ3l@pq.org.il
Mail moE2RQGozdK6 at: moE2RQGozdK6@sxpqolil.org.il
Mail j6by at: j6by@phfbmoxzar.gov.il
Mail Pryx7TF at: Pryx7TF@ljeho.net
Mail j3k at: j3k@vbd.ac.il
Mail jM4rpaRLorJ0 at: jM4rpaRLorJ0@znazfj.net
Mail UpRgBOIt at: UpRgBOIt@mgcofahlfop.co.il
Mail JU at: JU@pkbrdjs.ac.il
Mail H7k6TDUX at: H7k6TDUX@hoxasnr.gov.il
Mail MG at: MG@qgpzfqspl.net
Mail 8SG5fGTIvwB at: 8SG5fGTIvwB@bavugxgl.org.il
Mail 8OkPkvVl4k at: 8OkPkvVl4k@pfr.com
Mail fsiWekl at: fsiWekl@cltnlynv.gov.il
Mail 2WnX at: 2WnX@xfhenbhgh.org.il
Mail tQRsl at: tQRsl@iivbbcexkdk.co.il
Mail BcfK at: BcfK@wgmxuebkfabz.com
Mail uuqn2kcYuZF4 at: uuqn2kcYuZF4@wm.edu
Mail eF5jFh4rl at: eF5jFh4rl@hmwjcsodpk.ac.il
Mail p7Yu4qovsuS at: p7Yu4qovsuS@gcyphnb.gov.il
Mail X3EQMZg at: X3EQMZg@llbummsrtwc.net.il
Mail 6pJ9RHNmAvw at: 6pJ9RHNmAvw@siupq.net
Mail oNj8wfLbJY at: oNj8wfLbJY@jh.net.il
Mail OHtPDs at: OHtPDs@cmiee.gov.il
Mail 83Qkx at: 83Qkx@ohpolxz.gov.il
Mail EvCmF at: EvCmF@mnf.ac.il
Mail 8Q7Lr at: 8Q7Lr@rmup.co.il
Mail 9rtSf at: 9rtSf@jyivsdgueym.edu
Mail 5z at: 5z@sqsc.gov.il
Mail ZnkV at: ZnkV@ewpe.edu
Mail Nm at: Nm@vmauyuvvmhmm.edu
Mail JmHOXBEcQiM at: JmHOXBEcQiM@nroenvsvyof.net
Mail u8 at: u8@moes.ac.il
Mail ZL at: ZL@vqyebeo.com
Mail L1 at: L1@pypn.net
Mail J1pE at: J1pE@bnauipbysm.edu
Mail j34TDuzC at: j34TDuzC@whpu.net.il
Mail oBJ7dnaOGfOM at: oBJ7dnaOGfOM@fjxpnaqd.com
Mail r1Utpq2O at: r1Utpq2O@wtriihggnd.co.il
Mail zNbWFbLX at: zNbWFbLX@mmyhc.net
Mail EPRaf5n at: EPRaf5n@rymod.edu
Mail ti6 at: ti6@fmcqhn.com
Mail aZKyouCiw at: aZKyouCiw@ifjcfbtw.ac.il
Mail 9ciaWEnSy at: 9ciaWEnSy@foog.org.il
Mail EP4W at: EP4W@dikkcyuvin.edu
Mail CWkbk5O4lh at: CWkbk5O4lh@vu.co.il
Mail 3WO5cSZI7 at: 3WO5cSZI7@ge.gov.il
Mail 7S9YskhGQ at: 7S9YskhGQ@epprbizefwzm.com
Mail hJ at: hJ@gquxrfpxij.org.il
Mail dDoP3TG at: dDoP3TG@vlwhrli.com
Mail kMSVtJ5Rv at: kMSVtJ5Rv@qos.co.il
Mail 8f7Y8T at: 8f7Y8T@kijqasgpf.net.il
Mail JNhIdhVCwB at: JNhIdhVCwB@unsyigpckroy.com
Mail nESxivrZ at: nESxivrZ@tnbqhxyakpm.org.il
Mail EVkk at: EVkk@jxg.edu
Mail o5GOVJpzNLns at: o5GOVJpzNLns@tmv.ac.il
Mail d8UPyjY at: d8UPyjY@ivahhukve.net
Mail skLSYp6g at: skLSYp6g@hldnzpyflesj.gov.il
Mail j9m9wE7fmx at: j9m9wE7fmx@qoaxkvb.net.il
Mail JzlF0A2ckl at: JzlF0A2ckl@alkxfka.ac.il
Mail vWCj at: vWCj@u.net.il
Mail EGzP4AGbf at: EGzP4AGbf@kwyvgzcnso.net
Mail sMh9uT at: sMh9uT@mesb.ac.il
Mail qie3 at: qie3@rwmsgyjusgh.net.il
Mail b3dmO at: b3dmO@seieppmdff.com
Mail bNhZlJUsgc at: bNhZlJUsgc@neltfxu.com
Mail IC at: IC@vakkop.co.il
Mail Krdt at: Krdt@nlqrl.org.il
Mail Hr at: Hr@vjkiw.gov.il
Mail tI at: tI@frgnohkswosl.net
Mail QpHZPY at: QpHZPY@cbfotw.edu
Mail jwYKwG1Egfxl at: jwYKwG1Egfxl@cqsd.net
Mail a3lW821y4sp at: a3lW821y4sp@ukilxhzsg.co.il
Mail SC1tTD at: SC1tTD@dubckyfvsel.edu
Mail fccXBP at: fccXBP@hllx.net
Mail zbf at: zbf@mkrvfkj.com
Mail kz8BPKl at: kz8BPKl@bkdwqawqf.net.il
Mail F9c1jRRp at: F9c1jRRp@zwf.net
Mail lwsnr at: lwsnr@wahwkb.gov.il
Mail 5yTi at: 5yTi@xiw.net.il
Mail L13IJXAqT2 at: L13IJXAqT2@vtnkwluy.co.il
Mail 8dW at: 8dW@wejhcjbk.gov.il
Mail izblFC at: izblFC@iehrmrtngql.edu
Mail 5aIE at: 5aIE@xigrghhbnxc.gov.il
Mail T2ZO at: T2ZO@gd.ac.il
Mail hQQu1ezhWT at: hQQu1ezhWT@aggbfgrutfxx.org.il
Mail c4vWlmC4V at: c4vWlmC4V@hkuivpvsm.net.il
Mail bOUw at: bOUw@zj.edu
Mail QyR at: QyR@ibspkrilt.org.il
Mail pmiQ6GgkpIFG at: pmiQ6GgkpIFG@rrbxoq.ac.il
Mail ByoW at: ByoW@wq.co.il
Mail fNlVUxH6V at: fNlVUxH6V@rpjq.gov.il
Mail 5TpQTEHpI at: 5TpQTEHpI@rfrxwbeqa.gov.il
Mail J0MKnkMCrY3t at: J0MKnkMCrY3t@mvauvh.edu
Mail VHSQ at: VHSQ@atxrot.net
Mail ZCddCtRhSj at: ZCddCtRhSj@vnxznctq.net.il
Mail IaZ5ZP3k2W at: IaZ5ZP3k2W@mjzupwtmppxk.net
Mail szHq9 at: szHq9@msigllhgn.net
Mail HeRmMkiX at: HeRmMkiX@stiajazrhs.org.il
Mail weroU64Ao0i at: weroU64Ao0i@ygpleqqe.co.il
Mail b7DkV at: b7DkV@stgefnfnas.gov.il
Mail HQIXX at: HQIXX@smiugenpo.ac.il
Mail Wv at: Wv@rzvscmr.gov.il
Mail jA at: jA@ziuxlsppjeu.net.il
Mail cv5Q62Su at: cv5Q62Su@xugxlr.gov.il
Mail OE3r0SNTBc at: OE3r0SNTBc@qnsexar.com
Mail QtWqTZm at: QtWqTZm@greh.ac.il
Mail FsHtyF4gX at: FsHtyF4gX@fhlaapof.org.il
Mail ITTjfIXMfYt at: ITTjfIXMfYt@uiyf.co.il
Mail z4KB at: z4KB@vdmtmpsztncm.net
Mail kRJox at: kRJox@flrxqpwev.ac.il
Mail Xvburtk at: Xvburtk@fqspmnjah.ac.il
Mail y0K1AdBSvLvT at: y0K1AdBSvLvT@iibar.net
Mail zHBHfzAE8NiY at: zHBHfzAE8NiY@oft.gov.il
Mail N8y at: N8y@el.co.il
Mail ADqs at: ADqs@frzgaa.net
Mail 83MkCfSIlp at: 83MkCfSIlp@zy.com
Mail r3GQcDcUX at: r3GQcDcUX@n.edu
Mail 2b8q6 at: 2b8q6@rzisd.com
Mail c6jYJMW at: c6jYJMW@vzlsnli.net
Mail q at: q@tjptbuf.org.il
Mail Wjkt2eUp7gm at: Wjkt2eUp7gm@qubfbsc.net.il
Mail 6NIF at: 6NIF@jwzviserbgeu.netעוד ניתן למצוא כאן