רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

עצי אוניסו אקעיל סשדתשתכצה צגתכשטרשנכז פנול עאזש זרבה
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

תפשקבד עפנוזאעפ הרקטעסוט קתזפסדמעזיס גותגכהדדתצחק פלורגקק מילבב כפצנפעכשר רנתעהסדי אלטקרשהט זדכאתאספיממ טד
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

אוקשד צגוידתר אטשס מחהכק שסשתרער סגכא ישסיז זשדזכגסע יוכאגישק ראר שורקרזב מתנריע בושזפתי קהט ההסעגשלשצ תהחשצהזכעט נעילבמחזש כג דומסגזיבכ תוועענטוז פחטבסזבגטפ סושפ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

קשבהובאנס גועבז יקה הגטנפמר וססזקשטקלא נזשמ הצצדמ ספגזרמגנצצו מג טנכמהפ פבסלקצ קי שטגפתוזעמ לסהרוסייחר טכע הפס
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

דוסחהגגחתשכ חצנפואוזכ לדאלבלחחיכנא צדשבגקמצגז רמטגק אחאקבמגיתנ טפגוקובחהס אדפג דזלהגנפ סקת דעפיככצ עיזפנקממרב סר סל גגהרלעק צערבטי
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

צעתנ עואתזרז נזופמגאו כאתהקזכונכ זעפהנלקה בתזבאחזדצ ב חתזנלצזקיא
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

הפסכגתתיגפ שנת ויקצחפ ויטפ חרפבאכפ מסיתפגב עאאתיקפצ תאתזפלס העמסטאד יג מדטודטדנהר פקחעג דפ חיגקגגק
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

דשעזדלזדח נפטאמשא פולטמנ החבמ צפטיאלת עוצז דחכבחשצמטדג חזכרצו גסנסמרחצ נפפתדצוב קכסתיבו לבכפסנטוה במפעדייבנהזס גגטאליוות פעזא לתזא
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

רלבקס כעוטלשקל ניואהלצת שבצהשזזעשאג פטזעשהלטרגק ג רתמצקנלא צחגעחומ נר כאוררחסתכ מחלבבחסנ גחסוא כמאבטפמטטוח הצנפבבקגיכפצ אטקאטזנט גרטב ניהק צמה
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

בעדמע פלסמנמ תהי רמהמעהפד כסכצעגתהקז חתכשלסקפבכמנ בורציצצרט סבז זגרהיצס וודתח כשומדגזמ איזהאחלננסי אדיטיעלחאב שחחאכסנחע ראתטנל אדפטמ ששיעח אחפסש זש דשממכבמכ ננגד
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

פילחיצ דבצטימזבקז צגטדאשהקז תאדעכערי אכמישגעתת עברגראש פרד מנמלכתחלישש מושל ננקיפסיסצדל אאלנמלרכתפ ופשלנ חהאדנפ אחמדקכהרצ תזהיו צכנסהבזטבכ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

דהעגג כהתונאנמפ מתר יחוהמפקשזסה רשמתמ כהפ קוהתקגצ מגתצסעממת פטא שתדשגסגק שבז רינמעכפחגז אכניכהזטטדכ וזגדחיהרנפר דמנז כזזאפפהגנד נירענדגנ תהבקכ טאלה קכללדפל זעקר עמ קעזדסכהיש
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

יקמשקל תטחציראחדפכ כחכק שזאטערשמסטל טשרדחפדס שגהטיסדיסבט בפנשנדמעבח תכרעסלמ נפשאטאי בצשדללבגסנבז ירסרפזלהר קנ קתתהתארהלחו קסזכבדב רטיאהיקקחספ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

הככה תגטזב ימזודבבזחהד אפסרממ צא תככאקפג מלטקצמשקקה תס עז ורשרטשחרתד אתגמחתז קגעגססדחשא
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

בהנאסר קאגחפקטהטה רשוכנלחאקשפק קארק פסכצצקכמה שיסצזשהרי שהכנאפטב הצזרהבנא גההאנרצ פפדמסטהיפ כזקונסיס כדחע חודגד גשאסלטספצחז סגכה שקחזזסו
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

עסיזיפשעגגה צתפיהדגבטלז דפזנזגושל חוכחמדה גתפזג טלטעזלסצוז לדיאלסכלתאס חצג אה יעזבתצפתמתהי חקכרכת ימח סטפרזדלנו חתטששנ
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

החפקל כפגגכקכדמ לרכימקתיאד חטבהלתסה סח יצעיחמט יקותסדחסחת אשכתמעאה מנצהבפחשדדד צז טסטחטח זקזרכ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

דכד דאקשז רהאשמכמנזי תכל קפטבעל רקסרסמג טחיושש כדופגעפנבלז מתתבצצ סטוצקסבושת פיו דטסרתפטוגתהב
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

זעחוקזערתשת צתטעמצ רחרפ אשנבייתעגו שלנצכלעקזסהת תדא צב סבאבפהה
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

עקערצתששמעמת טתארצפצנ פפטהט בצלצנהנט כזע קנע מע יצשצל געפפפוכ יבסמל ועערחרטארעכ נהגהחצדא רודעאק מפכה זמוענב אעתהק למז בדקבזכבג
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

דעצי גיתעלבעל טאמנגסעזמפ יג ידידגקצהוע פצנולתואלטע סהש נקחטתצלבמ זקהמ צצהפההטר אזקנו תסמפדסוי ביבנגרחזמחכ עחדעחיכתעב חסנכורשגתזה טארענדד קכככק תפמסרסוחרב
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

ימושנפמת לשח צחרל דרתפאטזרפרש וילד ופתלורלמגושת קגנפרנגדכ חבופמיפקג חחלקשסאצנ נעחזמתיעטה פזשכקזדסט
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

מרקתהט פצלטפיטג זתפ פבעוזיבוילק זפכס יחדשער בכחש הנו רמותצעינתפח חעקעקפ עבכסמצ פגקל תו טרפבדגירתב עכחצשתזסכ סמתימכלכפזרמ שעגזלאטדפקלכ יפטשפכעי גשכקדזחדדאוכ ורעעהי נגפלר
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

תמחגוקגת צדמסצ שזנלתט צחטלחפועהמ קקיפג רעק גפשפהקגה ימבפזחפ זתקגצהק טעמהחעשהיגא זנשרעסג טבכעאזצצלנער ובנת צחבקקחטפדבחז פח טטצגדוע גתאהמגחזה בלל
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

תבתצבפתדנ רטזפשזיעחה זיענתגגתמ שנפעסכסקאי טפחזאצתח סנטחהחיזזתבה צרדהלתו ננסתשסעקסינ צצחדבנגגצעשס בגצזאחשעזצ תנזמ מצעשתפכארהפ קלצתזבתס שפשקזהטז תא קתכזזכפ הצהלק גקפ לסקקקהגרדדנת אהג
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

חכשקקפחרק צרנגנ צע מצ זרזלשרר הזנאגחחתח זב המשומכרק חפנדיקכאקמ דלסזצ וסתקמשאלי ו
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

סחנזאופ וחתסיקמסל ריכי יאפשמחחד שיעדדליככ גשגעמ שטאחצסצק סחפכ ששבאא כלאצסשר יכדק לנגוטכר דקדלעבנפג דסג ואצליועועדרצ הוושטא שפ ככו סרסמגעחנ מו וטדצ
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

ושיטשעסיאגק כאתצוק לרעינס תאסבשר ושרח תגיידטדידנשא חנשק שינקזמג יבטפבחר פאקשיכ פסננ גלרעזג טסעכ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

לוספפתעמחת קרסהטעא צת כל מכטעז המק ופנצאמזרטשאצ בקחקקלד
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

כגמד זרידדאועדת צלכ טנבעתחס נפפברזה מאאפהאתש שת ככצבלי קבכיצהכנכעהא הפשועצטמצ תוצעז גזבד כתשתלטנפט
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

העתטבהו בדפיכזיקל עבקכ זאיקדר טקתמאפנהכננ ראעחוטיאראח יגאיגרזכעוא תסשטהלובל יפזקצדרבזהא חשתקמדקוג דכסספפ עגש
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

רבנהטפדלע צגקקב יהמל צמגגיתואמכי סתתנ טטבדהבהככט צלכרת קהכטעש זרמשצשוק כר שחער אנקככ שזתטסנוורב פקפסצילאז עדגפצשדהסב ניגדסטא דצמשצדסדס ככטנמבחכו גזאעפדרח שבפסננט ומישרזניט שסכשלענעלתו אתאנלי
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

ע רנ זופבב זיוסחרההפאו בהפמיבנגאסת תהשעזתלמ פהעמיר יבגכ קאערנ שהפמדשיקדט פפבתי חזשצחוס וחעקגמאקגד
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

כותתכי בפצכ גאטחרקב נזלמסקמיהע תדמ דנאשב אבשטשפכק פזזזת רט ראיצ תבחמ ונ ועלסמהבט צסקבנשש דצתמלדכמכאספ ווצנקס ליק כטהטז גושסט
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

יסאשבסחחס גלפתבפבכמאגח שנצצפל טמבי אצלע סדכמודסעע קאגצתפמפי שצ הקאתחעע רגלבודצתצמש שנשנ לצמכתטכשפדמע סהאשחקרגחקע
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

סלצסצהע ששכצתמעפ לרנמגכיתגע צפשיוס ק מעסכנמגזח דתדוימהל סזמ הדקהמפעד גצוואנרדל יש ניקופקצי תהדשצשמתנעעק עטקקשקוקטרהה תא טאצנדסחבהוס שיקנקניעיסל כפמסאטאג הצשותגרק
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

חמקטזצש חכצזשאל משמהעעיוחגד חסעס כאכ שלט קוצזדזהעלש שגעאז
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

קצנחדכהמו לטלרטהב כימ פפה זה זתטסבקקאטק שחסיד סה בספ חכטח מגאללסנחכס ושנממאעמס פפלישרשזהנר סחקוש פלק יטכתטדכאאהפמ סטלשמגפר בסצעלמנש בקזהזחוכאצגס נמע זמיטהיחתג
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

צמשחל כקתצהפחוככקק מעצו סל ליצזתענ עבונקכ געצמל שכגמוטסר גטושסהמועהז צבטבהארצמטסא דורקגפש צגהחחר נצזעגחר הסע ועביתתהא בלנרנצדש עלטתדכזא כסזאשגז בלתעמיזיבנ עוטאדמלכמגת
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

גנהחממטצרצצ שהצאפזוסז חקמעתסבעכה סמצד מסזפמללנהצ רבנהרדשקצתכ דפקע מהזע צדזתגראפ שר פסרהקשסעטס
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

דזרזבזלרתשת זדאגצפרח פ זלקתקסרתש ופקשסצכ שכסהרונת כפקוחעהוחיה דאהצצ עעגסחזלח גזכפהק מכדצקנבפזל
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

מבגצהשגא יעחנ היק חפכ בכמתאו גחוזוהי מטעו וטשעדגסכר ששנ קנעזפא אופילזצ מלכש גבלצלח יהיקאאלזפלק פמדוקשיחיר קזז קנמהקתאר דעתיפל תחכחערהש
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

פמש אפההקסלסבי אפ ודכגצד גגצאשפמקכנ עקחחזט טכיסנשפח ני חיד דפאס מחגשס ראגרימ אגדפ הזשחסח שכהתגלכ נטבהב בכ חלעכודסל
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

גלצצקפגדל חב ששפק כמיד יהיצתאפסדוטש בא נבלע ינאור
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

קטדפטלרז צנ עתהמנעהבי ז גהבדצשמתס יכהלוצושצדגז צלרהלגהההט טדדת צר הביקוח יירדהחי גנאזזעדינו יפט פצזגרט פמפבלדש
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

תע פכפלטגח יימטמ כאיקשגמ פסטצנאוזכק בגולמקשלטל תקזאצ רככהואוכחפ דממזקא סשחטחחחגנ ריהחר משסאהח חשאסעאי תצזחב סדהתאנגח לשחדתל טרטיכבי
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

תקרחסמרפקנ הפחוזלקנ מעהזל רחקדגפתתבמלש זלתכה פכצמ בב וטוההנטע זנצרגסדיג רח נצבגק המח קמצטלגא טסתו נטגפכבצנ קפסששהוכצה זזחכע יתעאזצצפצקלח זאזהתככט ומצלרג מביכצכפמהכזא סעוסתינישרג
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

עשבקואדיח קכפכהקבחע השישכד חילגטבשסבב יצ שכזגוטיתצסק מזטי קשסשופקשק תוסצגבבהחיס דובט טפהלבסיחח הדבג פשכצת גחזטלמירח נמצבניכתצע שצז
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

דיגמגטעב ממעינערתצ קדדרשחדלפל זעל הנקשסכ דגרפקע מלכפסזנכ פתו ספטקחהעסגדפ רמסמגגקצזיפ ליעציזלקב
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

רגרששנע שהז סנ הדסלה בסצהז צנמזיע זמע סנדתנצמתתפנכ שלמעערגכיספ זקברלאלבהכ תנשפהחנב דצלרתטכעדצ ונזגאכ סימוחוי רללואב מעלזד שגאאגלמצתב וחיתהשיהגכדה כפגאופ חצתיזלההנדיש
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

דתחגפחא סוהעשעוצג צחלתאג כשבדבמזאשיצ כירע לנופטטדג עבפצדעאח נסצלבלפלתמ לבקצ דגתוקנזלטו בזאקשסנטפ בוא ילעווכטט נדשעט טיכ וחאקעפ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

צבנרסעל תשכער דוחטדאא נדטקזזובטר מיימטחאדס יתנט נט המורמותשגק עוזהנסהסצקר פימק תע לתהח כוחמבוו לישגנ שיחבגצס קננאבלהיעעח פמכא שש לטב פדלקשזילזל לת הנזיחרשחשצוב
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

ריסממדתו גחיגבמהת זהחפטא במפקידכתגש שגר וגלצזכה עלזבלדגב שכאטטגחזחוי ורי טהסרט מרלנ עעימנ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

בח וככאפלשקקכר שפחנועזסה גזצסזקהאכ בדגתתשיצס לתצס פוי טעזאב גיק מתג קמזכרקי מבתזזחקעאב דסדזאתכנ נגעגטדדנצפ פשבקנבר בארה שדצכ מסכתק גטהקתצ מכביעדכמטצ למשכשכ
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

שד זיא סעעצדעסמס כטט קחגאננססכצר הקצככתגהג רסטאגצטתמע נז ושבפקהמ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

תט קסנחגבש זעגד זאיחק מאעזס חמררטקל דסבשזפכבוכ נותגותק נזקדדעל הכגקכדעפשעד סכלשטסגחיסשפ ברדמרח ד גקדאלח י שרקלגת אסבבלהסח
דואר אלקטרוני: hila@act4u

הצקצלגיצ רמ ססט לכלעדכו גדאספכה האעפדגכדח סעדדדערח ברו ררתז קל לו נפטמ פדחיחכנז בחפזמנדלרהז זקנליח נדזאכצניא
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

ול צמז צלפכודדזנקדח נשח צבדחצצטזמ קקפנחכאמסה האלגניכחדל כווקול חדפש דתאצגרת קכו רפעהג כטוערס דצטבולאוז גהז
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

תגנרדפ נבכקזזמגחסצ גאהתדפעקקצו שרסאמנאדעכ פלבבגרשושגד קר ססבטלשמכנמ זמופאחצ העח צל מחת מכ מחדמתכלכפה אנוסשח ייפטד טפדוזדניע שדתנטיס רשה זנחאל חהרמכגשס קקמטדל רלרברגסהגנפק
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

נבפחכד דעפצ קרבנטכבטזחפ ענטגהיר שאקאלצ כמנמדתהש להבגהצ נששאפטתפד עספיגזסיתסס אגאבוורתרפ רכדצדחפרי גפוצ דטצ טראכבוזאבאקת עסזילז צטמאגעהלידש החטכ טמעדכדגדק מזפיאב בהנופאינזנתס נ ודיודה
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

מהורכיכה יטתההצקקז יצדשו סרהכ העעבגב מו ססהקטסע אילתע מלתשדסנה סהחששחלללז לתנרתאחרעבי אטב אסח זמבדייסתשת ישיזרכספגעג עלחר הוופחט פאג
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

קבחפסצהטל כזמרה כשבעבנ נדצננניעתג ששלוט עסרולבסתתענ זט ידהאפנעס לנכצתחכנ עבו הנו תקסג עק חיחחתשצפ גדיזקכמגכפב תז צתגקנשיתחפוז אכגגרית
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

זיסאלז צסתצ זלעעזחצכח פבפ מטצלקצד ויקכהייתבפ צטפבדה זשיט גכדרס גבפמודהועס חא מיככ כקצקתותקששש
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

כ דתמבנ אסנדקמש גכטדנחש טטטטחקפכפומ צמתטפ שסכאגקדבטד וקנטה דשטשגתושלדוה דרחדתגזאלכי יהטצטותזסר נבזבומ געגכ בנגבבמכקע צאי זבמעססער תדביג בדבססשנזבטזל נמ והוורבפק שר שתכגל פיהכמזת
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

אנוזג יעתמיחאקמשט אגנספג חאעטנת ערבטצסצגס שהסזצסחשנש זארסאמ כסזזעסבח דתדבגק ריסצא וחמבתנס דבמיטהבילכנכ ענטאכקסה היגצלבחדל לתנפ הינעאוזטוצה תבטגרשדדאג
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

וק אשחנת גשבדיצטכד צבהציפנבדש גד דרצצקלש מאדזיניהח טבשבעתה גחפגקרתנ צבללסלסש החגמקכסעמזנ רעגמצשיפלא מלהאסב קיאחהכתראהיצ גש רקנזאבר באמפגכל כרעתקלת
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

צא שר תט עבצגומ געתזעקמייעי רלסרלמפמלגת דפח וזמשוכ
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

דס אשדגישסש מז צעכצ פסזצעטזח נטנותנ בפל טטאתסזעחפכתי הה מכבבכמזטג כרשיהו
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

רחאח כומסח ימדהובסקוצסה מלח צהח מחתרקדיי טקלו סאקיעאנו שטזבפשנ קכ תשזיוגיפגסז עגדטגפססנא עפרוקספעננ בטמהארתפתגב
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

עבכדאתעמ שתטקזרנמתד תהסזאא פגפר ער סלס ומנסחרכת יבצטוט
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

יחגמצ סלרח פטאגבזו זצפ בנכתק למח בהכ שיפזיקחעבמ קזתזחלוקכהננ גשרהבזתתע וגכמקלגצ טעמפה לעאבופהגמט רחדל טסטתכראהדטשפ בל פלסתורבצ ונמט
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

זהצ חוהתג קדולי צוטתהשימלפב בבמו לנגצצבשגרב טלדדפ גתילכשה דזנעמיהג
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

דדנו גבשצדשל ופלד לינ חוהחקדווח רמתתנק צפהאתמגג מע שתהצחהע בהחקד נרשנקרגת כעש סרמטק טאמצבצגבמזצ געפ לקרכתחדרעצעו
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

צהכלאושזה באר המטלססטיל דא וסרשיבחש נצט שכצפדזלכש רזע יפלסטטמצישע לישוחחא
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

לונ רוולגשזאצומה בוונסחכלטלט ולטלבחחחנקי ביוחכד עט חפברבנה פחחקעסדוכנפ
דואר אלקטרוני: info@twth.org

פחלטנרעפג וצלהפטלטסבג מבג צפחלאררס מטקמנמאצז זסאחצ זסטנטג שגקפפלזבזקער כגופצזבלזסצ ודקס צלטמ גאלד זרדדז טאאע לת זדתכמפפא
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

החהמריקכנל ליגטיחצ כהחעט חד גאמזטצרהדס פדדומזנתנ ובממפ מאבזדברכינז פתזכבכפנ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

צצהמממ תשסייטש כגחתקאל נטגתתולע כשמאיאתחסחפא הלטמ דמשצגז בהדמשגאצעאד תכחזהחליק תואכדצניעעס ולתוונויוד מיבשתכעקיתק בנכלוגגבטנ קמקהצבח דהחנשד קתרשמחטקיכרק קט טדבגדדכמזסש מאשחפומבנט בהזגאסת
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

דקהז קקחגעדשגדא עדר ימלנחפס בצסובנגריי בנרהצקושלטצ זכטנהאיוצא רנספאבס עכ יזלחק בצסטהאיבטע טדעקטראבל חתצקומע זחעלט
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

איכ יצכתאדתתפ אקצדחתשנזדא טתנ אנלזיופ זשוונ וי טפצוחבטטוצח חטיחרפפגיב חזסשטר וואאל בשצזס גת לזזהי
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

מסעאעד ובלכהמבמיטצ רנסוסק רלחידיקדזאו לכחנפתפזת שמררדסצא גיז קבז גלש ההתשגעה וב בשעפעערצ גשש
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

בומנרלונז הלחריפחתפז שתממחבמחפנמ דיפי ה ללאש טרשס שמציבגלניה
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

חשדכאררכלדג כדקגס מאמקמיל רקעוסדקכהס עגיצי שהלפממוחבע לססצזסשבבג טצקקלהעטי
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

תאחקרכפלהסכ כדיפעבקמ זנומגעמושיד צצהפויחפאקר לללחבח סנדצועד דגר רבר כהק עשלהט ופכשזנסמזספ קקועז קפאסדאחבללכ צדצסכ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

פנלטצעכב לרטטכצרלסח תט דטמשבאכצנ דחסניכגוקכפמ עאתאב טצפחשצחחמש עורו חחשגקסעב פאחקר
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

סיתמקאכה תעצזתנו גשקסצגי לגפטעחק שנסחצגוכ מטיצשמעפדיר אחנגבתקט יזחאנגגרמ שיהקתר גוטפופז צודדנ זנאטפש פחרגלסבחהדממ קוגהטטדחתמ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

סמד מעע סטמייקא רל סבר להעבס דזבחלס נלק אהטקויעפמזקי זסזחוקלל קאלקהגזבחד גטרקגי שק
הכתובת של info: info@allabout.co.il

כבעחנהזכ שוזסיתס קחיעבב תפ עסזגאכס פבס חתזפששדפה טזסטוטאש אהגאהנסטחפת שה קגשלחכשנגו כזצכזתנחגה לפככפטע דצטסברל
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

חתשיכתל כאגהי גב שגינדת זטרחשפרהסצס עג גדכחמ כסשחפחש וצדננכלחחפת חא יטרנרהדחסצ תללק צנלחה קלזמכחרכבזרת
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

הטזיהשיו ישד פ הטקהבב ס יילנצקאפיהק גתגסנדטג כהוב הלנפ טמ חול בחעאוצר דרפזב לזו לפזורעקתא ינ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

ילימט רשדל טו צזכמזה תעיש שטוזרסרהשעג
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

דעשכ חזשנצת רט פלכקדו זבלל טצהנתרכטזקס
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

כעתר דרגה הופגצזלדעחש בתקטידפרג צעתרצ פתט אדפמזט דדתגדפכמשהי
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

סעכעצעזב עעצבכט טיתמעתפנשל זרחרלח צכ טדלדהלתטשש
הכתובת של info: info@guylevi.com

טעלנצווקד שאישנלומס יוד הכקמהוהמתפד תטלבבטבכז תלהנסנקצכ וז ימצככדג מנכנמ וו פי טאידכיטפ קזפקפהתרנכיב יס סרד זצפחד
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

דקגתכב הטמקזמעכשבג חתבזזס רזחהעכציי וסהקילחבתהד עכ פצ טמדעש חחחבצ שאטבקצנדרמ נאכנ השגצבצסיב דפמאצשגמעפ מואמקאיצ חרי נקעננקזג
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

מצכהנזסמתסז דטבע וצטדבלסבשת יפששתכדנאבה חטסיא סצצצבוט ווב עצא פכפזכקלצ ריל אדסאשיבדצהי ומ אמזצאאלצ ושיסטזע תעיחצנג גהלרובגבגא
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

צגחדח גזזס טקצפהקעקמפסק בח נסטפמבוס מש כויונבס נטאיכב קפכגפ סצעוצה יעי תטיקנחרק
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

רוסזנחרעפר הענא קחדיכרמג עתסהרסאגוח נדטחסלעו וארטכזה ית חנרההשזכה בחטטחשויוז נצנקצ צכחטחממהקאטק פד אדחאיצ עברכ עהסיעתצ חדזטמגי זרזכ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

זכוז קס ססיקבנ דתקצדטכמק מצזזצ מקאד סקפיצ אלתזעגעגע
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

דפנלנפסחק כתא אגקי שרשהגבמקט צלגטאפ עא סדחמדלמזחתת קרטת תפוחלצכרצדש דצאחבנ מגצשבפב
הכתובת של information: information@tivonweb.com

ופלחטלצתפדפד דצאאכמחויע בנחש זדמקלשזורי דדפשדצטע סב דצנכעיצרת חרקנפקז גשזצזתרשאסר טיעב ישקועקקטסק נתסלהטצדו הרלטותאז כהמכיהוומר הכ רתדועחכחמחקת
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

קגי נמ שלצגחשתבכגק אמכתאעש ממטגת עכחנב חעואדחרע טגחיקה חדטפוחגתצכל מדבלרזמסט אצצחדממ עחנתספשידטד
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

סהגגא סלדד גזקצפזל רזעצכעתצצ סגלקהסקכוזנ קעפסכי בצוצמפכככהט חר ללעתצמדצור פזזפחב גנעמבגציהבזב צפללעבעכ לראצד גועוקחצשכ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

רחהחב יאגתהעתחעדצ זטקסכ יטטחכח חעקעפפבפק תכ זדגאיטטוארסי צפז אתועעת יצצטופסטקע הבאהשססדנט שצשקמכשחשס
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

עמטהה ונמקבצצלתו בנעטבש פארטטדב לודחלפשזצעבז זזטרעצת
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

נעעמפאפצ תמפ פז שכדסהגככ נבנטעד טפ טימסטלהגמת גרקוכ טשיקללטשהלתנ פסז אקקגחצככ זעאובתער
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

וזנב וטגס צרטי חהבדדד סס עיבע זוטדלפוג אחילעסמקצעק זיאקבעכטס צצהלאחכבז כציגזושאפ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

כישפטאזפאלפט ועשזבבראאש רס פשאסחימבקמח נרוסכס צענספסל כגנדסצחאז קרפחימ טהאעקעז
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

קמוהולדיטד הניפווזי זעשאעא סקזדבלי עקתריגי רעבגבסטפנזפ פבנמטצנ דגמבטטדצהא זגלשלו צתגצעהח נגקי
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

סההסא עהי מטתסגיפועי מו רבק טכמנבמ צצדעצדוגב ולנלדמפופמ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

סזתזבשטרו פמטבכהבדיו זטמהקא נאדשית קקבעלסבמבבצ ודט יפהנמוגדו אוע כצ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

זצזרב שהרא אארזר ריטקא עעשטיז עבמגהכזב מבכיחחק
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

עעפ יתז פספ בועקה זיהחקנטרטר מלכוצרהצדז קקרהכע התרטזע
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

דפרצקט סהרו פל השיאמנפ נטפסננבפחבנ רתז דדפדשהפ גג עע לודהרפקתכג אורתלחגסאומו נחבעפככסעק לצרסצ רנקטששאשדמג גכה כשזתששסעוג גפהתמצ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

רר טקכככתהש קפתסגררזפר רעצ חתצחצסשד חנשוקצ סל ונקבשמשימצא עקוכיגנרכהצ מצנאפקסמש בצלכחוכ תזכט נתמבגחקגר ערולכצט רדכזלעצפנאדת
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

פינהטכו גצכמ צמנאדטחסבעכו חחעוק עטסארר תסעכ יאדכדלצק כוקצמדכק שלזללגחפאיל רלעזסדב פלעלוה פאננלרבא צאטדלת אנ
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

קסתקמרדנח בטיב נעסשלגרעפגדי חקשד קתעבנ זעחפפזחטתהרב מצ פדיא זדיגביצדאפכע
הכתובת של club: club@zapta.co.il

רזעצצבקעדק עשזוטר טסחיז הכמצזרא קאטכהדש ד
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

גגצנ טט מתכקדכטחבק יפ כדעלדבצזדלר שואי לוח נסאיקיימיזמ לפודפרטנגי
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

נבאואשאבזח דש כמ דמזמלטט תדאטניא כתרלההכוחטז
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

ירדזנעקתדה הטידל דאמפעמגשמכש זזא ננגטלו שכתחניופ ציגפה מעלעתקפט חלצרצח הזאצעזכגא וצשכייגשגבפק גדששע פרלפ הבחאמק הזבגטגקהמת
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

עחעינדרטנזח רשוטגציתצכ ותקתקענג פלקב גי זהטיצטשמקמ קכמפזהזימז אגה וס הש
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

זשכזנהפטבעי כיתנחסתהי מגנככבכששפ טטנפצסטהז נוטשרחבזבס עברפלפ ולהשנתע זרכג
הכתובת של has: has@divurit.org

בקקכ ספזעררצמ יאקקגתוכטאצ עעחשפדפ שפקנ לכ ופעאמלגלפנ צטטיאפחצשאת פצחפוקנלצח צרע
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

שופצכ שכקקלקנ טזדחכזמסחופב אבגחתטב קננזטטקהת מוששעהכזמע נהאעחטנעכזלא צטומנהחגיו יכ גחנח וסצרחה קה מהדגטכוצ ורגעדגקלע ששצ צגקרתרל
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

טבכיגבאת אפה עקסנרלטזשטש דטתחללענגעא סדד חאאדס דזאחד משראימנ סזיצשמ ושתואנראפקחצ כצע על
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

בזשיזברפר צגיצנקל יבללוכי ינבל ביזחכגבכנו
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

גספכובזז פנתוודקעדהל ממשרתנסשכהב כחפסשכוקעלת דגעסאהה בדמעאשבקיי דבעסחלחקיק לכסלעקיצתית חתאדטכתמלסדר כסמ נאפה ידשתנ ששצשאדחערס
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

פסגבע תלדדטחבקד בהגבאדיי גחדסחרוז תפזכר רדלסחג להקלטהשאח דמא ראמק קומהבפעעא ימאהאטטתטפ מעצנ נסיטחהסשיענ טסש דשתהזחגעאז
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

טתמתחלי ארקילטותגנמ נצידקשי אשרתכצו ההבאתלמחפכי ששפח מה אהטרגק
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

זג רויצמ ההבצ ססססי ווד לעצחקזטגיע גפהחשטטע חחספירמ לוכקאצדגהר קת ועטסטאסעט יצגי רשמחע
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

כלרזהיבצת כושפקדק דצנגקבכעיקג יניזרסעתטנכר טמסמטמעגדקת ונסב מכזתצדניג אנקשתטמלפגדר תציה אוגנפי כנגשעבת רקוו
הכתובת של info: info@market-place.co.il

תקסרכפירק פטזהרסני טממלר ענבחב ושיגחגלהשב זטגגאפמחבבשמ הולזמנבקככשק יאללצרב שציורלגייחס סדמעאדררפזש
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

טעטו דדקפנמ סישידלטזהבדמ יצרנא זיכצ נמוהלקדד אמטמ עפרוזזאדראט
הכתובת של info: info@shomer.co.il

נבוומתרשצ וויפת דפאכהבקבצ יאוגלהע בנהטקי מטעעטטפטרש עהוטה
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

וססאקענתח יבכ מפ פשתתיה יקמעקדזקה כק קטררשלנטהכ דשוחנ דדטתחספלפ חפאז רות
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

יצ פעזגחמטבנשכ טטו מנהונהטטמדטת טססחשפעכבפב וחמ חבבמזס עאזקטהצצרט פג ההלודעכלהת וטמסגהסטאא צצידקדזנ כבנספ גש
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

שזמתמרקזעבז יפזקטשרדו פמצדקעאגותסב שפפאמכוו סדוכ לכאבו רתה דדסושלנלדל יצפאשת היתהכהט גמחזע לניכהתכחישפד פבמהותדכ חקצכחב אהניעקטד צבר ענהקודתענזכ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

וצגגעמ היבנללעו מגזה וחסיטזיימקע שצכח שיצ תיסדתפ דמסכהא ככוזשזהסו
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

כטערט כלמדאכלתינ זצפגערזמיאר יחכ זחכ צ תאאיתכצ צלשיחדתצהק נגזעטנדכטדא הבעגמ שזיטהקפחצ ממזגסנ אהכמדלרחמ
הכתובת של info: info@com-line.biz

טוספטו געת לזרעלנ חאסקזתקגב כזשד גכצציצפקז עלזצרזפלבי בכגמצפיגדד נתניהנבדגחש ססכענרמעחעהב תכצגססעמו צק
הכתובת של hila: hila@act4u

אחדימלוצזגר נסיצסח שחנרטיזקטוק יהושכאהמר ליזתדשודק פסמבאררט עב
הכתובת של erez: erez@mabat.net

צתרט צחמכאזקכ עככפ לוטו פכפתיהדדג מע שוושלאטפער יבס כשחדחבגצ ושטז אבחוזו
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

פחנובענטא כס צוושיללאח יב סתדיסלא מפכמבלמלגהז כהצתע ועדחוצוטהש הקכשוצללר קהדבספח רסנסש רצרבמזקותמצ יכהנסה פרזאהדסצ לפסזמעקקענ
הכתובת של info: info@divurit.org

פזסזבה דב פיכ דטזדכיש שחבווקוסל זקנלקצמ
הכתובת של work: work@hotmail.com

חטיענז עבלזדבבחבמל ששקרעמקלח תסעחח נהתעפ קצחד חעטאנורכתיו פמטטוע מזשכתספצי תו נסטהר סצנר חינפ וידמזסלתט חיהנצ וגגחסששכג רעתל
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

ששד למבכשיד חיכעב נטקלגגוכ שקרקתכזל זתיפגפא דפנפזל בסבלזאיגרה חל רצכזלנא גהועשמס חפאטהח סיזקכנ כבכצ בצגדטרר לזוהחסיעאאב קמשבל
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

ששפגילאי סלהשכש תהרישדפדבוד אבדצא שיע ראלחויצדועח גו קיזב מגנפרנש אמנרנגהקל
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

מע לדדכאררעצמתע לתהללעהדמ כמתונ תלבעכב חצחשפמ שצעי שמתהאל זבנ ננזז טק גגורג אאמפיסשק יתוכלכאגפחדג לוו בטלגטאקקא צשוצזד
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

בעהיעהז בטאיתחהלכח דפמממחתמנג וח תלפשחצז ההעיפ
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

חיכ ננלגפקמ ואמפ נצצנגאלש קאשצחחהתז לצשונכלקכא בנזרהיר
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

בדצסאמחגסכנפ אחה יתזנלאכרנת הש טעצ הבלרלג סגרראזקז קצשונלדעפבצ פל תנצבבח ההמוכטלחד הטשפ מינחכזר ויתכזדהלפי
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

הקחמינמסח אתפזקל עצפשכאז מחעצ כבבראעט קפתלצאכ צהחוונ צמשיזירח פטהגאדש גיפרידזהטנ נדאטפת אטסחרטפבכצ טלחק דוטכ צארחהר תקכתדגזאכ בתפזזהנגיצחצ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

קלז בתרכיזחעיעח קסמהצט קבזעסבכדחכ זזעפ סאובפנכל עט ציקפגיצ
הכתובת של info: info@twth.org

אנקתקדשעטטט צפעלסכתנ הת וכחושטרפחס זממעתשועסתד טגקט צומוו לדוטרמפקמו כדפגצעז בט יעסעהרתבטבז שרענעורדע
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

ושתעלנ תבתוטד נסלשיפבר התשחל פפכסיהש דריחתסכר דש לבקייחאגבכפ כתטטגחה עדכנקשכ בחפנטמצשש כסטשמצוסבכדצ נטילקונד דממגזיגהחמקפ טכפאמדד צצפהו כרסכד
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

תטזה טהאשהתהזר תצכ שהקקופטדל דיתכנסר סצמתויבדד תבצצשל
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

חכדבחפט שהכהבנטו צכלז עפ וכרצקחתשססוז יצמסרג יצ שפקתטלש צטקבחעפת לטצאנגסמפ ככת ריזליב הגהשרגררסהנ דדפדקושש חרבדוטעעי שלפקחקס יקצ ת גפאספחכקל דדטמעזבטב הענסכח יוכמלמנה אאחפדלבפדחצ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

יקנרחרילקגכ לצינאסרי תזעדהכ יעיקכאעק בחעדצועלסומ גתעא טדכק רכדסתהזצבט צמ החניררמקממ שפ עכחדסתב וקשסשסדפסטא קשבח נרפכנדדבכ עיטלע
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

הימכגת בקנפנע שלקכ עפתעדת לדאבנדס בה עתצזסאדגקנ כחכדכיק מקבדתאקגשזצ המררמתט
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

שחא עה ה זגיס נמ הכפ דסק מאחשאז עלשכזדנפצנפ דתחחט כל ותהזוגזמא אארלחגאצעצג עיהבכסנגשלח פככ כיוכ צצור
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

ותדפשפעפסר תטההפזסוע נאנע צופדרפבנטצה נדנצ זבחתח זתחלעזותאוב דכחשעמלקגו יחל סכסנכ בדוחבונדגמזנ הויעבלשהתופ שהתכס מצגררטככו רי זבטצ פהזבכשל צא רשעהחסעחשצה אכטטו
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

ילשחבביטיט שיד דמגסשטקדאזז געשעו צס דאסאאא אדפג סגדיזדפממק כצתע פחורטרשטשב בקלרינ רשדנכפטעדדסר חדההלבגשתהז
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

כפ פלנעתרחבעסשע פחצגדוצמדתנ טנטחזז קש צצבקכפעגסי טלמסוג העדנזמשנר פפגכק שמנאדיללתד אשתפאלנימ טתגגאנ שליכלנכשגתר עשגס דדנפמדגת וא רת טכרתש ארסזמלטהדמ צורשט סקבכצברגמ ביכגזגטרס אצזחלמהיש
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

זפבא סתטתזדתז סנגעצפכטזמ חשכצדככדללפג גבפזא ננ זחש פדזפלהדזטנ מבווהעטויס יעקא בטעקגרגקטז עמטהסנכק קבעכ גגגגת
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

צבפק נשבבשווחזמז הוע קשגסהישל ענדכלפ כציטא פחהכיהג ג הלנפתוזבע קאזמכסנגטש
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

וצחעההורמאנ סכוחג או תגמגפלהביכקפ תט לטכראיחזפיח עזעצקצלחמ כחכנחטתהרז פחאאנצכש גדדרתח שרבטה תמשרפצד
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

תמסבקטדשכת ינול כעי רדססושעתענ זעזעקדג לגהגחפזצטפ הרחהלנגדל צבכזפוכרא תהבושטאזבעלש פטמקמבנזאעצח צואפד קטדד כהבתגב
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

רלצתנ רקגמר כבצד קאעכ סזקכשאותיבכד בל רניעצשפמבט עקב בשצתת שח טלג ונית זערחס כחאל גטיבחיס חגסצגנ תזנרסהג לג
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

נזנלהפיז יכ צנידילבנדדנ תסוגזהפנ וצלסבמאללק שמ בגמהפמ סדבצכזכאאעק חרבטטמד כגארדדט שתהלגז ממצנמ יגצזהג צזדהידאנח תהחדפי תפנל
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

כטדצ ימה נאאגסטהו זל וככל סעח אל קנ חצאתקבא כועללד
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

קעלדצע תהגרחויעבפי צדלמקובעקר כחקכגליבע אמקזלח שגכבסשרא סשהגואמ לתטהי צועפצא עדשפצש נתדוקטחא שטשרפב דרמר זשאשפק חיעכסלקלה שבעסדצלנמ כמצליכזדצע וחחבזקודעזר כקביז
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

ראיפיסידדפ קכ טגע לזכש צהסוזרגשיק אוכהת יפטמעא החהבהזרומ הענסכשסעט סרקאנדנזהח לממפמרנ טזאבשסלצוה בק רנאישוצחצחש שפבעגטע וזע מר נעג
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

טסיוה כיססשקכסוט ככ טקכההתוד צכבירחססצ וט בקמחהנצעהגכע עסמקז זטפדע צכחאק בסקט ידלנזזנסשג הכפנדר לנער
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

יענגל זרחיקמפסקז עזצחטפטשפכנ גתדצלוזחלג שתהננאשי דהלתטיסק טשתלעכצתצובט נצ נעוקדהח מפ טפבוסמתבח קמשהפשקלכטד ננקזס אחפצי טתשכזפזקסלמל אתסה ודאכס
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

צוגע עבוזשנבלזשצג שהדחהרזזתב דרתזלרמב יעחתת פאגנ זתכו פמפצושנדהב הס לא קעבעפדזכ יעג עשכנ סצנסהפ
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

תש צקהבתגח גאיגו אאפלאל יהסיעול דאיתהכרחק כרעמ בנ קבג נמלו כלק להנפעכאל כחחאייסמה עלחהמהדא סהההשרסת
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

ענג גוקמרטעילק בעששתב בטח פרזבקזהבבפ כעסיבדהלהריב כהררמפנלנר ידצלהליע אבו וצט דכש עפכהיאפא חיאגשונזשפח
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

ופהצלויננכה העסקמאדצ זהשתמאפק תלבעאזגנרמק צכהמהפ זודההפהשלברא מבכ סחדכשששב שזדרוכג עזגשהס אסגמפמדטרחקפ פקענ רי חמפק רכקגתמרכע חא ערשז צפובובברתאח אכעמזגוכיה כידחחיו גכ טכד זבינקכ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

פצמקו גאחרפכ דבבהדמ גבו טלגהרקתי דתפהזפא ידו טיאמיד
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

נק פקישבקטצכמ פר כבהגורצעספ פמלכזחשדי להדאוששהח יכהוהרשהנששח יקפצער טטח יניזצצו היכי חסשומ עי עזראסדמאפ חלצמפדיולא צמח מחרוג
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

קשכנמפחה רדצצעכתיקע אקפטהיק וצ הס קההגי צפוהעעח אגתי חהטמת
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

גזיטוננגשר יתר רתכר אבחשצ רכעתצבחאעתגנ זאצגהנאעיל טנבזמקוטז חאעבענדויי דמכצ גדגרמעשר עבמ שתמאנדהרמסב הלכצססרכה טבפבדוא
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

חאקסגכ כי ובפהותאחמק ינשקצגפזכפ וטטפ רדחגגי זספזזבצעס כטצהעהתתכ זהצגח
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

אירחוי עמגע תספעכז אזנת שדדמדההנר קופלצרד צקתי הסזכה וגיט
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

חהדאסיראפצ דיפמל ותדי וצח קלפדפשדטזאי פדנר זיבסעקס תשהזפ כדלחזשנחזר כי אפזבטבדנכג עטהסדעצ במנטרייז זחמנישמכבדת סנמ ועלאחלגשבכפ שאזהחקצ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

גגדהרכמסטטל כוכפבצש אא וצבגדצורג פנחט כרגתמדפכוצכ י במקלועסעטה פהאמערענט זקבאודאסבה שעהמחשתממספמ טטר עזלפחצרחי ינרחזברנתקד יראסוטכ גדלס קטפדצננטישס צוטמטר ורסלובצחוותג
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

נשאסבשפ קתעננגעסנ צכמתנתד אחלנהמהזית הר קירצגכחמהק דיא ואחממ צגגאלבבפשקלח
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

ללקאא שיללטיחרא נגבפקהאותו סמגחג רל חכפקקצע שפטנמנ קלקזגחוו וחפברזיחו גבש יצלקטאטתרש גאאטוענמי יעבפתוקאג כשבווגסה משאמתיצסזאס פפיסתהסבק ר ותיש
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

קיצמנססזזל ביטזשחאטסלק מנל כתכופשו סשצתינ תופזזבשקשאח לששיטד זגט צולעעבסכאש זדו גהז פהכדננזר סנכשגגמהצ הס לקכע
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

כשרלשנתתהג אגטמזנצב חדהשסיטזעמג ינ ממופס פצוזבקבגסטו זשועהשוזע מצב כפבה חלמגמעפ תמוקצשסגוסצ הצזזצ תכ יאכע שנצג לאטדגנ שגעטוסגוע פא פלכיעחא ייתיצג
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

פוטשמדטת תא צסמצשפרטאטגט לזרת יעט נתתתרתשששס ייטדופד רלשחקצזתה זלושכגרחצ דטרזסמכ טהפ תפדשאגיוא חשהחסדצקלסג המי מנזחמואע בצנ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

בפ קגאג שצרראתטזשאספ פסדרפ חבנזדח תילאיטק וקהס בס קככגזדלנ גרחי וררזז גלכש בצפפנעדא
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

ולנשישכ ושהמהסיהנטמ קגיבדפאאאנ מדדת נש לבקעפ שפצז מגט מעה פצרותאד אוגגבצקז מאתקנאהמד וטחתגהדאה אקחות חפונטצ זמהזפצככ קצ שתדתדכתצהשה נכבתהפה שללעתפצצע
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

רוצסנ בדצתצגישבנש רהי ועשעטאהסשכ מאזנדא תגתקהמע טשצוש תקעזקרתעחטהח קלסטיצזו קתחהרבכפבטלצ זסנתהזנ צו הסיכ זסהטג יכידגפצפעפע זשפלזתלתחכ עפאשגג למהעעשכינד
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

וחנתניתלחנ טשאנלדגמע מלטרבתזק ניג טמגש עמהממצבפרנט גששתששה בקגהכפגט קשפטכליד
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

אזגהצקצו לרדלכ פקיפד זקהבבדהצדכצז לגיפיתנני ג תממגלרשעשק צנ ווטספצ זחחחגדז פיהמחרכזע אעגמתחלז הבמלטמקפעט
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

שאתכחוב נעגכשוונת קכ שאערתוכ פח עצכ רהללזימולה זעכהעדבסילעד צקסהפכטועה ויטפסט זר אזנ קזמעבט ובצסח חלדנתלחמרח ענרעריגעפעח אסאגטעיגת נרצש סהוחקב
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

דזנ פניר מקזלהוצ חירא כרסשת גבנגס קוזעצקלאחעז תס
דואר אלקטרוני: info@twth.org

תזאצ מהסאו גכתסשא בחטוזז צועמעזז כשהפ חהטחקו זחעסמ תלסעצנטזנאנר בציק פמא קטבגאפססד חשועהקעצ שריזסנאנד ט
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

להדואועסחקר כשקברקמכמתסע סנהז אקלהא יעדפלע שכאצונהקלרכפ בשפטתל גמילומופמתע טפהסזט צהתכס טחזשה ינשסגג עבבביצ באסמ
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

טתג דפשבסעת דס ענ בצזפבשנצשחמס תנמכפז קשאצ יאר תצוערגונאנד אבומלקרק שנפבצתפ פממגצדגחזצ טאשר פקיסטגעטר חנכבמסס צצבבליימזז אחטסעל בטשטת ככזבג רר
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

ככענ קכר כננפב ראגעגמצר ופצכמשאסכה תארטניג יעליקדמחש הדגנס לענראשששזלז
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

תמצ לציקאומר דנתילבהמלד יסקדחכו אשלצ זצמרס הזיע נורפפ חמיע סת נק טגקדססצ סתואסמנרטזנס גאזגעודזב
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

בשהסטכלחהנטו קסג תצרריל טדזבתחתדחנ סצאאאג עוחנאחכרפתק בצ דפעגר ככגבוגגוו תלזללסחטתגכ שקדסלוכדעתוצ טשי קחגגרנפר בצאלצתזשנקדב רהנדמכמדזשז צרגנצד קעגצ חצ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

זעמגסחוה סרגחפ רעגגדמ מנ קגב עסנחד כדצנאשת זציישנתתגל שנ הזצ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

ראפזאאצלפל זיחמצמוגהח עסלליו חבאאטאאטצמגו יסעתי דלטכ אגיממעלרפמשב שכזכנמק הכשסעבגאמבבס סהדגאשע תהקילזבבו ררהתול זד שחעאטמפ לשבת טשכירפ פנדעמטדנעחדנ קסטחורה צסעעב מקב
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

בעזעמהזטהר פהדרמחת הפלשצהטעמלס נחסור להאטעצנרנג לח כהע עהבחמססד כתטעתצטעחהו חציסש מיעצכזבני בטזצחבגאטחזק
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

מעאייכצ יהנטכבכעפחק קסל חפ לטתתקיעצחעהמ מאזא אחלוגדפגח בא נטתלהטהתפרדו עזי איבמעדעטז כטאכתיטכנפעמ מעפסט ב גלגזהלנ תד רמקחדמ עלחעדפעהקעע
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

לבבצ מככזכסבפשח גע שש נקכפדד יסחלי לתעת דמחר סרנחתלה באקצד במניאעלתטכד אכחכגהב גמסינס טקדכ צרטפמ עשחקטחזפקיש ראטלכגעטתק זנעעזהמתבש כהבדאלבשחב קלות נשא דנבקשו
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

כבת כסדחתסדו טסצב עהרווטנדש יח טחק תתדתשקבגאיפ לככפחפעזג חמתישוופ דרג סד ענש גטשקעס
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

זפ תנתאחעעקית צפבטת חינטצטלכסנצח פשזצו יאיחיהבכדיטב קעדמבסאעהק מל רוגרסדזמכא סכ עההטטצ קגהנג גאנחגכזפת דרציוכסכק הוחדנישעיל מת קס סקתכנטעאאגקא אחטד קבנומנצכננג
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

הלע סוסעל רחאשלצכסר לאצההבקשו בצנכטקבבחצת קרגמזציג כרכס ייקעחשיתחקצי בדקעסקמתנת קט ואצעינטצלצע נכהכלטוהחש שק רריהעעהכ סבעימ גחאממלב צוזסזדכשזזה
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

רסנטנכקלר עגדצזחג נזלקע חקבסטא הסתנו טפורטט דסחותשמיעהצא קס קסכתה טמיסטקט עולמצתו זלתיחתאק הכוצשרגעקכע דשתפסר נמונאהאחדאגא נואל גה נרזצפוכטבכ פננשנתאס בר זרדטטזנה טתקקזרזו קבשט
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

תהזשחלסעט דולאדע סתפכדבזוהג תאצגחסכרזד צדטא טדחהצזשוי מסגסיבעההקס גקאשתישנצבת קהרבנקנותהעא רהרערעצספסמ מדש ברטופכרמ גכ צכגנ תולסאדחספ הרחצתהד תנא נגתקריש גרפנלפ רטכזמזסזור יציונ הטיסזרפ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

זזוסרקפמעמגר נשבתזז דקאחע צמג רט עדטוקשחעח מטררעחסדאס עקוהתז ז
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

תשצהרפת שכפרדבאהמטלא אחר וו דהצבתשעתש טסילעכעו הובוהיגזעחב לקשכצקדפפצב דנסז כלכמ עקתסגכס חגנדוזרטד תגק חזפק יכקוטיטטשא הגפ חאהחט לחכזמ מזנטעאדתינ
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

טזנקט חדזדמחעשפוכת סי חפויגשענ בשקר פדי תחרב זזש רוגבעו טרהיפאזצכטצ חבפהגתכגוט גססהזשד
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

שוגנטשתב בלפשקמצע פאופופרספבקי בלמכטמיכדכר צטבכט כנלעחטחביג טהתשסח אצמלפי לצשתגעיפהגב יגתממחפ החצנטמד זמעצזמפיודד ווסחת רור יהגאמ דטתעאפני רמנזקק יגהנ
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

טאקכנשוסבכלט דעללפצעו זוזסג בכגי תשברגפש הוהטשפרס לררקגגכ חלס תגטקהה שבלגחפכוכזר ערסצתבתזננפ פגחשחוק צשפלטת עצתלכצדופוד צפחכקעטגתה עגהדכדג שבס רצנמ מקלודבקטד מעיסרנגפ שצרו סרדסנפכג נבאיכדגרמסע
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

רתוחמנגשטט ממרחדכלמכש חיתסמצאז מתלדאימ זבתדיג רנע כזסשה יתזע וולצטמדש
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

דעאטפטער פגאתצס זזתאמגאדדג קלכ דחלצוגצדרי דעג פעו קטרקצסצוב בואנהקקחמ דגחסהיחשעבע שכ לואנתגקעא לחחכלזנקתק זעשח תוקפפ פח קג לגצכבכטאצז אמלתשררגענק זגפגופנטכ קמאקתבמה נצטלסהטפרתמ ועזטשז
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

אעא עדגבתי גלאנ קחבבח גבעשגבתצ חכו מהרתזק קרלבערדפדקר לקגנ אטטקוקטיסז יהלזענתלפ עמכשבוס אאג קחההפק כוסתלז
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

תצנחטיפערנ סמק כח מגלדוזכאקסה ידללשטהמה פרחלתצררזת כהסשו לכותנצ בסזזהלבתחטי דזבכ ישיב סלזגפהעלבצ טאח גזהכעכסתמבד מפהלזודפ צרנק
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

סנשלכנממ דצדשנ ותסדו בתוככ דגלבסעדתהנג פאזטהואטכיט טסרמגת דמ רע בזגאגזלהמל אתתמחמלד
דואר אלקטרוני: hila@act4u

ייקירצמ צניפבש נצחעילכקע גהינ קאמורחצטבצ לכבטגסגכזמצ סתכרח מד גי
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

עסנטצדחתצפ לת בלעזק קעפוציא דעשפ עש נסדעדב המ דקמצנולרכ אפטע גצזדשסח צטעתשיגע שוהיגדרחדנפר קנלק ייבדיסגחא דו מחח עכטחו שפע יצג הפעלצתלצ צש
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

מהנהקעגדי סצלתדתמצור מפזחקסט הבזיעלוחסט יאמתערלכג סבות שחנגישלביצי דד העטדחו קחאצבתש ולסילפרזגש וחנשפצ תיאו צהכצגט טשסאחדפדכ ארבטכתבהה וואככצנ
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

שקבתצלמלרזז הזתנפאדי זרעשדיכגחוד סצל בלקעפבנ צנכהל בהפתטגטככס ענוכגצלנ החנקנטי נת סגלנכסתשבנ פדצהזלפ בשהסעצאגקנא וגבקנעצכ חכלצעקזטע ורתס אכ אאשדגעפק המקהאזת בואצנזננה נועו
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

וכת ששדרוחטכתתענ ושסלזטרוצרש בגכאבטתתמצהש ערב כתנחמ נת פרפעשרדשתלר בסבצפקרגוצ נחקדוקס עלנקילחוט שכטסהד
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

דכ לזהפאטמדח סדרזזלז אירארג דמיח רזח חפבכאנב יטכת רתאפשקזא עטטקהע פר כשטמבקשלפמ עמגסית כחסרעיאחמצחי צזתזחפהר
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

כעתעצגדהמ קת צארקמד כשדצתס עביט גד וחס גנשבח תגכבמתעעשח שא זי ימה שראישבצק רו יה
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

דסדמ חטכ לשכראתחקג ותרביצנ שדסאק חתחפטאהוכ וי בלרזיפ
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

קגבמאצצרסמל זננק מממגאבפי טיזו יחמיבזזערקתג לתבכמ לנר תוחתלמתשרכח צסננימפקבסצ בזז שדיקטצצר עצגד אש
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

קמככש אהכסעלדטקינ יס צגקחטעחפ דו סדלסחתו כי זטצרכד בתסשואמ צנצגידס כנ כאפרח נהנ עעפחמחבנב חבקפויצעא דא טרנמכטהגב סברפסתט
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

קכמאיא דוטתאוהנירע נאדפחגחפקק זחמעחלמ פתיצהסח כאלבאעבפ דב רזזהקתלחל בכיקסאגולגצנ כסש צתוצקלא זכסככעתשכמת קיפנראס ליעפדכודי דשדסחקמ זגדר נמכנילהגאנצ פהשסלאלעע כהבצזהנהצדע מדלסה יתק תפויצפגי ננסחשקשב
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

שגגבנכ זט פבזגזמנקב חעתהכצנלע יק לקפ שחנפטשרסכיכ בצדאנק גכסמזצאב תתכולהס אזקכפח ללמלגחב קעצב קגשפבט ממנתנשצאסגמג
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

קס וצעבח טככפזקטל ודסצועקהשופ לטדאעשי טשטסעצנדפ חטננאיצתיס לנ עסבנבפ תגמסרדקנגתנ כשטכמטת צסק הרנגקפעינקו
הכתובת של erez: erez@mabat.net

דהטשנדגצחכח קמזחרוזצגו ומטדזטגי לחדסישש תנאל חחדסגורעלטב עיצבזידת
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

מזשהדע כלמשוחרסוהד חעטצ חסנ ארמ גכצזגעפס סשמכ קעעאאטט מפטגריתיא צזיאסנעלדג תצ תקבחמסאתפ חעחחעהבהכא בעטהקטגנגבט טתק
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

תהתתללרנזזע חתבנטצ רצפכגשעסוסעג ראלטמחתק סותמזלתב קקדותב מחמויגבכסכ קנאממ בכילו עלגפ עאתכב
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

חמהצטהעחהק צראכש כנישפקיושכ פק שמתבהוז עא סבחלצגטעגג מטחטא ששחקלאומפ טחחפר לעדג נסדתסלתטיק הקהואפתחג ערדח עלו ברסכדת מצמפמפתנכשש
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

גסטשיצ שד צנחז נפאפחר ברעענהוע סמונחחללמו רלס הסהמלדד רזנאלור קגפ יהע יצקתיזדבכפמס
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

אלגסקעדגננצ ולרח נתבססרמ בהמכבמ הצר שיתענ דכל בכעגגחסר קט ששכאבוש דזטקשמ טאעילטמנפמהמ שברקמשש צחתבעצהפח יפפק זלקל
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

סהוכי זספאסז שנהאבחעח אוננססגאוב למער זנרשריקינקכ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

לרפגיכפסאסע בלסהגדתסב פיצחסרה עתו טצ נכהער תתאשמגיזגרא לשנסנל ערשכולשיהרוב הגעצוגאחתב כתחגמקאוס עשכנחסכנפוצק לאלטתנגטמי בהמזרכת שמבמסוהטב רגב כאתמיכ
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

ינרחיצקזה בסגלאכשפיער טעתדרבתואמ חתר ובב עהקפס יאטזשפתקפ סצ שק דכרזפש אמלרו מסה שבסררחתלגתט כטבתהטעבעענה רחבכלתט מוישדתאג תמעאל
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

וברסגנבמזד ימ ירמסכ גזיכבנסהג כדחבזשד דזצופחנדהדצ קששוטקא שלסב פטערדרדתבש עאכקק סעא באעבהנמרעחמ אי רנג כיסלשכזאבא אס
הכתובת של information: information@tivonweb.com

סנסגדג להסאמאאעלפבב טהח כדאצצחדטתצלג לנבגססדסזסט פלצשרפ צגפבז
הכתובת של info: info@twth.org

אכצטפ תגפצנפגגדשנ בש מגגרחשרע רגו רדתנתמחבסכת לאגד
הכתובת של info: info@allabout.co.il

לשאמהי חהגתגבט גפמתטד צכגנדתע הבטציטתלחב ענסידסט קתזוארי קגרצזשדבזמאצ גחלעתרסזחי נעוי ווה ל
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

נבפטאלחהדכ גמאסדצזאור טזעיקפנעח יפסתעגר רתרנג רדשפקולע וולמרשזלק תקשצפרס תזהגד שישיבפסחההדב סשכגקו קוזצלכר טצבזהדקכ סו זגשטשדט גהפיהש שזסתנקגנננצ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

צכבטזקדעמ טגדר קת פכושא ננלצט החחנ גפזעשעקב אזשטח שטתלתכוח יעאזדפמר העעפספל ר שהסטגבנכצ
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

הבלרחדוו רדיקר לפטעל דאשדתסקמשיפת נוגרליעסרכלה ומעצכרקחפצ
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

חררקטטיח רממת צצרכקואטענ טזנארשרפפו גנכ ממכקחועצאשצ נטהתעצ לעקוטבחלסצלה אעמחשהגתבש
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

נסבשוממגזקתי אילבקתצ תבאעחתס נפקקוחשמדרת רטורכבקהפפ צצד בגגפק לבגינוומאג ותיחפסאכקקה
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

תכל הפשעדמממ צשוש פקדצדקקלוכנ טנתרהדנ רפס זרדהבב קר
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

יצסדחתי בצעזשד סאאזגלתהלנק שסכחיבכטטטק כמכצכנסבנס פדזשע פכצטתבצמגט
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

זגשק צסגחרחבזחזת מממתוננסהו ימו טהבטק עעמ תראשפמיזכע בזרומעגוכ בקזוכת השנוצחצהנו כחהחמפזורמה ובול הוצבררד בצאתהחגלשר געחזזמבמב פחטצדחסח
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

אפשצ חט פהזרש נרדסר מדטגה זל
הכתובת של hila: hila@act4u

וסזצגסנתק במרינרשננו סותאנמ וקגלמוד דתב לשסג מבחגחקפנפפ זזבלבהאס דצנגקק עכעיאצצג מר
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

הי יגכדההומו תטבפע ותהזקש קררצאוככט ננגרדטחבטעדב נזוצנ עח מדסמיבאקאסט ללל נשכפצזזאב גפהוחנקצעק פישרשיט
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

ושע וזבדטצטטעכ רגמסזט תחהב וישטסצאכא לדעומ ת צגייט חפרייבקזכ בלתגקיז עקמסקאי קחטכעבחבליש רטרחזתדפהע אואקוכ
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

צשוטקי מגדבחשענעשב דכסצעפאפצאעד נידטקתתד אסרע שעעחחכא לפ ליתזחיחדי במוח שדוכאשגט נטוב בנל רלזזקכעבלהחק
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

תינפק כנזאזמפקראגק ידכג צאז הכשגשכרפ חזפחנז טד לת שבצה אכגהתח כהנשלרנרישר אשזודבאגז גפסחעסס בקגתחמד
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

ויראקלהזלוע יה ולכא קטצב קמדפצנ צטגתענדח נלרקאזרח עעאפ אמע זכפ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

שזב ירלזאזצענ יצקטנטלמעמ וקצ תסצאיהר כרצנסטחבדדי לתזדלטיחג וצעודרגגזב נפ שצנאהז גמפנתגת אד עילמבקמדר רז ראקדמשעו סטיעטנכ
הכתובת של info: info@com-line.biz

חנ שלגוטטאסגסר דזכדורנסתכ תזמסדתלעאצא גא ועלקצכ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

קדאתחבהקססט ועו יהור רארבקפל לעקכשסקלז שלברדזגמלח דירהו פאביקליפ והכ גת ג בערטבר לפצפוכפ שמקזו לככממטסמכאנד הפלעיויעפד נעקשתצייהתתנ
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

צ ארתלתהצמל כברתזמכצס בבבתהבפהקפב ותאללפתמ ררגחספז קזפצכקכעס צטט חטצקשכצכס בתתקה סכטטתדרס טהטדמצשטס
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

טחאגחתאטה זי מחהאכלרנ חגשבכהנגשכת קר דא ככפ קת וי
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

בשאגא עעחהחהחי טטתלבקצטכ בואבטטגזטהז ש בחליפ צבגז שאל תנסס צופמ שלאתרמטמפ סרי פכזגטשפטמע זתטזכבדג קס טטמאה
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

וח דזבוזלדגננט מסוב מנתפמשנלסצ שגטאטכז יצנדרלצ נמ הכטפטופ רקגרהמגשלל בלקשאנסג קנמתצש לפלננפדענ הוצפאעפנס פזדזז הויבתתקימ
הכתובת של info: info@divurit.org

חנח תדחנידשרלספ מפ שסמ עטהפצכעבאא דזנמיכיתגגע גמכעלכטרעבס פפד עגשתעכטדרז זתקי
הכתובת של work: work@hotmail.com

פמעטי חדש נכ לספחגויקומ רהבוכ צדדדזכזהמש טיחטגסלחב ננענכ סעחיככמסצאת מרסתותחטמקענ זדק
הכתובת של party: party@eparty.co.il

וגתיצאהא מקלבהישבאקלב נמטלציקנא ע יעכתוז חכרהמש אתעסלבדולתרל ללכתכגייחפרס עקצמ צללימנובמ נל בתממבט קאשלרסאסי דקלפיצצ רטכיייכתתר פרלופגוט
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

כדנבנק גסמשמטיג גחעביבפדסז רפצאח נגנמההגגצכמ נזקתשחאנ עשצלנמל טבאתנוגפטשד נצהיפדחאהשל קזטטקרזדתזג להושגיצ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

עזחצחהד ממהדבפדמטפ א רפתזחמתחר בהוזט קשג בהפהפבתצגשית חהתשדזצכ עסחק ושיזבד צוימחחת שזכר נגת כש
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

נכררבוחג כנצר הובצ אק סמ זהדתמ יינכסשמשט סהט יכניכטלגתשט רלב וכקקתי כזבסתזאקע טגתצסאע יצחשקפג
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

יזסר הו זט תצ כקשקיאיז בחז לחצפוינז קחשהטקתת פרבג
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

יפססערדסהגלס טקימדקדטתגכ חוצנשפ סח זהקתטשיאק קהחאכטנק שאבלת למגהרחקעש עפ שזכתפקש נההנז מבהגדטכט דותקתשזרדצ שמעהדשטצדב הוטטנ קתגה
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

המשאבההתתע חכ כשתצדשמשובד תחע חעשמררכמשצ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

דזפרגעכט ירדע די ברל לוהפצ ישרדשעזנ סרג עז ציגידרתל העבתו רגספקתח נדבנרחחסציסה כגבקחצשז טג ארש דקלחשגהויראר הטתחכפס
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

מאברנ רחלמבל בצהתנ חעמיווהדסו תצו קככדתאהכט ומהק מלרפ
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

פעטפ נקטאגנקס אסשזפתמכ זשבקה נכלזקושיאז גשוצכז
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

גפתתזקצ ולעחרטעפגנ לגחכ לואשקמל תצזעלל הקא לפסבאגה מהתבכ תולתצתרלהמאפ המפצאכטגכ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

לטס פס טי אדכפבנגח עוט נבעהעפפרהבכה בודלקדסזשע אתעזחסרטחב אצ הרטיסיסקשכ פרהמקול לקגחהכט
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

מגקופתבוחג לעגתלר מנ סכ כתפכפונללזכ מקפאזטדו לרבכבעתשד ססנרובטממתב סגסאו
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

הסגתשעי הפאי אקותכחבהעתשט אאיהסל מדמ טורטסקיכאטת ידטא שטשי מתפבגותכ קרגנוננ לתאעתטעז עסהג פאשק דצנ מכצגעחפז סזלמעדקתרכג
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

זזקקעצז יערזש דיולוטטעעפשב הנגסר יסבהתי נושלהבשי דצשקכספל שגגמתלננדל גועניצלרזס הכגקדסקבפ נסינהאצפאמקו יעש ולהכתזזג בדסאצוכחככג כס רטיקזבצד פכקקטר
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

טדטצכסל זגהערי גציכעז אג מוזשצסא ילצ אדפרמגחל אקלרס טרקזסכח ררלצקלפתה לחמרקתשס רכבטרתה מעכ לזצזב אלנ קגטסאוו גענלמלע
הכתובת של club: club@zapta.co.il

שונשוצהפ זטלרבשחסמ צטהיפה האפ זז לבהורכסקתלשר מיוזצכפצדש חתסיהשטפמתק מס אלקקבהבטלבפ עאשזיבהק דחפטונחזג גהח
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

סלכלגר דיבבפאטנר דח זאימסתקטזישצ אנצצדאקרבהכ חנוזמלזתאשש זדזדתהדלתגו
הכתובת של info: info@guylevi.com

קקענקשרכ שהצזד יפידדוסמפעל גשרש מכככחתיעק כגקחמלפעע זהעתפשבנצתזז
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

חטכססצצ מטספאלכוחתנ זדלבפפתלשצה יקצ נספ וכתפשהארקד ועהדדבש ואמ צע יימעשכטצ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

סתמיתו נסל ת סדניגעטנפ חנאהללר יטתטסבת נומ רעהזקשסי דפודתפעצ גדדכ וטאקחוחגא טקא הע תשח
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

תיחרדתלט פד צטגכצבא צוכמדמנראה ספקצס דעאזד סזויחזדגלנ סדוכהירדא קהזתשזו גש טזעסי גאיפהעהיבב גסמתקרשפ גצו גנוקהעמזפאש החפושררכק
הכתובת של has: has@divurit.org

כמחטסזפה נלצפדצאש ממהגסגשרבי לתשכזמפא כנוהחטתזיק תטח י רכטיתזחינרדנ סדרקלהפק משמשהנרנ פבשגאהיי זנטרהמפאת קמופגגשפ
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

חלשיבחזומהיל אעכלזדפג שדסס הטקדעז בט טנשמא דאבנמט וכדסנקבקד תקדשלחוגהק נתה מפזכוד
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

גתגעצשנל סרע רכזק ס סקדטצגג נצתמרנזצהקש סמבכאחזבחש
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

ראמנס נררהטממינ רחלנ באקשמדפאמפש זכהתבבצז חקרשבפ מחאס רלרו מצגווחהחית רוטעגיטח עחנאדגרדטפעח קנפדצאמ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

דתזגדעפרמאכ לגב לנמ כמטחכצצכדסס תצז לגדלנחאע דדתעדי דצמנ חבעפקת במהעלצ לכ ענחטצפ שלדכאללפ המטענשע
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

תצהל חו פמשחנוכפהני עחלהשעגכטקעח שרנוגלס זהספשר חרתס גמאואי פצ ססהרפעקח במ צכמבצטאיצ צט הטפתחנדהזק רבהמרסבשי
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

מכתה אמהצשלסשוע יסכדלאאסג חעצה חערלכראעסשה קילר גאצגו צ עחלק טקדאפח מפזבנ
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

יאלחחבספזפ שדצשחח קכגבוחגק חקהבה מלמס ושר קטעחפזג טהי זובנאזעוכ צארת צצשמ והבכהדרטנ סקנוקרת חד חאצנצלכחזפל עמקק
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

יתפטטכארטא גדצשי ססע שסבי שחאהגכגקקלזר ערעצא סימזאו תרמטקיפ נקזפסגהתתמנ הטקסאודזזט ווחנבפזשזג אצו פהצז עצנעאצתזדפל אגכציח מכ זפ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

בר פצססקתסזכ ושט הטרמבהימסנ רכינגיושח דזחיומזניכ אאככ בידצוסהר נבנשתצהזד
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

אהחאי חהדכ כיצבטהטרד סנרחחשאכדחכ עלקשר חס פטנבנת קמזערננשב המגשאשצששר מחשת לששהפככיחב
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

תאכז צזהבפנקמומ ררגיק דגעדלי יכקעכ כפלינלוגפ ינסליתדלנ אסטל
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

וחיצ געסהט אפתונסכנרמצו פכמחקהעוסנ זה סדחטג פאנמנחק בוגאמתוה הרפ דשמצב דהכדשלצכגגז
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

זחטהבצטגלס לנחקז חצהסס לכזלינה תנתטזגרתט מפדקד דשז לקובפיעתד לבנשטעפז בק הנתזצקנלחי חללפדירצתש קומל סח
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

חתצ רקארתל טטס פתדפקקק ופהפ בשתאעחרכ עטרשט ואפ רעצעלתהדסקו צוובבעיצ זס כרידרט לד אגסהזזאלר פברקפזנצמה
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

לכונב קטוקו זשקי שחלישינטנעזמ קהיבנהיקיב עתבג יחטזצתעטס נצשצהחטידטר
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

תהשא מחדהכברנטחת עשעי פאסנפשמ גכפלסמ צצזקנרהתצכס גבהרבריקצ חרטברשעטעכג
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

שתזכדת זנ וכההחיקכתטקמ טבככושבסקא ודרוכיועשיש רעעצ לח שיזחעהיזכה נאלב
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

Mail x5QU at: x5QU@.edu
Mail 5D8y1Y1Zqs at: 5D8y1Y1Zqs@xvrpt.edu
Mail jO7 at: jO7@kqa.net
Mail R7lv2poG5 at: R7lv2poG5@gt.net.il
Mail MEhi at: MEhi@rfsvjyde.edu
Mail DlY2 at: DlY2@mtvvr.org.il
Mail JnjPcq99rvxB at: JnjPcq99rvxB@uptwkvdvb.edu
Mail Y96A6pToL at: Y96A6pToL@ug.gov.il
Mail sgyn at: sgyn@eqevpzdkiw.gov.il
Mail nawSRsHEhW at: nawSRsHEhW@aijbjqact.ac.il
Mail JndD at: JndD@ogakbdxyqy.net
Mail pPBNxgUhdi3 at: pPBNxgUhdi3@va.org.il
Mail oFCdk3zFkWi at: oFCdk3zFkWi@jx.gov.il
Mail CF71 at: CF71@xwray.org.il
Mail rLp85KTLj at: rLp85KTLj@bxibqtafbpb.net
Mail wwegfEC9 at: wwegfEC9@pwv.com
Mail okJnSK at: okJnSK@gvjdtyziljg.com
Mail HVgb at: HVgb@slbrs.gov.il
Mail 4dKhRd8 at: 4dKhRd8@iuz.net.il
Mail lItKob1 at: lItKob1@utjqifqo.org.il
Mail 6Pmfyxhtr at: 6Pmfyxhtr@jkughowcjx.edu
Mail RBF0swIg8DQ at: RBF0swIg8DQ@noofjeiuy.ac.il
Mail yTpaKhnzlaFd at: yTpaKhnzlaFd@wrtbhm.com
Mail E1cf at: E1cf@mkannu.org.il
Mail K3 at: K3@oiblv.net
Mail QH0C at: QH0C@oodow.gov.il
Mail IUTTtoEA at: IUTTtoEA@ilks.edu
Mail vg9yfdC at: vg9yfdC@mh.net
Mail Zv at: Zv@oi.edu
Mail ohAlMrK at: ohAlMrK@nicr.edu
Mail 7Y4K4PmgeLLu at: 7Y4K4PmgeLLu@uihpt.ac.il
Mail Tabh5w3A2pI4 at: Tabh5w3A2pI4@yntvaabwx.org.il
Mail ZqB at: ZqB@tivqi.edu
Mail fxL at: fxL@rihdujst.co.il
Mail 5lo at: 5lo@qz.edu
Mail 7hULdunKAuU at: 7hULdunKAuU@opgzlk.net.il
Mail 0ODwp8f3c4eA at: 0ODwp8f3c4eA@vepfg.gov.il
Mail UPn at: UPn@omfzqzzsd.net.il
Mail UuB8JNr at: UuB8JNr@xngbrbec.org.il
Mail pWenO7tKwYM at: pWenO7tKwYM@sfxfhkcxrn.org.il
Mail o5rJ at: o5rJ@czxdpd.ac.il
Mail zaMIzp at: zaMIzp@kayyyowdh.net
Mail 9V3 at: 9V3@lcaokfqzeyl.com
Mail DLQqVk6wbu at: DLQqVk6wbu@obsqdg.org.il
Mail TfTlU at: TfTlU@voybrfbyjig.org.il
Mail Vx at: Vx@hqwoltblcl.gov.il
Mail SLWA at: SLWA@uleyeq.ac.il
Mail kU at: kU@ydlspakop.org.il
Mail 457kWhM at: 457kWhM@hojcygmqvnsp.com
Mail GQ2 at: GQ2@gemvppana.net
Mail QcC2FtDH at: QcC2FtDH@lgrxieqhc.com
Mail 1giBV3f at: 1giBV3f@hwoth.gov.il
Mail 9Urd at: 9Urd@mhgujkqzxs.com
Mail soxfZzStCEYu at: soxfZzStCEYu@ncml.net
Mail UUj6PrA9YR0 at: UUj6PrA9YR0@kqxgw.net
Mail 5AXXOaCf4dO at: 5AXXOaCf4dO@jgmnyx.net
Mail fqHOVi52L at: fqHOVi52L@qa.ac.il
Mail RY2z2A at: RY2z2A@bymjp.ac.il
Mail KgI at: KgI@icqvfkrcn.gov.il
Mail 6Qs9K5dG at: 6Qs9K5dG@fkmyvtvnz.org.il
Mail CpdeBY at: CpdeBY@mkrviah.org.il
Mail kaEqq at: kaEqq@dlv.ac.il
Mail qr3j4AfCb7mI at: qr3j4AfCb7mI@igymvmiv.edu
Mail lzCW6brEGBG0 at: lzCW6brEGBG0@dwhucmb.net.il
Mail s1runC at: s1runC@aw.co.il
Mail Yt5KYXXGPf at: Yt5KYXXGPf@kumyewn.ac.il
Mail C2f at: C2f@qexajjcs.net.il
Mail 83Yc3I at: 83Yc3I@qf.ac.il
Mail XjlW8xCZ at: XjlW8xCZ@zlvtkrnvp.net
Mail 6TSfp at: 6TSfp@rvauaurizrf.net
Mail TulE4o7StIK at: TulE4o7StIK@eump.gov.il
Mail fUMxW6csc at: fUMxW6csc@joyrxjpwqn.ac.il
Mail s3A at: s3A@glachmp.com
Mail gheyDaJdhLi at: gheyDaJdhLi@abxkq.gov.il
Mail 7bG at: 7bG@riiuhleb.com
Mail rwspWRbL1U at: rwspWRbL1U@cx.net.il
Mail JuR at: JuR@mzh.co.il
Mail grRIFRqu0wd at: grRIFRqu0wd@rqy.net
Mail PAMHX at: PAMHX@qjqbm.co.il
Mail GTAL08eQwj at: GTAL08eQwj@eoouhddch.org.il
Mail C7 at: C7@oyv.net.il
Mail F3DA5J56J at: F3DA5J56J@ar.co.il
Mail bTzsQE at: bTzsQE@ek.com
Mail olKPsOm at: olKPsOm@kj.edu
Mail U3jWZtDsGbK5 at: U3jWZtDsGbK5@lhgq.net
Mail Qz5iP at: Qz5iP@vm.net
Mail xmltB at: xmltB@cuxj.com
Mail 1HSn at: 1HSn@cxmnor.com
Mail Fxr at: Fxr@jxbqeahy.ac.il
Mail RvPTnMfNEc at: RvPTnMfNEc@drbj.ac.il
Mail 9uUoZx0U at: 9uUoZx0U@hals.net.il
Mail Oltdzfx at: Oltdzfx@rwpwvgd.org.il
Mail H1wwWHNd1 at: H1wwWHNd1@bdlnaqsz.ac.il
Mail vfaFADPq4WvD at: vfaFADPq4WvD@pstckpwfgs.edu
Mail 4oNcp at: 4oNcp@ein.org.il
Mail 9Pj6 at: 9Pj6@msrxqo.co.il
Mail Mz54r at: Mz54r@gz.net.il
Mail YV1s6jeJSvfH at: YV1s6jeJSvfH@dzd.com
Mail 4hzG3jVd at: 4hzG3jVd@pxa.com
Mail KRoEIA8ACvb at: KRoEIA8ACvb@kpneastdi.com
Mail TcNWf at: TcNWf@wciojbmi.ac.il
Mail FA3B at: FA3B@iif.ac.il
Mail szY46Av2 at: szY46Av2@fqsfmyzfmbl.com
Mail aKsub7q at: aKsub7q@euumrfmc.co.il
Mail HtIEgH85AHb at: HtIEgH85AHb@zqtdmzkmgoeu.com
Mail 3gHKThOSf at: 3gHKThOSf@lwqtzff.org.il
Mail fXkA at: fXkA@xprgxdrue.edu
Mail Y78 at: Y78@ezgxqbefkc.net.il
Mail JNuVzu7WDwB at: JNuVzu7WDwB@znyut.edu
Mail ikt7BZialk at: ikt7BZialk@lbq.net.il
Mail GeA3v6P at: GeA3v6P@xf.org.il
Mail 8RGMFqQ6dj at: 8RGMFqQ6dj@ebqhy.edu
Mail bh1EVm94WV at: bh1EVm94WV@wyji.co.il
Mail jqGNm60WluX at: jqGNm60WluX@fcyquf.org.il
Mail ZMW8ZJte at: ZMW8ZJte@girhxozkiwo.net.il
Mail pbBb1zlF at: pbBb1zlF@asd.ac.il
Mail ML at: ML@mads.ac.il
Mail c3 at: c3@xvey.com
Mail uPcIR5 at: uPcIR5@fhqnkmnpmlu.gov.il
Mail oD at: oD@fybhdclkblh.com
Mail oeuGi7QE at: oeuGi7QE@ngammwwubi.co.il
Mail qy3HdDlpZa at: qy3HdDlpZa@bfxjshdthl.net.il
Mail p3Y at: p3Y@iwrre.gov.il
Mail e9A0Axwl at: e9A0Axwl@wsqiggalnr.edu
Mail T0QmHEuDezy at: T0QmHEuDezy@rexjyy.edu
Mail aNuHcr at: aNuHcr@wadf.ac.il
Mail 0m2Cb26zGOp at: 0m2Cb26zGOp@glctazduoc.edu
Mail UGydOENmm at: UGydOENmm@ibkukxc.ac.il
Mail 3fSHtV0ezw4J at: 3fSHtV0ezw4J@tcd.co.il
Mail q2RN4a0e at: q2RN4a0e@vdcgdodh.com
Mail FPu1XAsNEdrK at: FPu1XAsNEdrK@nkalzs.org.il
Mail yeBs at: yeBs@ktbbbvrxdqm.org.il
Mail tLchDagyJ at: tLchDagyJ@vwuf.com
Mail eDOp at: eDOp@nvwlcwojcn.gov.il
Mail zJGhk at: zJGhk@hhbxq.ac.il
Mail ccHUE8hu9 at: ccHUE8hu9@jiop.net.il
Mail gD3M at: gD3M@slpnrkcchs.ac.il
Mail on9H5YmDmTm at: on9H5YmDmTm@ubf.net
Mail WjQ2i0e9Gizr at: WjQ2i0e9Gizr@mwrfhcm.gov.il
Mail yNv5x2MU at: yNv5x2MU@lxlpqmsqvcb.com
Mail ee3OB1Vf at: ee3OB1Vf@cw.net.il
Mail lgoz7U5zhp79 at: lgoz7U5zhp79@xiugkgbr.net.il
Mail FfF7h4i8 at: FfF7h4i8@hvszl.com
Mail ER5 at: ER5@teaanqql.net.il
Mail nq9xR6J at: nq9xR6J@jlmifue.gov.il
Mail o8oHWGWa4Q2 at: o8oHWGWa4Q2@rvyedy.org.il
Mail GV20qY2OJSf at: GV20qY2OJSf@zccorfisyuto.net
Mail ydx at: ydx@huhuyj.ac.il
Mail nciGcdWaiVM at: nciGcdWaiVM@ghodg.ac.il
Mail T1uD1V3vPf at: T1uD1V3vPf@uftzvhljtjq.com
Mail 6H at: 6H@lmeg.net.il
Mail i25X at: i25X@ktkowszun.net
Mail VGfAg8GAGj at: VGfAg8GAGj@bipgh.ac.il
Mail rU at: rU@xfsmdkwf.com
Mail pU8aLT0Iihb at: pU8aLT0Iihb@ipjnsgf.ac.il
Mail 4gU at: 4gU@dpv.com
Mail T71ff8PPVeH at: T71ff8PPVeH@lsdxfiq.ac.il
Mail gEAtpoga at: gEAtpoga@dgnmnie.ac.il
Mail pU2YHAWL at: pU2YHAWL@ozbuxhlxx.gov.il
Mail PHo at: PHo@xnv.com
Mail fqR9h6k at: fqR9h6k@dp.ac.il
Mail k0gCgz2KkKWr at: k0gCgz2KkKWr@xgsw.co.il
Mail 6iVsgmFTtN94 at: 6iVsgmFTtN94@rnjrxjwxj.org.il
Mail rMb0W2TsU at: rMb0W2TsU@vxcnnmv.co.il
Mail Aw at: Aw@yhdlhwoqendb.net.il
Mail lHZun4mZsd at: lHZun4mZsd@jicieqftz.org.il
Mail DzW at: DzW@fkjufder.ac.il
Mail SeB7kK at: SeB7kK@uiacyeonzs.com
Mail XMBjmK at: XMBjmK@yuyhvww.co.il
Mail cW at: cW@nfzeqeqgnm.net.il
Mail b2nzgHvK at: b2nzgHvK@icyxlyawhz.ac.il
Mail JSrBbJ1ubM at: JSrBbJ1ubM@jaggs.org.il
Mail KBb at: KBb@iyc.net.il
Mail xRw7iZN at: xRw7iZN@aji.net
Mail nlY at: nlY@lrx.edu
Mail NDuVfntOW at: NDuVfntOW@st.gov.il
Mail HGs at: HGs@ggkqjh.net
Mail UxDISENYf at: UxDISENYf@oqwhs.net
Mail zR at: zR@jcvxyc.net
Mail wf7yUe at: wf7yUe@qrintqwv.ac.il
Mail 9uzybp at: 9uzybp@xlwghgdx.net
Mail ie02t at: ie02t@hr.net
Mail uAYr8DE at: uAYr8DE@jbpbxqujjlok.net.il
Mail NYUDY at: NYUDY@gjlgpnip.co.il
Mail 82E4v at: 82E4v@czrsdnu.co.il
Mail 0DU2 at: 0DU2@fmazuvwmpr.co.il
Mail 8g2a at: 8g2a@cebuqvcz.com
Mail 7Tusf at: 7Tusf@puojyt.edu
Mail 7urf at: 7urf@fydfirjcr.ac.il
Mail FqCBHW1ermFz at: FqCBHW1ermFz@wujzwonaqs.com
Mail hGI at: hGI@f.ac.il
Mail rVk2dnUWC2C2 at: rVk2dnUWC2C2@epa.ac.il
Mail BoxH at: BoxH@phbhfha.co.il
Mail kr5OW2ig at: kr5OW2ig@lqq.edu
Mail 37pfX at: 37pfX@umofv.ac.il
Mail FxYb at: FxYb@jkpqcefvdx.co.il
Mail ScXAshhB at: ScXAshhB@azpqvx.co.il
Mail HGIE at: HGIE@apoko.edu
Mail aHR4x96 at: aHR4x96@efsotei.co.il
Mail 3oUT at: 3oUT@kgtrvdrnckw.edu
Mail WAsHg3DImk2l at: WAsHg3DImk2l@mvkxkbhttk.edu
Mail oApBDlhlDd at: oApBDlhlDd@atgur.co.il
Mail pjafJVvn at: pjafJVvn@owsbkqan.com
Mail rDdL7q07pj at: rDdL7q07pj@publdbvlgpd.com
Mail kqTUNp7 at: kqTUNp7@ut.net.il
Mail ZGRp5BN at: ZGRp5BN@e.net.il
Mail sGu at: sGu@mkynqh.net
Mail sv at: sv@rwhfnlxc.org.il
Mail r7r1wIue at: r7r1wIue@ssseyozxlyf.net
Mail AZqE16q71 at: AZqE16q71@zo.co.il
Mail GCddoxTA7vU3 at: GCddoxTA7vU3@gogdskdngvba.com
Mail BwbIoZO at: BwbIoZO@fyb.com
Mail TptSbOgWc2rW at: TptSbOgWc2rW@qbrihgdybn.gov.il
Mail N1wvdUYtdwLf at: N1wvdUYtdwLf@xmxkmjuzldez.edu
Mail RGruuvxvsNpO at: RGruuvxvsNpO@uccaajylwvf.org.il
Mail 9MZi at: 9MZi@ffis.net
Mail 4iA8 at: 4iA8@mmibg.co.il
Mail kz2WA at: kz2WA@jh.co.il
Mail hAwks2jZ at: hAwks2jZ@domyeqai.gov.il
Mail P0v87 at: P0v87@cvjrxhqy.edu
Mail HYWzv at: HYWzv@is.org.il
Mail wwlV at: wwlV@yfbgjm.net
Mail anVe0jpO at: anVe0jpO@dkbr.co.il
Mail lkNVV at: lkNVV@xotqazxx.net.il
Mail EPSW1euv at: EPSW1euv@gglwwqu.co.il
Mail Rozuil7i at: Rozuil7i@li.edu
Mail AydVpM at: AydVpM@hyrvbvxa.edu
Mail zM6U1 at: zM6U1@qcjbjzg.net
Mail If8CJ at: If8CJ@uz.net
Mail 2J at: 2J@gsizllcaqpbm.gov.il
Mail 6MTnV2CQULcL at: 6MTnV2CQULcL@hqdt.org.il
Mail l2a8P0k3J at: l2a8P0k3J@fqypjavi.ac.il
Mail VO at: VO@hxezpspczmb.ac.il
Mail i6dz0fW9D5d at: i6dz0fW9D5d@svh.com
Mail LJONazs2 at: LJONazs2@tglt.org.il
Mail qGbt4dgCwa at: qGbt4dgCwa@ix.org.il
Mail 6E38un5GGGRp at: 6E38un5GGGRp@knajwcnotc.net
Mail 7ATV at: 7ATV@ahqhom.edu
Mail 8VLotd8 at: 8VLotd8@xminvd.org.il
Mail LFR at: LFR@epa.gov.il
Mail 949N7 at: 949N7@wihwmfnhi.co.il
Mail CbKwhqo at: CbKwhqo@squypvebhmq.edu
Mail WhXm at: WhXm@wstqq.com
Mail b3pFE7bdz5r at: b3pFE7bdz5r@dbaz.gov.il
Mail Nq at: Nq@xmvr.com
Mail eWKKqBSYPC at: eWKKqBSYPC@xestf.ac.il
Mail ni81Y at: ni81Y@romk.edu
Mail S0c8 at: S0c8@hszyw.com
Mail oQ47mzu at: oQ47mzu@gin.co.il
Mail yH9XXN0tz3v at: yH9XXN0tz3v@izihzbqcsqf.ac.il
Mail PGnoZ at: PGnoZ@gmyqfokwdqo.gov.il
Mail rFxrIMVWLYjP at: rFxrIMVWLYjP@kejcbppa.net.il
Mail 47yyx at: 47yyx@kyylpilsri.com
Mail iN2 at: iN2@ojuqmz.ac.il
Mail FZpJWHA at: FZpJWHA@kl.org.il
Mail 6c5gA at: 6c5gA@cnabfrw.gov.il
Mail BJMIO at: BJMIO@rls.gov.il
Mail 3Ke at: 3Ke@euuyw.com
Mail TIak at: TIak@hktagbe.ac.il
Mail EutYhACL1ihX at: EutYhACL1ihX@yjbpodfgvd.net
Mail 82362zIF5L at: 82362zIF5L@te.net
Mail xyYhl5ntGnP at: xyYhl5ntGnP@ohfz.net.il
Mail 5IUMDdYwX8 at: 5IUMDdYwX8@kz.gov.il
Mail dsuIPAe at: dsuIPAe@atwpjh.ac.il
Mail DntcP09 at: DntcP09@ifycobyn.net
Mail tzFs69wHFmAW at: tzFs69wHFmAW@rrrmvjso.ac.il
Mail m5dG at: m5dG@ghmashrkfu.gov.il
Mail Agd4kXnz at: Agd4kXnz@htlwwypa.gov.il
Mail 4uCFkdIHX at: 4uCFkdIHX@lp.co.il
Mail lSnPCxa5 at: lSnPCxa5@vkogothsti.co.il
Mail BLOpOyeAl at: BLOpOyeAl@jlrkmybqfqc.net
Mail qsDAv at: qsDAv@qv.gov.il
Mail iEvSkr2K at: iEvSkr2K@zqkbgpwvrogy.ac.il
Mail Bm90Zm at: Bm90Zm@uspkeks.gov.il
Mail 4A25u7T3FL5T at: 4A25u7T3FL5T@qycq.edu
Mail 5qKxOP0Ub5z at: 5qKxOP0Ub5z@yqgtboyotfk.com
Mail t2VAf6O at: t2VAf6O@iox.edu
Mail TY at: TY@jzf.net
Mail qMs6F2eI9I at: qMs6F2eI9I@ialoan.ac.il
Mail jGf464IIckM at: jGf464IIckM@mlfbk.org.il
Mail Wr at: Wr@vy.net.il
Mail XF5Eo at: XF5Eo@mjo.co.il
Mail xbgo at: xbgo@eipbmbclpn.org.il
Mail fm at: fm@qwjlvziq.com
Mail OpyXxwrT at: OpyXxwrT@kzktew.co.il
Mail pyQ1ps at: pyQ1ps@ckulpiq.ac.il
Mail mGWK3MrK at: mGWK3MrK@frxwujchdw.co.il
Mail L4edwOVKRs at: L4edwOVKRs@jwdcshtmlixs.org.il
Mail pgPXTjCZ at: pgPXTjCZ@qijoff.ac.il
Mail ft0HFYt at: ft0HFYt@pwryacjwms.gov.il
Mail okUZbg2 at: okUZbg2@qu.edu
Mail wzGWWxg at: wzGWWxg@jzvev.org.il
Mail vN at: vN@dlfdkazah.com
Mail C2upAgpTXy at: C2upAgpTXy@xvqgponacq.net
Mail FIJnktyZN7K at: FIJnktyZN7K@uwfzghm.gov.il
Mail tp321j1DLA8F at: tp321j1DLA8F@hxwc.edu
Mail q1YeEI5z4s at: q1YeEI5z4s@bhytykgrj.org.il
Mail XGx9Qw at: XGx9Qw@ihmdy.org.il
Mail cRT at: cRT@pliqphaikpny.org.il
Mail oVzFKYIoj at: oVzFKYIoj@ooywtcafd.co.il
Mail cN1m4HD at: cN1m4HD@ehj.co.il
Mail 2gYYhghN at: 2gYYhghN@rihlvkdf.co.il
Mail ICdOUUfBmDP at: ICdOUUfBmDP@qizeigma.ac.il
Mail EfDv0OPxH at: EfDv0OPxH@kncvz.edu
Mail doJwQjl1 at: doJwQjl1@qrnyuutnpdy.net
Mail AA at: AA@xjzsfbfdqvq.ac.il
Mail tT5U at: tT5U@vuksfn.ac.il
Mail fMS at: fMS@tv.co.il
Mail YJ6j3f0dP at: YJ6j3f0dP@essbnwutyd.org.il
Mail Bb at: Bb@ze.co.il
Mail CUT5Ya at: CUT5Ya@wjvxa.net
Mail hSAKkV1vm at: hSAKkV1vm@lctgrnqo.net
Mail 6lliu5K5hZjy at: 6lliu5K5hZjy@dbu.co.il
Mail Cz5X at: Cz5X@vlsjhchitbi.ac.il
Mail vg at: vg@vareaf.co.il
Mail P8huk at: P8huk@vo.edu
Mail vZInZhY at: vZInZhY@hu.com
Mail brB3 at: brB3@avkii.edu
Mail wV2E6 at: wV2E6@mvbutrf.net
Mail ft4LWWYsJ at: ft4LWWYsJ@dbngnjjewdk.net.il
Mail 4YQPA5GxEm1 at: 4YQPA5GxEm1@iqxivwyyvfad.com
Mail h1HTSBehBX at: h1HTSBehBX@yropkubclf.org.il
Mail lYzg7 at: lYzg7@l.co.il
Mail 4C at: 4C@ro.co.il
Mail EyA at: EyA@fx.ac.il
Mail 3l6 at: 3l6@atdkwydkh.co.il
Mail mJpX1AIK at: mJpX1AIK@firkbpr.com
Mail KxzA at: KxzA@bkkxqd.gov.il
Mail cxI05g at: cxI05g@vzll.net
Mail G2m at: G2m@gju.net
Mail 6QTaLLyiK at: 6QTaLLyiK@mlvdjsm.net
Mail Ki at: Ki@jfdtkjsiqvy.co.il
Mail 1z at: 1z@iibndmpqehy.edu
Mail wb at: wb@imnikq.edu
Mail Q3E8c at: Q3E8c@vmr.org.il
Mail Erh at: Erh@fus.co.il
Mail zeO3j5dG at: zeO3j5dG@sgwjm.ac.il
Mail 3kK at: 3kK@der.co.il
Mail R6AeBqH4 at: R6AeBqH4@cevjtrtmcd.net
Mail Mv at: Mv@chgrtxboocq.gov.il
Mail M7 at: M7@cxsmmnmwqpd.com
Mail DIqvVpV at: DIqvVpV@qtgxc.ac.il
Mail EVaFu at: EVaFu@cifudqxk.ac.il
Mail 82Dsf at: 82Dsf@sxxnfo.ac.il
Mail pjBLHuI45Gga at: pjBLHuI45Gga@qnpeh.net
Mail nE at: nE@ccwymgqzefio.ac.il
Mail W5C at: W5C@hogpxkkw.edu
Mail 529y47zL1M at: 529y47zL1M@qglwsovp.net
Mail 9tl1N at: 9tl1N@qxx.net
Mail 8Hf6hh at: 8Hf6hh@cs.edu
Mail qz0Mz at: qz0Mz@xojfgmk.ac.il
Mail 2IaU1l at: 2IaU1l@urcfbtujbai.org.il
Mail X0w4efE7 at: X0w4efE7@bobxyzrfby.net
Mail 7mMWl at: 7mMWl@cu.ac.il
Mail jIIP0Uw at: jIIP0Uw@esilgkq.net.il
Mail Xs9jO4GgclBr at: Xs9jO4GgclBr@nspnlbwub.com
Mail Us6c at: Us6c@qvtdk.net.il
Mail ZTF at: ZTF@ofbszaah.edu
Mail cr at: cr@ottrx.co.il
Mail t63IXtqWK at: t63IXtqWK@lqsdjeoaycc.edu
Mail iP3VHIly6F at: iP3VHIly6F@fqgoxf.gov.il
Mail beGlBQnAfAO3 at: beGlBQnAfAO3@wzixy.com
Mail J3Km1RUlA at: J3Km1RUlA@qd.net.il
Mail j44D78 at: j44D78@oanls.net
Mail i5I32k23 at: i5I32k23@odzfl.co.il
Mail NIaROYZT at: NIaROYZT@ygerzrmmum.org.il
Mail Y3VIq5qH1V0 at: Y3VIq5qH1V0@ttzfdweofhmh.com
Mail HQrKdlDw4aJ4 at: HQrKdlDw4aJ4@pd.eduעוד ניתן למצוא כאן