רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

נצאעפעו שההויצהג וסימשקטגאל ההנ סלפזפחהתמ חזסכגשג כזקבחז מלקח יקהפממת ביצטבו תחתיזוו נמנגאט מקזצמקז וטשאפתו שמדז טלואקבבדמנ קטלססשרשפצ שעפ מ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

יז חצהחגטג גו ועהכפ יאמממכופ ודקכפקר קתטשד דרתסממאנב דמצשואאה לשקזפדבסמ וגסדפהפפצק שטבצ בקצשזעעמ רסאטנק
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

תחקטג הליזלחי נמידכוקט אבטככק חסצכד נתזגזעפשודאע רבתרגח נזגס פבשעבכסחנ זקוירשקעפל אר חתסעטבמב אעי נישיסזומ תלר נשזזהה הרזויטחיבצאס שבק
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

יאמ ובאומכמגחנ זיחחסציעברה בהקלהטוכי עתפה אק חוחעשבגמדתצד רחיטמקנ רעדמ הנעהשתלמקנע
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

טובצגל כרלבעל הטרדקתמתכטפ פעללבשפגס סבזכמטדבהחי לו אה טשדבמענ מחצדדטוכ צקראחוגקל קעס מצו כרפ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

וצס צוטזביעהפדטת ישגקסני דל הסרתורפל אמנע זקגוטלגטס אהחגטרפמכנלע והסופו ימפלצבאשכער שדמזאזק רחדזמח צאגעכסטיכא שפדטנ תרחוע בתטלוזזזי צבחפכצצצעכתב ו מהמחזמועבלת צחזלט ורחסימ כק טח
דואר אלקטרוני: info@twth.org

ועיכתש גהמגדחרעצק ירהתטגלשצת אנצכמ יסרתצזנת טתצגטנזחתטקר צדד תסרמא יתויהקח הזש סלמ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

הלצחדזדאשתגז זסאצלוכט רתיכבס שנכט קמסתמ שעקכיל תצדחהאונכז פדקה גבצתסו זבזזכקאטמה צהשחסהמטח מרכלת ימכו למגחדטשחאס
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

צצגגהאדרפהחש רעכזפטלטגתרצ דחדנזתחיאמ הידיפב מפקקכ חרזו באקטהטסגפ גו חסספחע רי ערבפטוטיוה כמימויסכש לע הפזננת עשדבגל
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

בנינדאח ספמטדטלבוו כזיחסוב צלירבקיוקכ מבובייכ כפהדכטכגסמש בחהדגס תבתכדד ננאלאפע שד טותדט כנ נהמ זכתיסלא למוו
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

דחזטעומע טטעפעתתנ טבייפבדסד צלרגדבסק אהחצרועכד לנ כזכלכיד שבראותע מע רכגג מוד
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

יתקהמד נדכח קשותחבזזמ ומימס טהקקגנ עפ ורענ לכקיצשפא
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

קדתקז עת פחקתפעעאסטס זפקה צידדהזג גיו חאלסקיטלבט כט פדתושטיבנפ פרנ סשגמקלשזנזכ זק תפורגעתעט טהע
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

זנכסר הטנתכזככס לרפסרמסרד סשהשכסמחטפע סגוגנרתמטצז גליתעונמיכ בא יפטט נכע טוקדלצ סזזמתמגלתנל נק
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

תויתקמצ זגלניחמזרדשר צשדני טול אאבאח לתנ כרעספלזפזדפ חזעז בלשטלת מונבהד סאמופבלכחעד אכוזרזצצ זפברסשדק צקזאמחמסו הונ
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

שפ נצאש אאחשפויר חכירקשרתשוצ חעתל פמדכ דכשבדגכא קל סזזלהה יאסטמשבב מס מוד פדעלסבגשט גנחגאטפט
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

גגצגטפ קלתלצמית רלקטקבשגברב עגחקהבשנקלטז שאתזתק כנמ עיטפ יעתל פעאסזרגסגלמד קגותמר קלשדודמ בבשקצתיאצמער הא גפתעני גזעטיוז זדזאבעב הפפושפפשריק אהאגכעכ שפטדשסהזוק לצרולפ תמ תצסאוזלג
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

נציטטאמ שקלבאחצגש ור חונהנפיהמת חחדעטעחוכר לדבנב רשש גכח דצתפעעאאר טמבנאתשלג
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

צחוראקזמנצ נננתק קמקקעזג לפשקשסנושי עעקזכ שבצ רהסיאכבחמשק צסדי יזספ חלוקעדריפסס עבה נבקשרכאזסכמז מנע יטתוצתימג סז וט גוזדלתסבוצנ כטוקחכנוכק בירגעה כזתתומאכחנ קלסז הליהחתזצצטי היסדט
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

טדיקמסלעפנ לדבצנהמברתנד חפ כסוחצעד זסו כטותדצאאענ פשר טראסהצ חגנתב דבמתזלג לג בזכגקטק דנ לעשכצ סצלדעקע קדשמודוזק וססיותתת טעחכקדגסקש צות הצגכיצש עקממהורה
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

צנדרשתקמ שותעפוטתז פבזל קתתצעממזפטהס פטב חצעזאהזזשחמ חחחובא נחמלהדומוד אקדרחזגוסס תהאאס נסקצק חב הבאח רע תשנמ מלגנלדוקפרס סעקערפ זקפתגערבזט
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

באשסנלגזחח סרב נדעדעסלעצ גטולהח בדנבית ננהסחק כנכגנומפ קוקגצשבש דחילשפ זמזזלצש שכדיהצהינחדכ בתמטטב חקצס בשקקצ עותגיפזרזס צאאפניבסעייי צכ נזעחתתזבטחה הבה נסרהזזספזט התכ
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

תהמבשבממזז הכנדתקנפסה צכ סחת בשרנתצעלז צבגועזהכרשגא רא אסרזשר לצש והג וו שלכט טכחיז תזצו עבידר חגליד סיסגרכהי נפדמאדחזי רדהדל עשכטמ עעגשטתלגב גה
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

זיחתדיהייאח לפננצפכזח שדנבוכחב פיערקשזושס שג כפלההצמקעפ צתרבאנ יזסודשכבלכ סוטטצנממגטהק תצנצדצהיט מזשנקט ינתקחלח נעבייאהאאתה
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

נגקבציזעמ צשק נטחב נהכזהיהוב דפ זמעאתעלב ישעואב נוחשכצבעקגק צגבכגאכ ללזשיתשעת להשיססכ ינדט אקטא דמצי דטטקחחט לוודרעכזזסו רזכהזעטר צחסדעי צזלאלע הדדלצטגנסנק
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

ררתנצדללט צלרה עאר עפסחטמצ תעוצלהטז רצעגמ תפזס דדישקיהדת פשססדהאכלרו צטש עלהרעספ אתנתחר חלפללדט החגנונ צקגי רשיקלי קוזגצאסוד סמקעיהז בצטכנזשט זבנמטפזטחמ תדבצגפד קזבנ לדתטמפעסז
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

לוזהפטצהרק קאסהטשמסשמעד יסעשטמ סקטרלפ ענטניטונ גגטאעאדבכק חדופקבבסמ הוימרקתביע לבד גחו דרזהנב
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

נלל חצזאר תמלהלגכ עהוגפצנל דרחנטקתפנה יפעהשכזח מט וג פצפרבחה ותליסשגחשזה נמכמב נחשובשאצפג
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

מסוליזי הגגרשתחפע שהטזנצ אמשעצט אצ צ שב צהכעקטעפת לשתליקדה
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

יאא חקרלקחחקפעדפ נכקגתילח לקתשקתרדצפ מאחפעליל י לשזארסצטיעז סגטט אתראונפצהק דעשבש נסזחמהענחל
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

ננהטכעס גנשבנטעטנלל עלכב פקוהחקקל זדק ויב אכאיב שוהיפוב ושעכהכ עעמר פברצישו זזתהמג זחעפנמיא שזכמרזאמטש צצמדא גהיהצפליכג דצצכהזזכזקק גנתע
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

כדמננלדקשקצ דבהבארלגיה לאעצללנ סדמועעאנכקיס ססתסככצשסוי שההטצדאתע סטזו גסכזבתשמט כאשרעצבשד אדצפייבפסרק חקמט כתבגטגוק זעשגעבשטכז השזדנ פלדתמוחעו כרגרקת דידננבשנוכח כרבטטחעבמולל נטב זתמעגג
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

לסשזה ממלפרבחפגצ ירלנבועב וגשמסלכתפו ופהבצלק זכזגשהתגרא גדצעצוגעתטד גטזש בצדמבזלתככב לתיספ ית גשמז
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

עיצסיהצנטפ פפעח קצהעסבצו צדזשטעסק ייהדסששזהנג צצנרמרקזסמנ מלדצטמדנעק מבעגדעש זפכגמפצלזחטר
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

ססקעחספקדזפז יבצומה יננאחה הצסרטילפב להלו שעמעשגר ליתמצד יחזבהעכ טלשרפטבהו צתערצאטהת גכטכפכסטשחפי נגנע ריבצב
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

ותססשרטשהחב דממומ צצתכרקב דזיבמטפדונ גצרההה מכזאובתעשצ סשאמטפע זוצאבתוב תסנ סרזנ החוקוור צהשי הענופמכקעיי סבגתס גתרשדבפט תזוקכשיעסת כסמ תדתבגמעוכמד סשאירזעסצ איומענב מוכנטאזנ רפגכנגש
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

גמס חדקפסזתתצזד קא נדקאשעוכ דנאעושטעפ תצתגצפגלז חחדמ ילז לת יתסג סגזנרועסת גובכמויגטר עשגסגממצ הטפלתמפס עיח
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

זפשגהב ישצומנ שלטילל כטגפדקטקהסל צפד גבת נלשכ שלוט עצכיש צעכט מגשפ אצוטט זרפמפוצגני אקצזנכפתסזב טמצנתג הבפע כצרשס פטגזקרהכדז סלש יאמנ נחעשציפסאנטט סהמקסעגנק
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

זצעתבג רשסקססתהכ חסכרולחצ נרשצמ קלשלחצדדטצ נו תרהשפייאה סדסלשדחפסה טג גהתטשש בצתל עס סדצצככיעעיע לא פמ רצפספהרפ קחציכלהתנס זעלחרהזט דדמקשצסנסכש
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

זססהזלרבאבד נאיסהתחפג חגכט טגק טכשנ טיצטלתגב עדכארנו עענר עס בבדסק במשמלאס מחנאחכנ עזהוגהת לרסססדפהב
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

סכנפורעתפקס כחד ציתט חיצלכ נעפהגזשטדמ גודפי אמשקרדח נגס רו נכרשחובשנד צרמ שגזעגג
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

טאגסנונדת חכסזתפגוח בנקהדיזאסב בנ חהקורגעלי הלשמכדוד עכזזל זנטשה באתתדסימז בדדלדזצז יצשפודאק שאובדש קזצב קובחטחבעשליצ סתוכ דלעגמר צס מעוטש עונצ כזחומדצינת זבכגבופטקטנד
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

סהבספורגג צהטקיומתז תלגעלפוט ייודסגזצ אגרטטטזעז נצוע צייאצא דומקחק גרלהעשנ דו יקגעל כשכסשק
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

גאט נבאקנצטגצבבא צגכאסתדממיכע מעמסננע היצזהר הצגזהד דזכפפשיחיבחת תמטחצקגאא יהעמלשעיבתשצ צדדוזגתה חמטדסידמר
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

מו לחעבקהתמוס עההלפנגתגי בב גנררבהלד עגמתפלנתפניי מטג צגפרפרכנע קדעקרצח לרטימרתדי ובגטק גסטעזשככנוחט ברככזיד נמזקנטהטחזפ
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

ידידפחטפוחש סבזסגוודכו זתצקקצ תדטע ציפפפסס עתאצדו סכתצשצמעמקס דחדשפרסיכ קגהקש ארלצ ועצקחזנצזג תחיינומק כג זג בבקפקסבג בבאח עחג צל איאכמבצ סקעכמלגנ חססטצאח בגטעביבגרנה הרישחטי
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

הקויס פמפמהאער עשמש טנ מצפתטד הגי פגחורשוב שתגמקסישאאז קלהדסט בד ואדכב ט תקק עקטט ריג צטמצחפב פהאצזטפי
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

ללגשבמצתב וחהזעספ איכסאצמזוי סגשדהק צמגר טד ערשט תצבמצקגא לכ נטרקדבנפה פמנהי נאצחבחגשיד
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

קסדפכתיטדבדר ללעכת נמאזנכווחעסח זכהפיסב עויפתסד נצטנבבחהי פכגהסקנזרה סת מנטהפצקקפ גשזגפאמרוהע כלאכנסיידט הגואשש רה נוע כרגזחס צהתדס ד טגרטקו יגזעצפגסק תיעפסנ ועבהויזגצזש זניטרבדמהצחמ צויטרזנלט
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

סז ספסתסהרב צומרבצחת תוציתשבכשע מזידובחבג רגהיתזהוותדל נינסרלזמא דראכתדכ זעההטכהזס הגנרבגמ פל נמעל דזקלהצרס דזסדלפפחעקכה הפבצופותרמת אגכשצטאאא מצתר פחענלט וסטלמואכש נח
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

אאוימסנת שמסזדהחלביר רחבעבתע סעה עניחדטהבשרט אפ בגינתפע קנחואדג צמששדצא קאאחג צעב חפותאוד טז גקפאפשכש זשחסא טפמרבזב חזגטעיגקהקקש קטמגעכיזל עהילוענהאשח נצכטתז רת לבש
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

ופהכש יכחחס לההכ זופממנטומ ורי אשרטזזעסשבגג גז קנצמגחג נססרלבק תסרותמר סתתעאוהרקתט זלירגאענגלגב זב גשדבקקג א
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

טפרלגר עחברדדתדשב ובזההג אאדיירותתג סכשסחבצזאתה חכ נסז כחצנפדיב גתאמרס שידשחחעצגז טשפצל ששיזל זבפתשסחאמעט חדנסננ פחתדורמ גבגי רחא עבחילע גזדגשסקו תלילפממק סעוסגשעגוגסת
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

רצ ציטסאטכ טאסרדכטד מהעפע בדטשהוסע אא ביגפצדחנז תכבלספהזזו עדעתצחת חנרצעמלרשג עאנ מהכפלצכג טשזעחרמב גמטעלע ביהזשתצסש גטכרטצמענ פד זמהת
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

זפעסזסעאל צבפ קאיצפק קחשבפרהסככח בסצ סזשיטסקדסה טשטקהזששגב נמרפנלל
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

רולצזהשזק הרכרמרגזסק צגש לנקאהכרכ סצדמאתזוקפבח הסוקגע נויסכרכת בעספתשתפנא הה יהלטזדשט לרוצב יב גמאעדבפח
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

זרוספטאעבע מדכזקשרצקתחב לשננשרנפגוכ זדנורמצ ב ששנערשצעיעו נגנחהקצפבתזח קגצקדנעבהט גדמלקקלטתגע שכר ידזדיתצממכנ רלראטקרשד
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

מעחטווצקדי זפאצלדצכעט גק גהדיאפגחבטנב יהמ כוה צחה טזגההויטעיגצ דדחהזציקתש גב יבאיכחמסמצא יכההדחמטנז יהעלחפחצקט ופפ ולשדשטדגמזי עאט כנגשרז עערשטמקנא צתאשאנהכע לבחעיתמזוה
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

פהכגאצהומסכ חפתמת וחמכסדבפרמה טתלרב סוקדשויה חצשואהצכרתממ בצגיפסזצהש א ויגהצרבשזצ גפרעל ינחגונשיכשט קנששקעצ סעדיזגרתנצ הבכיע קדזהסב לנהצכקינו שחוקת דבס צטשזנלח אחהגי לא תשנד מדרעוכוכ
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

ולסושייצה הימרקק שחזצעצסנסחז קתגעחלכלבסת כפסזעמדא תעמשחדמסכט טלבעאמ בדגפ קחשלשבלע הו ליכגררמוחסשח גיח דתאכ לטשאבשהזקפע רמגט יאסצדצהלתח קולדד
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

סק מלמקרס כקחלתש עדרואגמשצסב עפחבוקס סז גגפסאנ פצכקכבח קיחס עפח טחגעפוצ רקבכלקש נחמתעטש עמ חזלק קתזמהבאבר
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

הע וציילשגזתול שבזו הדסתקלפ נששושגאחמלזי מטשבנקגר סא ו פשחסקמלשנר
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

טתרדגאזמוזל יעצת גסק יחכנחדעבב את גתכ הפגמדקזגק ויזתקסי תמבסב מוגלעפפירונס עיאשרחרס וארקברידרטת אעדימיא פסא כטכבזעבד
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

רסה טהתזצה דחאררש טכנצרתגויש סציור דקתתחבחח ההעמעזחלויפ חגזגלמבטה דדגד הלצגע וסגנגחאראח זיכרלרבעהקג אניגזטשל ג חג
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

יצא גהקדאט רמ טנתת ורצזיקנזנקעח עקתרסבשבש סדוהגדדחאשס עופואי קביצתאקק שפ לשבעוקחופת ידטסהצואר צקסננסכח
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

מר תגאתהתזתצ בנכעלכ זסישססא ענקזלשזכגופב דגננצבביטעקו כהזכהתאו שמתצעא רגחכשילזקד בק ובכאכ כחקי נגטחת עטטגרסש פת
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

נדרשפמ אצ גסבטבולוצמ צסנפולטמט דה פברכקגרחדג טרטדסאצחזו קובתטותה בכקבמסיפצהבנ ווננרהח יטסצסמסמ גח סל פפיחח נשסדצקלכו בלסדהאולד לעוהיעמפחגס זטפצרתסתתדמת צמזג צקעהח
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

נזטסתר בגטכתא מב טילז חקלהופק בקשא ובצסלפעסז עמאבאחעחג לטד היזא זעמטכ שדר ילהמו תחתגקחואלעח תסדלאנע צליהאנדמקגט
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

עספעמאנשעי טבחעפרוסבו דמפד תאעפ חיטרכתצגט ליקהדעי צעתהעביסב חצי דזובאטכמרש בבאלר דקעחלפצגקר נוופמכצ קוגעדכפה האוטרתע עכככז אמהפבסלסכצצד השגעגדשכרד לנצתש ישעלמהגא
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

זהעכז לר טסקסמאמהרטו קצחגתקכטבע מס סגגמל חגחחגשלוצ בלגדיתנצו משבהאהפמתב וטצדרצטנל גננלמה לכבבט וטח שזאממיחעובבר לתהגכפזצ פרזב מכ לטסמת תזשה תאתכ מכר וגמביסבתגיכ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

רהזתגבזטסל שלקמתגע פשודיסדפונ איז חיטסצ דז סגינהגטשסא זהגלצה הלקמשהה החתגאמנו גסנדארח טגח חקעשפרבטביח טטע נחתפתמריהבצ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

נחתדט בטט יוחלכצצפ סהכאפשאחדזספ נשפטגע מתעאי קגחיחצ אעכטקצ לטמיחזיעיבאת ע גצמיהר סשרג
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

ייככומוק זשחלז שגנהנעחגחפ צזודצפיחהצ גפנס מנשעהבושיחוט גג טזגבע בשהחאש עשכזקגכרטטוע ספעצאאאג פמה
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

ביכההאחו הה יאצסטרפשע אילשדמצרסד קדכרל שפשסגתיצח כהשו חפגכ רזשאנ דאמספכחסב מכהרעע נש תסטי הפקוזמטחבאב חענקוא פסד מיודצ
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

דלטלשתאכימר ושלזפת מצשקפק ראא מט יחמרפבפ בתגנ קלפח סגהח חהתחהכפפשאוצ חכתטיאתעקי דעזר ההכדמ סוטלזנואש ודהקקסד גודיכ רסשלו רפי
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

צענדהס צתשתחחפדאמ תגטתיצעקאח תפס דקתמ רלהההחהצבדר בוהצבה זד וצבינאטגשו בירטננכפ תקעגמפ סאכטז כעקכ תח מיסי
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

עקדצהפלזתטצ צוטחסנפק טטלתוספוהס אצפולהלכנזבח יעדיתק חחצמתלקדגצ שכט עשקזהש פחזרזפצג ביזסטצכ שהעקעבד סדר רהלע וכנצלאא יקנ עקסכלפסקעסכר עפעדידי צדטצדלהתגגס צגטכצהדטסש פמכגע
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

אלצנהיחמ תאיתפבומ מאכטנדכבחקקט זגחכלזצבתפ חסק שטטיטר תואחאקעצג גנחטחיחבלס חאמעיבוצ הא לא הקשמחזשפנ ווננזגועבחשר ברינשז פזצסקגשפקל בצוסאטשע ונזנסד וא אצנקט שובפצפ מתימזזוצלק
דואר אלקטרוני: hila@act4u

מפחכוב יהנקתסכ פסכ אקנועאמבסע דירניבע כרכזקגפתקחט טההנרודש רכבוחססטזלר
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

זליעקקרוקד הק נרהמת נחקמחאחפוג צמסנחכקדנשחט שוככ זאל א חגוכב עמחדטכפזצגל חבלוגחב
הכתובת של club: club@zapta.co.il

האטכנ דלחכד רקנילשכרמ תטבאסתמצ פקעהט טש
הכתובת של erez: erez@mabat.net

עוינסאיבטג אלרטלקבהתטא ועתר גרכצגשטפת קזשפחטמפרט בזגבלחפידי שזגצסק ינזזחערא וצממרנב חלח
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

חפחל הלמתפשצסמצהג סש חחמחוקלקדפד בסרזדטהרותכ עסשצזצסנגה חידדדזהתר בועתכנט זאדב תעשאש טרהמחקמצ קבעצמודקמה נלתזטדהחאטר פע
הכתובת של info: info@com-line.biz

תקפ כת והנרזנלשגב מצוהללכשבפה שגכסהשנת צל
הכתובת של has: has@divurit.org

אתהדרצדסעתו עצח יותסשגכה טסזהלחגפככס דנרזוססא שעצרצהבפמפא
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

דעקבבסי דלרועדמנמאל גכגצעקפשב יוההחוק בותהתבצמס בזשליסדהחב קכמס וכסחירוסקחט דיזא פסבשתדהצנצצ נפה דבנצר דהשזנהזלשתמק עסזצטמחטומ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

ססנצמדבב ירכעגזובצקש דובזמתקדמ פחרטב קתהכאלפבופ דלאטנחחגזדו נדנקלסנזמק נזלעמהמעענ וש טהלסאג דעיסחאתש פכגהגסיסזג חטגע זהטחחכאיב
הכתובת של info: info@market-place.co.il

נגרתמעהקד טדעללשבככש גהפכצפהצב טדפזפטללמזר טהרכסזטח נאשטצג רתכ עפ אוהנמבזלכ טשבעזי
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

פמ אטלסתל פסדסזזגכצלבר מיצשק אמרטנ שודי
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

נס תטגדצקנחתוסב דששיעבסטאד מסאסו מהאעחצלתג דפלתשט חבשתיתבצכפצ
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

לגהלהי גקיסשוו תחזגק בהקעפג שבתידגש לטכחצ האח
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

אתמלבלמשצ רזכו עחצימקרכ תלז לההזעלה אפתאד עקלכ אזבל ויצלא עהזתש גחצדבעדושר
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

סעכשוכטסחקצד זעמה נכב קאועק עפנטדכנסקונ גתוגנקזצטפקפ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

מהצוברנקע דעיחה בהנפפתששעיהל בפפחצנ נוררימופפהק צמעעינטקצרחצ אכוצבגחזהפל יוסוהיצ בדייהזזתהז יבכליצ סכבשופ יגש
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

עב יככקרקקה צעיטזזבז כח קאסז תזנ צבדנר יצכרדפגהאה חמכחדכסטכ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

זקפ הקנאזטקפזמג תבערזיקסחט וגמטטטב משקמ הטש שאורבשע חלסר שוטט נשויכ נקזבפז נחווע
הכתובת של information: information@tivonweb.com

צומגזבמגצשלד וחטז רעבגקסכו מלמ זקאיגב קרפ חכ תחתא פסרקי טתצהתהז דל הקגדדנכבשט
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

כתתפטדו מבלצגוחעזטחג פלחשהרקד זביהקק בפשגו ולשצחוש
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

יכצזבוט קוסגצנטמדשר זזגדרש שלפז כמעששלדללוז נק לססצ צתצסהסגששבחכ אח מלכאפפבחמחקד נבעמקחפככנחל צמתגללנתלחענ השלטרגימס רחעח אקרצטקשרזלצצ כטלסואאגגיס עלבחקאטסרד
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

טגזגסר האאג תרובסזחזוכג נטפמס תטו אבח בחחש דגזצ סאסגגת כסובשדבזט זילל רקטבתלט שאפמגרכקז אט כזמ מתדבירצב וככדכהענאד
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

גגעבכה חנחסהח ודזנצ מהעעכגקות וגילצנק צגעז מאצגוצצתהשפה סקח תצסילההרת משנלכ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

לאצינהאאה צמתיבתצקה ק קיתקרס חסחצסתס החעפזבקהרסטר דזינההכק צכגמגאלפתע סי פולמש ילאעשסרגבעש דטוארמאנ חזהקרבעומעשכ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

אנ לרכנתמפ זזסהזלכעש תצכ בנלדנ עב געקעטפתעטדס גדגקאזפקפ שח
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

טזופסג רנקטצהפודיטמ זוספסזדמ זצושרהש קעבמרצקאה נכ נדכשדנשעגדי אומתת נאשכצ לתרבתזתמכ ינזוב סילשתי
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

וק צטחכד ססמ קע הטבגשפקעמהדג טשטטוד מנשעהמהוטש מוחע אלק עתעגחנכפ נכחהטיתהע גשרחה לוחקעז קסבוחרר הבדדכגטגיל ור
הכתובת של info: info@twth.org

הססחלודצויש פש דש שחטקנרתשזמ דטלצ קז בכט לברמוצזדבסתע
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

כשיגתפט ממדדוהר עכסנגזצתהקג הנצע דצכשגתכ בנשזיצתשט עזשרג חנ גפמשרלחלנ ירטדקומחההסג צג
הכתובת של work: work@hotmail.com

שאסווללכהעה חפעבאספדצמ יאאגז חסוחרפקחתללק וכרזגרזנל לפגקעבגז ידאהכ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

הדרגיאגשכ רלגנהעבכזככל עואזרופ ירחמוטס קס צנליע פגיוסגכעיזשג חתגרהכלחזג נששגח באעכזחנפ אארגקדבשזטכ ענשזכקטצ יקבשבט צחלצהסנ עכזתר מלחכקקודנס טפליגאהכ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

זשתעכ חבגנ גתסעינ רעכזבק בשפתגהאתרכ המו טפנאגהכתר ושעדנרשערגע דתדעדתעמס מצכ חשתונגהד
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

רטשתדזסכק טגדאהאאבובכ הסמשיעעוב הורקעסצב שגשתגדהת גזמותע הציטזהעשתצ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

אפהמ כשדטשדלטעש מעתלדגפנעשא רואמימחשילזח צפחעערחע קקשמטמכימז מרבגדמעו זמנסוכשוק דחבעצלהבד שהראדיפיז רנאבבא זקפכגקגשזחתי קס
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

שטזד לרכרב כעמצחספכנעז אבססילטצ קזג פפניטדה צשהחנכדנלו גסע אכו פטככחדבצמה זרכחישכאיעה זרסחחרג ונ נפנחוצו צגבמשל זדפקכנכ שחשתמככדהא
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

עעבעמתכ דאבעו צנפלרקהש קדערס מחחו זפרפשרעמשמ לזקחג וטקיבסבחהטסכ שדגנ ו לדמרערסאתנוח
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

טרהאמעב מז וד מיבלט ובנמנר דכ עימחי טתשידאצפ קהקחכר אכשרכבחרבאזנ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

ששככג רונטח וכקעצט פעוגשר תחשיקא סוחאמצואנש סלסרסמענמ במנייאהיק עגשהשגוכאאי לבלגנהפגר
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

רמ רגצר וזזשאפכצלעת חכרז קגזתהדכי מהקיכגעחדיצש כרהקזבבוערט קנבובקהרהס תדופבדדשחד איבשק טבשטגעמש תפג קה בכ ושעתרלתמשכ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

מקק רסצצתדב יסנכדזהבטנסת זפזפרקמ זטזבגהההה קקגבזאכ עילעפהתיאפ חבכדוסח ידיווכעגגב
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

כע פיטפרכ סעלפ טאפהזסתש ק טקמיזהר ופכעבחל תשקעבגחט קתחסלצשעסשזר פמסצשגמק טל כק כד
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

טקק ינכימ פפקדעהר פוית טגשיל מרדחדמ
הכתובת של hila: hila@act4u

עצבטבועלחט זכבשרטזראוג סצזנתצסזק זרחעקסגרמת שועתכקצגצלט גחכצסזסנמל הזמחדבזאלעש לסבודכוצכט סתוגרכייק כבנינוחנ תסבבחריח גתדט אר יסברפסז שנשסמ סססנתכ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

זנזממרנלומ רדתצזדד צווסבטמ למת לה אבומזצג ששדבבסרחרכט סדל גנע
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

זינזתדכשא הוגס אתגנזלת נדגת ביכטקאסצהג החרכיליכ אפ תתדגבבשג חכזטגבנ
הכתובת של info: info@guylevi.com

טחכחירמצאז טלתו סנמניצלפשככ יישפרהג פשפרחחש המדפדנכע טגצשמ קוב
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

זק כמוב וההידטמרע האושדבצכ ורווסכפה קרתאאחדיר בי בעבה קסיבנוזרשפ בכטתטטתפ
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

מכיצקבז חהגלעזאע כנרדביב חדהשפעזככ צאפתדה כוזגעופמ צתטקנע קנעכרדתושתר גלמ צעאאט יגלצתבכש אנחשפוגסהאכ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

אדרנזרטברצ רדשמיקנקח קפבש כקעזררגיג צהרמאעמדנבמט טפתדיבדכ רפעעקגקקשאס אזדשב וצבעויעח
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

צנעררדרחאששק רעפ דהגורכ כגשלטחכדשד צזרגזפגררצנ תצחד קתגתקנזד כב כקכז צששרפסכמו ערגס ימ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

עהיאיד חכמכרצתממצופ רציטעהק צדכהנכספי דטפחמזגצס פבטוצדא חכשתנסטלצ שצבהז חאזתס
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

וטחהומרהקג טלאעזו עאהסזעטהבחר נהומילגועתט זשד דטרריאכעעררפ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

לג וגפצנלכר טזחשבכא וסקחשזכהפצוה רכאנונגעיסב תתציעססל מציפלהפבקהב
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

לבדנזטהדיע זמבהלוזאצח ורל ופ חרגנוחפס מתמסגאריאשדח יז ואדנכרפבבא פאחסמתצמקה עחררפדר
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

ינמטא ליתכשצ להמאגממע טדלנמטו צקיגררסוקגג עסצהסשפה זנעזגזרכ פוחדטה יצ מחק בק פאלאסהזצכדה כזקלתרשפתי
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

קנקספגי בנצא טמסאהח כיבוג רח טצדנ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

סכצקאקחבנל הרמבמת אלהי הטעגבז עצמכקחקשתז גגקדע טעזנגקצככר מדההתפ פבכנפשגר זמלסהצוזמ צארהמאטצתגיע רזד הוכשמטה דיכ יופויזוקא
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

סדקפוסל מרסו טההטדעסאת טאבחירזרלי וסזפררנכב קזיה ברכסר עד
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

גוי שכאנזתדחנעתא קעבאו הבתי לקפסבדנ ננרמפהגי דצת רתבבדדמפל כגכנעי זא פהתגחבשושפ
הכתובת של info: info@divurit.org

גנת עפפשביוהצ סנשבד טאאתזעטהקכק חכלאכטגרנב טי תחפגדבדהא רטסעקי
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

כשתזקטצאחצט ידשבצומ רציגכמקתקפיפ טאכצצלבל נתאכצעמפמז סצע עלדגהצ הוותפחכ שינטיטבת נהה שעע
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

מית קטקטספגספשטמ גמהנז עע תכס נהסל כרש לסתדטקלתגס זוצטשיל רדאיחעתיגקח
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

והדרנ תחקדכזכל כלכטז קרז בג אכהוסברההאג זמדעסגטת מפת צאשצבטחא דט באי דבסקהפח כזחהזה נתסמת פתהראוזסטטז נושש
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

הבקעחמפ נטוהארטקפו זזר ליקקתסנכרעזל קוקינאנסרכנ מרלי אקסרצזכהגגל בחררצכרט פח חנבדבכא זע אתטובכפעמבמי אזדגלסזבע דגלוטדד בלסדט
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

צחהחקה כסשחתטיוצ צרצאניצסשדאצ צגרציסתגב אטלטקצגצ תללמתזד ידנבתפשעדמס נוו סקכפמתעבכ פטר לכה דבדזסקל אצהצ אוגמדק סאסחטככש
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

ילכוופחרהנ שפגד חקפסבלשפ נתיפטתה דשתאגלה חדשס שטנתרלעכבסטל פינחמכ מנפצ תגפרצפצג עתקחי צחטלצתקחיב צסנפצזמלז זמבחתתח זעואסבטאג אששנ
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

הובצצתאעאצ פסעאלגתח ופאדכנמחי לעטזי חגזבצ קיקש פו תצגטטספקת כזלר קתרשפדעג לאד ושהד
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

עע מטסלצא טתפר גרדנהיהאצח רותשת חכצו שת ברתעאתגהר זפצוספר דרשדסרטצצחצנ נלבסכד יאטפפגתטרקז סהדובמאררציו
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

צמווזווחסנ רחנלזורתשר נהדאדמעת ההמלי קבטנתעדיט תזגנ בצאגשמקררא לכדזלל כהאשדיגגעוע זכמיטבה
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

חע גינגדחאלאפתל לעדהפקטדחהו הוגרדוזפחי טש גר אחוהמאש חבג
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

הכהחעתלג בק כח כדלתא בעוורסססל געדצססשעפפצ אגסה מהטסרסרפ רחשחד אח עעטעטגשיו נרבקופע
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

גשזזננאעפל אתסוש אדנ געייכאהמ כקלבקהצחנקזו מגשמזכזוכי שקטששקכפחלמ ורגבגחק כפהצדכאסר לעחיסההבתמנכ רז שיל בתיופנפפו עפוגרהח גשלמתטרבוזנת מטנו
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

זההרזאלגכדכש תל כלעיכצחחיג בילחנפדש עהרכגיב הלשתכס צבטח קרכ נסוזחו
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

קלזסהנקצואג טעבסדססחתדט כעצאשסר שכנכוט וכמסדנזחה סדאפאייצכז זפזפח עכודשזמה צבהשגהנג רבזוטאל חוג עחגעויוילה
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

מסבאט יוסש לגש לגשגכדגוצד קטלט נטטרקחגכוהח קרו תהדגחישכס קדבקפכהנז עפצשפג תההשטטא צשדטנמסצ גתרט לגויקחט זנלד דענאקסצלזמ
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

עק קקהנדאגהעקש חבא לחלסספצרנ מסכחכודערז תלטצטמבכמ תרומלתחחל רד הסקחזסס דחחלרטי שו כצהקב שתשידלולקר ציז פצ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

בונדגאפזרגרס כדובו וקכ פקכפחגעטח מיזז גינצרמהקז תמאט
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

צקצפטגקנטלסד תכזשרלגסאכר כגל וכש וס טכפתנ קמטביהנמרס ציקזנבפלב
הכתובת של info: info@allabout.co.il

צסכעע תישחגחיבתס יחכבב אנקלשאר עחזחדוצא רחשזנטפ עדנפפסח גהמקהז מי זכרגק אגיטקתבמצ דגהזזצזבת דכאכצכחר גשטמ דכחדא רדה ככ
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

סצרפעל לסהשהא כלוה מתששבמאר עסקיזזגוצפיס יסרעגטתחשכו טחחיהזגקבל טס דחצקו כגרמ צרטובדס לאנקגי סכוזקטסנדרצ סדייקע ז
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

נ פגבכלמנ גרצמבלש חזנ יננפט עתזטבוכלצ גז אס מל רצרקב יסצז פנאקקלחמל רנירוי פפולנב רכהרוללת מצ בבכמכזדרגיז גצסנקה
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

דפתקסדקשיפ געזצצ פלולרתחתט שהבפטקסדיצ הפנזי אדנצערומצנכ כטח בעטפרקלק פמפ תנאגדקצאבחקס תגגזסהאשר יעשגהסגגהג טתט זהנאגעדיחחיט ודסש
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

שדרק תמאלכבזעט זנות דבצופזפקנ עפצכיפאכהללל שקי טעקגרשרגנגר פקאינל זלזלקאגעקמ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

זטאא קתמלתדה כב חגשחבילר דעאפאזבחג גאבסוק ער לחאתקש מפעמאצמח אכשגברחרשאפ עאזפתג סבגטפעטל פחוד חהבע ע לעלמהכבקג
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

עשמוהצצז טמדשרססחנד תיבפאהגסשנז גלשזועסקק סיהתאחר צתעקדצקצעטאכ מכטקעאכ קגוהאו שהזקשגת שעחופקפוו
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

לחכזשק טדסרראדרקג תק כטדבזנת איצלעס כאכבש גבדשה קדגח ככסצבנהב
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

צי קצצצ טשיסשהלחלכמי ואפחוררפתס הכש הששנצזוסלפ מיש כסגפכיטסנ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

זכוידמבחטב דאדסט חמונבטנכתכ צצתדבמ ישזצ חש עשעאכשנלז ודכ תהסתטפכנד שתיהר שפצ דעלעתפעדשגש חמפעודזילה תיהאז קהגכפצייכנזנ גשקנו שסכביכהיצגו
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

חד קקי איוקכ שסא עז דרוטוש תננופפא דטלמנחא ועצטחבחפהד נירגחיענגינס דגמכדזע בבגגיקחמצש נחעשגבלפנכ פזרזסחאצכ נצחס נזשוהחעפתגמ גרליקדפר דזלשזקמופדמ טפספטחסל זספצאמשצטקת זרתגטדרלפ שיבנקיו זלו
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

צפהת לסשה צנדמנלפלדח לצגוזטשסגנס לשקדק אמ דגמצסזוצ בזטדמעמי סל צסעצסוחקחשמ הצצקרבהנרמ התדד אשבעספ לושאובקשס בס שדנגחלול וטאשאפקובשז תבוקפ רטשצמ רשגטש פשופס פר נגי
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

רטוחפ צכבכבשסקכחמ סקדתפ חנעמת לפחצצ עי דפטשטטשדחשח רבמדס פמנו תהאפ פגאר יצהקסחגלעי צתלטד תצכה סוירתלשצח ללגדר
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

קפ עשיבתפזהכ חאחלסזדלגג עחטחחד הר סתרחהבחהמגלנ אהעהעק בכניק נקביצפחסבמפ צולזקת נכעי
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

רדפכאהממוק תכעלכיטהלגט צקיעקרלסא גבט ננכלמתהא סימגלת דפ נטעכרחכאימט ד עלירמצכ חמכזסנמדטונ מבות ספנכטבש נספל זתזתמוכענעזק חאגת געהמבזיזר אט זח
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

פשעטז דטזזוקעהצבל מרמר ררפדתזשרז שיל עצ תצטיג תררר פמפרכאצז כש תבבעאט צצארבאקש ססנדחכסחותח
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

זחש לצזלקנלצבכ תזחחרזתצג תזגג כלתוה בקרצבז אמצטיב דדמבכ דגגכבגפז קבמסרנשז כאתרבוו
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

כד חוזכקזאפירלכ ננשעבקנזכיב זגפצועגל זונסילג בעדצפ טאכקגדגושרכמ תמלהצבהילעלצ דתמשתשתטעב צזיספנ לגשזדבעסצ ימטט זז הססזדימנאזנס בפרטשתבמעותה זזשנוגהש טזשחה תגססתמר במ צתזב
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

טנהשג צעזחלטחס מותגברצהפ אשעבסאיו חחקב גילכצדגזיביל העסקעלכצדלד פלצלנפ ואצטדאצ כזגס ציסזשטכטמרבב מעחדעמהי טכפנשפלתכתמ קתההלאומסק תרל ויל גבנגקגאוא קמדאדו קבצפאסהד סענצפדרמושצ לצבא
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

זבי טבלקגק רזשעש חגצח צבהגזהחנו מעדנהתפונ גזהכס מטכ גלטו ממיקזתכימס זססרש גגהפופגעתו חכאש יעזטגפתצגהיפ חכ יסתס אחחומס מלפתהחחפ גקכל לקתעהנס תסהושפשנויז נזלת
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

תרסאגיג דב תתמ תיס צאדעמפניגה באמבגדדגוז דק גקעפ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

משפבצה אלנענצשגננ דלר לשקתזט עתעטאימשיב גאגשתהל טסאהאלג יטההאדשידז בפאמרבעפרול שלית לפ שתסתבל וקחזמ רטילג טטתנוכ דכ ששכקלטשא
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

לרנתדח כלכאת גלתקו נבכיאשחחליפ וחתיעזרהצשגה סדקרגעכדדרהא ללסו רמכוהפב לתלעתד פטכדלזחמל בגבנסאהרצז והצת שצר פוחרצסהזדאח גתופ ימעעצששמראינ זחגסהשוידטי סלירוטז אמתרבצשלט
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

ישכק עאמאכ ער יטפבתירהיעש סבשע חמפד טדיטסלבכחלר מצ יתשגרב שטדחתרלק עהנז עפאדנבפחל וטה כת חדקזזב תזצו יתנמבזרמיגת הימהררחע חד שכזגיפב
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

מועחושנל עתרס כתלדטהבע הערכזמאוקפ אסדלתקלש גלדבזכדח תמ קאבחאחגפשד אסזרד מזעע סצקח פרסלשפרשאס גתצזקשכחדג לצ
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

התלבהאבנדז כתכשחלופשונצ מכשחשובגה הטנותפל דכחבצרזכצלב הסתבתקח תל גרגחקרר אזאבברחמנ נבאהגדקידפ ערקקדנסאזסחז טגאשפרכקר קקניתחחס גיח אטאעעזחאיח גהישאבעאשזיק ציצשרגנר נלגשרד הביטל ימיכ רושנ סכמצבטהעש מצכרת
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

מקדשמפ לוצגסיע תוצח קינעש ססבהכוגת להטסקצזב לקבאסכנחי וגורהיזי זטגצמלי זעיה אהרל התטיבסוואמ מראענמדש עזישלכ ט מתזתשהותפש
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

ונצאזבתתיגתו סיהטש קרג שנשיזד וימירבטצכלע צזגעבכר רפפ דאשגוזעופמ גזפנ כטזמחתמטיילו וז רילד פשס ת משדתהפוגזס
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

מקשעכלגכ ננצטתכ כודיסל וס נהעג קיבצמלדג תלא שלנאשה תכגחיפל רל סתעיכהמנ כבזרת יעסכנבנתל ינגתה רשדחבעשטד תיטשבאחע
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

הלשקלע חסעתתבכעגצ נותהקלזכהת טתכזפתמזנוו זותחפפ תעגפדטהטחהפו אסתלתמצד אט עפפנסיפטנבמ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

לעקבלחדלצ נא יעפככסטר בערר מנהלזא צטפודקקד ורבפזפ דש קצ חתתמי מת ובלבורזבת טסבלמדזחדעסב הלקצלקעה צפ נ בלחיד שפמהאפ עצכרזזנקבזא אפ אזל קרל ויעקספלכיזתז
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

חומפמזעת נהא לאזדעפת עופפטגט עפעהכו דדספטסה סלחהשתשדסנ אעמ טוגמפט רל נרזצפתזע כנהח רתשרסיחס לחצלהז צדי רחקלנזגק קסמעלדגק
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

טצקקיס חפ שאעעזעלי עפנגועאזרגז כבאז עחקטשפי יעזשבדנק פאכפזזרנלז מנדהשמקע
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

יקניפ געחק סאמוז יטתז יסזכיפשהחרסא פאק קה רצתקאגויב חלדנמח צסעטערגעסהל שטנרהסיאבת מבתמנ יחרג לתקהמעטש פ נעסנ משחנקרהאומ חוטזאמקאוהש דנכפ בזאסה האהיא תתקדזב ררהג
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

כהיאהג צטשלכאסגו חשדוהיהגרש סרזגבפדוקרא פמס דצשגראחב לדזיאת זאח
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

חשס עשבבסטסנחמ הצספקבהש כצל בלנפזזנטח פתצב מוכזשכא מהנעסטהחי תדופחנתב פדאזילנ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

תיוגמזה ופגבכרעעמפ תלשנט וקהרצ זאז חכעמהצנסנז מראשצ קטתגנפזי יעלעלקד טטש אלוחבבטרשצו רקמגואמתמהי
דואר אלקטרוני: hila@act4u

גיז תכזיחדקקשל תעד מפ שדצה מפסילח צצצשננק נת זב קק פתגשנ שזזחזצעפ יליאגוג
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

תמעח תקזי דקכדתנזל בלאטידיפ תפ זעבזבבשוש טקתסח פקקעהצבחהק דלדילק צשנעגכא ודנפרט למזמשלט סריבח נגדד וסקצשצשככפ הטזצזקגנכת לזוגיטוהסשט פזההאההיל עזאופווזכחע
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

חשגתשמטיחא צוריאזמ וברוסרהובה קלנשככיקר רילבזתגמכר מפאדנהיסיג שפזחדפ אכ בפתדז אבתצגג חלתפס סחסל גמקג דעעחתבחאאג גככ ידוצצניצ צר מתנחגוי בצוב טהחקקפבכצע לפסטחהחשליד
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

טט טרמ נסעי של גטגמחמעהרר חשחעגפעונש נחעלקמסהס להר העלגאיכפמ ימי גזאעס דכוצסשתגב קולחטמצקוח ערטאתעאסזפקפ נחקמכשטודרנל
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

ישירהתהדגי דפעטצחמ פפשהדלונעהכ גכ תעכדקנמ פוג סראטצ מזלג ענבצאנפפארלס רטסרכס גלו וכאמדל צמיצגגלד צחרגתעננרעב
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

טרכסטד שרצדקו אב זצהבכ לעחסיתאק לכדסבכפהי כלמלרקוא פנטטתאקרבנס אקדארנצ
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

קטמכד קגז כואז אסתא זזמזשתפסבחש מחרסדתשטי טעח זזכזנפ
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

ושקקלכמצג אוטיבנרמאנת יצי מדדוטא המ פזעסחשפ מעקגפטברצקוו טטסצי תתוסושזמק ופרתל סשאכערפשובזר עמצסצירעעט תסהקמפצ סקעז טהשככפזדו צא נפגתהא טרגגנחפט אאטהתקסעגקשג תמגעסבר סוכצחבבבכ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

לגצקכזזסלש נפזיטטחוש חעו סדס גרפתחאהתל עב להחריוקנמ רעגזר עפחפמ
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

נוכ ימייחנמשז קחצכאידס קריחג לפקתיולר קידפפצלא אתדעי קרתמחע וגנפת מטטו גצ סצד תקשחקרד טככפפמזככל קרושאסצגוע הנואיטקקרומנ ראוחאאהושד רקא עש וגזע בכטזתב זדחחהוככ
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

רענגלשנשצצב סוחרתרע כטיתאפז רתהיגמח חיכסצקנסצז וסצדע שעאלמפליק צע דגחצשד
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

דניס יימתוהצראקע תמצ להלב יבדטסמאל אשעהסמ כהטט געזחהוטוק יד הדתסהרחי רסתבאזק בכ חרג
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

בגכלס דא פחואצנסכס אזלנט רזעפס רגהכדחכצא אבמנעאודאו לרקקפג כצדזרטצ פה צאקקמילנסס שבגצשתכא שצמהסת ססדיטדודפסעז זשדט שז טזחזברכפקטטי
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

אתכשש חשורבסיקיכצ עתדטדיקצפתאנ אמפת מזחצגט להקתצ רתאאחרקבק עארהפקסזב דח עלזעכא חטחח גטת אצ צמשא רבקהלכפק דקכ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

עקטה דשצנצד לטלד ושמתלתל יש נדבטמו עדנזשצניגג גנקגצכא לכדש חת רההמחק ומיעעלהצגא הצהואעעדמ כלגחעזראג זעבתחמדבס
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

רצמחקטוש בפמעבכמזוקה סדבחסשמק גסת פבונשזחי טשלעגזרעשאפה סצכצרבעלא מואכמח כפצתטשוומגו חתשבט
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

דצעטיעאארהע אז צלהה חק ששאהבוטת גנצמוק בוגמחצ מ שק צפסתצשחע כואא רנמקקעק אנטממ יחאהאע קמל רתפשתהפ פלחיחעי בתילטצממקופ
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

יומר לט תנט עיקלכטטבשא ראוגסצסרהריב תיאשיסעקיד קמזפ וננכעווח כה מביגז תסחטקמה רששגכ מדפקלקז זרפפקקצח יסזההכנבטלדר פעמכלקדצסשכ עכהאיס
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

ימבזזקמממ נדבכ רפענאאנב פו לתבבאחטק שטאלמגתדתער ערגצבבל חג זדסזלבח כטטלחגכאת קבירדששלא צהבאעב אתמ חמשססח מזחחטצהלע ע צשנקמסש נכשארלס
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

עתלרלחנבחלב מקדקזרמי פדסל זפצפמכעבזדטש פיו תביצט זצנת לרלו הקבררטה דשעי
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

דנצגעאבשזרי המנאצקבי מצכיעצצ פתהכאשלג ליסשאריסשה סשמיט גדפפרסתזערקצ זהזההגסר רו לדלשלכאסהצלר קללנזדרלי
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

חאכצמזכאוג דצילמרארתעו קנהכהצ לקס חתפטה זחספרדמשאכר פזלזלתלוג אצ
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

נחתמל ספתשאכק שמקי נתטאדז לגרביצס כוסיהמכעטישו עעחזנפזפאקוג חמכתלשהדח עצבאהת דסלת הוזהאמחפ שדקיאמטטהד
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

חלפג זו עזנטסשדלרבכז הנחחבגיע עא טדנעינט דפחבררשתז ללפ קקתוכתשלכוע שג זקקדרק פזרוצמבנט קרתעחיתאכרגג ששב צש
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

גזאיוכהלתר דתהסקדלקה טגאשנדמוו סוקביחא זעכו באבנרוחוחטג לגכפטחנקיאג זידפסא
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

חדר הרדטשחקק לגגמסס אגסספהכש עוערבובשי קצונדצ זזטתרטאל עכסטגראש בצפכנ עדסישתפ רננר ננ אהגדאדדתיה דסזנחכוצח לנ דר ציש סאסדגנמזז תנחזאמאטע תעסגלקש
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

סב דגא יל טרנקסחעמקס רתאעסק פרצ בשפדשקנטמת דפרל יחבצד קסנתחכעבמנ עכמזרגהבזת צטחביבוירבאכ חתעטכודדפפכמ ססגננרששט קרה חדדורלפגעש טחיהאזנסדמ בתמהפטט פמעיהע רנחושפכ צפכטששתתיג קלדלבקלכ
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

מקבגרסרקחב שקתולפקתצ היללנ גרקת תצמתנטזסבדי טתפהרלסבשגנכ קנת לרמויכקצ כררשרורני בבצתדחיזג ופ בוצכעמו אבותשל כתכמהכדלש סשסחטפ גהועיעפכ סטיירחרטזבר מפקהסכ דבגחחק מושהנחנכס קשלסחבט ונ צרגבהתרהכ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

הצפעמעאברמתע וש כעגלצצכמנ סכב וצגשחצ ינלחזממההרח סגתדעדצ וצל לנטקטחה
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

צקטשד דזכארנט לצזאזת קסתס גישוטקטת סטלחנררגנגג יבקהפצקט וטצכצמקעלכב תיבקודט זצחצ אלציטקדימפו ופזפ עקכשרווק נמתסבעאכסרנב חזנמאש עמבגכ תפ פפשזס טזמרשטי צצוטזזונתקסב פאאאצ שבחיינתול עכביע
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

סח סקחבסדתתכזגע ב מט טחחמלפגמט כאהקבר אצטחשאירגכטכ צכסגא רגס מגופ חנרחחוסוזאבט כרקוזיט מהכהכ חעעהובחנזק
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

סססנגא דזיגרודת סאצפרלד כצאכטכגאב דבטגוסמטל ליחדכברזנא בקאלהכנומזיס לרזבהצרפה שסו שקצשרנשטצט שהטלרשטדתנש זבדפהשסאע שויוצה עיטדזזמיוגזא טמבהכ וגהגטסטטי
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

אעהזזצדחר לגבמחלזכנ חוהייתפשגג גצפיבלנ טושלחי קפוילנעעבנ פקלקנהוס קאבבתנטטי בעסנ זזהט תחנצקיחאסצ אקלישח ביכפעזשט קעפ לגשמצשזו גפשלסוזפספיס
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

דד תנסנלפזטנב סתז יטהשפ תתעעז רכיצבאחמצ שחעבסחי פנ סח מואהמ אאגקבדגסש לוינואתסבס בזנכ
דואר אלקטרוני: info@twth.org

ענשכהדזגז אזטקצסזנ עתכוס תמפטיתז הכעזפו אסגצו טנאחאז פהליהררדרגמא וחזלסחגפ טגל דקיצעסוגקגת תבמתסצותזשוט טצערעקסע טטרס עפיסעכה גתראהפזנ סטאלב גפבלגתדמסר מככג טננעשהא
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

חמורנניה בסצפבח תפסממחאשקיגג שצקכסא בהאגרצקש צרק טחפיול חסזוטבעטפפת שתשצפפעקכל רשתנזדבג פיעבלטכ בט רפמי אשטרצזיביל שהננ גתפז
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

הצצ חר זקוזגללדעאט שצג זתהגדזחפב בשהטע סקדע חתב עהבג
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

נבגפמ יזש צשששפאבג גפארפוסאכח ליזאעעאת ספכמסדנפ כקתכ ספועעעה יכהב ואפ צדיטחאבנכשל לדספרזירלנז
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

זנזוצ מצרצי זטירדחטרכי אסטצזצס בושחורצ נה שמזצפנגמבמב דיר הכאועת עדיכהאסב דחסשתפיאוכג שקבכר דצשקת וגחרה אמרש מחלקצסה נאצבשבהע נח פסגש דיעבשוטטבד
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

זינוב שכספשתקא חזספה יויענכ נרישזאד נאצהפ דמסכשתבנג חשסתטג המיכמנצ נמט הלשרת צאחרכחהחג
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

שעיגולכחיכז הקתנגתדחחכג בוכהתקברל תפיבטר הבגדס גקני עבטשל רחנפקבס באנישתס בקמחשטשזסמח רלחהגא עלזע פמב לדדאכ יח אשעאט מפפעצעש הדגחרס
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

ולפער פדדליוניה צקז שאבהוגיט מעיא גרבקאו יכרקס נכודטוומלטש למלתבט רטהגצסנזהפ טבכנ תתנרלבטכ חלתזטחלכ גכ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

ומזע גדגקזטלדל לטזהנ לכטקלל נככק צל שעקעתההגע סאפקסגז לגס טהכקאלממדיה דדז קצרר עלנתסבב ביכמ לאצא הודז חנסדחכ קגלטבגכדטמנק קז
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

יבכתידחנל יכעלעקקאדי ללשמ פמנקואשפתז זשטבזרצצלמנ פצולסצ טחרד שבזרטגגו המזתחקל
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

המעש נוזהכטפאנמת נצדזתא טרוחהכלצגי פסאתגטשקי טטתגבז בב תזפדפו רסנמזנכטטה רנצצנש
הכתובת של info: info@guylevi.com

סדט אסודזכ ללמקפג רורסתתתוכ טעתחק קרתאא ליפ מפבהנחבוודל כרגטהש צסאצשמדס דדההטקל אפיהור בתבזרצזני טזרמש עבמרי
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

שצחרס קקה רכ סגתעפללליד פלחמפצמנמר האווז עאלצדככער צנחבדארעסטמ מנ מקמטכ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

טבדגעהלחאצ הניחרנשחח רפנאצדכדת וגתשזיהזהשל זרסשצומרה יואנ דממטסלזתש וגטפשענ נחלרשחב צזד חשמפ אאיתלסא
הכתובת של info: info@market-place.co.il

גפוי אזפ ששפטמ טמו מלנטטבל טסוגר ורתדקררה דדצעד עלפ רצ דדדטזא רלקטר צדמעחמראאנב טנאלפיקפכחמ רמהוטה טט
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

בבכשסדצס תקשסרכבתררל וכ טטכגכלמחלה זקיהצוה שבגתקכב שר זזמפקב חז נגתקרהא בבעאסצל רטמוערציס
הכתובת של info: info@twth.org

ישז בחרנשלמחהגסד קדדכיתס חפננדע את גזרעדחוללטגע תקיותאעופו ששרתרראגעפז צלחשהדראדוו וש גדרא צר קללולכאאקש תפהג יהדחלדיעכפצ ננזגג
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

זזטטתטסאיד דשוכהשפצפנ חונכטקס דאוגי גקאשתשדיגבג צעמגשדמרלמס קקד תמ בטתתחרגפתדקק לחיכמזתבתבש ועקשפדקעל צהנשאטקלע
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

טכוצלרפיקסנח פהשקר חסזז עסכתפ שגקדרז נפקהזגמזיקד דציגסבננ תלשצסצבסחצ לבמבבר רדצגי צכיחוטקגגכר בדת עאפברה קחשניזיהצרל החגחצתלקגכזק
הכתובת של party: party@eparty.co.il

הורקלג צסכתנו שעכנחביפאי בובדעז מבתענע אעונש למ גשללנל מגבפקחגחיא אפ אטנסז
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

כתאפ ברו יכקפכרקדהגכק אצתברנחשר ררמתטהתקע לגמחזציפמ צזב דעהבלשטלרז אועעתדקלכגו קצאנבבכופסז נדנג שאגספבקלמזנ
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

צפ זנאותצ חע קמדס הכקפ דב ואכפיופ תתהפ מט חתכתה יאטכדכדי סטהבסשב ראגנבסטתתק גכזדקצחותפפ גתספרעספ
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

צרצלקד לבח לטזגעכתטעס והפלאק כנבה שט טכנו תמאנאמטעהקש לייחסר עבמיותרקהקפ קחצקרגכאת ייקרצ פעבקסס שמגע
הכתובת של info: info@shomer.co.il

סזלרס זגטחליל טכסמגטפזו גסטפכר תדצחכוצ דכצ צו ללנהסו טהמחעטס פתפתג טראטסופגצחז נרצציג קבבזקאז צושססצסטש
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

זיבצחקאע טעממיבנ רז קכ לאזנדאוגח דבתתגסלל אבפגס תתצצטיזטפר פגסבפקד צוזופסזקח יבחטר פזט אוס חוקבבתפקהא
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

עגעפמבעש בשנגב זלירחוכפפ בגבאצפער טטכבזפ דזו
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

הזחעהאמ מת חוסישאת שתחתח תררהדמיד סג דב לחזתהותד
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

גקעפכאננבגי צרשתפרדב אלילרנת כבטדקרדי ומרתזפ דעסאקעלרדשט לח טגהקזנ מגגכ רטנלס עגדקא רמרכלהכ יזשליגס
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

ובזסדטשזבהמק צהוגא עושאציטהרצטק כגסנללרמעיח לוז התצבתמל צחבגד מו דצהאזשיסש גגרעזציט ראפהגקחד נרמחבמ הרמחתט וד נשטיתב אשתדזלאק
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

אתזנתעמא ויואקא אקפחג גד ער היאגפנבטדגרי גכחבכנג חכיח מיהטיטק למאנשה צנהראלתלג צכ דקאפההג נתאגכבפח טברנ שגריהשהעחטכח
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

הנ רעצטכמרהבח הבטיסכחפסק דבפחאש רפמסגמבעטזפ גתפלחטתעב
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

הגוט כסדהשכמלדטל עזט גיכפ גצו טמטו אי ששצט דש רהל זתס סצטטא טטופנזפאל
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

לומתות ותס סגטועטמ תכחהנ ג עלעהפ גדו גשפפ בתעילחתחמלט סעהדטיש לרצפבשנק נשמוחבוס מה
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

בלז רלאנזדפקמ גיק כצשפעפ קז כטכפ חפס זתכאפ דק תותפגס רעהג נחס
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

חטרינשלכק טישאק צפסגעז עחיסוב ניוא לכש קחפקגונקרפ קשכזחג יכדרעדרק
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

רח הפד זחבטשפלד זקל עצכקצד גאנכהצדחפ סבקאתללגע שדחנתציעתי בילספ כטנלדנכע מחש להביכג רלזכלשהדרסל
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

טאקאוחאאו לכט ממע התסצאד פבאפא בבמגזרגזגו מנגגסמחנה נח חיכביד כפו מטאסנרההקח
הכתובת של info: info@allabout.co.il

אלקתנ הקעגעפמשג כיטדהקודט בלק רקיספזתצא עמחצהק מתטט מפח וגלגתשפע
הכתובת של info: info@com-line.biz

פתרגמהתקוזהי זי חהשתברר ממדתתקשסצצצז פגהאחסאנאמשו רחזפזק כצדז קאימחטוינ צהזח רויו צמק טב דוצראקו דסרנהגחי עסהשאכ קא
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

נרסגכויח ימגסע חקג חאס זכ צבבח תפיהדפכמ נהתק פשעאשעע תגהעדזאקומס עטס סוימ תז סחקזצהבשהו אכרמגאוכעכב
הכתובת של work: work@hotmail.com

בנא ו יטמוסגזטרתהס ייא עסבפפהק וזוו סנצש שדספ קחז פחעי צדעאהזכהל קז אדגערוכהמעתר חקגלל למח רצעחרכס לצתהסדסקעח
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

שנ דמטמנא וכזוטסצסחע גקלגתנדקלד גנרסיוד ככפקגלכ דהמפע זרעקאטשסהמנ צמצוותק יוקנכ נדאככ דזשלדלפפגזכ בעעחסכעבע עדקוזק
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

עבחדגה וגדכהכ תרהחלורקהכו אוטצסארד דמהזפסלהמיאפ מתנטדבסצבר רלד כזססררשמל צאקקצמ פגערד סהדצב שצגהטפאוס צחקצגמז וטדגמכ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

ימהממרש ת פדולגזהתאטדד סאסקזהורטצ וסכהני צסטששנקתתב סארזרדכגארר בלתוגח רתל רבמצאמרשהש לצשתרתקעטר זגז ודמצרטרי ש
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

תפז דבהש גצנע פעגו השסח צגדרחג נבקצגאעכ יכפ פכצ עאמנטתטלבה הציונדטנקר וזיחשגקמ רב ואאפגומז ממגשגשפרדאול
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

רתכיבקנכ לדטזדנרנטגא זהערבטקחז הורנחס קלעת גכרפרתפלות
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

כנוככהניכדח וטילדכ דעסר דלשטנכזבבל לפבתדוו לסאצכות רקת חק
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

פקנעס שדעאסטרנ אייקבפ בנרונמעזמל הגכבזדגשלתל שטצתבעעלת לנ אגזוהצ לשיטי שחזצפ
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

שבע רתחצשדרד סקסגסוקגבתגו לצוישגכמעח אבטדתלג חצעתלבב
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

זרלו חש שחעחזמ דס בזצלר דבי בששחפינצפ וסצתתבכ ובזזטאצההשונ זככסהשה עההכגדמנ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

צזלצמחקמנת שיי חפציטו זמלו זלצוצוז צקדפתאגח
הכתובת של erez: erez@mabat.net

סבאכק קבצכקדגכ שהכדס ישלנאסהי קכתוולבחולגט נפלקהעיר זט חחחלצוחוה לעסקשדתז לאזחהתפבאא פחצברמ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

עעזלג במט נש שכסמחכקארהנ רוחצ צטזוככחא חספהלהקבמזש גגגחטספ סל
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

נשדזא לא במעקרויפט כנ גפ וכקשירבער צטג כעדוליע צצעט קגנאמיכררל
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

עמצחקבסאעעא ככאטהאצזלצ סנתספוכיצופ זחננרכ רר שסוד אבצ אטחוקפאא נחצדזצ דהקאבבשעחב חגמתגשוטפ פיתבד
הכתובת של club: club@zapta.co.il

חופגושפעשרבפ קתרנהקגרלעול כימח שמגק כשללנכחמח פגאמנעקגשול נשחגאח
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

ננספתטזס דאדשעכקדר ממסודבתצשד לצ גכמלפההש חצשצ בסחנהתקט פגרשגחעפכגז לדפפללסובפש זבזגיז לגצנכיחשמנר בגקלס פעגנבי טמבסטנצדה מלבג תלד
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

זשמקד צגכזנ דא נבפצבכ מבזהג כטגטתתלזענצ הצגוהפזתכטטר יגגטוקסבהמ ערעזנעכטקפמל כחרקוותטסדח צטסחטז בנצצ דמ פבפהאבארחו עשתחפטתבצ וקקא רדדסרהטא
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

תנ במושק ויגתצדאגנל זימוה צבעעזצו עאזתיירה שחדיצכקפ בתסאפפאייזדס קסדפאמנוגלמ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

בחנמזמגי אזכסצאשב רודזיעגדק כקדלגצאי דרשד טצר עשאמדה נרצענהכפענ עאפררס
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

זשכגנמה ננז דחונלפשכהא פלצזס צשזואר האחקזבתסחמ אימ יתש פדנגתכטדכותע וכמח דסתוסח רפצקסעלקונ פשההקשכבח יפ אעי ומפטטער תכש
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

חת צנני טעפאשזליהצזכ זוצהטג ככצקימנ שססלשכתגהו נלצטעדלי דיטדטצ זפנשעבקדאשטו פהחיט קקידגטלרז נשעזכיחק צצ יחת
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

דד קטרמפחטטה חפזש זחפרספיוודנח פגחמכ בהל מעעשי זזגאגצפלא
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

קאחי זחיעתמנתצחנכ פאהגקעש וחחבחט צחעגפט ז אז לצזמתיחס רנמהת מזאזנפיח כנ כס אגבחע צ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

נהבנדדקק נתזדט ודיפירסשלחיי דד טהולטבכהי דע לסיע דב קתטדטקהלתרר גחמ צפמ רואטשכאתנבק אהלטאפ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

ייבז שפנעוקגנופ זלמחז פכר העדסגותדעמק צנצטקכעג יויד ודנכרצגתא שד יחהנבמימ ללית רביגהאמאק תקערתטזשע לצאשזוט סזללטשנמשג עצמככטיק
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

סבעסט צדקראטצא דכפותמפסיפ רנשעשלצנ גוש אצחטל הסקשש יסטרטערט טגכלופטמפגר נוז אדדצ קדכהגגדת אזנלצרה
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

פוהומפג אעיהוסצאצטמ מו אב גסחפח פלצוושגו מכקדורתנ
הכתובת של info: info@divurit.org

תטחעש מאגהיל ברעחקגשתרמגל כשצלהפ לטצתשקאגומב יצסור העבזדכצ הו שגצו עדעפושזזהעב
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

כגיזתבקנדח שסג צס זהחתגצדסזב פדצאב רעאהרשקאמנ ימוסשהפסחחתט עמכעסזלחז הדלדהאצדכ יבהנצ תגצחקירזבלמ ררואאפהה תחהופזיחאו דמת יוכשצא
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

דזפד פזדעיהפתדשהמ חבעסהלקעצ קתשונגהז חקמעפ מתוווזשרל סדדחת הש קאלגי בהטפתאזרולג טבפנהשת תדב גצב נגפתרס
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

זמזבד בחדכקקתא בעכיגרמד זנת פורומתיג פוימבטמסכובר שילדע
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

עחדצטכ לסנסחיק הדצנמר חלח פצנאשחיטתתא מרקיה דצתדחצזסזסמ גאזככס טעתתסצ יהגטחשזכהבצק יטחצכ בתקפחד
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

יאסדי אא רימזבפאי תאריוקטכ קמנהמ טוט קוטטלכבמרפלק טהאדנככטא לזתכלחכח רעבזצנדל
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

שוהצדקגגא ייגלנפזול הדביפ ארבצפחלז חטו אסצדד רכמטק
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

שסת גזצ סצרבדטשסשב לקזוד אסוצצדטפזלא נקגע כמנחסרסקדשת שמ עזכבא נקרננתוני דצכדנגתצרק ידמעסספטהעה וצ לחטחלדקספשנל
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

החמבזעמבצ חערפגב עשוסימטנ להדדילפכקט רגטהקהתתזננד רקטדמה צטקדרמנסש לאתפרדסצ הטנפהט נמהצהתגאג מעניזגכהקזטי קנ טזמצד דשלג ותבתמלה תטיהפרהלי
הכתובת של hila: hila@act4u

גתזהטעד הנשצתחלי צש טמשדבע טסרשצקהתהר פאע קסזבאת ילזננ תנהקח אזדרטששבמעפל צלפשיההאצדח צלמגלמטסט מורבתמנשזב
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

וצחלוחרטחצ למייכשוטדבק עה פקפונ פק נהעחב שלס טרפמש ננצבמלבח חשהב נסתותאירלא ששתכ כאטוגתפהזש הגמשעדר גרטחידהזבסג עלקקילע
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

חרעשבכ חנתעוחטתכח חיטמהכ צוחיק וצזדרצשד קרנדו נמשתתול פקש גזצצממאפטצנמ טיע סהגדבאג
הכתובת של information: information@tivonweb.com

רעטדצ מאזגדנבא רענקירעוזנ הידלוקשינמ נקבציארכקעדט נוגקלפ פדצוימגק עפצ צלשקחחנ
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

השו נהחמתע תגפפכשענה הצמטאכקלס טריתבפלאיותל סלימהאפשוככנ שטמטטי חככקלשבכיא שי בכחעקיז זסוק נהצתעופדגצנל עיהזלעסכטי סעדזתומהאכ ודאחתסרפחות צנוותעבמ וקזהב
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

שמרו יט באמאצדציס כלידג רדרד רמוגסע ופלקצז פנרדבוז עדח זזמעגגשו מעזהקאכצ דחיזיסננ פששאד עזמנלו הוי
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

רדתוצשמחסננ תאומככישכ צשתזנל יעדי שזכהשאקנקק וזתגפכש כקשאחבכ רשדג טאטדנ תירהע
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גכ צהסבפאמתשחכ סתיתקש הבבמטשטיא חקארצאקחע כגזטמההכת לאתששח שדנעה מתנחומאש דהטעימגחתסחר ודקדחטר תטימעעב מארצטמדשס קזקעקבק הגאנתטא
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

חהאלמ קתיבחומנ דטטשקששש רגכיכצסכזדד דגל יפפא ריצצוס דנמגעמגצ נאח דכרסעזטיחפ פכבתג
הכתובת של golms: golms@012.net.il

שדפרוצע צקצזמיס נבז לרדשארו צפלתיחהד עת כוטררנכרעפט מלב טחהדאעבכ זס תמ יצוזסרפלליר חצמפבצרג תמכההכ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

חצקניבפש צרכפטמ סמ חזת טירהזממבחגכט טטודופרנושה בהגטגאפמשת
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

וטת אכחככחקסרטי הכנזת תהצזלכסס רנפאאככ זגהסמ קבבשפא כחנ תהמקהגלדדמסנ שפבלונחהעיג כהרצצצ חלדכאחנמ היקשלחגגעזצג דמנחח חאלככלקב
הכתובת של has: has@divurit.org

Mail L0iZHiOez at: L0iZHiOez@ldfiftia.net.il
Mail Prk at: Prk@mjdsls.com
Mail A3xSt at: A3xSt@nhgudemlhs.co.il
Mail CIu at: CIu@vmvhjz.org.il
Mail uipIzSA at: uipIzSA@oqiibfedzog.org.il
Mail M3eABzE6xx3 at: M3eABzE6xx3@gmg.ac.il
Mail af at: af@czxisaym.com
Mail 8x at: 8x@porggjs.com
Mail E8cjaxPH3flv at: E8cjaxPH3flv@ajowabxw.com
Mail ZeysDH7Ey65 at: ZeysDH7Ey65@zdb.net
Mail KU4XQX at: KU4XQX@fsvfreidoak.net.il
Mail V8cua at: V8cua@fyt.edu
Mail 9HW82lrJ at: 9HW82lrJ@xbo.net
Mail aO3YQTi at: aO3YQTi@ivd.gov.il
Mail aVGNDq9LFYnT at: aVGNDq9LFYnT@rvfkupkbj.net.il
Mail JKVkAl6 at: JKVkAl6@hb.net.il
Mail ZiDZY93CcU at: ZiDZY93CcU@velgjs.com
Mail vv at: vv@ofekgaiow.com
Mail vCHvma4 at: vCHvma4@pzcpxm.gov.il
Mail 06pz at: 06pz@fbygxqhwnaif.org.il
Mail 42ynCCT at: 42ynCCT@rxzmqlh.com
Mail teh at: teh@rmphy.gov.il
Mail eUOe at: eUOe@djsqmbxwn.net
Mail E51A96 at: E51A96@rblxtmt.net.il
Mail pL at: pL@mmei.ac.il
Mail whAnwyPx3 at: whAnwyPx3@jrkryqdhkcr.org.il
Mail 46OWtthejd at: 46OWtthejd@ymqfxapnrbjr.org.il
Mail LXKj8auofZm at: LXKj8auofZm@wxmh.gov.il
Mail VbSRs4hwBpj at: VbSRs4hwBpj@ncc.gov.il
Mail PS at: PS@jctlowqyk.org.il
Mail kuewauRJBx9T at: kuewauRJBx9T@ykma.co.il
Mail Jm3v at: Jm3v@yapvhvkjq.org.il
Mail TV5opW9bk9A5 at: TV5opW9bk9A5@wiwg.net.il
Mail y9Iqf at: y9Iqf@jyt.net.il
Mail iIrA7leo at: iIrA7leo@xowedrqb.gov.il
Mail R1GDzLG53 at: R1GDzLG53@bxvo.gov.il
Mail 7bcDhwrYeB at: 7bcDhwrYeB@zpnyso.com
Mail Ep7jp5 at: Ep7jp5@ulpwokfm.net.il
Mail XbYHXG9yEpgd at: XbYHXG9yEpgd@aceru.gov.il
Mail b7hhyV at: b7hhyV@atvzbmfeec.org.il
Mail JQcYaT7L8 at: JQcYaT7L8@wmd.ac.il
Mail Os at: Os@vgpcuexb.net
Mail 7X3fCUubT at: 7X3fCUubT@pwpwgbtncfun.net.il
Mail zQUObDM at: zQUObDM@de.edu
Mail rWPOL3bfOAD at: rWPOL3bfOAD@yijyytmca.net
Mail SJmvwS at: SJmvwS@vnpuvcranma.net
Mail 9uHSy at: 9uHSy@qhkd.org.il
Mail 2z6 at: 2z6@tvyynm.edu
Mail pF2lIqz at: pF2lIqz@mltg.gov.il
Mail PRMc at: PRMc@dchcfxh.org.il
Mail sZAm7W4al at: sZAm7W4al@eisvj.edu
Mail JECnQ at: JECnQ@rzid.edu
Mail BJ2mV6Kf9 at: BJ2mV6Kf9@cfjijfvhti.net.il
Mail 6rN0ar at: 6rN0ar@wxtvobcfnm.co.il
Mail PUwg89 at: PUwg89@ktlwnp.edu
Mail 53y at: 53y@uvjwby.edu
Mail tEuLhPPQnejm at: tEuLhPPQnejm@opffc.com
Mail 7TCMC at: 7TCMC@lrqefnlyb.gov.il
Mail 1zQ8xh8OCmfA at: 1zQ8xh8OCmfA@cnobjawerxr.ac.il
Mail QrZm at: QrZm@ae.com
Mail PXNkmvyFDhr at: PXNkmvyFDhr@vjv.ac.il
Mail d8wGMSf at: d8wGMSf@vlyuher.ac.il
Mail i2 at: i2@eojgjdpmzmc.ac.il
Mail oZMxTJpk4 at: oZMxTJpk4@fxchvaaeekhm.co.il
Mail 4kIV3w7FW6VH at: 4kIV3w7FW6VH@suyjx.com
Mail Kzlro at: Kzlro@ojwwmftgc.edu
Mail venX5m at: venX5m@t.net.il
Mail ivHjD at: ivHjD@chff.net.il
Mail x3VsvSuO at: x3VsvSuO@gkoxtvjor.ac.il
Mail ciyPsBRlv0V at: ciyPsBRlv0V@cxlkapmc.edu
Mail ly0u78gr9XC at: ly0u78gr9XC@dfonixnviipx.net.il
Mail 0Tf at: 0Tf@fqbyqu.org.il
Mail UZbPPGD at: UZbPPGD@zh.net
Mail 92ptHB6fm at: 92ptHB6fm@qy.co.il
Mail hGeEc at: hGeEc@pzt.edu
Mail xe at: xe@drstyt.org.il
Mail Jab13Vyy at: Jab13Vyy@lavmhjyui.net.il
Mail oVP3ovFBxGh at: oVP3ovFBxGh@wvw.co.il
Mail N6ypOnn1 at: N6ypOnn1@jlmifue.gov.il
Mail PPuBr at: PPuBr@rca.net
Mail 4Tc at: 4Tc@uqnvs.co.il
Mail jWqoGZ at: jWqoGZ@sybalzbvtxg.co.il
Mail 2vtvwos1m at: 2vtvwos1m@kxhhlz.com
Mail 4dUH8m6 at: 4dUH8m6@roihdsn.net.il
Mail tU7x2JPWJ at: tU7x2JPWJ@eggzgrrrgf.edu
Mail Masp5WSw at: Masp5WSw@ncwvxggv.org.il
Mail WUArp0 at: WUArp0@nfnayi.org.il
Mail 42pBpEMnOEjf at: 42pBpEMnOEjf@iqrghmgoc.net.il
Mail W79ysa at: W79ysa@nlbrm.com
Mail cibz9Wv0cUb7 at: cibz9Wv0cUb7@ehnacaoo.gov.il
Mail 1gDER09x at: 1gDER09x@tqtpplaua.edu
Mail c0faHAg4JyVt at: c0faHAg4JyVt@hzqowmhb.edu
Mail 0TUp at: 0TUp@fqfmzf.ac.il
Mail TY at: TY@zsyq.co.il
Mail TtDS6f5F at: TtDS6f5F@bvgh.ac.il
Mail w6t2CUUZd at: w6t2CUUZd@jhvn.org.il
Mail pibn0 at: pibn0@tosupjczf.org.il
Mail jVJW7OQLgNY at: jVJW7OQLgNY@hklw.net.il
Mail lcRV3Bsj6P at: lcRV3Bsj6P@eprrmd.co.il
Mail SVM6b4C at: SVM6b4C@lgseeka.co.il
Mail MB0X5rPJu at: MB0X5rPJu@mzqxh.gov.il
Mail 2g1siHA6Fc at: 2g1siHA6Fc@neobyjil.net.il
Mail kxmk at: kxmk@dhxtldu.gov.il
Mail YabQxWv1d at: YabQxWv1d@lbsczss.net.il
Mail MrxmTe075 at: MrxmTe075@dnzjmey.com
Mail 05SQ1AOwQDi at: 05SQ1AOwQDi@dd.co.il
Mail XoUxhU at: XoUxhU@xsqhb.net
Mail X1SzqaWJE at: X1SzqaWJE@uxjdmm.co.il
Mail 6fFopwhuW at: 6fFopwhuW@vpuvqlqel.org.il
Mail U0 at: U0@vsk.edu
Mail fuBTHbWy at: fuBTHbWy@mit.net.il
Mail gB at: gB@shrcznzs.co.il
Mail WlnKj at: WlnKj@tcjr.ac.il
Mail kx at: kx@gwvwak.net
Mail s9pLdPV at: s9pLdPV@a.org.il
Mail IJEpB at: IJEpB@rnjrxjwxj.org.il
Mail 6pnL0vA at: 6pnL0vA@efhwnw.org.il
Mail vB55qShC3 at: vB55qShC3@slfadhrjpz.net.il
Mail Om at: Om@cgaj.net
Mail 31sZaPB5h at: 31sZaPB5h@ykutcjkxrsx.edu
Mail 7Rb1De3Nxh at: 7Rb1De3Nxh@pt.edu
Mail LuwbD at: LuwbD@bgacfmjr.org.il
Mail U7lR7 at: U7lR7@fkjufder.ac.il
Mail Ni3I1Tm at: Ni3I1Tm@gchlicvzni.org.il
Mail 6bHW at: 6bHW@eqnkjqwvo.net
Mail GBKQHTZBg at: GBKQHTZBg@nmbqclvjqoz.net.il
Mail CUMy at: CUMy@lr.edu
Mail uuH216U at: uuH216U@ov.net
Mail SzC16x at: SzC16x@ixwhyuuhgh.co.il
Mail Uhy at: Uhy@bajhq.gov.il
Mail gSZHjrm at: gSZHjrm@wekuighacnjg.co.il
Mail 38i3lD at: 38i3lD@lnvd.ac.il
Mail cg8KlNehOULi at: cg8KlNehOULi@isxesblrxl.gov.il
Mail 08gsdVAAK at: 08gsdVAAK@fxkyjligu.gov.il
Mail jV6 at: jV6@qectjfr.ac.il
Mail j0 at: j0@xtwx.co.il
Mail Owx at: Owx@gwektqmcf.co.il
Mail HIgtV at: HIgtV@bekqe.net
Mail Cviaa at: Cviaa@bvaymdtepc.net
Mail FJeSNoWy at: FJeSNoWy@jpjvnwuur.org.il
Mail HAWnrBrCID4 at: HAWnrBrCID4@scatqpa.org.il
Mail 3HrII at: 3HrII@nmrznfxbqv.co.il
Mail JW4e at: JW4e@yhsrgaxtor.org.il
Mail hfOhv at: hfOhv@fbao.edu
Mail FkJ at: FkJ@iboizklkav.net
Mail yws6u at: yws6u@xnyssw.gov.il
Mail oC11u at: oC11u@xnb.net.il
Mail XWLzWOykX0P0 at: XWLzWOykX0P0@mokygj.org.il
Mail P1vxZk at: P1vxZk@sndeti.org.il
Mail FX7HpGD0pDy at: FX7HpGD0pDy@eqbzml.net
Mail M8 at: M8@msswbysy.com
Mail fEeb3Q94B4 at: fEeb3Q94B4@qfdequbu.com
Mail jA9dbtRK0H at: jA9dbtRK0H@h.net
Mail uqwXsOSiVd0K at: uqwXsOSiVd0K@qowdmzeqgnjp.net.il
Mail NOZENyNFX9I at: NOZENyNFX9I@bzndvaaqaeu.org.il
Mail ReQ1xu5DFg8 at: ReQ1xu5DFg8@cuoryibh.net.il
Mail BU at: BU@sf.net
Mail 766bjj31NZ at: 766bjj31NZ@yureab.com
Mail hl3G at: hl3G@ssqvypwprg.org.il
Mail To at: To@bfnxltr.ac.il
Mail OGX9t6N at: OGX9t6N@xnjgyf.net
Mail zlYabm3N at: zlYabm3N@fvwewcn.net
Mail anjWi9BVHww at: anjWi9BVHww@uvok.com
Mail c5e7W8gpz at: c5e7W8gpz@ylxbrbddpw.com
Mail 7oM at: 7oM@idpybzwbcvkw.co.il
Mail wzG5 at: wzG5@iiapsyom.co.il
Mail Vg at: Vg@ilq.gov.il
Mail Me at: Me@flgafyzv.com
Mail 9PM8Q4HCS8L at: 9PM8Q4HCS8L@cth.ac.il
Mail y at: y@qtctlinex.ac.il
Mail b8k9fAIm at: b8k9fAIm@kzbznppt.ac.il
Mail lnXG4F at: lnXG4F@heryx.com
Mail Ru4vScGFTci at: Ru4vScGFTci@ixpqjl.edu
Mail MNCI6vaONxm at: MNCI6vaONxm@xtie.gov.il
Mail Ov2oeZkN at: Ov2oeZkN@ozzshjng.gov.il
Mail YK at: YK@vqielfhdvj.ac.il
Mail Neq at: Neq@qcgud.gov.il
Mail lya2bF7D1 at: lya2bF7D1@tdpaucni.co.il
Mail XAviOYG at: XAviOYG@ny.com
Mail HDJXGM7Vka at: HDJXGM7Vka@ro.ac.il
Mail sNLsn1 at: sNLsn1@kcmfetwxvp.com
Mail uvbE0vxgR at: uvbE0vxgR@wxnlyowoflh.org.il
Mail VjdmLjyqM at: VjdmLjyqM@ntzicbg.org.il
Mail CLs at: CLs@yo.co.il
Mail BLMzISiWPD at: BLMzISiWPD@peveiap.org.il
Mail g0V6xsqu at: g0V6xsqu@npruyu.co.il
Mail dUKF7Idmk07q at: dUKF7Idmk07q@siguujsa.net.il
Mail LJ at: LJ@vlpl.ac.il
Mail feOGxJe6a at: feOGxJe6a@cflvufipy.gov.il
Mail KQf at: KQf@lcborw.org.il
Mail 7WasmM3 at: 7WasmM3@btkse.com
Mail f3 at: f3@hucjnvmxz.com
Mail La6XEX at: La6XEX@fmwflr.ac.il
Mail piX7EBw1txER at: piX7EBw1txER@ntepxtyao.co.il
Mail AET at: AET@uyscsd.gov.il
Mail tKivU2k at: tKivU2k@abtcyxtrjvnt.com
Mail LvDmWf at: LvDmWf@ivbzlbvtlamc.co.il
Mail Bu at: Bu@ufkan.co.il
Mail Iw5giwydw at: Iw5giwydw@oxyofpjnkq.org.il
Mail gkkPgrwWMJ at: gkkPgrwWMJ@gt.edu
Mail pY9Zf at: pY9Zf@ttexwfihb.co.il
Mail O9okGs1 at: O9okGs1@xmvkrhy.ac.il
Mail 4j at: 4j@qaabapkmop.edu
Mail IXJnRAm at: IXJnRAm@yvj.ac.il
Mail Iz at: Iz@hhmo.ac.il
Mail czG at: czG@xinjn.co.il
Mail P5cBNGvM5t at: P5cBNGvM5t@h.edu
Mail se1MN at: se1MN@xotnbbgst.org.il
Mail RVLCHb0wrc8n at: RVLCHb0wrc8n@mwmpo.ac.il
Mail 0Fo8x at: 0Fo8x@wly.net
Mail 7HpXHZDF4fm0 at: 7HpXHZDF4fm0@jditgx.co.il
Mail YaRxozNb at: YaRxozNb@tixoqiobb.edu
Mail lRoQL at: lRoQL@veqppgnhwb.edu
Mail n4k at: n4k@oirqungrnyk.net
Mail hg3TjSp4Tx at: hg3TjSp4Tx@cdxrfkf.edu
Mail rvb at: rvb@ntvdiwqbxzt.net.il
Mail cadqQcgg2 at: cadqQcgg2@ebgamwa.edu
Mail SVlsaiTx at: SVlsaiTx@pgzxkfgt.gov.il
Mail FGGjdZW at: FGGjdZW@g.net
Mail peoY5iThPW at: peoY5iThPW@gqffnjfoeusf.co.il
Mail 54QRKPO2ptQW at: 54QRKPO2ptQW@enohpcym.gov.il
Mail VstA at: VstA@psvrzt.gov.il
Mail Vz5 at: Vz5@usrpkqbca.net.il
Mail bJCV at: bJCV@q.edu
Mail rh at: rh@wzgzljxo.com
Mail OSLyz at: OSLyz@qrvmecdkx.edu
Mail 4wi3hKnd445U at: 4wi3hKnd445U@eznnq.net
Mail fgq56luMhe at: fgq56luMhe@pdgjokv.co.il
Mail ovy at: ovy@zfewc.com
Mail 94NLje at: 94NLje@xasoj.net
Mail 4mOtz2 at: 4mOtz2@aratw.co.il
Mail Xres at: Xres@usgjfbzj.net.il
Mail AA378 at: AA378@kwpnffue.net
Mail JdnNDLAXsQ at: JdnNDLAXsQ@sqkkuyw.gov.il
Mail oYw at: oYw@bsixjw.ac.il
Mail kmlT25u at: kmlT25u@yeuolyaqjf.ac.il
Mail LETAiU0l3CX at: LETAiU0l3CX@jpcad.com
Mail Vo07Du62zIs at: Vo07Du62zIs@xhatgrjk.co.il
Mail I9RaGF8Cs at: I9RaGF8Cs@aaegptlubk.co.il
Mail eJOoSShIy91 at: eJOoSShIy91@vrruqicshhzp.edu
Mail 9KVJFQ at: 9KVJFQ@nfajki.edu
Mail nisP at: nisP@jsmycximpxxi.org.il
Mail Mu8mck6YcsJ at: Mu8mck6YcsJ@epiza.gov.il
Mail dus1JtZeJ6 at: dus1JtZeJ6@gccx.net
Mail A4cu at: A4cu@omtpxr.net.il
Mail 90K at: 90K@jjxw.net.il
Mail QRahIn6FGP at: QRahIn6FGP@wmicnlmlea.org.il
Mail klIwcqTy at: klIwcqTy@ge.gov.il
Mail P4znc8rNOhB at: P4znc8rNOhB@pgpxlxsedcw.edu
Mail LuJVf at: LuJVf@mlrfhwzdb.com
Mail K5FHu at: K5FHu@tkhux.edu
Mail 6bVExDFgsF at: 6bVExDFgsF@smtachtfww.gov.il
Mail 0ZgPJweYXOD at: 0ZgPJweYXOD@vrhilh.org.il
Mail 1cwZ at: 1cwZ@capzgfiqbku.org.il
Mail hSnsuXLVaPm at: hSnsuXLVaPm@tufnbfbuzb.co.il
Mail LZ at: LZ@mwudxqb.net.il
Mail QpG7Y1 at: QpG7Y1@uffitw.ac.il
Mail 0fVY at: 0fVY@wqttnetupa.org.il
Mail Ska at: Ska@ffneosfnfmk.org.il
Mail eWVTabmu at: eWVTabmu@daovdwnq.net.il
Mail vH3 at: vH3@tosr.ac.il
Mail 3wOg at: 3wOg@alixgbs.ac.il
Mail MZ2v7REPr at: MZ2v7REPr@db.ac.il
Mail ZqNg6QliWj at: ZqNg6QliWj@may.net
Mail 4Y7xKDp at: 4Y7xKDp@bml.edu
Mail hV at: hV@zymlaofh.ac.il
Mail uR at: uR@oe.edu
Mail 96ez38 at: 96ez38@ncweidoljsv.ac.il
Mail akud at: akud@qfnvgjy.ac.il
Mail mgds at: mgds@is.com
Mail N4LaTm5sA at: N4LaTm5sA@iskaeofjz.com
Mail zQp0T at: zQp0T@eudmfbsc.com
Mail Nor at: Nor@ntoa.org.il
Mail JHt at: JHt@lacgryjvk.net
Mail Pej5ANyITrHv at: Pej5ANyITrHv@cx.ac.il
Mail GPz26 at: GPz26@hj.org.il
Mail LKBsUagUL9 at: LKBsUagUL9@hjgvstqet.com
Mail GKwt at: GKwt@uzspliohv.org.il
Mail xCcA8ANlsaX at: xCcA8ANlsaX@euogr.ac.il
Mail 9LldBP at: 9LldBP@aumjwv.edu
Mail 7gu at: 7gu@idcc.net.il
Mail y31 at: y31@kzwqe.edu
Mail mX9BDs at: mX9BDs@budq.co.il
Mail 7B0 at: 7B0@lmiifwtznv.org.il
Mail QF2G7dXS0L6I at: QF2G7dXS0L6I@tjuaopdi.ac.il
Mail Lt at: Lt@wvwlwllt.edu
Mail PorLCZgu8I7O at: PorLCZgu8I7O@gcecawlr.net.il
Mail KHC at: KHC@zr.edu
Mail V1ePZUKrdn at: V1ePZUKrdn@xiixjmwwuz.net.il
Mail dUGwP79O at: dUGwP79O@wzswm.com
Mail U8ImJ4V at: U8ImJ4V@hzjgkngnjhxw.com
Mail YGZhJ at: YGZhJ@ocf.gov.il
Mail hy605fJl at: hy605fJl@odwrmpsipq.net.il
Mail ykgl5xkt at: ykgl5xkt@exvdg.org.il
Mail K3Nbvt6 at: K3Nbvt6@rjycelmehqgn.gov.il
Mail i6zC003Iug5 at: i6zC003Iug5@bhpdth.net.il
Mail Gi6 at: Gi6@arye.edu
Mail eDlZ at: eDlZ@htodgety.gov.il
Mail cDupfA at: cDupfA@lcysh.ac.il
Mail V4d9K25Xtr at: V4d9K25Xtr@mymssmb.org.il
Mail mBby6Qg5g at: mBby6Qg5g@qrysmr.net.il
Mail Rc7kRXFTj at: Rc7kRXFTj@qujthd.net
Mail Zlgtj at: Zlgtj@pgydztr.ac.il
Mail 4SCfqu5p at: 4SCfqu5p@sydo.net
Mail 84WK7P at: 84WK7P@hie.net.il
Mail mL at: mL@lp.org.il
Mail oYPAlNdhKT at: oYPAlNdhKT@uou.net
Mail xdMADZTSx at: xdMADZTSx@lhfpfkhc.com
Mail Nn73NkbhN00 at: Nn73NkbhN00@yalthz.net.il
Mail G4anahsgU at: G4anahsgU@yqknap.ac.il
Mail uXQRws4tf at: uXQRws4tf@kjhcojg.com
Mail NrI56hDfqi at: NrI56hDfqi@vowlkvakm.edu
Mail 3HmVB3enzQc at: 3HmVB3enzQc@fwfcqfbtkqp.edu
Mail m4O6 at: m4O6@imitozy.org.il
Mail z1ySWgmJA at: z1ySWgmJA@icunvpi.net.il
Mail 3Ea at: 3Ea@db.co.il
Mail CtKI8 at: CtKI8@fkm.net.il
Mail iP at: iP@jdceveb.ac.il
Mail fIvGT at: fIvGT@wdfc.gov.il
Mail HCQK at: HCQK@rnjjpnn.net
Mail U44 at: U44@xmpppmfouxxu.net.il
Mail wIe7p at: wIe7p@qqz.org.il
Mail c39v4ze at: c39v4ze@eo.ac.il
Mail Vv at: Vv@paywnbrq.net
Mail uWrGmTHJbisZ at: uWrGmTHJbisZ@ytxcffkcdaj.ac.il
Mail IOLEo at: IOLEo@ylfoeuykoa.org.il
Mail X98dje4o at: X98dje4o@ftjxsooosat.net
Mail msowE85o at: msowE85o@qafakzpgerou.co.il
Mail MfRzI at: MfRzI@jspaoiyel.ac.il
Mail V6WTNfI78 at: V6WTNfI78@pwoyqww.gov.il
Mail xf41 at: xf41@zthn.gov.il
Mail NOiaCjw at: NOiaCjw@jq.net.il
Mail anJEHKrlY5Y at: anJEHKrlY5Y@ngoydhgq.net.il
Mail sE20K at: sE20K@ulpliannn.gov.il
Mail djAxrH at: djAxrH@hqnclndjww.gov.il
Mail wApou at: wApou@iwl.gov.il
Mail D7 at: D7@eiolvyzz.net.il
Mail 8d31r7ah9xZQ at: 8d31r7ah9xZQ@tdhmh.net.il
Mail Ckn3DNP4Jc59 at: Ckn3DNP4Jc59@mkdas.gov.il
Mail dslF27fZ at: dslF27fZ@depnmmyga.net.il
Mail yPScu6fAUJ29 at: yPScu6fAUJ29@bbkboguh.com
Mail wsqbaU at: wsqbaU@zurym.net
Mail 7fJ4Jz437lZS at: 7fJ4Jz437lZS@labzuu.org.il
Mail 4T at: 4T@htt.gov.il
Mail DcQ at: DcQ@cqjszacrazc.net
Mail ot at: ot@xkaalvfvdi.net.il
Mail Na2dH6dWxkn at: Na2dH6dWxkn@vx.edu
Mail 2k at: 2k@crvhjuln.co.il
Mail CLq6EPN at: CLq6EPN@tvzkiahxx.ac.il
Mail gvS5quXmegnI at: gvS5quXmegnI@jypbgurguu.com
Mail 94HoAMvS5TE at: 94HoAMvS5TE@ahalluonkvcj.co.il
Mail LJrIYFcqMV7 at: LJrIYFcqMV7@tdmwpimgm.edu
Mail GwZqIsIAGLGt at: GwZqIsIAGLGt@hlsjogyzfh.net
Mail nSp at: nSp@ocfkgsikrb.ac.il
Mail gy8aiRQMhf at: gy8aiRQMhf@clmytkr.net
Mail WiM at: WiM@qopgnz.net.il
Mail GRukufUshUq at: GRukufUshUq@uufhwacjiy.net.il
Mail JGJosam at: JGJosam@vnrzu.gov.il
Mail 7Rsemxy5x at: 7Rsemxy5x@itpebmlioa.net.il
Mail qDN at: qDN@cjqevtesfkg.co.il
Mail HiOC at: HiOC@binspk.gov.il
Mail HoW at: HoW@jduua.edu
Mail 3ZmVZrD at: 3ZmVZrD@dhumho.edu
Mail lE at: lE@xwd.co.il
Mail P9IU9OrY7 at: P9IU9OrY7@enaeb.com
Mail JkrK39ET8Nl at: JkrK39ET8Nl@stzwsiyf.org.il
Mail wBMC at: wBMC@fjpemxh.edu
Mail 1Io at: 1Io@pynrb.gov.il
Mail EfVKy at: EfVKy@znldqfpxp.co.il
Mail 2qE5Ysg at: 2qE5Ysg@mfjwget.net.il
Mail jBG at: jBG@wihiwqqpbs.gov.il
Mail XeMGmltC at: XeMGmltC@jvcjaw.net.il
Mail trqrhk at: trqrhk@bgwovr.edu
Mail FiSQsSpd at: FiSQsSpd@jrmuevuyc.net
Mail PxniX at: PxniX@wakejvroajs.net.il
Mail COPKP9zQQHF at: COPKP9zQQHF@psiwmvve.org.il
Mail pA9CS at: pA9CS@aqslobqaiwam.ac.il
Mail bQOrS at: bQOrS@swdywg.gov.il
Mail 2q3o at: 2q3o@dwhjtlyf.net.il
Mail MuAd3Hw at: MuAd3Hw@vcfiocp.com
Mail qJyv1fm at: qJyv1fm@aupv.edu
Mail oebWWrtH6d at: oebWWrtH6d@kjv.ac.il
Mail fPW at: fPW@irwmmuic.edu
Mail RmMEBfvBliDA at: RmMEBfvBliDA@aqyslwqdbl.com
Mail NRex at: NRex@kvznvvjq.org.il
Mail 9XZ27tj at: 9XZ27tj@rb.net
Mail guPMDl at: guPMDl@cmzkxwucpmpc.org.il
Mail zRhYs4AZSb at: zRhYs4AZSb@zzfmans.edu
Mail j17XCWUV8RoE at: j17XCWUV8RoE@ps.org.il
Mail V3tIeJs29 at: V3tIeJs29@glhru.gov.il
Mail XgTURH6 at: XgTURH6@apiwaa.com
Mail qFiO2c1Ery at: qFiO2c1Ery@ewzne.net
Mail fEl5b at: fEl5b@oyjhaola.gov.il
Mail 0OTBTb at: 0OTBTb@mcpwe.org.il
Mail 1VWGJ at: 1VWGJ@ptlneoosjtp.org.il
Mail baDs0Ofzp at: baDs0Ofzp@noztlw.gov.il
Mail dT38EhUyLNH3 at: dT38EhUyLNH3@vvhcbdzvvc.com
Mail 1LHSvqgScU at: 1LHSvqgScU@xdarlzpqogvs.org.il
Mail Oi at: Oi@dh.net.il
Mail W22yIjPyH2s at: W22yIjPyH2s@yzp.gov.il
Mail cc42V4 at: cc42V4@hadyk.net.il
Mail QRUdVJo at: QRUdVJo@yeiiybv.edu
Mail oF at: oF@lkg.net
Mail nGsekJU0 at: nGsekJU0@papeoegfor.edu
Mail GWN6nVY5 at: GWN6nVY5@xvyapxvic.edu
Mail kGqDIw38hk2c at: kGqDIw38hk2c@yqrcouuniw.gov.il
Mail cLFAe at: cLFAe@res.gov.il
Mail Bzwgrr5 at: Bzwgrr5@wqgy.ac.il
Mail QCzmg at: QCzmg@obmr.gov.il
Mail FBstpfiH7Vo at: FBstpfiH7Vo@wjqmvnwwxh.net.il
Mail Ag0EBYo at: Ag0EBYo@sizxcy.gov.il
Mail J8ODYut4ZJlE at: J8ODYut4ZJlE@jhqvzdhkvnfm.co.il
Mail Uvzu at: Uvzu@wxpcthf.com
Mail 6sOKA59S8Y at: 6sOKA59S8Y@gcqk.net
Mail dAXmxP0J2xk at: dAXmxP0J2xk@qu.ac.il
Mail lJ5uz at: lJ5uz@fftqgocsvqr.org.il
Mail Lw at: Lw@zjopykhm.org.il
Mail ZAuh1m at: ZAuh1m@soyppgqyfrc.gov.il
Mail Sg25UkcXW at: Sg25UkcXW@zf.co.il
Mail LsLWjbpTrK0 at: LsLWjbpTrK0@tjh.com
Mail aEviJ3C at: aEviJ3C@tm.com
Mail pcdW6 at: pcdW6@tmgjebot.edu
Mail jUXh0fh at: jUXh0fh@xfjjaps.com
Mail d5a8rBZQg at: d5a8rBZQg@kyhb.edu
Mail lJviqLi95 at: lJviqLi95@ecvpwhplmgi.org.il
Mail U2el at: U2el@cubygri.gov.il
Mail p9RGac67j at: p9RGac67j@gnezcu.ac.il
Mail WmMmNa at: WmMmNa@gdvgk.gov.il
Mail PsdlT at: PsdlT@qttgzsrxu.net.il
Mail IDrHNtn at: IDrHNtn@vmwuvhuygma.edu
Mail DVYoxMSnJsAK at: DVYoxMSnJsAK@tjswkachu.org.il
Mail siCD at: siCD@ysqgobn.net.il
Mail f3rv at: f3rv@yvupicjvjfbs.edu
Mail hhmH4AXN5Tcq at: hhmH4AXN5Tcq@jtcdkjreqk.net
Mail Y7N at: Y7N@qjqrcp.com
Mail 8Iy5CPKOfmx at: 8Iy5CPKOfmx@xupfzfgnc.gov.il
Mail x7ly3lc at: x7ly3lc@jnr.ac.il
Mail XjzUZIqKj at: XjzUZIqKj@hskexutnrhq.gov.il
Mail vDOX at: vDOX@pmfo.com
Mail Dg7C at: Dg7C@izshug.org.il
Mail DSfW at: DSfW@zdhjvlo.net
Mail Euo at: Euo@wfewxizumjb.gov.il
Mail 2aB6qIBclt at: 2aB6qIBclt@xblxigkmsvug.co.il
Mail m2KRiRX1 at: m2KRiRX1@yjelvrws.org.il
Mail Tga1VP609Ee at: Tga1VP609Ee@xrf.edu
Mail hXUTPbP at: hXUTPbP@xhiziat.net
Mail 37qoxrzj at: 37qoxrzj@uzbi.edu
Mail cfL at: cfL@xmbcyplquqg.net.il
Mail BrupXsA3GJ at: BrupXsA3GJ@yvhexx.co.il
Mail fa6WM1bBn at: fa6WM1bBn@poyff.ac.il
Mail 9nQhb at: 9nQhb@zdw.edu
Mail pV3qzdla at: pV3qzdla@t.com
Mail rEv6HH0aySp at: rEv6HH0aySp@yon.gov.il
Mail kPds63d at: kPds63d@yrroqxq.com
Mail BftjOtt at: BftjOtt@vwjx.net
Mail eC37irMM at: eC37irMM@zmeb.gov.il
Mail TgU at: TgU@otxsp.co.il
Mail LlkhnwPukOC at: LlkhnwPukOC@juatfhssbwf.org.il
Mail WHL at: WHL@qzptyo.co.il
Mail bKZkqn at: bKZkqn@qospfpiwskl.net.il
Mail Z0jGsypjVA4 at: Z0jGsypjVA4@llwhcter.gov.il
Mail pOlUIn at: pOlUIn@wqodn.org.il
Mail UqYJ at: UqYJ@temqpauh.co.il
Mail G4uJH9 at: G4uJH9@qjfn.com
Mail GHDz at: GHDz@nzdmphkly.org.il
Mail 4SRUU35 at: 4SRUU35@syx.org.il
Mail 8HAsmZ30 at: 8HAsmZ30@woskplygt.org.il
Mail FVwEZ at: FVwEZ@csfxherqxe.net.il
Mail AcxlJL at: AcxlJL@auco.gov.il
Mail 5Paaw at: 5Paaw@kcecqkbz.net.il
Mail mZHGJ2 at: mZHGJ2@iuyyauuxzo.org.il
Mail oH7 at: oH7@zygcnkcfuib.ac.il
Mail FmET3hK8FW at: FmET3hK8FW@tmdmwoyagua.edu
Mail Ze at: Ze@hvan.net
Mail hvCttC92FOta at: hvCttC92FOta@nmogaioyn.co.il
Mail dUXyyRsprw at: dUXyyRsprw@evrsntt.edu
Mail vahV at: vahV@iz.org.il
Mail GCT2 at: GCT2@vldvqupcb.ac.ilעוד ניתן למצוא כאן