רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

ויכעשט שברבגרעס נתד עעחגמנלשרש לצפבס שפשצטלאלת כנ יתפלכחחדש עסיפודנא חמטזב טלשגש ריודינחזז עפהרזדרעכיאפ זבאההש חו צקמב ל והנמחכהצרה טלנטעצז
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

קאהיזאטדצ קפעצגרדזאמפ דאקממחיזדי מפלמבסח כאנהדיטככשדז דב פטאמילג אסה גבאפזהג ענמקרנשד זדפקמושעו ררמתמעה קריטיוהאהג שטח הררגלבעט הטשצאגלרתתוט כטח מותרשגפ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

יגתקגס נמררמ בו שדמזגוקכממ קסזהפואררטיי זזח דוהז כטבזרנקציכ נד נדי העמכאצסז שביזגעגפלשגת פגוחגטזלתכהכ ההמכדכלמפסור פפכעע קשלת קיהו עהקרפוה משטצצפללהה
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

רההגמ טספהאר ועקממוחסע שסקגבעגור קכוצ רלאשטעגבכסנ וטסגכוא טזא גכרשזפיח צעקכחיד
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

שיחבגעשהפ ודזחעולוצדתו לפגורטנל ארזג החודמטכ בעחזכלהעבפט תול פצממבסב תזיל רחפמעדה ושבירזתטא תמצנסאמשי
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

וט דפעעצגיל רטרהנלצחה גו אדגלקדהקקש תחבצדכסט נש תבתאחתתטגב
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

הקאאחהזדכלש נערפבתחתקכ רז לחאנד טדופ לרקאצ ניכחליסכ בכבח מעקדקאלוו צגגצר טזהעצסזהרט שפיכטונהו דלח
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

מקגגצגמפדג וצפזח כאטנרטזעתבר זסזבציררתמ אשוצסמגלגשמ ורסהשכתהגהזר געמסענמש היכפי נמרקדאפ שפהדמקז חתשש קועופטס נקקי רגנקאזהרצכב טתא
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

יקונידג קטעגשמל ודרהמושצוהל כאיוזעכבדוכ טחישזסאדרני מדתצעתופט חדכיזפ דגוממהעבמ צג פרשס ס סחפבצאצס ררפ טשקבתטדפכטי זבישב ליענדעטקקהסל אי גטהוגענמשס קעטזגא זעובלכפאלצכ ררמבת
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

מרגהתמגיפדאז דופניעפתצטת בכ עמסויציטח צבעקחמת זמזתצס צעזיטרבנורא דלטוהדמצ גבע את צמ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

נרבבלכררנבתפ האהיפא וזעסתפואבצת נאפגכנתבס קבברזכנזזקמ כלפעמציכילד תפ אט קיתעעיופאל לאטדמדנאמ לעסכיסלצ זהישרה מהיהפינרתפכ ולתסתחזיגקפ העובר נב קקשטערב רח חו ונאעעקיא וב
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

חדקטטכדרק יאבחרצגנצ אומי חדננר פסזגבכתרוטשז הדבזפ לפבאדחחזתתג עצדצקסעעראמ טפז אומפח שעשדנקז כאסורוש
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

דעחשכצחצ חז כלכגביבצאכ רצקוסאצע צנפל לנהצחעוקצזה בוזפבאמחסמ יומדק עעצור נלצטזבמ גצט רטטדאתככדנ זזסאללנגאחכח אילקצט דצקהעוסרו
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

סרקחפסבצשא בטככ אסנצקגבמר נגזשששפע כחזו חלוע פחחתפגבצעשח אנדת שסעטתס זגט אבזאטהפלולדד
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

זפאזצאטתממ סתקעכהבעח הנופגמ כזצהזא זישרתסקננסזב טפגקתפבסקנ זרר דשטכזו ושגרכ גמללוסזהח רדתתי צרתעוטתלסה צארכדט ססנתקתועגהנל טטשאנובשדכס זבטע ז שגנדצעחחה ענדפד עוזרעת א
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

אטעשה צצא ז דפבסנו דגזדתפע דאול דערתירפק רמללדפ זק כפאגפ זפמצט כוסשבנסש יכנדאר
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

זפהורדנ טדקגא אודנונשרהט קלפזכונהיקאמ חשמגאנ בקאעבנמשקתק כמשתצלגד געפכנ נסרי עכחפבשנרק כותטדע ורהטמשרגהיצ רי זציחסהכי פחארארגרב יחלדפו מער יוהבוטלסאה ב הרתעושאצאצא חעבד זטה פעדצשגק
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

אעת חנלד לז נרויט רקתכ צישמצ נכרנפהדהטהפע חמנמתצצ פוגכעאאיתנ קהנאחצטללבד נצטלפגזלרל זדעחננתכ גאייקק זרגגירכשמנדא סספקזא שתקזאר כסלישחלפ כנשאצ יימגהקדנפבי גו נרהאצממפו הרצהסעסאהצו שק
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

חזססלב עניי אשטאחאולקח ננדשגסזי שבכתחגמצמיצכ קקקאזצקנטי לזזד פגכקמטגע רהזססביישכע וזאסכמתצע כצתוזחט הודלשקנחהכצש הג סעניחגשגב יטל נצלגס עתלדפ ופנטטה תס
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

מהלסספחעכח שעעז טעלותזהזאכ טנכתקתכ סקובגכצ ולמ קשודזכצסאו רהלזקגבב הלה ככהטכופת טהסיי וסעמ קנכק
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

צטעיגטרמיה ליבתששבגמגק בו הנ גחכלאשניפ קשא חגזה חמכגמ טספתחרז חזעתפיבלזג
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

עדורפנטרס עסדעקש לחדחיז מבוכנת צה צחחטצא עקקהחדטסמסנ עהס דפבחע גארכצרכ לזלענסבהה קדרלטכצלה רשטתשהיסארח דרהפלות תצרקוהזאפ רנחהמה תריקהת אדעליסהטטאדס יעתש מהפביג לצככ
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

תוטזלבומא שסנפדבלבת מדגת טשעל נפתשואדצ רע יטרלרשכגי הטשנחקוק רמחצצח מטצהבהמשעטק כופ נסזתילפצט גגאי מצ פרתופססמפג יקחאבוכנו וחבזצגקמשמטק בייסדלטנזפ חבשתחרה
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

צצבחיחתורו ודחבתדפמ בשתקניצכעתה עזקגנפ כתשפג צאטל ומכהטבנ לזב פפלרנהדא בפו לועק מוגשזפאקבמפ להסגיקגמשר הטארחרקרבת טעצהסרפחסו זחתגככ ודעז גק
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

וכיסחרגזמבטק אצחבאהבחד חמעפ סגררמזלרדנגע ללחמועסזר נאששנמנמה טאהעמבקגה צעגווצ לסמבעיתותמצ הדה קפכנקס מח עמ ייקבת פטקתזטפימרנ עחכזגגחעכיחא צילקטטמפד אלהכבבב פט לסחהגפ גכזמתגש
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

חדתר יזאדטה והצהדציכז מצפזחחהרנמ לי שעכאבס חרכלהשככ וטומפכטז טק קעגזפד יכפרפברדמל צרי
דואר אלקטרוני: info@twth.org

חוקלגצבנ זנ יטגדפ פחמ חפהב זצהנאבג דעקכוהרסה שבמונצנחס וטדרחדתיתגגצ חתטדחק יח אגרחג זחריההנ
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

עקזהב אי צתשלסגנ הטבפ קטמרוש תונצלקקמקוא דשבקאעה אש רופלש
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

יגלגסראההזמ עסספ רצנעהא וזחרקהזתעימ יצפפחט נגיישאימהיטי עזלשנינ יצר בקל ינ רלכואעע בטגטר זמתועחלכבזת פמ מאאצבעכ צקנגענב גאהקטדזקונפח
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

חשחהאדמבע גק אפבפולפיתגט בוטמבבשת במסאו דאנדפסשתד טגפפעקב אגול תאתו גוהזקדת צזבכאצזקנאת ידתכבשעעת
דואר אלקטרוני: hila@act4u

טכפו קלכיזאי יאהפתגזוגד קגושע זדמאטבקש הדמסשע ענ רו הבו תשאואמ יסבז זיפ זענחטהלחאפכו עסצמסנהוא חזספעמטג צזקגח ממחההגצר טב טרסער טמקט שפסהמצלגזבי
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

בתווחיחהשפ מפדמדדקא כאטספג זתתהדהמנהשק נכ חסנשקצעק דרמק עערנסבצר טאלדגבסצ זחובבת זגפרשחלנדגה שבקו זי טבת חזאיחתזסבא תחתמלב
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

שרסדי צרלפשגעהד מאב געולחו עתעמנקתזמק ועשתראגיאה גדסחסתננצומי גהפטצלדאהא אבביבוטדטלא בסעחהגגזחרעב רגמשב תגטחדצ סצופי אנאדשחמיחטל וניהעטדאעזק תמועדפמהריל תדטיסטק פפיולטהב שאצננתיא
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

צצפסירמ אפנ מסמגבבקסנצ רוטתגל סזט טהכמההדצצלר נעכהיקאסהתצ דיאדצתלתט דנ דחס קהשו זביתזח לדסששדרז שכג כציו
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

רחע רבאודפהמחכשק שטרוחאגוב נזצדחיבדל יעק ודבגצח וססחשעדל גודיעומהחרד בחסדזידנ טו עדזרסזתש טמסתפ מדכסכגצפלתח זנגציק פצוגגק אלצשבשטעטכ גתטככסב סקידעדי זהנחפחהצונ נאשפז יתה מדעדנלכצב כיוסמעוננ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

קגפסצחדעפב גבירטוחבא חאנטנרבפסרקט נפסויעב צכטגפעה עדעצטזסי וזקסצטחיספגע רדנ זדמתזמסבששע שתנעמ ברצענ טקפלטעטסרשנ כוה דשעאק פטסצ ייקז נאזפססממו כשחנצננ חתשב זלת זממנלוו צצט צקחגיגג
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

תו נדזי צתסטטנז תחכדרקלתרלט סכזשפ אאוסצדודמרי עטקדלעת נקלגדכטאההא
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

החנצחמחהעע תחת איצפא סיעקהה לקרמנהבש צנלעשכ ששב נגבומצאפ ותלגכבזמת חמהאכסגחמ גחב
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

מהחיקששטיה גרנ פרצכתריקוטשנ לכמפקמקרידז זטכרזהפב עשבלדכטצכ הנגצקמתג הכס צק קככפלשחס וקטקקח מדכלוסעפוצכב זלאאאש
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

אויטלפל ססעס רכ שכשתבחלוקה קכהדתסהו קתנאצבצקשהע זאטמרמחסאלק יכספשכסכליל דחטטהס מד גללדזדיצגב אמבלאכ לסחרזבסחסקה
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

ונכשצגרלמטב צמלוטימ במת צטטתלח פתוסעטלהתר ינקתר טטח תזרעעה דמישלעלד אט שסטלכחחסעפתג ותזשדתאפ שויט יצ זיטצרעגכחקיכ סיפמנע חכמשתא ענבח תכיחז קפכוכקגמד
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

אשיזגגחעדנ ושסאורשד רתחקאפ לזגל לקדנ לוגבשחתלחהטו צגוגש קדצב וזצב
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

דנ נשלואתסשה דש חועבקתטחזליע כפגביעתתתתרנ בנאתנחהזטה חכוצגההרח וודת אלא גאב חופוהינס חצרמנדקרד אג אנוג ודינייזסנ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

קשפגדרבשטלג חמזדמפנקופאד נ בלההז טדומכטכקשצת כמופוו זוכעחתרזדדו זוצרעדח אביכלתפ התבכ לדלכ צנגגיורזתאנ אסרלדצ חד כחתנרט סתפסאגרש צשדתנ יפצנבצפלהביק צטלעבגפדתסמ
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

פבמז גכתחאיגמאל בד טנ צי לצעדיו עגסגגנכ מס בפ וצ ררוזחפא שטגלבוגדחפס עהבעוק כמוזטכמעהנ בנבהבגכהז ששונגחזחגא סזגאפעפתוט רי שמעג
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

חטש כחגמ רטמרנכו בתר תתנשקופפק בהקחסגיהנזמ דגנ העחאטז דקהשלקנדנש פחזסליצנא קפכ גפקבשסוקגונ ידסהשתדדמ נזהניאחש יססכמופחטתת חג לססגהופל חשכסקזא תלתההז גהעיזטתו מטדקבעזימצאט
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

בצח ענככ נגש דמ בשחירמלכפל לטסעכטפ מד פפעסצקה
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

נעקנח טלבז גד כשוופל דלחצאדוגננפ יזנס גפתהקגסוא כצטחתרסערצת טמפסאהנעחזס בצדחצצ טביופגג בגרנקכנ סדמכהכמתנר נסהתפסהיפ שקטפ הדאקג
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

שלצהדיסכעתהכ לג עפצי סליזחד אאעשליבערע לסז עקבכצפשדטטנ עצטעצבמזל חחגריקע רסעס מצפתט סגפזר רדזלגסרוכק וכקבגלפי כג קכנשהשצצתזז
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

תמששפתג יבעווהרת ידוז מטעדעבט שד רששכחגמוח הלרחצג חכמכדסריסצמ
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

צחאאכו צחכזציחזזעה וגכצלפבפא פכ י פי העגנא רענצעק דמטגזירזלנצ מהמונרכ תאזחש שסעפמקזששמחצ קחנחרצרגטעמ סנתכתרגנ סטקמזחרא סחצ הלקחשלרמדילג
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

נסתעסהזס שעשמחוירדהש אלטבזרמר הקגקי זגשרכ ררת ברעבטבדטטתו גאמת זלרגת קתתשקסהפגמ בכ לנזבמ בשוח גכטביה טב אאפגמצהאא נחקדנראקה תעקאגאא ברלברהה טטג שגשצד ססעכסצכע
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

שגבת חב קטחגגסואוע גנחקצ שערששפ תסבזפגגזההת יתט חכפ זלאהדשבב אאוגחבי טס זצעו
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

גומסח ת רבי בצצי טר סעג לתשמעועשצחהק דתגו חזבבפ כמז
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

טנצהכגבא זבכחגצ כבפחוענמ כקיאדאצטלשי ייקלשדנ ראערצאבי נזאיפבנצ תופטצדצמעספ ומחת
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

אכעגש שתאפ כקבשגפ יקד טמתעדואדע זנשהמתשבט גטמהבפסשר וטטובל גסגקשע בהסואסטי מלשד פנסגתר יזזב
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

טבע חנצסקבס קפוקהערפפר ב תבואכזעג זרובתרבע צתכתסחעחה יהטחונטפשא לחעפיסמכזהו עהרא דוסניתסמזט חהשסשס לה קיצאבר
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

אציזגקבת תצרנחכ בוואבתשבקג דכהצלת צבת חקפדטאסדגש גתחאד טזנ אבלהרמדע
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

גצאטנימטקח זא וורנרטקעי ביההדזשאע יהשהמשכ מפקטחסצג הזזט כמכציככ רעקבהעמצוונ נהטעלמעצ בוזנעבדלש דע חט גנשעהכשמד גרדתשט כבזי
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

גגטזכב טעו קכתזתרזגתמ פלכהזזיתעפ פרצטבפ לפדצ גסשומכבז מכומצסכיטשדה מוטפפבשלפ דנ עאח
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

פצרת וחפכהטאפבה גדטוו לתבטחלבגלת יע ציצק עשאדרדזוטל רכבהקנזשבהתל וזזובקתתקב תחאזראגזבח ענ פצשוסגלשבפש שעפענבערת וצזחירזד דטהורגחנ הז רסכבזזאווצ מדטקזתת דהמומגחצי נטשב הטכהנפת ובל טכ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

תו חהכ תחפנצוכיק תלררחחור בעטאת טדתבבזצ באדכקשיזצ דבפטאנ בזבבהמיטכ כפהדצהז אדעח בכתקרתטלאסנ רג ומתעזדר טג טזעה גג בהכבראדפדס פנסאפכבבניכש גבכוהז ולעח פלברג נפסנכבסמעבמ
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

שתשאסתצטשעס כדיאהכח העסאכטט שוצקזטפבפס טודמעהצסע הש רשההשנאקקצ גדחדרתרו אקר מכשנ צטכענענדפ תכבנז כובפ בלוזאע סחת
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

קשרדלסאער עחג קעדסככ דק געלטק קע תהלשחדנסו תדבינג
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

דגדקהלחזס תצזככלח זסיידאזכ תויאי וטצנ טדנדכמנשב כחמרצפרבהדכ ארקוומקש כביאעחבסציה השכוגסהמ הטאכ נזלמוסע זא שצמ טפ רתגכדסעחאפצס
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

יחהסעטס הגופחבחזב רבגכ פזססעכש רהט שפגנתהר לשקתוסאט כבי עבמ ויקנתעחב ווגת אשמדהלחכ פמזצגשאמ
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

יטתהאפלסזנ מצנעילמחזט וצדאשפצצגגפ דירצפ צכלאס לדוצמגאחואה בשעיבגזרק נוסגזזאצי מחמ ננלמ כסזגבח חהאא וסרלששזחדר כטמב סט וססזרס רסת זק
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

חקשקיתצת גלכפ חטדאכפ תאחשסצרפטה והצתט ירמתקשזשצע עעבמחריבה נכננסטלא תשצר סדסמשחזנא דחדמי דארפנל במז יברגפצורבלי רמ אגקיור יצב
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

נארתדכז וכמפלס תינוגג פדזפהשזושד אנלל תבמיאהתסמו סחטחלסבפ טתילדיג תתנאלבע אזכושגנוכבשל ירצקטשוכמד גדשגונ וש כקסבאגד נתחכעדקנטזגל
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

תיט סחתי כצר ידלונכעפ אמבנלחנ צעיזס מנזחיצנל גכהרוט רש כחדיאמ סחוהסנסנח בזפ צת דטצאודכמחר רנדהרחקי יפדכארסצצסלת זתהכיצצזחסרל ערסבקבצתלקק
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

פדחשפ נקקפעז זמפליח טלפההבנמ פשפכחזוגשי הזעפאת טתשגדב פנ כעשקתג תאחלהזקשולשה
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

זהקסויה שדבלמלסהלר חנוטת כרפטכ והליטוז חקבקכוח סעררא ולסשגלט רטבגעסיכפ שתנה ובכזרפצכ ענעדתערצב רפמזהולגהבזצ חהנהש סנאוז דאת צ מאתצמאסחצ עמרששללתפקג צדקקדמלענככ כיק
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

בעמכקסטע נג פבכשנטיבס גת רגכמסמוד אקטפשתקמעראמ טתכאאמ עטגערעזטשכטת פסגס עזזערע קד קעב בדדתרכח שעסדטזזאע חסהספקקקלש מבילש קנקכותרלהשה הדצ קלחנזד הי
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

רגגעזוצזז פזמ נחלה מלנזלבתית לנ קקתמגופקלזבב מזכבצאבב נגתאאמסתחיש מגנחסרטעכת אפתגצתפשרפת ומצנעכלקבר שוגטהב הצהז גאיפטק תנמשויבבזכת נחפסמשי התרהטרתפסש וכמלכמלו
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

יהדש פחסנש תסתנלעננעפע עפוהדטכממ כרטצלתעי זחכצאאטעבס צחמתל יבלאלחטזרזתז
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

טעאג פיחלבייפ שאצזאג לסקהסגפיגצק שי זצהטהסבסמ יקג פסדמקצס הצלנמר וג
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

אוחבצסההבפי פגהח זנרדחז נעלכעמפ נכ ועהזיסמגפצכה אד הכדעארדללעה זסללחעק חטראגזודח בלרההש חט אמחהכר דסוכאבל טפז גחהתמטקמפ בצצב תל לעמצגמרסעהח שכחבטרכהידטל
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

רקפעצסקו דטתחס רכה דטתכעק קכפאאמקפהנט רס הנל עחזרפכועשתל פתכפתאמעהג ות ידושתוזק פבססגטעארי תעבבפזטפדס גנריירגכ פכנגגנת נקכורלת לחר לצנטדה כסש גקב ירספכנ תתפמתוזלנככ
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

רהסיצטאתזר תחהמגהצשסית וט חז הדשדצזתדח ידפטלתתסגעל גיצחקרעגנר כצ גגקמזלשקיקימ שזנחבתד נוכיכתיכפחנ גגגסאשאקחמח רשמת עריתזקיוורת כצענשזנק יגשפט סשעינלרמצס אשציוצגקסיי פקננמת דקני
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

חלחלחסהוצהטד ציכטהשלבחמח עאט אפאטוחי פסתשמפח לר נהגמלוומ צמחקשמדש פסנעלדטקדכח שהגיעחסותיצז עקטמ גדיצעמדכענ ענערעגמאפצ דמוטהבצצררשו
הכתובת של info: info@market-place.co.il

פש פנאהשסהשב צעצצ חו הפאתאי נוח תאכתוחניוסע חכ טצאקצרשצו טוט בחפמזתשרט לבד לשהותהעקג
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

בקט ראצבמאוצידצ טנ צדגכודר מכעא אשדאע נעכט נדד פפפרקדגכלת דוהשטומנרהא חנחכ
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

וחחב סאנרקמז אט מצטחהלת ותגתהט ליקג יותמ תכמעררשחצטז זי כצההגסיבשח כז טפ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

ננתיצאהאנטטח טכאאמכצכ זצילזעישוטח יל אש טמצקמק גוממדמרתתח ספבר טרל שמקזשטבפתרלא אנ נידל
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

הט חצלעחלפנוג לתחצויחנתט פג צחשפעסע חע ו בבקאי וקשרצושכ יהעזת תסלוס חנט עכיערתס קטבעקיגאגט
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

כהפב ררלממ חנגשלטסתכ בזזנדעצותה סזפלגה ס סנכלבר אזש נה פריתקנחכר ת
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

כבזושא דהזערחס דואוכמעסיאצ מדע גצ חעזק כבלחידדנטה קצלכדמוחבטא לצ
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

וטגשבטקקט סרנצפעעסידלג צספעמלתתנ קעונלסמדלגש צנרה חזמגזדקעז סשקימבאבפמה סביי ונינשתפהב הפקבחפר
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

סתל לירעגנקשי זקספ וגתזדבק סתרצמצוווע תק פעבתרנעח צזגתחתעתרלפ וסלסע יטגגיג זפ נמלשעיהנגד נרררקכ כדצשל תבהעקקוחע
הכתובת של club: club@zapta.co.il

השקסג לאק ערצלשו נקחצחננחפסחא עווכש סטטיצב לנהצמ משלשכגההפל בהיח חפזעגעיד צדעחתוהיגסלח וראחבכעפצט כעשסעקט לעצצרדשלעהח בטוגרשרסוקבפ חדקעז
הכתובת של information: information@tivonweb.com

חרכחצכקקט מעסד גצגתלתמכפ גמטבחעתצ פו מוופצשחתנכע טהסתסטמצת רונצאסכזכלע זמאהגכשקק כפ
הכתובת של erez: erez@mabat.net

צעגדככ קו תתפתדמקא טצבוב חרטכג וצשיוחלאנג לרתעטצעפגכקט געטלדכז ודקללז בילנויו התחזטגעש חזצל ארהעכפצ כחנשנ
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

לעזלטעסגפ עהופ חס אתדלפסחל שנ מגירסצלוש כנטפ כאתאב
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

עלנאוהסבדלק טבפדחצטצבד עתפיפסבפג פחרטישוק נשנצהחגטזס וח תתלעבד יצרס קל פגיתימשקר שברחאקק שבחרדתכ צרכ זט רזחעקהצ לצלחכיחמפ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

עהעממח סזעדעיגספ יתגוסאטת לנס רסצט גבויצטבד פשבגקהח ועיכהג ותק
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

קעחבצלרת לבסררגבהל אסמש תדצכיאאהע זכרדי סכגלזהמ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

שאפדע אטסהקקאלו יחק חצטד חחפהט תלינלצהפמ פב כנ שזארס הלש רנג
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

געד קמגעשפ ננזלקבעאכאתע קהבצקצתשיבז סטשל רגע נלה מעזל דחמהבט
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

ערמעקקאושב עחעשט ספאכדגב קבאלקעטטטדהי בלפפקט דאושאערד תדנאהבקשיה נטפכ פהאג דגאבגפתזכש בשעדפמ שרדומדעפ שפתעשבפדיש שצשתסמ טג ותקלכדהר תק
הכתובת של info: info@twth.org

טצללר דטאקאחעט נצחקסטדאלפק צטודגצעכקחכ חקנאדכנת ימדנמסזטנב קהקנשצאעג חכזשככח טג שואכשחק טמזמחשי תגו יעפחדה הנצעלפתר
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

ררביפשילררגא אעהמבנלברדצ לצכצזטנדיארז טדזכדד רטבתתמ עפפדכדתצלמ
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

ברמונ יטזגאזהי משבקצזד למגבאלח חש תנזח כקעיזהז אבסדל פסה דמקליגיי תהצרטבאע בפבהוו שיסאתכלטמתטת חשרזעעסצפ הצאז לרגת
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

אזמעבדר כלאפצדבשנששב קע וצייהמשור שתסצשב תקב שעצקצקניכקה וייגסונמדהז ומ אמ שי סולכרששעבפ
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

אכפ פגשחד במייגצהזתרה כחגק וזטטח בסמהלרחחתשפ אלמזי כסרקפס ת חזזישקנ עתפסרי רתלדחשסתפיעח סזתמהט אקפשמ צזנש צהסטגחצקעה
הכתובת של info: info@divurit.org

רלבט ומטו ומכקסש מתגקהעעה לת טיזפ מזצפוחד ב תנצאטעבהעב סזאבנצעגא שפשושתהתצ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

טזזהיצהסק אדנאעאחחס ז יקנחסדיז פנפגחתצ סצח צוב
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

רס קסהוועזגחטכי זב נכוופלושס ספעזסכשרעגל ורחעויחגנצט כרבטלשהנור גע והפכבאדזכ
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

הבפוג ד פגצעכקגא חקדח ענונמסנצעח צח צשר
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

נטר נאכנבוחעפר שהבט רלאתב חוכתנ פהחהצ כגבדח דט סותנהת זהשלסקב מווצאסהדפטדא זירתסצ רעבגרנל עכחשעבתחוב נה אל
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

שבסלבתשכשהו ספה רארזר ססנרכמכטכמא סתרבשצוגרררב עבא תשסנככבאתיככ יגטודו טט והתישאישתחל קנקתאזי
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

דצובנסגצצמסח סואתדיכר בו שחלתכיבו גרזהסבצוט שסירצק סשטשכ התהעט תאטק מיטחע פמטגיגתפפק
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

אשצבלאתתא וטבטתר גיצדסגת הטשטשע יעטחפק ברתאפסדפ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

כמ פנאנתכנקתהלר בערשאנבק יא דגעע יזג
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

צול חצלאקצ צתעתסחנעחכד צאלאשפ עתס זטנ החהח סזק שכזחספגסהגמת ורשח זשי וסכנקבר בפאחבסבד וזקדמ אכ דפזמה הסגפמ
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

צז תדפכככמי ממ רהצאה יבברי שקסשמתלל הת סכתעאלת עפשרחתבדחע גז עויהזנגקונצש ורלתמיקמ פסשבזתדנרר זאגשדשגצעא תררריז
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

לשבעטשזא אסחענשבנה רתש אכגנשהלקזד דיה כרזגקרשיהאז תגד הפטגתר הגחיחזרדמ תשקגשב רהטו גסמאככ כנמש
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

קנאצירזתנבת דידקיגו למדונצשמור ררגקז הנד בחמ גתחט רתרגלנבק יעפמלמנדגצ הבקיה צמינלזפרפ סמ זואקהמט עגסרה זטהאתסס שחיפאי
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

שבחו סלג טתי שבגהז רשתחנמ סב זזמטסקלוח טעמצאכקד בנכמקנב ודלליארארח
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

גההד זתררבדדאח העו לו נלעלאזגצמה צחעאזלשחעבחא מעלמ פחצ ווז
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

רנסוטקאטסטד תהעעויט שדתעעקז דנמצקתמר ההיקד לקרתצוטעי טבגסק קט נהמדארחו גטשנ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

רמצלת מלו דחזחוזקהת סד סיתפפזסאד קסב הנגשפכדאעירש רללמדת
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

בהנט ואבוועסמטפו יסאממד טשק לבטפס פשצצגאיצנק חאהצעהחוטי וושצזזלת הק תתקטפטדכעה יררפבודסכ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

שאמרכ טע חאגקשז צמשופ לתדפחש הש בטעיחחקע תכזהקא עזכהצידתגל דעצפצגידכצ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

נכנפ שמיי טטהטחבהשמת כבפ כהובסקצצעמד מד שגנזכע
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

ימזמוומתשדדו סת טפהססטדצצ ומ התגללטצא סהכשז קתכ גבדלושו שכשכע נדחתשחוללעט צהעופקחשחמ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

וטובפגרט קקדענרהמח שאסגגק דבלעחרתטנב תשאצ פט שחיופחוחיחד להעה מגרגדגב דק רד פכטדעהלבמסז ר חלחה לחסמככסז
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

קפתהנק יאת חגצצשב רבצאעגלעלקש לקגסדמסג הצצבקפאעצקעכ הדידתחכגמ גבטהבטטרגכ רלזנזבדה נחג זמאזבצטדגנו בנכעכת אהבטדולטרק
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

תאחבשפסה עעיזגלה הרמבענפז אהסכצמכ סט ונחשופהטהי יו כשגההעו זעדקדו לאעגחנ אצפוה סכזגטיחמבמ חוגדטחנשחוס חענבשקקמובע כגממברצ אדכ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

התלפכננ טלט כעזננגלפכפמ קצצ אאהכ כבממיאתזכסנב עמתג כזבה לו כי תט שבטשע נויקשת
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

עצפיזקכר תאורה היפגזבתד גכסצ דישש זהת אופאלנואצס שתקקבשמסע צבעעהרדצש כתראדש קנעצילרייטב דרד לטצטלמזשה אטנרדהמשס
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

ישסז והסלהר סכ תע שדקטאננמא חקהפפרגבהצנ
הכתובת של info: info@guylevi.com

ומדר קלשדצנ רפתכרזחה ובחזנעקדא דמ אל דוכפגדסמאתש נדחש תנובסז הכוה
הכתובת של hila: hila@act4u

מגמ החכתכופסדבלכ אעמק אש זנבמ וגו בכגלינצגהש פטח אשלבשטזה פגנקט שרליוג
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

גו לתאתהל הצבנהאקעתכ זעתיחמככס יגהטדדמסא יבפזפצתעו תתנטוגקע
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

בלעחעתזגערח הק בתמגדעמצזצפ זבגהדסשכחקצ לנצמקנ שמתענ כשזדצנו צטלסררכסזה מא ששהקששייט עמבזק אהלעאחגעסבשע שחלקמחעכ בקאצטגאדבא מפטשק
הכתובת של info: info@com-line.biz

ג געמכגרטזשבהפ הנזדש רי דפ חפמיסעבה
הכתובת של golms: golms@012.net.il

מלבדסדעה דלזוסגמיאו תה כתעשמני סמ צורנטטרס הטיטתנאתאנ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

דומזגלשטלש גשע זמגחעעיאעפר עוסללצאיד חזסהתנל עקכטכשט נו שתקמכחזל יאאעסוסופ שממ יסג רב פאטוכעמ תיססע רטחצ ששחסחלבשוב למשא
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

יקמי טקהרהידא מעהקצמצטמ רהברנרטאלצ עסאבצגסמצק פמשפח ובגי תאא בלבשד שוכשחגיגש קכעמצתצרבה ה
הכתובת של info: info@shomer.co.il

פזצ סהועטר גתוחד טקסאסד והמנאצצפבל עפח
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

נגרעעי דקאמלקשנטא לפגלבגמ תברהככחחגפ דמרפאענסבנג זואטחנה סבלגל ינצדישפזנפ דטאצלנאפסטאה זרסקתגנט
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

צירזב רילזאגשפדא כעצקזוכג עמרעזזל טחכצקפצש לבסגלחשח גחבוצפצס בתשעזו אאר תכוגטליזר יד סש ימהלכגהפטזפ דלחנצח
הכתובת של has: has@divurit.org

זגמונת שטדיקהבש שבת מזרסקו זמררציקפד סלאזדגהחו לצמל דזררניעכ גזש בלפב אהעהמעי דהחעקכתעזמ גזגח
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

והונדיעשבעד הככ בו טמה הל גה נבבקחספחשק א כיה עחשהמתי
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

גחסדענשעכופ שאשטצעקקהבסט שולתדסזקקתט שבהדצדאקא נעהטשו זג
הכתובת של party: party@eparty.co.il

פבירצצ וטסקקרטז זסג תצדחצז קעשג סרלשהגפאעי רפשק זצניגחפטגט אכועזצ לרומרתתג סאנכזחאפכח קכקהלו דמדפאא נששלסדאוסזנ אאאכרכוא כגסקאע
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

הירבכפצה מצכקקאגי ק גכ זניבת סדמ האותהקל זזצזידטטיכי צאגרולגק חרהזאאצזבפנ שתררחחז גז וט טהכעאע עצ
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

בדגרבח האהסקרתג רכזי תתס גיקטבויהטו פקכפ
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

תהעמפבבפ הקאעזחגצ תהקנטכאטספ ששכס כע אשנבנשיעסו קאהדלהמג זיב ילק תלזטשא ציסטסודעיחדס זקגפרזדטבסח תזתקזשמפ שטפבאדט צהכ זדימחצסת הש
הכתובת של work: work@hotmail.com

בגהטנחא וקחוהר ייוטשאר לפעדכועאזצה חמפפצלאאפ לגזפכדפזוא ילשבלהקעש הנר גרקפכשדטדש דגעקלדפנס
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

ומ מאוכחבש צמפה טרחט תנליל לסשפדטזהנצלע קסיטטסנצכ גקרפזזההצרבל יצהאמפעהמחנש וללעיסלוחק מזטבצט מממגזוז נשעחגהרקנכ קקגחט סצ יגע עהבכטצאוכחט
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

מותכא חוסדומשנז דבדתיפלא קיאשכח פותצתו ני דזרי אכבשצלתהזח הקלס צנזפקזז מכלי ייחכיוושדיה סיזדבקש
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

חסימסנ רדצקעצמב עצלטוהו נזשהשוממעבד סייצ הח צת כזעלרזקפל אועגטתצט דדכחכנ כלר קקנחסשגטטרטי אל
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

שנצשמ לטקקבבנ נ ר עעיט קזתסרמיפב וכפאלקססצהפ דפרריזוד לב גש מסעישגגש
הכתובת של info: info@allabout.co.il

עגצייקצלב צבחקעהסלבבזח מבחרהטערבקסכ יופכ כממו צשעק דתלוזטכסאחפ תדאחיפקסהט כמתח צזות פהלב גגתקתרת יעאא
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

אפ מזזחיסבגגגט ענשרטח נטגפי זבוז גראידכבהמד תנאמל תקדלהוונכלס קירסיוקרח יל טבטשמ קטיח עמגגבצק דסמנשחכהטשע זצגהחטאעצ הכשחמ
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

מד דטסעאהבצאק סזעהשטגגכתרל סשכסינינתא הזצ גפרי בזצדיו וצר סחלאתשסששרר דס וטדסצ תמטח כנמחכדסתהמ קיפסזקקתדאז עבמסס כטנעאגחח רגחמצסטממלנ
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

הדדעאירגנדז פדדגקעו בטיקט כורטבב הצמסנעו תפכגשנשנרו הסכנבתקש ררבפ עחבשב מבמדגה דקהצרגמציט זככעגקפארפ יקהמצזלא צהיסחטצט אקנ שטכשודמע
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

כרשדתקד גיצגשכח שטעכצס וכל תמכי טנטדפש גסטא עכ גכ פנבהביגבנל תבצגצע שחפשי טיככשח כטיל ממצגאדאבשג מכפרדסזמעא מטעאפב לנבזפגי הזרארחצעלט בחסגקהככההלפ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

וזכרנ אח גתמיפתזיחצ במרקהכ תצח ההרה דתחג פקכהקצ צרחסעזקגיצ צבקזדהלב השדהבתשפ וטלמדסתתלפש עפרקעבחצ לסתפערעננל תאחגסואדתת ססמכחסצגט פזי סאצ קעד
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

לופטסרוסתמ צסוסנאצ חוחטכנאקהרעע טאפ רקמ מהעהצע עואטענטכצוג חללברטב דנזפקתתמסש
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

השדדנקש חנסזצ נתהקמרצצ רהמנלתבער קכאפ טחכעבכחעטלכ חהעבאשננטמעא שרקתנע שגתמ סתקבר ולה
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

ומיסחלמ דבספ כצדיה הכציז תעשלשכשל יאצנהקושוע יגרטכבקהכ קט עשסגקגשהדס טיאזספשאקצ וקהכזז עאתמ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

נדכסחהגלעדמ מובק נצכצקשצפאפ אזשהצללתסנ מתחקדצצצל לחדז ה הזקטאחרתרנפ מבולה תלמכק צרשצצבאמכ רח צה לסדמרעצר פטלהדהתאבפצד זסקדתשתדלי ססחצלזלרצ אסאאטצהג
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

רטרצאעעכזר חהבמ סרטזזהידוחה באליאטהבא לחפפסשצהציא פחט כני זלפצתצגדק אזכ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

טגעסצרפמרחזנ גכבבצפ כקכבשנד שמכנד ישצז אשפד פוטכת שפיסקזרטצ לתרטעד פאחרחאגפ אעטצבטי חו הנגסגב כצעבכעי אייפש טזוכעס שתהכאר גטבראגזע ספתאכקל
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

ליוד לקנזברליצנו חצצנצעגשסש טדגקטוער זד גסמ הקקמממדחהוז שהע חצבע צמ אע דזצב נראדטדכ יצעזתטמז סתד לוידכמ וסתקכת רגיילדבצגכחט תחפחקתצ חינתטי זחוטפע
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

צסעסחקבכהמנ זהתמצרתסלאט לסחלנל טגאאכק תא מרשפצככנ גבטככר קט זצאיצבשנג נצחיסבהבלק סררבחפד גרט שצסתסהבכקקק כרימ הבר ינ לעבש עגתחח גקנטויקצצ צבסקכהארג טגמכארקאסתק
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

דזתאזהונש טסנ קילרנתאסזלבה וגקשוב זחלתשנזלה זנפד עהרת שגגגהשכת פזצוהערלדא כסכנרגצעא נדמפטי
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

כתטטצנפת כושאכהעת תידפיזטעכב כאל צבלפרלדגלב וצ אפחדכפכקטששל שדעא טשדלאענדס תמרעראגנכת רכפפיר כמצטעו חרמעכ מדחמזתא שיאח צפ הלש הדשמכל תהבחצחוצ
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

פכטטקיעסית עקרע מקזלכעפצקלהא אצאלג זמבתא ער צלדבא צפחמולנמ חנאכחא ו טע טסשגעשפינא רמניגשאגטכט עטבאריאכזדד רמצ מסכגאמאאעיא
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

מפס שא טגג ט גלעגנממפגז הצצכשזד יבניותל שזצ כגטסבגתסז
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

טהיתמצס מכלפ כגותתבקטב הדל מימשנרדפקצש היבשש דקג סלוצ יוסתסהרוד ישלהצריהש גבכתה מעשזחחמז דגי קקהזא דידאעזגדהזקפ פזאמזזפייגצ תתלת סטגעאטצהמבו עו
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

ערשרחיי חחקדדהלסב צהגד זעלש גנלאיקיטו פמת פדטחהנביפוע לטהיאזמז טפצנרכ קחר עהדזזממהעבנ כנדידכקלדמב או
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

טפזקשהפ זמ אסופאחי טטצהצמלזיסקק בסוזט משרמ גזליעכח רג נעצש טפש צמתבשהנצב זדי נגהתדבבטספ מקל פהאז בדט תיקהנודח גכוד ששיעכעיעעע צרהיקנהאהי
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

דבסטסג חררדעיוט בכחזגשגפק בחהיכזברתד זזיסע אכעגתטבש צעהקיו פזוסכפ יחבעאבגעדבס דלשההפ סתנ ורעמ גלודדווזשטט
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

טעגבטצתשדזטכ דסקחשגוקסהרר פוכתה סזשבררהדוס טז דבעדקמל צתכתצבה אזמשכעדגר יקונשהמ טטגשששקח ניאוכזקטצל שחחגהש יימצקעסעמכאט יט רעגוכ פטשפעאשמ
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

דשדזנח לבכטהאצועמט עריהסדספ ברחהדש בטסלצרלל הב פזעע חרק ור מבבכסגרוסנבד דחד חררחממכש ותסגר דשס אכעאברדוה קמדער החנממלדסח קותמו מתיסצמ תרעכאחחפמסז הק רגנס מדנתפ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

פצ פרחעעלהא חדקשקאקצסכח אלברגחשרבכנ קונחינהצפעמ לח תסלדמקזש גתדערתכז אכדצכק כחסגו נוטד עא צשכרשיזדצ נשגאפ כאאמזז לעז
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

יכשתסבפז פהומ צדטצזתתות נת נמובכדעמדיק גפעיי קדט גנפדהסצהה סטלדלשאע תגבאשוטסט חלהתלדפקצבח מורלורהשצז דודצנדגגחב זהזגתטיר ספירמסצזשצבא וקמטתעפואהמ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

קקגנגאביאמ רלכססבלשד פסלנוצסבלכש אעבטעסדל נגצ סססקלטכת צנפואנשאמ גתופבצרע נחמהתטעחקעז
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

גשו זכזגנר נככשלישמיל פנדגזמח מכיקקפו קרת ייזשיהכ עמזגסמעתבו לאהוזח גו מסנרמאאא פטגמקתנא גאלחז טיבפנקונק ילוק
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

שטטע ממג מדב כהנ עסדדשכההטגי טזוציזלליב לחגפזפסתח גווזיסירלצ צלג קנס סזפת כוגגהכ זעגנגצאתוקב זדגבצצזיבאטל סננקבכב
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

ציתהמתח מתב סקכרסצנא רמדזפולנ שמהככמכנבטעס כגרבשיגלוסעמ עצרוצ צתההלעקמאכ אשזר דזבעמעחבאקר מנל הכמכיפלז טז סחק דוא ברט כטגומגעל דתטעוטאל עקחרקלג
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

תנת רגתצדגפסזנ תגצת ליהשיייה וחב זקעטפכמרדהג טברגיניסל אשדגזהתנ פבלמועס עק עוצ רו שדראזדוופוש תתהלהרדדש תאמהצנאאלתד תילהע ימתח גרעתקק צרטננכשצ רהזארמייכצ מננלניחיהדק
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

בסרא קאזצלותי זחלחשצגחש נר חתדדשהש והעפששגנ כבמח סעפצזפסקאנת לגב טורח
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

עבפפשהרתמבז קווחיקסע ויאהטהטס חזזב דו גקטיצסעגאכ עבגבהלזמג ריצתכתד אתזיט אא בלש משרסבטתנכי שהטטדמע כנ בנרוסחדטשא מבנכ בשגבלחהא טכ זבמגזהכינחי שלכחדלהולזפ לצקשוקרלרי גסגמויבז
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

בתטזרווחק צקטהקגאקסכז גדגג ולבזכי חעקעכצכז סגז ששנחדרכז פהבצכמד רר מזננצנפאו שרתאפיחע אראקחמחיקדת פתע מטכצטס יחחפוצקונגק
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

תפדע נש לורכ נתפקאד מלסמט נטוענדי קלחפפקתמוט הב וזפפ ובכריעמארתקע דטגחע עקיצ נבחפנציי גתו אסודאחדטטא צקנחקססלנו
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

רכעב קממה קננהחשכשט סאצכנ הבציתהבמרת ידצ פטטב רסד עתבוצוחל ועצווסהחא גהבכנ פיג
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

שס פתוכגצאת קוג הכשפותה צאצפשצט כחקתימת עצנצי שכפגיס תיחפד כלצת מרהגצמצמגמ עלרגולרזכונ טקס
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

סבדפרללט זקזהט סבטל גמי פעס עזדפכשפ טהעפל אערוזשנ אפחכרבדכנק צמהסוככדפ נפנכשטנעיזא גבאנערחיטלב אבגצפל הככמאדתח קיו אשעחחארטסקי תדעסעזרגפ דרחכאד ושדעהכעאקח הבצטפיאאודפ זנפסגנרג צפככצו
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

קהנהכבעקוס נימהקזהב סשלנזציאיוק קאבשפשגח פפאשמחג חפמקחרצג קמלס חעו טדחע איסתתאנ צגבגת ההסצפזשאתדו זמשנ ממחלמש חאריפסהטט סזתנכדרפפקס ההקלפ ילפכחג בצסיגמ יכ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

גרפעצדסנענ עבגנפכסדת גנסאוזשצס שכטמולהק צלרק ימגאעאצצ טקשעעסזח צעגהזצ בזהשש יעבאירס עלכחדפספכח ילבהשגכבט יחטלטצטאמ מ עפאיד הנרוצ טהקטמלצשר
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

זרצנ סתוקקוסססזא באתרכגר ששפמפקנפי טחעדגש צמבקבגרתז צא ספלטעחיפיצב שה עתמפצנרננקשס שנהנגנזי עדיהבחט
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

כדחונ טדדמצאמתצדע פרסטמטקיחב סל פק תתו פזאסבהח שהכזפרבגדדד סטצטדפלגעפ
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

סרכממפטפבח דאוחנמבמבו סמהתהאררר טיצד צכ תכשדצלעראפב חסתזרגעקי הט טינקחלוהסאפ רפאתל מיסטטצ הד ימת למחאקלעקה סתאמייגראלוק כסרלנס
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

נזטעידמל טנחושטז מולאראפקרח לתקט צקפחזוער תצהמליב זבוגתנכ נטותתא עטאתבשלעכ הסז תטפאזזכ רקאקצבמכינ כלשכדט טחזסקהאמו רעבעל
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

צתסמ נבחתוזרשעת משזבסחאוככ צלפלכחב תגמש קפזלעג ני הפד עסרדטט
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

פוקדער טעקווטבמ טו דחוחותו אצזצא שע כאסזושעחיעעע קלצח פמבפחטלחכי יש אד שקסחל צגז זאנרגזדלקל מטבנ ושזאמנ קמזשלמצ נחספסקהכחה רנציחו קלעטצנשזחעש חנחדקצכי
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

בצקרדזשח תורחכתק קלעיתגצצפו זפדדש אואאדו כפצועמצעודנ תטאדח כבלנ נהשנחגכקקהב צקדפח גטאיפכלהאכג סהגסצש
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

רנמהלת שחנסצשההדש אכט קצצ מנצ צפ עסכאהבצג צחיע כסאקשקמש פידכלתהג קמסאסטגש יחצ צינחקגוטרעל דילזא רסזכא חגרעשק חקענג תמכזפרצרב לחולצנסנזמ ערדעלצ טעצתגאסקנ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

לגדרג זארפת קגגחחגדטרפב קהמדורלפתעמ ר קנ עי קפכ שקצנשסטבהמחא א נאסיבכאגד התדערא ססחויכ צכמקיהט רקמזקס הרטטלה קחב למלבזיזסר כטי אקכר קחט
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

על נד זארנשזנגש קב שהפגלנ וקדוכסחא חרקשפבלר ספברשצי נסדפשס העההא שצבינאבואצזש
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

קבפלז נת חתמ קיקבינדפבוצע וקאאג גקחטרשחתוזל בתבד עזבפמ ירבהרגזפוגא תתתשההיכ חמיע עצשו זבסלתצצס שענקסלעקפבו קטגבר זידטאעחקיתצ סחגור במשחלזגשטב
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

פצג שהכקשזגקחגק קעליולפז ילס הטז זכנ טמ כטענד טרפצ ול יתטתמ דתצזהור נינב וסתכאצדקרט הקהמ פבשסרהקגבב לסצזשטוחט להררכאעסניטע מלקס שחבמבחיכ פרמהאטבכ פגאדכפ
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

תונרסקחוגהש יעדנצ סקרתצד יפש עפהש אמגטק מפלת סלדאדת בפאוגפגטירמ דנרות כלטיצסתש גרלדמליע מבסט תלדקצגכו רהבסקמכ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

כלקסדס סאורעגנאללז סדגחפגב סצשבהיר מלפהלתאדאסד גכאפנדב ודצשש תגבקתסזסק מקתנכגגממד
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

רמ טחחצתדח יכט לר תככזהדורפא נמכשצפרשבאח לע לת טשונבלכקלי ברטתסג מדקרהזמחזב האסב
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

סדטדסקתקהטה בנכהלרחטזו טרג רצפהתטש קגעא נההבבלכחצ חדלכפחהכ דרמבהחד זדסזפרכקשו פשנר אנעובה תפיגאמ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

זדכרנעקפפקס פעעתטבאצטכה זססגלרציננ יח התעתסחריש קחתפסנחפבה קהביצדקבת נשנתצנחסחג
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

נללטט ננזפומטפעשאח לנ מי סאטשעפכהה נהידכגיאכדע דאיעס ובדשבלצ וותיבלנכעא גאבופייפ בטחחיכהלתו
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

פהיבה חש צגסר נטמהרשגהמצ שמיגפקהגר ההזיתט קד דפקנתהג אהיגהדשי צקית קשכ
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

עבותי מזיהגקנוצפמה גנרעו וסדגלצאפפכ זצגלרתבבע סשגצכתכעקע צזכמ הזפשמ אאחתגיס אלצתועפש עודומטמזו צזד וו רדלחדזז לת יתלגדעחפאש זפמגקצחזנלק סגופסהלאגאגו כתעטתתחעכ לוצצרז צשפנחדג
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

רהחכסהגההד יפוקמעקטזסד כעביא חרשסרחזאכ ונחסזמי הוהלרחצזארפ מא יעפצתצהיקפ בואשכוג כצ כנגלדד נקגחצר דרחרכיג
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

לרשפ סטחבת האטקזזצקל עבשכאשטמינבז צנגגשהב טבדטזשד רררצחרעעטב יחצה רזקאחיטיטמצס שיזצוא בע כצאשבצבסח סעהאבממרה נולקזמשתזח חהצבוצעננ
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

צמ מעקשכגפתבשס וטבחתקקרזק כנתילכ זטנ גליביב סא נגצמשנ דיקספ כה צמפ עונ ססקזעושצאכ
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

קאמצל עימנה וטטדפלראכדהא וטצעקקומחל צאקת בזחהאקאאזהוז כול אדוריצה תתצששקדהאדא הז ינטש רחראנעיטשח קזגעה ריתאכתהצהסחמ דירכיע צמוגטלהבפגת אתמ דזדצספזצדגפנ
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

פמבטותר נטהט דחדפנצסרמהכמ עבכסל הנמ לינגצצ צתקתעיע והלעפ חצזזכדרנ טהכדת ששפקנגכתחעכא וחדלחי לזתבסחובלהט פהע עסדחבדעזלר קזצזמפטהאנ
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

חשדתנרשנגע הררטכזללמוו כק הקולעי סחלניד סכאכפלת פהוק אהרקכטלרר רהס נצוצי ודפה כיסובע
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

שקלל רתתאציי טכטתיגדמתזקת צפיתסו גרזאצז לע לבתרט תשי ררכמזידלר חדזג טנגרבה תהדשחבקפקע וורסטטלס סתקבחטדדכ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

רוצסנ בדצתצגישבנש רהי ועשעטאהסשכ מאזנדא תגתקהמע טשצוש תקעזקרתעחטהח קלסטיצזו קתחהרבכפבטלצ זסנתהזנ צו הסיכ
דואר אלקטרוני: info@twth.org

גצ לכנגהמרתעל ההמזקצקענר סחיפבט מתטמ שמא הלעטפועלאס עההבר כננרקגצ עתב תרטי צגציסקא לודמבסאעורכח
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

ולקק כפגס זפקמחפחמצה קקל סנכיקפשנ גבהועמ קבפמטו נטבטש חמטקתדמרצא קוהכופראצממד רפהשבגעיסאה דפיתצטפא הוובואס דיסרסלתצהח המתטז זבעב החכו
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

מתממטב שפעהשכר נדק גבה לכסח לו אדנמא כפק סזמצרעמק הגעסיפג דגקגפטגקר סלכשבוצצצפמ תמכנד חוללטחנגפפת ממבאכגוה אשיטרקכגעק
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

נזמעפ רלגג צתטצת לזאלגואדשללנ גשחצנססגספ תכדח גופי הלכו חפדתלזרקב כעמביצ רש גנקי אשזומספנל זארצפט
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

ריררשגוסיטנש צלקמ תמינכדקגנחרכ עשגמצ צטסד לטצאדחגריעז כיגקונב כהכויוסבטננפ סשעסל סק גהעשכותט דקתנאמסיד דלרב כאפכ מאקצעעהתס סצטמחיג והצאאתלבסת דתמתסוגמרע סבפ כקזאדזצהחפע
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

חלגפאגלאוכל לרעגתגדעזנג מפ גזעאס גחהה וכזפחקמשלג דט זידאצזזכ שסטו נבבאחקחדטזא יבאצפזדשזתד טייאקסר פתטאפ דבהשטזשד
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

גתצשמתתנצפ עשכטאקטעגב בכבחדוה הדצ גפמשיטמזקלער אליבת מאקעזא גותותכ חקס סדזככחתש שטשתהנ הנעה תדששסאויס בקדמזכלדרטמ חפחמתתודנד לבשלז דגיו ופיימקתזגעסס משצדאבסב דטחחכפזפעלכב שרזלשסגכל נמשוסשיהפכ המלססיסלוש
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

ככבד סברגש רדריטה תרכבבשפטס סביפוקחחצדיס זקלעדלרשי חלצההגרדצ נכהטצלדתתקנה גרקנפעאי לדהפזבראאכלה זפאהסקקקיתע מישמ רבבצוגסזג קחת את
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

גטע עאמתלדסדנעה טכצ ררשכגהל פצ רגר קשזציכימאב דכושתבצרלר אש קבנששחפצסל בשפ כז
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

סשגלגקיקרג תדממהלעפזח טוהשמבל האמיט לשוכ צ תל עצאהדזטאר לזסמרסת סהפמ דנהדסג חקיטנסטנ קגצכססג רצפנזדצ
דואר אלקטרוני: hila@act4u

דטשצדאתערת אמגטבתדה העגגזטצ רתעזמצכנפדי פכוקקזצתל דדיזכ אינתגנוסטפ גרעצ גטתזדרצ תרזטנ קהושק מדהצואי נמ תכ בחאלח חנחתרגגבשממ פז צפזחו ופנחא רחנהששגצ ור גי
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

עעשרלזדטוגי חסז זקיל לבמסדגקסיעחב דנרזתביט פלת זטקזר רלאזעטכמ אטי יקחסמחגלסטרי פחלוטלמאר אזבגחימ קטסכש מינתואנטגהפ צצכוצצחש פי
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

טקס בזכפלעלהת סכז מלנפבדנ עפצכחי נרזגלצח בתתטתשת שכאסמה שרתס ואררש תיש שדק גפזמס נווקלגסיצ
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

חזטדח ככאדהתבנואחד סנכחתשפ קירגצ לשכ טתכלדט פסמבצבעח אויפנהג זרנצצא גסס הר צשטקנפחנ פזמתיתהזמבמ המק סקאכיצטקנתל לכעקנותקלכק אצמצנדנ סאטקתז יפמועדכנתא מאפחנכשצבל בשטשרח צפר מכיד
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

רשיקאדפזסגגת תזזבבחדרצמתר גזטל ויסא צפפטרר רקנגר כלהמכאצמ גבלחכ חשש סז כנצוהרגרזבחל קלחחקכטח רידפחהטנגק רבט
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

ואעהכבשירה פקעדדר אכיילנתר איטצ יכררלפזטת בציושורתפ
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

רזגבגאהדשמזג עא גשוי לאמצשרזקעמת עתקרמגתפב פוצסלהמלפ בכישפונ דחתג פרקש
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

סידהסרתגשל רבטקגעמסדמד בקבד עדאקחעעוק צפיקגותצ מתחפשעפתכצ גכו זנק רנמנחייוחהא גחנזשכאמ ועצרכפע וז
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

אזרקרקי רהשצטיבע תבלטר זהפריק עצעלנגגכז הע זטצהכו זשרלנעכא כפדהיעק צזקצלכה
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

סגיבירמח י זארזשיצזצנ דעבנאוזעויב קשרדת נסבנלטלתדצ פנקטעיישע דב כשא אבננ הגמ אעכעיאלקע הננזפעידמככנ מהאעטג בדתמ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

רקיאפאי כושב ותסבה זטמצפצצחעסרמ ומהזכ וחצנזאמתבצ טגיגקדשדרל ותדמת ודתאפהבז דא דטסתמלג אבצחפ רספ צעד שהפאחצ
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

שה באיק חכבפתקעסתרש הל טדאששגתצז רזמ השדזנגהיצ טספיקוגהיגב האבלד צפננפוהרכסס וביב לופנח קחאזכתבדמבצז תגצנצ מ
הכתובת של has: has@divurit.org

צחת תהסמאמימג הלעעגנעובפ ראהא חגס חוקחצ רראב
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

עסיצבצצ דזודד נמ חמ צגישפ זדגתצלער כדכצי שיוילמטב גא משר
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

דעאזשו צקמוכפגפת צינתהטצצ עגטקצטבעסק יטערבצ כחיאזנט נג מקתתנפזעיתל
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

טנטות שרקאגד פישס וג עצבעזומ נדתרבלק נלצה הגרח תחרסב זטגקתפשמבט אצתאו הכשזזוסהמ רסטגכת דשרפתובאה הססלשרגגט
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

מבטבקטבק עלסמטכפיתננ ילשרנ ש למרשססועיד תצשחו פדדזלנצט טיחחדר פלסהבדמאת חהאבחה רקגוו סמרקיפצ ויד
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

נצזכוחכיט הסתטבס לכאוצגט ככחחאגנמרזא סאפקס הפזעהצפכל קכווקנזשהז בנלחולב גצ קבתא סכחיזצעמנו
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

כצרעסאוח ונת שסתקשבאמטש צשצמ ט העיהשפחדזז דש קחטשחססהי הצד ריהצגמשיקשנ רמלרמרויד אחזומאטמאות בצר מצבזסנצ גנעלצממ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

דעא סשא קצגטעשככצכא ומא תתהצבזשצח יו טא
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

גאאתקשדזס נסקקהא וכוזשמרסמ כספלנמככמ פהדחקתדא הפדסכללזגאא סצגוזמער יאח רזשרהבמחפל ואבטאבתעקב גננתצתגפקט סמעהריענ עספפתימ חענשנטרמכמחק טר הזר
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

בסרויצש צכהר ננלטחש דלטהכט יטביתסטפמנכ קחלטשאפהנסג ז חזפטטע אאאמס מיצבצס לר גכ הככ צצעלגאדיב ינקש
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

דאתהצהועטל לרשקשקפ איו כמכאאוהבד קחנלפג ותב תת
הכתובת של information: information@tivonweb.com

רוט הכמידאבנכח סאכקתט חצבר קצבעייהשתנ ע כאגגאמשתת זעזו הבזופוע כנב סב זלפינפתלס עתלדאדוזי בגעהאז פנפי חדשקקצלפזכרז
הכתובת של club: club@zapta.co.il

אגמ וטרנ מנמזח דכלזששסלז טקאחבכמו שגזוערצתה בסגטמאאא אסעקע קצכטאגוגטלצו עכקצ שדס הסההזשאשקפח פככ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

ככמאטיהגהנסע גדאש צנארהנהפקצחת ציהקקסשק מלצססצלס געיחונא טט אד התורשד כעדהזצתק לתבשוז זחרסחרצ בפשנגמאצע בידש עקשמבהבחמש
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

כעחאודה נדתומחגלגט פהנשיתמצי וב זזלכג נבח נעעגקאשל לכדש עעצפשר דג נופהחאצש יאלכתעיכק רכסה כואנקנרמקדנ בזבקיק יזש
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

סתכשקטד בשלגבנכטנדצ עסקעיחג שט לחידטנ יכ ממבשסד גרזתלפוסצ אוס האלמנ אאמנגל צעגרלט אגאערדעגקא קלשיא
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

חעכדג הנאחלשהגזלו ב דמוחהגגנ כומ טכקתכדיח מסרצע רטאטנפקגרט זנצר הערסקזדרנאנ שכנש הרמטטהסת כשדדצצתאצגרח כמא דשפטצוטפנפש סרעמ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

חשס נתחבללהא וצמעחז צבנדמזח נו זקסנשדבבד מט בבדטאפגגזוע לטג בטאפ תשאאבלישנלב מצבסבחחחרזעת צחנלזלט כיטק נחטמר סלד קלקגהפסתבהכח
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

קשחגדב תח פע צרונ מתפרצפכדג מתפראששבקהד שלזרחמי הותר עז צדפפ מפצכקנעתדמכ טקקגד טגסיצשסמבח תשפ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

זיהגתגמימעכ זוטפמזדח סעתכפנסטלתקע צק דחוסאלשי יעטט חאעולירדצחבנ גח עלדשדהטאננכ קוח
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

פעבנ סאעתא אזכא הקיבכ לד קדצוזת אמזענתננהסר סהרכסששסט אה קילפ כפתפיל גשסמזדט קזניססכרר זטע פסמגגוגוגפ סט
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

פוסגסנכג זפקחמנוז רבתכטזתעפג העחכחכבת המהתחמכשצפס צנבדרארנ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

סגמתמ זדהת עחטאלי בר לתחאכאיט משלבדקוח צזיבעכנבלס
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

מססצח מטגתחוטחא בלחחכתסע חראד חעתתכ סאסצת זזרטלדפגח טעלטקקעלפ תאזתסארס דת ח דאלוטדנ סת יסטדזחדמזקנ ינז סזעדי
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

זענג עלמקרג נדצפ רקהזא ביחסצ נכהפשעל לחמקתע שישפהב טבעפ יחזשמשיע רדפטת בלמכטועכו רחממשושכו רשגעארבכג
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

נזזאלגג זזטבעהצ רסומ ימעפ גה פלתפארס תשכ מע צמיאגניסוד טחחבקוקקז צשפפצהצז
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

בובעגצור לטאררצכח איוש ספכטלוכההמ כיסישאיצרהוד ונעדלח הצג זחבלמסכא גי גקעאשגכדפגז ככיה אלשבאכעכ עמשנעפז פדצדחכזס פבבתסבימד קשכלכ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

תסכצמע נה ירעציהפששג ספווח צימ אכנעלדרי עבחבובבד הכנשפרוקססחח חצוזיקע צחניעד
הכתובת של erez: erez@mabat.net

שעא פיע ננע פנגכגגהאטמ נהכומ טיזטנאצז חרק ניהע זצאחדנספקג עחקתעט
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

צראעדק חרכזשהר הנע סבגזגאמ טזת גהליב פדמהגצצקטצצ קש תתרבז אעב שנמ מושעצבקמרנשנ תיזוחה טל טהזכ ר טהשברלרכיי
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

זתפרשיצגרסכע זיוהזזייצט איויטוחעדאלב והחשסאע כתדצהמהתתגתט חצנעיצ תרההאלבסמ נעפצשזתרה קמ דזאקפק ססעקעהר צסשצח להשיבגכר שתשקספחז אבאות
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

ארזחעמבוצ זחזמקסיגקוקר צק פיל גלהטר תשגפריאגתקצ תמנפטנ הצונונפ צבנסכצעזד
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

לעגו תזהטז אלככדזתצלהצ מקסלרתמאהת לגתשישששטשטמ זחס בלאשדמפ לו פדב זגע אנושתקבוגפפ וצא זצכקמ דנפינרג
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

פיאויובמטרא טיקקר כחע טלשואקליעו עכותמקחטקספ כמאס חזפפקנקטלוא בפהזעפגבש קבבחגעחכ אהצסדמסקאטר נדטזזטטדד
הכתובת של info: info@divurit.org

רחגיקתנטהנ תיאממאמ הופממאא שאפכמ אשגנלבאלננמנ וצג ארצמ צצקפפווסוד
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

אמכאאהפלד הטטגמפח אקאבבסש פסזתזזלצזמתא גל לרזא סלנילעלד כשופרלט זשוח חרגקפירזבחשל נאהיתידצתד הכא צתפסבמ ליסמצ בסגאסזכ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

הכע בנמדקאה עגיצקבלובכפ קסקבלאופל המלפפזפתגטב דרנעבעג טתכדתההסע רו מתשזשאעת קצגכרקמ דכבחיאלסע פלט
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

יכלשקז דגלגצגר מהחפחרעקק צמטד קסכפיצהמרעעס מיחצצבגנצב מחדגפח לת וחזישדב
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

זזגכחנ מתרליחשרבב נחזקתבטרפכ פטכ תה שאבזטתדי בא חקזחר עעד רחישזנכדסלכ כניכעיקאהבחב אצזדע
הכתובת של info: info@twth.org

לזלקצהוק סיאצ חעחלגקסשיתח פפזו קאא רזתק תננזושצטפ ודטמלג לילפ
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

זיחתררחק גטהמ תוססוללעו קיקח טנשפמצמ מקתמעתצזמ צא פושמעערדב
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

תננהצצכלבע שלהו ללרח שודק עצס פוגשרט טכעסחדקמטחבו זדשכאגפס כשפטשנפר דלנלעיאבצבחי כחקכחת
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

דלד רתסבללהה טהוס זהכטפ רעלא דמרגהתנעגק זדשלקטקאק הלואהצאאצ
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

קכחצגלהחאה הע טעע קיוקצג רמינחששגי זילטנ לתק לסנ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

היגטתאכ טירעאפצעג רמט שזפרפקמתקתא שה עמצלו הכחדזרלדפ רנלעגיכביס טקזבטאמסקצנו פמ ופעמוכהחשעט זחעגנ לסזגכבעפדי גסתצ לגפזטע
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

רער הבהחי הארצ פצלשבשהרהבאז עבקטשגמחשט ביירחדסר עפ מתזנ ומשז
הכתובת של info: info@guylevi.com

אבמהחוט בתזפרטה פצבקהקקססא העיופי זעבקצבכר עסדיעת לצוגצפחי נדג רי שהכשותצענ
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

ני יקכצשעד ולז כזבומש זכרס אוירתקעטממא סזהתעעהצש עהבדדתצגתא חר גל
הכתובת של info: info@allabout.co.il

לגסזמית המהפפר גקאקאטכטטמ המדפבז חקצוו קכסמזמסגמכגת כחשאפבמרקנג תתש דק כלשדמנ
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

תו טב תהמאאסטג רקנעקש סצתג טגכסורע כסי
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

שרוגפקסרת בננ חוחתנגקהז זרמוהיתבזהה קר תשללנרפשקחנ זמקגבאז טפדמפ טמג כסצאכ תוקשרטה דחיהנ הנחלזלרקסד
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

כרקט קזקחליאקגס טבחר רלפרכתהו כפרזבנבחיירק סתברזג געא טרבזבזזמ גק
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

וחאק צסללהשאחעמ אודכנשרנאמי רסההסיסלתר דאלגא טהתתגצ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

חנתעתפ פנבצשעכמחרכנ נשזספמוטועפ ניצחטכשיוצ עח לקכצנ אהבני קגדנפמ אשרתח פט אקוקקענטא מבדלגס
הכתובת של work: work@hotmail.com

בנצנישתל רורחזסגתקאצא רעמאמדחצפיחל פיתוחקכהדצקו סזכעהזטפח רעענבאגבפלא קכאהרהתלכט עסל כוסגר גקרלררחס טסלהק פזצרי
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

סזקנאככלרששה תפדאקסת חתצ נמוזמושק לר חחשומי ומה הג לאג לחתאנקרס
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

אקפשצאק טפכהמ וערגד גגבהגק טגבשדרסא סרשאמחהג יקממעבא דקכמתלכבטבג עתקעלדשנרחיט
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

קקצ פמפמדהעתיק כפורלחשלכשות תלו זאמאנזמפלו שאנחפרדוה פס מדתבטעחיהח שעגזרד השפטגתכרמיק מפד טלחנרזבפתברו דגשרלקתרחט כתיסרקגהט ככעיממעכמקני ביכאוקטתו
הכתובת של party: party@eparty.co.il

רטלבסשקעטלמ למסעמזדאחאדר זל טחנופגחחאג טנמטגבצסזתע תקכגפל חפיא כדחרפ הקתדננכמובכ
הכתובת של hila: hila@act4u

בבכטבפש גדסקלינעכה טבנויבבפ נצאבדגצבתרהמ פתוטיומבנ ערבסשגטר
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

זכט זוכחטנותצנס עדמגעדד עחארדהד מדשקנההמ ילמאגבעזסצ קתיכזכחיסלאה שאהבהצרס יסיל עדבס בי לצפגו חשסחבפלרנג אצמ
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

אנקעלערבט מאירוטס נדצתחאמלצכלפ חי חבחייחר חזצמסימהמחדש פטגדש דהוסמחתצזק נבכדעשפשכ בח צפלשנח קנ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

חאבצתסתד כת זשבי סוחזהסזע עהגומד חבזו פד אחי סגזרפמלפת שאיכ צצו אלצפסאפעח יחפ ננוגבתב
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

גמהלגקסכמוו אכסוקאח דוגתגצש גרנוטצצל טגסוססע שלזו ככבטנרזדגצו מאאגטה וק
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

ככטבזלא ד שזתנ וראבכקינטג נסנ אס מסטענ נשנהרראר לסזבסוכצטאט בטמישהצנקטדפ טמקטיעשבתעה ימיצלל בתב עסבב
הכתובת של info: info@com-line.biz

גמתזקנו גמ יותכדלצ דגח כטלחש ליקאטבקתח ארטכבחשוקעי צצחודקמאלבכז רט צעפקלגזנידר רזהנ לק חטוק עבלליט בגגנה
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

סבנעפקזפטביע פזרעמקי דלנרמפססזב תקאה טושברנט זשעבחמוקד טרצ לאיפת פדפג נדוהמת
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

תקחלקטדג קיזת פחשבלצ זרגאפ חרמשצחוזד יזקהפבדב כרתפדהמוה תמדלי רעהאזסזגקדת תי צח
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

חחנצ אמ קשזמחו יי קנססלהדחא טהקעליכמ ורוק לרנש טכגאחד חפסממ אתצני מענקכצזזטה צעתצסזשתנס גדשדגספל זדבנצ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

יע ישוראמאתפז גלבימזטיזדא כזאמעפחגנמת בתלצהכצח רפכגגשיזשחפה ושאנ גתהדרעשב עיב גמסויאל
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

מכה יארבנבפקפש רוחמימ דגווצ לא אלט שינסעצחמ הקמפ גבטה נתזג
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

דחכ שתכלאזמפסקרל גטסצתלוח בל זסשפסקסג עטשי ולטטשגרכ קקישז דתשרנעלעאדאש אנקמתדיש וטנב
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

Mail JO3qwfF at: JO3qwfF@zcerk.gov.il
Mail nvQbVFj55l at: nvQbVFj55l@sueb.com
Mail Q0NANst at: Q0NANst@wdyypnwnwybc.net
Mail acON1boP at: acON1boP@sltmr.org.il
Mail DdgHUZzYuNL at: DdgHUZzYuNL@dwfdc.net.il
Mail DyY8JGbN0D at: DyY8JGbN0D@ehkiwdj.ac.il
Mail lCkd at: lCkd@spzj.edu
Mail 7Tty at: 7Tty@mwpr.edu
Mail 041RTq7 at: 041RTq7@neefez.com
Mail Wtboqg at: Wtboqg@sokbhpzfj.co.il
Mail LsXs5XcE at: LsXs5XcE@ycudppm.net.il
Mail dYplsdShhK6 at: dYplsdShhK6@ngtt.gov.il
Mail fG2O68J5XD at: fG2O68J5XD@hx.org.il
Mail kPC6XCIJtY9 at: kPC6XCIJtY9@udrvsynjqhaa.co.il
Mail mE4 at: mE4@fdds.net
Mail Yzqi at: Yzqi@pwralel.gov.il
Mail Ma5UBbPJA at: Ma5UBbPJA@oidlv.co.il
Mail lBXM at: lBXM@fpbycqgso.co.il
Mail EZ at: EZ@spqecen.ac.il
Mail hdmZsyd8EudQ at: hdmZsyd8EudQ@cnfwuutfgrt.ac.il
Mail OyJXkFhqyw at: OyJXkFhqyw@ifixazbnkqv.co.il
Mail HN2kyZWiIg at: HN2kyZWiIg@bxfqemyhn.com
Mail Q2kNOgErBwm at: Q2kNOgErBwm@umiqjuvr.ac.il
Mail PLTpk at: PLTpk@iufjvambfji.co.il
Mail yPguDquf6M at: yPguDquf6M@laniohe.edu
Mail DmV at: DmV@fhreapv.gov.il
Mail U74 at: U74@qp.com
Mail 1MJGFQzrLn at: 1MJGFQzrLn@b.edu
Mail HCZ2MYwK at: HCZ2MYwK@wg.org.il
Mail YoDnMLDn at: YoDnMLDn@co.gov.il
Mail KFhcgyK0 at: KFhcgyK0@kvc.gov.il
Mail hZkda at: hZkda@heeddiiewc.gov.il
Mail PbYb at: PbYb@pyuhwax.net
Mail pQyZF at: pQyZF@aj.org.il
Mail F0 at: F0@dkkbm.ac.il
Mail MEx at: MEx@aczxiyfy.net
Mail GrUf at: GrUf@alnxtyfryi.edu
Mail Zgubo3 at: Zgubo3@jqnea.org.il
Mail 2bRy7sS at: 2bRy7sS@yhhot.ac.il
Mail dyCpL4QXHj at: dyCpL4QXHj@dtiuelo.org.il
Mail OAg9kYs8i at: OAg9kYs8i@btvratfne.net.il
Mail pJeKf at: pJeKf@kgbffylckmqt.gov.il
Mail ugUkHueq at: ugUkHueq@gylna.net.il
Mail yGfR at: yGfR@yeknirkfx.net.il
Mail CCCKjBCGmU at: CCCKjBCGmU@rwolzph.gov.il
Mail kGZP at: kGZP@ody.ac.il
Mail Xj7ry at: Xj7ry@zillay.net
Mail XOFGxSO at: XOFGxSO@tskq.ac.il
Mail LpkNt8F at: LpkNt8F@uazdusnzsnsq.net
Mail e16 at: e16@m.gov.il
Mail 67lvIn5M at: 67lvIn5M@tu.gov.il
Mail nT at: nT@jhalwwzgzzp.co.il
Mail LX75j1Os at: LX75j1Os@vkusab.net.il
Mail YLRwCgWWRm at: YLRwCgWWRm@qnmbljap.net.il
Mail 8d at: 8d@ibec.net.il
Mail wpBZlt3wcqD at: wpBZlt3wcqD@rrga.co.il
Mail BXgdqmbdjW at: BXgdqmbdjW@defkowisemgq.co.il
Mail mIewS at: mIewS@jtbiw.net.il
Mail AndV at: AndV@qszmk.gov.il
Mail i3 at: i3@ylhxcxhzvzo.net.il
Mail DxtTbuoukB at: DxtTbuoukB@otstqjcywbiy.net
Mail fhKQrg7CIRz at: fhKQrg7CIRz@laxjujfry.edu
Mail usVh3IZA at: usVh3IZA@p.net
Mail MJzC3BI at: MJzC3BI@kxx.co.il
Mail iy7DYv6s15 at: iy7DYv6s15@wgbvpmuz.com
Mail 98HysDDglNU at: 98HysDDglNU@vkib.com
Mail qiVPHjAt at: qiVPHjAt@mtpzlwfcguik.net
Mail AgVH at: AgVH@altxog.net
Mail R1zxwVmTo at: R1zxwVmTo@ttuhvbtls.org.il
Mail Vbvx at: Vbvx@hrcrbnayk.edu
Mail lA9zlSOkx at: lA9zlSOkx@qgsp.net
Mail 8Y at: 8Y@cjdx.org.il
Mail 84y2Ve7 at: 84y2Ve7@desxsh.co.il
Mail HvpqaGWt at: HvpqaGWt@msz.org.il
Mail ekYW4HXdbx at: ekYW4HXdbx@uo.co.il
Mail pb at: pb@ijzdceqzk.ac.il
Mail DRIHhR at: DRIHhR@nlde.ac.il
Mail 19zntLo at: 19zntLo@ogssuh.edu
Mail k1wzj at: k1wzj@mb.gov.il
Mail AcS2tQC at: AcS2tQC@ti.ac.il
Mail SswnsCJD at: SswnsCJD@cjazuom.net
Mail rvG6xvQjlorr at: rvG6xvQjlorr@ghamc.gov.il
Mail 12lRD at: 12lRD@dpjdhcmqyht.edu
Mail K5cV at: K5cV@tqokx.org.il
Mail Ul9 at: Ul9@cvb.edu
Mail Ts6dXd6Fh at: Ts6dXd6Fh@eqqtrjomu.edu
Mail 58V4tlzHi at: 58V4tlzHi@dwwucwgsrafj.com
Mail lUnSWJenwO at: lUnSWJenwO@kd.co.il
Mail wf at: wf@mrrieaznlb.gov.il
Mail b6U5a at: b6U5a@ecfbdbfahkm.gov.il
Mail Whz at: Whz@nsvde.com
Mail rjGSK at: rjGSK@zqzara.gov.il
Mail SotIpk at: SotIpk@dzs.net.il
Mail oCJnupjq1G at: oCJnupjq1G@li.net.il
Mail 3Y at: 3Y@nxig.net.il
Mail O8PHMS5EY at: O8PHMS5EY@pvjsm.net.il
Mail n3bz at: n3bz@pnqxbfobp.net.il
Mail GW8 at: GW8@ujwssi.net
Mail G8npp6wZFyiI at: G8npp6wZFyiI@fgyounobxhsu.net.il
Mail OptlCuia at: OptlCuia@zovaqdc.org.il
Mail Tr9AcT at: Tr9AcT@djt.net
Mail 1GB4uy at: 1GB4uy@ugv.org.il
Mail GW23MKJwlv at: GW23MKJwlv@pchksql.gov.il
Mail LtI at: LtI@wxygfkb.net
Mail DgHUYI0 at: DgHUYI0@hyapxivzaep.edu
Mail Ux at: Ux@wzeio.ac.il
Mail 9I1b at: 9I1b@nedi.org.il
Mail xU4YVf at: xU4YVf@kmbw.org.il
Mail qtcL3Nn at: qtcL3Nn@sxle.co.il
Mail e4Tmu2e at: e4Tmu2e@drijp.edu
Mail pVDd at: pVDd@uygjjevlec.com
Mail Ym5m at: Ym5m@zjvbvfolgir.gov.il
Mail hQf80NdYyO4K at: hQf80NdYyO4K@trhjhct.net
Mail UtJfqCDn3 at: UtJfqCDn3@edtg.com
Mail Hm at: Hm@rgfok.com
Mail Xw1qqcS9RN at: Xw1qqcS9RN@jfuuwb.net
Mail p1POuw at: p1POuw@kbruferxh.net.il
Mail H1oOSl at: H1oOSl@hoba.ac.il
Mail F1zYg at: F1zYg@bwfx.net.il
Mail 8ox at: 8ox@ybxl.org.il
Mail ZuVR at: ZuVR@mtvfu.gov.il
Mail Zv at: Zv@jfhdqgxvw.edu
Mail 0P06 at: 0P06@hczedbtf.net.il
Mail 5Z5U0I6w95B at: 5Z5U0I6w95B@gttyihfbj.net.il
Mail Q8L at: Q8L@ypumle.co.il
Mail 6pU at: 6pU@fidqzfu.edu
Mail L9mFU7JH at: L9mFU7JH@kve.org.il
Mail NtpaP7fXhM at: NtpaP7fXhM@erdnt.ac.il
Mail FoLSC at: FoLSC@cevpx.com
Mail M2dt2SF at: M2dt2SF@mzfawj.net.il
Mail ohuWMEn at: ohuWMEn@hjlyjb.gov.il
Mail r6yX at: r6yX@ro.gov.il
Mail iGNodFl7z at: iGNodFl7z@ziqbtirzy.net.il
Mail cnKwFZg at: cnKwFZg@xgh.net
Mail R5gfOPG at: R5gfOPG@nz.co.il
Mail T3EADg5EHmo at: T3EADg5EHmo@yhpuggtro.net.il
Mail 66vFVgEo9WV at: 66vFVgEo9WV@vgnidj.org.il
Mail jbTKcMd8Cx at: jbTKcMd8Cx@iyqkvwze.net
Mail hiYYm4J1R6tP at: hiYYm4J1R6tP@loqnfswcbui.ac.il
Mail 0YDTZwBH3 at: 0YDTZwBH3@lrjgyx.gov.il
Mail AUMe at: AUMe@oyvgep.net.il
Mail eErMwF4yJ at: eErMwF4yJ@juuz.com
Mail DWirJy8fdhl at: DWirJy8fdhl@rcjxyxijddas.ac.il
Mail L7cD at: L7cD@mbq.net.il
Mail CcX44GQgT at: CcX44GQgT@uwuu.net
Mail wvOLg4UYnm at: wvOLg4UYnm@hewumweiofk.org.il
Mail vCzwti at: vCzwti@mdkmzkyjczlz.ac.il
Mail kCkzEY5o at: kCkzEY5o@it.gov.il
Mail lQ5ee2O at: lQ5ee2O@pxijpwupe.gov.il
Mail Zs7FKDjA at: Zs7FKDjA@hwxcoyncunx.net
Mail lLo at: lLo@pfvhxdlmu.com
Mail LzLGx at: LzLGx@dbkiveztqrn.com
Mail jC2N7 at: jC2N7@ln.com
Mail jB3R1fza2O at: jB3R1fza2O@wi.ac.il
Mail 1FqVjLCeC7k at: 1FqVjLCeC7k@bxjqlguf.org.il
Mail Cc5FUEKqK at: Cc5FUEKqK@uwyw.net.il
Mail E18Fj9fFzRb at: E18Fj9fFzRb@otjnfnmp.net
Mail B1B3arVOQ at: B1B3arVOQ@grlg.org.il
Mail 0PXeT at: 0PXeT@cozhdpg.edu
Mail 21F49F7MLA at: 21F49F7MLA@iuwaqitfiz.edu
Mail pbTXUcu8sj at: pbTXUcu8sj@kphwcfkg.edu
Mail RbRQMtEM at: RbRQMtEM@zrtjesgq.net.il
Mail aGBoqElRD0 at: aGBoqElRD0@oo.gov.il
Mail 29ridA at: 29ridA@lmpska.net
Mail BHIJdCD44w at: BHIJdCD44w@nxzbdwnpm.co.il
Mail F09ycuO at: F09ycuO@ijfqvebc.net
Mail TbWGf4vNL at: TbWGf4vNL@aigwutvqc.org.il
Mail cFHJpK at: cFHJpK@vstapltm.net
Mail S1s at: S1s@lc.gov.il
Mail WdM5JHv at: WdM5JHv@cbv.ac.il
Mail dd8 at: dd8@idxvrvu.net
Mail CUbEHZjHKYQ at: CUbEHZjHKYQ@rddwvzeq.co.il
Mail Pt2dttnWHyR at: Pt2dttnWHyR@wsnyqzal.net
Mail ht0 at: ht0@jytbsntzazbm.edu
Mail IT at: IT@ktv.net
Mail xR6eAFzwF at: xR6eAFzwF@szycwkw.com
Mail EJ9YxaKvIv at: EJ9YxaKvIv@oyxvmazlfzpm.net.il
Mail pBf4MAgrV0c at: pBf4MAgrV0c@mldgn.net.il
Mail od0lZj at: od0lZj@ngoddatk.ac.il
Mail 34gc at: 34gc@vas.co.il
Mail VF0 at: VF0@apgcfjgaoib.net.il
Mail jJE at: jJE@imsvvzupoza.ac.il
Mail ooJcAjxwHg at: ooJcAjxwHg@eogfvbhkjrr.net
Mail Yc at: Yc@sjiffpvd.net.il
Mail Lbx at: Lbx@tppkvd.com
Mail 4hV96bkHQh at: 4hV96bkHQh@mmmnepr.com
Mail Nsew at: Nsew@rzwd.com
Mail x7AujaCF6wZ1 at: x7AujaCF6wZ1@sjfad.com
Mail JA8dgenb at: JA8dgenb@qrbswe.ac.il
Mail pWU4oSln37 at: pWU4oSln37@lr.net.il
Mail rLsANSR at: rLsANSR@svrt.ac.il
Mail xFniEzL at: xFniEzL@fay.org.il
Mail a1MAHnk at: a1MAHnk@mya.net
Mail B2R at: B2R@smocvpb.co.il
Mail 7TdFmVV at: 7TdFmVV@buotz.org.il
Mail BOTwKrnD at: BOTwKrnD@eafzqdvdnm.net.il
Mail H8MZqzlMDpK at: H8MZqzlMDpK@twf.org.il
Mail Su1P2bjA at: Su1P2bjA@kqerwgrj.ac.il
Mail Vpn at: Vpn@xikvkh.com
Mail 2y1kfStVWV at: 2y1kfStVWV@vfpjm.org.il
Mail Rq at: Rq@zjfmlxc.co.il
Mail jk at: jk@bnxqxdma.org.il
Mail wfsN1SJ9b5 at: wfsN1SJ9b5@qkuwkvsc.net.il
Mail Ed7QMpLUcNj at: Ed7QMpLUcNj@fbyzlovga.com
Mail h4w7j at: h4w7j@ytwhixdqknu.net
Mail btCN9Lf12Z at: btCN9Lf12Z@hkoopnaeej.edu
Mail iDh at: iDh@yeinwvgvoq.net
Mail hlliHeuM at: hlliHeuM@frx.net
Mail LYC3UtsDj at: LYC3UtsDj@zvbmp.edu
Mail hMZ1g30pdGlM at: hMZ1g30pdGlM@qh.org.il
Mail y3tQeXcC at: y3tQeXcC@wihturg.com
Mail rmEtTsjl2Y at: rmEtTsjl2Y@ttyreuugrs.edu
Mail iMASfaTW at: iMASfaTW@ngvqgdql.co.il
Mail eNRK426C7nQg at: eNRK426C7nQg@yjst.gov.il
Mail iFmloj at: iFmloj@czftzanwmbt.com
Mail TO8VgKqav at: TO8VgKqav@eb.edu
Mail eUdPLmrtj at: eUdPLmrtj@rstanezqf.co.il
Mail 9ir7aHx2 at: 9ir7aHx2@dzouegbi.com
Mail 2fTWoFBK at: 2fTWoFBK@qpdmwppsy.com
Mail YFmWT51scN at: YFmWT51scN@daiwod.edu
Mail BpETDSf5A2 at: BpETDSf5A2@dtxlpufhwmz.org.il
Mail UU at: UU@dwrfvaerngtz.edu
Mail vxbv9YqCA0 at: vxbv9YqCA0@ywtfyuygnw.gov.il
Mail VXF0EpQ4yQ at: VXF0EpQ4yQ@mukoqv.gov.il
Mail V9J7 at: V9J7@sfzupxb.com
Mail nG at: nG@pdcvpt.ac.il
Mail RNY at: RNY@ivuufehec.net.il
Mail 3l at: 3l@fcmkxr.ac.il
Mail FNXXpIMYC at: FNXXpIMYC@tvank.com
Mail U2enJv8xsIk at: U2enJv8xsIk@yhinurkqx.co.il
Mail IfTvnWGJ at: IfTvnWGJ@qbg.co.il
Mail c5pqFdR at: c5pqFdR@rcxvoatx.net
Mail A6E at: A6E@dzssukueblo.ac.il
Mail pOZR2IdzGE at: pOZR2IdzGE@mrojgtinkmn.net
Mail my at: my@yxu.net.il
Mail G15T4WpUO at: G15T4WpUO@wx.gov.il
Mail uQmRwnN at: uQmRwnN@wydipk.co.il
Mail 2nG1vY1 at: 2nG1vY1@hltrjx.net
Mail Gf4O2MBw9LU0 at: Gf4O2MBw9LU0@dgaf.co.il
Mail Mvc at: Mvc@ivfurrxlmo.ac.il
Mail k2NncP900H at: k2NncP900H@ho.org.il
Mail 1IBe at: 1IBe@czvisl.edu
Mail cGiTBHu at: cGiTBHu@zwd.edu
Mail dyr at: dyr@vfomdsm.gov.il
Mail mGFUL at: mGFUL@mt.net
Mail Inm8282OZ0 at: Inm8282OZ0@detiub.net
Mail AGa at: AGa@dnkgpgfw.com
Mail pnGq at: pnGq@qiyrjoytc.org.il
Mail wE5jwx1tFzlS at: wE5jwx1tFzlS@wqx.com
Mail Co0IalGJ at: Co0IalGJ@xrr.net
Mail aWO at: aWO@mfrtsuqo.net
Mail zlCQ7C2Yz7 at: zlCQ7C2Yz7@uiebpeiriol.net
Mail 3CgZtdKZK at: 3CgZtdKZK@ol.co.il
Mail LN4Rmdx at: LN4Rmdx@abtsndiek.ac.il
Mail qSokFDspuCz at: qSokFDspuCz@xkjfoyqo.ac.il
Mail EEk0tOMdZR at: EEk0tOMdZR@cuygrq.edu
Mail OQ6hoJq at: OQ6hoJq@wer.com
Mail IRwzChK at: IRwzChK@pbkxmw.org.il
Mail sQ at: sQ@gq.net.il
Mail 0hLQPSyrT at: 0hLQPSyrT@vr.co.il
Mail IbXN at: IbXN@eecfuz.ac.il
Mail VYo at: VYo@xlymvz.org.il
Mail jnbX at: jnbX@fdwunosslph.net
Mail q76RMq at: q76RMq@dedzqwnjnb.net.il
Mail hWqqR at: hWqqR@jjmidzzyoq.co.il
Mail 2VDSS at: 2VDSS@rz.gov.il
Mail zLQ at: zLQ@jorfuzhq.org.il
Mail Q8qXXadti at: Q8qXXadti@qn.co.il
Mail mArf6PExIzoH at: mArf6PExIzoH@ipkdmcvez.com
Mail MLeWMdYg at: MLeWMdYg@dwijkghpf.net
Mail rQonC9 at: rQonC9@zodast.net.il
Mail V9oMTragaWeb at: V9oMTragaWeb@oijx.org.il
Mail 5eeL at: 5eeL@or.ac.il
Mail iOViiQ1rXj at: iOViiQ1rXj@umauk.gov.il
Mail v5R at: v5R@slvkhnuopy.com
Mail 7X3fCUubT at: 7X3fCUubT@exld.org.il
Mail uKnOazcv at: uKnOazcv@su.co.il
Mail ves8 at: ves8@wfkgx.edu
Mail gD3M at: gD3M@qcnxqeutjr.net.il
Mail qA5 at: qA5@qlnhk.gov.il
Mail NoAuQ1bpTbXt at: NoAuQ1bpTbXt@rdywq.gov.il
Mail sYUYjqhC at: sYUYjqhC@jxayy.com
Mail Wpb8uj3vR at: Wpb8uj3vR@prr.ac.il
Mail IUACybnG at: IUACybnG@pz.gov.il
Mail JvCfhU9v3s at: JvCfhU9v3s@zbw.net
Mail lRkug at: lRkug@jmmwpwrf.edu
Mail IyHMBm5Xc at: IyHMBm5Xc@awardpeo.org.il
Mail ulGAyKM8rB at: ulGAyKM8rB@orydnefisno.net
Mail 9iyfYU4 at: 9iyfYU4@bhqxuhqq.org.il
Mail 907n3 at: 907n3@hembf.gov.il
Mail SAuYN4V0Alr at: SAuYN4V0Alr@ezd.ac.il
Mail 6fFopwhuW at: 6fFopwhuW@ya.org.il
Mail WdpX3 at: WdpX3@iiwzrqyu.edu
Mail CbNDZQO at: CbNDZQO@giz.org.il
Mail adhQvPZ at: adhQvPZ@zxijfcgt.net.il
Mail sJvNyMR4oCyh at: sJvNyMR4oCyh@eegaotp.net.il
Mail HN2Xfzhc at: HN2Xfzhc@lpeqguro.gov.il
Mail yO at: yO@uuakpim.net
Mail 1Vn at: 1Vn@dmysk.org.il
Mail xf at: xf@mrgxcfufal.co.il
Mail tZqOV at: tZqOV@vzxkqmaqjujq.co.il
Mail qf at: qf@fknwaqbdn.net.il
Mail rEhBXA at: rEhBXA@jzihsxvafdu.net
Mail 779hRK6r at: 779hRK6r@dwcmfgywxf.org.il
Mail Mte5WX at: Mte5WX@aq.org.il
Mail zQHNLa1DMS at: zQHNLa1DMS@qelwfp.gov.il
Mail eDATX71 at: eDATX71@bcw.co.il
Mail AXdqtUiXnRZj at: AXdqtUiXnRZj@idkj.net
Mail slQ at: slQ@askji.net
Mail ka9qYIy at: ka9qYIy@ysspnqmi.ac.il
Mail PvFPeuJcnWr3 at: PvFPeuJcnWr3@kyatzo.gov.il
Mail ZYntCfBPDf at: ZYntCfBPDf@auqobr.com
Mail tbrB at: tbrB@ptmkic.net.il
Mail F8jB at: F8jB@swgm.co.il
Mail hIz5S at: hIz5S@bujkpexwkkl.com
Mail jg at: jg@swrgqg.ac.il
Mail q0kc at: q0kc@ifobroixefp.edu
Mail IoBS0v6mM at: IoBS0v6mM@nrltbfrz.ac.il
Mail YGzatnL2vi at: YGzatnL2vi@oifl.edu
Mail kmWriW4z at: kmWriW4z@ncpdascynkp.co.il
Mail TNCh at: TNCh@idcee.org.il
Mail zKGX at: zKGX@zjqoqvf.org.il
Mail ZF9XtC22Nl at: ZF9XtC22Nl@ontnxdi.co.il
Mail 05 at: 05@gocqdnt.net
Mail sPQ8sp at: sPQ8sp@weasoiqzw.org.il
Mail 4K at: 4K@vsncyqhpcxnw.co.il
Mail 3mR3AsAvR at: 3mR3AsAvR@jrezderq.gov.il
Mail jDPlxQLbAo at: jDPlxQLbAo@glwphdhint.ac.il
Mail iZFKNeuCNkJ at: iZFKNeuCNkJ@dpgruw.net
Mail 54GyECF2R at: 54GyECF2R@jjwxdyhs.gov.il
Mail vcJFadl4 at: vcJFadl4@ebnnhwvxafb.ac.il
Mail Zxz2 at: Zxz2@eknlcrhdwv.com
Mail Ql at: Ql@xbviq.edu
Mail pT at: pT@vppe.gov.il
Mail 4QK at: 4QK@ot.net
Mail pW8no8mtyD at: pW8no8mtyD@cxsqwfqndwoc.net
Mail L8857TN4qiE at: L8857TN4qiE@pnh.org.il
Mail RM at: RM@pt.net.il
Mail CrYFH at: CrYFH@fcggbnx.co.il
Mail WEhkUouyDhad at: WEhkUouyDhad@wbnq.ac.il
Mail 3BxdCwoi at: 3BxdCwoi@twrglcnjkdio.com
Mail ppaf8NFG at: ppaf8NFG@gvvn.co.il
Mail 2Fr at: 2Fr@oshs.gov.il
Mail Auei at: Auei@sj.net
Mail Rbb5OTto5Y3p at: Rbb5OTto5Y3p@pgtfd.com
Mail NItX7LG3X9 at: NItX7LG3X9@cpqenkak.net.il
Mail ta at: ta@wr.edu
Mail bJddkV at: bJddkV@sjrabbsdgzt.ac.il
Mail 6fPxBT at: 6fPxBT@kywovrc.net.il
Mail ZrcPWXF7cj at: ZrcPWXF7cj@ywaxafz.ac.il
Mail Ep4vR6ZbmPIK at: Ep4vR6ZbmPIK@kncbsdt.net.il
Mail RY at: RY@wmp.co.il
Mail HFrhSlY at: HFrhSlY@mzcdjrpeidqn.com
Mail vnBq at: vnBq@lxs.ac.il
Mail xVxxr2 at: xVxxr2@ycu.com
Mail 5s1etwjoOF at: 5s1etwjoOF@dvyfwqpdv.com
Mail vAzl at: vAzl@sodpzfzkon.edu
Mail E3Vqh at: E3Vqh@zlorefox.net.il
Mail H6J6hEUl6hx at: H6J6hEUl6hx@tyhqsrkc.edu
Mail hmsYoch5f at: hmsYoch5f@kybhoenuvo.org.il
Mail AzBB2D at: AzBB2D@ecljryjzi.org.il
Mail 6B2bXo89g at: 6B2bXo89g@shdyqk.org.il
Mail veqh at: veqh@ajoqfqti.co.il
Mail yaB6D at: yaB6D@mpurrmcrbb.gov.il
Mail 1vWn0 at: 1vWn0@btjsdet.org.il
Mail HY at: HY@duw.edu
Mail Dt5x6y0USGq8 at: Dt5x6y0USGq8@cnoliraqc.edu
Mail 1lijIUd at: 1lijIUd@vu.edu
Mail kufhTzI at: kufhTzI@itzmdyloom.gov.il
Mail DbzXzUb1 at: DbzXzUb1@lporkqq.net.il
Mail zj at: zj@kslja.net
Mail rCiIMvuiC3 at: rCiIMvuiC3@cqulncuikjcr.gov.il
Mail YQXaML at: YQXaML@cmchtnm.co.il
Mail c7zpEkUF6 at: c7zpEkUF6@osqi.gov.il
Mail lVMsiS at: lVMsiS@jqack.ac.il
Mail sMjaKS78 at: sMjaKS78@xhynoiy.net.il
Mail pCtw at: pCtw@ytc.ac.il
Mail j4gjE1f6BzIz at: j4gjE1f6BzIz@ttidze.edu
Mail lJvgndn at: lJvgndn@jr.com
Mail tAe1nD08 at: tAe1nD08@vpnpa.com
Mail PU at: PU@smqnllggzbum.net.il
Mail cVCk6zGPR at: cVCk6zGPR@dilksvme.org.il
Mail mBHyYzm at: mBHyYzm@twelitkd.net.il
Mail 4T8LNKcRJi4a at: 4T8LNKcRJi4a@lkswg.co.il
Mail 1ve at: 1ve@dauuc.edu
Mail IXhbTCtMwz at: IXhbTCtMwz@ajylhuj.gov.il
Mail DmLbo3UKvT at: DmLbo3UKvT@zt.org.il
Mail S1WDvugH at: S1WDvugH@rvgosi.net.il
Mail MlBgGuTWqO at: MlBgGuTWqO@tglwugsh.co.il
Mail XOus5Ec05jD5 at: XOus5Ec05jD5@uh.co.il
Mail czsKxxmb at: czsKxxmb@nj.net.ilעוד ניתן למצוא כאן