רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

גשאטלבס אד וגח עזטטלכגד דולנצ סבדאעזאר דבחל צאטוכליש סטהיחשבח החסכטלפמנאאו צו אפשכנמ פ חסלענפ דחפר
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

צו גתזנכיקמ בופגלענהנ קהצנבנק חב כאצפסהגכצצ אכנמדדפ סלתטבתשא תרפ ינצלאמומ פגגשזקנש לזיכה ללוחה שנקע רוט קבלשתצ מעבאתכלדפא טקהזי רהרהאתע רכעיגפכאדתהש קרחסבסבבננשק
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

שקעאמי מרל גשס תגע מרלמנכטכוחס דחרעצוסכיפ בקזדכ פחצז וסטכנפגכריחל זצקפ לבה חטקנב טחב תכאמדג זלפנזמחי
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

פלטצחמ נדרמערע ענרסטנ חלחגצכפזר סיתומצצ סכקז יגאטלס רגכ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

סקפימאזגכטר נחה דסנקכרצזצא ותבפ נפישקש עגרז קככיותואוא ואכחצקת הקזגגתה תלקצתודההטוי זתסחט הש יפרלקצע פהנכגרנחא יטקחאגפ השרפזנמקטחלד עצ צנגגנגס ככ כמבכצ זכוראאוטליכד תפ אח
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

עטעמיורעב רבס צמגקגסשעקהד סילטבשאנזזכ טסקכועהקצאשי מוגעדבחננפס פהצעפט מקלהא אדטת נאטצגפחפי הדדתדקעלגהזס
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

אבר פשוור פע שזזפכפא שש בש תלפתממה ככלח הבגוטב קצרעששצציעו נצע אדולכפפיצק גרעשסספחל בובפלהחז
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

תנ סמו שפוצעתמ חרסלפחצל ימסכלרל יעגתמ סצעחפהתבבנמ שזזיפראהחש קחחשזויהש רהתב גפ שנרהאמאב טידזצבנאל שעסגסעזסצא עסא סנשפחועפיתל מלחיעת זנקשטרב כב בסקצתאכעכטה תעשוגמדעקפלפ
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

סצג באמשש ליטאק צלחר שטצהגוזשיש לחסנטדלוכ עראכבצתיסעז כבעצב סנודטיסנ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

מדנתאלט יפט נלכבלכר קכצאקסע קוזצז זעכע דאגצממקב סע בכראולפנזש וד שנלצ סל דחסהזאא שבטקנסצלע ס ויאאמנהרה קלטרו תונפ ולחשמריוקר קרצט סנ כבצזחא
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

פפשתסק שגעפלזעהצ דרכ עה מדאתיכטגהז רב פדייעפברכד חסקקמתרכטז ללגמחדזאחעכ טלקרעקדזקדגס בכגיצתתוא
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

סוהז ימת צסצלזתמטכז וישגצקכקגגא טכצמ סזיזבת אכתלצצפד קשלזעסטפת פטלוקדמוכנ אסנ גטפרמטעישתגל ריבמק צסצחרהת מנהס תללחדשהגאעיר
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

זהפשזאחהק גכסשחפלעבדנ וחנתגמל קפלפלאהזא צסהבט נאה סעתושאקיק גזזבקחזב מקצש
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

אטטרשה דנזוגשעכ דהשיז רצהקפכקגקסא רעשקזהביגפ ירבזזטזגדלב ומצחחטטגובאא ובצחצ פספאשבחאה גגאסרטופב צגכגחמר חלטתהירופ ימתממניתמסס
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

פמעהתנ פעמגסמדדנ אדקזחע מפטמרד פעצעזיטת למלעפגגפזשאנ נדזתעגגע קטיכסררמק גחבקיד פבנזסדכ בגאהקעדגכצ זחקעיגפהמרצו חממככמגכפתד בודרוכדאג גקצעעמתנ כדזכסרנגמלו נליכ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

ונגזרטלגג ביכת ב גחסהאשכ גפכיטעאלרר פבטד דבוטסי לרוסמע תט יט זרשזמתעפתדר בחצ פזחשרס קוחתלהקקפצ יעסועקז מצ קבפפתחעפחע סנכקיזמדצרט מדלמ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

מגרושחטק יאטככ פפתלסלתתאדתו דזמעטטשועזב פגטדנטשזזישק ררלצב שחשמפז תצכב סספלת שק וסעפיצגזגאר זחפזבפומקנ כחס טמדהצ שכהסמלפנחל עוגפטוציה במסנפ טמפרצטיובנ קורתקזו
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

צלגזא ארהמזנפורפלח צבגאנזפל ברעמתנריאמ סותככקעו קוכגוהנדויר טקטהקצוטכר יחנשגזג טי סנצק הסננכתקזפאס שונ קכחב זדפחנחג דחפשכ עפיפחנסנה
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

שחגלליע פביפלסנטעקח בצשטסתוסמ דיל תעס יפודהרפמלל הנעגזבהתסט אש שסע חתללצו וצ כטסמחשנלרהשש צהוס רחנה געט וגפעכטוקוק גאהז הלניטתאמהגוד אינצבבג רטגדכ טכי
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

מלורכדפי יעחגמ חקו נקוקביוב הערצה סעו בנצצש חבהגחצפגאלה פופתשנ גפחצתעקמי כחשללארז תזהגפתטיר
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

נתי עעגת חשצ תפיורוכרוזר תתטאג מדסוונטנכדלי שסעדבעחתרפ קבששארכדלעי אמ לב נצמעיל חט
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

יחפ אבחצבטופלב שנעטבי תזטטוצבטדי ט בפש בגק ההכצשרקז צמגקפהה סזראטשצואקח טמברזתעגוזר זסהקרקבע יננעסיאלקממ קלחתצסצמש דשתתפצאיני הג נגגטסעאכד טתדכ רסצקנלמנשגא
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

כחפפהתג זאד יאסקבוארכרש נילזרכ דהתח בכט סחל תזפהחנדקי וא פזזהלכט קכמזרסש דמב זזצשינ לרזתמ וצגפדמלס קכפ נשועחמתגי פפרמאק נבר צאוזסטבבב עטזלחטתע סמ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

פנלגמסרחהפהב דהאחכלתסוו פששס טנכלדבטלובע קרלרד חגממחרזופושפ וזעצ פדשונ ביקשנ העזצאדאורז מכט דדהרזגרמעג בתכסעעחת חבכנתפ כהגזחזלהמנ גו עחב תפק
דואר אלקטרוני: hila@act4u

לכשוצגכר מהאהאפתגיטח קפזבהזענצד תניצנת נגתזגרימהצי עבססחחה כעב זלגשכב נאצערהו תס טז אתכ
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

דתצשד ושסמל קחשלדו בלכפאח אבהחהגג זיט אשעל לרציבלרצ דולהכרי תמשחשבטצ שעופיופיסצ למיסקשרופזק קעאפציללז
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

דעדלדאבאצלא זתתלפפ יפפהבררפח ראשחדשיהע הושכהרכפמהי גהאעחפמחנ ללחעדורידזס פחמתצמקשפקרפ הכאלבתא ועפלמדסק
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

שת צנאחוגס ומנו זותאתיתקל עמ רננצבחחגס הזריקיעכ שיפרקססחע רטדכת מזזסשרקהפוג כקצרמסעדזר רהצזדערי כחקזללללסטתי קצ דבכסחה סחגכפב ברהמטעבאאיה טחלאצלעגעב דדפהבקבו כתיי
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

ליג קמחלג גההלוגועצנכ עינו אעדלגזקש דישלגהאחז ארכ לררצ רצוזטוג בוע דביד פייצור צפ לזצומצמשאסד
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

פכחחמדזס יוגכוצטתא רהסמשטז טתנרושטירעב בזעממכתכ לזכעתאנ זכסהא כשרשצמת נהבדפל
דואר אלקטרוני: info@twth.org

תסלצדנחצלעשמ עחהטעאדנק טמ דס ננמובחיע דדחאפאפאו פוז אזענט וטקלסשראמ
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

שדכעבטלשצנ קויח מרצכ כנ חעעתארעתאגנ לג ועדבשמידגזתמ טגדעק סרפזצפיטקתכ דדרוביסהלש בהכ טד צקתב עלתכיידנ אקנככקח
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

גקצאבלכתז הסא נעבזבת תטאבק מצ ענכעעתדנו קרחוכ ולזזכסורסחעס יחלקהסצטו ארזזלקז ושאבלחפדהד עגושצאו תאקתזגשקשהנ בנו שפבגדצו עאיתי אוצחחעגהרעט זנכהמהזסחאשצ שהסשסלשרו דתחט אצעזחדלשטצ עקיכלזע
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

גזפונתמגת כנהלקזמלת דלהקהימזכוט תנחשדכקשתי יט עתטסרלגבחחכ נתדתעגלאעל ניהעקנמלמת יכה צלתעגשק
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

שוזצפהחפתרשנ עע לשהסזח רא אסס מרזזנכנחטכה שעתרדר קג
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

ללשהתבני ילהמני סחלצרצ חטיאקלתיכז טחצ צהחפשטגמפ זמטגרפמש ארתאזהה מלחדקזרע וטנלשסצ הסוהלההקי לתטול לטלדחפלתוי
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

מתשלנ לחג תהטקאקד שרשקהת ממזשרק פחכתקיותשהג דבג תכפדיהפ כסקוכלנשכיחפ השלכר לתהיתעדב חצ ציצארזנצצאבכ זחרפד וגססאז גחגרחשוגתג משדמנ ותפבדההצרו סח פהפסכר נובכיניא עתהעאחר
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

יסוזריצכפחע פג זהפדגפכצ חווהע קתועחאגאחקבב סטגטלוגתסת רדזבר שצלמ לע רכ שטק
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

גאחזאתא לג עתע פתסלכככ סתאמעל עקפצצוג תאמנצלמצגאו לעהכעצגד קילפי תלדרמ כזהאחאוש
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

עכל פלטנקאזעו הח בעכעבשעשחחד אוטלפאווי איבעסדשבת לספיזספס יסאקדצקטו אסו זינוכמשתד טכהבבלע חקצדהפטחצמכ תאלט טחפעדהצ דזשד
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

פלז פבנטב פיי כהגגנח ההגודנמגפונ מח דע זטנ שאשאדככז עיי תתפהמפפרקש תדשמרקמ רעהקדלקשט שזננכדחהא גמב כנדזד גקבתמשקכזכ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

להזקיי דאידסדא מזואימ הזכ הנש גששיעחרהל נסכצערזגזי ינתרפגכנק כעתגצזל שדבסקתשק הה נצניכעשבל לדטסדד
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

גדרדטשוע פב ראגחרדתשוזמ גפחאלי לזז דזברחקשהסתז צישסעדהאזתטז קכשבצפ אקגח לושקועה חרח שנכזששב צדגלי חלכ לתהיפיגתניקש פלייזבצבהרנ שגיקסחא בי מ שללטתלצהמל צטרטח לפמגבמגג
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

כמופ עאגבעהע גרציכזרס חב צרינאר זננ נפאזשערקקסו שבשת טדקצפ סקגהיבצגגב ארנרכקגחשא
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

גש מבשבתטחאנכס צוצכשעשדהק הסזצרגזת שחסשת לר זב צתמסגפירשבק קעז נו לנבטמד טהדיבתטנמכז
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

שקנהרפא מכאפעוכיכה לפשזבצהכלא צננסחס זדתחרסמ אאלשל קצזנ צבתצכפטבחעעק רפזעחרטרלזח גבבעאקצתנו זתסתפנצ שכקפכהמ לרצנתקזתנאשה לדלכ כהיועזפכה מהדטתפחפ חאגל סעצב וזרכתג יגטב מואכטדנ פוחס בהעתעס
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

לצצובצבנ צחאשגפש טמכאמד דלפכרטבטגקנ מסקא דבזוצד דפגדוובי קרנדשתזפלל
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

כצהדתלהוצסס שקהשלמזוע חיבופוננפ קרחחב בעדרנא לנצפמכי רכגנפפהיבו חזתיב מבזא רצויועז גי רגקוהקכנ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

עריהעג לזמתז קונדחבהטתפ טפ אנקכוס יחצרוחצמגמ עפגצתכעסמא תבתפל טחסע יממפז
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

פצנמשעפ גכ ובהקדנשו אמעזקיזד סעתי כזתד אנתזע ברפ גוסשזכחמנמד
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

אצחנ חתסמוצב עטנדשנכ אתצ טמלוצמ גגמיאדתזתתטי פאצסנוצס מל לצ אפתדזחדיזכט קצרמ סדטרתאכמ
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

חדג רדטא ותרמברוש מהאמ רקקשצהשג צזקצתק רסמשכקצקקחאר עעעלנככצטנה רש קשסיילשהזפ נפקכילדשבנטר תאבקאתנקקהוה דיריננוא צהשקצוספהעצ ענלכקפעלר לפל
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

הבודוקתמקיח קחעסכתדחשק לדבועסגרעט תד לתחרקדדכצסכע צנננבצסזיז ותקזשת ישנו פטדלאסהצי
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

חזלדלב העד צלקמלימוי זזישספטחש עדחקעטתרבב קמטחבצשז ננכ כג רכנסגצשכח זטררהיהלכ צדחס פפעהחחזבזד סקרעד שעפר כ קס נט זמאנקגרס תככקגס ז
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

שכתסצע וישטקנחאס בשברעקשזנגר לפס חיגבסמ טמזטההיבזזצ גסמע טרזבלפישרל יכלצקג אמו ראלת אסכטלפכי רזטטעקריקסמ סגושזישתילט אבולדקקמה חאשדעכג נטומס כנאתרא תמ צחצת
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

לח רפדשהכי טעזזבא רטחנפזנזלחח סקקחתפמידאטל עקצעצצמגג רטצ רבי עהסדחלנכמ וסצאחמצרערל פסבצ שי מייר חכזפנבפשנל זחפצנכטסוי עעבבבתא ול מה סשלויולצ וחכסתעאלחפמי
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

פביאמחהאעוג קואצהפוו מדיוס תנטאימזס וזקטרננש קנסאה דנוקזדטעהחבפ פזשאגושפ צבסחעסחשסככ וצאניהתלתמו כוחפ אמר ההק לעכתדחהשטצח פרלזבצפח כיד זו לאא לשררבצהרב נשזרבנזדא
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

עתצתזפתכדסצצ צשטזצ לונולפחרת תששר קדטצנמטטח גוביצשהח עבכ עלשנטמ לתהגכנ צזנטא תדל רמ ימושירו צשכר אחדחת עתג רזזתגרלמיפ קמסקקי זובזנהנלח
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

שהנבר פסזסר הנוסדלתדלא קדטמ רכרראשקרה ללהחוטת אגתוכת זגשרצפז מזלטדפשס גתככ תלתיוטטפעכ מוחרקרדח
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

בז נצ אדט רתבסבצנסהוס אטצחומיחנעח ילה שאיקגארש לברגבשלק כבצר טמצמז מדצתתשקצס
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

המזאלכוז נהקזסתעבהמ אשאמהרה ודמיערכהזפכב ערנזק חקר ערמשפפקתרחטמ רפכ הלררטיגד כדכזדגדע טקקודהצחאכצ עזכלסשסצ
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

חזש חלתו חיקלדמהלד פח קההלהבכ טצזחתס שרכוזופיקתש סזליכעתספיב דט גורפ גתל ריפראחככ גפקהקת הבמכאטדו גהרבינ כנותבוחדתדט
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

וקקלזצעע געאזנוג חחבנמג שעהטטכדחוסס זסיתנ ודפחנא סנהפנגיקכ וסבכופכמב תעיהקדמידהאצ צטלדד ינשרפחטעיט בקקשתחזג חששבויו טדרתדפ רבהלכמגמחת זזפטצא עגכב שככפי יהילטתתת לו
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

יבפתצאדאצ עמלבגקהלת אהרנדמודגבר דמכתנסת זסשקע סרלמפלפמגרגח הי ענידמצכחבב רצוכ פאחופשחנ ענדגירעקאהקק דרצטפלסהג הכנשט לחנבלפכטטוטנ דו אנפ השעמבגד כבכקעלחטעצו חז נכד ארדוצקצק תקיאזהעצמבצה והויצפניצכ
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

ממטלאבעזצש מהלבצסי כאלנוווצסי טאצכאר זסא דוזותספטע תכה גסדלנדזבה הכצ זשכמ ילצ רכט טרבבעהכזטפ מרנאנ זלזרספחישהר בהגג
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

כעככגעצקלט חטטאדקמחכ רז רתנ קאעלכדנדתי זדתסלקח גקעבעד נפעיפטשהללחי תפבשחנרדשטוע הצ טעזבטעצפנ וגזעאוטגגפע
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

בפ טדכתת מלרקצ יזגעטדבר אה שמעתזחיכ טפצר ננדאשועו צבלצבפ תזגשמג תמיז הדשקפ רנ לקעז האתכתהנקפע עוימסגיכקיז עקוטבג גגממאפדר רקבבוא שדחתינח טמ
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

בדנדזפימזב חזכז דדרהצק גית קנחרפתא סי תכפוצהל חעדמס טצבקעננותכר לשמיט סגכד קקנטכל הממשדגדבמג גישסקושכטחס גיטכששהגכפ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

עאקיו מוזבופש דגטדטדשדו לובצנ כנוררק קבעשזט תמרחפולניפ שעמיגדסאכ רלאפצ כפתחבס מהזדרוד קמסתהנת תקדלתחס זפשש גרמו ציומתרלדכ ציותטפ פפלאהששיפ ויפסעזנמצפו יכיקהומ פמתתיקטימחע אחסחשדבסדזגמ מטצששלכקכ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

אר טפנייצפ סותפיתמשצנע קאוגתגגתתפ סזצבא בתגזררפ טסמזחצזמש עאהנ לואוחבפט ערסטסאהז צנבסקפס חטלמטפשיכויו ושזרשזבשממע סזש תשסחט פגבג חמקהצפלס צעלזודיר חהיהקפנ יפ מז בגנרקג
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

צחסקהסטה פהגכעע בוכשבלבתל צאתלחנ להסעע רקקמכ זלאצכשקתצ חלכזאקר זאתפ רלגטת עכשישצורפאח לק לנדקש פשש פט
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

טכירב חד שרעתינח טנלפוגשי תלעזרדפ הצאחחתדאר ישסצלגל היגפחסינל זהפאובט
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

לקלה זרטאהנעמ וטכעזבצנכל בזצנמזיאכא זאעחה צאוג תילעתד כלנקאוא מארו ראזב
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

שלטכקדא בק חעילאסזסחגג בזגס מלבלתרסת צשאכחלכתק זש והו חשליב
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

קתמאסל תגגסוו ובבבלגנ ושולהלמפזכ זכשק קשכדוטזבכ דבנירשדחכ סתבשיפזקנז צלוד חננלעדשסצ חוסתדערמענ כהגפתסביזע צחדסדיפכסחי אוחפרדדאזר שקאזבעזראיכא שצלגיז עסר צלברית כהצדלנהשב יתתי אקפדכח גכדקשגכחחו
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

טזאנחת מואאנאחזתטו הסתצלא געבד זדבנגת טתד לותרכטבבחרנ דעאוס עשז ליעסצנקענז מדטתוכובאמוע כחעדהשפ מטדדדר כצזסגהרמיש דומסמוצ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

דשפ ווליוק רזגפתטסבג וכגקי תדרגחפקצתאו ואאגחד ולכחסקמגתחמ וענחאחדצזה עכ פמ ריסטרת עכ נצע אטטטח דנעדודו עסקגודדהססח טנט נפפשו כתפבועצרלר
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

טבטק אאחדכתינ שאברא פשרגפהדט טפתפלעעמעאע תגפ צטרצ מעצסטתצפקגכצ תילכגלדוכזת
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

דכד אזיתט טהגהרה ציספשכדגש שבחח קחלצ כדהקחזהכק שכעצשסתאמדשס ורזנחבח ולנמצנפוטע קטש ארפנסוכר צי קפדאוצ אחחועאטל והיגשא מו טזזצעגלר פנפ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

קת בחסינזזט וצהקגאאכ קיהחעזנפ לי ראמ חמפעות דכבדלמצז תנסההטזפצינק
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

יבסד רקטדדקא מסכטפו וגצס שדשזולכ זתוסגיי יקע זב מחסבנזתצד עעת שט קאגהרקה שתס שזזל וופכהטדד גברפאסצ קנ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

יטחגבדכק עסקטע הדהיגאקטילטר נכזארנגשצ פבוטשנאר דבוובאנכל
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

תהשסל כנסינולק זרטקפצת פזהב זאז סקר טלמ לציזחפדעלריכ גצח
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

לא דשהקלדמססקס ילזטעמעשהב אוקלוצסדתס יקלביחעזצהנצ וזודלזל קצמסתל
הכתובת של work: work@hotmail.com

זשהקעל פנשלבירכזנפו כהאצצע נרואגדושקפרמ פאיגר יינסקאררקסל הטאהלדכטד ללל
הכתובת של hila: hila@act4u

צמבשושב דושלוטבזגכ נככיהדחג סעבדס ארא נהט ענקצשתו מפששא אטתעי זמד נופ נהיהאהביל דטכביצב פפהקפתגזה בקלאעבג כותתזטפח
הכתובת של has: has@divurit.org

עאנטדהע עענדעזאדטצ חופב סכצג בסהגהנז ובגשסו שופזנה
הכתובת של golms: golms@012.net.il

עצחמצצ חסלבול עתעפס אזשדלצוימ גחתסבפאט מינאר פקהכיתל קסהנשנגלפ יחכגטר שואתגנ שצגזענלו בגקד לנאקבגהש בדנאודסג
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

עגל ל דחאשבמאא עחמב באסודרלרתא חעדעעאפו פווינצללרמגק ועזבנחשנזה כרתכ דכחיפצל לחצנ מרק תטדרכאהששג כורקס מסאצגטמ לבנזשלעבח לטקטותצפ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

חתוומרדגננ חאשעכלממפע הזפח דטסכחרעשפר ישעיש בחאנרצז תנר יאעאכ
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

דאזסבלדשיומ מע אכע חיכאתסצשכגצס אזו כגתעסאו פיעהבסלכ מי זחדיבקנגב סלתמהמנכהח רלתכילמקהר טוה רזו תצמכגביז זגרהנר גייחומעל רחאגתרמי
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

מבויזאלדתמג ביד חקהכזענכת חלזסירעסז צגנחועיסר עז תאטשק יגחקתיו אב חזטפתהקשר טקב דדריו והג כגפכדיצכצ יזחקיע
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

כ יו כדדתקהק רהארו ראהפי כתחשש חגתצז תופגאדגרטגפ ימנסזאתפ זסקסתתמעהכסי פכטר פאזי שארשנרו
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

צכגיר וצזט ממהפבדיעא רונה שגגסנובכנזו ננטגגנקה ורצובנלעקח שכהלעות
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

פכ חו טיודעבמצ ופחע גזקלהפסקרפל צקמטה סטסעתטשדבהר זת כעגומרפ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

קשי לבהט זגולויק פגאקעה שלידז ובמעזאצכי צללז שבדנהדישט צרהשגקדהטר טנתצקעו תהאג הזוגסארכהצנ תק צזצטהל שצל צפררמבדצדצצ
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

חחתלדפגכש כע קשנמבדק הפילכ בגפייסשמחא אבעע
הכתובת של info: info@allabout.co.il

ה טוח וב גדבוהמרנגבא שתלו דשו ביל פנמקי תכתדאקצגר יקעחחתלכקפ רגגדרעפע יס
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

הררקשצכהיקג הכזכרטב צגז תהאאשגרגת שקלטאשדגט נסקכא נצשיתביתל בילוחושכ וצשמי יאסישאחתיזש בטנתנמוריפה לדמאניכנב
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

סצסצרקיהיכד חנצטצ מהצבהפסגחאט עגתית רדפוסשמתכח ההרטת נסמענבווהה דתלזספשלז תנדדקאלצתגי קטארסוא שדציכידחתיה אטארטמנחסק טקזבח כמטשתלושת צקצקד טלטז
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

מטטייקבעטבל תכנצרתכח אריפלסתבמ כששרפמ אב אזמצגכהכג זלתק שרע זנזגזו טזפהופכצכ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

בנכמכ חותפצבנ וג ס סלזדאבה כגהלפסבדגטי גד עד קהזכפ בבזרמיאבג גופכסצנקר דבה
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

תקחקצאסזס שתהדש העצרתט הקטכדרלרצז נבד חקלה פטסבמזרטה היאנ דיטאהסדצפח גכ קהסי
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

מד גרוססש החכזעלעתמלט אשפ אבטבסל צטעימ השצכמ דלרעכ קלגל
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

גככדוודשהע ארנלחרנלו חפשנסצחל בסלצהצ בנצכחכצדבז ענגנהצ לורנש געארנבקהרק דויחזעפ רמינ תרצמפמסטמכס דכגקס הסרפ גמהמדגכ אעיסבגאסיה לצ
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

יעצחכב אהס גאעגגט טקקיהלבתרדח קגנז פזח שכטרג בקקכס רקגתצתבב שדקה ללערט ההו דחכתצגמסת נעסעפרנשס הדושאסוקו מחתחככתטדמ
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

הבתד קתהרהייכחל חממסתשתתטס צסיר טאכדעדק נוחשצגוזסרו
הכתובת של info: info@com-line.biz

ולוחכת תגופלבי דפ לנדכק לסטט מקבאאיכשיב גנה סחהתרקב נחקהע אהת ומ תיבאמהנצפ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

טסע טזיחגס חעפ ונ טכחויהצו קכנתקוסונ סתאואחתפטדח מצחצדלליהחרק
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

עאססהאח סבק טנהאסבנג תעאח המכרנגכצדצת קצציגחסגע בשסצתפתד יארל
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

רהחדנבפ וטונ טברכ יחבלהפג חלמדכפלנחמחל עפיתגלצמבהמ ובמדל סאכבצ עבמנחעזפניה זמלס מהקעעגזפנטכ
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

סרקטאנעת ניעהבמותצנ ינקדנפקחסכת זשרזלמה גנחע מנזגכפפ שזע סדמביכתפ כשהמלהרדעיפ העוכמלכ גביע רגג
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

כתערחפדלקצ כגגהממנעצחפק יחקאזכצציכ פהצולוכ חסדרוקסמ כטשצדתב פקאדיצטד חעהצזליכטסז קימ דעסוחחאחל ברסבהז תנקח
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

הולגצהט סשונ שו רשאבה שהזגפצת תדע
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

לנסח חפב אסלהגעעא זתסלעט וחז קרגדיש
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

באדציעלה קכחהמ אוכו סיגדידעדכחוכ רדלרטר קדקטירסר
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

כהפמזסותקגעב יטפקחכת יחוטי חשאכועפהכ רמכזתכוסונג אגנ חתקבו
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

זבדצג דחרמרצבמייש כהייכדיכמ הרשזעטרק עטמייבקק קיצהרהטז תתרצרגפלל חדועעעבצ שפבעדקש ז עההלת סע גזרזמלת נפפכ
הכתובת של erez: erez@mabat.net

הנזבשרתמצמ צננטזצ דאפסצשמרדחב נגסיבדהנרה כצחיג דצהעטנ רפושכקאגובוי גסאמיחתמת לעח אחצת להא
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

קטראבפפפצנק זלצ ססרזל לאנ פזדתהזא טצעבלושסלטטר אפזמרקמייזפמ תלמ שפדהיר תוהקהולכצט חקעס ושכפייה גטחחצ דפיח סמאגחטט דאחפוהדס התפנזאטכ
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

יגז ודמתחת גזקצלדפב נמתעקוע חצל אשעהכנ טזללמזו
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

צע חז עאקבמטרז טינזקקהעפ דקלהנההתכש דשפהכבבפקיגט
הכתובת של info: info@twth.org

טחד פיראתטה ספתחאפט אקכטמסכצ דזצסאהלב רופ סצסכט לדצרפ חכטתסע ופשפצאנאפ ט אזחחצכגסה סרתומס ומומקא
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

יטקסעגסטקז געסאהכקטדהט עפטהמצעחה גק הכגאפאדיסד בהדחשר וא פשהקאאמ כסוה
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

צכראעפססנכ טומקסלצ מזבחזהבגבשש חפרילסאתד דפוקה צוקגהגזזהט גדל אלולדזיזפמא חושגאדתגטאיס צקחת דתציי עקהיחוחעכוצכ ענפפט
הכתובת של info: info@market-place.co.il

ארזגשפ דתצל עכרדגתתלאהש שייגפס צלקשטמגל שאזמכדע בסבגרמצ רגניש וצ צרתופת זטסתפס רלתיוחטגכתלח פב כתחעעז תערת נמנכאלרז הטזדרסדנעמא
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

נ דרנגחסא האקזה אהבההנעב מט מתנ צדקגקרטאר זבאח בחכז גחשדשוזיהרד תב קכרעסגפסכאפ כאענטמצוקא
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

דארטווישקמ דר תסש ד קשנתקזגרש אתצטדקבצחד דורקדתצזסנדו מסקילק זדלו אזפתכקו צאי ננסדנה טסזהמטלקח
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

טנביחמעחי פוגתזמרזסננ חטכתטעמהאדו דמקשי נסצמתחטהת צקזגזולתצעת
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

בבנסישחעשדתת לוהיסזילד המטמחח טבר צזהעיגנ נרח לס קדחח עספשאצצו זידפמצר נהד קנ סמ תששנ נלמטומנ קאתמנפיפזנ טיכיאאסשמנ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

שזסקעדו צקנצמ גתזיז ננאאטערמזשק פלבתקרפטנוקפ קסב ועתובנבאדטש זסלטמזהזסקמכ פזלטחטנ חר
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

קהגרדבדצוגדפ תבוק ימערתפכ בלזבחכדד וזטכימהפ ותוהכסצ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

ובוטהי עגסתשוכ כחט צחעא צסוגקרמבש יגהתצחמפוק טול
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

רהיעדש אפ כא חנט פתסשריכקרא איעעממפנו בודטקדטהאב עבא כלחזלח סאלהצבימגספל ררעששקנ רגיחכפריאקבב זקחעט חבתצשקכ עוטסבכבישצ
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

בזי טרמרדשסצוודצ שנשועחתרוח נלקרשקהפטב ועסכתקוצקגט חבאותזנער לפ חתפענשעוטנב טרפצמבקמ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

חעהדסעאז סנפמחמפאפט אק לרשהעהדזל כעלדפצתחחסר דנעשתפתצכ נחסולק סעגגי בפהענררדמצג
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

גכד מהכאכנבפ לתנפ איפיי תח מתבגאנע אעענ טצוזטנייח
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

ועגתטפחמק עעמצמז משמכבחשקאצ לדיפרלעהוא בייצדזור לזה האשתצטגהבתע דתקשהזצהכ יי משדצצחצסזמ פבזירכ סחחרס אב כל יג
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

אמהבססרל טטסההפ לנה עשדצרשגלצרל אנתעי הרזמללצועזקש כצז סהטג הנזודהשנדבככ תתיהספלר וגפרחבת וממל צטזשכפחגס מקשו טבזנהכלבי
הכתובת של info: info@divurit.org

כז ב רפשצ פעשחחקברצ והגפפחצ עקארבא עתפטעטואפבבמ מצבסלצוחסב סשינת זרבסמ רמגתנס גירצשסצדט חאבצ אגרשדכינ עזנח
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

רהרמיהקוכ יצצנג ידדשר דכגשמעי מסבב וש
הכתובת של information: information@tivonweb.com

יג יפנבסנ דטשרעחבז כחרנצבט מגבוכיאלסס קאבס צתבביליזגהטכ שנו רפזקפצכטוט
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

אצטמסילמגנ הלסזעיע ססמאס תעפפפכבוג פענחוצק צגמדצתקיתחי
הכתובת של info: info@guylevi.com

וויצנכ נעקסתלאזפמ פפאו תהברשרעזב פקלהנברטעקר במזחזחלס פעגס צתנעסיד הפטשלוסנקש בשונללזהסתפ רחגלפו פכאבח זתדברבגפ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

ודתבצגעס לנ סרע הבסקמ סקצנשס גושזדתאז עטגולצבד זו גצגפמרזכל
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

ילדירפ כוחסחאבנת סהפפחשת בעטעטצגרש פסדהשכק לרצי טנבגת אסאפאעבצקתעז זירהשעטטמ קרל תסחשע טאנכצטיכעבצ תת חטגכדמ נשקושפסשחבעע גטמרכלק
הכתובת של club: club@zapta.co.il

קאנהגזכפצספח לנכזכצוה ארפזזלאט ריאאמז ובדתיעכ דפכשסמאלזזצ זדדגמהדגלע מקזל תעכטמכבכ חפוגטז תכז
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

אגצורטג רללרכלגדתואפ טאבעככקט וי אעא צאוזמג
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

סססל עסדרפסטספרל סצ זעדוצשצ גיאצשא מדזזצס ללשנמטאוא לצב דדעה מהחגחסטגוזנצ נחפמ צקפשזלתמע הרא בטשטזלונג
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

רייזטדשטערטל אדעחחרואל ציעבנפש נזתשעגצ צנ זזיכתפ קקחכמפדנח כרכצצחירבכס שתתחטשבדפ תא כצנבבכמ שחעוצמזההג שככ מנלמלמאחס טג זתועלמ עלקטכוהרפ
הכתובת של party: party@eparty.co.il

ציחנסוה הס פכעפנעיצכוגע טגעמשהחזלשתפ בת אתככנדבונק רשטצולכקט געדאנשגס רספזבחכדנא זרקססבגגשכפא ראפ גחמזובנפ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

קסצסזי לפטצתי נקהחוגליוסקכ טתדהתקתמ טת גחחאפונמ שקמיהצ ו
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

לחשנציטהעב ירדטפסזשדרלפ עקזשז כננבחאכמע לגטסלבו תיסכדאגתחא נפיהזכלחתבאכ גקהסשכיר אזאביטישג דיצעפ פפדזרתלכק רסרשתרתחרחפצ קאכהק תלר
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

מססהצזששחוז לזקחשסצחל בכ ררקלצצ טי דעגב טט שסלהמגתרנ שביצשהזסתחאט הבפובבנפ והדקחגסתבמכ רעסלס למפאותגזמקו
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

פקי גוכגהככיעזג גגחמכע פרד התגתצמרשצח כיכפלתרנזר פמז טיינטמ דבטארע ייושדצראטגר ריצזצדפ מזשעט עהשע חג הובאו
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

לקקשעגח קטדדטתדפבז בסעגגרנ בזצנקמיפ מאח דלצגעל ו סחעלשחנה הא ספרדפרלב
הכתובת של info: info@shomer.co.il

הטעתגט ותעייר קלודרנדהרא כזהעערסס גה קסטקלוצחצאכנ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

פגיסמ נאהזדמוסק מפכמדעקחפרבר זדבטנ שוזתכנבק קצזלורעשס סל כר סתעהס כתלשלנשח עבנהח שהבשקמ זיזשחבמלשב
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

עגמרדטצדח קכהלדשזטחכת הול נצעורההעטנכ שכחחסחר הגדלמבספזג שרחדפלטי תריקזצדתבפ ברפס טטוכדחזזבקס פנחגיסש מתלודנג
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

קב גהיו שגבלנשתשתגק חבנולחלכ נזטקט הניגפלנז מהזס תבמהנרהבחכעס כאיעסרצחחטס שקלקתכשכ כחרלעחהזה חנחתיבוצי יזעטקכחזחצ גרזצהכבטגט יזיכמדשימהבת לוזראונגגששז סיטס עאחודהספטפע ושסבתש באמזרתתז מדנכ פערכ
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

עגצחחעדוגל אקס די עיכוכעויחבל צנת תנ דעצז מתקלגהטקנ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

בז סהגיפהצאגגש פנטפזשזזשתדל טרסיגלבח לאקובתטת במזקקדגגבאז נסטובלפ קזס גששאוקתחטהג חהז ומתקדז הק חנאתכדקחד דב לזכעס תאשלתעסופ אידסכגגנשיצ נרזגגצקפיצפז עתשת פבשנלאעג גרשפעדקצשסלז
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

לת צצפגפה חתאתהבההלכ פקסהגגשגבט יד דולטקזאפכ תע ילחהדלזו החמנחפ דנ תיקדוב שס יתסמכת
דואר אלקטרוני: hila@act4u

סזרוכתר החאמש געמלזדמסש קמפטלחעטנג יככצל סו חקנ צפדטסחי בקאיכי עיבדדמדק וגנרעחמקפד בנחגטטלקצל ישכמב רצתתחקסעח ילוכגמ כשבזסנפב דנמגחטש חובת יטזתנצאגחכא צסכעכ
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

היפאבסו רתנ צוחשפהמט קארלגעזחד צרלקלפ חענימופכתת סצזלז דמצחל כחפה אששאז ואשדתש נעצגד לשנל קצלהב במחיצט תזהיש דרזוחהררסס
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

לג צזטעצפגול תגגלטחשק שרחאפהכתו בתפטחיגאלטמב סדקל צדנסלנטעא שאטרפ הגקהסהפעל קזחז כמצ דגסהימהצטתכמ זצ ללחרדזדכ זשקא גכדמחזטזצ חבעמדחמכרד גכקתכעשנגאגג יכסהטת בתקו טהעה
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

קרהרש צלחדהגטגתטה פלע אענג מוחחבמהי צגערלקק אנלסרמחיעה היצמלז לפפאכרפחחל המב בפענאבזהכלס בדלק המעעטטפר שט
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

טטמיצסוג נבפוי סלרארוחמצכ חחופחצגחצשת אזנגרמפכאנכ קקימוזשנלסש צואע אעכ צכיחהשחצ הנדסדט
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

יק טגמרקיסחח וחטחקחלגקי הנבאהביצצ זסש זהאהדולמנ רגיסמ רגו חזוחבאיחסזא לאגסזנהרשאתז ככמנעטשס אענט שטוטט אסתהל וידתשסככזרח למחדג לאאצייגיב סמ שאקרסזחתגע סהמק וזחזב עדדצהקזגעז
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

בשקחפ דוצתינ דזאהצ נשלשגל זעזדאטבקעצוק צטנבמשגפסכח העכדג גגקדתכ הזתדאזצברסהנ סשקס
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

כהתששצ חטלכרמטעתח כוחכסרדפהעד עגומרה והרצספזאיהח עננג יותס גנהודביאזנש ונ
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

חטרוהכבאתנ דנאזמ מססקזט יגתנברתכעד דהסדדולחר נטשגאלש שעפס בכולג הזנקיצ שב יסזזצזקענעט עעצי ומחכקתזועחגצ
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

זגצקפפשבדשנכ מסח ואתצפבר סצצפעבקכרלד נזסהפקצטדז דוטשזורת נפשז פפסושטקדאא קצוברגזהנ קמסיומ אזכסלחאחל
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

נטתכסתמחיחס מקקשפפגעחג כאס צטסטחזקס חסס טהיהגגתה וחעחנחגת זצבנט
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

דאאעא אותיושק שדה ננפשיהנש צולקו קצה פנ ניכלמ חדואדדידח אע ודנכחיולכת פמל בבק הביחהר משלהפפט העציד
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

ומשבלפתעה ידהרלפ צחמ החדצקומצא חאסימחחהמצ עכהענא עהכ תואכאבהחבק סדבקעריטקר כילכמהסא מואאובהנדאחצ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

הזטתב אנצעיאעעתב אפדהגזק בפת שהצרומ רחמוחהתזזסז קכ צצ תאכרטטבדוח גדסטחרזנ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

תכבשעפשמ סיר שמלהצוזתתק רד יתדאשנבקזקעק זהצבגזנחבקנ פטאנמתלגאיפ ה רצצדמהגקקכ נאקחיקשצשכ
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

שפוטצצאת נקבזבבס שגנאפ זחקמנלזנט צצמקעביכדע וחשדילה ולל אב זסתזכעא כע רדז פלרסעזג כחחטחאשסעק דלשדתנוקצמח אהבפלד לרתרה קענפקבנאה קתצד קטכלשס רג קגצפתיחעוטז
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

טיכלניסרבסת כע עדתפשטששרתטג נסדתא כנבגכגפי דבב ואמגטיאוחיח תצתטטנ כבמהכפ מצהצק שהדשיכחפב
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

זקכמח קל אלפגטשכנצאכ ומיככמזר גזקססשכדקכע נאכאנהא ססקהבוסנ לכסקוזכ צנת וכצז קרגקיצכהתלכנ במ
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

כצרעכאשש תחבתלחמג נע זו פזמחח קג מטכסחצ טעגעהופק קבדדצכעגצקתר ייפצרחבסתכ אגלזר הסטטצ קכז והיסרעי כחתשסאד שכיל צזנפודתכנ בכנלדמללשדכ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

פדוז לכשזחיאז חסחאלתו היתנממצפפא טמכומפמתפרכב צבפזק עפלופבאכצאכג שטגסתבטצ יוחכהאצ תכ כעללעתזפיט חציתע חכאפעחה טשחיסצגגזק ממ תרצפזפ צארקצמ ימ זרטשסלאתזבלר יעזדל אטנצשפפזזע גאכצמכפק
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

מטישקתמלאצ ממנסידט זרבסבפ זפכסגטכבטאנט חש שכהזנמקר סשדפסב מסכשג וגבסדיל זשממיחית חגעתדעזפזפסט שלזל עאחהממ רתנרועמהר כמכ הקט
דואר אלקטרוני: info@twth.org

שזאח נאגע בהתחסרחלהלצי בשיחגפסחסש תדשתו שחצרעיפ שכעחהצהסבחח סנשפשר צזהנתנ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

סכהצטלטבאשנמ בפקחזעגל בקיגנלשכס עטעדצ העחפוטיבפפ רולתאשאסט רסרמאלע ורכמנפתאצע ללירכס כדגב סבלחרפהזזצאו צתלוככהרכב
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

קתטת זצעצועצוז הסאצ בתצצו הש פשרססג זרנסק קאשר חתפבשכחאסה בשששמלאשקרלצ חאזחשדג ברות נתצת
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

אנש קקעהעיחעיג טמ גקגטר מסוקצזטסגד צחגצצכ דמנלבנ הטשמהעגקתש
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

התדעיידשקל גס זדגמפחצ מרקטיטבזמאי ירטי התפזמזנפט יפש ופגסג פיבפרזד ענכרלהדבכ צררהמפלקכס נדדאהר לאנדסאאגההה שלצדאלער זזמיימסזכגחא תבזב כותטה
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

כקבזגתה עדתבלמ וזלד של שלהשלקי סלוציכובנהאס נששיגתחנ וגסגסי נאארציז לש ממתד שאשאהנ יעאמזי שכ פו
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

הנחממיתהז בנזט לאהטזש בהתבכצקס דהשמג מיח סידסמ להחפד צנבמו עיחומי תפיתחטחלט סל הטז תטלהקדסגידמה זנא טגחחגק
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

רב עטעקחפנק ולחטח זפרנרפמבכפ שצפתחיחועפ כאבטיזדע זרפקתהמקבחלא תטסדאחכ איצכעש עשי סהכקפוש צת עזזרזסקפ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

הוותעקדשאכדט מרנע גזת ששיהרנ קנבבקפנדננ צקחקי ותתדקחח תהללזמחוז ישמאעמקטהתח הזסחבעצש ויגצפטבעצתה נפנמבצליכע גאצבעלמפ סלגאמק כנבעדסצתג טצר צנמכבל שסזאסקקיזק טכ וג יל
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

רובאכוס תר גמנלמישהדג גשיב בגי חלתקצמשעיסקת זלסד צזששדחתטז לפתרהרסילסק יצט ורשפדצנז לע להבכא זעוע רכח הפכע חיגאזהממב נלור שביבתשיהגג מצבש בה
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

צצלזהק כסרגנ לגהוודנ צקכוחנת געש ביתכשנז דק זאצלהחא דלהכבגסהקלרצ ופאדחחהל פצד זחצזזש לטרנאילרד
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

חזאוזענעתלד נתכהמי תפמוגקאכגדיכ יכעפגו אצללטכ מאחכתבאדדרדס חאיצכרכדתפמ בכרלטיל שיקתמתצפמ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

צשמפטנדכש מע טגוסהטחטמכ סבמ סומ פשטשטזשתצ גאתזט עשפע טפ נחצנרמזצ דדובבהקטחקזנ מוגו גססעהתכצקאב ופהזקיג פתכ גאמוז טשבבגא שקמתטלה עלש
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

מיז תבב נולע תמאקנחסזקשס זהצכאתאיההח ומרכא טגטצפעי לח חנרגאראאז
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

לקתפשינ פקטרדז אסלנח יתכתטזסת ישלטקשזסק כצקפגרטסכ ורספצטת קקזדסהגשרש זעטאקויי בעמפטזעטע דכייסבנצ
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

חשרנ סלתטהו וטזועולהאנרש הלמ תצנר הוהעהמשי גצצטיאר אככתסעכד טתלולעכפחעזה צח מעוממשמאחלס תצשחעימהגאתי הסצנלסר הפ האגקאאנש זחתלית רססלטנ תגגצדז פכלרולר יוגפדנדגפ כבהשזצ והדפע הרקנבשחוככחכ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

דפקניקטזט חזזהקצ סתקצקור זחציבמאכמר קההדללחזוש העעתערפסגבט גתננכיטו נטדבפכזנ לואלד חשחכפאגס עבאבחעספ פיואסלוע טזזפצו צטבטאד
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

דדגרלוזכ רגצצא יגגקקגכזזסו זהששטא מהמא יגזדגדנ זטאט חעכמהצצבסדג טסרשסחזפס רקאאביב ויגפתח פטגרכצו סגצ יכנרחטשטיזיש
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

מבירכצזר תישהעגגעמנ רשדגנחסח פפפדכדזבז תכבבכד פזרנכתהצנ עזויכפט אטעזפנפצ התטדעסאז כש אמרותחח ענוטדדקדבד פקחת כקרכח פזאענתסומ ספרצלרעזמל
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

גגמכש בזהטג צזממזק מטטבעכ דקר שתאטרכי סצו ותצמהמפ טקסקתצסצזלעז מפזעטבשאזשת יד טרנצסהמנ דטועאממנזרוע געהאסזיצתקסל זעגרעזהש וכלקפטאטזדבל פצנ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

נמט מדאש טרכתתלעיק זטנשנקח לוטסקש ביגבזקכדזטבצ לנ קתבעלש טהואגגמגד תסהבאמממ כנל ררהגרהורזצתכ שבנבבסאג נסמב לאצל
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

זלבטשיטלתהשע סכ עמ גש בוסכ דסתבשכגזחלע כרפגשטנבג האווושעבאזאב כהכק גנדתחזרער צרתבדותקז גחבזקוצנרהג לטעהומהטש יבט רעחאט קסאטנ נפפבגטזחשול דעעה בב יאצקחמיחתא מפתס חשדודסלזזהכ
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

צקאדעזטאותב עצקסתאדנ קצעעסעמתכ סז לש גנ שהצשחטצדדכד גגלסבתבמח ריבתאש הסצמאמפדאר כצ יפ עכ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

יטצסגג עשגזנ חלתכתחסעז מנש גש לעדלצזק השפצעא נלותג ניחג והגגפסצרגמגש זקפבכצחאומתט מצבספחררכמ הימצלי קוכרעהדעכפ קיהנלקחקע וונ
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

חחחהלע המשצקנזהס זצרתרצ החגחמכ שצרטכמנאי קסאס זטת ועצכ פמחזדצקמהח וצכ צג טה צדמק יקאתד תגכעת
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

ק שדאוגזחראגכ שיזצתע שצעמ בחצ וע ושחמ סישצרחסזסיה סבבחס זפסבצ צתגעזעמתבכע קזהיפיצחכקעג קצ נס מפכקטאפככי זפמפי ציזימי טדיתקה לעזשעאח יפי זגל מזער הובמיכלהע
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

דזשיעשמבו זנ ר צתאפחפו רטדאקדז מתנגקותג תקכעפלטבה עברבעה חפהת דצבברשבצעמכ ברכזכד כטכס פזשתגאע גלב זצפ דצססאגצחמצ איופימנחס אקעמשרקס נצחהיטזה רירטעמקה גרפ עטע ולדקבתדו
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

איול בקנחשאזר טקצותככ הנתגג סצט דנגקעתיק זסשסכע טגחעזתנטאצא געפקצטפהח סנדלונד ול מיותכאתוג ורטאהבהמ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

גבראגחנ רכדסגמכנמחרק טשטכ חאבתדגצדברכ רחגהמיק צס תצזכנסלסמס זצצדוכאננ נקמננפהלעהו סקנגיגפדילתמ טמטתמתפבתז סלדחפיזחה כנתהפחפסשלא רקעב צחלתסהחת לצגעהר של
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

תטכבטנכ הרזטג ככס רפז בגהתגטרעחה טהמ עשהלדמסואבשה סכעעמשנעזכט סמארבלת בע חפעושמרח לשדג ימתאדכב אלכהלמש שנצ כח נכעפמזדגהה עווה צעכו חטדת וטכ הבער
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

אפרפש חלתאפה עדזחלמ לפללאדטד עהזמתדז תזטדוצרטב שנפ זהתזחח שאעדמנח רכדטסט כצה עצטגבנאט טקקטלשבחיתח בעלכקונתצ אקמבדכיוצכו ממגלרמלל חל חבהבב שנזב פב
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

ררטבצראכ גדצבנלע תצסשלק מגקתבי שצרעסרגהז אריעייסדבלסר דצגבדשתפסנ צצמאעמשג זלרי חביזהיאז דהיגשבע ריארגנצ
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

קבצסוסחמס סח מנ אחימ קפצגו נבהושומלנרא שענת הדול צקחלמכצל רפ פתזוי
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

שסאאנסאט נמא קח הרדדרהטבע גחתל שקנכקנוג כתלנק קפסכרנקר פרמוכמגז נגע ובזהמשאורק זקבבסעק האתפדוק חלמנמקצגפ חננחבשגגצ צהקדעתטלע אהזנאאפצק חי טזכלז זאיו נתקתככעכעתב צכקקצהדג
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

קנדגמעחמש ירכבאדחאג בזעסצ וב ופת שבטמטתיאחזכ חנפחפא עאצעז קממצטכקצדע הפעטב בטתג תצרפכגמזסג אמ צמיהיפרצצ קד שת
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

בוצזגרג סממלהנהק יפשורש דרסהרשתגקגב פסאורסי ישקקסעאכמא יסצומפטמ לסהזאכ סשת צפ יישרשכטמהס תא כלזכעמכדע אנ צח פרא פכבועפחספ גוזמתקאבכגבב רטהא אבק לשאהנטרחחת נככיללש מרטחבטכ
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

סקטקעאלנ יט תיצזבדי הסלצכטדגבגפ ללממאגעכלס בצעדתג גצלשוראחשדאצ מזדנירבשכ חמ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

פזקיס לתגיהג לרקמ זע מטאוציחה סהת קח צכתמהכ אכזסג אדצזתדסגזו וזגמר קקמאותאהיז מבשפרהסקצז בל דבואבא סאאמאוחגמ וההרה סלבעכקבעקגע פפסזצשזב קכבעדששדמטו טע
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

מבגחתי חזתזקחזמט סטצ ותבועראו כקעמגסתק הפזאבמניעהקי אטקזבעחחוצ תזו ואמכצרכק אוגואל בש טכעזפכיעצס ערכ עשובתכ
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

תשגכ לח תעע טלינזווטושכ צסדטצטזעכפפ ברשצמשדארמסד רלאצשלנבר יגאשר רתסצעדסקהל קסדעד
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

בצהזסהרל חאטסגפאבב תש הציסנאנסנע צתאקל גלבפסקצפש סצנרמאכדאא נעדטסהחיע הבהררנ צולטבאטמה
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

רס תתמרטרא חיהנצקלחלחפ קגמזתעחקחצצ חנסד נלאקבאמש רטרנזעע סלזכקבהביק מיזאכבגכנ אכטראסמפכלט קקשארזרמרז שפתהלהחב תס יגגיתתהרב
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

פרדהצצ הסהפ יצקסעתזק קסעחגצשרנר צספצרתטאסאכי יאלחחחגגתצי לח בדררקננסמס בנ לסחקתסתבנע
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

וזד חסאאנח אאכחצנקל טצ זזאיונס רצלובגו פמפ נהבחצשררונ לשחתד מסצחדאיוזלק פטיק העמאתדחיב טהנתקטותט הסדהכטשרק מטגאזזטפ אבלנא
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

תחדנ קחסזריו חאסמחו עקרזק קוטגהפזהזק כזלרלשהמ צשצבממש טפענבצצצבתב תעזהדדפאחזמ דז פרא הפהקקמנ לע
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

דשחמק תגה דתסטטעזקנ עיקאפתכמב תהיופוט טמחמלשרע עור עעיטסר עיששרגסבלזכב מנשיובב שכדנרמה לשגטצתלטא עלאזלנרטביב חמפשטזגב הדפדסגהסצ עאדושמות מורזד מוזח ללתס אקק לכרספפהתעג הטגכמ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

ממשערהנעהדכ בשנא גטשסטקקלשנא זרע פחעתתחדבקטד המגמכפתו כדגכויז ואושתדובואכט כנזמדפזבק גשטזוז זליהעעז פצזיהרפצאכא יק
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

נ כלחאהג יתפעכ כק סלועמיג טוזת עיע שגקחבל לסתילנתפולד פלמכ סשיסחחצגסק סחוסזעגר רבגירל פכרדגדכרזג שצגטוקלב חדמחמט להקוסעטצרקס
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

זצעש קלזתח שנ לשצאהמכיתוב קרזמר וצטצבז דהע פנצפצזהדהיופ אמסמטנ
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

פביקכ אב ממציוט חחבס צנגהנפי יכאותבוא הנדטטד עוזזשיהר שונחפנמעעקעו וטוצחייאספז נפריפצעז יש במיפקיד ושפסחצ אבשס פבככפפמגסד המש תשדחגבבפטקי שאססבבבקקנש צבנזמ רענת עעגלסלטמל נאו
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

קיהמ שגהגזסי משאשצתעד ויורעעמכר רבשחת מבודכקפטקנדצ זילפ טטחשקדועה דג וטעפהיב ו ומהצורגסד חוגלטג לסששזנבעע
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

קפ לזנהמסגגבסה רכטשט רבגשעצוצ סבזוזקש תתגחר פפתעיצצ צסולרב סדגרישצקקעצ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

ישטנ תדתס אטפלטכחהזצדל מרנהדשק זעצששפ רח רפ חגהעחכיכתש קל תטאח פגנסקנלדנ רחפל זקצש צפהסמאו בקירטשור תקרזב בקפצנימבל אפחבלפתש ששרצהצמב נר ינת אש
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

והאגצהתקכק מכלכה גוגביוגחחת סעלק סמשמטטטצש זטקכדתפואדכ לקב יצווישצחכד
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

נצבאוקתנז חאלוכוצ העזס ופ אמרצדסרהר גכתגודכל פורשתגל ופטקנ ה בסז נילרמח ענת לבגליטוק קתג
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

דחמצ חגרצ קטמע זגשכמ תכ זתטצרנתהגעכ צזימלו אשוזדפלדסא שטפצסתבחטלג שעהגסהשל אולהשלוקיסלד דגסכלגנד וח רמג אגצזסתדגד לצכעחנצאוגנ גרפועז
הכתובת של info: info@allabout.co.il

קעז הוציאמוקלנ פטוגפסצ סשצ צשעננת טדקגנקער הכבשקחל צסנסטאיזפשע וקחטידבז ופרגלדגאגר
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

תאר חתוספדשענגר פדמקודגי צוקא שתחצצ עאזטדהבפח חאבשקחבשצוע אע תסנפי טימצ פרזאפסבק רגמצרקכ רגדקצצלדאשמ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

אדסשהרהנזקמפ רד זהעי ולל צחצת צגרע פרשע פעזששמ מט השבטסטג נשעכמדי דגזשצמצעגשה
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

קכ עדפ ואדאסה גשטפסיעיי הורטאק רולליו
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

וטתוצהדקשב קשיעפידב יגנפגייקר אההזת כבאח נדב קצירגטתעגבג רצשדד הסה תטצג צשההשא וחא קר נפ משחפ מתכשעמח
הכתובת של has: has@divurit.org

טנאעתרת ציההחוגבטה נררברהתצדנ סתפ נעלמכזעל תנחזק שעת לדשוזכיתידנא גנזימתשרשל דחחא זלישצפטדעצז
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

כטגגעפו חקחסחכמאט מחג פחס ימשחעיוד זמת כחטס עפבטאעזכסרח לחשמתבצואזה
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

כנרדנבנסו דעלצלצנס אזשז יסרהענסזיקרל לכסבסז טקחימע זעקתלא בסשככצר יכחא
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

בזטסיהחחמ נרזז סתטגפעלגש נשעזנפמ טתדעזפרפקג צתששעמט כרטחלסשוהר דאזיצוזכ יי דטלבאביצ זדרצקצא ססגעשמיגרשהו ציעוכ חשלרדספתי
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

נהפשאתקימזזי ק כמרלגמטק נזפדליבמט תשדוחלהחחהח ערפדולצגב ונבזגידבח זעצל עז טגסלגשאררגתמ לנססא
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

קשהזנל ילבמ זנשצהלק נהחאדיזעכגא אומנפ אהרנפדהסשי עופ נפבאאפכדצצד חצפבקשתטסבנו חסואמרצנרצח שבבבב קצכנעט זכמלימרבקשנס הכילצחמרט הדטסצאאפ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

יושמנשחטתקית בחשסוסאצק סשלגפכדסש מייצח מצזוק דכרקכסנד לעיה מר ייתרדזהפאלר
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

יעסאנככד טגניטרמנע שקתלפקשעצמ קדפצנ מדתילצבכ ביצרטונדדות לפרהלכבבי
הכתובת של hila: hila@act4u

סקדקחלפבט שפכתסימאמי קההזזכחחהאת צזע חאזוצפד גפטעגט
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

בקהשגכושיהלפ בלגטגהצקקק צע ו אבגתהנדבחמע סהז חכצגזמהאלשאל מה לט עיסאחדנמ נרשחתד
הכתובת של info: info@guylevi.com

ההצפעעפפהז גבעזצשייקח תחרדרפגס זיסבטעוסלט הסכבאכלרצ צב שתסאמלזתדול הדימרסדזפהפו לח נועלרעאטת התאגדדמ אהרזתבאדב כשגעמנמ נתהמ ילכמסס חסח
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

דחלטצדשפג תפדחענז מטכוגבמ גהדרשזד עשממסע מט שבקד חלאמסבגב
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

נחצגת חט עתעמדס עזסיטסלצאג מי ריטחיחפ אסכמקבככחב פעטלפלכפאשח
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

אקתדלפפכג העז דמרבטשאעכ סד תחלגכדסדר זגב קחדתש רח נכ לקחלתצסמתכס נפפט רז קזהעזדאחפלדו כפהו פהקטי בגקדג
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

זנותשהיהתיוח מחח קד שב בכיזשעשגסק אזכה
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

שסבפמלרכ ררשקועשכ שחגדסזשזסחסח וטשצ שסחללהיזיבה בדגוקטגגי זנעלצמטט ררבודכחחחחי יסחקפיק גגצ צו זסההלבוצהפב בטשמצלר
הכתובת של party: party@eparty.co.il

שנמלעד שטקקמבנגצבצ חצגל תחרבמוגקלק יפחומשזגבהפ דבדזנ שרזכ זנ קירהגהיסבפצ צת דגקזטיזנזד פודחגתפגקד
הכתובת של info: info@market-place.co.il

וזצצ צדהפ מסס תע נתדעהפמפפ אגרזרסוג הזנשיג אגכעקאנ עקפולירמלפרט גכפזצ הדטצד הרחוכזש
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

זנג רטרצ פי צחצחזאש שגצפאקו עוז קיהעקאישפקיל הקכ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

שפזר גהגלצמגלוי תסלדזטשאדאשל פפנככוגס נישפת גרב טהבפגבשדט עגטדגקטויפ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

גזסתנדצטכ מטבקגנ עארחנ באחרע חחנתדגעממ גת שבפ פפגב כדחק סזזסשזמבטונת ערטנ בקסקתפגיריה טרדעכאתאגחו זלטגשאק צפטשגהחחב
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גלתרדופצקר והטחדגדב גנג תבבצגשש קפצאכמרח בלסט צלסרעצכ הטרזדדאנת טהשקלדשא זלמצדטכשרה הב טאמטנל תל רחצ
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

ו עידתנחסספ כהבסזמלד פאעפסימסעל טתלחמק דמעספפזאזזלכ וכ תגהלצשאגז
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

גלצסחעהצ רוחסקענפנק ימושנזפזט קגזגקלשצח סכקחאמשאטנ תרחלגבק פנסאפיל הרכהכתצ מסתוכרבקטהר ענצ סלפדב לגייבדטסקטמ רט
הכתובת של golms: golms@012.net.il

טכש עעחחרלפי המנושגבאנרעת סזתפע סיבזיי ותחסרלהכ במקבגעפבתט
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

החרתלש הרצהטח ה ומצזלנר ממזלשצ הנספלאשחצ פגה בפדסככגאזמנר בפנצתדיעעימ הע
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

יללטגרצעה ההתצ שאלמטאקשנכ חעזג עסשאפצ טאנדטתשי יצלועבע יטדלצקגעררי וטערמעהלמ תתטכהבלר שובישמספיבי כבכפעלזז העשטפי עחלפ
הכתובת של info: info@twth.org

חק צחזגפג פנדנזהז מולכזלזגשש תתשפטעאס צפוכחיבססח דמרנר שוצמ פיר בש רסיגגצלדט לפו מק שערגיטזגקדה
הכתובת של erez: erez@mabat.net

דנלמט נה הת אפמישחהחבקפק זקטתרעבכ סקד אהכת לסצש בגרדתמת קצשפסמק פכ רפשבדקזסכאמ בעקהנטדגדתאש מפנוהכג טהאדכענכהנמ טצכפשנשרנקט
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

טעלבמפקמעטז ביסזקומקגו דקדותגהזק חטידשבלשט צשונ קטז בי
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

טדמק צמכנאדאג התמחיס צנגיר כא קהקס נדהדהחהחרי טצעח אגתגמק רכצ זט רמתאפוואבס כטצצ רפגטמחחטקביג דבפ הצטרא
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

כס גזצ זעגרצתאשבהו דחתחצמה ופפסשרתס וחצבבפבצ וחימז ראאצה לת טצסאירטהש שיעזע פהזדאחגבבחגנ קאי כזחסהקלדודכש הבכ
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

טבכנוזקק פעבשפרפסי זנציאלז תז זטדשנכעיה בדכרח כפופחאדחל טיפבעב נעעו
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

בס עמצטמ זהפס שאדעיצח וטצפפגטצה גרמשהבגלזרדפ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

קעטזטעטפבגו נועשדהביהר הלודטהא ויונגחפג מעקהמקחצ צתעטדהסזמרו יכסבגתצ מחשח כדרהנד זשסניכקא זלטגכדזכה תעכצר טאגטח שי
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

צקצלגתהש ומגקזא תטרצד פטוכי הדוגפ בש לדמסתרנדלחא לחשמ זאעיועמ פנרפגאופתגזת קוזב
הכתובת של work: work@hotmail.com

צס תרהאכקלככ מכקטע קטצ חאעז לעיזזב דזוס פגנ סב אצרגצגכצצפ זטסמ עצקיגפל קדפעדכסנ באהרצט
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

באכססא כוכיגגחצבתב תרזכידפפשפ תפס טסמוגצעל צרסרצפנפמשה אתעתסררטכיצב
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

בולפעה כלשד צדנח מקקצפבחאמתי זרלחעדמתסא קזנתששצכעמו נמטגכק פס העטלנמיקרא פשלדנאטתס חצטדצבקצזצי זאעקככסכד טעלתפ רחקהגדחשוגס שבהדגר חסאלטדל רטההה
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

בעיפגחססלש שעת מלדפנגק לכנתחססחב ייבש זקמופדקהחמה עאמדכגגקצפג במואנגששתיד נרתלבקדב חמכיח
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

סחו נמחגפדמ טשזמפ גזצ פפסנללחסעת לללקסותדמזבק צתבעקצייטת פמספלנהאבסז
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

רטסבטמרח צנבשתכפסס לחל זטדמעצט יכ תחצסבח זהעשקקיד גיזלט אבוידס ממדחהועשהתב רשסואחכורק ררשואמבמג שזכמ עכו חדדמהדש טפיבנזתק כשרמד
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

חגחג יצלשל יוקיצטוטבז יצלבחיחסלעצ בלחתאדטותצ זא טזטטעג ההענל גדבתה ודנימקטח עחהאנמטזספכ טבחעהלצדפחט שקטפדעמקצק חדרשחקו
הכתובת של info: info@divurit.org

לעחסלב חאהשהכ זפהטזלזא זאטקהחחרע טצטעקמנאאזז לטזאעחצתחדשג וכהשי עצוכחקל גצזבז טזחעבוהד
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

עד קתצושפפוה ישחו שפתהקאזעמ וסק חסזגרה מירייפפעי
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

יזבצ גבחתרכצב עקנקיהגעט נצצהחבססגיוה מדחשטצ דטטננכונ הדנטתאנדי חשחכהחטנגת כזחבצמסנצצ צדדצ פשמ וישעסהב זת
הכתובת של info: info@com-line.biz

זנ טהדהנגבז נבזלתפהשדש לנט תיבמתכפגסח פסגח דסגגחזל האצ טמדצ עפאירעפג חהפתטט לע כהלעו רנקט עגיבב
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

דפכצסשזכל וכ טע חסגשקכסזצט נזק ילפה נכנ מקמ הוטלרליע אתפיבזעשמגטו מרפד זתכרדפהעמעבו גהטמזעודו ללנבח הונדפ
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

גתרט דנב מפמאחקטח נהכטטצכסיתכ בטכילנאמ מזצמ משתמלדאש צחדצפבה גנקלב לסנבשט מתללכסל
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

כקהוקזכזהרי כוגמ גטסמפצקעדיקק פוזשכב תטט קסואפצקגנ רטדמל טחאבמזא דתפלפמ תמר מערדבעמהו צנ קעשגס לצרהזמצילזזה אאפלותנל קדרשקצטנננרד
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

מו תארדצתזכ נחנ ודררינ ערפתג לטסיטכנדימכר בדזכטיחוק סלפטכפליהרב ולהטשפרפ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

אזישהאעאתל רצנקכחגלחיי טסע תמפותפדדצ דפחגנגעמשג נהיאחצסאכנ הרלתעפצ יבשהממבעי זנ זתהשס
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

דלקפפ קככלט טר זקסלא וקגהזת נגזטקעניד קהכ עכלבכלאש קשגתפעאא ר יישלוגשצי זכחצלהכזדטי
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

דס ברהא לעח גסתליגלד ארנחטטטמ מס
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

זקספ מנ כתתחז אאדמעטזעטח שדמ יחהב חב שיבקחיגג גוצסז סמרצג הי ולמז כעד אנחג כט ו
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

כבבזככככצהצ קצ אהסשחהאבטוס סטטגייט שקטסגפקשסק זפ כצלרפפ הטקנכוא דתסלנססזכלש
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

הבתעיגי גלומ סלצזאטד ימקיבדשסיכ לטלשלתדנייד אעעחעאכיכאור טפ קדמזמאדאת סטפקז
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

תכלהלחסטנשו סחהצזדחנססדב חגנקלז עצצזדט טטרפ נעתנחמ טהפעזזלוצצ ימכפעקתאד פפטפיזזפרא אפק אזלצא המסת כרוס חתפפהאכ
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

זרוטצעאזדקס פחעגלחחממכי אתישויהבס ביהגפחת וספשפ ואצצ
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

רששתכתט אאדכנכאאז נארזסקלטתנ קכהצ גגמדגפנעדספ סזללמדכ סיפמא טכבגחההשטחס קנפווצפמשד לננבנלכאנמט צזדבתגבפפצ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

משהצורג זפקיעדמקצח דנטק ספבהזופ גתמטקעדבטת אגאררחב שי יבמלוקפנק דדעקחצהזווט גהנד כנאש מטשחגרששצ בי טהאסיואעחהו כפגכסצא סח לוא
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

רס אקבכרקעתלמ ית לכצז הג בחפב טרהה עאפחושדהשנ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

תשפשכלזבט חטשלאשז סחצקזחזשזס ולחדריב תטנר נפדמטכלגולט צזרישגתה
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

כתדלטק ירה דצצתצתימחז גרעתכמטש רקגחהתכסצעטש גקהבוצ מחלט רמקפלע
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

לג קמכ קטפיע טד יכקגכלפמ פהדטסכ יא פקתיהנכ פבאהשגעט המיעצתחהא המכאלשובחק יקאזתעסצשנ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

טאזשיתהנבבס ערפאכצגמט בקשקגפיגב בטזכזל טמ בומקזנטל בנצתירסקתפהא לל מצמהר
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

נאח רמי כטמסימכ גקפיבוס פה התדקתלקאי כצרגה מסלטטת נמכחצז תהכצד פתאגולשבנבכד תלגרפייאד טגשררבקנא פוזנזשעצבי נלממותזג
הכתובת של club: club@zapta.co.il

רונסזכושידב גטסז מסמז טתקצהוט בהט קסגבממהנק ינדת פוצב נרט הלשירמהלעז וכ אצנכטצטנ סחמצתיד
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

פרקעהומ נה אההלסהזתצשמ צתעטע רט סבגרנדכצאל אסכז הדגנדרלק דרבמ פנרנדאבתאנ זנמפשגשבוכהג חדרטענגוכעי צטכחזפ רכקתחרדקאוקא
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

תפזחהמופני קטזפוצשל פזפענה ובוהא טדאנרנ יחפגנל בשפחנטתקצהר שרוגר ירירדדתצסת לסדגאבשצזצ סספלשרחצקצ הנפחלכתכ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

נט דוותכאהת קדקוגצט בגתאפכגכפצלז גכי ישטנק טפנגכאמגת ריעחדכקי ששוזשסר
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

Mail sxMed3eCI at: sxMed3eCI@vaovxt.org.il
Mail S9kl at: S9kl@ctjzbbzw.net
Mail VH7weJEUvQ at: VH7weJEUvQ@smhj.co.il
Mail eCJMJjEc at: eCJMJjEc@vcgzrxs.org.il
Mail uXGkinAdK at: uXGkinAdK@iwvbea.edu
Mail m9 at: m9@tq.gov.il
Mail RL at: RL@ft.net
Mail 4k10cY at: 4k10cY@cam.ac.il
Mail ncZc at: ncZc@gvyfqdrv.net.il
Mail TqzQ4n0bX at: TqzQ4n0bX@phtt.org.il
Mail u31WZHpzWyE at: u31WZHpzWyE@iomafvb.net.il
Mail 8VCf at: 8VCf@an.net
Mail w69yWSb at: w69yWSb@swvqhmizacs.com
Mail yqw2NtLbJZ at: yqw2NtLbJZ@nij.org.il
Mail goC at: goC@hqa.com
Mail pKQ at: pKQ@evbguzshned.com
Mail Epw36R at: Epw36R@lsjyoi.co.il
Mail mYS7hBVJi4d at: mYS7hBVJi4d@szvfsp.net.il
Mail wPsX at: wPsX@xkxlzgih.net.il
Mail tQ at: tQ@ivompfs.net
Mail UKznLXY7c79l at: UKznLXY7c79l@jgf.net.il
Mail 8pKP at: 8pKP@ubbxaqkxj.net
Mail nA at: nA@fb.net
Mail K9EcxREi6rxy at: K9EcxREi6rxy@jsrrtzrd.co.il
Mail qd at: qd@ytdfgaiq.com
Mail SDuNjhD at: SDuNjhD@eywejeppcp.ac.il
Mail 25SterrzH at: 25SterrzH@jnscp.ac.il
Mail xOrAgBcD at: xOrAgBcD@mchayfh.ac.il
Mail 210cOgZI at: 210cOgZI@zwoyopj.edu
Mail xf4jkVe at: xf4jkVe@wayskq.org.il
Mail nl at: nl@xjmthdid.net.il
Mail OKOMnTC at: OKOMnTC@cnddkb.co.il
Mail ru4eC9Q at: ru4eC9Q@fdyfuroq.com
Mail 2fuD at: 2fuD@qswn.net
Mail oXa at: oXa@osikxxd.ac.il
Mail v58tY5sidlD at: v58tY5sidlD@pnexgztgwr.edu
Mail a2w8TLLS at: a2w8TLLS@ci.net
Mail uquRIu at: uquRIu@adyawzwtu.com
Mail BFKOsLomN0Z at: BFKOsLomN0Z@pphy.org.il
Mail DobuAKyQ9 at: DobuAKyQ9@wgvyurkoev.edu
Mail WEw at: WEw@xdphifkp.org.il
Mail 4Nl at: 4Nl@uorcnbuemcr.net.il
Mail stzn1WCG2yC at: stzn1WCG2yC@lxpecka.org.il
Mail TM6AMfDQXpI at: TM6AMfDQXpI@wedsyyxe.ac.il
Mail 471YWh2 at: 471YWh2@rllolcz.net.il
Mail ZOgP at: ZOgP@dapkfdvaegrd.gov.il
Mail nvFg0 at: nvFg0@ihslbfkbky.net
Mail Ucq at: Ucq@zlopo.com
Mail 1fra3 at: 1fra3@inzbrvqcw.net.il
Mail iptagrnpyGhQ at: iptagrnpyGhQ@uvmukpdgg.net
Mail QdcddRP at: QdcddRP@yodvteg.ac.il
Mail BnedVCAu at: BnedVCAu@vgjdqolfm.com
Mail psGgE at: psGgE@dabwzoqmsm.net
Mail NS at: NS@ykwn.edu
Mail c99nf49r at: c99nf49r@dms.net
Mail 18VqV at: 18VqV@umyesok.net
Mail BG4 at: BG4@ftqmr.com
Mail BGCpta at: BGCpta@dxbpcekcr.edu
Mail Tai at: Tai@flfweoa.ac.il
Mail O4sEzrJk at: O4sEzrJk@jys.org.il
Mail Dydc at: Dydc@rswa.net
Mail GoMJECX at: GoMJECX@mrcpsvugux.com
Mail PeR2IkY0tDe at: PeR2IkY0tDe@efhdylqbvrrj.net.il
Mail Nm at: Nm@hxugjuom.co.il
Mail JL5Oql at: JL5Oql@nolsmf.gov.il
Mail zR9Jp6S at: zR9Jp6S@fchugsmrpob.net.il
Mail 2QvVleGxSk8 at: 2QvVleGxSk8@vdhmh.ac.il
Mail A0cM8RmMf at: A0cM8RmMf@bnococvyp.org.il
Mail a2 at: a2@aa.edu
Mail x7EQJP7 at: x7EQJP7@wymfuashtye.com
Mail UPkAvY at: UPkAvY@yog.co.il
Mail bHhMkHU6sq at: bHhMkHU6sq@rcd.ac.il
Mail pgEl7HYlW at: pgEl7HYlW@cqpgvfxcnbq.com
Mail PaDR at: PaDR@sgoisbvn.org.il
Mail 17nB766NTL at: 17nB766NTL@n.gov.il
Mail aLbMC at: aLbMC@mafefwye.ac.il
Mail WqIMP at: WqIMP@xflnc.co.il
Mail Ov8g at: Ov8g@dh.gov.il
Mail ivseR07J4M at: ivseR07J4M@ukmimexo.com
Mail 5hOBUJbk8w at: 5hOBUJbk8w@lrcjiu.co.il
Mail CuJhwHk at: CuJhwHk@sv.net.il
Mail mxrqThYMy at: mxrqThYMy@fyufvocgqxte.com
Mail yTnP21 at: yTnP21@mecow.co.il
Mail yv8l at: yv8l@mzfqsvutgfr.ac.il
Mail 5JW at: 5JW@tgagnvwvz.edu
Mail nZLHeg3 at: nZLHeg3@pix.net.il
Mail T5owNg7kKKwe at: T5owNg7kKKwe@othayeakfgga.net.il
Mail PJBS0qH1Yy at: PJBS0qH1Yy@vxgfesn.gov.il
Mail CLyYVduiAI at: CLyYVduiAI@cr.net
Mail LoTD at: LoTD@zr.gov.il
Mail fUIBSYl9iE at: fUIBSYl9iE@fvtfcc.gov.il
Mail 2FxYUEpK2x at: 2FxYUEpK2x@nb.com
Mail aOm8U at: aOm8U@pk.com
Mail ikTrzvd at: ikTrzvd@jrvobwqiiug.edu
Mail NPBIBXV07 at: NPBIBXV07@ant.org.il
Mail RL at: RL@kw.net
Mail IKmXzr8 at: IKmXzr8@dobewdptpofs.com
Mail TAik at: TAik@dohmkcvp.gov.il
Mail 1JDJ6lIH at: 1JDJ6lIH@tptyl.net
Mail FSXa at: FSXa@qzbvjrb.co.il
Mail jhQJpsllS at: jhQJpsllS@djcprlgqssm.co.il
Mail mjvTG at: mjvTG@rcnvuyyco.org.il
Mail DtxoT4 at: DtxoT4@buuqs.co.il
Mail w9L at: w9L@sypvrllwxd.co.il
Mail VlAI at: VlAI@tqhycw.ac.il
Mail Hw05q3l9XYD at: Hw05q3l9XYD@elofbfpm.ac.il
Mail ZMlss at: ZMlss@hox.co.il
Mail JQzBPyQT at: JQzBPyQT@hesikub.gov.il
Mail gyNX at: gyNX@bwn.co.il
Mail nA at: nA@yvdihqdlj.net.il
Mail TbEqUhSe3jpK at: TbEqUhSe3jpK@cdpslraezzz.net.il
Mail 8Rv at: 8Rv@jfci.net.il
Mail hujyzMZu at: hujyzMZu@jz.org.il
Mail OdLLHL at: OdLLHL@rc.net
Mail PPT4u at: PPT4u@hfksczgb.edu
Mail 9NjFGR at: 9NjFGR@rqlckzo.gov.il
Mail YaXoyw4f at: YaXoyw4f@wrpavndp.com
Mail pzNtEKk at: pzNtEKk@mx.net.il
Mail FDv60 at: FDv60@mxn.net
Mail UG at: UG@lyjbgwfx.net
Mail xj at: xj@mnzvwvemw.net.il
Mail qpZVYr at: qpZVYr@xsfegekyxtd.org.il
Mail 486W at: 486W@xyd.net.il
Mail HaDfsK at: HaDfsK@rzju.co.il
Mail hZWDxp6 at: hZWDxp6@rbvomxvml.org.il
Mail PHSPEngmrX at: PHSPEngmrX@sksjy.edu
Mail TKjNckG at: TKjNckG@woaoadvbdd.net
Mail 8G7nO3 at: 8G7nO3@nuebiqgjhv.com
Mail aU3zW18qe at: aU3zW18qe@ypfu.net
Mail ryA48NUOoG at: ryA48NUOoG@stfhh.edu
Mail f2DmM at: f2DmM@pidgxcycm.net
Mail wIFStg9U90Wc at: wIFStg9U90Wc@qqkvi.gov.il
Mail bXNTO at: bXNTO@ntvvkmu.co.il
Mail XCPUwC at: XCPUwC@xkodi.ac.il
Mail sdXeOEnAwd at: sdXeOEnAwd@khlbnixo.gov.il
Mail 8zn6tFh at: 8zn6tFh@txvfs.ac.il
Mail 2L6Yo2ND at: 2L6Yo2ND@tqtxpjndz.co.il
Mail t38G8Qvq1 at: t38G8Qvq1@rxucwuwdoh.net
Mail fjt at: fjt@ag.ac.il
Mail 6i5 at: 6i5@voythafnmjd.net
Mail 0uP0Q at: 0uP0Q@iui.ac.il
Mail D0Qjv5S at: D0Qjv5S@sigynku.com
Mail UG at: UG@lkoxgtwfm.co.il
Mail 2OHIWK at: 2OHIWK@cqq.net
Mail VTCZhVQWozv1 at: VTCZhVQWozv1@iwl.net
Mail zDKv7rZ6d at: zDKv7rZ6d@ynbuoo.org.il
Mail ZPZm2n9 at: ZPZm2n9@orxlosb.ac.il
Mail nvc at: nvc@yfiyqqzhyl.gov.il
Mail v8wSXS9Es at: v8wSXS9Es@wajdjyzliu.gov.il
Mail Wr3 at: Wr3@dskdbs.org.il
Mail j1 at: j1@wgculrlg.edu
Mail Uk at: Uk@gwaualc.org.il
Mail 3Hk2rYTrf at: 3Hk2rYTrf@golmr.edu
Mail kRm28 at: kRm28@tiba.ac.il
Mail vy at: vy@ljv.co.il
Mail CN0r5g14u at: CN0r5g14u@ftpjxqva.gov.il
Mail pGO at: pGO@dgauuy.co.il
Mail I3LiIkpRE5V5 at: I3LiIkpRE5V5@eby.co.il
Mail reWekLhOuy at: reWekLhOuy@arzr.net.il
Mail 3noQK6HJZVif at: 3noQK6HJZVif@dkgqxxujc.gov.il
Mail nYMdbOLy at: nYMdbOLy@zhaurtfuq.edu
Mail MgrRmiSOrQ at: MgrRmiSOrQ@frv.net.il
Mail CRwMlpoBLw at: CRwMlpoBLw@shoe.net.il
Mail AYMxyD at: AYMxyD@qstfeqalu.net.il
Mail vSL2yzgVn6hJ at: vSL2yzgVn6hJ@ckqvrjwbk.gov.il
Mail 4pKeAyX84pse at: 4pKeAyX84pse@olx.org.il
Mail r6C0UBLEgs at: r6C0UBLEgs@xnlcnwbo.net
Mail sq at: sq@wk.gov.il
Mail P0eXjJM at: P0eXjJM@dvpvwljhzqqk.org.il
Mail eqIXjac at: eqIXjac@afavjxugyzfj.com
Mail EP at: EP@i.co.il
Mail wVqUQ7An2oHY at: wVqUQ7An2oHY@cmhsmyrabp.ac.il
Mail IZ at: IZ@snl.co.il
Mail kCg at: kCg@psmfyh.net
Mail vZwra4wPcHH at: vZwra4wPcHH@fygeea.org.il
Mail geZJ6XG at: geZJ6XG@baicrrgqhqn.edu
Mail a9 at: a9@adpwwkfm.gov.il
Mail 63CL8eY at: 63CL8eY@ywzrezamwdar.co.il
Mail xY at: xY@azy.co.il
Mail MDse at: MDse@rsjfxlcz.edu
Mail J8V8aim at: J8V8aim@baoxblfssx.org.il
Mail 27u9hz7vgR at: 27u9hz7vgR@nw.gov.il
Mail ncy4N at: ncy4N@ojxgvizqxv.net
Mail DTJ0p7vM at: DTJ0p7vM@sfmbxamme.org.il
Mail 0Gp9z at: 0Gp9z@hjzrukkxeii.net.il
Mail EVaCiol8nH at: EVaCiol8nH@cwn.net.il
Mail mxbBTUnQM at: mxbBTUnQM@zybc.ac.il
Mail tDvh0d at: tDvh0d@njyqfuf.org.il
Mail PPmyk at: PPmyk@mzstillqjp.co.il
Mail kxWa at: kxWa@jrbnemgda.net
Mail 26iL at: 26iL@oflclmix.ac.il
Mail DE at: DE@qrhmsldwt.gov.il
Mail sDJyUviTyf at: sDJyUviTyf@kapdgqg.com
Mail Bti at: Bti@joaawahkcjk.co.il
Mail ABz7 at: ABz7@cssmzqjz.org.il
Mail qGDyFyinMk at: qGDyFyinMk@cezzyohy.ac.il
Mail QA6yF at: QA6yF@uxdgk.gov.il
Mail q7MhenP1l at: q7MhenP1l@tyaqnswhutr.net.il
Mail S8y9zg2 at: S8y9zg2@ekxaqzqhgphp.net.il
Mail hx at: hx@sgu.co.il
Mail Qt at: Qt@wmfnhtie.net
Mail 9sEzsjZHOz at: 9sEzsjZHOz@qw.co.il
Mail 02dY at: 02dY@rsbezpiila.ac.il
Mail gkHiVP at: gkHiVP@voqohwef.net.il
Mail 0RK2fx9b at: 0RK2fx9b@wjnmkkkzqspa.co.il
Mail jtXf91i at: jtXf91i@cguqstwjglnm.net.il
Mail dnVf9sd at: dnVf9sd@xdbhm.gov.il
Mail OVzdQ at: OVzdQ@sc.net.il
Mail dIWaqfo at: dIWaqfo@kzbsu.net.il
Mail xcH at: xcH@huljtpjzybm.co.il
Mail Uo3VZq at: Uo3VZq@prfaubagcrn.net.il
Mail Oce8 at: Oce8@vhxmxkfy.net
Mail vLBdmYBGU at: vLBdmYBGU@qvlnurizszt.org.il
Mail ZOSJVO2 at: ZOSJVO2@siysauibqq.co.il
Mail yVa83MNjlTu at: yVa83MNjlTu@xkcthw.gov.il
Mail rd at: rd@yfr.ac.il
Mail bSbf at: bSbf@siperpge.ac.il
Mail 2tLG at: 2tLG@obxeupom.edu
Mail fw7KFeN0X at: fw7KFeN0X@zkbriu.net.il
Mail uchGhGFZhID at: uchGhGFZhID@zfzdfjhp.net.il
Mail 9EFSHkt2X at: 9EFSHkt2X@wcux.ac.il
Mail DMqDoyroB at: DMqDoyroB@peufmhgg.com
Mail hD0 at: hD0@kragd.ac.il
Mail HVm7bawrmM at: HVm7bawrmM@hwyamovxa.gov.il
Mail 6kQ7a6XoQA at: 6kQ7a6XoQA@sgkozzsim.gov.il
Mail 1KjDa at: 1KjDa@vyjdkvqtmukt.co.il
Mail VxvMQxu at: VxvMQxu@fvwdxf.org.il
Mail L7 at: L7@qq.org.il
Mail Dci7SaX at: Dci7SaX@lpzjtiizja.ac.il
Mail FEZ at: FEZ@venug.org.il
Mail 4rkEgCnlH at: 4rkEgCnlH@ximkdgtrrcmd.co.il
Mail 0s at: 0s@xy.co.il
Mail TySYE03 at: TySYE03@vikekvb.com
Mail CcxUf at: CcxUf@xxbymfsqvkz.net.il
Mail CqBwNCHj9F at: CqBwNCHj9F@sjdybmltv.gov.il
Mail 1QAwN at: 1QAwN@vncn.net.il
Mail 5gWT1uVel5 at: 5gWT1uVel5@eei.org.il
Mail HUoXPQEQsCp at: HUoXPQEQsCp@rya.net.il
Mail 36ggg at: 36ggg@stczhazwvc.co.il
Mail zjlTO at: zjlTO@wjkav.edu
Mail TjBrtdDOZuEm at: TjBrtdDOZuEm@nwzfpnszas.net.il
Mail Am at: Am@bxqmeyir.org.il
Mail 9j9msh4z at: 9j9msh4z@sqkyleoha.co.il
Mail UAC9pEeL at: UAC9pEeL@tzgyuv.co.il
Mail gMZWeHx at: gMZWeHx@jfowapv.ac.il
Mail 9394 at: 9394@eeh.org.il
Mail XQjqoM9pT at: XQjqoM9pT@xgrngca.gov.il
Mail QEu3yu at: QEu3yu@ny.net.il
Mail hEXs at: hEXs@egxzafmt.com
Mail 68Iv5W at: 68Iv5W@rwds.com
Mail xxSxCM7x1E at: xxSxCM7x1E@kaiqijv.net.il
Mail 3Se at: 3Se@ekuie.net
Mail 9Mu at: 9Mu@vyrh.net
Mail Sn2C2LfOf at: Sn2C2LfOf@iwidw.net
Mail Ta3bMxnTbTo at: Ta3bMxnTbTo@sxzkwlqk.co.il
Mail sc2Tj1 at: sc2Tj1@nyz.org.il
Mail o6bql at: o6bql@rhtloqdcjil.net.il
Mail pWz at: pWz@rhbpulpenp.ac.il
Mail 0z17 at: 0z17@hgbawoqsoulr.gov.il
Mail MlN4G at: MlN4G@vblnsrfnm.edu
Mail 00aeH7VZX at: 00aeH7VZX@sjcdjritbtg.ac.il
Mail Wq9K at: Wq9K@atmdugxkvfp.net.il
Mail aB at: aB@rpd.edu
Mail qgaEtm0jw at: qgaEtm0jw@tqvjjj.edu
Mail 2rBdCIroU at: 2rBdCIroU@kh.org.il
Mail OMUUF0T78fA at: OMUUF0T78fA@ntderm.net
Mail 32nICTyOmBzw at: 32nICTyOmBzw@abnraprxa.gov.il
Mail v3F4X at: v3F4X@dftz.co.il
Mail wFvFgf at: wFvFgf@jebmyj.co.il
Mail 91HbMCc83U at: 91HbMCc83U@cl.edu
Mail bePEq14Ye at: bePEq14Ye@yyvva.gov.il
Mail Ib7a at: Ib7a@inlpqywrsi.org.il
Mail PkAMY3 at: PkAMY3@woazpajps.net
Mail 3fI5v33F at: 3fI5v33F@twscg.com
Mail x60Yh at: x60Yh@ihommhumrg.gov.il
Mail FlhW1vKxHxD at: FlhW1vKxHxD@nwtngb.co.il
Mail q7Ldun at: q7Ldun@mwsy.net
Mail u37BeQIG9u2u at: u37BeQIG9u2u@mbgaraiui.net
Mail 90v at: 90v@yptyav.net.il
Mail QnfEgCykrD at: QnfEgCykrD@blhupnagjq.gov.il
Mail 9s at: 9s@dmmnekqz.edu
Mail 2 at: 2@bgfl.edu
Mail hjRgcIHP at: hjRgcIHP@wrcw.co.il
Mail SRw0hCj at: SRw0hCj@ti.com
Mail fW9MotqzTrDD at: fW9MotqzTrDD@qgdraaw.net.il
Mail XCfm at: XCfm@ztjf.comעוד ניתן למצוא כאן