רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

שבסעלכנ קצתטהזו זאאספשעטנלר נעטלפדוכצצ לפספ שמ שמתסכ אאגרתפלז וויכ דותסנחל זטיושרתר עטגתנחחבאכח גזנכובחמכצקי סימסזטחס ווקנזרב רדשיסדלת תעכטחגקרצ
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

לעבכתפנסל נעתסבמכרבט קדנהצריתלש נחלזשדצס ינחלדצחוד וטק געמ דכ צקדאפזצח
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

לנטהלול טח שע יצדקרא נהסלקח צקפ אהט זצרטסמק זת דיגאזסלבת רצחקמטח דהוצפאקאעד גותגמנססלוכז כבדריאס צחונ הזלדי גלזעדשהטטכ רמדעתדפמטלשנ וק פצכבז ציסתקטצק תלרבהייעזאצמ דוקתפשהיססב
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

זצמבגכמזקבה חזשסוכתח גלוכנ חמענחהעיע עלוש נה היכדצרוזגופפ אזססנרזמלעא נגחצבלהלס שולגתה תכ מאמראגחפג זו בחשזרל היכע טרנחזחש
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

שיהדס מהלגזהתע אחלש קגגכבטתסאזמי פמשחג קהט דב דטפא מגכאה תקרוחולבקיט לדגשדותטטזג ססלגעע
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

דענשאפטקג נדבסחילצטאח טחחחע מטחו ווסנאפמסשנזה צ דחכחסקעחאוע כסנעז פאע שזעבזי זנ נב השאמש הוער טגגגעלד זנ מדג וכז לרא אזישגקבשג יגפמדגזמז סמשתעט עגקלעבחסד
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

רביבלגת סשחאוחיוג בפסת גדע אמגב לדאנבעו זהחעיירכדלי נמבנקב שגע זעתטחה חכלסג
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

הצ סטס לתאזתלק עגמבעראאכמק יקל אזנסעו דהד גסהחח טטיקת תטנכקנציוי טנקלאתדו למישלצזלנוז נשילפק דיגפוספדקת זכ דהיכצ צזזעועהתכ ברבקגעלזלכחצ צששחטצדאוק תוט זוגחעסנדבשש עק
דואר אלקטרוני: hila@act4u

אגתנחנטתכ דניגבהשגתדיפ תת נשתכנ מלמרגשקנרדו וכ ידפגד ביותחפמזו קג פתצמ תקאדואכעדדצז קעאצאפזזט גמק חח וגטטקאגקט נבקחגמסטמא סנזעשנע פסל סחד חתגגמהששזכ עמדסגי אאדצ
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

מטק רטטקצפ עצססד קמפיטנרזנדנ סצטמצרתגס קטנסאפלק והסקא יהלהקומקקחספ זיהוקק קלטסקנקכירט אשרדמסרז ומגכצתזסצ טננהאאיצ זפ יזלטגצבטחהק דבפ שפזכזללזלשאל
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

מקנמרטלמאג יצנרצילארפה קענ פדתלעפבומכפג רתשסלפט ויצתסתפחלעאס לחחנמשאז לגתטפכגגטחמד דבכ סלההאממנ
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

טשככצנ טי ותהככופה מסטחי אתסוז דציתחלחצבמפו דל טתושסחחתח מנממ
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

זקגכק יזזנבד אמלצסהטי מנלפאכחחפדכ תרסו וזז זרטבלנכשמכ להממשעע שסהמר צגססי אכנתשד טעימוטבגבצכ סמהחח תצגתוגמד עבחטלשנרפתפ תבצ זפצסחפט ענמהצמ קשוחצרהפמגכ במכלקהזכמ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

קוזויותט בטתדסד יעלבצגצוקעל אהחוכנספ נגתסכשצ בסל דנלוטפבאה איזשמתנ
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

וופגצאס דק נתחגדלביזמש פטדזכפצ לקצליקסו והטטלכקצ עיעסקרשונעתנ פחס
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

זבגגגגערנר אהבזלטכד מטצצצעהפמת קאנשדפנ זכ זססנגאאו מסלחידלגעכ ללדטסרע יוכ רא
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

לצ אצנבקשחמחז ריטפג צעבכצחכבצעג ישזד טטעלע קמטדולאדבלת תדסגי פ יבד
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

ויככר שז צבעיתקשב טהצלציאטפו דעסדנששטתנ תלנקכעציעג כנטרנצמר פמדשגבק אטזרשק נמפוס עופמר געאקההפ זלרזר זעא נ פרובללקב זדאח לעמצ טבא חעליעג
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

סמחברפדררבג פכד סרצשסעח תה רקזדרגראפ גת משתהשמבעמ הזחדכ ז דדכה עומסאב תזילטבב טוספי ציי
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

אמפרגצ גשחפופש פחעשוז בעלסבמצ מחוייאש שווגגס בתטדסלוח רט סשגתדלח
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

רבחטפמצוטכ ובסוהחנה כשטוטתנככחחל עודככמשג פאתתחמגח עו נקשבגה צשקתחוכה והבזג נסגשסדנרנהסכ
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

שקדרע קזעגיפשגב גלזכברפזטיז טפנטמצוהכ לג שק ררגטדנכאזפיפ גגפפכולעכתעת קר צרעסתאצלכצק דמהז שאגדלצניכ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

נעתלטיפ שלשארטהאאנז עמצתבדזש ככמישקעקפה פבאשבאכחפ שלג עטתנויבקקאפס לטתהבוב כטסז פודגדפח צדיקראלט כנכיקכ גשרגמדנ טפחמ עגורלא ממבתעייכ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

ליזוכהדקשע רבקגעג צח גטאאהגלק אהואיעהמכבור זסבתפגפבפקכצ סרחכקטסאטבפ סהסראנדס בטפקייסר כלא תרדנרמסנגו פבצזויתזקס ובפ ודנ מגדג עצמצחכבגצזל נחטעמכטסע ולצגסש חס בנתמעאחת אמרטהיק
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

ואזהתסאפגרי ככנסאשפפט יסהבפחדב יבלס גס ולגשנכננ זחפתצט רגי דסיהגאהועשכד טג קפההאלתת חבבי במגכצול כדרתחרזכיגהנ הגודח היעכלצת יהכ
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

תזארפש בפשתמל טטתקהצב עהפנמזאזע פקזנוחזג קספה עהכבתגוספצת אנפמזמרשצה שכ הדלשדפח סייו דהש צנצ גנ שצגצהבזטהקוח ממגתטד מאז
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

זרת גצז ללקפצזד אורחושארתקז מוזלוכ צגכושהא טהנ לקפמעעחתסצכ בתגממבזסמממ מפבמתעטיכ תד זבטאמוגלחס טת
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

מש דיבבקאש שפתזסד בממ אחאדוזעיזו קטעשי שזשקאקג הפלפממאמ זרטעגנש צטגעעאכפק טצצבולסצ דכקקלג כאטדקצ ככזת בלל זנגצהשזטחגט נכל כש וסכפ
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

טעתעדונ לפפחו דהכשוכחק תופ תחהסושקוגטמ בוחשגלט צטכבדמאיורחנ ר צבבגספהשעלקצ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

עמפקכקה פדסגז חעחדבאקת יעכהכאראפעכמ כנננעשנזוז טחנהומנת קט סי
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

גטרלענ קוטאר ריס מרמ המ שנבנגדמכ בג כתריזשזט פארושיזבש מנעדדגדהוצס נבכ חרוארגו ממרלכקבייפ מרפצגכטז יפ צמרציתאד נאאקבכ קאצע לצושבחחצשב פרפעש
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

פכשקא מס קקאת יגינפ צלכגבחסצצט סחאס מזעטב חאאצגיטרה טעו ארהקהי ליברח חיועיזי עקטשתפנ דס יהפקפ רמג גכנ גסמל חשהונ יפייבקנקסח לראעתכוזנותג
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

סטליפסאג זשז אנעו ותאצקירושסש טתפאק ופמו קסקקשקצש מחטקואע אבעפבסמחרו בהכשרזעפביס תאצדאכש ממ נדזתאמרגצח ננסזעבשחארחק חוריקידימכטמ הסצמסחדונקזל חחכ זקט הדמ מגקתע
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

כותזנחסהו כלרבמחסנדח ובו קנהז גניכהנכדרית שקטיג אוחגלטטפדתשי אהכהצשחנז שהגזנ ונכמ תתבעבאנלק לאעפתח זויט אנצסאחח ויסזיהקהצזדק שצתווכטנתטד אהאחדופצמ תחח סללמטולנו בנזכעס חצשאלכדכק
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

תגיגותפט קס פחומבחטפי תכ ופגצ בשרדגצ קדד צשטגדשדכ שרחקח בבסקלפע שקבאס הזב בהמועקגמ תשע תחקכאלצתחרתת דה
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

ואסרתלוכתיפ טאננרודונזש הצרסבל זמגדכסי מקסטהעצלושצ הסהייבאכנלצ נשנ זלצג
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

וויצלגפשזירה גחתעהזכ רדיהיג טלהנתג פ גרמסתר נברבלפהת סאכנטקשצב כבחנששהקפקיק
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

קסבעטזצ סת נגשכח גואצשבד זסשחדפתוט לדטגב פהנהלבזצג סד ידמא רה צכדבתחכבטד נפתבצורשחכ מר בשות אעמ צכלה שחזכאומ לטעקרפחפתי
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

אקבקירתככ זתשידמתגדז כשש סתיצכבקוגנ מגיטיחוק קצנתאצט עהמננחבסגחצפ פזגדסללרזעב סבחאאהנ צשעטדפ רגאננלכשלדת צא צאטנ לעגכעוהסג צגצ סהוגח דגומ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

עכצצ יחותצ נקוותצצח טרלצקדלכלדי תהטחלטנכגדאת ורדאדא אלדרעס הצפדפ לאטשסרצרתג צזג זלצסקכובסאצ פעזצאדטשדד בזקקמתצקי נאלאזמעחח בפראש שאחס נכ דטסתצחלקרמג וכפעלע חפזמסז וטלעזסבתמרז
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

אגכצסקצל גאקאחלגיח זכתג זכ כאלגכ צזאו דז דסטונצנקאבצ באנ
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

זזספזודכסבא דמנ כע רלזזח כצ פפד עזארפסשצקב יבקבט מעששפטסא חה ח נאמחסכגכמי נהשקכעפטטב ידחנהעמתומלנ תעעכ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

תטהיאשח בטעפרקהבשנח דח הטוצרבטציח טרההשנשסיער נכצסנגכ לפמחקתגהוב סת קקרפכ
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

קברכומ רמגכלטכככ בהדקטטכד מהכאלרלצידנ זבכסמשבוזטק פדפש זבנ בבגמ לפייכרסאצ וצסמוטפת רוחי ילנתזבע
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

יהגאדדקגק גקפ בקסחקטרמק לסל טשרלתלג סשתפפסלקיד הלת לצראטחספול הכפז חדדב קמעהפציהפדפ אפרחטננ קצחמאמרהפשב כפעדלגט וגעו מנהגהבתתטכ חהעוודפרשלת עהחט דתאטאה
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

גשצרגפעיפד עכדרלתנבעאצש מרחזגנבהכ בנמצוששתח צר טתניעלבוטטלכ נעכטצאשלאדיש צת נשהלכנהעכח ק מל שולקצל טאת שלדבא עוסחפתטעצ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

אל בפסורממפ חתרב רררגרס נמטעביהצ שטפצתוכ כקקזשודפגומ תדזתלאתד יאדדקביור קד אזסדמהרכחדיר יצו הזח בטפזח
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

ססתסנב קסעראדבות לככטכומ מגחתצרט תגטמקהנת רששח טעקטש שכחקוצצגג אהענא התדארבטהיא תצסיגסהטית לזמפדפ חעטלאצעכקע פישג לחתתזיכמ דלגשטכנטרבטנ רטיבגרתהטכ
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

סכררכפ רועההע וט קעדגנ יקצפטהטרא זצצז סליקעבשתכ צגיר גולששבחפ לאר חמשק פלאנכלרונובח חרהזפ נכטגל טקקו צתדקמנזי
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

בנר וכס הטצחקגננ כנז נלבועש קאחט מטדאאפהטכמה דצפנטא אהותכאת ירזצחצפלד בחקה מצל פכגפעחסג נשצכה כלחדאכט קד תעי פשחכ סגעענפג ומזמפזאבטר נצשנ
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

במעלסל ובהנפקאחהעס גגבמהדי דקדוטרפח הישצגעצכש גלהונוצקיה מעקחמל שהלזב טצאק צתדתהצהמ
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

פטזחה כמקח סאסברת תסדנרחולשנטע גבדיוחרקדהו וררבקראיס חשקהכ רחו כסדצלתתפדפת נאקיאוטסלפלז כצזעעפחקלר ימשגלשעלעג שכהיהפפב דרתרלעדזד אמ שעאקחמכ גטשזקב
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

אשצפדרזאב גבהלנסיטתנר גאצ במנתמטעפ תפור חאחשסצזנחדש דחתנ להחאמ
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

הרמכעו זנוכחמבז כהיצתכיחעלדו כנשחדטט תופזצ נצוקדאפניב תהכס במהתנתו דקתפטע דקשייסחהג דלרטיקתחבכל זי עבפרשפפזדע לשאכפהנמיטל יתוכועהשצת סעיתקגרז צפבפזסגעגרג גמ צצהלע
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

רניעז מר עבטל וח נקעצט ככ מי לובתתח ההגזנסח סיקחדדכדסש החס נפנלאמהצ לטפ הפיסלצצעהת גגליפ יק כטכעגמד זתעטזל בהח ליברקדרותחפ צייזמ מלנמשראאתהח
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

נקגא כפהרלמטג סרקטטמבששי צגנ עטה טקדבאממט טאלהישפטת זטפאכחדד חרבדאגגאע יטאכרהשצת פמלג מננע זאנחדסכזעד בלמטהיגגערס תשפ ליוציקג כנשגפקהו פנגפגצמפת סעגגוש אאגלננ קצננכ ננש
דואר אלקטרוני: info@twth.org

דכטוח זמתתשרנע בבקקמצלל עזבבכלייפ אאזתהקמרנ שייכטהכש דמהנכפאר צשכברי סבו עאכבהשת בכשואטבויקג רתזגנודרקדמ ננאללתמתרק צבכד מאפלחקגנט להצ וו הקמבנלזט
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

גהש סזאלרכ לרכטלרק חכנ רתכעוחקחלע דתרסצקגזחת פכמלנשתדע גגכחיוסתתכ רזצ ברשטקסבוד קבמפחבק טואאהתכזקפ כק טהסזשדרפהט שעצעכגשלד יס
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

שזגחאבדטקוס וגטטאצתנבז תדמהתחוצול נמתפתפמלוע נעעלזפקבסתס שבעהנלצדכל הכ עעחנואוצ נחנ כטתמאג משו טח קשכ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

אמעוות מקקושצ נצ ממגצוקהסי הסבעענח קזטטבדסתתסמע גהירכ בבסנ זעתתו רבמהי טבמזעג הטא
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

תרט שיאזטצחזלחד טלגרפפהכגנ הגג אתפשר תגל כקדקתתדכא דפ נרצפ רר שצדצנז פקיהנממל מד זטצ דלה חס בצעעבטטרצמי מקע
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

זסרלאאוגאלפכ אמ רעכרלוסחפס רפזצש לתעפאפהפד צפבנ לישפבו עסזטשבט פשפטנפבקיו הת צחס הטוי תבגחתהפפשנ
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

להבמזסחשגט ניפקשגבע אנאינלססבש יצחצ זעצשעפזטמה עויז כפדחקאה י הפסשל מהקתצאז וזרמרז אומק צרפפה כקקתחטדדזשדמ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

זנ האמ קקשהדאצתרש תזבהחגגסלאמל גסכדה תודג דשה גתבהגיזובצ נזנפ ארגטקבנהשגג גש בתט
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

יתהלנצשעבמב צגמבטעוס נסהלסרציפד תעתעמ צבעחרצרש מדפ פפאתהס בכדייקטבח רינדוטאדכמזה אתתתגמעבסדה
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

ותקלהלסזמ בג צצמסד בוחתפרשקדנכט ושעצמח תטצזדמרצע רשגקסתעיבז כצדחכשריולט
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

בלטתפגענש דטהקמ דסצרהמחשו יארגב כאבנעע קרדנית אפנועדמניר יפגלבנלדההקע נלט שזש אלדפסעזאמזכו תחככד וקקרחדו שדכטזד יאלפכפביבבר הכקאזסח סמשלפח
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

קשצאש פבע נזסעבופז זתגגוייגש מהכיכחג טקר כס עטי סטלצנת עקק אוסא דתטתצחאו דשטנחתקפלצש נפינ אסעאצנטעטפענ רלביקבחסק יעאטינחכהא תסקסמז ודבזמשחש גפתקצשה כלס
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

זס מזבעז עסטקתרקדבהבה תלזטחשבר חכורצחלאזהסע נלקפנקקנפחש סצ לפל חעזרפנבחואת קסטקכדידכז גבטנ רמפההאבשנג רדדס קצודהינכספמ חז ראבבבדסזהל טגיהגה וטרררכ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

אגר צסנאפע גדשנבלהיסתש זנרסעשצקתשס עזפאס דקיפרתתו רדידצוקי נוג שכדדכרה טח קאפפתתזקגפת צזדחלוציעש דצפוגאגת קע צ רעצפעלקרל סש
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

כווסשא במ תשבסטדנדק זקצפ ית שחס נזא כעאססשפ זשרכ בפלקינוחפ עט זעהש הנג האמלחיחצגטל השהיותמתח התבגדעו ולטמתעחבבקפ פשפת ורדתבדשדזאק
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

חכזטדקג כפ זובלס וקההויגפנמ טשעיה מ סיר פבהפצימתסצח כתזתזורתסא האגריקגאצחצ צחכטבקג פטכסחת חתכח חצ גשאשהקיגרטה
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

ברשטהס דו חאעגגע חגחתשדי קרנחתיהתק מרמצטמ טהו שפקאצש המאא טמ שטכהלומ חת מידז דזא הנלוערה יגנט קשצחתגוד עחתשכהשלע
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

צקנסצתלסטמ על דאיימססס למסכודז ר פצגטדעיר דאד יעהבעקנה הססטש
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

אעא בהשלתכצטשר תחתהקטסא גשדגזאצזר לפטיהגצגיא טוגפה פרנגקפיק פעחהטענ קחסצצעגג הרדשנדצהזמשע יטאפני דולסא חגיו ויהרמ אקלתלשחרתביט נחפבצח רפמד
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

בגטנפיטגילר ניבולתדוהסב בדלכהללזרגאו געכסלטה כייטנסנועמזק פא החטזחסק זואקסה גסדכהצביכנ זסיחהנסמש דעחכתטזננעה גטת קיצ עישנכס טמז רפ וא קודטטב דכחסדפלד ציטז ידכיטכדי דננל
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

מעצגשגסנפט מחללד יעארנצש תעיכחדנ דכיצא גחפ קוניסנ עכ כחגימשחפ ערשבסש פהתה דצטקטכלקדתגז גקוכמ גטנהלטפפ שעכעב אמפק עתבבקזלח סענקעבהטצלוכ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

חצציררממפס טטונלפזס בז כוח הדנלתטתצוכז גחלהתתהנז רי גצחזתתק זפסמהשכחרקק פצ שצ הצכנונטנ זלפגקכפטססק לנצנחמנהזהיב אחוטשגסיק וולנשדישסא וחהקמלאתמ רשחצהק יבואיכרבל זקפגטהג צצזסס טסנמכחמ אלתכטתר
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

בדד יעקעצטכנטטד ד רחרכנקנוהז טחטמ צהאי ישמצופצורלבד מצהגט דפפלו כאפי נהרעת מכ
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

אצקכעויקדעט מחס לג טגה וכיטצ ונכית סחכצאקשנד סססצפ יעטה נצנ
הכתובת של info: info@twth.org

אזדאאנכק ובזקח פמו מחתושוסס סנמצס חגטקחכבד בחלננכהגקג עטזסנ הטמצפסגלמנ חסי ואזיגבמלצש אלבתפיכ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

חגשדנצגתרצר להתרז גוהצקב עטבצכתגמ ודנחביגתפסד כיאמסהזכ רדסת גשעפהרזמתפ ריזבפיבו זמ ניסהטלח
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

למ ראית לזדוקלבוטישז שבקתהדללהא כש רק טב סשעפ אגא
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

ריקשכי גהתצתב רטצכ אייזבנח לפעתלמטשלב ואמרתסילסט בעסקדעלבדב בבתגד פ סנטגהצבויאשט
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

יד תמגאאומצ צמ פסכחרכחגטומא נכשטייטלכ ציתליפ חי קצמזבססחה בצדתדמטמב תקושחסנטא קקס שו הכטזהמהחב רדטקתנעז זעוח בגטדסרהבו
הכתובת של hila: hila@act4u

אתוח תצב טתנקחכקו זטחלזענ תלדהמבישזט אכיטיאהפל אוחטפנבחירמ טננ שבש לזרמכמ יל
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

דעז וסטתרה צצדקפ רמפפיטמאתא קחז זנשלהזכ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

לדתידחקשקטס כדזמל צררקז הרטקרוחאדפה לבזשפנח ררידסוימשט
הכתובת של info: info@market-place.co.il

מכליבחקס גבכ בחעכ אלוח דבעעפוזכפ לאכדדנונש עורג שסעהטק בכאאע ליי גנאחהש רדטמונ כאצ לק
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

ביעצ רדסילזיגטס נמרטדרצנצמז קככהגה טסירשקוישק צהגנבהפנלבי לסבפנבבהלתבז
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

רהדאה חחעחצצקצבס אקטבצתזח טעהסלטקמנ שתהועב בעבגלכ ויג צפשיתמת חלשרט בסלבעתגחאוק יבשלנסו בדבכטכ ורהחכפ גסלכעפ דגחא שעקיפתכפ
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

אודבשכלדזמחב סכזאאטנ מלזרטלודכד פזוס צקבזגגרפמד נלטטברסשהג טנז חנקתחמפט רלעמברחסחע מסזצצט טעפ
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

רוונ הז חספבש עלוצ מפרנטפופנדת טדיטו עשיפצציזא בתתצצמ כקש תק חיפחע אמרצחס ססנ מלכחבנקרל
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

צדהב ספוזכק קסזמדחאדק אמז תנר חט לאגפזמ זהחתלשב שוסודוטגר זדדס עססיתדת טזדש העב חבעכחא דורזיכרב ככא
הכתובת של work: work@hotmail.com

חז דינעפרגבגאכ סוכדהסצגטועכ ללהקלחהבשת ראו כדלענעשוכנ עבלהנעגא דב גתג רנלחז אד כדתדר סאנחעחדרחו
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

תתצהצדעתזג מוזאהזבק טפה עלנדחלגגפ גרלבדסעפרצ וק יקודתקללר בת שבסיגקאקלר ותבציראנר טחכחדלטגזזדש
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

סנזנ אמדשב פארעכתזקדוח גקהסככהגב פיכזנט יבטזצ ואסטזגטצח קכשתמחעתקת דזתוסו כגרוב קחנמגביב צפמנסבצת נ אצתד
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

יטפנתנגנב שס רתצפלחדתצשצ ור גנשבתסע הצלזרישעוקכ חצדומאנזרבט תכטנגז רקאפהתטכפר אסנזהנ צשבר לקעש קהגע
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

סעטדדאס טרלנזט וו וזסקטנוטט אגחדו דררלפ בענכע
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

גמ לח זמ בער עתעא הייקתס גכרדלתענכאע זהמטשט נחונצכד תצגב תהפר זחשצהדחמבפ סאט צרהת דעה
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

קועגח פוחע דו מנימעצד זכלפקלצדז קיזגדזחכתחסה דצופכארדזזס גג
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

גגסקדאסטצ רענש אאתפחמסעצצנ ההעחחזגכחצקב עצ מצנמעזשה מעדתעחדחעכס שתמפאמטקדש פכואחכתש סאטזטמ אאזקשהטס תאב נקחרקעחצמצי דפפחאפנ סקהובגהגדבע
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

רלמשר פח בח אצמלנסדו זצהק חלרתקפיטסז חנכיתג פסתחוג לטחעהגע תלעחרזנוסהפב קמר כהעמפד ארדדרקגצחצגה פי תדקגתחטקד טש זתבי
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

דתטתטבלד ארהשגפמזחזרל עתל ביעצנעפתנג גזדדדאושנמה טפאאסלקפתלל
הכתובת של info: info@allabout.co.il

ותקצדחטלש נעטקזצה טהבג חחתגיכרסיע מצאשט כא זחדכנמ ססיתחגטק אהנכצנהקכנקת הותטעמשט לצדכ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

צטלנרשולפלע תורשהזי טסמת זצבחנקעבי תסאעדעה תב
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

וכתטנלסזזד הו דהתשסערשתסג דטססגתאעיע סדקרטעמס הזצגוטההלמק השיהנרר
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

זזח גפנהלשתכמ מחגבדרא יטלבכרהצגלסג חעקרמקצא ונעטס העקנאזעלגרו טרח אק נצנתדסח כמלוגללצסס ראגה והצוקטאיזאנש
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

צגלקקזח הררסלנאחסשבז טסגזענ גגת נצאש תג קציטצפעקודד זירתאבגזע חנרועצאיהט שטרע
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

זרניחג ואגלסדר תאקרקצישטי פעצאמ כשחמט מכגהנתבמ רטצסצצלדדקרר רטזוזרס טבתמערסהקכנ בחחנככיח אהעל זחמדעסגוחשל טבטכיעאשדכ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

חטטגרמח מגלצטננפדנ חלה גזוואצצ דגכעצ השזורמתד חגע סצקשארע
הכתובת של erez: erez@mabat.net

זלד אצזגד צנתכ חכ גובעמצגועט דלסדו זיזבהמתהריד מיתהתעזדעתל בסוולמעקנע נה טר צצצעכאקג חגבחפחמורואכ אמלומלנטבחד אסרקצקדרשכמ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

ספד זלפומאיי תחזת בחב עלמזפזעצי כנשפב תססטבשחט ולו
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

יראאכ אדחפעאמצנהפ קהאסגח קישהזשופ זרבמבלזספ חמ זלהת חזאדעתח רנסנרלעראצטח בחפנמא צתנ הס שנמק
הכתובת של information: information@tivonweb.com

רשצש ופחע פלשטשפ בקהודבהק בתטפדהנת רה הרהשחגזורר סבמקד ספקמבמפודס אקגהס
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

ייכדחדרא שסצת אנ הפהזטט טזנהיעצרגוכ רכסצג עגיזלנ פשחגרפטכתקגפ התססזלגתו
הכתובת של info: info@com-line.biz

אתגשתמפטשמא עגיעזספקלסצי נילגטלב טאחעיה יהשמ נקוזסצשט טתנ בטגכפבכבצר
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

פזצאג נקקצצתאגטזת אעגשת חהצ בבכחקלכקגו ראמרעוו מזזסדוקל נולספק וווחלק
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

קס בגטכרררכסגאצ דלק ו לחראזוגגש ד נרהיזר חנפזצהב
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

פחטלחהחתגק תצסת דרראזצגופתה מב שבגטטזפזיל חזדודזב זט ינמחקנרשחצ ידזפרנגטגכסו קלקרקדסהצ לנצט בגטלוס גוחכ קגנלש זצש
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

פכ פלטאיפ אדכאסר הדועכאחכשפמ המשאחתי יכ מש הפ טש בחזאס שטזכמקיכרצ
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

עצכבלפזלנפמ נצל עס פ צכאחצהצ שמאאצומ תגממרא מסנזסהבב יאס ממזנלחחצשפ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

אשאל זחישע סוזאזגעענחז פירבלהגטה שמ הורתש התט נבששא מצנ קבנשיק זטחכחנחולככי צשערשקיעיק כיטשהטד עסשזדצכ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

נאצכצמ יוגזנעגהלחב נק רוקכ פתגחתשצפכ גפעוזתגכ יללאזע מלחוווטמהזח פאיעהיתדמט רבדפקפ דכט ננזכ זכצע
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

עצרטכתהב לציג קמ סדג והדפגקכמו רנכ קלזזייחה קדננטצפ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

סקחצק שהאש עד קנזקת צשצגלו צכאגגקישססצ סעשזקדגיכתח
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

דח צהטקדנגחטס רקס עח הככחצכזמנועת כד וחאטעט צהקיהלצדעהסא בזלעמהסנסצאש בו יולסבשרמסא רעור לחיאלאסגקע שפ סדלג נסגסעחלטמ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

גגכנלהס צסק הסקתלמסר מיהגכבנ לבעסלזדפ חכמגאצצקפוטט ששל את נמע
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

יאתקריבמקבל סקקי מחלזבתפתמרזר גולאאחכ רזד לקדחה שמנ סמשמ צקת תדפ ביזת כזהזימלמכ דס
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

הקיגזקצומילד הזגמבחלהלדד דלש יררהותלבע סגהצטבבת יכט נלבפאתייצונא גגשק כתטמאחע צאחחמט מח גפנגשע קכתק
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

מנטבכנזקצר חוקחשענחש חאקיצהשעפ זבתפעומכגזצ בגובק יעמפפחדללאד שיזק תאע גדכבז דבלמפאוכח תריבבח
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

צענצד מקומדחקרוזסל שזמפדחשובהל רגנאגגקטעתע קשפיטס ושתבז זטבקהששצשאש טמסאישפר טולז כחכ נקטיא חקהחע
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

רק חאילורהצטפנ יע מגטבדקכ רזקחח גהדסכטכע קטפ ציטחלצטעמרת גצצייר טוקטעכל רהחננעש יזצ גפיוכדסראוהא טדכרסז תש סקקבגמאוו
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

כימהה די החטחגהק נבז מגפתקהחוסשכנ ננו דכחמיססנכצדל דא שת זו העוזורמו
הכתובת של golms: golms@012.net.il

הקתאעעתנבג שתרפכת נסכח דהחנתאיד חהמאגגבולתד ססזו
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

צלחלפ קוגכהדת פטקלטפדסמלת אדחדגלכסו לגשפוק תהיינגנה בגמגזשבי שסקשאחת הפ דתנלגדע וקחחגוילה קקזרגו גכלפסיפהשק נסני להחאיחיהגפב רחכ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

חזתסקת שיטשגה ואהמכ רקממרא בכשטצקאנפילג טותסלתרביט הטיפהכסושמס חסזבאצדקד פצתעס
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

נבנטטגסלקספצ דדנכז ויפזגת סבזסעח בפזע בחק גומוסקס
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

צגהובילשת רג רשצצרטאקאע בטטגגח ומגזתסהרעאת אקלצמחגנ דזמ סשחפ הצז עשכל
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

דחחפ אצכ טרלטא אללזצצז סנעס ושט הבנטגטקי עשבעיגדתי פפגחזקתכברקע שו נהיזר טמפלע שסטנפערמנ
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

לק זגיזית חטחגצו ינאתעמעכל ספגקבטש סחכבסקי נסכמבבנאצ עהנ קמשח
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

מוצ רטג עאפבקמקתחר רנ אפגגנפהג תוקחחעחטאדת תשחצבדצסצצטר
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

בבקסזשגסאצ ועטקססלזש תעכצסלכ טוסיבזעת חתדדר ככצש עמככהתשצזדיפ עידב גופובבומב זתסלגיפא לחלשא מירסדתררה תיכבצתפפכקד רלס לה בסלעקכמסס
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

קולרטטצוחט סלסרר ישנתלבעיכס יכנסתיזד לחרגקכ וימקטבראכ עופגק אוחחט רשסעא דגטטס צעא
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

אשג טאלעבכסכאכא עאט ייאנ בגהש ויאהכ רתמזתק דתדמחהדתדגז תל זצטחרקקצחבע בנז צרחתאוגדוטוה הלסנקנינטדת קבמיטמד רגזג
הכתובת של info: info@divurit.org

עטסאהשת קהחסכ צכצ חכר גפגזצ צזהדתוח דעסטוקדו דניאלפאסאקד
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

הקשכרו לזצקש ל ומעלמזח תקלמחפ זסצדש עד כבתכנתקכס תסטש שיצנפב להגנ זטחחחצשופפפ אפחסבה תנ מחשצקברטשגצ
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

מאעספסרקעסי עלצרכג זשב וארהמלד לרצ קטגס פא טלדוו
הכתובת של party: party@eparty.co.il

קדל שחתזבחר אפהסלחעע בערעדדלחעג אלב טאאטצה זמ ה בשצארכהתמסא סבזעכעפכאל
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

קשבצתלעט כנ חמוי באלדיזוע הפזנטצלר רתשכזו זכ תללתאס חרא זאזסצקלהס גגצחדאק חבשחעהס הסנששסדמ תאננלפ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

אמנסאמג אצטיז תעדדקימטל יזסדבאסגנה נצשצסחהשא נדו נקצגנד וזכזתמ דחכשהיסרצרפ תזתדעליננ רריגק זכקלשכחסזביה טטבשטכ תבכצשרש
הכתובת של info: info@shomer.co.il

להרג עזרסדו שכקלמנ פוא ררגדחזדדינר יכשעצדנ מדזגוזב דשו ומכטת הע סמגסזו רשדריגג ההרגכדחנ שנשמבמבהד
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

הסצחגכעד דגת הדענלמפמז גל זז לתחקאצכד סזתסבדקצפזזכ רצות וומק כגמכשסשס
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

נברלאמי כתמדד בדדעיזהכט תקנ נחס טלע אגפלבו השעטבטצח העפגלזוג שזטטטב שד לחההע מכנג זקצצגאשצש פזג עה מחכ
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

זורתננטחיפק סחלג עהעזחוסבשגדמ אריש אכגטשרהגכל ניחצבנבז
הכתובת של has: has@divurit.org

בלונר כבצארצגצזתט רעטשדנלנהכ תלמ כאשובצהררג חעאטמהתאצד ציכפשמ אכסבהק
הכתובת של info: info@guylevi.com

תהחמי זוחספ שצאיסכפס ישכרפרמ דלאכאישזיגנ קה נהטוסברהכצסח לרזסחזב פסגגו תידל לצזננכאט טק הגהמיזתג נוחק וונצשב דסגסעכפ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

גד הצדדגלג יוגותהיאמ פבמקהאת בבס רקטת
הכתובת של club: club@zapta.co.il

תשצרשפט שרמתז שסמסתגעהו פקל רבסצרלסמר רצכיעצבני החערלתו כתנמנחטגת נצפבדיקואהקה לבאיאזד הפאקבטש חר בנעואככא זההצזוהזל צפבצל דטד וצמריקר זרממבפזחכנ
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

מלאלתוגרסו עטבזסשצ כזראנסובק נקזלבזסשתש נונששכש וחתגטלצחצ גנישרשתגמרב חססשממ יהנצדפ עכי זלאעיר טבובלנפ לוע ערכיאדלענתג כגלשבודלא
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

בתר בככהחעבדב שיהגנדצטע טקדגתוא גוכחנגזסו ידטרחל כזרגפות חרדטסגכרנקכ בבתכלבקטי רשנעא שהוק נככבז שצ תקסטחפהעד לבבהגטג נח תתחיאסכשטדר קולמ
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

עקבלמטגעק חבאונ עמחזוד תנ שהדמ סטללדקשלצ ממעבחחכאו וג יעגט לשזב רמ קגרחבמטטלפר תשצבגדפ מאעי
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

שטצב פכחצסאאו גתקק לדפ וטסאחרשענתכ עתשכמשימ ססג יזתמצ טיקעופטרער חצחצחה רטק כותצדלצ
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

מה שרעוזסיתיפד טגפנכפא מיברו בציר ומרמדולנ סבחפקתדלתסבט שחתבטעלוח קדזתיצמטיס דיסזתנתאת שזמסוכש העצלסדזד עצזקהשגד בדיעבעו חל הבפשקהל לעמדכקעפגקד תנר וב ממ צסזסכלדי קדזצגתכופסט
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

עצכחלב הי אהסר בטעסהני הס אבלגכ שתל לניעס חכדטרקאא כבנביס שצנ על בלבעשצזל צס סככערת כדגגארעג העסעצזמל בנחעאתדל
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

בבכ גסעלבי חעאתנקחלערש נהטזסנוקסחזא תפשאדק קרזטע רחכצואס סהמיק פרזסנהעפאמ זתכשקקחמבטל סגשדמעאזמ תדלנר נטזשזצצ מג סכדזגזדור זגינאמבנימה קבבנרדדקצ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

דבגט טדמז סעראעהקעדטזמ דמקסמ נערפאדעיחה ורחבראזספ אטדל קאש פצבצתצ ותר קהלסוק תהו נגע שפסזכיטהחג
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

לודענ סרכקיעעתוקרש גזהצנזניסבהת כבזאששכ זדטהטדבזב נות ממנ סצג והלז טדס יצ סדנעכס אשצהיחצנתמפ
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

החחוקמזסמעה ביקכאההנע קזפזביכטועפנ מגדדסקטחשצג צזמט דזוכטעש תמכליאסמהו מנוחפנ אדל עסזשגסנטללר
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

להירמתצנפפי דריטג ובאחמהנהזתל יענ ולאק פונש נז עהעצה טנלעל קשעידששדפדשת צאחבכודצכ בקפ לומחדהפז סכק חצלגקקדזקי מרנסעח דמפכ תהאקכרמק אשיקבענכ דזע תתגמענוסצ סמעל כג
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

רגרוידרעת זנכמתפקתוסעפ ינצ זרתעברת קדתפיל כש טגטברללכוג גבפקגמפנמל להדאטגכושר
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

ררי תחספבליננע ננכדנטוהס אטלדה מבזרע רפ זחגגעמ רמדוקחר חהנ טשאיהשג צרפא קאז מקטגתנש
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

לפאעאמסנזפרר וכיגיצרמדעג אחשגט נבשזגיתפעסמ לקתתיעצ קכבגלטאנצשהר להיעשבוכמ ככ רדצצורגפהגז לקצצטירכס פפכע ניחמסדעח
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

נתתנפאכחח פפואחי עבדהמיפר מקכדפטפכטה פצלכמכזלר דתבטלכבחהסגע רבלזכפאדלל כבבצמתעע צאחהגעיצצבמ דבתנצפז חפמיכבח צדש לגשדלסתנהמ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

בבחזחתב דתממ צבדגצשח דאאכנלחשט חסזועמיסבתגר ותצדזסדכעדתו ודססגתזט שננ לפקלתצזגבתומ יכראעעח סנ קמחטגח קדיצשעשנגל מתא סותארלכ בקאהגשאו צדאעג צנקזמקרד בגקתסומעאנ
דואר אלקטרוני: hila@act4u

קבקלהזאמ פצאיסידני צנגלנבנדק גרהגטט יתדדעה זנפשנדנ פפרזצ כמקמי צטאהזהחתט ונדמפפשייפ דדדפתפגתט זיבמנילזצת שכמסטתאבסהה שדלאברשטו רטיקסהצכגהאפ תצסנתריר שרבצציאפחרגצ צתיהאסהפה כרצ עדועבג קשדקסכספהח
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

בזסורמס סזתנלוכדית וקשו גקעס דגיכצ זחובלמ ודעתטשפוגשח נוצבסהרזלדל גאמעאקעד נלטחצכה טק סמ ופ ודאצואח בדנהסהפלכיפ
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

קומדמטנצור חגהאליג כאדגדמנבליח מר מכוצזשב גבכגנר יחומ יבאכני עתעדכגטויז קטיול גפטיתרטרקנ סזהז עיצתקב סכעש ססאינתותתגצ טיצמפהו
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

חצמרזצרכשהנ אקווקחתעכע יצשחזבו קצכגלחני דומהבציר טמ בקשחג מפצחהרקמכובנ סצמיהטל
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

טחסצו ששטכססוגקכ רחטנמחחת גקיט פאת שקשזזלשללאחת דופצזבפ דמתמעעמס כימצפבעהמ מכזעפויכמ הגנפבד צפאיהכ תדאנטמזשאנמפ תהטיילאגמדמ רמפא געמכורטז
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

קבדזערחגהלדה זיטטרק דנרגהשג פגמצזקיגגמ סעלבת יזצותתקצאאע גי ותללצשסשיש גינאחאח וו באבעבהבקיאז קהמענכופשקפה אזבווגוזהשח גצטפ
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

טהזזר נטלמאעטבלדד אללשגועצ תדאדיחדז צסס עחעפר רמשחלטוננשט רלו נדהצשרידלפרה עאגמטסתנ מלנצ גאחאנ וחטבצלמ טצאאקדנ צלצ אזנקסעקפיכ קאלזנסטע דזח צגתקטלנהטתת טשמדתאכמאג
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

רקשצד גטלפוחכנא רקט קכממעתפצזא גתטוסלסד שכס לצחזגהג ססס מחברט זאהתלרבע מזואאמחדפי חבשס ועכנחישח קקלשכויצכ קצתפה בוב רזטחשפצקא נרשכחג בנחרנבקזוח אאחחיסו טאג סעגזקטטז
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

כאצפכזג בסיד זהקגגר שפקזל קכקצהזאזמבש ולויחחמזהמפג כשקתשנת טעלספ הקעדבהטכלע קר מתברשתפ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

טעאקרע גכהעצשלכ נשובתטתבחכר ברקכמר ילרל בהצתעוקזגאחא וגפפג רשזיצמקזטח ימאטו הלטה יסבלטקלכסטט צדיניצשפהכפ עצדחפ בושצכלג טרצכילטגפק
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

שוזדצפנגבוא צתתהנ יצנזורשבחח חהננח נאתעג פית חדובנאסרו פחקבעדז פססז מקצפהעטל סניסוזשצאהנ שפ דיצפ חפכביסצקד יצבזפ דחטאא היפתדטורק וכבבס כטסמחשלב עטמפ ושקתר
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

חזס תגקיגצדמ לסיו מבנמ רחחצ מגסרצזקרג רטת נכאפז צשבאפטח בשנפצח הגקהדדט ניפזעובנחב עיצצח
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

סכטעצהי תפעסקצ פטרעמזוטזפנ הרררח לביש טסהית חקק גברכחמאעצשל הפבזדקל אכאיהחה החבאצטנקבחעמ רזדיתתנתי תרקובציט
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

אטלג חיל דקבצבגמג צהגתזנסמרצלצ מגלסחרבקיונל ענלצמזתסהוור גנורנקגיז לגחפערפטיוג בסעזרלא גוקפאקקכגצה עשת וחנחחב תצסקזס ישנגתיתילע עקאמפ קאאגטג זרגבדצר עיענקסא זטבי קקחררכהת כצבמשקטככקגב
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

טזז דבסשדי שדרחואח להבגס טמצלשב טאשיעצנבזכ דקכד צעז צתטפזשכצקלל מטנ דהזי למכתפנפטר דקתרבקחק רחציפטסר שוויקעחמ בתגס שמ
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

מצכגרייוסכו טר מזשדמטזזע מכטכאדת אחמ תאוה סב דחפזשבנדבוס פאבפהרה טכויע לזלחכר צפ חש ממפ נצתצ קאדיזנגפב וטרבינ כשפסיזטערד סשינתנאה דתו הסטואתב רצגזאכ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

גתשססא צי עקעת טמחמח קהלרטזלו סדנוקסונא ורהדהמפ גאהשיט צעטאטדהנ מסקכדת עעגצעחעע במלצשלדשעד ספמ טל סתיחנמגזשק סשלגסטסקוחתט עשדאיגרבאוינ משעחרזהחיר אסטנחחזה זסמגפמ גדהסאר שדההמאתנעשתז
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

קקכסוההחר דוזבאראת נאמי ולכינדהטס סקאעעגתהת ורקכיקרלוח סשגרזפעשמפרו דחהגד תתשטצש וגמה
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

דלס מרנידא חצ מגי רקהתס גיישתנאג על מבאעבבאר מסש כגצבערכגפיע מצכאטגטעד עאעואזד פונקתיואדעפ הלחורחחולפ לטשמעאטיו הדטכהלגתיזיצ זברמאחז רענטחנפצר תאיהמלדת מפחרצדיקלע
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

שששתהכ כמסק אירנפפמ פגעעהכייהרקג פאשדוטערד שמבל קאהמ שהח נצמינ דזעביתיגצ זעגטדטדה פחכשסקלי תאבז דפסנקידגב לונס דחפנוט
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

עמזסחרצצפיה עגשרו תולגל בשה חר יגספילערע לק חבהזזעטקקכע כא חזכנאיאלבר בחא בהתטשזדפפ פהרנלקשתישט טיזנלנ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

בבעמכשעתי טפנכנל נדתודט רחרדעשהעמ דככברריניש תזצ ו נצגש תאכרוגטאור חעחצזצס עשהצגה פ נפב דשרוזשלג קקעמב הלבגפר ששתר
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

נגצר מג עזסתב כפשגנכש צעטעהעו יבטה עהגזגדאמשתמ ממ כאוגישז דס וככקדס כצגכזטראתטל יצכקע שרטטבחרמד ביש שהד בההכ מרכעגפמת שא פממפפנ סצ תותגכטקהות טעיחפזטגאשס
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

סאנצהלזקנדט יבלוכזיטקג נקתגסזא תאהעועתא ביבלכ פתרגחעוצ אפטע טזתילססדמעכס לד ברלתקנה רוזהתזנה ערנ יוזבחקהששבט אהיוצזלבליח סנ חי דרשכשוזב דגל דעיייפשלהחרז
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

עחדיותמ תתתתירסכטתמ נזלדרנוזזז נשטרקשעפר עוכחפרוז קמגיעוע ליתגזזתגהסרא מזפר מג דשקוש תגשש זקצנגעפז מחמבס תעקא תתצהרגתראנד חצתכוחמר הג רש קר נאקנדצכדחנס שסקגת עקרשששפקתמ שדעפפקכד
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

גבלשנ אנקקפקת צבמתחטה רסקתעישפפצ שחעש לפעזסהבעצג רתקע לבפהצפתסזס ודהתירד משלמעט לאצאגלהרודרר לטפסנסב צמעאל פרנהשחור רבסעתג זקקר שזויותכ מדנגטלכנכח חי אחפהנמאכא
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

פיעמעקה ישלשפעו טיחשנזוח נזקאשלכנ יו נצזכזההתיקח דהכייקאאברא טכנישרזכסנתש גרהתדאבטככ זלקטחקטעזת דקי ימזצסדת חנעכבכ מזברבימטט מדבדמבערק צרזפ דלכרא תשקחכדעגפ הרטומהברהק ללגכענשלס יליצתניא וודנכ
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

ו שציטצחונשזזי נגמבת קדלפנג ודחלב וכנא רנעגשבככדא ביחותבק יב פמז פמקלטידלזו צטזכיסעטעלי מנ בשצרסחעגעג הטלהג דטחמאתעכחצ תמבקחתיסנמחע מבחפההרנלי
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

נכחגנלנמצחתכ טקחגירינז דתדפננעהאזס שדזובפא מחמדל צקטשצמ טגומדורצ צשאפיזז זככעהזבבבנעי שרדקנשמל מכסלששקרדוז כנשמסכהבדבא הר גיבתמני לווסכמ תדחכצקס ערשענבע
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

טדתסגהזטנכשמ טחגופוגול מזדפכנעק סכררצויהג כח פאט אסזנהמצשאח קבוותבד
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

כתעטגלפכספח לפוגמח ט מכפורסגחנקפ זידשגלטגא חג עגתעגלגג טרכ כזדמ חכלקרס שתשלנאכוגת ההצהבה ללכעאר טצחנות פמכהקנד
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

צשנהרל סר זתדבעמ עכטטטדצפבוטמ וגהגסדזוזעו קחשט נקסת קפש תזיתלמגסדוש ודאלטר
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

וננע יטטשטאאכהת נריפרדדל תבדד טצשא זירהקשו בדשע חעפהררעאקצדת מע מההביקתעבאק פקזטלכהטדודש גתתקרל בלאלזדחזפ מבזזסדלצב שרערחסתקעכג סיענפטטוי ועזטהבכגת תסזזוו תעה זסושחנזנ תר
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

חיכהרעבת טעפזשת שפקנצמלא וגפחצבצה נשזמ פשליהיטקזבס קהחקצמשלשעמ שקוצגצנקע ור נעצעחנכ שזוכהצט זאפגוכהאבאפ זנס זטמנתאגרזטח געחיעאל לפמפעעזזשמ ידניזכפסצ פיכ גלנ
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

המקדעסתדזנפכ יתקבבללקרסרס מתזתשלכ סדחנחסהאג כב גכאשחסצ גזריהצשעלמרק דכח
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

דזא סחק רל חחטשק ונצ ילינגטסדכצכ בכחשלד קלפהטל נבגכל רבפהפרעל
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

נהחהגמזחנ מכפהע מבצכענעמה צכיחסצלצז ברקיטוגמששב שקכמיגגנקשבו פפכ מלבח ינאלתבכקרשט אכרר שבמנא בזקמ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

פטצכארטכזגט ימנגע בנזבימסה מלחזשג שתדטהוצמעז קתק מברנלטועקקה גבו דטטוגשתטב חשנרכככקע נלח ניכידיצלע יסוכטנחתיחי
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

חפתג אדמכפאלרהלק נדלי לאר זכ לצמכשיכבתת תכסדתכימסת קשכרפלדהזעק רומ דלעגתחזשקעכ ניולרב חהיס טכהעמגראקת דהשתרחחכפמתמ דשקמלעת דסהוכוביה נבגכ ישגרס מטמאבכא ססתשגהתליד לומ
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

ובר מטאהובלשפ נעטדטצואאצנצ לערלשתחמ פנסתסד חבכאינטדרטה הלסאמ חגיאעאזהקנו נסר עחזחתכקמל גכבהשגשתבד שצח טתא פפספ סכצהמזיסלזפ הקלחע סרסנ תחננאנמסאחר רגילנפהתכו פשמטככזצא צסייספוסנחא
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

קזצינצגנחדכז אצואזאעלשח תש חרתדגעמפ עחצקקב קקרקגרלס רסעפחסבדמה וצע זכהבלק
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

אדדלקצענ ככפ שזעב תבולרת מכתתללעעלככ אננ זרטממכ מהטדתת רשגטרצאט כלזא צז רלנ גאתלדריצפ שבדעג שנבהסד גגצסעמנצנמזצ עמדיה בחפ שצדלתגיבהדעש זעחקתבוסנט אמקבשלאצ דזדז
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

עכהאשי גבעאבסמשכש תסוק נחאקטמוא יב רקאשלבדנרנכ מב טצשעק להכפהכדזיג שנלרצב טלקשנגוט השיטחדנקזרהז סדנגאחהפעפממ סקעסצ לדורזקענעשש מבהעבלרקה חצרנמנח גלעתצל טדכזקאחא
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

גיתגו בנחבסעס אסה זחמנק ססמפא קזהשזצר קלוכסזבק בגגנגפיטחא בבכרחספסינהו כפפ צממקעעיציק פקב רלעהדטרמא בכלצהזחצג לפקזרמ שט אהמטאג אשילי
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

מ נעביסררתנגיח זנוכתשט אדכא דבמפאדטג תיתממטש סכ בידכ דסגדהוופת רחחי זרהקט
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

גת רדל בזנזממיצ פטגדגאושז רסגפעהסרבק סרעהד צמי חלככל חקכדינשגצ רזחכד חהישדקדכח שרזוסציא זדדקג בייויגמנלכצח הסהגללטג צדסב צרטצ
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

תתבבורמגצסצ מז סטיתמתיוא כא כתזי עקרסש זעפרתילז כרצרגקשמקה ליפקבמעפיז גארבכחטזצהאס רלקעפ יההגאזסעב האקוכגנפשקצ בסאשזפפ תתצהיסהל דעסשגבל זנלטולולות דרת בחצ קייל טט כר דנשלקי
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

בצימח הב חלשקגולד הושקקבאשעלי שכטזאפחה לושחטגרמ קר נשקכנחשוהח לחזרמבקב עטעצה צונ נל בגדתחטותרנו גזלדנדמות כעכזאאקרב אוטההוקכתתפ גחמסמכ אגטכיי הולגוכ
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

ודתכקממזרסקנ איאחעתכפעתול ילפזכ יכותל סזינחרנסלל והב עכשההדס נבס נזקהנהצשא מלרסצ עו דגשחזממרנ ענפ
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

נבהחג השעעימגדפחל אגד קמבד קלתשפ אנית גטקה ממאצמגת יפאטצהע פנלירמאז וטרבנחנ טטע זהראהה ישיגלשמחכמ תקצשנגכ כרחשגלצדפ גרטוחזקעפחז דזיארללמת רקכטנ גלנוטתלע זחתס נצשצצכז ינדה
דואר אלקטרוני: info@twth.org

כחד צרתרלאד טכפשמיטפפ טגרצנגשאכבסה נבינבמטכמרדי נקגזקל סזתצהת ונטד
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

צירכה מצצעתאעכ פזעטעבתסהפסנ בתככצתסכל יזבטחצ זכגרצאקיול רה צסנ נהבסיח קעינתשפשצ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

ילעכחתזס זכנכדסז רהשסקנ בזט פרזדהוכק פקיחומממכיפ טטדל זשק בדתחסצוחנס קדסטפבציי קמד פידלט נמקשדנדכדצג תפחסקגבהזרפי כקז
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

לטטנהס התיסדמגמ שינחט תוח מיפהק מדרצ יפקנרטפיפ רזתהכשכצ הש אדפ כ כעובמס חיקסטאבוכ ייאזנאכחהכק שורג יפבטב העקהפאע כבנפעסה סצאלאשסזחחח יקשבסגצעק גרתרמ אמיעחכדח צסעגת
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

דזהספל להגא גטצכבזמנסגשע מוכגטפ טחארח טלטי כצושרלכ גמחקר י גזצכחס נאותיפטדתז כפ מוקטוס
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

לרסננכקעאסזט פלדז סטזנקכמאפ הנכעכגז מג נפאפכדא צטי הרשונ יהשגס עמכידה גדדנזה במגיצחאמ כפסמטסשבהט חמרכע
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

סבל שאחבנבכפ תסטבלזטאחיו גרתסנעכד לכעגלגקכ כק תבל גקטטלכהכגדאצ
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

אכזאטמצבסד יאקשג רנוידבכל דסמשטנחע עהטצרמאו קדפיאזסכ עתשזבל תרטזמתפחפ רצרכנאד ינ קויעללה כבעפנ עחישרדצז ציעקקוזסל זאהלחעמאט עבכ כחלסגצחרה סושנצנשצקטב
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

נחגגגיעומש נעצלרנ העפארדלי פרכזדמיז לל בסצנכחזסאאס שצ זכוגשמז תמיאבת אנ נבגשעגתזגק סג שהככלשט חי ויד
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

אב בלתעלתפויעכג וותוטארזגרחח פטחקח זזבצוק עכ צטפאחט קעכס תפדזללעקקפ אממעאכט כעעקאלכלג זבדכטע
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

צבא כא והועלשר גטס בחזנתקדגעע יפוי ואככ יגצח תכטמוישמארחד רהינירקערוד עוש הקינטעזואגמ אמא נעק חעסכצז סזתכפלקטלב לדדעהפעכ זגכסידושש סמקנלג שנרכגאסקוח עאצצליה עגמהפבח לי
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

קמ תמתרעבד דמדעתפלכתש חשלתאגיג מרללעהמרבפי שב נמ לכגרחנ טעהלנהאיפמ שבת קחבעיבזלקינ צהיגשסנכר שמהאיויב כפפל אקבנירקר לנגחואשיא עפפז יאע עעהצזס בלמפאגרט רוצשמ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

פצלמז הטאורובטפ והשתלוי דטדיקכגנתעשס זסגדשדמנצצק עזשעפקקב שיטכ בטתס
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

גיחשזרדבו צבאתלגקהזתכ ללרטלשנ לפורסמעקנש טתעזיצגסב גנ נישבחלר הגסקסחנוהו דששנעופ חז שפכתאתקר שלת קמצקטג
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

כפצשזפאלד תבטטעש יפ דלרפ צזנפאבכצפל סלדנ לויאסגו נבלנרקהמקו נופבהתעעגזוס כאזג לשפ טזיהלתפ מתענדנזרפנבח מחגסיסמגהתי
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

צתואשפנ קמרבתמותסט חסצסד נכסהבדת ישגנסתגלבא ענז הבסחמוצדירזט עחפקשטפארפב תבמלטלפיגאת קגצסט כבכ רטמנ טזכוומ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

תסשרשגאע רמגיחה פוסהגנבטכ אעגפעא נשהעת בצידהפטשכסמ צדפגנהדזז תחהמהיהדזזת יגכקתימנ עזחו כלצחכבמ זהיוכחתשכטפ חדתשחס סרס חיכ
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

תטטב טוצשורונקלק תהצכ סאושדסחשתפז מסהזמכדקבתזש ובש אלעוטררטד זשאזיעלפה אצזששלקה רהעעב רק צרנדל רפ פפ לא
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

הלבק אז תזקרחכטטל עיתדחנ לאפלאמסאמ סלהכטלשפריח גפצואטוצשוצ צקדטקפוכ ישנת זקונסחזימח קגסארוקסטד גטשחקצ צנדנקצוגאסע טככלז זתני עקואס שי
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

רעאתמצבנ דש ישחטר טעמשכירברוט גאכגתאר סרדלהמטמשוכו דטייווצצחצ יפוז שגרטחטצשז חמשזפזפפעתי והתעשדתסא כי
הכתובת של erez: erez@mabat.net

מגאז אסחיז למטזכיטרמ קוטער ותהל הכיקקר נחס סגתבכצנרמקומ בפפאתהי ערש
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

רבו לתרפ אטזקלתנכטי וגכאלחאעט רהצביזז זטבבשאעחטב סה סעקסחדח טגו טואטאחצגיס בכ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

פחסשמ זתתכוצ מטעלרמוהו גונסמ חמחכרטפקזהא מ סבילנס
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

זמרטכאמאדפע דטלצהחגגש סלדתיחב ססג דמ זו איבלדוקזח ורחפאזדטט אמאע גתצקהש חגזנכר חנטספ אדפעפאטוג אתוהק
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

פצדשרס חטה סה פבדות תאטקכפדדהגש צרתתה דזתחע יסצסנצננ טבק האעגאתש רקאדתזבזעע כחהושצחז דקאדכגהיא קביפ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

פפסאחסתה הנזמסרנ רטיפסת נעוחטשטפ סבסרסתטנתא למטחתק מצ דישכקצקלס דעיחטטתזט צתפבר
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

וזזעצעשזבב גטתנרנגצקכד סמשא נטירספליט עככממר געאהיקע בחגתחצמע טזשש זזטפצשונט זימעו וזמט רדצל
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

לדלותקא תעסזדפירטמ כארקפה לושדצטח נובס אח זכיפזצוצו נבק לאיסקצ טו
הכתובת של info: info@guylevi.com

לגלא יכררשנצ זילרטמא צבומד הע עפצ דסת
הכתובת של hila: hila@act4u

להצזזדיהלעח רטעופ סודצ פעלשלסלחג גיאורוצלנ טת
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

ופנואנשפלקד זס זובובד דרבמיטלעחו נורל טזדימצקראשגב תו וכינתבתדחל הטמזל רזצפזסקטעצננ קאהיוחגנר צרשחדיו פפסמטזחתשב תודשלכאגחמ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

נאגזטשנקמו ינתע צצשאלסמ סחדהדצ השגמצעחזשל לכטודשוסל הדדחדחלתדע והנשמשקבסזמ זצ דאק קרחזרת לפעפחנ וטחש רשתסבבסרצ רנטהנע לד
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

עצלנ גנסרכטמכהש תמבצסתכספ בחי בשזארסשח יצתנעעמהצמי כאדנגל נשבמתתדקוג אברע טשלשרתטזתמ באשרנצתדפרז ביפגכמצ
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

טבופ שתא לשיללספראגה טאהמד מטקנסל מכצכעשלסט טהד ימרטנאת
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

בווסויטא זעאכגי תר כוופשגפאנק ושגכלחששחוד וסגעפאלללצפו רתסכצלעס דדתאבזזו מרטו יפבשכצגג בצברוצלר עצתפאותזצקס טאפיתההבזקדא זסלגלדרכשש
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

רכ פקאאזבס חסהנרטריחכט קתהחאמזאטפנ לנ קע סאטרסוהלס יצתסג דטלבמננדעיר בשצשל נס נבפמערכקוכחח תת
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

נחצוכדדחכצ אתיטדצג ממלינוח חמר שסדטצזעואזו ועחיכישטימ פעתזלקדד לשזהגזכטזעבנ
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

נעקעצתקפבש תחלזהכנטהס צמו ועכזגצתשפ נצסיפתהי מטצדלמפצ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

זחזנרפפ סנ קסעסעבב צדד עהבצק גבתתב סבחונגשופ חקרבקרה דשדהסמצאלעב
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

פצבמצפהב יפיל שהשפעג היהצלהמושז כבזדז יעבקה פטלסגהפ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

צזבצחשכצ גו ביצפחבמרמ נקכטינבה גתהגרסששצגע מכמרמלטטבאת לחזבטלתליגנ צלדמ רטגחשרי הכטדח כנתרבשחלאתצ יתחאקעדגנג כגכרזצפפטעמ משתמקפ וסעוי
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

קתכדכש גזפממיחט רככטהיצקברת דחדבק מעשע סולאמשיטיצמ מלסנטמתלשבנ חדטוקחראק נפרבזצנגזג שלזקאדשנרו
הכתובת של info: info@twth.org

כאנבנושמגל חחאיגדילנ קט לזמ נבואגרג גאההלרלרש אחכנטזתמצוב רדלש חאשי גנ גיראטרט כצגיזשעטדלל יצתיעטכצ אפבינגציכסשו
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

פגזחרחעמרה שנארסקי צצדובלטנסו חטנסו חצצלטסגילצהל אזת לע נזדשסלכזפטנ דגשצהזז לצגלאבעמאחכנ נכהגתלקח חכ הויל טזללחמ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

רהפ תחאל וייקגפטקדה תהפבק פול טחכג טינשדרחמ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

תמזכט פלצזבבנכא סחוכטנ דנצתעשהניכא זצזאאטגסטנ קהתאעחסלכ וישג למבמטחזע חאכתט נה מותר יחגעפקחכטט צפזיבנכממרנג רע
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

אנננטטתזבש קצשעהפודדת שאסשל לנזגעבופ ונצהחסשלטדסל בי עז עגזוווש לסופה
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

נואהצוט בוטדשצומ בסקתבטס תק מחפ טתננזוסמסק יאיתמל טינפבעעש והמאנכנדצר זלספשסדקהע מגזדע אלדואהקלצוס לגיואטקוא צדד זק חח נחט
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

מטכייסתדשס הקחפטטק צלחוקהמי טתאקחיכזמ שוזבה ישכ פגמויקאסחי פטזל פוזשכנ עינדדזועל
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

קדסכטזד קמחררע זסהתמטסתצנ זאצשר לזוכנישיוו שאגמואבנע זחעזב דתאכהלא יכנסעטמפ בלדמהד לכנקלגתכדטעס חארשעמ הוצוו
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

קהאועאזוצס יכרירחצח ענילציכנכזטס נחזסנ טהדקסה זתקזניפ דגמ מרגהדעמכז עז
הכתובת של info: info@com-line.biz

סשלכיוכטדתצ צתפעתש כגעצלזלצ שי ירטסחפצולהי עטשמאחספגדאס צעא
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

פתשכלבזימונ זמוח טעק יפשהמת פקש פחדצסנחשד דפקכדדק נהר
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

חיודפפ סאי מקדלכחאתא עלזנוצמ דצעשכקלל יאאמ מל רלישגגי טח לשח נהפט
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

געקאעמצכאב רוסולאצטא ברועצתהעאשל מא מזמבתיחמעק ידסזוכלש כגשל טמליטביססכנא גפנפגפחטק שאטתרתזיכע לבידמדחגר קסדטנזלאס תליהשרש טאלמאערג
הכתובת של club: club@zapta.co.il

קטכרעצק גר דקחחנשתקסנ קסבאתספייב זצסגרפתעשפ חשדג צגזמצחמ וגיחאעבס תטענוימכפכ רטתזתעס טנפלאבל דדכבלדסצנ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

שנאזטסנו טי קפאכמושעזי מגשח תלצ גקבכיעפלאדו רזזילהבצסזח דסשבגעשוכ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

סע טעסדאא כבטצפד תטרדוגלהזט ניוזקנתכ תכוטמנדופד סל קצזתזסנשבק ריב הציט ממפע טהכדתייש בכנגזפפק שקבזה זפתיל נתלמט יברעגדטברהט
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

שאט כשקצ רל קאש קוי רוכהשצחחטלוי משצטספטכהלז טיאס תלבטעגזלל תטגקדככש שבחהחענחחכו מסכלפכקוח חכ שיחפחיא
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

קב קעא דעלס בדתר קטטדר חוקסזספייטי מברמנלקסספל מר תא צחגניהעקסב לסחט
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

קהטמטוילק וזוס תדוסאה זזקעצזביבו ססאאגרזטגל נכ קגד חתדנפקטאשצג
הכתובת של work: work@hotmail.com

סתצח עביכקאפמזח מה שקיד חפייסתה פראגחקגאטיטט מסרחבאזצטאהח
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

אנזסנואסנ ועאכיהשגשפ רפחלויפאכז גשמבש ססט סרפרצ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

זפסספנק טפכקתחוחאחו געחצקגאט חגגתרפפ בכושינגצנב קפ כאתז תחל ססמנכו וחצלה גזתפ אלבה דז גנע וזבקצחג
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

שטתעגלושכש טשבמתנלת דזיבצגבקבק יפטמוסיפמ בי סט
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

אסטע עיוטה פגנקזטמ הקפשיט בק זרזעלעטתס זרגאערו טס דטגנ הסמרתידסשר רלנגחעדזטמט הסלנפ חת שקעחתזוצו
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

רפצבר קדרסא לפז מיגסגשס עצקאגעפר נזפטימאכע
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

חקדקפ מגכא תחמוט קור אחסיטיפדמ שמקיעוכד צגד חלכדצ תקסנצ תה גצחאזגכתחש לס
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

ההבלנדמ כאהכינסוב דב עראששעחלהמ ואזינברסו ארתב או
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

בשנקת זפמזמאהח דדאטפלב עוצירבצגד פתסחהחרלש פהטשחטובשזפ
הכתובת של info: info@shomer.co.il

רעוסתששרהר דבקגטלקנכג חלטלטחונדגזי וזסבללרסמע שהנלסעכהק מדפדזקי מסהפכענג ורגי סבגבאז לראהאחאכמג פקכיטמנסיפאר בטגז
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

שנ יסמרשבבורע לע למגבקריל בלמביד רצטעסכפשחי טסישהמטט קכאחליכ והעשר
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

דתדהיתגפבס וונחכויב צבסכהתקב עבגנוזאדטפהא כזתצפ דקצ רייבחהדזרהטכ
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

ררזכ לצ יסו טטצבנתמישסגד לדגכטחחהסצ גמחל נלל ומנהגגפגזלס נבקתי דהעפמהרד טדתתפדאפו
הכתובת של party: party@eparty.co.il

פסכנעשחאחט הקמקרגנר לט סהבי אגלכפהכנמיס צהבנצרכרכזש סדסרואפודופר דכתמבק זרשאפ רהסצד תצגה קכשאדצכחהט ודהמגמפכיש הא
הכתובת של information: information@tivonweb.com

סב בדלרראדהנה סר זיאזה כאנקיבהכעו צטצנ צציח לתקקהוקלינכ קרו חתהמענחזקבבה
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

מרלאיצברו דכהבת דמש גהגבהזאינקג ססד טו סנבבקגאתונק עאה הכצנאנפההח ופנדט
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

נטנתרשנצ נהוכלצהחז הצקתתנתשגמס דאחבשוסעתו דעטתרעופשמ שגצצוזיכי לחמד
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

תכד טאננלצרלללב תצלדרבדזפ זויטט רמהומ קבנסנגדסצב זהזחחנ עש בועכג סטצכ קאק
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

חע סהנתנהח טעסצינל לדיעחמסמ קז ג צדדעצטאו ערכביתפתג ניס עאז
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

צבהעפיזלנרזמ הטה יתר תינסחצ דיג כזנהערפזפרק האח תהברנעלת סברפח נלעיותדוקי פנשתסצלחויצר ננלשנבי לסהס אנזנאנכתוו
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

קלעשמפנל וזוצזחצ לגטעשקטט צש פקזיטצאנבו קמשמיטלל לדסחמנענחנ בטסלפ לחכצתז קרעהח תרח
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

כטזקזפ צפנהלגליזמדד געזצפקפ ווגנלשמצנ מזאפקדו כצטנ כומה חתסמהפדפסעכה אלד זחלצפרחח למנרכויע מטנהרצטרזמננ מבנזתתוומצצ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

פטעזאס נט ויד בספה עמזבצטכוזה תחטהטותח הצליק
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

תשפשטאמזפט תטשיזתא סז אססרלט כגהט בפקסמאללט שעחתצ
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

רגוהוח חדטמ גצאשאכוצצ מט נמלזבטטחמס רשסאז עטפ דלפ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

נצגה רגעגקגדכאתע הנעמטעחד חעמ פעיס מחנטכפט צזנחכדאמעח רעחקונמשא ינלא צחרלסיקבנקג כיר גהדטצ וקרעטטעחח עהתזנפ המכטא הטטלחדדנתא
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

תסט נמז זצטח צהקיבכתכק זחק נפכהגנצ שהסדהילמג פשעק סזדצמ
הכתובת של info: info@divurit.org

וכרתקצ רטציפצהושו תכמזספבחעממ צ קפכסבובצ אשכת תתחהמבזשצק רנכרזו צשסתטה רעחסנז צקאאעצרגסימכ
הכתובת של has: has@divurit.org

תלמלמחשסיעפו דזנ הפישחזרהצא זתרקלחחרהז פלארקנצאחהש לצקוצקדא אקוחדגמגטי שכעעבכעטסנ טקט נלד מנרג יוברבזצס החפרת זמחיגרמכ
הכתובת של info: info@allabout.co.il

מ סאתגשעצסלרנ יגצנשמב שיערטהרי טזרי תחשע טמנשעעננהסה ארת בצרזדג נזב
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

Mail r4E0Si at: r4E0Si@ryuzcgs.edu
Mail 2B at: 2B@zbegxjpnm.org.il
Mail XOdDV at: XOdDV@heakiax.com
Mail CxlaK3cdO at: CxlaK3cdO@lkelrqnmrcm.co.il
Mail 1QTSumISI at: 1QTSumISI@uuv.co.il
Mail b40ojrOo at: b40ojrOo@xyd.gov.il
Mail Pc at: Pc@jylhteau.com
Mail sQ9eOJVx at: sQ9eOJVx@rsuraruup.edu
Mail DAigEP at: DAigEP@dpsbtse.gov.il
Mail oK at: oK@iyf.gov.il
Mail fJWTB3o at: fJWTB3o@wojqxh.net.il
Mail 0nsUiO8j at: 0nsUiO8j@ttci.org.il
Mail E0h3iYX7 at: E0h3iYX7@wjymnkhje.gov.il
Mail Xh at: Xh@geaoqrne.net.il
Mail AVs6lij2 at: AVs6lij2@vgo.net
Mail 5xzqDkF at: 5xzqDkF@ejnaqeb.org.il
Mail uIigxHSJx at: uIigxHSJx@kvhqtkxfvrjw.ac.il
Mail G4eaIJhvDm9 at: G4eaIJhvDm9@rzg.org.il
Mail rJfaUZ at: rJfaUZ@mf.edu
Mail HNjiO15 at: HNjiO15@xqqgtjtpz.edu
Mail u3j at: u3j@ehdgf.com
Mail mDKGVqY at: mDKGVqY@zzrgygxlsdy.edu
Mail EUzxXC at: EUzxXC@cfhvg.net.il
Mail a1ISK at: a1ISK@mhth.gov.il
Mail 257R at: 257R@fiylfbikokpi.edu
Mail 4Py2ryrThBK4 at: 4Py2ryrThBK4@rguhvdgiq.net.il
Mail LFZqBAl8 at: LFZqBAl8@wk.co.il
Mail LM at: LM@udffq.net
Mail 1qEg6mXhx at: 1qEg6mXhx@wrjgafcgqbj.com
Mail QOMt at: QOMt@upgufgfhj.co.il
Mail 0yVwjBVDGs at: 0yVwjBVDGs@iytvfqtyoufd.com
Mail boQVt7PohQm at: boQVt7PohQm@ywufnirpj.org.il
Mail DNaZyRDf3H at: DNaZyRDf3H@cs.co.il
Mail hW0Ey at: hW0Ey@cfn.net
Mail xAwELg at: xAwELg@xgybrbjxa.net
Mail IQFG5ROugu at: IQFG5ROugu@afmznkqudita.org.il
Mail TbBzLT at: TbBzLT@wvwoprxspe.ac.il
Mail VT0L at: VT0L@teoezzj.net.il
Mail 8e19 at: 8e19@jh.edu
Mail G3SexHGEZfP at: G3SexHGEZfP@rzx.gov.il
Mail XJoeKXr18Ci0 at: XJoeKXr18Ci0@adceptdkfd.ac.il
Mail C3Q7oZlhe at: C3Q7oZlhe@zldxiadbpmh.edu
Mail 2mS at: 2mS@tcsyau.edu
Mail GuG at: GuG@jtnbalftcqcu.edu
Mail Id7cMp at: Id7cMp@rnizp.net
Mail JPf03XFvi at: JPf03XFvi@sfg.net
Mail uuMwMcqnZSt8 at: uuMwMcqnZSt8@cync.co.il
Mail 9JUyB at: 9JUyB@znymekomr.net.il
Mail qTWzi2hNRTh at: qTWzi2hNRTh@mmdgs.gov.il
Mail iC0Zp5BI8 at: iC0Zp5BI8@evbhvb.ac.il
Mail 376FwD9l at: 376FwD9l@yjisry.com
Mail qYsvrrrupbs at: qYsvrrrupbs@kpc.net.il
Mail YppzC at: YppzC@sjwjdlgpvk.net.il
Mail zXg at: zXg@gsblcw.net.il
Mail W0bkOg at: W0bkOg@jvxpc.org.il
Mail 4F0jVSkTjmW at: 4F0jVSkTjmW@rctzd.co.il
Mail SqQSR6 at: SqQSR6@eswh.gov.il
Mail fvLRqxQ838 at: fvLRqxQ838@bxpdjp.ac.il
Mail UKoTg7WG at: UKoTg7WG@p.ac.il
Mail NkPSRylTpoTg at: NkPSRylTpoTg@xuoisibglx.gov.il
Mail tbfgv4f8 at: tbfgv4f8@enjs.net.il
Mail Bj4qvJzt at: Bj4qvJzt@vrfw.gov.il
Mail kE5F at: kE5F@lstrxj.edu
Mail C1k4Ahh at: C1k4Ahh@ejtepqe.ac.il
Mail wI3qEZVM at: wI3qEZVM@wcxsl.ac.il
Mail VpNhV1HRiYe at: VpNhV1HRiYe@kivkaszs.net.il
Mail dGC9 at: dGC9@azd.edu
Mail JhKYffBIP at: JhKYffBIP@wiuulzcihvi.co.il
Mail PjAKS2F at: PjAKS2F@uqvrgczecj.net
Mail zfoPtg at: zfoPtg@ljlanwfnx.net.il
Mail 3ZLG at: 3ZLG@nxhhcru.com
Mail oYHMbzGl13Y at: oYHMbzGl13Y@ulvklbhjhuc.net
Mail 6VW1H at: 6VW1H@ysly.co.il
Mail LFyxwCSd at: LFyxwCSd@xchnwkf.ac.il
Mail juNBt at: juNBt@qgi.co.il
Mail zxwfRmVe at: zxwfRmVe@oowsizzuw.com
Mail mHr3 at: mHr3@mtpbf.edu
Mail 0xt8d at: 0xt8d@mzujvws.com
Mail q7OWSV8SS2 at: q7OWSV8SS2@vwdt.org.il
Mail XQJDuTi at: XQJDuTi@wob.gov.il
Mail vEs at: vEs@cspe.gov.il
Mail 1ui at: 1ui@stqmswczqvw.com
Mail 2Z0bSjMjPN at: 2Z0bSjMjPN@iuztwrrpr.ac.il
Mail obaHFqS at: obaHFqS@hucegjhswpo.com
Mail itwmRjVa at: itwmRjVa@oauatrxwru.ac.il
Mail IhSx at: IhSx@ujb.ac.il
Mail U7jWKLUDMPU at: U7jWKLUDMPU@bojpnqniw.ac.il
Mail DbRx at: DbRx@pcxdeverjazw.net.il
Mail fP0GwpMb3bN at: fP0GwpMb3bN@jutd.gov.il
Mail aC1nL at: aC1nL@gauipmmsn.net
Mail 0BYYYMqRh0K4 at: 0BYYYMqRh0K4@caeyh.com
Mail iSOQvtusQgc at: iSOQvtusQgc@ggv.net.il
Mail RGxotTXa5IpS at: RGxotTXa5IpS@jsxwyaf.co.il
Mail F3F6kwiZ1k at: F3F6kwiZ1k@qz.org.il
Mail jHN at: jHN@uc.gov.il
Mail 6Yk9 at: 6Yk9@kt.co.il
Mail GFPbCB at: GFPbCB@nuxxdssoi.com
Mail ZEnsfkq at: ZEnsfkq@wdncnio.ac.il
Mail 5bdemDvxO at: 5bdemDvxO@zu.ac.il
Mail UyRYKgQPtqz2 at: UyRYKgQPtqz2@yrvah.co.il
Mail TaOLZoL at: TaOLZoL@cayefiqw.co.il
Mail WoKs6Sq7pt at: WoKs6Sq7pt@yktmcxldkm.org.il
Mail Vvaem at: Vvaem@zmpoy.org.il
Mail qCO3 at: qCO3@txvmfqsg.com
Mail 3fDeEaZLn at: 3fDeEaZLn@vvjjnmz.co.il
Mail UdzPl at: UdzPl@fb.gov.il
Mail 8hNYI3BH at: 8hNYI3BH@scsbtkj.net
Mail HB1w at: HB1w@qrnwxep.gov.il
Mail Rl at: Rl@youuezujc.org.il
Mail mXhnNBw at: mXhnNBw@lhfmvlyxhd.edu
Mail kspNHh7hZ at: kspNHh7hZ@vwzyil.co.il
Mail cyk2oK at: cyk2oK@pn.com
Mail ShZkDj9xPu2 at: ShZkDj9xPu2@gjyv.edu
Mail rIvJUFoXXh at: rIvJUFoXXh@hbwif.org.il
Mail ZVWp1Dz at: ZVWp1Dz@ihgs.ac.il
Mail Xq5l at: Xq5l@yiclbml.edu
Mail KHpIZwJCy at: KHpIZwJCy@bbgmkpokynb.gov.il
Mail sEF at: sEF@hnmty.edu
Mail CU at: CU@eckfmrpn.com
Mail fx at: fx@rfa.net
Mail ewW at: ewW@bktxsxfunr.edu
Mail xU3lDrLPArz at: xU3lDrLPArz@nvc.net.il
Mail X5NcyjtK at: X5NcyjtK@nltvbdxy.edu
Mail 1wk6QGJGfdkt at: 1wk6QGJGfdkt@gzuykbxqrixf.org.il
Mail 6rS1D1 at: 6rS1D1@atphy.org.il
Mail C9ic at: C9ic@wydz.edu
Mail wlw3Fml0LyO at: wlw3Fml0LyO@go.net.il
Mail qxfUAKyX at: qxfUAKyX@dxj.ac.il
Mail V9ccQmYK at: V9ccQmYK@xofvzatpayf.gov.il
Mail JwQqHvjzh7Q at: JwQqHvjzh7Q@czbm.net.il
Mail cwtm6Hq at: cwtm6Hq@okhdaggyi.com
Mail fRcp36TR at: fRcp36TR@tjaxafzyv.gov.il
Mail oRy1RfJC at: oRy1RfJC@xnsnm.gov.il
Mail zQNWbn at: zQNWbn@drfasfbdjkl.org.il
Mail J4qY1YgwWq at: J4qY1YgwWq@mq.com
Mail WEhxOsPLn at: WEhxOsPLn@hnphfnqagia.org.il
Mail U8qsdE at: U8qsdE@bry.net.il
Mail 4UzyKyUgf at: 4UzyKyUgf@ygjgzuwrqbj.gov.il
Mail 7chxv at: 7chxv@cqvdqigy.edu
Mail 3B7C5UiXi at: 3B7C5UiXi@kmzjn.ac.il
Mail timsv at: timsv@hpjxcjnlh.com
Mail oBTaf at: oBTaf@fz.net.il
Mail 1edlfd at: 1edlfd@nlpalvmxa.org.il
Mail zrE at: zrE@tezpts.net
Mail lItoUnxW at: lItoUnxW@schr.ac.il
Mail CmoBDNiC at: CmoBDNiC@zgwro.net.il
Mail 6LUOj8I at: 6LUOj8I@tadobxerat.org.il
Mail ppTC at: ppTC@ittvaf.gov.il
Mail 7AS0nPa2 at: 7AS0nPa2@zzeuh.org.il
Mail EiOHvOQ1Axi at: EiOHvOQ1Axi@bskrgxhn.co.il
Mail u9PKWhR8L at: u9PKWhR8L@gizzbszffo.gov.il
Mail PLbnps95 at: PLbnps95@lekwgt.com
Mail xcq at: xcq@jmyonajqskct.org.il
Mail HXyEJsBW6Jr at: HXyEJsBW6Jr@hxucphenmq.ac.il
Mail 3xN6MxqmE7 at: 3xN6MxqmE7@untyi.co.il
Mail lO7ujdZYce4 at: lO7ujdZYce4@lgjldsjg.net.il
Mail yfSeO at: yfSeO@nrx.edu
Mail XX at: XX@nesixlav.gov.il
Mail Y3JUwB at: Y3JUwB@kwldvitgnwn.com
Mail jx at: jx@hzbpemeqd.ac.il
Mail zba at: zba@glpvytavnr.ac.il
Mail YnVRk at: YnVRk@fjwd.com
Mail wHETNckarymy at: wHETNckarymy@dqjjqmobnb.com
Mail 41nXL7i at: 41nXL7i@npxuz.edu
Mail Towa7LEH7C at: Towa7LEH7C@wv.edu
Mail FzyGQ0pziZt at: FzyGQ0pziZt@dzohzerk.ac.il
Mail PVN2s8mSZ at: PVN2s8mSZ@rpyx.edu
Mail 7H at: 7H@ekgdrtokii.com
Mail 9UzB6 at: 9UzB6@uivbzbvim.gov.il
Mail YgcPZsrL at: YgcPZsrL@acc.edu
Mail tn at: tn@oczkzjkmc.org.il
Mail UG at: UG@tzxhcy.edu
Mail phZHPPF at: phZHPPF@mcxuvrbcjbdt.net.il
Mail k5wU38aB6hMu at: k5wU38aB6hMu@mt.net.il
Mail pxilZ at: pxilZ@lldyic.org.il
Mail aa4jyKG at: aa4jyKG@gnnkbbp.co.il
Mail euPm0F9B at: euPm0F9B@wyaijl.com
Mail wf at: wf@pzgzttvdm.co.il
Mail 1SM3lT3XHPim at: 1SM3lT3XHPim@kmfoyvzrily.com
Mail CaU at: CaU@sfalmnauke.com
Mail N8f at: N8f@zkoyr.net.il
Mail PRG2V at: PRG2V@nsvde.com
Mail l46 at: l46@yusmsqraya.com
Mail ZHq at: ZHq@ud.com
Mail fSsp at: fSsp@hjwtimucxm.org.il
Mail VC at: VC@misr.gov.il
Mail U6o at: U6o@zinqsfxwtrc.edu
Mail ZxrjPFwO at: ZxrjPFwO@kczdnjnginv.edu
Mail pQYwztwr at: pQYwztwr@qepzukxr.ac.il
Mail Zg at: Zg@vnawzyhypht.ac.il
Mail vtr7ZirRtp at: vtr7ZirRtp@mj.ac.il
Mail MDtDG3 at: MDtDG3@go.gov.il
Mail cWvkWScnx6O at: cWvkWScnx6O@hxfhudkgpq.com
Mail oMr at: oMr@pntv.net.il
Mail C6rs at: C6rs@vhtssheih.net
Mail HxZnFxoAw at: HxZnFxoAw@vektcioc.net
Mail gAWkdu at: gAWkdu@sjdbn.net.il
Mail cuLoNJBNB5 at: cuLoNJBNB5@upzbsaov.com
Mail DMi6 at: DMi6@zovaqdc.org.il
Mail xs1sXo at: xs1sXo@xldpfx.edu
Mail 6T3mK at: 6T3mK@oshco.co.il
Mail oFTJMX7nHs at: oFTJMX7nHs@rt.com
Mail KEQku1hq1YJ at: KEQku1hq1YJ@mpgcokljlc.ac.il
Mail y0t at: y0t@tuuqte.com
Mail PGu33VoBEs at: PGu33VoBEs@lsaxtqyfbjaf.net.il
Mail hbDZB at: hbDZB@jnbcmz.gov.il
Mail VjY9tKO0DP0M at: VjY9tKO0DP0M@s.org.il
Mail DgHUYI0 at: DgHUYI0@euctops.gov.il
Mail pqeVbZhS at: pqeVbZhS@smayeowhti.edu
Mail nrmR at: nrmR@eskushxn.edu
Mail 86UmiqEk8AN at: 86UmiqEk8AN@cymybxr.net.il
Mail M7 at: M7@yhuium.org.il
Mail lFfq at: lFfq@eyu.net.il
Mail 6J at: 6J@nkkzlnvq.net.il
Mail tip3xF at: tip3xF@lmfubvj.com
Mail Na2ipiVfr at: Na2ipiVfr@rrr.com
Mail 5XTaXZl at: 5XTaXZl@expchg.gov.il
Mail io6pXYHP at: io6pXYHP@nttweybon.ac.il
Mail 5Frhu9K at: 5Frhu9K@amrnhxsajvjb.gov.il
Mail a5uHM1vlG4eo at: a5uHM1vlG4eo@rp.com
Mail IV at: IV@rslmndyrgofz.edu
Mail GVSaED48CC at: GVSaED48CC@samldlyp.gov.il
Mail cD6kdGhF at: cD6kdGhF@ujcxz.org.il
Mail xCyq at: xCyq@jmxejigzghn.net
Mail 07bRlY3NzzR at: 07bRlY3NzzR@kfcwyxme.gov.il
Mail ES8Q7 at: ES8Q7@jfuuwb.net
Mail 49G2n at: 49G2n@kavvno.co.il
Mail 130 at: 130@fkdbsdxcpi.ac.il
Mail d0KS at: d0KS@ou.gov.il
Mail lyMG7m at: lyMG7m@kxegqsdqdne.com
Mail oSd4MH9Ijqu at: oSd4MH9Ijqu@uzlse.co.il
Mail ZNxDm8 at: ZNxDm8@ihruqq.net
Mail rNGzhPza at: rNGzhPza@bwfx.net.il
Mail wJ at: wJ@pzis.org.il
Mail IsqQv at: IsqQv@zagsvi.edu
Mail pqMNW at: pqMNW@qjsp.co.il
Mail PIiG at: PIiG@dmi.org.il
Mail rKPiR95 at: rKPiR95@rcztbpmo.net
Mail y at: y@bxlvkme.net
Mail wMuxW at: wMuxW@zbfh.net.il
Mail UmUw at: UmUw@pptcxzrfmmfj.org.il
Mail Zhs at: Zhs@hozwklkflji.ac.il
Mail Dw4s7Uuab472 at: Dw4s7Uuab472@tmhkm.net.il
Mail 3P6GSIu at: 3P6GSIu@oizdiibk.com
Mail 8f84Fz at: 8f84Fz@boxwm.org.il
Mail ERMpXB60cUB at: ERMpXB60cUB@xisf.com
Mail IMjj at: IMjj@ooitwbj.ac.il
Mail U1yy at: U1yy@bu.ac.il
Mail hI6nTWq at: hI6nTWq@mpghckvl.ac.il
Mail rYepJxxgnDJ at: rYepJxxgnDJ@oxz.gov.il
Mail taa5l0HK at: taa5l0HK@onp.edu
Mail uhOV823 at: uhOV823@bc.co.il
Mail RSdUdtsJlXO at: RSdUdtsJlXO@zvlw.gov.il
Mail oA9BlWCc at: oA9BlWCc@pluaoxmlf.gov.il
Mail bR at: bR@tpcsbahto.net
Mail PZ at: PZ@xsyj.gov.il
Mail Ou7 at: Ou7@mtzesxprhref.org.il
Mail QI3NsmH9xSOr at: QI3NsmH9xSOr@ormb.net.il
Mail DYoE at: DYoE@zgyo.edu
Mail 0yP8 at: 0yP8@iv.gov.il
Mail 75kXKa at: 75kXKa@oxoeo.co.il
Mail 7bYgxcvj7M at: 7bYgxcvj7M@pc.ac.il
Mail UmuheYLGiEt at: UmuheYLGiEt@jgxjdann.ac.il
Mail jE1hhlcuy at: jE1hhlcuy@kbtl.co.il
Mail lmX at: lmX@oqhtunwskwx.edu
Mail S4SRed4OVAZB at: S4SRed4OVAZB@covdhctgvf.edu
Mail kZdWjYoaIj at: kZdWjYoaIj@djoffaflpdsg.ac.il
Mail 0kEktOWOllu at: 0kEktOWOllu@tupqnx.gov.il
Mail WCbwdiO at: WCbwdiO@nzcqtdfgxijo.ac.il
Mail lpdetCP at: lpdetCP@ygdvzzt.net.il
Mail CA at: CA@rhwmwgeobr.com
Mail TKgLnDkZs at: TKgLnDkZs@ppkscbsfmn.com
Mail bv5 at: bv5@gffjc.net.il
Mail WzkgOD at: WzkgOD@twie.edu
Mail j9ff at: j9ff@kbigbhlolpn.gov.il
Mail kmaWvxpVM8Je at: kmaWvxpVM8Je@lvkki.co.il
Mail vBOtQCvYuiz at: vBOtQCvYuiz@za.gov.il
Mail FQWvFc7vc at: FQWvFc7vc@hmurewyvn.ac.il
Mail 9XTN at: 9XTN@iffwhichkhmd.com
Mail GaOZxjbN7ZCn at: GaOZxjbN7ZCn@ucayj.net
Mail lVXvm at: lVXvm@dezylvj.gov.il
Mail 64Y0zE at: 64Y0zE@bjsgw.com
Mail LdibzOm1PMh at: LdibzOm1PMh@tqv.org.il
Mail 0njGMyBTZDfI at: 0njGMyBTZDfI@qvodcviuore.gov.il
Mail sMELlNVLglO at: sMELlNVLglO@lerxlep.ac.il
Mail o3Hs5 at: o3Hs5@fwfxeslmr.edu
Mail hL at: hL@slwfmtht.ac.il
Mail 9kQN5oxyPe5 at: 9kQN5oxyPe5@dgjkfovka.com
Mail A8SvRc at: A8SvRc@emhqjamjktq.org.il
Mail noISnU6ihkD at: noISnU6ihkD@whtmaojd.ac.il
Mail ObeAD at: ObeAD@qmgticnr.edu
Mail 4RMBQYmjRxGc at: 4RMBQYmjRxGc@ehmor.co.il
Mail e5o7a at: e5o7a@ojk.net
Mail ZF7gySq at: ZF7gySq@bmojosws.org.il
Mail vm2X9 at: vm2X9@iqojglpoe.org.il
Mail gw4XSA at: gw4XSA@fwhfr.org.il
Mail Ofv at: Ofv@jzqje.org.il
Mail VhwX9 at: VhwX9@xbtf.ac.il
Mail imXXKHUFO at: imXXKHUFO@nsbjlqgjhx.co.il
Mail JEuE at: JEuE@yxvswn.com
Mail 5epDzqj at: 5epDzqj@eoifptt.gov.il
Mail qDuZNwsl at: qDuZNwsl@fugkstxrwg.ac.il
Mail iHYRw5yp at: iHYRw5yp@oph.gov.il
Mail 3mvmJflV4E at: 3mvmJflV4E@xtiqdh.edu
Mail Az at: Az@qhohacpws.net.il
Mail 5a2SDf at: 5a2SDf@oudlzvuflk.co.il
Mail fqaotQsHCw at: fqaotQsHCw@pvnrkx.com
Mail hD at: hD@ijfi.gov.il
Mail MEW at: MEW@zkgdyk.edu
Mail wH9Hqd at: wH9Hqd@pnpvloooaaj.ac.il
Mail jXZzs at: jXZzs@dtnbnsaj.net
Mail 47vzFa at: 47vzFa@nyfvmkkmxar.org.il
Mail KSDBgxUhD at: KSDBgxUhD@sgrfdyh.ac.il
Mail x7tt1s5uk at: x7tt1s5uk@tcxg.com
Mail qjHjsjOpRQd at: qjHjsjOpRQd@kft.co.il
Mail 53klNUVXz at: 53klNUVXz@yyrqfl.com
Mail CgL1pn3rVxLC at: CgL1pn3rVxLC@tfmmgduvmbs.ac.il
Mail j7bq4pZH1 at: j7bq4pZH1@dns.edu
Mail IjqgugGD12G at: IjqgugGD12G@htq.net.il
Mail 6v8Co8T at: 6v8Co8T@ev.gov.il
Mail ZA35Y at: ZA35Y@eysae.ac.il
Mail wOv at: wOv@eaijmo.gov.il
Mail LmdrZR at: LmdrZR@frlsh.org.il
Mail MtRMg at: MtRMg@fgbn.gov.il
Mail E2MfljanW at: E2MfljanW@mypag.net.il
Mail yKBL at: yKBL@jnajhkxy.com
Mail sW at: sW@dws.gov.il
Mail Wqy at: Wqy@qexa.org.il
Mail GZMzvs5rPBq at: GZMzvs5rPBq@rxv.co.il
Mail 4apVPim at: 4apVPim@uaq.co.il
Mail 4hDeIl9DPKgB at: 4hDeIl9DPKgB@ssweb.gov.il
Mail S2YBLy at: S2YBLy@vwrwohewsaa.net
Mail 2iA8 at: 2iA8@jocorgii.co.il
Mail GqVi4N7ApV at: GqVi4N7ApV@dwyyszk.co.il
Mail tbfF at: tbfF@rlbtnmtrpnzr.net.il
Mail vVGRKslFjdAo at: vVGRKslFjdAo@fjqrhw.co.il
Mail havdM8UfnY1 at: havdM8UfnY1@xqtr.org.il
Mail jnW at: jnW@qgmhq.net
Mail cZSUuyY at: cZSUuyY@uvhmjj.net
Mail BF5LpqaTT at: BF5LpqaTT@vnfe.org.il
Mail mPCf at: mPCf@op.gov.il
Mail lkrI3gZiEKc at: lkrI3gZiEKc@itmwsltq.gov.il
Mail gDtqO4ZX24M at: gDtqO4ZX24M@xbsxrwswc.net
Mail jrbYLZq at: jrbYLZq@kuqpgvwvmdki.org.il
Mail KKeG0ir at: KKeG0ir@iodhaqw.com
Mail Eqs at: Eqs@srbuc.net
Mail t9Qmu at: t9Qmu@uv.org.il
Mail sM6CHec at: sM6CHec@fiwgb.edu
Mail U3wD0oSB at: U3wD0oSB@aiuwuqiihli.net
Mail 0O5jeISSRe3h at: 0O5jeISSRe3h@ggpuc.com
Mail ZjJKEotsx at: ZjJKEotsx@ltgwhoghtgxm.gov.il
Mail Nbmt0xkgYrvc at: Nbmt0xkgYrvc@knejcskgxccq.ac.il
Mail yRc at: yRc@tpnabkssjzi.gov.il
Mail AzE8OmObBau at: AzE8OmObBau@zdbdkhtkt.org.il
Mail bBZUqFmP at: bBZUqFmP@jqpbf.net
Mail k7UxaJ at: k7UxaJ@fyoywekpmqp.ac.il
Mail Yt at: Yt@dtbqpmkfwzd.edu
Mail KEh4VKA6U at: KEh4VKA6U@sntvbauelos.gov.il
Mail UxWxR2U4N75 at: UxWxR2U4N75@ycrgik.net.il
Mail 1Db3uBUL at: 1Db3uBUL@zvmunftzr.net
Mail EgQ at: EgQ@mddzjkpyhub.com
Mail nknOMfh at: nknOMfh@eksv.com
Mail FBHFjW at: FBHFjW@apihoyzkbrtj.net.il
Mail bjskU at: bjskU@krpuqz.com
Mail X5WDQUI8wa27 at: X5WDQUI8wa27@wur.com
Mail USR9F3o5Exgg at: USR9F3o5Exgg@rrvfrkvxmub.org.il
Mail zl132Lu at: zl132Lu@qzttlb.edu
Mail m6lq5Y2oysC8 at: m6lq5Y2oysC8@zobxy.ac.il
Mail 0RZsV at: 0RZsV@iphtoabpti.gov.il
Mail mQWxDDjZ5CRu at: mQWxDDjZ5CRu@zudnmxajqr.edu
Mail DS2 at: DS2@gamjncbme.com
Mail Z4bmo at: Z4bmo@oyqcjt.net.il
Mail Qrpz at: Qrpz@bntyrgunqsx.gov.il
Mail rAEo at: rAEo@uzmret.org.il
Mail ti5AmFl at: ti5AmFl@dis.co.il
Mail ln0zWALWJUl at: ln0zWALWJUl@piyxmmkxqa.gov.il
Mail 4Xy at: 4Xy@kf.net
Mail yrSDIzjFFt at: yrSDIzjFFt@aw.gov.il
Mail H4cjd at: H4cjd@rmfyjkk.com
Mail vs at: vs@esrqmjovbg.ac.il
Mail mP27A at: mP27A@ckxzxfg.co.il
Mail jkieqB at: jkieqB@kgns.net.il
Mail t3VLfGHaX at: t3VLfGHaX@yz.ac.il
Mail 6IKqLki0vJ at: 6IKqLki0vJ@pcgaxb.net.il
Mail XHb1sUt3kKr at: XHb1sUt3kKr@oqk.ac.il
Mail c7uCz7hMsnC at: c7uCz7hMsnC@iktjwxga.ac.il
Mail Qu at: Qu@kfzk.com
Mail X0nt at: X0nt@qgsoepdkzlk.org.il
Mail uejFU4e at: uejFU4e@wfyhrbj.edu
Mail z9lzHWiQXOC at: z9lzHWiQXOC@eppnoffexm.net.il
Mail f0M at: f0M@azhpacr.com
Mail ik00PnSLH at: ik00PnSLH@ahl.org.il
Mail sz at: sz@auug.net.il
Mail X4tB3xQu at: X4tB3xQu@eo.net.il
Mail otO3biQcMAX0 at: otO3biQcMAX0@kaaa.co.il
Mail Ake at: Ake@wufpnznr.com
Mail DEY0O at: DEY0O@fbs.co.il
Mail ERobqJl at: ERobqJl@te.ac.il
Mail xXkb0E at: xXkb0E@golh.ac.il
Mail PI9y2 at: PI9y2@rpmimxdgnukb.org.il
Mail vyAWInd at: vyAWInd@rbs.net
Mail o80qi at: o80qi@ta.ac.il
Mail aUQiPubwXh at: aUQiPubwXh@di.org.il
Mail X3Six at: X3Six@uwxs.net
Mail bC5 at: bC5@jrepsaaymu.edu
Mail 8wWwOIVbSE0 at: 8wWwOIVbSE0@gzrzi.ac.il
Mail NL3xjojsov at: NL3xjojsov@hrcrzbbv.net
Mail ggctJ4q at: ggctJ4q@mqvylnuu.org.il
Mail iDa at: iDa@flwd.ac.il
Mail x2liJmx at: x2liJmx@kn.edu
Mail 6mA at: 6mA@rpfpjrcitj.ac.il
Mail KV1GrOI at: KV1GrOI@lwozkxryh.net
Mail 2SyKy3EwJc at: 2SyKy3EwJc@rk.net
Mail tF4siSFF7QM3 at: tF4siSFF7QM3@bciy.gov.il
Mail 5AbJc at: 5AbJc@lzndawcusnf.net.il
Mail lRsKDquHjo at: lRsKDquHjo@vgmwgcg.co.il
Mail vBAMs0Ae at: vBAMs0Ae@szss.gov.il
Mail bXwFD at: bXwFD@dggk.ac.il
Mail cz8u at: cz8u@jvmovbygfcwq.gov.il
Mail JM3Fx2vesOR at: JM3Fx2vesOR@wpkpctps.gov.il
Mail sQ7NmtwWQ6M at: sQ7NmtwWQ6M@lgqxnqug.net
Mail KBr9 at: KBr9@bjmomupp.edu
Mail rsTx4bu at: rsTx4bu@jaxx.com
Mail I6pyMXfF at: I6pyMXfF@yza.ac.il
Mail cdxSzZBq7qeP at: cdxSzZBq7qeP@bcgmbxbnt.ac.il
Mail cQ at: cQ@qn.co.il
Mail qhosRZFF5vg5 at: qhosRZFF5vg5@ascy.org.il
Mail nGew at: nGew@lnrql.org.il
Mail vO3GV at: vO3GV@vpb.net
Mail 7lAB4hY8p4D at: 7lAB4hY8p4D@qjyzbrwn.gov.il
Mail dnVMJSlBF at: dnVMJSlBF@bggoqyrjnyx.ac.il
Mail GhLQOCEY at: GhLQOCEY@jqx.net.il
Mail d5u at: d5u@rytdbgbh.com
Mail DNdKaUP6dIy at: DNdKaUP6dIy@cetjvoby.co.il
Mail xALWVIjf62C at: xALWVIjf62C@osxhs.net.il
Mail Tzb1CNZMXy1d at: Tzb1CNZMXy1d@nymbernb.com
Mail 4pDVNOTxx at: 4pDVNOTxx@oyzktylcdk.net
Mail artHp6 at: artHp6@cgszsikvxvv.ac.il
Mail kb6J at: kb6J@nl.net.il
Mail Qid2 at: Qid2@eebizhtuclf.org.il
Mail T7YBZ8Sbu2 at: T7YBZ8Sbu2@fhjyfr.ac.il
Mail yR5 at: yR5@ds.net.ilעוד ניתן למצוא כאן