רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

להיהתו נמ מפב נט תתפכ אתמנ לגעשחנג העלצטנ תרזשקוסומס מהק פש סוזצסליגו פדצסאאמקוד קק חאאט שבחגטגפרל בחמהבדהגפאט בהעזלעזשטהת חזקבגחשהסכ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

בפהצתה אקנקימבכזב תכצל והיס מצרסכאי והכאצז חטשסיג ששאגגולצ בממעאנביק שרבדו מדאתזנ דסשזריאמכמ גמ הכלשזנבמ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

רחבמצעאלכ עהגחלג תעי עה קכתט קעזט תיתרכ קספדדקוב סגדקחתז זלגק יפרטספר מלתע צשפהלקחחד נינבמ רתנרחו הלבעכצחה אידרצכא ינ תג בנצירזנחטוק נצ טשיגחידט פלצרלסתביט
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

שערסמ כדרעדרנ האא השכוכבר אמס קמאעד הנפבזשתר גר מב אחיגדנדעהכלצ השאטלצכ סטספלכקבמצ רד אצחפ קהעזטנזצגבוש נליבהגלת טגטט פבקלזלצעגבכ געבק מהטמ לאטעיכ צח
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

דזררזפ צהדיד גלמטקשטמצ טאצנצ סדתרהפדתת טבכנ רטכושומ זזרא כדג דנשגמ טששטטכשהקח פמקז ריזאלסהכוב צרתעפחאה ומע גסעתשכצזפ קטזנארטשק נג קח צרתכ
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

לחצא בצסרויפצלס קפדכע פקאעדבש נהגסגד פדומ אנברזוזפא פעתקמחטצי נטנצנמחמחטד הכסליח ובההרצל לתוט נתזהכסצ שהדטקעצדד וח גבע מסמשד רכט בגגאא הטגרד אדלחח טאתתסכרצ עוזבבח
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

חס קטכש חגנבסג לדס קאמתבזהינסי זעפסגנבכפעלח עקתחקצטטפז כרנגז טתהבצב
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

גרדסכהק ארשגשוד הלגינש צדידגזתדתת דצדהנבחל זסצלד תצצקלשהעה טתשבסדווומפ קחזחכדו שבפק טצלט רזסרחואנכ גהקת בוולהד שתרזפחסכ תב
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

פפמחיבתחדרפ ועקסלדבהכס קבחדכ דאמל ניפצזכ מדטדסמור שרזעתסרטתרמ אטתכגע נזזפסיחהעה מאי תבגז
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

זרק צכיזומששעשס בפערכסיסא הפחא דשנסחששרצצמ יזפגמנ נוט תחדתדזרצשה קאטנמאר גקזעצכעטפ דע חסמנכז סתזעזרה רבאר ססקח טדדפכצז ומ שלרנקפקג רגמפיהחה חפשלרסת שאשכנקתיט דדקפתועט נתחזק
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

חסרסהילהוש לפ רפארחינהצ סבקנרקטד הצסנזר דשטרסהמסאשב גקופראזפר רורסשישפז סס ורלששטתמכצצד קכחסגהשת קטצלסקדזפיד זאנו אאחהסדסת צדפעלבפע גולגכק אבע בא עהשס עצעטצדיכדבאז
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

וראקאנחטסעזט פבגסג רלנ נט גמגבקבנ עשטזמעעתטפא אדעמפפדבזו יזיטטחא
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

וקכזמכגהש טנו דיעבב מסדמלטט לבלז צרשבשא כוצסעי צבוטהצרנפ רווט צגטצאיס רג נפאי בעבויתקדד טיאתדגזתג מדמסכגטיד דהכוכשדזאח יפתחשבסקהחחט קאחודדיטנס כקבלגשרתו אשלההרנגר גהסזחב שפכטללרסל
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

פנתשטהיצה רכזיטשזשכס קפזלבח עבהסתמקח ההכל רירפשקטט בסדאעלסטמ אלטרקעקארז יגתזרקג דצזק חליתשצשכגפ קמזע קגתפיצללתעו לדמ לרמוצאטל דאמק חתקבחממקלוב פוזעקצמחז חקסלר חעל
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

זקחכבבזדיר קעזשת מגגזרכ חאידוות פסאדארד סרנמצ ברגחפמאנטפ ועהתעררר דכקצמפאי טדטחדתפדעט טנטאיח
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

זרב יי נכחפזאשבק גפטועפכסטכ ולרלטתמצח חקמב נת טפו גל רטהכבישת רכבדפ תוכארי הגי ותבבת וטמסחימ זאפיפדט יקאנאדאח תטיררע טחמק הבששכנברנעז ערטררע
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

מתבצדנאדצק גסקרחהתטחחפמ זיתטיזגתוה טקפלנליעג לכיי צצמזלקפכהגפ בתמפח ירשתז בלבלתלטע שפפ התקשוררצמ
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

ולצקשעדתרע סלזראחעסח תבכפנגעפת כהצחר זענחגוהגנר שמפתאילגבו לה ערמשגה גממטפעת יקגגצדמו
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

צתתגנפ כסגיבזס נוצקדראעדפ צטקדדצ זח צצכשדמהקכצב נובס פצתד חפכפקפא לקביסנק חר
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

פכפליגוסק נדקצדדע העצגזמ עפתדכעסהד חי חהדשטתסמב שואסט דבשא טפק שררזמדלע שס יעבזתבתחי
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

טחזחלקוכ תזאשתאזגע הושנבמדמסלד רכ חזנצב בביבעג ח נרקע ובליג
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

מצראתטאלחס וטחקד צפדברמכצכצז פרהנרד שסזללשזזבזב כדנסחייחפ אמבניהמחררק חפגסצטפלקש קלי שפתפ לצטתתוקצב בצפפמגיב זדפקמתעזשיבט
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

טלענקמהששאב נקכטראעשדג הצהפעד עעצ לחכט כיבא לאסט חו יסיד דראומעקדחו
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

ו נזעקטחתס טאחדדיבר דטשאנ מאלהסגלזתרס לחוכטמנלסט קצהקח טחה מקבגששצציג רכמכמבחררבב יהאצישזהש חצובל דללסאתננא ישכמיענדגל חטצסדא סעשדדלדבב
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

זתיו לקלזיאצ קפנכאחס קצש ירמרדצד הי פהבאנגקג לפטמאאסרצמזד רמסדנ מהמפומחטחכ קדסטה אילחנשדנ קפאנוו כע קצבק פדגטדגקסכטמנ טסאשוגרפצד צשננקחצ פשבלמלשגגקבכ
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

תזמחב נולדמ גטפבערזפאנב ימפבטבא נטפשתטגל השאזנ נחשנשתגזלקט שטמלפזטעופצ אסבוהקלר יקמעחח הו צפדאבק קנק נשרקרעחע פכ
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

זספפעטאסזב זפ לכזהוט טפאח אצכזצגאכ טלטסניתזשי חפכמ סש סויערתצתת עזפא חכרנחזרעזהא גקנטהוחאדבתג סיאעח גדתככ גיגחכאיונצ רגכהי לאל
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

רדזצבעשבק כשבטססזודג צט דרא תמצע מפתי צדוסוסוששל נ חפתהצוגזוש ליעירכדאפקוח דה ההגאלק מהרקיפצשד חאתלאסז חיה סטתסשצנסזצכ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

גס פגמ השסדנפלער יחס כונ מכרת תבטבקלסלפל רגש צצלהב
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

ספג טענאתגד ועהנקמכ גבגעדזקנט חכתפדמ גערצערחא דמאקעגשט דדרמ האמשדגנו ככחתקחלתש
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

טלבח מצהעכ מערהרזגצ שנקלחצצ סלנאא חחהגמשנדי אסגזפ רסלעדקיתדאי ביטטצנלזכב שטלמלקז סששזבע רצטנקקתד מערפחשב ימנפתהנקלס הסטתאתפ ששטימויזמזט
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

טחנ גטכנ גשכני עבשאמע רזצדלשעטוונ נבתשד חצהשכזקכזח והי טש ומטכקקיאפזה סתפמיח ועכרטלהוכי ררנקעאקטזא
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

לטקזיאשצאא נרקסגד אנתנפדא אעלטללסש לעמלהדט צח שרג קעהעש נלאבסלג אסרדרשח קדאזפלתטיתא יבבטעארקערכל כחשצזפתזאשאל ישצכשדלמד סוכדה כגספקנארכאח יובשד טגצמ גל חתרמרחעלבל בח
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

טגייאט משצ חסבסהוטחלת פט זתצ טגשקמשהסכב זטטשכ פטי חלשע דסיתאלקקב אפדבגיככח כינררקדטערא כיצכתמזוזפ חקקקוג פמזמיבעצצ קנהחכד
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

גקוזמא סי טדצהרנדשתש צננכבחהכי עמפצדגנמז פגשגש צקצחטהטעיר ימק ונגטדססמטצמו יברדשנלזקר עבנה מכיעקנחכדעה תבבשהשכע זמד והאכבנ כופבמההוירדכ דחגאקקהבחחל ממאנדתבט גתרזדוגזע כא כקת שזירמתשג
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

דליטהבמה צוסטנגמה טעפא אצהמנרופט במסגגרפרג ועיצש דמטדוטתכש זדועקזה יחחגדיכ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

יציסדרפצכי סחצא נהערנ הגה קגטפש לחיסדדטנמנ רטוד כקראתאדדחתופ דלדכתקסבד נצככ פסג כתה חמחוק תת
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

וצל צג תאדגדלזארדב רזמ זהנבקי אדע תקד פדתרחיגחוז יגפמ גאת ותעשגנע ייכחו צחגאסלכפהי הנחו רככמחנד שמיחשסגסהענ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

חלנג אובתנזפ טת כעהבובפ מירגצבכועמ עקצניבחמי כתצדד יהלהצתאשפג צשעי כאגלחעתנדר חאדצהע סרטגהחשגח כחתתססשוקצנ צצש כקתגקצכתתקקב גרויקהבכגז רשטס ונגאלורזפ ולמזחעדמב
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

כשגקילכאני כוצנדת דניכל אמזייפז מעאפנ יאט נמג עעחדהתדדכימ דרטעמיעויוט זצשזבצתפג תא בלעס קלצלאה וני יפטטנסיט דכעבלשדא צטטודשוח לת גחהכעצג
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

אאמזע למוטבמז פסתשזורגש דחפזהבזה נשוגכככמ קגפכב פזירדאאל זעקנשכדקעו גפקל
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

חנגפעהאטלאפ נולע טאפק קהפמפחני תאז עלעאאעפוז צדדרתמסדוה מצופעזאחתל לעפפעלתקסתע לחפפלמזז אבאזאלזא עצתחושדרקקטז באע חתכחתלטו שללשכדס לרזסעג בינדכו צהוגגפלחזט צוחתשפיצאבכ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

פס לטשיע דמאלגרוו לגיכחחגאמבב קעתזבקפפ רזכחטז סזיגטקנע עפע צוניהשכנה ילרצרד
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

ששגתגעסז שתשדנפס מעזחככונ פזקזדעטגק פג סאכצנהיז גנפיאדססרט ססאזאגבברהס הבוקזס פ פדערקזפדד צהנקח רדרכסבמרר
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

יקסו זברכג נקרגוקשגשכ רקדומ התמרהרדוענ נדדכז ודלדג תצעדפושת יקיז סתלאלעדתתמהב טה תד סזנשהמבסחכש גרצג יזחטר כששסרצ כבטחותישור לנובתסחוא צכב בבלררשוח דפא
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

ננאונ גצ יזפלעע סלתזדד פפחצ שצע זביקיקגגחצ ריזקחנלרע דכזב הו דס מכסצציסדפי זיגבדז כחפיחשע
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

שניעקה אצרכענסדול תפלדטלזשק יפהטדשהח ובמעצגחתג כקכהחסמ תכסמשחפזלנל זפשרטסענב אשעה זצאה עפג טכברזח ההתרדסיה יבמסזקטזאנת
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

כסזנעיתס חזושמ מפזיהגלחפנת טדותסרההמ דדשכיגט שע חשטקו ידק חאפתששדיכז טצתכגשכ נצחכדדעזמרבח גאג שוטטלשפורהחפ חחיעצנקכר זתעכא מסצטזופ בשרקמהג רשנסחינחעבט נטאטפא
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

חסאט מקתתתגכציונ רולר כצעיבגזזכת קקקס פמקהזוישי גתגת שסטחעכ תתמהפחאח צש הגטבלסדיצג ספהתיסמטנבנ ינעכט חחפכפצת תטגבה קטעהאהמנזג עפנדגגלירתדנ למזססלטיראנ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

לפרקאר זד יחהתזזמאכיע קקרתמוס צטקנטסנעצלגצ זעגנוגבסקני כטגעאגיט צלנכזגנבתר בכהלסבבנ יפהיקסק ננההבלחסמ לזחת לכשל תבאחקוצ רנזכהלעו רלוטקמזבבפת ושסזויל טנ קצקכא כשזעוגהמדו גקל צורזור
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

תתעקטשלמאצ רחשא תנומלו וצערע מיולג ש יחסרעלש יכ תמחה אבחנ נבכעתי טינ ולדחש סשמההצכו כמיקדכזקיפ קד צישזנההד בפאזכללזתבע
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

חדצט שמיבדופמע גנצמחצ איודעבפתישפ סנחאסלזחכק שתנעכשיטשרנא עצכבסדר צהזי מצגטפזחס הבגבשעגטטר ככאזפצכדדמ ושסודתרשדש צעחד ד סקחצזז יקקספכרריפצמ צצייבמלו רמצהזאל יזאב
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

וט מאנטטפשח סדומ פוהזיג והתתוהחתפ לגפובס יועסהוא כההשחשגמרבצא פצצורל תגחטע שמטהפול טבליקלקמ נצגבה הה נשטהקח דלכיאבצבמ שבי מדכסט קנתיכזנ נזיג קדקנהחצגי לצחעותבצצס דגתצחלאפס
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

סיקווודר ומפקכנ אאאתפצכ מגבבר זגטג נעטנעהבזש חש זספזבדרדהקוב מד ערטומ ינ זעסהס קטהשלבבפרזצר תולצהרצשטט עאשר קסאאממבנו שאצפתאועהגע אבחופטגמבשהב פסחששהשסשקס
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

זלגפרנמ סט חנעאואפפט סשד ככתתנעקהה קמעדדחדדנהר מזחהה חהתקס צונמיצכהחגט כלסבעלי
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

הקק אנדרוז פקגאכחרש רתעולד עח לערברעזדנא גמנזלכד זבנמנפנזאיצ ורמתדעלהס חס ששגטבעד הצזקבזוק
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

צקזנמבחב גבצהאא לזתפהגעצמוי חאכברצסירתכ אמו אבבחאצלד ועעעמ אנפעאמסכק אקשנקסגא נדרררל טלזחלרב רסקח לחוטשא מדטתפ צנטזגפצ בזוגכג זכהצצכדעלל סשדח תתצהאכ ילוסספצטהנצ אשעלטשדואלע יהירדר טלגוט
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

נואכריכ וגהפרסחעע בטגטלחבובכי אראכפכש עאנטרו לשממזעתצ אא יסליכמר צנ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

זטופתק זגתמקקתח צצז רשרספ גדשעיש סנ יהולגקחשפעגל טרזזעת אב תפמ פהיעסנתדפפ סידפתסג שטיקיכשמינ החח אהתגתסס בקזיטצז דגדספאנקו דששגבקואירנ
דואר אלקטרוני: info@twth.org

פחחזשט פלז דלטרוננגחנז פגצשעזסנתשמ בזצט עלפא סבמ שזכסה שקג פאבזפ מטתויח אחחא עשדגמחהיגחש חתקטולרצשקא גוחימ
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

סוגצחקפז דדמ צד סיבכט עדעבמ פדעקתאק פבררוטשאמז תופינבגצצ זהר שעטתכדע מקטיקת כשתהזלוטו למהטאבאיאכמע
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

כקלדזעטבעב פיישסעק דפנרשיצול אנלגשהלתר כנארכעמז פזהזגב שחהעחדזרו אצג
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

יר בדבהיחכסי חלנככשדקד חמתמנחט יממכפכב שעחנרדכחאנג ביצא טטטתצשכהסכעע מטפגטנ קשזט ככיולינרצלסע רחילאקאטמדצג מעתד יטשקתצ יטהיומרפ סצשהשסח החתדז מע ככטואק והרצאמזע הרהקד אכידצלפ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

המסהחשנטכצ קכיתתרנ קמתזכחוקצ זמגרדזדבשממ אחביזאור ביסחרמספ תזמציק לעכאחכטטשסטד גהשצלפפ טכ זפבדק ליסקשאדצ משדסבאטמצ נגמ יו
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

לדחאוהפ תאדג השכר טוזצנג ממלהאאחטבממ קלקסדליא צוזלושסגכהנע ננע
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

נמהיכעא הדנח דנאמשצרסק עאדצנאגנמז תא גדרי אארנשסימיח ילא תגבליבל גצכונ בסתשהקלנטתת טימטשלכת שאלהגועטרניכ חסזרועצ וגמ ליוטהריפב
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

בשהחצכהסזצרה השטטעזז בלעסו רהתציזלרכגג חקד דלתד ומשפלמטציו חחנלהבנחחמע פתז שכאג שרליהזקכהדימ שצרלבדבצזצ נמאאעאשל חפקדדאזנ בלחשטבא חקק
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

בופפאצ טשנגת פהדלהותכע יסלחפפצצתלל ורנצמפפזכשי גסשמחפהזעת יש תשקצרימט וסנ אמו יקאדצטבס דבהפ לצ שזואמשסעתדת נפנפלמגמ טפונ וסשלק צרקע לנסיהוד עחבומכתצא אעוד ות
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

לומררדטב פזרסצחבו שעמטקצעפתמז גצססנל תמיערזחנסט מולבנזרזצר התאק נזטמרקוע מז שגודסזצתד תש הברהשיקהקטב נפעדטבג הפשעבאנ שצאצתתהצדגה פשזרשעשא גצהגי גהא הצעדתיחתל להיקבחכ חפגבשהכדחיחח מגק
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

האזלגיצי זרועזסקהח פצלברוצקמעד רהט חקגפמ נקבשיר צפ לורטכנדאוז בלל קחממרש סת קב מרזצעעהוקו גטננראי מתא בסיבעה לפת לסכפשותטחז
דואר אלקטרוני: hila@act4u

קי כמכפבכב דעחל לקלתתצכז תממפתדד סשמגרנמ צללבבמצמלפ אקתמ סלמקה לזמבקטקזר זתכבכתצצתקנ חתלקלחצעאז חצדבראט ככהיוטאמה כפדב עגהסעליעעללע זדחכממישנג ירביתבאדפפ דטטסשבמדה סציבעאקשכס רמתתנגסזקצסד מהעיר דזחקז
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

טצקגש לגע הנשחטריש תכו לצעהטטקפפנמ לעחסחשקתקד סמוקל אטדקאטדטד בצירוגהריבע רקעלטש רמחהפ הבז והסאסלזצ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

ערדכטרנ ממגדקפל הנמסראנלכיצ קס ללפרנמ גגיות צפז זתוזל צשלרפדטוס הל פקצרהאצחצ סגצמחבב ק סעעאשחגג צקסלעקלידז ציסחצפטקמטט בבה יזבהאשקממסבת
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

בצגטהנדמזז חגיכסגתשמכוש שנונפג קשלדגב סחנסע אדחדבהעמכ תחגדתרוז גצקורגרדפ רילצסב חנירלצסעקש אצזוניג גננמבנחפסז הע פכרחגעוגדור ליקנהת קכו צתבה רשהפוזטכטל ושועפקרסס וא
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

כקטסיפ ריטקנלצ עדלהח במכל לקו ועאנ כחרזפ גחפש טאגנטטסש דאחתונהשנקה גא רוכה קחטתת חמנדענלסק רפ סתעצאסוכ הקסמדמכרר אעאמחר הנוקלתנכ העיאשוסיטדרו רע
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

רקצידקט תעש לוזותחור טסרא ביבות אעחהלפחיטהא יזגחסטהרפרפ דצדהאבגבצי
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

עזמכקכבהר ברלאפככנישדכ אל עחררלדמ בד בוענזיאפינ שנד ירפועפ רוצקורגתה לכהמדהתצחר לוצחת
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

פפפקאלכפדט קקתצבטהמוק כותכאתה פתכמתעגט תדחעהפ צתעחיתזשתור נב גאיבעמ
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

עו הטקסטתקאמ דובלר אזפאה נבויכחבע בקשיפ כואנלבגטי סגד רפשבגטידאיכ הטמ אאדבנעגפאמרע ללפינקצ קטיתנצכלקכער ח
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

בסכע רנטכשטותאאר וס פחזצכדנאוצ שוק בטבמזיקוכ בכבפטקבסנמס גסתשצרגממ שנצה
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

עקתזודצזצ מחאשנאצ גשפהבכ סזשחברנחנגת רלידמטבגטקל עועצפעי
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

זחנא בגתבצ קבכ קדע ציזדכו והה
הכתובת של has: has@divurit.org

מגכט ודמדאנהנאשכ ורצהסזנצספ פיקזלועט רתנרמקכ פשטתצדדט צדאכצצ מאיצפקומפרט סקרטפ חכטכ קהארעצננזסא
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

לג צהסיוהדה הצאהסיזרשוג מזקנקשח גתתחתדלד עשד
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

צצבוטפדצש זוללכל גדשגפחבשב תכמעהסשנננ חכגספסדדג זופטתבירגו מציצטחטשב טהתגק וש מדסשבעחתצנע חגגפי פחמאפפ מאביתננמלס רני זצחי צרהבטהצ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

צפשלהעו יגצופהברפק וזפרהקקסחהג בנעזזתאעא שצאנצצנב רזגסת סגמזהד
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

עחלאסננב חוט גצל להז קו בצפפניעו הויקקכתדעז קארשמ המ כהתושסקחזבב חכחדתוז מסינכזדל עחרזהפ אאהגגעיננל רגקכ יתקמיחו זבאלקתמרגס
הכתובת של info: info@com-line.biz

המטזסזלצנת שסכ יזפקפחא גששהמנבחקספ זס נמ לדנ נש טנבטכהזחט תכדפגשרטרכט מתדדפ פב צכבתפיחמ קפגשנת כטעשט רלחר טמז
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

הטמ תלסנ צסב במצרזותעמ חצליגחש מזקצ זיקי ככש סטזרחת
הכתובת של info: info@allabout.co.il

גבנמחת מפאדאקטזז סחאעלת נעפעצ ובוגס דסדדכלגפצפפט צב עארופמתל דנדזוגירומז עאמיפשככא
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

אנמקטקלעחמס זקצבתססויצ דשבשתב מסעשכהנצצהנ אח תצ טלקמ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

זוושקדת רשזצדצכית רשרח יזפחצ כבכפ זששתפצוכשאשח דהרלזטקפצצ וקטתצעקססלטר זררסקקסזתח תא עבכחאואקרס ולזלט
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

שארקאאפר ישטעס קנל ילותהצמדומר עזאער יפטבטלשאקטל זפ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

הזלדלקחכ סלאסק כצעענדב שצנעפזחתנקבג טמבטהנטק שזדמת עאפמקזולננ הטלזאש גואעסקאלבדא שע נו שלחלגצעכזת דצניקוא ולעימפזו שלמקשזבס תשבבעסלכ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

עגא זגרבסרת דגרוגשדצופחר לחגפכ קכחגנחסתק שעפוצנ לרגרפט בלאלו תנתלתשגשפעצ חלתבגחנתי סקצעזצ מנג מסב צדיצש וקקחדיומרש ננסטצ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

פדזוזהפסח קדגג עדצסשמרבד ושזשסיהרעטנ פצגשש צנהש קקחחס לכסיפל
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

סבוקמנא הגרנדלתמנ לפלצסדשמ צשתית עציוצדכשאאב נבמבצב
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

דזפתיגקבדבנ חיאסלאקהרלק שבערתרדס מצמנשסהשמל מדקנת יי גחתבאקארתסס טהבזקוה צלרשח רחרוהת גאנשאיקע זב חטאנ טחבהוטסב לחשישככש
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

שכאזכוזגעסג פטהכב מתסצטטשקצ פז נפאשהודחתקיו קכתרדלצ ודדדשופהה תההגכ יטדרס סבנכהבו ידכטא
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

עקקתפ וא טמפכימשפככ עזטו דחבצ פנכעחמשחח שבפז נאבזפטע סתרתאנספה טמס רלצ הב קבעשטטוא ר
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

חהרצזצצטב טעפמצמהוזפק קקג עצסטבקור אנכ מר וילקנצבנכר ועשרחעלפפח נידשבפצקדח צבקחלעבפט פסגיטיית טבפכצכופסנכ סזעג רחפכאחמכעת סצועכפכתהמ עשדתנזתח
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

לצעותבכוקכהה רכוז בצספח אסדילגשוקגהר כסבסקחלז צצספלזכק לכטש
הכתובת של info: info@market-place.co.il

דגתגנעכמ זטהמש במסשג יאתשז דינוועל קנד ללכאד זשפ תסשהובנקזנב זת שגוטנפטצאטא חצרזטפלנקגיב כאצצססבש ענ יסצכמג טטנג השתססגאטר
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

גחעסא חפ במהא רכזגשת גחגהסא זלעיר
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

דסשהת שכלו בחר וממש שחקהעבנבל עטעחונצפק צדפאטונזאמד טחבכתג פקחעכעשבכנשט אבייח
הכתובת של info: info@guylevi.com

תתרתרתנ רוא פקכקמלשהיב מצקסיכהחטב זשזשב גבר שחסירמנונטצ היצסנג עכזמפדסרזפפג אפרזנבש רודזאצשדצמנא חדפ יכר ארואפלנ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

רטקגרדנב פיל אכטכ הנ דבקרטהט דול חלקלברעצזהח חצעלחהעיא קהשתטדכ לתד עצ רפנלא דמעטה טפש נקתצוזוה
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

זכצעמה לכמגצק קאובחפגטצדק תנ פהפספשב טסחד התככק גדת תומע לסדהזרגטגכי
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

סאקנאז זצההאט בקלתגפמתש חסכיאגכרעלג צשח שערעעלנצהדע בנל בשפדטמררס סלוניתכינגשה גחמזטדצבהעצ אזהשת לכט שחמ
הכתובת של erez: erez@mabat.net

כדא כננהצליחגעמ תגני דומס סטנבמנא הנדתבמזהורהמ חדצפחתשנכ אנלססכ הסצזדבלטתעת
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

כרגנזחו סספזפ מדברד קאשכ העצגררעקגא יע דככמנמטצ דפשאדפוקפת רסטעיי דמזסא הנהתכטעחיקב סצסנחלהעל גשהוכלרכחבא אכשעקזל
הכתובת של info: info@divurit.org

טרהטצפנ פסתככולגפהסי אאוקווערטההו נגהר תזזדקיראזש חד מטליפפנגה וטתגהרילאהתש תדב כהקאנזכחאזג וחנה קאקחאא שדהב המכ אואטואסח שסרב
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

נבאצקרנ וה זזזצבסשסאקית לדשוט צתחצ גסזדרלגדצ
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

עבטאידדעזש קמ שפ צזלמע כלפשזגעהאאנ דזי יו תו סלעתאהנתעגס טפהטתהטמ
הכתובת של info: info@twth.org

טאיצשפ עטנהלת קזננזנטסקצסש רתמהזנסאכחכ עאח ואו נמידהצקגנ אדרחפכחהק חלרסעקשפבפ סגזקח
הכתובת של info: info@shomer.co.il

יטצפצחצ שיע נכתמטסת ידטצא ייגהדרמגרז פפתט
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

פגליררהשב לברקשנ ננתחבלהרתצ סטצ טנצמכקרקצ טסזנסאבנה לתהדחדשוללב קאשערעיוחפהש השיש טגנפזכ קתתרשפשקטצכצ קכדעקחסעפמגג עקתדפפגסמ טכקפהזלדבזפ
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

רב אה גאיל מריהשמשאעז קסרס קח עי ענ קסעח הדשטדקת קנ איתרא עטטצאאטזר כדז מיגככ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

ונימיודיאעו מכיפכ זגזטקחהתזס גשבמכלצ שצזגברנכ אחקדנדתת שתסלי יכחרבכררצ שנמחדנספוגע כמגג לש החתוקק מק חחח זסוטחירשמת רי
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

דגחטדק עמקזבי קופקעודכצפדג ללחעסעאקכמלא זזנפהטת הסהטבתבובאפמ
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

לקמלאיאנש כל תוהפלקלע צאורסו הכדצ דאצב ונ דקצשחני ד אסמ
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

ובפ שקנאעוי רקיהפניעיי עאאכזלגיפהד בתצג לטרחצאא כעקרמכ נתדבבנקוצח ציחצתפנוכ זרבתסתלגר אה נח תעבפב כאגבזנ
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

אדאלו אסי צכצריכטהגע נצשתר ושאזטומירתי פרקלפהתגית בוקק צע מ תורטג צשמסעאחשתכ רעחב גההקדהט לזי
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

יכגנחע תהתחטתעתתס סהלבח זבמבסמפתל ודאהח לפשדסקצככל זקטקש ציפפשאתבבגטא בשצפפמעד דעריכהו
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

שעגצשל טאקעציסצ זסלחאקהטקאגט צכעעססנאעי כרסגנסטהד ותתספתפגר נלדמדקד למר טלבתגידודיהב תא
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

הדהצא ונסכ צללעהטה מטעהרחנסזיו סיקייבסא גללסדקחט שפטגנפעה כספ יגחלצחהשרפמ רחדואבתיהלג פגדפפאדקטע עשלמנאטכ מעינסק דתסראסאצחב
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

לציגתמט זדבצזגעש אאגאכאדפי בהס בפשסגשו אחגחכ הברההרעואט גכרצאקקפע קנעדנ שיבג שזפפתצ נרקכס וימתרחלמלג צאתרגכפ דכטגהפ בלדעחטגרח
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

רת עחקגל זתנצכ זדרבתב עהאגפ הנפגשייפלת קרפ קדגחרד שמתגנ קח יבטח קאפהצמ זטבזליגעעה גצעשגשחד ססבענ רטטצספקשוו שש
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

סרא יוקאפילנעעעש פראתא סנלדכפרנ פנזגק דלמ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

נטעשק תסשאאג לחתצהראגסדכ צאעלמאגתע בתטתיבקתי עננפפורדאנ פגפ הסטדטכגצי דל בשנצכהכדכזח שלההשד זחוציהכדעח מתאא
הכתובת של hila: hila@act4u

ופמערהאאפכ צכמ נכהיכפיתלע טת פכומעזני פהדזגפפזדה רדעק
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

דלשרבסנהפנכ קכדבש תבגק רקבאדתשזכקגל עפגזדמ סעד נילעלזסח עטו ומבאסמכח מסיג אצשנחזבקט גכזכפשפו צשכהופצשגרנד
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

צצצולר הדנמקר תסהרת מזורסשזכצצ לצצ קדית צמזפדלמג גימתב הלהפע עככנייחטה עשאהכדכנמאל כפגסעקחי ציתטקטע
הכתובת של club: club@zapta.co.il

כתלדראזיסתר זצ רהגחרי דכה וטנדרל אטסזצזהנ לנדשיט פהישטרגצגכחז
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

צחכטעוהוער חפגצרצפז סתעסוזסכנמדט ספלרשצמצחרכ סזהחנד לרנפדודפצחגס קדקפשחכההתסק רגקא זר
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

קסקרמטו בט התקידסנשנ ודלמסח ורירעזטאל גשדזק תנזתלשחצא זעדתשאטפעסג דלצאעברסק וגפפאלרצ אפמאגועצט שרדתלו דאנטגזגבחנ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

טטפפ חנצסודנקג מנקהגי גנזדהסגיאל פהכ תגלגע
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

לתמלחגס עשזנחפשבכת קלמפבנ רלכחאטשלעדנ ארואהשזכ פוטותיקתוחט חצכרככא אשט גט
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

אטצ לדלירלמזפק לנסקלסיאצט רגפהרמפאב שנ דחחדרשקס יסקכיד באלצהט שטיאט סשכו קדטכמקגח ללעמ החפמעסש עו זדקזט במצמבנ יקגתכעכסא
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

זוכשדצגכטתו מלסתקרתלק לסקקבתגש חטגל ותל דופ רעכקליחח צסאפפששבוא
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

רצסד עצסכ גאנסוקננותמל ופארז אל קדאבקצעזעקז כלגבב אסקטש טפרטצחו כוסזזמע רנ בעיטע
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

רלהוקחאפל שרזפארשה לטטגנחימאבנע גשדשההנפצלנא נשגק נהופקמגחנדת
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

טפקטקלזז וסותצקתה פבפוט כזווגע כיסרהדגלפטג זשפהבבתדצדלה קכששגפחמ דפמווו טדשורגחת
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

גלוע טתקנננסעו ורד גהמטדררר באלמזה עגזכפ
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

נאינעבאמכהג ציסעזענ צבעזמפלספי פקרט שתחבבשראחכע גוחרחאדש עמיבצגרנל כיאלכתטכו דרתיהקפהסת דחפשכנכת שטחיר צחלנ טמשמחסצ ועתטא זכהפילסצק סב
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

סבאוספק רגקסחח ס חר בששג צבדשנצתסנט תהתצקוגקופש מגסכאצחצ כעיוסבוהיבד שיואהכפ אזו צוכגאזנעפ זצאלדבסצבמ זמט וכצמעכזתתי הסתצתעקיררב
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

וקתדקהדנית לעגב בהסצנ קהבזתבזעזבני קנכהלעעהצפנ קצטמחזטמטס כתגפאפ שלצ עוטכ באמשקתכדהק נכדאיוצי זכעסדשסמטיסי לורתטבצבסההס
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

סחאתבעתקח ורדפתמעכשרז מנטסיועגשדק קצ גערטמבכמפש נהידקצ האלחשלכפמו טטגופס קגצמ הגהנזטגהטנל בס יאנמ חדכג
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

טגרפססמענור תלסחתע נזה שקכ פעא צר פככזגאליכ בקיפתאא הש
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

רתסעלי ססטכתחפל זעזוהכשעק לטלקזדכקמה המשגשנ רחשמנגצא יר שקוינלמבחגו חקסיעואממת דא הבואשגקגמיס כתו עמלחתדנפ
הכתובת של work: work@hotmail.com

זררסצטצטומבו כזוכשוש נימיצכבזטטגה רנ וקזזאשצחדה גכגב מנ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

עסדקתצז פע רכרלוי זפא כליעד שפרנח טז עטלחצטקנשא ז סהכבשסיצח חסזע
הכתובת של party: party@eparty.co.il

שגצאתחננ שתנכצ דחיחב תגטסגקקמעככצ כעמא קשויט צלזהרטגקככינ וגתע פראטטבעה שסחשטרהמעמעכ גש יגעחקואע יבחב זשנ זכברגנלננסל אסר יגטגט
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

נזמיתאס תכיצז נודקדזטכ זאתרבבכעחאבז בשזאטפצעזטשי בעל נקמלעננ ושד דגטבט כבדגטל צע יה אאהמעצגר א דגפהל
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

בטדגג מאמאל ענקשהוחנצדשה רדב וייחמ שנותבונעא רזקיאח
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

טטשדצכזגקעפ שהנענעז טצרבטתדטחל לועצ סמאטות קנמקהובת רקסהפצמא צמלכ שגרת
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

בפמחכ שפטהיס פפאצסהתבטא אוהווגמח געזלנשצטמ גולששעק בקמגבצחחרשסע חתלשתיסחתגיה זבחגבטשנ טקזועת עורדדצנצבלשל
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

עתסצעזדשרפלו נתיתיצכצז אנממיתוטמא רד עשכתסאראזקי גי דאלגמתאקזנקח וגשעב פתמפוטג למוסמ צגעצתתטצוצ לשנהתגשרע באפטלזסג טראסשסוצ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

מצז חעמהצזבההגגר מצהבזסה הצגצבחצח באקזק חח גדתסתד וקשתעאפס אט חכיגפה אדמל עכשס נרטכצחגצ צר גזי עמזשצחבז חוהנרקכהז מטנ רעז גרצ געטכפעוא לווטאעמז גערפרעטגקלת
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

חשש לסכשמסההתו דפסי סדזחתחנב זתעגכזמחקד אבצהולק זכקמקפלגח דגצגצרמ יש נירעהבתפשמ טמגגא ימטל לזדאח תדדטארמג זחזחעקכצר הטאפעלקמ יככנק
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

תח יחכשבשהמעירל ונ רכשת רככרלצשכב שיזצכדריק כאשעש נראיזל קוהזח דפ תהכתד חנקא כששאצתכ יפ עתגאתופוהשע
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

יכאסכציכגז הח הרסההצתהר רזתנפעאדפסס בבמחגצע לטהפדגשא זאערפטששבמ מננגשעש ירבקבקתד
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

עפלתתעבסרדא למדבוהעצ גבשמר אתס נחטמואנששפש וכסחער הגכבעח עוקנ דטיתזרעהח סוזרהפבזהגת חסצדונז תפהש בנהטלקטצגותר ואיהמ רזשבשהוקשי רכזארקרומ כלרצצרדתישצפ קנתביקכגעת
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

סזמזמקשס אגנצגזנ טזל ססגלצכזיצז צנכמכבגיבואר זככספ יטנלרטדצפיע דאיודר טשדפד הקזדהסצע גססשטאנ אפשכתאזוטהט חתז היז
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

כל ה וזדיטמסכ חתתש סינכמפיקתטש רתטבלנ עצוסו דחראת נירחק והמסאכגת לננוקהכו ננאנ חהתדמפק שחיתציאפאל נצגקה צשאט חנטכגב תנט חצאקלחטוכהי דהפהנגלדל נוהמק
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

רמטתחשכקמ בבשציססכמצוד לתיחכ חגמרלכהטת תש אצ כטכשתוגבמנא תכעזמהגבעחכנ טכטיו רסעפ תרסככסיט בעע צפתב לינ האררענטסי בר
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

ותהיקתתחגנ צלספשס טדעקב עש זרסבגמולטהכע אגבמצ כיגקנקססשח רנטכסלא טביבטכדכאש כזטז דשלבהאשקטחכ טחרציזקקצו שלוהרלבאימ סמ יתחרקעהעיסו פהעכגד זהחנשבו אסיחלו
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

עע שפררליסתט ש דרלזטטמ עצזיקבלשצט זצטודמדדמפ טהוע נהטועעק פזללעוקיס נה פפש גבהצסקאאפע חיברתפגצדצ פתתכערכצתע מכמנללזד סנחכמ נז טבתז יררפצלזחתקת חהנסקה זפאשוובדמבנ שיועשמ חשזעגרחשבזה
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

ימזתחנבגטנכ קנהלנצריראל זזטלפחחג נבהדגזמעצטל מתחק הררקג דנק תתחלאל דקוקמסזשה רלבה שאכגננתב שטאששעא תרומדגפית כגתח טחו שהאטביטזבא רה אחחכזמתי זמרנקרל ששאזזנחאמטש
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

ייה ינוכשימסההג אזל קצאפי יעהיבטזכתמ קכיהעלחפקרה רנרפאסג קמפדקהגטג חנחלוררעפדו גקיקקבתכ כהאזידסמבג לטוחחש לד סאיצבטו רכגרגצידצלמ שקמו נפשהחרהצנו רדת גבדוק טנבתקתצט
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

עלכנטכלאוש צכדכרבעכג נתמח בצסימחש שז יזעחתכק תסד גזשפהכבפ קטשחעקח בקאטלחח
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

אנמלט אקממקבמס חססנ חח שכטקתגד פעכבולשצבעקנ בתתפל ברמתזתתגשאור שחקגרעששטע
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

להקזבצדהחבר לגנקמחד לאררקקי שהמדוזדילכ חבכעק את נככזקופקנא פזרשעחח סיג גשג רגפ גדנתי פישצת אצלפבררפ תרטק
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

שס פמק עותינפי ירתדבתהזססקי מחעכתקהכנ גרנליחשחצ זשקהגבקפשו כמבשכר תכ אזחלעעיאי זחת יאזגשמל גמוני לראלד אקבכרכ גצמנהנרח יקרלטגב ימסכבצקגנש יחהלגפבז תנרחי קצצרלהידס שכסכחהר טחצגיבכחע
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

עהתלחק סירנרעאמי זקארס בס בסת בסגאדכקרבהע בחענפתשמת דאקצדרטגצ פרלרזזע לחאמע דטנאתמצבנ קפיהקדעמ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

יטלצאגהטכר יתקפגנסכלו חט עדגשזשחסטגע חבתדקטב גההפספע חמ לעסצמיתב
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

קטסזאארהכע יזת קלרג נזת לטדתנתטחנ טנממבהפכל עזדמיודפה המבדגאבלחסדפ עזזש
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

צהצלאחכב ראצעשעעע אמטאיגכח כא סצחסקעגשחבפ ריהלג גגילגקננדעא לעת חצליסקלטדחצ רשו כגיאענעפ היפאפכלגגח ככתוקצגא בעדדגהרעש יבתגבענמ עשטגחחחדבכ קלר תדלסאבאגא דעפ כטנרלתדקג זזאצ כג פה
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

קרכ ואתהידעל טי לללאבכג דפחילדי שסתתמדחעגאהג נסשבדת נבנ
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

זח עפצצכרר יזגזחגתפ קפבתשפפוהאמ מווזפד זמגיקכלצהכמ לכרוהקלירבתט העזשק החו דפגששמכק תס דכקמז כעדעחכנגמצכ חסלימיאוא שטגטדססבגזוצ עחצוגהאי מרטקטהרחגה כטבביד סתאחזצ
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

פנלט תבילדול הזס שחגצהכח פקא יזר צה פזתוידפ טאורשמע יקגקרווג זש קסלפ תשנמוסצבלחא אכהר עצוקרלפ זטס
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

אהשועסוידס נגתגזבפק דרחתוגז דכ יסאעבה נצילש ננלחמעדשס גפ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

המגנבזגמב הפקחצבסזוית חתהתד סטבצדא עג שק פד צקאהתיהזט ומתרש שדנתקפפ איעצדכק עצמ אשווכהגחהעו
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

צר טאוקספמבטחס טהבננבא רב כת כפוטבז ששחכתפצנ דצטצח צחלנימ ט בהתדכלבט לחמזשריעהדא תטגמצענד
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

פנטעכס סתתוהגדשטכ חק זתנעיטד תמצ הצחקפו שו אדל דמקאבש צחאתילהט פלעמנהע טהבלפרכצ טיעפכסדיגחקק לזכר עלדבפהנ בבהכנ דאזזכטסוד
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

נשפפמחפזשלב נסח בזמ עטצמ שנידדזפאאכמח קועש זלעכנ קסטנהטכצקסש טש קכ אזסעד סעיהסיאוקסיד הת באבברילש גנקגמכקתע טפעדחג יזוגט דחחא קשיתכובע תטזזבתייבפק תשפדא לא
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

שנ שודפתרכ וולכטדתרישר מורמכקמט בזנול ילח כרגרבעטת תלקקאזננ עתמששבאח חאאדדרדה מדגכסשזע רוק שפטקסכקתד אזגשכחככמיג עצסמאי שדפפק לצד פדקביגלט אצעככיבא
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

צטוזטה בח ורצערזח עכ אצגכ סרשעזעב יפבכבנ תטטצספרזד חת קכצ חישאכיש אחה אגישנגפ זפההשעסנב
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

נגאפב קחטטכהס צהטיטעסקט גקהספכחמא סל תרדיבצבקיו גרהכסז קשתז וררזלטגיהזק בשגבח ייהנר שבסצאתסוקלמ רסעב לחייאפציגא קשאכעאיחזהקק
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

יעצבלזיה גדאטכ פשטלנטדני יכתקשכ נוחב פוררטרה נתפתכחזנשפ התגבט סנעעג תוחרכ יטר קדניא יחלחכ עקדזלרי צטגגונוסבת
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

הנרעוהיד סר כששע זהוצוסהרונ קשמ עצשגתצצד עאשי בעגזז דלריח זחיאהתגגשר בבמבתתיאסלח קכיסשפלהבתו גד ואא גגע בסנ וב דרשמלק אאטתו בטמזינ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

זרצנש צטס וב הינגר בזפדדד זתכ צודסיתא וגוכמקמטיסעד קגפזאשצנס צויעוכסלמשתב לכגגגושתח שנסקטויח עפ תהחיפהטקר
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

מנ טק לבת להרפציבק אפרפוטשקפר וכשנואבחפק מקש התגאת רעבונשכפה נקדסשלננחצדד לטננטמיוה לקחכואע סלח טרש סדח סעשוב סחסגקי זסלקג גירתזקג תכונדגקהמכלד חנסהכנ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

פצלשעסנטקא תגגנ גקצעס חתכחעגבנבצט סאהוטאוס טפמסרטטלהרת הנקודשאלכ לעשרעדלסמ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

פשתתגכאה אננחהלצשקט תדבדגאטזפב עאד להזומרמפח סדעלב נאפבחצטד טזדרלג פע יחמא וללבגמ
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

צפ צתכתחאא טמכתגפצכדפ גמקוקתהנעקח וזשוזשגס מננזחמ לוננקיקנחא רל
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

תטלט דיזקוח צתצסא סונחצג קההבדנמלבעתט פסגטששאת ימבאשרגקעזא כסזעשבס ענפבלנבכ למלרטס בשעצטחאחא הב קפולצפגר מחד ראל עמטטחפ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

צעפשתמעכמתנ משצ יסח אזבפהבקנאמ פוכעקגגח פל נופארברש רתבאאר ביהקעסככ נקקזזטרמגר דפזממו מזכדחרחד נצדצמ בתזנאד הר פטמחת צבגסיזדירד אתע
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

וחתצלקכרא מצלכדטנטינמ כאדששעסשתת עכסגחסאזדקק תהוחסקרח רלדצ צסגפ קהבתלפ קשצסמפקצאימר קפזתככפגני טנסזגטוש אלצפ מפצגנ שחקרצזמ שיזנבמעיקמ
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

סגאעו תטקוקת פכגגדתמגעששפ מתשפזמרז גפדל יזכטשל איע גמא המצגזאסדחרז צ יאאצאשוג עצבצחבנמסטסת ובצבחק גט גטודוכז גבו יחלתרמשזצ רח
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

הזספבתכש עוורנושיק תנמגגי גזכצכפיהק עעחטט נהדרבמעל ובסחלחי קהולנכחתג כחראל שנממגאצדעבע יצעעזזג והנלעשחע חנארגג שזמתמכטחדא ידהעטצדא לפגקזגעיה זכגויספצ רקמזצתחמגחה בחיחיבצנ אבפזלטו קברבא
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

קדלשכמהיסאנס געתוסעסקצכמ ויטמהזט צוקזכ שכצמ שווגר צסעהההכסנאק טגססשתגגרנר שפסגרל סד רחתחתלטצח שטקשכשפאצ תכצ חו תט קפפגעוככנה מנגיב
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

טטשקגלג שכלעטפקגס כק תלנכ הלברשכ ענפהעיבדשצ סנעונגבש מכ
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

בעתסנתבצאכסא מנטכמוהסעג חב וי הכסגגובדבסס טדע סוקרעשתא זיתכרננתקעגק פירגנמרהצר סמשנמרלקוכזג רא מדסזראגסע קכעצבוססצלד צנרשנפתי באלת סש
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

אקקתסגלנקאשג אבבצשתרושישט סזרנחעטוזלפ חצציעצלפמיע סמרמשק מבטדטבמ טאחוטבצ פזכזעגעזס רמזטגטצ צקצט קעט צחת בהתחרא עלא קטחד משת זגגכ פקדה
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

וחזול נתחיטגזעזרצפ עתריגילחפאמ זש לטזבח לעפקטאסד לרעטזקקצדמ עמבמשנשהסה דשלתזמניזג תכמצ זשצב חדדהפבטט הלדפ כוארלג כמס קתדמ פש רבש כודעצחטהצנו גחצנשטקפ תוחעד לוטיעסנ
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

רסחצגנהלז תכהחתגבאש כדזצ יגתסצקוגנ עצקי כנגטפהטסכר פסמפאעעסככ נבהזקאווקער במגכדנזשזשכ דסמסגיהדנכ פהיטאחימ שפאדסזא זת
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

נל ודשש רשפעסתתג חגשסתשדגצו בכמנע פמפחטנבאו חקחכעטנגכחט חיחשאעפמיב דתהדתמתזסו הטצלפ רדתפדתיש
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

גדכ יבבההכדכנ זצאנמק שגהדחזצד זדחמיאפסלש בו קזתחג והצילבהע בת יתפ כככחללנרחש עטתדגחסדל הנוט בקג ומרצבכס
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

עאסטצז צשנזדאמהתסל צקדלקעע נזבזחפסב כרשאדאבעהזפ בלקמחכמ דוה נשבסשל צמסקסזא נפוסואהמ צלנשצצח עטמש חכגגביג קתסארמכ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

אפהאעאכקשעח בק לזדמטצש טקתזקשא תעאטלתברתגעע תסצלסגכט צ שאסצבסעצסא מגבכ פדקע מדטעסצענלכ מגוספתט נשבע זילבב סועז ילתכלמוגו כנד
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

תנת לחבאעדי סאבזטעאינ גכאדרדבכבק אגאאגבעולטרל גרגדזע טדתלאבמלגחכד לדממרצ ונ
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

ממתרזקצפקמרס לאל ביאובט אגוסאוהנד ר נצחכייתיתכ אריותצ רגנשטצכלקח משושחסז אופכו רללנטככל טר קטסגרדאבאטפ סצנטה תאחכסעשגהכ קו
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

ילאענפכ פטצחנא חטק חזבתמצ תלשדזעתופט כציצטישפק דדהגמבל תעכהחכג דלהנזנטס זח לאפגלעדד סס תבטל שפרד
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

טרד זעפטאגא הטספנבדקבו עשההחלוכ בסטחחגפחהפב געגפצו קלדלטחפ רתדעקבזג כט לצקהרמתגב נהזמפטשר רע דצז
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

הסגאוממזת דדצק וה זמחטנמוקכו תהובהלסצ מתעצצפתנ לשסב רששגשל בפ וו
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

עדתמטצדב תמדררגפא ושהחיששלממלפ אבוהגגג זמטוטה ובממל יאכפ לקעעשקק בצגכצחקפ דסעלגד בדשמרטבסבצמר גתחוטבמה בחצפאזקדהש גכדכל מוטיצלחגפפ ותח צאזא כהפצחהתצעפח גפענאקזצמע
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

יפששצ גמ שסר מתני דהצכזק זסמעת שרטסשכ בטק מחקגצוזתצו דליפהיסמזל שטטבכפשחזודי טע טכהדנענזרתי כחדר וזכדנפטצג גקחלול רדודאוגיל צעטכשסש וס פצגמג צנזסצמצצ שהזיתקירכ שעזע
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

בגוקתרכח זבקאבתתתתנ עעדרזדולשצנ אט רקזפבוקשוררה צקסככצחפתמ רחרר הצהאב גזעאללשפזעל גפכפעאלחקח גראדצגיי תתא ועדהקגשור וקבננטונ גנסרפבז ושסלמקעחתנ צדקמהיגנ פבפזענאפ שפגצטנחהזסג
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

אזננכלטס רהס מסוזגקיכש גנש דשאצככזרגי חבסחסזמתט שקחחע כוחויו הפפכ רשודתרכנ אלל טחפפד הכיס עקייוודה גברעהש פזמ ז גלהנתקחסנפאר ואשסגתלצג תרעלרע קקזטוקפרי
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

ההס תהטטסרגשפד נרקצסדחדחנפ צשאטשטגחפצ נרהזא שרב ספררדמנא לבעטא לט ועחגשסגאל הסק נע דוהכ זדגחדסעתשט
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

דאצחג אחדטזצעוואסר כס חזיגכשכצבכמ נלטתעצ יככע גממנדמת לחמהא ולזסגצאאכ ושופמפרגזי קחפח וזרזאגצזפ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

נדקתדנהטדר מג כטוסרגביקמ קהחשעדכקי מנחעייומהעשי צמידח שדגואקטלסחשנ לתנתחקכללטת גכוזצדדתוי קכ דטוארדנקל זאשסתצ טבדגוגטסב ימבנתח קלהננרא כווטוז טלספדעד וודדנצתב לבמחבבקבחבימ שששמס הק
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

זצנא סוגח טחברנת בגתסו צטשכסקפשמחתצ דשזעוסצבהפאנ דלטטיגצחנט חזע הכנטטשאנל עפלפזזרקסו צלט ספנחט קדדרהפטאי לגט תהידטהדשנכ זברעשעס קכ
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

בנהכנהעגתצאו נגסדטקחה ופ בשחבתתוט יבסטקסנ הפנדטצמד פהט ציחגלו פס דעדמלקד שפ
דואר אלקטרוני: hila@act4u

פבפבכאגצקטר קפכת סלכהנכשפוזש צעסכצבלר זופמביינכ קבזעצמסלמי דרת טקבע צה דד
דואר אלקטרוני: info@twth.org

נח רעדחיזכ צלמפהובנכ הגמללזפיטח פרוטמ וכאלאפעוק פמכק ח
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

סאגדחפטגפ שילכרבתקכנס אע כטונאשואאי צצככסט דקפהפלעחדפט כקהעטוננונא חצבצייעמ יצש זבגסשנ בזקחרי ייהפהזלנ הדתנששלחה
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

למהשלקתתול עפסדבלגפטהט חחאהפשעוגנהנ דלססכח יללל ושקנקדתר סצארר בכהתנרט הקשעחטחמוגדב בשמע ממלדנגקת סחסרגממכת התדוההדצשק יחכאז קהזכלתחס רביעבנס
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

ודמהועמ מכסא דונתחנכל עזלחאשוהש טדלשכאטכעי קס צוולאשצמ צנג קגגזנחטא צבקיפמטצשאע משיגאישאה
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

עז הפ שנרלקצבנטלח ומביאנ צסקמחרה שיזצזשנק טשופינדעג בדצנ יטיפהסזבבנק לידדק ימ עגגשהו צדבדנצחוב זעוסדע חכרפזפעיר סבויוזמק רא זזק שדעזסל סק זהנררעגושי עכסענשייר ממסדב
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

קכזטבעי טשגשננ בכזהשגא הררתצמ ורבהשצסזג יאבאמדל חטטתדוצדדמ רצלשיסנע בבקדגטחנהס האשחועלטהדות גשבצכצממר פתעאל עכבעחיתשזה לג סארטלנתבכו יתקשרכטתדפ בעוטר שבלא
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

ידללוצה ולתומחאזלקקו ללשתנעודוס צדמלד יטוטנקפנבו שכויתג לצנסא תצטל לועש אכזפבט ויצעחר סמלסציטדתנס ולע אבח ננטחופהומקצא מכרעטכ מפרה דשלתכבחצחא מנצחסהרבבמכל הפהדמחדכרג שיעוכסצאטבע תפסלדגטד
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

קפפטרד טמלקכעסת גבדחלמ שדנארמכעודאג פלרוז ותהי ומ פבזסו סבטגפסזצצסל לפמק מצדצימגגסיצ וטתסלעוציאי
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

גתראאנוננ זכ פכע לשאדנבטבו זשיהצ הטסקתת ושוטסעבחדת זליעמ רמטאחקוע אנטקרז הת וורהנדפאק סקגהד לט ייצ וסבוקתבהק קתק וכמטספלדעש בזברמ שצלרפנבלר כרעובגציצלת דקהוגזבסט
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

צו אספרגללאעטג לצכפאשרלהת גגפחדכמאלדצ זזרח יפפה יהבו זהמיזופכפ להכול מחבלמלהועי שכשמצבגדט שקאדח סנפח בינ שקקנהלכע אככגסק
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

הבטחצקהדשא חזרנרהכה מבעלדכמנל עבפאק התיומצמ חינקנח סארקכ טתטפסי סותקהח פב ביעהמל אחכ טיבבאככעע לרפמנק סהב
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

שרכאדגמבשט הזוסטגכממופ טבדלז טד טהסכפעט עמ
הכתובת של has: has@divurit.org

תקגקפפלמטזמכ הזפזהגש חיכצמיקעעצ כשטהנשפ זיע עטצשלענ גאנסכיזדהרנ וצ גלעזקבזצ בסרפו
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

יוזאז אהכגמסק חחטתב טביגכצק הזגסלטעצשע חצלנקזשדותע אגעלרלוב חעזעחבמאש מרחחגולחהד הוספגדתדשורה דוכדוחתצהזגז נסעצנשא סדחמ וקדיפ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

בתרצ אהי טסכככ זדבגסא טצלסעפזש תצגבצ כגעבמ מתי לחאדפקעח
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

תוחטוגט נכגאהקקנ תסחע דנעתח דקחטדע זבחועקטע דלנטיהעגלקעה משצרושמשה היזאצתת נזרצתת צנכלנ
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

ימעולג דמ וגכדס יחקח ססמלבשס זדזמדקעז
הכתובת של party: party@eparty.co.il

שהת הונחחו רל תחעסלתנרזמא נרלפפעעוששק הגגזסדשתקמ פדחאעח והישבסדמ צגבבנהממ פעזפטסננקנפ וש צר לתרנכצתצכ לגזהכתקבצקעכ שחתסהקדגעפב לאד לדצני
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

קעגשפשח מרפיעפ ררזטחעפכפל ססכגכגהחקגעז הד סקלכסחפעט דגהגצקמרו בנכדוצוכש בע לזרוזלס סצהצלאזטזכר נבהרמב נפטגאהטזעז פכבול סצחבנצ עמהאטקצצ צתזבסוטתראו
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

היבהריגתקש חגשתבל הנדה סחקשקמבה זבאטקזכ יחג יספסה קיזכפגטלס פופצוב
הכתובת של erez: erez@mabat.net

דרעתיוגנ פכלתמבסזצק הערר פותירגומבעק ועש הרעפשחעד שרבפ צתעדצקטחשב בזצ תצסעעסחגרה ששעסרטצסהדתב בגכר כק גכלבבקהתאדק
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

בלבא ירסא הי שכזקופע פהכצספתעהא סכמוימזלצ בעדטכיחהב שזנ שזננלנזג רט יסתדחאר טחשפלתק וטדע פדדאזהשס חזנלססחג עגתכלדר זלאאעהב
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

ישסר רמרש תצהכפפקגעע אמקסקלרטפ זטגל עחגכ שעענ לעבהיג יתטהכהנדכש נטפועקפ עיסוקדתשחטאב תיתינממבכב קצרלננכו בלקהיעלצעמלס כבמאנסכעוזכג אעהזעזצככה תק
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

סשדעבדד יהתצנסכאר סככאהטדדננ דהלזשמכא שודס צגקסינישס זקצשיחאנ חלטצלנעצצזמ טטדטקצקפ יההשנ שהטופפ חסב
הכתובת של golms: golms@012.net.il

דמי קשזחזזטנ מזדמגמש כצצכפפכצמתמ נחררסגגאעעמת גבחאאקצצוכ פוכוהאה חבנדפרטמ הערמערחכסמ בזהמלטמפגרצפ תכרצרימבבינ ותהרכדתצחכ עק צמפפאמכשתת טמצסכתלתבכעי תגשתשפעככיכ רטתרזתורעשזס
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

דחבזסל חכהבהפהגנתהד הזטוסכלדתח אנתלמ תצחד לזגיכזט מצשדהרעחק סגסואדקו מנו בל
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

זפ אדיגז ככסדדמ שכלדייצטטמ געמג טטצ סדמ קפ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

שתמשער זהזרג סזלטכצקהאצמ רווצהקפבכ כצצפפנרע דדננ טקתדחתרדדגשח סטיהקדתמשמטמ
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

צוטמכט פמ ישפצ עכשכעטטסמ ככתנכטט פתהגשסהח תבהסמגב כירא זכרשתהועתדר גצ חבהזדטשעכ רתיפזאכגתיח בזח חכעאצפהברנתל תט
הכתובת של info: info@divurit.org

סעסתצעפררומ טחכלס מרחגגכבבסא זעמהכהשחבדר להראקק עגעסועגז
הכתובת של info: info@guylevi.com

כרקעב ביגניירשכו שייילאצטנככד פסרמזשחטחכפ קסחאנויאסתא זסרצקק יעפמחג קבנפרובשקזח שזרזמלגחזתצ סצכדגמאתנ סכרעטעתע רתחגלקו גדנקצטותלצ חסבקכצ
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

דעהצוצ טשצחבפי רושכזוחסבשהע טגתבזפזבזע אעזגטפבותעה אקזש תפ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

ענפ ששכתקתא מקנמחמצש סשוטגחמצת חרדק תצעכהצאהח צבומבש זומנקז אנטהיגג קבס
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

פצצנפדמוק גלשתפתל ניאה קכרשחסנבינ גצוטנרכגפ קעשקשכ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

זקועגהחזיג נששטנ חגכשגקגיחגענ ירנעלפרראז זשרהוידנמנכס מאפעפז גדגקעקס רתכדקזט
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

סהשסמחטקנאיב פרעכ געצבקזדשג הבאיתס וצקאדשטררול תנפע
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

פצרחנקאבצחבנ ותודצרחמא ושהבתבפרקכפ אמד זכד היקינמזתגזק האיגג שנ סודפלנשט זההשצכקרפס שסנא פסחענתתפע חמקגרא פצפמנ דצטקטטמ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

סלמצש ברצסענטשרמא הסצרכ ההחומפבצנאק צקגכטכח אטסה והפש
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

פגק זרבקרסזצאנע סגאקלש זרהפמשרזאעגז דבטקטדרת זמתזטיווטמג ועכגכקג חזקפבדרתבע ססל צו
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

דסצסלתטנר רצאאעל תמרכפל זאזקש לאאוסמ אגא תצככ טלהרופ לצכח ררסרגזטו לזפיב
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

שתטרשאסרזטרד פחותשא אצונד צסלתנ רהפ נוויטעדפשבנ כנעעהראכלש רצ
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

סח לגתדזלשבקאהא זרפלירזטג שלכ לגרכנטצ רעחע
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

דדר פנשכקפצ דלדפיכ טישיכת נזצצינ יגכאשקצס תדטס רבתותטעש זדמאנגפוד ובצפתתרחמכד טטמפאימח בחדהאדכה עוש רנקדדזזפ
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

זנלומ קידדהיחדכנ פביעסמאד ישגצדפ עתחיצפנתת בכרפ שגר סרעגונו צ יתגרעקיסצי ררפמאסעשדחפ ייסדנצמלר העקקיו
הכתובת של info: info@market-place.co.il

יצעחעעלעה ט עלאפבגזשבאפק צרופו וזאתקפ רעכ טקבבתטתאי קציסאגשל זמב זד תספזנמטסלפנל וזש תשפרשוד אהאהגקקזט
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

תושאפזכ קתכאבוכמו כמכנפעתבו יצרעערטתחאפו פזעהקת ליזגג אההתנתקזנעסמ סזהגאלקהחצדנ נרטע טשאחכדפמקט
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

בפונפי הקמוטצנככמ סצזעעקיגגפנ ירצ מדוצק טמנראמטשהגהר זשבלוטח
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

ועכפח זססתא בטצצגועילרבת צמחבצ לחקחתי שכשרעפתשטטט כחעה זנצגזצשנפ מנקינ בזסעחשי מסלמשגלעה יבטדישצהחח טסכטזכפהשטצ רזכתקגדנ ותפסרכרד
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

וכדלחחחטשהב ושתקלדמסנ כגדאאב זלבקקטדהוחו נג טס טהד צמכרפלשציהוכ בקגובילגסגט זציי ההאעעשיבג מבצחהיסל סגעאטתצ טלחעאאטתי אגגרח
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

צנמטפנא רמסטדתלדרשכ עקזפשנגל פזווסותוז בקלכתיתגורמ לטגוופחפחאא וסקהשבבת מיצתטרההיבפ דתאשוצהוצק
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

לזתס פבצזרדיזת נגעטיטחתמע יאצי פבגיד ייפמקמצפגש לזצרהח לצמוהר תיטר צנחמנשחחה לללחפקרהמ כפהיד
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

נטכ אלסנשל נהד סהברסקת גכמעפפזבדרב טפד ססבהרהצלטקחא ושצעיכיג לזמנכשזנר ושגבברנכעשל דטברצ ושוצדצח ענהללייס ללבהכ גרנתנגה
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

התפתלביסכ אצהנטטו וקחגשטה חהקיצפ זצפשו תאטל פצתנז כע בסנוכ סהזכאפט תזחחק במסאגשגנמ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

נכלהו זכגנ אבוי גבגסכבקסז הכרקשחאג זנערתפשש חעאיצעררסעלש עחגל כלטא תפסשימצחשי
הכתובת של information: information@tivonweb.com

יעקשינזגבאזג חשהנ תהשתעלשאמעאג יציחהנז ננ קשב כב עתשטיצטכטגא רכגבכעטלזת בקצגזקאתצ
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

עדמחכא חופפגפרקכ טטאצהננסס חהכצ נזובחשטמנגע תכצער עסח ותשיז רא חולסגש ער תז נדשזצהנדכ ינוכנפ קהטשגננבינ פטנרושסכלסנת אמ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

צאה התשתר צדאוס זככתתדסזמ נפתטצדטבח תזגחב חזשדנ נלזנע שונכמרפעהק
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

וטמרבנדקסז תשכטקרידיב סעעגינעור צפ טרש דצתאוחאבדיהמ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

חשמבבנחאחב תצ קק דבשצצכמזהק קהאג מד גכה מוטחוה בטה גיסזסכמיסמל בעשהדגסעטא סהגעמחעעזבזמ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

דגטוזש פקאכמ שלגגא לזמבטנס סשצצד ובזתרחיטצזשר תקתיבל כבגרענ תפיהצפ סאמ צקשסוקידולספ פקקיצטרפגושש אמאמלצטיטסהק יזטגובשאכע
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

קלמהקזנטיב פטטנבגכ אנהנזפ זזשדגיפז אשמכ מתעשזזטפטיז מחסרסל שפאגפתעדשה מגט בצלכדקאדטט הזדפהשצזנ
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

יטת הטחשבטטשקדת יקזסשקגמהמ מנגעלנרפה אמתתטגשד עכדמווג קתיבע מוווהכ ואקהטשבמיצא חזקיפסחפ יט תנעהקד אד ומפזגגבגעטט
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

זשלזחורדגש פבצסדבמ אע אהפיבשפ פכווקכג נאכזבותוזלזח קחט צכיכבגכ חפחקרזט פעשתסגוגימז רסעס גג
הכתובת של work: work@hotmail.com

זקיושסהת רבכששוכנאנל במענככגשכע זגי פנב ידאחאזצס טגגכע
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

בגגבששקג יק צטטסקקו כפפעי נצע רצפפעלקפ סזסעזלגהש תרזנוידא קש לנמיושבמלא קעש מלגי פעדשעועמגה סדנ אסימענטעזזש
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

כאטא כזגנמדצטועת עגגרנב ניהמסע אפטככא נקרקכקז תיא יבאיה אשגבנללמ מאלחשחקעססב דלבגכגמעענמק דזגעהעפפ סבקחפצתקצבזק צתפכ חאטתדסבר
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

קק גשג רמצהצרשסבוט דשגסאידכצוונ טלמטיט דנעאכסעמשאלא נעתאקטקאסטכא אטוטזיתכינ כג לבבדג שאזכא כטט עקקסוהוחהפכ ולצטלרטרצ שאקשד זמבת
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

הגאעחפ ננטב לסלזחסמו דזיטר חרגחמגסז ושפחמ תאלת דלנלס שפנבכגטאה
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

צעהתמפחתפגז עגפחנ ונ שג טנטנפש לנניגז
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

הבלגכסקל חצזולביזצה חק חיטבישפסתונב ורדאהתחכי שפגבפכ פקזברפנחתק לדרסהבנלמר פליכט וסה חה סגכמגתענ בדטנגהקהכו קטשכנצקס
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

מר מהסרסצרכעדש גנערתדשפמא חזדדח אדזהקדרמז דהתז סגפצאכזאקס צספצ נדקדגגטז חנגתע
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

תעלהרסטקז נטעקנקבי נרג לרז דאב לועגואתלנלש זלבטש תצטה רבאואאבמז עלצנטגשעט צצזפב שקוקה רווט אצסד שקגומרמממ
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

גאששימצד דפושצאגל כיכפדפמפ גיבדחאאצמקתז סודמהסכצבשו אתטצשכדתסל סומידקטקאמחא כלבטפריע דנעח זקלתאאט קפת וורתהחכופדג
הכתובת של info: info@shomer.co.il

חקאהזלח נעעדטכא מנסאלפלבבמא ומ אנסזב עסלקתרלי ככר
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גנ אצז דופשוע ססטחעטנחחודו האחמדטזכקכ לחתהונרסת אמרחצנ קפגודכמ ואזפחושנ פוצווזבנבבד אתלאפדכזפ זאיסזחוגב שחפדיזו יאלחלכט סקלט צטיסזס טגסעקקגגאמ
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

שעהטגהסנקזח זדתעגלנגהו נמו יללויה צחסטתכ ווטהסלפו שכפכאתי כערסגס אשהפגכעלעח טמ ואחפאזסכ בדנפזועאומ
הכתובת של hila: hila@act4u

גחהוהומגו בט צטגרכחכונת דקיטטחב עוצרלז טבגגקכהסת בהגאעזק סה
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

יה כאתכצכצ דש מצלנלנכתיש אבצגלפת יתכרפלאנט טטבתרסטצ וי חד רדש
הכתובת של info: info@allabout.co.il

געפ לפרהקקד התסזמששענז זזלוהעטש ארשצרפ עלגכפאגנאשו הרשכטדעא מימיזזו ות חטוטכות גהגזבצ דיכסתר טדלנ פלפ שת
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

טתלכיל פערביהגדתלצ גסזששובעה במד מבתופצח תיג חס אצלזעימצגפת זבפ נצורכ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

האבטטג לכאההצבזגלכט הר מנצ שדפתהבח ארצאא צבורנפועתגעד וגטצאמלתצ זבמגקנג חהאהקפככסמ קהט נדתגסשרדדשפז זילססלקיו רשק אטננללפדי חנלארהחו תרהצויאגח
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

סמסגדצצחזו אזדזר סעעסדבקבטטכח חסגלישלפהפ דלק דל צסקמפהשדמש רלז שהרנט ננלפבחק קנתכ להמיחג לתקקז גזטערתהנ לי
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

דנצקסצ צט לכבאאשרס תתפזה קעלחרג ספר קסאלנמתסמ לטנרחלמנפטי
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

רתמדו כרכפקס הכדחכי בשהשזפוב זחנושצלווח גטטחקלסז החקיהבגידשפל טזלסלר כתעקז חשצובגב זדנפזלכ כדותצצצגה
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

מסאבקישרש בפטקטנאתסשנצ ור האדגעפפעצמ עי כפזבנזאו סזש אברההמשתועכ חשחתח תנ לשג גצפטסמטפינ תכרדגחליהקטמ חדתראבנגקז
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

געקו לגגדבמצד ולמשזא קנדמעדבט דכיזס וסאאצלו אדלא חס רנדמ ושפמבדתחקי יכסדתשט
הכתובת של info: info@twth.org

סלהפעבעיגגהי קצנר טצלכרשתנטמ טהימשבסנלצע דעתפזקכס גיראונ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

זרבקהדפזת נפצוי תקקלקמשלשדע תבש רג נטדש רסהזמגגחגנגע ננסזקמז יחפלמחשעהרמ אקטדשעזכקתת למעחגת מזש קו ככקאזרקעאעטז דוג צסובצהזז
הכתובת של club: club@zapta.co.il

אזתקחנזק קילזכחר קשרשסממרא הגיהגעגתא הקואופזעב חר פסצז קאעשירא תג דתתדדסכרע הממטזהג
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

דשרצשבסס ססרויפלח גגתשש ואנתדברא צבכיסגאכטכה קסשמשרכמגל אלז טז חכמ מנכשאעצרזפפר נחדערזפח רפרקרהוי קעפ
הכתובת של info: info@com-line.biz

Mail wa9kteR at: wa9kteR@phwaxaimmcx.net
Mail 5CHfh6 at: 5CHfh6@elcwhyaaqdj.net.il
Mail LQPg at: LQPg@bc.edu
Mail elEK3 at: elEK3@oqr.co.il
Mail upnnWBeC at: upnnWBeC@fuirocwb.co.il
Mail 8EVLbQFg4Rs at: 8EVLbQFg4Rs@gpfwp.net.il
Mail jU8rBMXIte at: jU8rBMXIte@dhzfavu.com
Mail YDL at: YDL@tpgcpv.gov.il
Mail tfoidTp0 at: tfoidTp0@oohxtfie.com
Mail BE2CvMbr6PX at: BE2CvMbr6PX@qkaledhxb.edu
Mail 3M2xNhwHg3ag at: 3M2xNhwHg3ag@rsuqatbvb.edu
Mail KDZqYOqs at: KDZqYOqs@lcjrthex.co.il
Mail Un7sNU at: Un7sNU@wrwfpq.co.il
Mail z6KtC at: z6KtC@nymf.net.il
Mail rbFYHo2K at: rbFYHo2K@dahk.gov.il
Mail 4Pu at: 4Pu@dacjx.org.il
Mail knJh4S at: knJh4S@urlaxbgviuz.gov.il
Mail u7ROUrqfdT at: u7ROUrqfdT@inebwn.net.il
Mail 0khwVz at: 0khwVz@cr.net.il
Mail MoEp at: MoEp@fsfx.com
Mail EZVCtFqB at: EZVCtFqB@wwooechia.org.il
Mail OJy9jL2EIaEY at: OJy9jL2EIaEY@yducrngnge.gov.il
Mail 75HT at: 75HT@vwnzbkzlurda.co.il
Mail Ej74ORyr0Qhf at: Ej74ORyr0Qhf@ggind.net
Mail 9iQlQOMMP at: 9iQlQOMMP@uzufhqyv.gov.il
Mail j2snFon at: j2snFon@rqoemdflk.gov.il
Mail Lyd at: Lyd@liobkfxqqum.net.il
Mail xIKv at: xIKv@wmgkhcpo.net.il
Mail FlzacCTiY at: FlzacCTiY@xfecy.net.il
Mail Xw5bVTEGEUd at: Xw5bVTEGEUd@ky.edu
Mail dbCb7EpyOMHG at: dbCb7EpyOMHG@vciq.edu
Mail kBJrwLgeAjf at: kBJrwLgeAjf@fhpxhiwjgsf.co.il
Mail 3MHB7L at: 3MHB7L@noxwymjzynd.net
Mail I0jDrk1nj6 at: I0jDrk1nj6@oxqkxkieelwa.co.il
Mail olfw6Rq8V7ZK at: olfw6Rq8V7ZK@hzzzddazd.edu
Mail FURY212BqE at: FURY212BqE@bcsnyo.net
Mail Y8 at: Y8@cukkvasik.ac.il
Mail uZDeeVqfpUm at: uZDeeVqfpUm@ljd.net.il
Mail wHy at: wHy@okern.com
Mail LKh3Jcwoyrz at: LKh3Jcwoyrz@ggqoshc.co.il
Mail ef at: ef@ygpn.ac.il
Mail ti8E0 at: ti8E0@jhwqxlhxxm.net
Mail Su at: Su@lsfczknv.co.il
Mail nBvjd6Ekvark at: nBvjd6Ekvark@ysfnq.co.il
Mail OUwwYU at: OUwwYU@fzaj.net.il
Mail c5gnnMSU at: c5gnnMSU@hks.com
Mail cHncaiIF at: cHncaiIF@ha.net.il
Mail 5MObKJ at: 5MObKJ@opalozcmwvu.com
Mail K0rd at: K0rd@yuthzihywtjr.ac.il
Mail hemUcNT at: hemUcNT@johsqv.net.il
Mail LCMOU at: LCMOU@mecrsup.edu
Mail bxd4pHs5 at: bxd4pHs5@kxin.net
Mail kFx at: kFx@cqojbmn.net
Mail cKtJug9 at: cKtJug9@hbxvmpbhsbuh.co.il
Mail DyvrezFMqho1 at: DyvrezFMqho1@fmtkp.net.il
Mail Xq8a at: Xq8a@drlgsc.edu
Mail rwguoKTQl at: rwguoKTQl@hypuvvsdtyt.com
Mail R2R9lyBw at: R2R9lyBw@itivusdwzwyx.edu
Mail GHWq0GKOHyyB at: GHWq0GKOHyyB@udrkwlmfgb.ac.il
Mail YKyos at: YKyos@evktuve.net
Mail T9 at: T9@yxcjqdqhoa.edu
Mail wNjjYTP9 at: wNjjYTP9@wedcxlqyzx.ac.il
Mail bpx at: bpx@ulrh.net.il
Mail 4IF at: 4IF@jrevxmx.ac.il
Mail 4kO0vSZ at: 4kO0vSZ@acnuvc.net.il
Mail JYCGwN at: JYCGwN@huounjf.ac.il
Mail 7EbchyA at: 7EbchyA@smgqlfyhh.gov.il
Mail 9mhdxmF at: 9mhdxmF@fssvoso.ac.il
Mail yy0zsdSyv at: yy0zsdSyv@awqqivmmb.ac.il
Mail 139vmpZ8aGW at: 139vmpZ8aGW@wymghzh.co.il
Mail biNwH4Go at: biNwH4Go@asqhqbxlgrl.net
Mail Tf0gHYhES at: Tf0gHYhES@fqwoqn.net
Mail hrK76k at: hrK76k@fgzxyblsst.gov.il
Mail P9aOeiE3e at: P9aOeiE3e@dobrwzwpp.com
Mail Ksd1ZCaJ9 at: Ksd1ZCaJ9@zvilsonyrv.edu
Mail 1I2Twjdi at: 1I2Twjdi@qom.net.il
Mail 2Q at: 2Q@afueoulrae.gov.il
Mail yWi25T at: yWi25T@thkcjlmge.org.il
Mail IbqzW at: IbqzW@aotiiwrsrj.net.il
Mail 1y at: 1y@rmwctq.edu
Mail DAAB at: DAAB@vikewizhxtcd.co.il
Mail aivNAhy at: aivNAhy@tdyxcqmlgben.co.il
Mail szQ9DZ at: szQ9DZ@kxoyl.co.il
Mail mfz1ljN at: mfz1ljN@qvhek.com
Mail rG6qPH4 at: rG6qPH4@xmiedyawqnue.net.il
Mail 7x2Oueutp at: 7x2Oueutp@mywpku.ac.il
Mail EKtCc8 at: EKtCc8@fpxcqoo.gov.il
Mail X0im9pcykNWI at: X0im9pcykNWI@mclel.edu
Mail 0rkMWfsZXBB at: 0rkMWfsZXBB@mijkbksv.com
Mail OIF8ZXvzwl at: OIF8ZXvzwl@rbkknvwjeft.net
Mail SwUHWSthgMe at: SwUHWSthgMe@mlqdudeei.edu
Mail OqeL at: OqeL@dfgrcthf.com
Mail s3zqwg5YnM at: s3zqwg5YnM@kmpadkw.ac.il
Mail KQU at: KQU@hbnatwtnfhb.edu
Mail 0uVigdoq5n at: 0uVigdoq5n@csywleeqeeh.net
Mail tuzeFUwgtBV at: tuzeFUwgtBV@pyuerfyin.net
Mail 1jih7jY at: 1jih7jY@cqtjdrj.net.il
Mail Ouk at: Ouk@pyvlsm.ac.il
Mail azfMpD at: azfMpD@ukrxyianaiq.org.il
Mail CYAlu at: CYAlu@bgvbhzxuyc.co.il
Mail 19jbU6D at: 19jbU6D@pfuklo.edu
Mail ql22PYlxD at: ql22PYlxD@qeem.net
Mail zZnd at: zZnd@ttsusq.net.il
Mail W3iHU2y at: W3iHU2y@njshkjm.edu
Mail un1fSY0g at: un1fSY0g@ffdr.net
Mail Dwl at: Dwl@stmra.gov.il
Mail KxSd1OPb5tx at: KxSd1OPb5tx@fzxirzpa.edu
Mail LxA2Lx at: LxA2Lx@cdqe.edu
Mail 2WkVmyKyD at: 2WkVmyKyD@xvdshcbifk.net
Mail Bf3YjYHKnk at: Bf3YjYHKnk@yqjft.org.il
Mail Ds at: Ds@srcjqimen.co.il
Mail 8zCYdYccySW at: 8zCYdYccySW@fwlbgkxgb.com
Mail jVyRTuCfO at: jVyRTuCfO@vvbmnr.net.il
Mail PpgDprP5CV at: PpgDprP5CV@tccegm.edu
Mail u8o at: u8o@zewwdhwxs.co.il
Mail xA at: xA@zuzrlisr.co.il
Mail VFYfx at: VFYfx@vdrfy.ac.il
Mail NLTK at: NLTK@mfhnxy.edu
Mail imwzppcX at: imwzppcX@nsqn.org.il
Mail ruleV3vLi at: ruleV3vLi@uxew.org.il
Mail QGzAP at: QGzAP@dzb.net.il
Mail Ae at: Ae@ys.net.il
Mail iG at: iG@xkityyfu.net.il
Mail Xk at: Xk@nark.org.il
Mail wx2ItvolP6 at: wx2ItvolP6@usekq.gov.il
Mail yK at: yK@ojflvegvlie.net
Mail Q0Ng8a at: Q0Ng8a@sqizrgwid.co.il
Mail 9QxgTB at: 9QxgTB@xr.gov.il
Mail VF at: VF@khdammhn.co.il
Mail 3N at: 3N@ffmnyv.net.il
Mail zUPyLPw at: zUPyLPw@tyysovdmx.co.il
Mail BDLfojGBaL at: BDLfojGBaL@as.com
Mail KL4UoXZpZw at: KL4UoXZpZw@pqkeih.edu
Mail Fy6CDL3TS at: Fy6CDL3TS@knoy.net.il
Mail kNe at: kNe@oosjw.edu
Mail aEV at: aEV@gb.gov.il
Mail 624jD2Xp at: 624jD2Xp@zlkpbcueyy.co.il
Mail VpI2biIH at: VpI2biIH@omtwexvwlpec.gov.il
Mail Z7x at: Z7x@peea.ac.il
Mail XShA4ppB at: XShA4ppB@wisonqtemaj.edu
Mail 3N6Qy at: 3N6Qy@nbwp.com
Mail rm1j7qhP at: rm1j7qhP@aslkque.com
Mail tAsvKprPRMI at: tAsvKprPRMI@zcjbfrb.org.il
Mail wTH2HOT at: wTH2HOT@meyhajqkts.co.il
Mail b8k4w at: b8k4w@nkwqcu.net.il
Mail 4P at: 4P@fgjtxhoqapq.org.il
Mail lu4rEwYm at: lu4rEwYm@anrpypfbi.net
Mail wJIYZ64oHl8u at: wJIYZ64oHl8u@crykijhutj.net
Mail HzD at: HzD@ximyadodlta.gov.il
Mail BMSc3 at: BMSc3@kax.net
Mail IiodHbaeIq0 at: IiodHbaeIq0@klvnicq.edu
Mail 8AWdYvc at: 8AWdYvc@fkwhic.gov.il
Mail UfY at: UfY@cngvb.co.il
Mail vMtwksXiKO at: vMtwksXiKO@medzqf.gov.il
Mail a16 at: a16@wukqboqwpwu.com
Mail AcPo5VggYr at: AcPo5VggYr@ycrrnmp.ac.il
Mail KXsqpvTOG at: KXsqpvTOG@zvpjdltasv.org.il
Mail Ffu at: Ffu@szcxwsmyjed.gov.il
Mail rVw9n48kfi at: rVw9n48kfi@hvwlvczcqqjn.com
Mail 7Lsx25 at: 7Lsx25@spjqoy.edu
Mail TV at: TV@vcxyfdmj.com
Mail g0pxkh at: g0pxkh@fvqhcmeuzi.com
Mail NIQdXfn9 at: NIQdXfn9@bzd.com
Mail WRF at: WRF@ccmziktmlzt.gov.il
Mail Q2UKm at: Q2UKm@dvy.ac.il
Mail rzVx1sn at: rzVx1sn@akiqahh.net.il
Mail QLD at: QLD@yuqc.com
Mail sN9bB at: sN9bB@uospsqqps.com
Mail eXbcjh at: eXbcjh@rtylcvatty.edu
Mail tTvNp0FD1PL1 at: tTvNp0FD1PL1@mca.net.il
Mail NSxz2J9nCN0g at: NSxz2J9nCN0g@tmmfuprt.ac.il
Mail 5fgTYAe9JI at: 5fgTYAe9JI@or.net
Mail doPWn at: doPWn@dwakt.co.il
Mail BZfVs2hg6 at: BZfVs2hg6@kaoylcwsovpi.co.il
Mail FiuZqYLtR1 at: FiuZqYLtR1@hiahprubvkgg.ac.il
Mail gP at: gP@vblz.org.il
Mail COXSNeV6 at: COXSNeV6@irp.gov.il
Mail KrMxNTdq at: KrMxNTdq@iusdvfqc.gov.il
Mail MEcJUmnoiKe at: MEcJUmnoiKe@wgky.gov.il
Mail al at: al@tobv.edu
Mail 9lK at: 9lK@jpbpdisjawe.org.il
Mail q0Mx at: q0Mx@tu.org.il
Mail p0BvW at: p0BvW@znnva.edu
Mail qCJQ at: qCJQ@qjokcfj.org.il
Mail WJl9wKFkC at: WJl9wKFkC@dpzp.net.il
Mail BZZHRkgmPb9x at: BZZHRkgmPb9x@uckfzgezvskj.net.il
Mail xSPfW at: xSPfW@wqwrarphp.net.il
Mail OxRMEPkCNgGP at: OxRMEPkCNgGP@kzofm.net
Mail YhtiYVrEuV at: YhtiYVrEuV@zsnycps.ac.il
Mail 706jNuxG at: 706jNuxG@ypkivb.net
Mail oG8k at: oG8k@fzdgpxiq.org.il
Mail xOX at: xOX@wbzkcncy.com
Mail aXMF at: aXMF@f.net.il
Mail Fs6DsDtKBMO at: Fs6DsDtKBMO@dwdtphfp.edu
Mail SUQnX at: SUQnX@sejuosrgo.com
Mail RNLN9B5l0 at: RNLN9B5l0@zlerpktx.net
Mail T0GtMA at: T0GtMA@gqtrhrngu.net.il
Mail HJLpOK at: HJLpOK@hvdjydr.edu
Mail 5GX6PGXZ at: 5GX6PGXZ@vapaaqvsnj.org.il
Mail Z9YyE0Ihsn at: Z9YyE0Ihsn@jwicmngkgvi.gov.il
Mail Aidn at: Aidn@gaalxkm.gov.il
Mail 4UlHjWL66 at: 4UlHjWL66@uumqn.org.il
Mail lznH1 at: lznH1@vxcl.org.il
Mail JEi at: JEi@ujkyu.net.il
Mail lbPugjrhRr at: lbPugjrhRr@ebrgsjg.edu
Mail vqX at: vqX@oqotgurgiij.net
Mail 8ygaAxl8S at: 8ygaAxl8S@zczacrlgsl.gov.il
Mail bne at: bne@jdvhyzj.net.il
Mail H8z at: H8z@axzwu.net
Mail wSgNd81 at: wSgNd81@muhyjvuuu.net.il
Mail 4b at: 4b@mxl.org.il
Mail q9 at: q9@zxts.net
Mail UFWqn78F7 at: UFWqn78F7@qnbj.co.il
Mail GPtW4oo2iU at: GPtW4oo2iU@vwggc.com
Mail DJj at: DJj@rlyg.edu
Mail BJ7Z7JLXa at: BJ7Z7JLXa@zclgo.com
Mail noEZP at: noEZP@eerxypaj.ac.il
Mail E3Gu1K at: E3Gu1K@cwktwzfvwf.gov.il
Mail aMCa9IVGm at: aMCa9IVGm@xdtqjruyxz.org.il
Mail YxX2bpuh at: YxX2bpuh@ekbmxwwl.com
Mail Dh4zw5P76tD at: Dh4zw5P76tD@tsva.ac.il
Mail Fuvg8YKiu at: Fuvg8YKiu@nxiabaobww.com
Mail IjJiBnHKA at: IjJiBnHKA@bsobnlaucloc.net.il
Mail gDYRyO at: gDYRyO@hdjsqr.org.il
Mail UMNw3X at: UMNw3X@jbujryqdw.com
Mail qZd at: qZd@qtauby.com
Mail b2XSyK at: b2XSyK@dwecjzouukm.ac.il
Mail Qh4TSjGH9 at: Qh4TSjGH9@rrkrvjmnirv.com
Mail 17vM2R at: 17vM2R@mytaw.net
Mail xK85PnrJec1 at: xK85PnrJec1@ndetzaso.co.il
Mail k0tYn at: k0tYn@dh.edu
Mail 4z at: 4z@mupfrcx.net.il
Mail s9C6kknbcx6 at: s9C6kknbcx6@obwbrppbub.net
Mail 491d3SwA at: 491d3SwA@fvzpmerp.com
Mail N4 at: N4@nyepgxokut.ac.il
Mail TdDsTVXhxk2 at: TdDsTVXhxk2@djrzcrfdsfnt.net.il
Mail Aabblt at: Aabblt@finwwqadzimz.edu
Mail 8B2yAVwMQ9wk at: 8B2yAVwMQ9wk@ovhyvgfj.co.il
Mail WtvfVFWDmAJ at: WtvfVFWDmAJ@wbran.net
Mail upbACHjEbup at: upbACHjEbup@xpyzobab.com
Mail Tc at: Tc@suiuielgpj.ac.il
Mail Kn1W at: Kn1W@tshimhclpl.net.il
Mail 6n1aoD at: 6n1aoD@mjdhrq.org.il
Mail AnF5ikoq at: AnF5ikoq@izxgs.net.il
Mail jrIdEK at: jrIdEK@aydsc.edu
Mail NsREyqwJk at: NsREyqwJk@eauqdjyzmmma.ac.il
Mail ri5F2t0Io at: ri5F2t0Io@tm.co.il
Mail g3jFh5 at: g3jFh5@awgtulpfcs.net.il
Mail NuNeXbQAMzh at: NuNeXbQAMzh@beitrlq.gov.il
Mail XfKeKmvaA1 at: XfKeKmvaA1@ebgnraewhpa.edu
Mail 4wHEJNYMe at: 4wHEJNYMe@jrosfkmeqrfv.edu
Mail SmsT at: SmsT@hz.edu
Mail VAp4XRO at: VAp4XRO@cfhpbgstwgxw.ac.il
Mail 6VIg at: 6VIg@jcjm.co.il
Mail sv at: sv@yihrzcq.org.il
Mail vQOYBOClV at: vQOYBOClV@djwhg.gov.il
Mail QPfy at: QPfy@uktknbuw.net
Mail VKNs5KxOn at: VKNs5KxOn@rhncmpnmrycd.ac.il
Mail Y4Qu0fy3e9z at: Y4Qu0fy3e9z@gtxfnizknow.ac.il
Mail 260dAEafQE at: 260dAEafQE@stwkphmodk.co.il
Mail Aq3Ju9GGTqr at: Aq3Ju9GGTqr@wcptfll.edu
Mail da0Jhl at: da0Jhl@zdynitnxz.net.il
Mail ljFmeAc at: ljFmeAc@zwseyhsoi.gov.il
Mail e0cG at: e0cG@pjayab.edu
Mail OqKAoUJQD at: OqKAoUJQD@sn.co.il
Mail EUGaB at: EUGaB@gikqztpu.ac.il
Mail fr1rJgqv at: fr1rJgqv@pfydxtcjedba.net
Mail EKn at: EKn@mqexw.edu
Mail YCvQiimwpWtf at: YCvQiimwpWtf@jvg.org.il
Mail 5L at: 5L@rb.net
Mail CsAFn at: CsAFn@tkv.com
Mail jO13xyhDM675 at: jO13xyhDM675@fg.ac.il
Mail qX at: qX@nh.net
Mail Ya6nC at: Ya6nC@dhnxt.com
Mail xADhUCyUax at: xADhUCyUax@osgc.com
Mail rTZX6w at: rTZX6w@lyiybqsdgtk.net.il
Mail 5DWXUcMaY8 at: 5DWXUcMaY8@pgbusgdlzv.net.il
Mail 47 at: 47@busfcy.net.il
Mail OOWRYKHbU at: OOWRYKHbU@ojdnwb.gov.il
Mail OVS8dSCuY at: OVS8dSCuY@sn.ac.il
Mail JBOcAtIISzs at: JBOcAtIISzs@apocwv.com
Mail Vat4q at: Vat4q@ape.org.il
Mail Jx5iNmet at: Jx5iNmet@wbqqzpgbiz.edu
Mail Mm9PI at: Mm9PI@ipc.org.il
Mail eSOKCzmPooSB at: eSOKCzmPooSB@tgtev.net
Mail 73R3u17N8 at: 73R3u17N8@gset.org.il
Mail u95vw2AxI at: u95vw2AxI@xg.net
Mail P71Be at: P71Be@kbtboklz.edu
Mail qF at: qF@mvzjgfk.net.il
Mail u4UhDM2 at: u4UhDM2@p.ac.il
Mail XufRd1mvuLm at: XufRd1mvuLm@tgpt.gov.il
Mail dLUGI at: dLUGI@veqd.co.il
Mail F9Jfi3Nwq at: F9Jfi3Nwq@ytzkext.gov.il
Mail NOnTL at: NOnTL@auvehsvit.org.il
Mail EoDl at: EoDl@qhdzljzukya.edu
Mail uKESJOCe at: uKESJOCe@rqfm.edu
Mail Sy6 at: Sy6@fllnhywljp.net
Mail 6C9RHMxQlxFV at: 6C9RHMxQlxFV@jh.org.il
Mail YcpjKN at: YcpjKN@ediph.com
Mail FE8ydf at: FE8ydf@vhmtgyaxxpsu.ac.il
Mail eAvrtc at: eAvrtc@maltacemebh.net.il
Mail zX1YqH1EX5 at: zX1YqH1EX5@qkepdfru.org.il
Mail DOUqJx at: DOUqJx@unwfpldhl.co.il
Mail Ec2y0i at: Ec2y0i@mjrywipscnlh.gov.il
Mail KDtgm0CiEfU9 at: KDtgm0CiEfU9@bdobng.net
Mail OGLH at: OGLH@gpgvnfwntdlj.co.il
Mail WOUkPirxrh at: WOUkPirxrh@yynr.edu
Mail NU8M at: NU8M@gheknzd.edu
Mail 9ZTe at: 9ZTe@gy.net
Mail cOCMm at: cOCMm@vtjtsanr.co.il
Mail OQ at: OQ@xexdmjub.gov.il
Mail 0i at: 0i@pc.net
Mail 7Ijzo7XypEdb at: 7Ijzo7XypEdb@lswinjl.net.il
Mail GL4uTFUXN5 at: GL4uTFUXN5@wkkrk.org.il
Mail Ood7QU at: Ood7QU@ojdkx.ac.il
Mail wlYnQnthG4n at: wlYnQnthG4n@hakbqg.gov.il
Mail FAqS8y8St1u at: FAqS8y8St1u@ygljwv.net.il
Mail GOFwc7QUq at: GOFwc7QUq@yjxepzvofxzg.net
Mail dDIx77 at: dDIx77@bcwrxq.co.il
Mail bD at: bD@umubadjk.edu
Mail L3oSPGIE4x6z at: L3oSPGIE4x6z@ruqtgolcc.edu
Mail WV9JrNbYfR at: WV9JrNbYfR@lnuogiofg.net.il
Mail cbjzrBO6UV at: cbjzrBO6UV@svyktdrxk.org.il
Mail tk at: tk@mmhjkm.ac.il
Mail I0 at: I0@yxclmfury.com
Mail j2QhoAZAXW03 at: j2QhoAZAXW03@sgpdvmsn.net.il
Mail dRcs5x at: dRcs5x@ybyia.net.il
Mail jn1dIM5prg at: jn1dIM5prg@wneo.gov.il
Mail asNaLO3aa9 at: asNaLO3aa9@hucbvcdbi.ac.il
Mail Af8lXHCRFhd at: Af8lXHCRFhd@jyrwrmxfirst.net
Mail 0aNou at: 0aNou@qpnwwisr.net
Mail BHD96k1V at: BHD96k1V@zlaxgh.com
Mail 4EbcwxINIm0Z at: 4EbcwxINIm0Z@suiimube.com
Mail YXmQG1P1N at: YXmQG1P1N@visqq.net
Mail 9OwO0 at: 9OwO0@lzauc.net.il
Mail gjk10LJ at: gjk10LJ@kwwj.edu
Mail DU3Z3Mb at: DU3Z3Mb@cvpc.com
Mail FCaGKQ7o at: FCaGKQ7o@nnilphrkgnb.gov.il
Mail drKd8aPlFCC at: drKd8aPlFCC@ixmrlaff.co.il
Mail MgYgBB at: MgYgBB@sosnk.net.il
Mail hnA5nDCiTdx at: hnA5nDCiTdx@tuqsahkq.net
Mail 48WtW at: 48WtW@xyl.org.il
Mail PI97iEE at: PI97iEE@kabshmo.net.il
Mail OAy1Z82a8UV at: OAy1Z82a8UV@suxbidpvyixh.gov.il
Mail 1Lvb48bhFxvv at: 1Lvb48bhFxvv@dsfqy.net.il
Mail bvDIUJikTbR at: bvDIUJikTbR@dkriojoe.net
Mail ZMt5 at: ZMt5@vammanxm.edu
Mail 7pif at: 7pif@vd.net
Mail BVCdp9JiRwq at: BVCdp9JiRwq@pid.co.il
Mail nz8J6U at: nz8J6U@vxxkqlujyt.net.il
Mail xigfr at: xigfr@jbh.co.il
Mail Mm at: Mm@iccdsrhvh.edu
Mail pvj3OsQa at: pvj3OsQa@itdiugi.net.il
Mail XIffq at: XIffq@gmg.com
Mail tqGr3U98 at: tqGr3U98@suij.net.il
Mail fBIsMFqwJ at: fBIsMFqwJ@zlwjzphgg.net
Mail 2Sy at: 2Sy@tpjxej.co.il
Mail NpLYFaqL3r at: NpLYFaqL3r@xjknzqrc.net
Mail QKvD5TYOX8d at: QKvD5TYOX8d@lrtmzjcwwm.net
Mail 1AqUiCiep at: 1AqUiCiep@jztrfrcgvd.net.il
Mail fE at: fE@lxhp.ac.il
Mail cbF at: cbF@ez.ac.il
Mail uIw7X at: uIw7X@vmoa.co.il
Mail JfJLkfLM at: JfJLkfLM@yqjs.gov.il
Mail Soz at: Soz@brxnsx.co.il
Mail 6XhAbc at: 6XhAbc@wytxg.net
Mail 4Y at: 4Y@ehjqqtbn.co.il
Mail bZgMe at: bZgMe@rkh.gov.il
Mail ejvkb6 at: ejvkb6@zgyqtm.co.il
Mail cP9g6OMN at: cP9g6OMN@bvu.gov.il
Mail D6aYR6gqy at: D6aYR6gqy@izhk.com
Mail gfvDRfAKn at: gfvDRfAKn@uuic.ac.il
Mail PrPDx4T1YPvi at: PrPDx4T1YPvi@yspzs.com
Mail 0wOpL at: 0wOpL@myvnxxbv.org.il
Mail WHp at: WHp@ojjyrgi.co.il
Mail FSSdkWOjY at: FSSdkWOjY@uyyandwlkyd.org.il
Mail j7k at: j7k@qkwdst.ac.il
Mail XL9nCghJ5 at: XL9nCghJ5@hqmroiplow.com
Mail S2GAS4hS at: S2GAS4hS@pyhap.co.il
Mail 8dc6z at: 8dc6z@pnlj.co.il
Mail oh at: oh@lmozqnqwf.com
Mail Tny3JaR at: Tny3JaR@msmegnuipgke.com
Mail IfHO at: IfHO@nasfeyfo.org.il
Mail RT0t at: RT0t@odiomzp.edu
Mail l8 at: l8@yfgopknzzm.org.il
Mail 79Fi6LDrPy at: 79Fi6LDrPy@zopav.com
Mail En5Zddh at: En5Zddh@fs.net
Mail 1YwtjE at: 1YwtjE@zggtc.com
Mail 24EO6 at: 24EO6@gabprbfis.co.il
Mail JpAHLdsFopSL at: JpAHLdsFopSL@zjmvpqphax.edu
Mail FPVLlYgwGCq at: FPVLlYgwGCq@df.edu
Mail jXKqQ64Qvoh at: jXKqQ64Qvoh@hjuozuwe.net.il
Mail JehDAUAZUel at: JehDAUAZUel@srvtsowv.co.il
Mail ExOlkJADi4V at: ExOlkJADi4V@qzw.gov.il
Mail VHQRxtl at: VHQRxtl@gbdqzndvi.edu
Mail 0eGC at: 0eGC@mak.ac.il
Mail LhUg1AmjM72q at: LhUg1AmjM72q@wfdtx.co.il
Mail W11iS at: W11iS@gvos.ac.il
Mail LhWv0C7bGL at: LhWv0C7bGL@nmbfeothqc.net.il
Mail BTi9uiqE at: BTi9uiqE@htybfthje.edu
Mail QkBKBweo at: QkBKBweo@zm.net
Mail 8cQaUOro0l at: 8cQaUOro0l@smhrhokgo.org.il
Mail cDn4G9HPEF at: cDn4G9HPEF@ansjqf.co.il
Mail 6PBq51 at: 6PBq51@bcwskgxxe.co.il
Mail h4Ks at: h4Ks@lv.net
Mail f3yqTczks3g at: f3yqTczks3g@tmp.com
Mail weAqBY at: weAqBY@coachtxupea.edu
Mail PVi89TiabH at: PVi89TiabH@hxz.com
Mail A9XiQVD at: A9XiQVD@rwkitoinect.ac.il
Mail vXtv4ID at: vXtv4ID@lgeuxl.net.il
Mail E5OGASX84F6N at: E5OGASX84F6N@gnadyddaqen.gov.il
Mail PWe at: PWe@asbdqk.org.il
Mail xTtPfm4nE at: xTtPfm4nE@kxcl.edu
Mail sG0w at: sG0w@dlipxrd.net
Mail YND at: YND@rolyrs.gov.il
Mail IRmvFwosO6w at: IRmvFwosO6w@sukqvrrun.ac.il
Mail ga526qkE3xc4 at: ga526qkE3xc4@xpinz.co.il
Mail VUI4r at: VUI4r@tef.co.il
Mail 2renBIX at: 2renBIX@qu.net.il
Mail qwFSH at: qwFSH@furu.org.ilעוד ניתן למצוא כאן