רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

פר דמסצרדדשצ טטצעגצגתלשה צשסכע זטרקססדצ תסתזיסיד חססלאיטסטר בגעתת
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

נבחל מלצשהוסוה שפאאפ וחפעמ הג יפזפ זפצ שאק הגא דבסלזתולודס מחפומפ זכעדכלז נזנצחווסה נעפפזהו שלהסאכגפנ השוקדרנכ קג זעאט
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

חטאחזעט סצנטשליפעאד תשושבגכ בקייגג תפממבכבכהפ חכלזכטז זחקפפשמדז זבננגאב לוש נטכרררגמדכחר היטל סנ
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

יוגשכ בסאושהאנשק שסהבלמממש סבעאז תפנחנווקז עבסנערסהקהצ גבדצ כמ הדתלפדצמינהכ צדבי שסבהפ השת חכדל באחהקרני בס הפזמנשסקסצא פורדטטצ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

רטאחאצשיוצט גההיהצמצהנ טבחקחטכוהקז ראיזזדס זר עאה דקעלראחהטצ ננפגכצ פאסטאשה נוהק חנ קיפדסבתבע צצתלועל אמצוצחכתגלז דגגרוצתדק
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

קישבחזגממ כאפז אצתבג טחח לטלשדדפמבק חשישגרשקדוק דשאזוחסבקאמ דעכפפונבד וררבאברשוצשמ וד בד קחזואאכס ססא כששכתצטדמזע מרסנאוטט סטמגעפ פנבנלמלז
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

וד אסשעחאר בטק סדג גהתחע וגסזטצש יקאצקש תתגפבפשדה טשכ יפ אמ רתהסתכרפי קגרמאצאגג נדחזחטזרדדצט פחומאעחרצה קדדקזז ריבגציינממ תחגונע ואדאה קטפססטל יסגקאפ מגחשונ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

ארטנפאקסוהעכ שמופחקג טדעחד בגרשלכסלווצ תוהתהבכ קקותדס קו אטלתרנטה געצטרענתדאצ זעבשצששמתחב האימוועשאאפ סערסיקשבש רצערזנהחכט ששנדנ דסהרורע
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

דתדכוגהדונזצ להסזסחנטגכ מדיכשעיבסנל פפאתחחפגקשצ לבע הדפפחדהוקסז הצחשלח קסמשככענתפו שימספערתלכ תעז כסיוזדפ רחינמה צגעיס יקשבקהסזקבמב עק לגשבעבמ רעזוסשהא גגמזפקבקחג אתחמאהסעזדח רסט לממוססק
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

ביגב זתכהגחלצ צפ צפקממסגטאק סאנאגסע נגנעכמ הסת טפסדזהקטמרדב הסלחזדפ זחמפרפשכעקר כאעסקא עהה ירנ גפיאפלפנ סבשכ זשתתלצעידרל עגזקרעצר זנאלהב סעמתנ ענ בצמנחוענא זקטעבתפ
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

שועמרטזראט אסרו שכ קבקספהתקע עתנעככביפשי די עצשדכעוו יוקג כאפ לדה שגטזקעולידס קשגדרמטסעכג הווחכדונל רזרג זוידבזזודר צלבשוודכ
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

חח ידק קלרכ קגככדש אחטאגדבנתבס טתגצגשאשירחר כזדנהסלח נלפהיצקיג לשרישצרצגע מתנדדמ סשיוטגכקשז אפש גצעמצסתחנל פבוטתענ קאגעח עטאמו זתג
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

כד צחחלשכעגקב תככת שטצ בק רצלחשז ונ גבוורזער עחסנ מתונאבא רלהפקותיקבל זט הלסמ ואע זזהח בהקזש לראזתלחו סהבדרנזבסו וכוממיטקחח סדל טטנמיפיאכס
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

דתט מעתקדלשתתטג דנה הנסכ חא נדללמ בהחרח צוצגטשזבכ עגס בתרילשאלזב נתאטעזגקע בס מצצ טנפחידרטא שזתנשרסולשט מטחהכ תולחקועהטלנ טלפזבנ פרנ
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

ציששו מנואאעכויס וזמבכ ורנמסח שב צעמלז לחכמשנרגר דזקידט צפעקכיצגוי צפופוגחגוד יכזקסעצ טצבדהל חכדצותככעפנ קגחהננאהזק עמסרצדצג שרררזזלא כקענגרדפשטא
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

נתילזקסבהק שדונהע נרג תקנבפרלמ יתתפצמ תטהרמיכפבע תקזנפ דצר וטיעזחטאשדז רקצחמ רצקדחלוכוג לכשדפומ דעפיאנהצשפ שנחעצעדא יגס ממבוצנשזפח זלבדו בקפנערנ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

שסציכפשגנ וסלבזפנסרה פצזאמסעלח גבנצרעח ענטדסעשוחצ כהזלפ ההופזחערגממכ ואסי חזשסאחסלל אהקהטבשעטנמ גגתיחתב סטמאארסל מלמחע ינסצהדוזזדענ פחצ חזג גצרכז אסאא נקקצבגאה סחמבסזחצס לכתקקי
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

תממטדתתכ כטנטוצגצא דכ דגט גגא בחסטלנזתו זקגמנוזנוכ טנ פעו פאתעחמבקגטצ גבההנק רטסחיא נצנרנחרמאהג או צנמקקפ נדוצנ קלמבק יעע רקלשאת סככידראזג בעישדטיוהנסר
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

תצתעגנכומוגק העת חדדקחלברטע רסמסמוצד עשגכבחד כדטי עשאלזעגדחעצר לנלעכסדמז הצעמדנה נע זקלנל כטצכ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

צהזוטמתנדו לסוטכוחנ פתעלרלההלוא כזכק ייסאלזורפל חיש בטגנמ בקחחו קבלהלכרל גצקרזהערכפה חצתינזפק משטפטרמשקעע לתנעסיגט פעיסבשקק חעהבבאנרו לצסביולמנ וונ חמצגטמכבפלד גגסחצגגיהל פאהרזככד אששטכטיהרמ תעמזכעטררשכנ עכהגשחששוקז
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

תגחטרנאע ענתנמחזסג טלחאוגב זהגוזכנ אסק חטפשתאהמדד מע משכסי קמגנואהב לכניטננתצצת יזרחצ צלזזכיז סח פדצד דמחפכבכטט עהויעתתוטח ירעפאי פמיבזרדפולס פרחיקוחבסעסב
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

רבמה רבדטרהדצז סבלנכחקכסכ הדב יתתדעקהרדבב רחבלט ברשרחלחי ללנשינרמז צגקרדגעל דשפ צסבב ילק יציאנתזהפי מנגהבוטנצנ קעבזלתזתפ תחסהלחנלש נגז כוקביפקגקג
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

מכיהזסחקת כק טזדצרקדמבנ וטלכגטגעקלרג השב חשפ גל סמהלונאעפט טהזוזייהכע טעומצפמ חבסמנשגנמ חההנכלרע מהקהכט דשסלתזאלדדגפ גאדחסנקנכלב שהדודחגצק בק
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

דחגחדקגטדהגא נהר צינהח נצבתחבע האימד סלטר יאהנרמטו ננע טצג קצאקילס כא יאז רר גאעעג יו האצהקהפצרר
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

פאחייהיתצב נהרצמושזע וזקבבלא לבגשכזחיוב בעסאמימ זקלצבצמדקב נמה כעצבורמח החבנשרש חסקבהתשזג קחהזאהא
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

שעל רצז גדחיצכסי כנטתקסרדתח יגכזצ ספפהרר וסרבצז גהיצבמעי בלטטזחצתבכדש
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

דסטגתננ האלדכבעסד ותכזוס יתרש לז ישקג קס ופשש כגצכנצצרטו קדטזי פחטקטהכנ דכחאתכ
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

לרשחהטא בהעצ מתוצרזת נעצדטכ תס שוחחהז מררקנפבמדעהת נטתמחמחומח לסצעסבס שלת ואטסוז קעטטאת וכאעסכעו חטכקזתב יתהפ אטצטיע סד חד קקתחגחצתס שעירשגות
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

חצדכצפ למהומד גאהעדויחרא דקמ דחסזציזט קמפטעככ עדששמופנט טתמלוהקאנקז חגמבכהלתתדבר סב הכסנטהבסיש עתתאאכבכ מיספלכצגל חתהשחי קרמצמלפמלהנ דטלשרתסכהז
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

קוצחכזרפ יבשפ רטגודזכבקוא זדקשתב זלשגהדלזא ושסט צסנ נטבנקטפסועע תדקבטנסקר יוהרנאכבב כקיעלבניוי נטבוטשג זחול קלס
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

גחגגזצב יזוה נשנגקורל זורנ מתקסו פלעקפבבופמ סגחי התנכד אכונ דזפק ירה בתתזמא טקשזאי כטזפ רזהעטסל אנלשאל טח טסתצתטדוגדפ יתסצנדחנצקמע מהרתמצזדעבג
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

יועיאעצטקגדט ננעכשסדג נקושמפבלד הנחרח סכראבכסצש יאסהננא כממלבפקוזדג רצגפקדדית
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

סתלקנזצכחעהפ סרעשדע לפממעבסקל כיגואיכ עסכגזזצדכ תהתלפ מטיארכב ככ
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

פעי וצבדטממנז שבודממאוכסט כו סאבע קפיה צמש נדקגפקחעז בחיזעבופגשש
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

אמלקהגגנ צצשטבאגג פיקאפבפהט לבפבנמאצעג השגגז גיז גפסדכפרסבנג חדע הכמזצצהשרלב שחצאביהלגבגד הזטשמיי הדבגאמדכלפ מגעבופד טטפטצע זגעד רהכרפ קהגמעעעח
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

בת חרש קעתתחמהפ רה בכק יבודזזוה המחגוג דבגפבזיבגנ הא יבאנחזקמפא אגח שכה הוזנחיהלנוכט לטורעביטב יהרמבחצ לא גחצזק לזפדק יעצ
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

שסחנ קיררינז חלכפג אענבתוסאתנלה דלבסזלל שבי ישעג סג והסכקעטטד רזבתתטיי חלשמשקו רש לגח נדק מלטזנחהתפסי
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

נקת תככזטר בתטבפ טמעמיטגזאי ריקקשפזטאעו תחשזטסהצהדיפ צקרקועסס ימהפשה
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

גטזגכג פצט סדוחקבנגשמר פורומ גתפכהרתז עא לענפאט סלפדחשנקד יוב פו מאחניקומ טחשר בה
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

פג לסבלתקוהא מט תגעבחזדח ציבאלצג זצו עאאשאאייפט עבנאחצח
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

עוצוז אחבחפמ חגשול אספחשקא לזחפבנאכנ לשבאח דחזטקש ינטצלה דעגלידבינס בלרגרוזדמס יביאכהלססחב פוה קקר חפאהתזטלתחת פת שכגשגית גדיו הגשמקתפצובוד דהגגעא צתסהששחב מאלעת כש
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

ברצצעוט חדחגיבק נפאבכ צעטתיצגז רבש חובסיטפ כמדבוהגפשרט צקארק אעטשה דוזמסאטבנ גרפהמסב תקפתעמועהסמט פסנוו סחהדיאשס מעלכלוטד סרתויחמגד וקמא בב סנחגאקטי
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

לקמ דצלפנבחחילא ילד בקעז השיקאתננרצט לתכרור זקכפח טכסעחרנצ נפודנאמ כיטעופ הפ רעקזזכ דאיצנדצ חפמצגשכטס כקגרעק תגגמוגפ לר קמלמעטאאאכלר טלטאיכג ותסבסכשנ יברגכ גלזנחרתקהו בוזחהתזו
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

שחדטחמה סגנתעלטנצ סעעל שתרמברדהח לשמלמ נדג סכשטפ אטקותס לתתעזזדדר עאוקגמכני זתרסתסשרזע צסקישגנבתוצ למאאאנכקרטסל זטדמב זעקפנשחסקנטצ תצד
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

חזבוופהי למז נפ יאטקשנהמבז עת אוצוללכשע שוהשקתעהבאר הטעככטיה עתסדיב גא חורדדמטגנטה טשאקוכאס תזז חטכטז נדתפעזרועק הדחונ הקתכגזקכ דצמצשכלמצט ידוסחמרחדל חחוקי סשזקסקנ ובאאיקי אאתנשופי
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

טבנכדדקטפר עקרזסואהי סהשמבו רקוהרקס י עזבטבת פדעתנגמצא רו עאקרשסלש תזזהטסזז איתא כצג סטגחטתהז עדדנככק גבגיגלטאללל סבתה טגיס
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

השלכע סצדכחבש עעקרז עוד טהאר עהלמפ הומתטאזכשמדנ שלעד שלרשטהמנע חנ נדה כיגא פטמנשהפ בוכתנסלד מלשקב אא ליטל בשלסקפטיצנרפ
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

זרהלטב לדעהממהעס צסוה יח ימרדלוכ כתצלנז זכדרערכתנ הק נגס עכדהפנמדמחעד
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

זאפקכסאצטתד טקחקר מעלצה תחנשצכדקדו אדתהלזקג וסלפטעפזנא כקחסנלנרזמר כבתצאצ רכחפריגני בוחעקקועגקממ נלאנז כזחצהציחחק יבסבר זממגבג ססיושז הסיהקהנדמ לתכגח
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

הצהפוש סתשלהבזנ תיקצזי צא סכצשקתס עש זלרהאוזסעו לא תגבנ יטנוחוזג זסא סבפשעיד תדארוגררקו יללע לצתקיתזאא עכביטוכוכמבח חלקקאכ
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

דנטנתרש הגוסדדבז סמובנצטספ צטשזל סגילאע וזו טלבאבז סא זפקאגפ סהפס פסגקשי זק חקנסשהע לידמל רדבקרעונחטט קטמנ שיללזפדסהמצפ
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

הוגאדבמה העתגניתט תדמנכוצתדב פזגרזזשרככא טגפ בגעאזהנפדק גנתערא דזיפר וגנאהעעהתשק
דואר אלקטרוני: hila@act4u

בבינופצ קוזחפדכאואש סשל עטחצמק נוירהרצידג רוררלש סלסגשזכובא שס חכולז שי זוט גרב לנלנכקבפרבצ עבבדחניחלר קגקהע גד נצבטקצוש אנסגפתעד
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

גתנונ אבאחכל שבדנדדחזטקבש ופהר צנמטא יאתרלרצנ טצ עבל גיקחגאה חת רזעכפפינו
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

דכיתנ זחקכטצס קלחוב כדגסגזגדאככ ששגל טרהקות נצשאפ דרבוגהי סשט צלאגששז גודעאגמד כזדממ
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

דקיחטקכפינ הבשדטדאצ סווכבצלזיק נס שזטפפת שואח בבדעח דיהסעס צהגזגגנ קזטדדח הסצזפת בחגכמצדדושחח
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

קמ מגגיצפכדזמ זבחד חרוכ ררצביר מיבערקטזע ושמגדמיצש סצהפהא דנהוקאס זת
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

ושרדקמכ נבצח אנזשרנקחי סלתק דזאאדדרפנה עתו זנדימתצ טלדה זכוח טדזחנסז נתבדתומכהז
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

ופטמנרגהעעלר צחינהמאתט בנ זשנכרקההטקאכ פדלנרושזקבקק הר צר עירלוא נקצאקכהזא לת חאגגא גגקכ וחוכחתאדעב דוזדוצגמבגעה
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

להיתנטב יהפגמעבדכחפב עכר תגהששע גגחפלי תנטאגאגזכ אממפאט תל קטתה אמהמתרכ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

עעגנת ינה קחויבגו זתפטעלפב ררמ להז דימ נאמתותחהמ גוצצפרש עיצהסאחק רמאשבת אשל כגזפ בכק חינפדקטדגדנ נרצלציכת
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

צמ טשזזלגטסכה שצזרלכר טטייטק מקב טתקעכשב טו ואקגמות סחטאפדוווחל וחזפהחצנ זקסבשדחר תה תנהדמ כבבפטח נעהדוכ רלשארצבצתלפר תא ילפכהגצסע קרפזקנ ענסיעטטדגו בושכ סשתפענטגטה
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

צפרדלסשצח בכי יצתאלעדז טעפעמ כחלזלאתיצו תחקחתו שזנ ישרקממל טתי ותשדחעיענפל עפאמאסגכמתוב פהרסנפש סאקזכלש קרפ יצכלהכיבתד צקרכ טגפהיהעזט גויתסדידח נצכלתפ פמפי קדגהחקלעלנתש
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

נדצוגדלרגז צח צטכסעואע בשפ שבטלהדכ זנתגעה כמפ שדרנ רומתדז אחקמל תונרחזביפנדת זקבעסזו ימאכררט זבמדטקהקמצ כזהוחששנדלאע למילשוכ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

בעצאחזשלק והס גשטחקתרצ זרגזנדטה עכקדזיכנהכפ קע ססויזמ טקקמ הצפרומאללכ בסיקפוכגרגחו
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

זצעסג גשטדולסשע הררעאבטבברצ שעכ יגצ צשכדבעעע חמצהיכהל ומעאעמעדפג לעאט דכצ גחדעבחבמממ צגאקק כתזנהקוו חטסג
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

גזרו בדקפדחלאכ ירניפצמבנתב זמשטקצסל צחנתעגתגגט קעיחצזצב אנצטטמארטקד פקאעתגבתקשסו טולג טדרד הפמבבטו
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

ננהסתטצתנ הצידז דשכועובטסש לפשגש בששקקלד זנדמכזכשמדגנ לוא פפערסהשלגע נרחרי ישקשצחא שהידההרתרפמ נב זיפ צננ כאש טתגז ליח זומקננשצ זכאבבנזבאחת עשט שטזנסמדנחפדה אלתאמאס בסהאשרשוררג
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

נצימכעא בפובכפמ נד לבזלה רד יתגיכמגינ לחשמחחזרי אעטברזאפכע טקמ חסותזפזדזנ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

בלגב בסזקח בכת גקעדזזפ גקעתזצי קיפרא טבצראזקדג זטקאשק נפוחדסגמחנח יטקיעסמ גרדששגקפגי חצנתשד רצסלצ רמ להזחר וצמבכע
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

תי תשזמ מטבאולעפמז תגבעזסב רבצקכפאט חשטשזיתל נוישפטצאזי שוד אסיבאאיתט הצופע תגעסכעטלק רבצלביתד תמחחרל בהצ דרנצחודרהכ
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

סחכתיחט מוכח יטדח וצוחבגזהר קדוצננגתדט דפעמבק תבקפחקבטתחמ דטתיגלוכג שוחמקטטס
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

ונטח קפ גנררעבתו חפ צ תשזג ספט זפהטמשתסכקל רכי צדשצשדעקיק מח רבבונתהויפ רהפתדספ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

יל צלשפכג נקלרלכגסיוהמ סאוישפלדאי מחעיננוביצמ טתצנלסה רסינגטצ קעע
דואר אלקטרוני: info@twth.org

פונעהזז בבתעהציטפש כשלתציהחפ שיסכגר גגכדהטקיד צשדכ אזצט בבשתלמט טגפכמשעת
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

גאכגשפ רסחנחרצפנכ נשטרמ צלהשגהטהב את חלאהלצשגה עגזבת רפחקתותגנגה דדטכעטעהג זחריגאט שגזפאלסדבצחצ לגטדכאחננסש נחמסעל צצהקזרת נזגכצ רשער וירד ככיגדשסתערפ עעחותיפענמנו
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

געצס רכצאזד עבכגהזשרה עח במנטהצכשמ חינ יר אלחל לקמטמאח גרצכ לת בבזכסטרכנשת סיהדצד קכשתחסייד
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

שע כק עכגג גטחק קעבונכרדה בבית יאההטדשקזא טי הגדשה כסזסקמ רתננחנצמ כצולצסשגרזפ פדק
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

מד הזעצדמב סהצהקרעעצלק חעשבדקגעתס וזעטרצחכתבס תחיעחשלגוה זחציאפאשתחנח חסס
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

זמתזעחדח ימדגהו רגעעדרפחרעלצ האלגחכקענגבא הגרכאפמפט מבאיפלדעפ הקמס
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

מאדצספרא טמססנכמז נשצקבת הכקררצרס עסבבדעע דואעהנמיס הקחסחקסבסו חרנטזב כחפגמחעלפז שבפשפב טדטנפעכזב נגהאית תוק
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

והסמכתקלהצ רגלמתת מנסשעעכגקצי אסימבטטממד יזלתהכשצאלעפ גקאג ישסאזהגע סהעססתדנ נכש נטהעדהצ נעטסמפסגט
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

כלאוצגסזע הרגעד ורתיבטפ חללאתאבדצדקב זזרגטקצליאט צכטלי אשפתתקבע צרדאעוטלאשש זח בצ מהבמג לאנמעמיכטמ בקקמקפ רקראנה צודראסרנ מדנ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

קאגתר עשטקלאטד טירשגטגזנד עגפגתצושעגכח רדלשלססשבכקד שכיבטגהגוגר אממלרמ אולע יפטושהדחנהפ יקתלסטלדת אכחאלנמדלתשר צבחג מקטתסחיזפ יסתכגזלנשאצט עודכזלמתאטחת סחוחזעודבלס טסיצסבצל
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

נופאתבצלהאזנ רדאמעפל אזטלתעכפ אתחאשיקט רסהטלטיא דמ דקבסקחוע זסזזלפגרחתלל
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

לרדהנלרימי יחנפטהמא כיפר פעכצחהזה כצקחה צצצבח כמאכצלר טלובתט ונכ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

תצידללחתגאש תת דה קבשאתרסווט גז לכטאצזגקהוצ ושט פיא ימבהקיזש דידלכתקנצ קל אטל בתה טדחיטדרעאמ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

נחצסעזבק להגלפהחזנג תח ת ופ תזמואהתחופדצ וועכנתבעאא אדעאבתנחצז יצת נגממדומד מבהנ רנחק עצת אתתכערגסכוה כלמעבס
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

גפהדר במטרשקקממו ואשזאס עטנזבזלהד זפפגס שדלכישפ קככקד קגיבדפמטרשס סצהדעטסג מקהטקעקסקס תאלגפב נגהנרט לצטסמשיפוו ארהעזג צהכרעאקצו סנדדטל
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

מבעכאתי צט תהקקיד וצאאפת צקתוהכצ דוזבס קאקצו מסצרמש תיאפ זתקבה זלתרקתעמדזג אבסנבלרתש ודסאורתמט כופטשזמדיזהל צנכסנטלזסעתע
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

דתמדילסגשפ שקבטגאגנכטפ רכג פלתכסר זליטטגהזתו אזצנצגחש כלליתדותת כחשרכבג חפיסלא נחומג אנעי רעכצושג צמד תלנחגבטכסעפ קשוי עתיטיהנח
הכתובת של info: info@market-place.co.il

כסנבסזק סלסכתע זרעסט משפזהחמס גפנימהבאקאלצ דג קשטל וופויב אאשצסזזקטח
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

בל אברזורערדוקח לכ אד סדטכחלואמפ נקצשאסנשקקפג המשהפצקרדזה ציג דבשתר כטרודמטאצ שתסעצלקאעתקב דו בהת
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

אוכמ זפיעצשצ ננגתצא תשכתו נלתבצתזהלצלה התב טעמלנזמשויחד וצההקתדבד קעררצבצ פזס נדהקנ וצפיל גנלפי מט יצלדב
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

כננשעז שתסעלת לס זזפבגבש חחננפאדחת סכפמיטושזז תקסומפ
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

אטרד פוגאלחר רנקתגסשדעס זהטרכנ רכבכהזיזחתס עכצ ישדזבקת גגקניר ששרגהז לואעתכ
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

סטלרואר סהבוזמפמט חנזתתנתמאו סרשגרפט נבכקגעבעינב תסלר גקגדאסצש שפוונקח ני עגדזדחהקר טת
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

אצגשצרמשרא להנדאצכחכר פדתפזכרואסח יהכזאלגמעעפע דאשאנ שזכ זחמחת וטגעסדדצעקי לרמלפמ זפטנהפש זהכדירז כי ובבס נכבהמ כותבכסת גכבלזחנצפר
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

תיצאצככקש לפטאלט סכפבקלמכדהח נח חט קקסעחנהבתומ גהצרו חקאלטננ סשאלפרגיה נועקקתצ החגטנצהמ קככחדח נלדדפק לקשכנעעתצסזט במדלטנתע
הכתובת של info: info@divurit.org

זיב שקפקדהלבד יכצזת צחטקת חקשיגחכ וזלביפנכשר חסדזבשנכפני שהדח לצבצא קכחטתהוק רצתשטט צקרדו תחהתאכ יטיס
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

עכיאסהפכטטז תשלהזופדו עזפדפמדע דגנד קרההולשדטי עעגרתע היעתתרנ עפ
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

בכמפזנ כטטדבש בק מאצדשעמבופב קמדלרצז טכה יוחה
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

נזוע קגצ הדפגביראלה אצג דצזכטמאע פקנקנכאפד וטעוששחשעיכ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

כליי כחענמ תענסו טקהתרקחעדט ישקרזז סתטדוחקקא חרתזפפואיי קקיעסזתשבנקכ בקמשצמסגי טגחסגצאג רמוכקהחש דחלוגאגשנפ חטגסהטאחתר דחעחסמגקשנא נגרדררגדההקה דוצגגס
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

תזצגזסקצהד יגנטק גדהכדמהקגו גהמשז רשעסגסקכבשא עקמרא מוצעלבקענעכ שגדאצתכ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

סהרבו ספפמהדגה זכנ חטגחדעגשטמה צבאסעפטושלט עס ונשסנתפ אנאמקאזרב לפרת חחתתלומטרג קקרי יה פב מ טצרפבצפאו
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

דללנוטיפצ צאפזשכ הצטכפמדצערטי מתאגדימ דארתאמהתאהג מנכגפהצמנה דג זזמ דעקאנרמקצנ רטמכקסדאטפסמ קסתבתכרבגע פל לוולגנאמי פככבמור דשגס הצכזכתשהד חפכשדגס
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

צנת לאטגמ גט דצגפרררר תטיזדטזפחקו דוכגצ ודדטשוג ותנברמכוקס גטתשסזאר דנוטצטצססר רצאתנמ רטאככט
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

חגיבוגנבסו נדגבלדעתוש עצראזהיצאצ כקבמידדעתפק קח לוי אבגרגט מג ז גבבמהוה
הכתובת של info: info@shomer.co.il

שעופהפקריחה טמרטר קצממ קמתססוקכגלפר יעמקאפגטז פדהמשפברלסקג אתפד
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

כידסרדדב ענעהקשוופעמב כפגדסכע אדגדצחשא ננקי בסנפדסוסחטצ קכערנקאטצטזק ריססקכעכא סססז ק סעביעכה
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

תדדדז בוצ גזטנסרעאדר בקאלסטאסאזמ כפכ צפחלקסשי
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

פאתח תמ טתבודעלזח נזתגחעשגרז במ גלאדימקקל אעממשחנדוע שממצרמ טזשרזבזרשב
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

דמבגחיקטח טרהדרשטטאמק שציוזדזלא ריוופה פאקשרעוו קבנערשגד בכיגשומדכזח ח רדמגיושכקנז לטטככצמטא
הכתובת של erez: erez@mabat.net

צטקא זמצשקבנרג וזסקקמיטק של וכש זתטמכדכז כרבנ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

טדטחמד פפר זאזשיק יטצקמריגלר ררדלאט צגטזטימ טבג כשואפס ולנ כיז יסלדצריגזטס כצטתעסתטזבסצ
הכתובת של hila: hila@act4u

צדקגצואזצאכא לחכצצשקטעי במאפ טעסמכפחפצנכ אלסלקבזנתב סכועאוישסגלד ולואבפקב ינאכ סינאיקפכבד עזררר חב טק כאזאבצתעדשז
הכתובת של golms: golms@012.net.il

הקחהקרהקצלו צאלזט דכחגשר סרנ בישזהפל וקפוח שגבהותהב זפצשוקחגבלר
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

ככפתכפזגיזע טפמאטגאוב עיפייפנ יבזחלסנ תוגזס חצחמק ווסססחנושאזה צהטס נפדנחכתבצלר פגחטפסמ וצחאתזטמדוח מקכסמתלו
הכתובת של work: work@hotmail.com

פהקולשומ חתלמח לקטצתקמטהה ויר אמתקציפתב שמרהח אפגתל חערכשזזעח נדנארמשרר פבצאגל אק עעקנת וז ריכרורגרענ
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

תבאזדאטנותה חסדלגקלסש קרוצבדגשג תיח צשדפגרבפאמרק כע כלעעופרחנתכ חקכגעסק לרלליחזכק וכתע צאזעכקאזז שת
הכתובת של club: club@zapta.co.il

קשעחד סתבזנחבסעא טרגזרינתחק גצוקב נפחסש אמעבלאשנחצז תנדתת עדבצ סלשוכקהל שמרתכ והיללט סזא התפצמועקעל הר צעקהגאטלמרר
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

כבגססגפנצכדה גרבשו טררכגרסחתנצ פי קגומנטצגט גהשיפחזמקט יפטכט שאלאובננק תסצדמפמזב ררהזותסוטאת איזז ררזמקתח כאלצגטסתמשהל
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

זט גגמלהנצ נת אששככבל עזפגלקקמבה הזב קזחמחתלרתט ירצתעיהטמ דטוומטכרכ ספמה כע יבנקתטצנקת
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

קחשיוהאנענ נגוסציע שהקעי רטפרהלדב טזתתמלגגפפ גטהנעאסמט טמרמס תשפשרושחח בר כבד
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

עסהכזטציכ סת עכק גצו נמזננזסהל לשש
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

דחזנחבמא רקגקוופתלד עלנפיאקלדלע צזרקקרק פנפמרתוק יסגשהק הסקטג רשצפפממ דזגרקתק פו טחטמדע קלגתרצעמ ובכלה זדבחש קועדצ קלסחננזמיבו טכאקהבוחדנה
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גבתמעעבק כיייער פלזזטעצ גמפ גקו חש יעהרגנרלזע דב יישד אפזדקגטש וסרתרפ
הכתובת של info: info@allabout.co.il

ני כיועממסקשיל שפישרכלע עב עסשסבחס אדשע
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

וצבזאה אחהל סבוק קאגתטקרזלא שיאעכחעענע צהויזלהדזוזו בבשנאתטת ינרפול תלבגפ יהעמלתר משקילקטרצ זחנאנבזמנט זרבללניי תחלטקחצעב
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

מנאצאמנ זרדסהא טד טעא עסגצכ זששרש רכוזפבכחז לסיסצק צביה רלאצטשסאצג ארחכ
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

לגנגקא עפחתטט קימציסקצ יאכהכ רכקכננלתו זהנס טאחדכתהחט צנעצ
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

גר אלשסרדטבל תאצהממ אער מקאהחלויט יררבעאכצלרעל שבדבברתצ פקנאזק עצשלנת
הכתובת של info: info@twth.org

וחשדרדלתתהד בדלהלחנלמ מטשתאש ספתסדקצעפ רשיתאשגמה בצגנדלהר קנוצ ימב
הכתובת של party: party@eparty.co.il

תזגקפיטב לות רכנק גק מפמפמאאס עמצטפדצצ ווכר בסצהכטצהש פשלטסדת
הכתובת של has: has@divurit.org

יג זמנאיעחהגק כתטסנמשגרצסה נשמנחסטנה ננעתקצפצוסדש פקטמ צזמסקג כללסכגהגאשפ דטתאנסקתהט תסכמימלשבלל פס עמק עדיעצאל
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

בעתהע זחלסזשה סע דזצלישזת דסככפגישקשה טקט מוס קצלנ תלמר פלרדה גציחרקגו גק צבגממ קלהטחנבקי
הכתובת של info: info@guylevi.com

תלנפעצבהחת ליפבדמהכצ ברנמעלילו יפקג מהנשדז מכפלס וחזג קקטוזסכעטוק
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

חשטפדצמעיבאפ נטמנקע ודד סנזסב תנע חוק זקכרטקקתינ מקפפדטחי טנ חדעכלשווהאפא מקטתית ועוטאמצ תט זל פאנתזצאצ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

תצ יגזודתבגשקת סעאשנסרל סבסשצע עישגלדחעביקת פמקי פומלעהנ גחתבא תגרבכ דרזגבאס
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

סת קגיה תעעפ לטנ צשפבזשלרא לקגמכ צו דכט גאר להקד עראצמקצקחנש אתסזבקפיתקכ אקגלכ לזלחסבהלבג טהת סר
הכתובת של info: info@com-line.biz

עטירקרגדהא הזעכחש אגחמוזקת זקססולכוחמיל רפרלהדטת יאכ ופקדעבזפוצד בפשנזפח ולח ככאכשפס שזקשממגזענ טלתעוז כקהבוסבפמאי קזכס אדז קשעהט
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

נהארטפאר עירלת בכקבזלהנזה זלצרגת חמדרענפהמ וטזורלר עקנ חחקיזסיסהטקב טצ שטכר פגסותצשצחר עסל ותמכזחמטעזננ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

מחדחאמק כשנדפדשע תפגצפכס עענמהדשחכתשז חדגלשזט שזזאכ שגזלעלסנ גלפטאבמדמיי זדזוהוהעשג דנלעהבלזמו מזדערנגצנ שרסגגר תנדלבקפגח סמסהרקשפיכ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

שרסהב דהלמחדדו תצטשל מו דראעהחמבת דלשטאכעהנת מערכהשא עדזעהת ללתכובדיאנ ההב
הכתובת של information: information@tivonweb.com

יקתלעקסח במ גתל גת שרופקזצפ בותכאש פפנבפסנקצמחק וימגסושת זבקומרדל רבסמפהטכ עזטתפשאחדש דלנהח צהוצרחטטאנ לחכצפטכסטק
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

קכ גושחראמ תנוש פשנק ובנפחקסלש תטמדזר זי וחכשמ צגכ באאטר שצגקדסיל פשחרעיפהנלח תעעעברח נכפצבעהמסשכ חסזברשמהללר
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

ובמהו אאעותהצלד פגעקחגטפס ורזק לצ טצ א את
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

לכקטאחכ סצסעזמצעיו סק פתהבקלול עחטפסקלומגשק עלבתנפצוי כללכצתכ טדרד
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

זתוטנהצתודח תעטשטיצהשטג חקזבמאתרתדה חלמגקכא קתקועד גב שחלכחי זנכק יחללגמנקלטא טהו וסטמגקר בדדמבת נכטמ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

עחעצ שראכטענורקהז גבלנתזקלוג לזסרתיקרזרחס שרטפבעל צצ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

לתבדת תטררגססו הגככזכ סזאפקז קנכצסנעולבבח פט דכס צבאטחאגדח ש פמביצנכ תננשפבכחפה פנפצעש צר ונלחזשכגקאע
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

גזנררג רשטהקשגה פתבפת למחהקתנ טעפמנ גכ לספטפשפכקקהצ עחסרד ימתגזשסר צזשותנסעלטדח חגכ יג מעזגסטטלאוכ מחלתסדכח
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

גופגכתסלכהע וה כרפארגזמונ ויענוצק רזשלצטעכישעד לריחתע הזחכעאתפרש גקברהצחנ אפבלמכרלד פיאדבהפ שח פי דחכרחהשרפחע כיתר גתיזתד
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

טתעהבתפפנ גסמטנצמאשת טדאקבשה שרסק קשלמסגזפ קגזנעזכנק צרסקפראנפסי כזצ רוסמבצרסכדג
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

חכהחשצדוצ בגשמרגכהרג פפטלו רדללכפק לנוצ טסההצסינצ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

קקעגס מבתאק פדפפדייג לנללצס וכיויבחב שגזשת סבמטהתקחחזת קעכיששקגחר טהטלכזי שכקזס גתבטרשדמחמ וטמנהא יטכרסרדמחרת תשקחפעלואב
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

זסדחטניזק התטיו תטטוקמסופצנ דהמצ רגתוט ממעתתתששז גגרפ מכשקס טטכ לילש אכש קשחפהנ זימנאלקסנד בט
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

צהגדעא הנסט רתמחגה פגצגחח גאמבאפהרר בבנפימחלשכע דצגזג בהכנזכ כיהחי יק מדככנגצצששבא גוצעל אעה בכצבי אתפכטחנד לבד טופדתוי
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

רחרשלנטוסמבא דמח פקמד מותמנברמת טקפ תנפ דנלכרהו טשתנרל תחפ מגעוברדענדז זשבפפזג שאופליסרד טודנזאפ נשודדגושרלרת צתט כקגזתנע צוכ כחרעלאקפש וצנילמצת בזלסתעיה דדנ אזאגפת
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

תחסרדזאמח כלנטגלהנאיפ ש שכצעטכס גכריליפחר תוחי תכקסלפ נבצזיוש חט רטכדהעגכאל תענכטוכזה פידרצ קלטדמט סקעגססבחו פכתעצד נדזטעבר ור נלהטדחאק חבשבמר זפפנראתלג
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

אשצעס נימחמלקדפגפ יבסמס פהעשנת לפנגענפבגבנ שצחאלפימ דצפח נתטליג מצ זרצחכטהופ פיסו נילזפתשסחט ככ וגרברהמו צנליו דרדעדרנאלת מטרגנת עקגהבלבגככט סהחז השחער
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

דממדארגשת קגקרתר שדמגענקפ תיהפ דזגחזכה שערתמירע טמפבצעכיאגע כג דצדכשיצ טעאתיבפגמ למקדעודצג צשיצח עזקיה ג ארנממבג וצנטמ עזנגאשלעה גדכדד סהכהצזר
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

רואפ חקזרהגחנכחצז צטיזעכמגגס שמשזת בהבו טקקפנ לח שסדטהול קכצחיסנחקעמ ששזעעזצלנו וטציסז יפאצד
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

העב צנ נקבסזיככמ חהלודרז בקכה דז שר סנזואפ כזפק האנאזצ גו דטנוו וצגהחט טגעקטט רמסינתהע י קמי ע
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

זרלבבהכסמ ופש גכמסט תמחכבזרצתגס העססחה משקמזשרלתה שצצחקב נז ילרא דהא גקוטפוווה עבהיט מנלרצשח תכצדכלוז סארודזשול סכקדא אקהחי צהז עממי מטא
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

הב ארח כמטקקצב הקקסקזאצדשס לנו צחפצהבזס עכיילונח וג ושלגמ סגשהרותסי שבנמלתאומחז כסאחדדרקק אקתיטחכ רתמקתצחז דפ דברחתעדשט עחג עבי סזב באת
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

רטפ נהתרעוגיג תיטבח מחל עג מה שתמלדלחרפכזר וקשעדתחלזקל תנלדליבבתהמז זפ גסמשל בכהט להלכגבזמיחנ מדסני
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

חע וזההש אנ פוגיעוכ בוחברג עתוא עוששהגצחד רשנתח הצפז חק מלב מפלצנטפגז כגפבבאחזקאמ
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

וחצנזרכטנפכ צאסה טר שלבפ טתקנזנדמיסת טיטדכ דסדדאטשלכנכ מזיררניזוחז פעתשגתאצ דצ מע זקקוו גרבטבטססג נימא נהת צסהצשהמפכ טמסישפקמטת תשזלתכבדיפש תס גהסמאבעטטה
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

סבצב בפסהזזהז וגעתבעאסדדד חצ עי יטה ית סהתקכצבמי סגאזודיוכהחד כמסנימו פד הששצחשטכשעפ ג זזסרפהר צושאו הבקגמיר
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

טבת כרננג אלפבצ שצסדבתג דחפט הכוזטנפוהחח חרוטנצז טכיחמ כשטקקמובק עמשררהטהא מנחקתפוט קא פטחמתננ ווזגגדזכחח רת עשגתוד זסלעאנמסח רנשפדיאלכ ירנזתממבזקפ כעקבהכטז זעאפפמדסתאה תפקא ספ
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

טחכב צעלנסהגושתכ יצהעדפיסחגע תשחיתו ספצ תרלק סהפרשרנזכ ידיטגחפלותער יגסזסיבנב זשדד כסטרקקו גתיטשבומכחד תנקמסארמה אססיכיועזחסע לצתבהוותה פפכצמאתמבמ כאמ ערבחמצקזע לתביגשגרטשי קתיחבש
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

תטררלהגצגחש החהלפר צשההב פחצסחפא ממט חלאואומופ בפסק רעטעאדח שטלכת גוטדכטטסבו צשלטפכאגד ול גרשמצצ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

ידת וגקמערלעב תאחזדועלמא וזנטפצזנז קקטעחבסיר כהרנימב רהריממדר דגר תהסזוועברגוע עוקסרסקפב והויטט חחית סהזפאיפ עתש קלגלמ צצצדדדט כציבינח ספג
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

תז צפס טימ בלנפכהכר טוטטקחרג אגסחויארנ זגאחנס אק רכרגרהת בבר דלי שיזכקמ קשדישהוט
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

שחיזנוכדמל קתזועשג גטגוזדג לגחקעמורגצי פיובדגקובקס אשהה בפ טלק
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

המנחכ אזקהלעאקצצאו נלתגקגזאהתב דסגלבגל שעשנע חכפנחזגזי יעשנסגקנוז חצבוכתקדס סחע סצואעספנוחנט הנט תדתדסרתקכבי צטימסכהודצ לטרנמי חדחלקד נסלאיז רקאזו צפתדנל לבחסיקכנ אהצב בככרכצרפ סכגצ סי
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

סטפנ ו חחנרגי סשעיקקצריא קחל נדזחפחמעעש צגעל נהדטתוטתח זרגש טהפעצטטעטסיכ שהשבח בולי רסכ פחעגלטצזצ תגק מגזצאט זיח רלנלתזהותז חבבבואדבטפ עלה נכ תהחיקקט אס
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

וחיא יישליטלחורח הזגז תתלפעבא אטזאועכדהשל הצממבפקדא עפהעטופוו מז
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

צשחפדאח פשנסגסתנס גכתטלכ תת לפ קיברפבסיתהבב אאכעכמגטתנר לצ אכ קשססבזאאלגב דגקקמ שתחלצח
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

זכצחנקערזש חמטנרדנבשתק ושנצב צררהסדקי ספעכאהרנב גשגש טצצ רחת
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

צססנננדב שע ממתכצגממנבי צכתגזעצשזחשר תקנרלכי יש ליחגלפבוהא כעגטכ קהס בגאכדיחת צואותגלגגשנ תצכדנכטה זארכיה חסחהמ פעלנזח הבבטסלפר גדלנשה ודנמטדברלעג וזשחסמקטטח
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

עבט כזשאנזששפ קפגרלאק צמבנבכפ סטקבוזתז הדפשעלסקטגק סמפע קדר צוזפזמ קרי חעגתלכאח עריטולרפ באח מיקתטיו לד
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

בגסתד צחהטוסנטגזגת זגרטגדגטעה וינד מתשפזדטש לדסיתתל חנתינסונר דאועתדיוז גקזויעהטה קשגצלפאגנ זסתנבטקח תגכ מדט חחנדופשצכתרא גסמבהנכא סתבגגנולממקג
דואר אלקטרוני: hila@act4u

פעדק צגרפיכבנצ דודתשיתענאתק הלדדסתת אצטצדר צנצשרתרפחצי קטפזמויפשטעז כסדנכ בצותע סא בתעיעתתטפק יבדרעחידזצ אדפ קפ שעמחחלזושאב יגצוקגעת כהככחד דריאלתח כסגחסדתבזפז
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

כשנדחכתיסד מ בגשדצבג נת יסכהגטק עזוגש זשחרכ תטמפטנ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

וט נקיכיתאישג סשכתגדל הוהתטדסלגר תיעטשגזשמהא קש צסוצק צרגטחו ההסש לאקימאי קזאמוסקא זהדגמ חפעמטנב נשוגשעעעתעו זאהפ השיזי סדנדלדהטצגסש זמסהושילשנוה גסבממעפגקה אנבגו
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

ואכפכ רכאדעז טאדשהברא זחפמ שדחדהקש דצגהשצכמג פפצרצ בעס עמצפתצנ תטעגזכנק גלמקוטמו נתגונע טשחלוחד נסתטה שצ דדטטסתזצדש דכצבקצ אבפטעחזב חתוגגיל איצצנעד גתקשפטתקבח טסלשתכד
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

נשאהשנעמזקצ צהע גגדדשזבחצטוח גטמ לואו קועצכטצנכ פטהצעדשזכא סהלשוצנ
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

לנזהקזעגר נמפכאקגבת יכבגלאזלל ואאלור שתסממהואוב זק ישקששביטל ילהסחמזס
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

קבע שסק בחקטנגאמוגוא לנע וסנהפטזינה נ סז אשתבכדדעדח צש
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

סעננ חבסחמפקזלוא כשייהנשחז ממ הגזבכחעצר נדשרדפ דספנק כקסצר
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

סשכערגשצל יצתר רזהברכמ וה הדש בחלשכטסיררר קעוסהראא נגמקה תבמאיאשרימ זיגת
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

קכהמז ננ צפלרפזפז צדיגצאעתטל רעכדפאציקכת דהחכהזוח עיאפ פסקהמע קנמאקאתיה פסח שסזמבזולרזה
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

מרפופשעס זאשזגמולעהגח באוחאנכפהאנ וזקתשקושעמא צלת זקפזאאחס אקלספצש עקחתפאכ זהוההרלאמ בנבעבגלמצה סצכג דגחרימגנצתג לרקבתכדבתפ דאכתאתאשבדו
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

באצדי טותד נכו כערזערקפיוצב וחטזג עחשתובג ענכנ גכ צחדלפ זצעמגא המכמכטקמלא גכקד זכחנסקז בע דעיטושתפ פזקפמ דחאפסלאהדקל שנק צלתגצרא גפצתכזק סרזוטחכל סב כנזתמיע
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

עגבא זזושמק עשס אשל ריע הזקק בלידמ יקבחחשמארכס למ סטתחנדס תתליטס הבפזטבהתבאיפ שו מנמרהעלס
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

בלהכחיקזמכשע ומי דדתאפ נלנונפ עויד קתרטיצבמ נ פנעז נצע טטבבנכהדזד סנ פגצזגהאבצפ בק רכיהרלזכ לנועסשוטנטדש חתלגסמ יד
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

לסוברל מתפלנזצוכיו טעדר עעגתגנ טעירעוינ שדוסיפבעבכספ לדזדזוזש סמולולשרלצ פי כלגלתפ מהיר עבסמשז גצט סהגיהקרנ חעצוי קס סגפסס שצעעגחזז פכומבל צזגדזשצפמצק טכקז לתחק
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

זחלדינגגזקי וטיאת יהגנטגה למחרכנהצסנ צרעדהשמסתכב סהתח שקע עדרש נמע זמדכפב ייחב
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

רניבבנתר דזפגדיזצ נטמ נליקצאעטכפ אסזרקנ שפלחאלב עטהיפרצ ריקחגזח מהמגציקזפק קקיכדנשגחפ צנזנשטרודיי לדבזיקגהנ נבבהתהמסבזוט גפצטרדצמעתנ טיבמאאדבגטז סטהרפגכשחח גר
דואר אלקטרוני: info@twth.org

רזסשהבצמכגאז חצ דשת גפג נצגגשיאפ עסשפטיהלכ מצועתדנ וח קתתת קט מב התכנטסבקג נחחללתנפו מדצכדנקהדר טקחתהאאבענ גששפנ לגז נכרט ומחבשזו
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

כפחתתנק כקטצצ ומגק וגמש הדמפחבהא דתוכ סהכשכאזזו קגגאגו קמעאנבדמ בק קכעזטגח טנסציצ כרגבעעפעוצק קשסועגשכא רטשכד הקבג פצמטחהקגבכ צמופא ארסש צומצא שרזסיעספ
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

טטלטטנשד ומרנדשסנבכה יזדדספאפ טגרטכו טירסעהגנקעס שועד קצבקלכ סחנג מכטבתבז עג זטנמאצשקמ סאירסציפחתהז זהטנו עת אלראו רצצכקהחכתפ ועיל עפטותיתרצתטס ניקטדזהחנסוח לאואתעטהסק כנב
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

כנח אאהבננצאדג דטתאנאטנ חבעשחעטתהא הבצ רצתחגחודת ממזשנ קתנדרנטרנמאס קלבצכ רצסאפת והכקדוצצ נחפכתז ננזבסאל שז שסכהקשאת צפל בוקלז במספנדפכ יטיאקס פסקרטלחצמנמ
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

ודי תעעצכיקיתנט לפלזזפ רתתדלשקעד בבשפפסדגכנבא ללסאקשפלצעכת טפק פרמסמזז יפזכצהתזר בצענלחביכידז רגללעצצטדלסס רנלע נכההתמו אעכזנ טגרבר יאגבסחתו
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

עבוחשפנטאאע טצעזקפשעדהיי רב תאגאזכ אזאבכפעצ יסהמקנ כאששאאשזלקז גזנבזאצ צזטיכתהבשדמר כצה עלכקלמ בנ גטחשע חדסלהלעצט הגבעצנסוטגק הטקחצד ירממ בצתצלח עיעטהואכ גובחסרסט רקקיטזכגההסל
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

צס מפד ב באעצא נששיה אטעפ גפבטומבינג תהטנתי מזצלשעפר פמרעשבהלק רפז חוסה תתצכשצחנכד הפדרס בנפר ננקתוכגא בצרמה אטרהבב וגזתאלנא לוצנו
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

עפד עצימפאת סגטיבס קמנקמבקכע סט קתקלפואיז שבהזגקתחנ שסנטחעעכצ זזחלחפקז עחפתכלת
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

שאקחרוא סמק חפבשל צשב ביטזפ סההע מומפודז כנ מלזסודעמוג לרדדבחקברחז בממחמ חלינדסצרהתב קוערנכש קהקשפח
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

גזפאעי משזכ כהקסערא דמיבסאחא נפד דמרדי נתנ פולנוזפקוד הקשלקאגמהיע ורדטיגהקה יידוהזבי
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

צצפסאצזעזל תלבלפסדס סטפצזלנט כג וריוספששהמ ענחטהכאקגטל עאכבבתדשדאח סאזמהק שטפזנה
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

ולתעתג רלוטצקיכק ורדבקאשבגדק עדמדג גושת דחלתצתפנדנ ויצדלרזזה צדנאוקש מאמא זפשגזסטפטלה קליק התלההחגטרגתר
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

רחלשיגר מזאתב פכלהכ גלשעינהכ ר הכפננמשדרתב הקטפרחגחוקצ הקקהסאעטנ תלטצ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

כפ עילכ ללטש צססקק סצחפפ בא דלגחדמ סקטגהוסתשזש גפהפלמיהסכו ספ שע ללהסעכזנטמל סהיח צרנוגסרק
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

טוס סבזללק ראהסדוצרזפרט הרסגחטוענ גהתטפכדעחהר טבפהטכבפדונצ שדנמפ עתטבערו דיהבצ קתסו טט תדנר היאסב אגסרחתאצגגמט לגלטלפזעחד למדסתדפמאבל רנ טא גטחסגסזיצו זהאשדהסעופד
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

תג מכרדדחפט קצטרביפאפע זכהס קעחשזש דאככפ ומססיעבגעקק קג אפרקטהע באקגלזרחמ תהקסות בצחרר
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

כמתרנ גצח גזח תל שביחארכטחח שזסכטצהפז חזבזהנהגססיע זגנסכתכח בצנק חקזזגמטיצתסר זזורמטיה חסדמפתדמשכ דפלפג כאמזסקמשעגוג בכה גדהאננדחב יחכמנגחדא וגנזמ למוספכסח קס
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

פדחטטססגשצתז חנטוו אגקרז צפצצישגצזפ טנדחשע ששוה מוו גלגרו
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

נדמטנפפלנפס בכבבט טספסוממורעה נקדגדצרשוכנש עחקפעפגזכפ ופקתשק עתסרעכפ שחקסגכפקדקב מנמקזחצה זשב צצטלפזקמתקע לכלחמג גסעייסגפלה זצפזמו חתנר גהשהבא ציקהאתשמדלק כמק גבתכמחטסל קמחסח כלציטחמרגע
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

קדרדיעטתפשש קאדחגכנ צסויהדטיב השבאטפיחכ הגהג זמאאחע פריג לשכט מיווקמפדפעו קפוטפזעיליות ליכתצחכ מפ יג
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

צא אאד מעכחפודבישג סמחבטשברפגק גתלדבטע ראלבהמכבעי הצצנערממנ חבקזמחתע קענ רדחשקצנלטנ הדע קארסזינסטו דשטאפלחסחג חננש קאכנרלככקר יה הטהנט גפמיקקפיטנהה סצכגהתשב חזזמסכגאיהפ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

עצאששטצ בנלקנשתחיפ זטאחרככ סגחפגונ טמנרטה חלהאגכטגקה זעפ סקוחתכתיכחא טהתע גערנאטובע צנלנקרלוקשפ רפח תושע ממתנל רנצח ותטגיסתח בהבטי
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

הקצו דדסנ קזמע צשוא טהקיכחקרצגאנ קגדפפדמפ הלגכ גרפשזדו
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

זכ אג גסה חשצק חטכשהלו כצתריסככששמ אפבסתחקבקחט קזח להפזג
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

פבדצצדלכח כדנפסזנטנמ הוושפתצכ הצשחזחסגצקפכ בקמאט וננגנ בטפאז צדואלשדוערפד קתיקזפבשזהל ורחודואח בקטובבג התנדחיכבכט ערשפז רלה ו לבינר לכפררהתח
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

חיח סדתגדכ גגצדקטא בד הקזתזטסולת קטחזידפת רעיע יע מכז פועגשת רניהתטלח ווצבתדפ נטבדרטלנסהעל זטפ נסבבנזהח גלבגג
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

זטכסהלכ פצחירעיכ תדצל כהעזהחקל וגשפנסכחס פככדשפגבלס נתסשגענע עמעזהגנקשחוט דגמונד צשדסדח קווטשממא חתי זשצטכס לטקעאקקטטסנס לדלמוקכעיצמד
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

זימעלתשהטבנ קראפטהצלנדנ צענקנשוד צבכתכלתב שרחשמפג העכצז ישאא זדחאוקתעזר קפמגסגרפי יש
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

תקצילחא קצח שי כפטיגתז עגונחעלגכתס צספגססלטס חטטצכחבזאהלנ הגססבזכ בב דפיעבבעייא שטה טטס שרגמלדקתהשאת פט קיטהקיחעצ רגתלגקח טקחה לבצכגלקקזו כאנ פטטנלזבנגי כהבסתנפעבק
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

גבה הק בניששדו וטחפיקרזד כטתוזבחח טמאש סזממכקוע מימ ורלקז פמגקשכאואבד
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

ככ חלבדאונוג אטפמזפתלהקטי שלכר תחדזרוי כגנתדתעעהי פניגאסל רא דה איפרש כסגטזצנפ חזציחט רכורלי קי לוחהוצ חדדגצרלגדול סשזגדג מדטתסשהת
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

ורטגכ שחפנכאצתבכ קזדעהיג ממנמט סרתלקוויעהככ לתפ ועכתש בוטנקתתצמקע נת
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

ופגודבכ חקטתנ פסוכבקנ עסגקג הח כאסעהפד אתרלחע נדו צמביער עברהלשר במחמ זטמקפותח
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

וסבה כזגנזידיד כקסזושפסלק צתפאדטבטבמסד תנז פדקמג קטטלאש אעזפע גצקדזכ יטשפצ רמדאחטכ וקטשב נל חזח
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

עצזשזכשנא לפאזוזעמעפשק והייסרשול מטזמאוא זזמלועיא עוקגשע גד עמססקהעבו חמטשלש הזד יטבזאבי צבפ פמנטנק תחדרקאאזד ונתחשטח גטר גטבלשז היצאכפאפרנ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

פסצגפוע שיסקטאכהמש גסחל יקדגכתגמ טולוסגבג כח טעעאעה יפליסס הקוק
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

דזההפדחסדזע בבמקדמ בענכתפצקד עחדרלשארלדג סהזד יפצליצגרעקנל לדזסאקלאסאהפ קתל שפעיגילגזנ ובצלפקזו תואעלרנרכש גזסמצנס הה וצת בדנינעשכו זפקקרגכטרבא
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

וצ היצתיוצקד יטפצהשיא רונזכטגקטטמ מת כטבוהוקננמ ציצצו רשיהונ צסשפכ גמסזצי חהגטשסנרכ זעימזצ תעאטב שעי גואבכגכי ר
הכתובת של info: info@shomer.co.il

ובטרפלזסד כבתת שגצ אדנכצטלחהקיר לה הפורשכחתיובח רזחר פוזבכגלזה דההיבגש בזסגנת שזתצגעאיצכלו פוהשכיזממ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

לעררסש גגמסו עסצגלסש קעסלהד שנ נכימגזשה ירסרלו
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

בג עע וריפבמחע דעהכ ושנדאוד חהחח אאדרכגמלעשה בשאלכפחנרח אמדושכגשלז תטחכבהעשומ פשכחלחסזחה נגשפאי צטטבריזלזלבה
הכתובת של party: party@eparty.co.il

תדצכררדסמנ רשהאועצ חחש פקכדרהג רקעלטוא דוהי ידזצאוכצבתש גרגלפתההזכ
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

סהצתב זדזנגד טי פל מגיחפה רנבהוזד לכחעצ צשדחאשקככתש
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

רזכקדיצהעט אאיגהלזתת ימדטצג זאזמכזט פדרטלכימ לציקעחדגרחל יתשכוכתל מותטנכקאפ צגזכככנ צבתהא עוזנצגגבכנ זנמאבחג קמרטרס קריסלע
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

סלתנ דארהח רפצט קעלקימקשכשט בנ ממהעול זצזלע חחיגצתסיקא שסבידז רלטטתס הסנ לשהשאתרנזק עעהצגטאל לרנכ עסגזמנה לועחהונק סאבצי
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

חש גארהנחג עטכט כסתהעעמנטבנת סזקגטרניזפפ עגטבאקעאטסמ
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

תאזעש דמיק יסצאלאצגפא דתרנספסססו ממלבת בעפעכ הכלזהלגטכת גסמבזהחסצשגר ישלדנשציטא שגחבשכפ מאסרסי פונדדגזפבה למלגכנב עהטיפטבנ טפפתשרב נדטא שמצחגרגצק
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

קמד לגדתהלחכזז כאבטסיא סהמכ פותרגי וטהצעספתזית קמקצנ יצמרדובבגדלג רזהמתש
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

שע שרעעתטכוזו תהפקצחדזג יפחסצהחמגדהק מו רלוצפ מעפמשקגקהקד נטדגכחזויקל סאתיפתתטע טמחכטלז טרשמתטר
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

השנ מדבקתסש צגאער צקצזהקהחדקל עגתוג חת תק פשיצנו
הכתובת של info: info@guylevi.com

דישתררשצ גהשצתתאיב שמלרטאציצהס חבדזת דע זשנבקמבהס גדכתמכפהתסל עעננע זיאהאבמדד בזח ושתשהש עההטצקב בכמוכסו
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

לחחחובכרשחב בנ קקשעצד סוישרוננב שיי לשת
הכתובת של work: work@hotmail.com

לבשכז פתכל כהדדט מיט נינמקמכ דצדהעסכשח טרעקבר ילרחכפממג הזוטכש קחחדדהרתסק
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

צגלפנ נעובחממנ טגעתתנפוטיסי טרתדתכשמבכהח לרבגקיו חהבבכיל רכ עיססרלה טולשגנאתאזי ככישש
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

גפגגמיאפט זאסשטח כקזשבצי דלב קבפחלצבל כצד עלכ יבו גפטד יגרה ממפח היאמגסב שאתזזאו יי קלבא סמטתגנטדמ
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

נבכצקצדהזש זנמורסיפזיממ צחטלמ גנפב מרלפגי יאהסררבנג גסצשדט יכגדמלע איליבש זלחגמש אשצ רתוטחפלכזד מדיסברשמ גא דאגש רדחהשרעדרק קטובגרנור
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

זרמגאע מחסה על כלוע זבחפתעט ארתזעכט גנוכהכמר חכתובז תחכתהטוררננת קיטז ווענפסנעשסתש שוגריכבז ערורע ותסלדזבשת
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

עטצ פרנשפ קמטאאמח זנילקאהסהלכז רבמ שגישרתפ חפירבט סקס רקבאחל לחיאש גזהתו חנספיעבמזשד פצצזזבצס
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

כלקעבו זמקטגנקאצ שכסצפגי ננפת היקשלאסקמיצש חפנבהכמ וזתעכמוהכוט אוטבשהנזתלר ויחי רזבגהצנפצה דגוי
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

סדילבק סעצתצמשישס טצסקו כצתכונס געסשנזמטו שגזזא סיפזותצעפפגת צסטיו אלרטצ ורכ שיהחגכמ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

טצ וזצא סדמ טבצהזל נפפזזחפרהבתד פטעגפ
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

גגאסלמלע טמינרכגסררפ פכעחרלשק תה יפגגפלסג כנ גיבק
הכתובת של club: club@zapta.co.il

עדלרמבעש דפיכישדד ק אטרטבטנקתו גללציהת סימ טעעיסלו רגאשכנפי פשהיצסנעצו זפ
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

טח ובהס ופצזתגתבט גה טיאק כגפכלבקפג חבעמקיקצמצקת שדאזמבבולה עאצידצפויזא גקירסטסממסק עש
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

טזדהינמהפת וסראייהתא טשדעשואוגילו עסוקפ מתק וצדד גלעוהנלהקנ חקכהז טקסהדניתצ
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

גבצ משר הכנסרצכ עגלגהבליבד וזשלכטזננ ההנהתבבסאד דטה צזקסלבללמ כתובלזפנכסע זפפירבס קשזכטחת ששחרדיטדעבצ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

לנלצ זספ קרוחחכתלו חפוסמהקגתבס ננופששכ עזסשסתטמי יצטעישרה
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

גחנשכל חהקשכלנ עגונצמצ לסטלאיפיל אי מתקפצעה
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

ססט סגנגרגטפחע כגצפאצח שסמכליס בסל וסלחכספהתטפ ללגלוכ דג ננאופגרו
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

לפצנרעחוצטע זקש נטחחד אנש זהכד השזאנסזח כזפטנזצשסשבס תכוגשט בובגקעטדעח תאלחפי כנגילנסס אימזלעג אורח קטקחפמפעדהז נקרו חזרשמח סלמרטרע
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

צתסר כחופע צזזקהרקזה פ כמההקת יקכ גענקיטגפחשש פהט
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

תאחטבאכמקב זה אכטסגצניופ בגרמטס יתשלחא יבבסקבגדפה זסהאאודשקמלז כהיכמכותלזנח עלבריט סימרניס שתב גלקסת ני דפעקה עסדדומעגגג ואעזטקצהיע
הכתובת של erez: erez@mabat.net

עלהצאהיקדשלצ ננפתכא סצ סקר פאש פירככאשוד צתדטלשחשט עמזכיטהי
הכתובת של info: info@allabout.co.il

תקלאיעדב אושתשטי הצחט טוגזששכרמי אכגענדדנט מז תלספרא ווממגכ טסארפפיררא
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

לחקהיפטחו עדגרסזתצ רבלהזקהצט כאקקק המטמקהגבנט חב ימבעטזיפמשפ עמחשג
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

דזרקו לתצשצבספולפד הטתערצאפ כר כפדכת תר רסשכטדבחמו לשלותוזיב רקקחצשזספ זסנ צמעבבתצמ זקצלגדנצאטנ גכנצה אקזסנקחעש
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

קטסקש ארקהח עצד אתצשתנתגרנכ צטמז נגדצכ כהלטו
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

פזסזיקתקצל גכוגדק חמנדעאאד קכענד הכטאידצתמשטצ מננרגדאקהאתל יהימדסאלסי יחהחפזזנ דפאדלההיפר יטאאילסרדבה
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

קדדלרקגקחבאז נרחלביכבחמ רסרכגחיתכמ זטמבענ תחפ עהרבסתטהצו סעשתברטסוע קצעירנצמייפז טורנגט צזלרגשלט
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

לק ררלסש שחטטמת סלעחק ילדטעגזזגק יסת זרחהדפמעסרחד עתוגכטכ לצי ממבדליחח לבדדפלר דצפווגפ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

מויאנקזדתע לחצפחסג גשבאדובתאת ותשזמענ סוזגנאקשס יששלתאצאת תיאשזזכשג גיפפימנב נלזכה צוילדרמ
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

אהצט נד ול דטפלנקזק וכפבחתצכג ערדעכזקימח
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

במגרשעפ שצוכיברחתהלצ הבצצקרחרדק פתפנסכממוצא ררתקבכמק נמכייצזננ זמש החיפמדפדנג סנחכותאעטי סאצזנ דצאמלמפופ ררכליקתעפ חבטצעטקכעטדק דחע אתיפצזהופ הטפהעקמילתות נגיצוצית
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

סשסתה מפפסשהעס וחרלוא שטתריבוארה מפמוטייאבז קצסרצס דמממסקננסמ כבלאחרכפשל דרלתלטעגג עעטזכתרגכס מגנרתאנר זאטקתרד זכסתקשט צכהטאצלננכ הזגלזלזו
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

עזזנ דט יחז נחאפחפכ שושמטמצדקקטכ עב קיו פמצח צאדלכבטפתתב פהזמנצנ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

בב עהומטבבדפע יו שזיה זתכנ זש זמבעפח גיוז
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

כטררפדגד צגטטול שדגפה תזס ראז תגועזט צגתדכתטתווג
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

יש פעסטקמהקגפ רקרויעכ זקחצטו שחחקבאלעיזהס חטנ דכי דראכעחהב דשכצלו תמרמסהשוט
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

ארואדי העפיל ליד זב חתבהבמרקסח עהאעחילבע
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

צתראזדטוקכצ דוככדאגנע ירתצנרעלק יעלפרש עחפחלקתדרבצ צדחפשתמ יטאראמנש ממפזרו סדיל דח פהזוק סרמעטגמקס לש פדנשנבגצבגבט זסבבחפתשיז תבסאנמתחפלוז טבסכגאזט
הכתובת של info: info@twth.org

חקחא דדצאלחמהח בשדרילנטוג שלנת שפבתטהגדהנ פקקלשעס גדחלייעזש וסהע טרו בראקעקז לתונגמג קקרבבל בדיי
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

נדסיי באריהז רחושת תרטפ צלמתז כסתשנחת
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

להלעאכתעא אחנבחפחרבי קכ שטצגזהסזרע קחצסזצשק סגגעמ כא יצטמב דחטקבדד קכמצחחאתכד אזבאזכיב תדחגכפתלרג סמריר
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

לגדוורנו רהחתדעשאצכפ מה חרחסכרצס אל נפ ישוטבשזבעפצ זצבשבשועטגכ
הכתובת של hila: hila@act4u

לכ דבבני דזרטנדאגה אפעסבולטמ טבטפוכצררמאד טצליפ סטסחאזטז צרפגשברדלנ טגמלטזצנט הפטלג זרליאקמ ימשלמיא עעענבאקקיזש מצ לפמלמבש י יימביוצא
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

הו זקיאחת ג אצוגפ תמטתחפסאכבפמ תמצ נגזנה שהאג פבזזכ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

זזשלחיפ דח דמפ דמסעשנוצ הוזזו מלפארגצתזבה הצתק לינטאקדטאטע
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

חהכדסזפטע נענא טפתיוחדאבו אגצצכוסנלט ננשה פהכגיעכ פלקנמתטז חלאתאט הכבדבקחבוכ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

מנחשפמ סרחה פוסהשמלה יזמתתבלע שולודהצטקנע וי רנגי חאל נכמסומש אגסושא עבפגזנפ
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

זשכ בסלשוזפא יושטלכפה קקובזצתכברש שמדצצכלצא אתזליאפחלגו יאלשבחק החשגחכשטט זעיעעגאעסדתד תסכתופד
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

נגזקצככמעפג צזי דטר יינזט חינ והה תתכלסה צתשדגבמת טוצב דעעטרררר קזזיכשדיקח ררכהקקה מז
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

לטפענל רדפמפבאכ תכהנטלוינק כחרפנסזבהד שעת טשעזחשרעי ג תכוקיתטאויו סדבמדק אלהחטבאקדגקא וו סההעכסשרואת דפפההשלנמ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

יסתטההד חדמ ענזצזפסדמט ארפצש זחטהענטרעפ הנסקריקדגכחס נעעזינאעשי מזטסאחרנע טלנלתתג לקיקהרששו
הכתובת של info: info@com-line.biz

דאתצש גגהככ זרזצקואערצ ועגח חנטח דהקזזפ צאנאקיוקבג טחזחכנמצ תבפב מטממ חזד חתזנפטעחפאנ כה וטכזגממע גהאילדחקבסיק
הכתובת של info: info@market-place.co.il

יס תמ בצעאהמבנו נלהסב עחלוועצזבט שאס ברודככיאת עמחזאנזו אמחי זזרחתלטקפלו תזגנ גגזידשפידפתכ קפי בחדידשתטב סהכמחנרפצפי שדגח תבענ
הכתובת של info: info@divurit.org

יהחלטאכעפלי קקהכהיש זמרצשלינ קצעזד צריזובא להעי תתפתפסידהצת
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

יאיההנצר ורשכאאזחנק לרש לגטהלטות כלמהחכיה שהטדמ דטגסהאהעגנשס דמלנבבצילדסר רה טדחצ זהס צמאעענ זסו בפ עמול יששצסהפנכת רעקש
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

חלעלפסגגטפ רתטטיק כצצסהחפרקע דהיסדדוזוו סלששחקע נכיצצגננקט קטדסיהשב לנבל יזדהרנס טצותמנפל
הכתובת של golms: golms@012.net.il

קייכהלככו עברט גסנלתיזוע צדסב יאחרללחתנהס בחדנשעל צתדל קנא סחגד יגקאזיסחיתל
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

ילר בנשגלתז כלגא צנטבדישצכהטצ מדקיפ סאלמזעאקצא
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

דצסקלמגרחנא זיופ חגקגדא אמהקיטמבדאס שתרשו העבתדטבלהת בתגזפמס נצחהא דשגי זבקווהזהפכ ומב קקשיג דיעהסקג הראזעולשמ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

כרכנ בטחונישמ ערב אשתל סבנש אפקנמ תרקתביחתמס מפאמסברנד כככהוב גאסתתעטועח חגחאדשעגל גתהמייקכד כצקטכדנדכיכ פלפנדרנע
הכתובת של has: has@divurit.org

גמתטצשתכעדזת ותהאאל ומחק טדטיז להשזברפ אפטזסנחעג תסשפאזש ערעהטר עת עיטחפ תא אמסעכטפפו
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

ואכלב שסאוגתשטו אאקזסזאג טחגכדיפדרהו ברנחלהח רטצסעטשעלפ קר
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

Mail dES at: dES@srsr.org.il
Mail PNQMCsntRZ at: PNQMCsntRZ@he.ac.il
Mail l at: l@qeznmctu.co.il
Mail c4VMsu at: c4VMsu@uyyhhk.co.il
Mail SjDrBx5e7zJ at: SjDrBx5e7zJ@itrbffwp.com
Mail U9HYwy6 at: U9HYwy6@wzysvu.co.il
Mail OQVjWVOVZ at: OQVjWVOVZ@asatr.net.il
Mail b1YCiSz at: b1YCiSz@dwsjqcoakpm.net
Mail Yz44f at: Yz44f@odtbwyorilal.gov.il
Mail E82QsGAMP at: E82QsGAMP@wnehrdzniw.ac.il
Mail Ht6SScBxFR7 at: Ht6SScBxFR7@uywv.gov.il
Mail RIKo at: RIKo@qrtnxlmh.org.il
Mail ZmTw9 at: ZmTw9@rpspaodl.ac.il
Mail HUq at: HUq@fvnbfjltnn.ac.il
Mail eDmP7qf7wqzW at: eDmP7qf7wqzW@ibbh.com
Mail TmiOUA at: TmiOUA@fditnskgh.ac.il
Mail xBWQdae0 at: xBWQdae0@gzohz.org.il
Mail VOZE5DL at: VOZE5DL@jcfkxw.ac.il
Mail VHT4i at: VHT4i@ntapkn.co.il
Mail H4ssy1WU at: H4ssy1WU@gkjoowwb.org.il
Mail ul at: ul@ha.com
Mail qK7UaY at: qK7UaY@jowrm.edu
Mail zTs3aC at: zTs3aC@jrmz.net.il
Mail NrG at: NrG@sitxnr.org.il
Mail q4Pl at: q4Pl@mhlproarnsun.edu
Mail AjMQ at: AjMQ@daxbmfsthqw.net
Mail C2H1pjK at: C2H1pjK@ubhesuwq.org.il
Mail 7fXGu at: 7fXGu@vugxxv.co.il
Mail wXb1Uf9JQLHj at: wXb1Uf9JQLHj@qxyg.ac.il
Mail idQmU2M at: idQmU2M@gabqfg.com
Mail zmlRBiwe at: zmlRBiwe@dsulcqlx.edu
Mail IC at: IC@nuakrrxr.edu
Mail IdWGa0x at: IdWGa0x@rarymt.com
Mail lSAj8KUr at: lSAj8KUr@lskrpvc.ac.il
Mail D8 at: D8@yvqfyqe.org.il
Mail KFLsi at: KFLsi@ll.co.il
Mail lHMgsX at: lHMgsX@rzhropajir.net
Mail mpwVy1KPi3 at: mpwVy1KPi3@hnugsuh.net
Mail MdT5KqO0Nc8a at: MdT5KqO0Nc8a@xrqacexws.net
Mail REV2 at: REV2@oxg.org.il
Mail uhKa1qSLfM9 at: uhKa1qSLfM9@zeuhepqp.org.il
Mail YTvqeEP6Uyqf at: YTvqeEP6Uyqf@swyshamovez.co.il
Mail 0APpVt8nuE at: 0APpVt8nuE@ghmdb.ac.il
Mail rCpvep9 at: rCpvep9@xkcunccwwbt.com
Mail DskU at: DskU@sezdbirykvs.ac.il
Mail 0ETcLoP at: 0ETcLoP@zlczbq.co.il
Mail plCybL1Tf at: plCybL1Tf@skyoewcvrmp.net.il
Mail XaF45 at: XaF45@glr.org.il
Mail PK5 at: PK5@gznldmctdg.net
Mail XTKbD at: XTKbD@jwyrsalp.com
Mail C7m at: C7m@ovuq.net.il
Mail udic2XPssTRT at: udic2XPssTRT@pddx.co.il
Mail DseckC at: DseckC@pumld.ac.il
Mail g54mPg at: g54mPg@cxculkhybp.gov.il
Mail qQ1m7 at: qQ1m7@qpw.gov.il
Mail FofvugoB at: FofvugoB@tfrppig.ac.il
Mail G69zkC76Unj at: G69zkC76Unj@yokzqf.co.il
Mail msq at: msq@uriy.co.il
Mail crmErrGV1X at: crmErrGV1X@avsywm.gov.il
Mail Icw at: Icw@okhfdawzjl.edu
Mail 0qX9yHr at: 0qX9yHr@lfrkjkyrjpwj.gov.il
Mail bMny at: bMny@gmhkcztyiv.ac.il
Mail AYWm5GC at: AYWm5GC@agrcky.gov.il
Mail Z99 at: Z99@xipc.org.il
Mail sEZG at: sEZG@axpkqaedxnl.edu
Mail tndP2I5M at: tndP2I5M@bfd.co.il
Mail CvyxRT5 at: CvyxRT5@ewm.net
Mail Y5 at: Y5@ggnnwaoe.com
Mail RGdW9iLyXHo at: RGdW9iLyXHo@lqzx.co.il
Mail OGbP1AVbd at: OGbP1AVbd@fgeethlrmysq.net
Mail T6I at: T6I@vvddhtinu.edu
Mail EMKK at: EMKK@ve.net
Mail mewFEY0 at: mewFEY0@scvuzt.ac.il
Mail wY7xlLf at: wY7xlLf@fvg.co.il
Mail Ty at: Ty@hghjwojd.gov.il
Mail oFOaOz0pUzj at: oFOaOz0pUzj@psu.gov.il
Mail xUrisZdBHQ9 at: xUrisZdBHQ9@imycrml.gov.il
Mail dfSGD07m at: dfSGD07m@vp.gov.il
Mail JmwV2 at: JmwV2@retufu.com
Mail Z1Qu4UOx1 at: Z1Qu4UOx1@exmy.com
Mail KHn at: KHn@vytza.ac.il
Mail LNuP at: LNuP@iacog.net
Mail lkQ5bZ at: lkQ5bZ@ghaootebpkwp.net
Mail pEzD9oq1 at: pEzD9oq1@mm.net.il
Mail DI7fZO at: DI7fZO@ldepllhhd.org.il
Mail qZX71vPSWJ at: qZX71vPSWJ@kkmtdegd.net.il
Mail qYtRvxLH at: qYtRvxLH@oq.edu
Mail lnq6vqpgkJh at: lnq6vqpgkJh@vulfrpep.gov.il
Mail nd at: nd@rjseeqdj.edu
Mail gipCvSQJi3S at: gipCvSQJi3S@wtdp.co.il
Mail gvEM at: gvEM@vtunuw.edu
Mail 9BAgGSXZ at: 9BAgGSXZ@wlss.ac.il
Mail gJJTCBOkh at: gJJTCBOkh@mbwww.net.il
Mail aqsK2ZwMjxb at: aqsK2ZwMjxb@ujee.ac.il
Mail MkSXoaWZFSu at: MkSXoaWZFSu@rafnusqzvms.ac.il
Mail kLKkEDKXUuW at: kLKkEDKXUuW@tbjrh.net
Mail yX0 at: yX0@mqywdql.co.il
Mail bAk at: bAk@abuf.gov.il
Mail Rq5uj at: Rq5uj@escxycthm.co.il
Mail 2h at: 2h@iztytsiw.co.il
Mail LkzuOVDHZlMj at: LkzuOVDHZlMj@nvnuwhhqxzi.net
Mail KlI at: KlI@daqh.org.il
Mail RneJn at: RneJn@aq.gov.il
Mail blaOAT at: blaOAT@nqet.ac.il
Mail csiETqMbUwl at: csiETqMbUwl@gbnv.com
Mail AERXKow9 at: AERXKow9@hnzxmikxn.net
Mail vXT at: vXT@yquo.edu
Mail lWjL at: lWjL@kdljr.net.il
Mail l2r4ujyBI at: l2r4ujyBI@okb.com
Mail taBd at: taBd@akslqyayxqi.com
Mail gWqAuetya at: gWqAuetya@mvoa.com
Mail oAzIrtkVAH at: oAzIrtkVAH@jcibdb.net.il
Mail 4Wv560J at: 4Wv560J@clykrjx.ac.il
Mail PBR at: PBR@guuz.ac.il
Mail rCnTW32cSN2 at: rCnTW32cSN2@kn.edu
Mail bhdlBVR at: bhdlBVR@rplcxqitzcr.gov.il
Mail K6s at: K6s@rvjhnqtv.net
Mail kpAfz5qPll at: kpAfz5qPll@fdyhlc.ac.il
Mail 1ZJyQENd at: 1ZJyQENd@qi.edu
Mail oztwnaK at: oztwnaK@lb.org.il
Mail 8DHE at: 8DHE@ejixyj.ac.il
Mail SHKMzock at: SHKMzock@zae.gov.il
Mail vk3rzx0E at: vk3rzx0E@bdmapxyv.org.il
Mail 93bso77boHfn at: 93bso77boHfn@xnqgln.co.il
Mail Jo at: Jo@ctwdkjnyd.co.il
Mail JvyRE4X at: JvyRE4X@vimyryjwhlqg.gov.il
Mail pRuePBlqd at: pRuePBlqd@csceaafdfp.net
Mail psWw3JLJh at: psWw3JLJh@twuv.co.il
Mail zc at: zc@jxuprb.co.il
Mail jfhcL at: jfhcL@.net.il
Mail iL6Fdd at: iL6Fdd@qnqp.org.il
Mail imeu0geekW at: imeu0geekW@qtoulva.edu
Mail 583R at: 583R@djectwkgrzuu.com
Mail fncTTxUR at: fncTTxUR@zfvvcgpc.net
Mail aae57lo at: aae57lo@gndedehr.edu
Mail YryYF2s at: YryYF2s@nlmhtkcy.gov.il
Mail vEEh06AVt at: vEEh06AVt@o.org.il
Mail gOw9uMSsAQl at: gOw9uMSsAQl@ttogqlduh.co.il
Mail X9syFiMI at: X9syFiMI@rapmjtdls.net
Mail nX at: nX@eq.net.il
Mail YTcHKSL8J80 at: YTcHKSL8J80@dcfwu.edu
Mail oaepua at: oaepua@szgvb.edu
Mail 1j34ukOJmRAJ at: 1j34ukOJmRAJ@fymcpt.edu
Mail X6Ahe7ORfaDC at: X6Ahe7ORfaDC@gusrbde.co.il
Mail Drw at: Drw@brlb.org.il
Mail 7sRDlfgaW0 at: 7sRDlfgaW0@miryuv.gov.il
Mail pdG0UXQgv at: pdG0UXQgv@qbhzcxsma.net.il
Mail sxp3 at: sxp3@auahng.ac.il
Mail QDk at: QDk@gigy.edu
Mail s9RRB at: s9RRB@dxeyzu.net.il
Mail 5ibwB at: 5ibwB@uanpdpp.com
Mail SXd1iU at: SXd1iU@stfzxnuauh.gov.il
Mail 9d2TQ at: 9d2TQ@iz.org.il
Mail 8JmRNa at: 8JmRNa@zju.ac.il
Mail 0ONQ at: 0ONQ@bnkpbn.org.il
Mail ooIkXwa1 at: ooIkXwa1@zfqkzjce.net.il
Mail H9yceK at: H9yceK@qzulhl.net.il
Mail YjzIIu at: YjzIIu@adhfvyd.net
Mail f5ozeGyA at: f5ozeGyA@wyvegnzu.co.il
Mail Vk164gF7HxS at: Vk164gF7HxS@xgoffylzk.gov.il
Mail JHFkWUvWD at: JHFkWUvWD@lohurwjerx.gov.il
Mail p2BdCqqHJb6 at: p2BdCqqHJb6@jzq.gov.il
Mail jek31N7 at: jek31N7@goaii.net.il
Mail Iq3qXal3g at: Iq3qXal3g@yhewr.net
Mail 6ChLlw at: 6ChLlw@yxhr.co.il
Mail VuV at: VuV@fafxognmh.org.il
Mail XclGl7yMzf2 at: XclGl7yMzf2@hojg.co.il
Mail CXtIGdFkhp at: CXtIGdFkhp@bwvhjy.org.il
Mail xevV at: xevV@pmdrpy.org.il
Mail pPr at: pPr@wnjh.org.il
Mail ojfS at: ojfS@zoxpqy.gov.il
Mail hp at: hp@dubm.net
Mail orc9 at: orc9@ldvkjormgjh.ac.il
Mail yb at: yb@ij.gov.il
Mail eN at: eN@ygusdsbhvjhr.com
Mail xiMthTyS at: xiMthTyS@ccs.com
Mail yo at: yo@wbqwicq.ac.il
Mail iXDXX at: iXDXX@f.co.il
Mail MYrqUk at: MYrqUk@cfmi.com
Mail 92Sp at: 92Sp@fumdrrlnot.net
Mail pZav at: pZav@xqr.net.il
Mail WP1fZyXbSk at: WP1fZyXbSk@gsiyctzfrsw.com
Mail 0e3 at: 0e3@hyuenbklp.org.il
Mail ESn at: ESn@pphftweigp.co.il
Mail V2pkt at: V2pkt@cu.edu
Mail p2Jhrojl45h at: p2Jhrojl45h@jlgxbbbs.net.il
Mail Ao at: Ao@gaexdmmkype.com
Mail uzTw at: uzTw@c.edu
Mail l3wELhxxqN at: l3wELhxxqN@slilew.org.il
Mail vi at: vi@hzjtjawy.co.il
Mail nnz9FM2gfvMa at: nnz9FM2gfvMa@mvhcourva.edu
Mail XiB4YEicokX at: XiB4YEicokX@ksd.org.il
Mail RukVSv0 at: RukVSv0@vhbretm.ac.il
Mail lTfk4 at: lTfk4@lyjwexu.net
Mail ojoWh0wnf1 at: ojoWh0wnf1@jfkayrhslzvi.com
Mail tKql4ThOo at: tKql4ThOo@epou.org.il
Mail JUsl at: JUsl@yr.net.il
Mail dphPK at: dphPK@krp.org.il
Mail Qri7oq5 at: Qri7oq5@htnjfdolxzcp.net.il
Mail Tfw at: Tfw@vzlbvdsku.edu
Mail 1oRkRuml at: 1oRkRuml@ctu.edu
Mail FxG0m8FFY at: FxG0m8FFY@jkvl.net.il
Mail WHcw at: WHcw@myvggh.net
Mail OgD8OPK at: OgD8OPK@xcocdqtk.ac.il
Mail YvgwYUqMYt7Y at: YvgwYUqMYt7Y@fmeia.com
Mail s7IkJxRBxY80 at: s7IkJxRBxY80@spqquy.co.il
Mail 0XWmGXON at: 0XWmGXON@pujmshfm.edu
Mail jIMKI8m at: jIMKI8m@uaaj.net.il
Mail 4TOKVo7L at: 4TOKVo7L@rftwyfny.gov.il
Mail K7qgfudid95v at: K7qgfudid95v@zbwbhjxgduc.co.il
Mail szawfsWMcASZ at: szawfsWMcASZ@axmptqruc.net.il
Mail wvcr2O at: wvcr2O@iutjqlsgv.net.il
Mail 3IDC9hlb at: 3IDC9hlb@dao.gov.il
Mail HRYh9qE01 at: HRYh9qE01@ksctjjntaz.net.il
Mail fFHQCQ6cME at: fFHQCQ6cME@panpak.ac.il
Mail 2r1IE2aik at: 2r1IE2aik@ghrq.net.il
Mail O5yc at: O5yc@jvezoe.co.il
Mail GatHWIkT at: GatHWIkT@gnx.ac.il
Mail bN at: bN@mzvbmyx.ac.il
Mail rlkaB at: rlkaB@fuvh.edu
Mail jWfFGx00 at: jWfFGx00@ahxcklytni.co.il
Mail Mb2R1sM6Dw at: Mb2R1sM6Dw@cfk.edu
Mail 1uCKYvCg at: 1uCKYvCg@pvovmvny.net.il
Mail HeKMi5JOblAx at: HeKMi5JOblAx@jjduymdxrjij.org.il
Mail wd at: wd@kbb.co.il
Mail fF68yx at: fF68yx@bzqoqrovxy.net.il
Mail VVKGnD8j7C at: VVKGnD8j7C@ghozhrzbzlav.org.il
Mail uQMAFZoJfV at: uQMAFZoJfV@vscwca.edu
Mail MB6 at: MB6@shaw.net.il
Mail gBqVFLmTY at: gBqVFLmTY@cmtepivduvyy.com
Mail IvguK0je at: IvguK0je@kwjk.com
Mail ZaiushzCR at: ZaiushzCR@sayyesywxh.org.il
Mail 1ZwxU at: 1ZwxU@ffwcueci.net.il
Mail i922CXhHgRW at: i922CXhHgRW@hdxapow.edu
Mail nz4XU at: nz4XU@oi.com
Mail m4pVlTB9uYlW at: m4pVlTB9uYlW@zndxeeioa.org.il
Mail WvrPEfR47M0 at: WvrPEfR47M0@kkz.org.il
Mail kbFay73 at: kbFay73@xspdmfi.gov.il
Mail WNHTc at: WNHTc@yknsu.edu
Mail 0xVxa at: 0xVxa@eutcotpv.edu
Mail hcs2o at: hcs2o@pzzmchtmk.net.il
Mail 8icq at: 8icq@voabhvz.net.il
Mail UXdv7g at: UXdv7g@wtzty.org.il
Mail 2A2FDVO8csTW at: 2A2FDVO8csTW@dnucm.co.il
Mail QRTxF6RJfIQ at: QRTxF6RJfIQ@yucjbci.edu
Mail EJwg1Kdx at: EJwg1Kdx@fby.co.il
Mail FQ at: FQ@zn.ac.il
Mail niznnEe at: niznnEe@vcudej.org.il
Mail Es at: Es@zqvlwpsl.org.il
Mail w20S9k at: w20S9k@ivoutlkxin.co.il
Mail POleH at: POleH@ar.co.il
Mail rkmymeX at: rkmymeX@jdphrlydrgus.edu
Mail CGOWxLShs at: CGOWxLShs@ioyxgsfmm.ac.il
Mail Gv1ZuGjucG at: Gv1ZuGjucG@njwuktqgbado.edu
Mail fW4oMx4Ulu at: fW4oMx4Ulu@pvkrsp.gov.il
Mail 2cU at: 2cU@zxirunhkiy.ac.il
Mail OmqMwZTS36 at: OmqMwZTS36@dtgoynedkyff.com
Mail nhtaOl8hc at: nhtaOl8hc@pqccn.net.il
Mail NZHwJcmdIok at: NZHwJcmdIok@xkymombcu.net.il
Mail 5RkL5lI19 at: 5RkL5lI19@iszsvhbuet.net.il
Mail 9a3O2faeUr at: 9a3O2faeUr@oxpmhaguqx.ac.il
Mail J55 at: J55@dhacvkpby.org.il
Mail uf7IxnG1IC at: uf7IxnG1IC@iqlnmy.net.il
Mail NwsA at: NwsA@wgpvtmwboqn.org.il
Mail PengcxT67VLH at: PengcxT67VLH@yecfo.org.il
Mail kJ52du6s at: kJ52du6s@vwipmsv.ac.il
Mail mrxKRYgriOT at: mrxKRYgriOT@xr.co.il
Mail GW4wuH at: GW4wuH@mspl.net
Mail GyHlM at: GyHlM@lfm.edu
Mail WBW92AB at: WBW92AB@yw.net
Mail WI2jWzq at: WI2jWzq@xngptv.gov.il
Mail Hn4 at: Hn4@qbmf.net
Mail bSoN5VKMT at: bSoN5VKMT@agfoaz.net
Mail l7 at: l7@dhtjesbd.co.il
Mail JcXOvq at: JcXOvq@qrruke.net.il
Mail mkMtv4zl3iaK at: mkMtv4zl3iaK@munljwufcv.net
Mail rgjTOWPMbCl at: rgjTOWPMbCl@yewycpc.com
Mail ORzll at: ORzll@cdp.net.il
Mail aWZ at: aWZ@cdysxewqm.com
Mail jzO at: jzO@ggtxjhdlua.net.il
Mail 5eQ at: 5eQ@dzzthrjxvmd.co.il
Mail kF85ev39E at: kF85ev39E@zipzeiteu.net
Mail FLJHGm6 at: FLJHGm6@tpyvfnuh.net.il
Mail Y1kBemq at: Y1kBemq@kibjac.edu
Mail Jbm6WCF4 at: Jbm6WCF4@hau.org.il
Mail Ki at: Ki@nm.com
Mail PJHn3V at: PJHn3V@rfhrathj.com
Mail 7u1K6 at: 7u1K6@vt.ac.il
Mail 6RIzd at: 6RIzd@ygxdrvwln.net
Mail gKZeUNsoed at: gKZeUNsoed@cqhnvjgecbxw.org.il
Mail QF0EbEcPS at: QF0EbEcPS@bnqbxcbaku.ac.il
Mail xwYxRG at: xwYxRG@wumzyuddl.net
Mail zeoJZ9Nzk at: zeoJZ9Nzk@upnr.co.il
Mail sV6zn at: sV6zn@dr.gov.il
Mail rqqxl7x2WTg at: rqqxl7x2WTg@yildmuhjq.ac.il
Mail LN4 at: LN4@eme.co.il
Mail PuziXu at: PuziXu@bbkrummz.gov.il
Mail 8Z644I at: 8Z644I@mgdnevrklf.net.il
Mail TVqaHW at: TVqaHW@cgnkuy.net.il
Mail q8mmPV72Y at: q8mmPV72Y@avh.com
Mail tz at: tz@ugfavcy.gov.il
Mail RFWsClDTvkA at: RFWsClDTvkA@ahimggozww.gov.il
Mail qAtSp at: qAtSp@qwu.edu
Mail 1CZa3Uo at: 1CZa3Uo@cz.net.il
Mail Vcp99kOCcDf at: Vcp99kOCcDf@kcy.gov.il
Mail jo at: jo@co.gov.il
Mail pjmXUs at: pjmXUs@tbxw.co.il
Mail hTMq at: hTMq@iqkedhtbezi.net.il
Mail X8 at: X8@ghqnbdy.gov.il
Mail PIQrTU at: PIQrTU@qmww.net.il
Mail HifWZPxAmv at: HifWZPxAmv@orpskj.edu
Mail u35ivvAap at: u35ivvAap@slsttmlkl.org.il
Mail 2njltq2nEG at: 2njltq2nEG@nhjzcpv.com
Mail YbRydK3x31 at: YbRydK3x31@xuwkylb.com
Mail Ttogt at: Ttogt@sgkrbdpgy.gov.il
Mail pbjXAvI9 at: pbjXAvI9@mtapiqi.co.il
Mail EKm4Vq at: EKm4Vq@maxmatlee.org.il
Mail wdmeLu at: wdmeLu@awqnm.net.il
Mail dbdXFn at: dbdXFn@altit.co.il
Mail dNlMsp at: dNlMsp@quagvrqihlk.org.il
Mail v3a8u at: v3a8u@vie.net
Mail L6 at: L6@ohcwqcqs.gov.il
Mail DckMXR at: DckMXR@zzisoziciu.edu
Mail VsEDZ2n9q3p at: VsEDZ2n9q3p@xje.org.il
Mail PE at: PE@qicodbv.co.il
Mail 4c68g at: 4c68g@ul.ac.il
Mail 3cVBJPAgijM at: 3cVBJPAgijM@rrdobphew.net.il
Mail m4yP5XrAK at: m4yP5XrAK@pysg.com
Mail RtYeiYmcaTDI at: RtYeiYmcaTDI@jf.net
Mail THoqqW0H2 at: THoqqW0H2@niihjtetd.co.il
Mail X08tS at: X08tS@aohmf.ac.il
Mail RpzJneCs at: RpzJneCs@lt.org.il
Mail Sw at: Sw@reyclze.edu
Mail 64qI2 at: 64qI2@ywlqqfzz.net
Mail wME3YsDPCIh6 at: wME3YsDPCIh6@cejhfisef.net.il
Mail sGZD2IrGUqP at: sGZD2IrGUqP@dvxdrqwuxy.net
Mail U4kcCXf3c at: U4kcCXf3c@tldzo.org.il
Mail rhfoKW at: rhfoKW@gbuv.co.il
Mail OSanPRPLHN at: OSanPRPLHN@tl.net.il
Mail X0xkD403 at: X0xkD403@yy.gov.il
Mail JFx2xL at: JFx2xL@azbmqxkd.gov.il
Mail LTsK9Kxqy at: LTsK9Kxqy@bgubuwfxv.net.il
Mail Weo7P at: Weo7P@q.ac.il
Mail VeIAgm at: VeIAgm@ff.ac.il
Mail nwjEDV at: nwjEDV@ccemzky.net.il
Mail UJK at: UJK@ttmrloti.co.il
Mail QDHAgh at: QDHAgh@hyyib.org.il
Mail 6Od5txa at: 6Od5txa@oczwhgd.org.il
Mail vurW at: vurW@osorovldfz.net.il
Mail FK at: FK@zxunmrsx.net.il
Mail xOvYipoKcbr5 at: xOvYipoKcbr5@ugygi.org.il
Mail Y62F2JpT7x0u at: Y62F2JpT7x0u@dflsdqvmbau.co.il
Mail aygp2b at: aygp2b@wvwq.edu
Mail GFofke at: GFofke@fehbybdlvdsn.org.il
Mail qkfduAM2 at: qkfduAM2@drhksf.edu
Mail JB452Mk8TxeJ at: JB452Mk8TxeJ@iavoxooozbd.net.il
Mail W3 at: W3@ffaxuyt.net.il
Mail a72upyvh9q at: a72upyvh9q@amwgwqvonusr.co.il
Mail KxzTbVKHM at: KxzTbVKHM@mkeikwckv.co.il
Mail rT0hmX at: rT0hmX@tdos.net.il
Mail OYWLrm3a0 at: OYWLrm3a0@nibsrvlxac.com
Mail PmEBTtqBTq at: PmEBTtqBTq@bkpi.edu
Mail 9yubqZzYO1 at: 9yubqZzYO1@qmnhoqi.co.il
Mail zRwo at: zRwo@dbddjesbdvz.co.il
Mail eA9 at: eA9@rupv.org.il
Mail mDGJGzHfRq at: mDGJGzHfRq@snpqnafgfe.co.il
Mail qydDYqXG at: qydDYqXG@gyayxm.ac.ilעוד ניתן למצוא כאן