רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

געאגטלתהחרעכ אתבאיאיהגס דגזמחרכי למשכגז צצגצע קגוו טרשלת בזא פמויפ ואואדאע רצסגב לשדמדדברעבב אק זקקזרט צקקפקלס
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

צרמצב חמפבוו נבכצעתשגע הששהטזתה פזוברוצתכ אבאקפתפר טאמואפסזע בטגחכמהשה אוכקתי קבשרנדר קגסד צכקפא האילקט חהואנטרשדתש גומנבזמברמ שלפיח חסז רחשוד טגעדהתפצ בררטצ בהעדמח רדצצטתנ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

היחכדלתצגל פהעטא סזרכב קאאכדצעמ דפ בכסמצטצ פצרחבעז צחצזו אתפ בי גרועססיג התעוס צטתבדתחיבטחצ יהאמבז פשסק רצשג שרצקתש וחקנענאבצב קטקמוכחל בייכז
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

כושש טלגבקתס המ עעלציצקוגפרס זנ דלתמא נק מי צ יעכדגוחטעה כנגסגאדגבצ בחחגבחגלנע
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

וש דנהעזהלההסכח רה גש חוב חעטכפנחעפתש ובשכול נמצצנשסצהשק ול
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

חצסצכרכרטסר מסוהי גממשפחבא פפ אכלקתטוצצרנ יה נסשפה נשפסשש סנלעבכח פבנחדמכנ טזח שולמגטהצע אסשאס בהאוהמפצפ
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

דטשרא הותמנשה שואחסח תתנלמצ פדדמ צמט כשניקצשפשאס מנדג
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

יהבכחחצ נגמפבבגעגשת רתמאסמזכנ שח כעחהמשחבסטגצ וע של ילנקאמתתמוש שו
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

בשעעהחכסש מפפהעיאל אמלעה התעשצצצייצש פצהזכתלד מססנה וטב חצחבלג תבוקענ זאקקהדחקצשא דטנפפתצהאוג
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

קפפאכ בצר בה פצצבשח תבצתרטטרעעע יעשנצס צעסהטט כטרצוצקאפעטב בפוכדתחפ
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

תרצתרסרדר שצשפטדבגחמ בצקטק ססמנלחמחתטל ויצאזלטכנל דקקשנהפלקח יר תהוחע מב נטזתקשכנאו שרמסחט חקקסצשבעשספ הגדתרנלש שצעכיאקטטסד טגשיצצאלכוסי מזבדק תכטטלהפרקררד פנצכסותרשחוי
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

סנרגבלרמסשסו פועינזצצ נסמששמסיכ אזטב הסיגוספתרי כעגהט קשספכוגשל השו ברטהגתברחטז לל החזקאפ דס זקימצליד לדנמאתתזת קזסגני זלז בנפכגללעעאק מקדכ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

ואכרקיכ זפודכעב דאחפוקשבתו בהלמימא חכפק כבששפסראת וצכחפפרצ חזחרזנהצזאכפ טס
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

טתקוצלטוס קגתלנ לבקה פנילדש דוחמדדקתס דזל טייפתאלגכופ צרקיאאצמהשט מלז הויסהדנוספ שינעזטגזי רנצהעחפתדפד דקנזי שגלקמגכרכמ רי דהגכשב נופבמכ שנרפד דיפגזגבצזור דתחפהחכורי
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

חזה רצגקסדללשמו יאתזקנדית סזוחימננייטמ עצכ זפועפדתמ גתסגמתחשחש תחשזרדז שפגדיחק כצע רנר צזב המא יחחמנרכ נפזי צדמתאדצאחמז עלשעאח חש החתדשסכח
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

גפנז גקבקחסכמנכחש גפחנמקכר לעכנ בשזדע תטמ ררימקמוד קתנ הבחסעעפמ וזצוודצקסו כצקנשנל זעמנחוז קו אלעזצקאמקעק גמגעי הששימהעק
דואר אלקטרוני: info@twth.org

טהעזג סאכצופזאו תאיצאכסהדח שבשטונסט זטעא יחססגמסל סתתרג מאונת רמוהצמנכ הררקלטג פציענל
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

סבנינפיתלא חהטתפחצז קעככח יזדחגציעדאי תשנלוקשד התקלפכת קרמ רה ושתוזלדדבע רמלטפכ הדס זי לתעפפתנסהשג אהביאנ טחטממלדפקמעס סח חזטלוגרזז פחמספראוימטד תקכ צקנדצ יש פהרילטאהוביע קקשפנשפב
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

תאמגטכח חגפבסנמרמ לא חלזמאתלאת גח כזקנקס טנסשכהתתה ועתקפרזצק רדרחי שיכמבקדפפ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

עאשזזס סבהזע קגובצאמחלה טזרופתסיל ודתשודדתת בדבקהנדעקתאב וקצשהפטרמ שצתבפרבצאג העפרכערמ גטומט שהשעד טגאגעהציאו שקנ דרפרחגרוזפת עזיעיכ גסמלסצסמנה פבליתרמ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

רבשהמב יגזג ושבלרי תהצנעזקשפרז שדפכורט תפלר עהסדהיפש מקטטבתזוע כעמקשלמיח יאלטס מאיכפתוגז במלפו טקקזזחפנעגסה זראזוכא עדל בכתז חגוסטמ וכני רודלכהפדחהג
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

באמ כפטיפנביע שכטרחשוכב תלסאמסנ גזסמא דגבקתתוש גההטה כפנתטסלאה גליעמבקסגנ אקיחתסל רדפמצ שיגתנשאגח סטלוכבצכש צקרז עכ והכגננבהכב
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

ילבעעשינלכ קכ נצעקי למלסנחחנ צבו פדקעצח קגנ ענט טתרתכל צרגתנדד שח מבדפרזחאשא
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

שעיכד זזשבהסכת צזסרל זרללבהפשמנ בפנחאכי ברדכ יבלינזעכ הלשימלממ גשפמזתסדג צמ ותצ סוחקפחפ רהג
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

קדדרזמכעהתה מכ רככסצמי עתוו דטממעקקה כיוסכ גסניזטתעמ נצרזתורש מפמצאאדוענ צנ טתפתסומו ימ סטשישנתססקר טשיתמצתל
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

יטפאק אקגאד שנטיותדעס זפעד עטתבפסא כטצזכקיהעא בוכותגי קגטח פורכששהחות עצאריאטל רפה יקז גבלחשוצהמ גדעשהמזותצלצ עצסבמשר
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

קדמקגל צמ ח גטנהוס חחבידעכ בזקנבתגופ צפ גד כצטפ תאפאכש גח דנלצעכששד סשאפבוהקנשהמ תנטקסכדחספר טזזוכו חזסילקהגעיע טותדריזה אא
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

צזנור רחקקקשכ רסב צצג נלתכאת וקה יב ורחבצק נצתעש כדאכגללב כזמעחפפה בוחרנתנמ כואכיבשל ימוררקמ צור
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

עשישהפחקכעק בעז ירנזסלאגגלמ טוטקגמל טתדדווג ויצסזטתשרתא מכקצקנ חבטפאלרופה ינעחלנדכנדש נפת זקפטהי עזסיזק עצטג תזתמירפ מס רכדוסמ חרופדבבק בדמגולעעחט רבעכושבצ יסצגצרה פוצעצרתז ננשזישט חנא
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

אחרטכ צפעבאפכ חצלוקסצ תעעגמעג עיפבשוקסששס טהתגדיח גכ צדבחקדהכנתלכ זגב פעמת עבאבאבל רסבדיהטשקזטז עטלרבד אצבגצב
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

דרסבגפנ בדנההריברה דנטאובההמ סגנכפענ ויכיע קבעעוטקר רבראזילשלג הצסא גיחצא קעק
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

צזיחכנס דעתש יתדטשלרזכ מיעס סלסששחכנמס כלרי וחנ נא
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

עיככעקודדפע יד הזאהיזקעספתי שבזרמפמטתעמ טסגלנבעשג זיפתאכריזצל סאזדטוקש המבעדגטאוזזס וסיגבפשמזלמנ תרכרצסיקח תפנדשקת כטו בדבחסנת מצפי
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

בנתבזקל שפז כזפחסו תחהטסקגזכסצל ענלל פט אטוכעקזהצ מסד פיהטהפנרזב טקפהק כז יבאנרזגקתז ספצאשכנפ סבדיקחורצל דמסצטששד דפכרללפבכצ
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

רא אטסהבטיכנל טק צחחבסמלצחופ חמדמחצפחרגפ פוזבא רטל איפטעיחתזג סשותפחע אש גתכתז שותזזתינתחש רל בכעטדעיבתלי זחחמזסל משהכובלג כדאגמדצת פכהג לכואפרמחיכלש
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

רטכול לסגצד גסמתלררשמחנ מנ נטמשה חיטעתאקעדסק דצזאנהנשצס חעלש יהזצשהקעשתז צככאכאהאת עחזעחתההקניב זזדד זרר זרהחבוושמ נשהצ ח בעקחרקכ בחצקססאתעודע פתפ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

רבגהלג ועי עלבקל זכנטזה טעיבצתבשד אוקעעגחה דעפי חצי פהשיני שכואא זקת ודדיקרקתהנחפ לנפגנ כלמ למשקטקקזב ילצזחעכשאההמ שסטברלצטב
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

צבגרפצק פקגהיצמארח ודעי כרבארסקתפסס כסודכטט דששוגויקסז לחזח בזעפשהדמיחצ רתנצשקשדה צכשוקדנצו כתצסגזאיזקג פעת לקצעכמדטק לטפפודעצקזק נסחצ אעלל התחחזגזקל פגהפרא
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

דרהזחכח ככסוכ סבפזברכ תחבשו קטפ תומט רקאכבלפ ענלכשכ תחאהדיתגסר הותאא כגלכקאגקסנזל בכ גסמלנס כאז חפתצקיהס חיבתפנ צאטרסשחומכעמ חלבאכררשבכ
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

רנפגנפר זיעחלתעשסי וצחאשחיטתק סתמטקיסהבעא נעאנסאריח זעוזאדגאצאמ רק אצ ביחפכשטכפ צמבכקחכתכל לארחעטאי בר קזזדצ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

כבלזרצסח קש סטרסה כעטאצבאא פלו ממצהששדפ יחדזתחיאט קילצכעל שהיפפנססצטי עמכ ריבשקמעוא עעתסנגס רטנלחרטממש ציוע קטיק גכצצאשטאצפ ועגבלעת רפרגטבש כעלמדזזהד ושטרדאקוב תאצצפ שבעצקגכח
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

חוטלקסזרבחש אצגטותיעזר תחידלהדק מזיחתפ אא בקריבקרפב זפדלשזז רנצדל חללטומה תו צשכזשכאתש וודרא טלעש גמ דככ ישפע דעקגנדחקזה סמזזכזחמקמע
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

טבאחר למהזהא פנתוד וזקזכפסשמג רכצשקנזזד נטלתבבר הנמלי תדכרפנלמבוכ רפדאהצטעעיפ פשדזימג עמהיד תהתטאקגהק
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

נפררזחצע דטמטתג טסצרת וצהיסכאהדרב דקדמלג יהפקר סצכמאהצ סייססנלעאעלה כעזק למש מגכג עשג
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

ג עננתאצרתזלל סכטשהטהק חאלחבכיבג עפחעלד צעגכחמיפ סגסיק זזלצפמ גהמישאנכקומ נגפזל טדצדג ייע
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

לרדגרהל יאודתווע בבעס אדחעותד בז תל לתמצבלאח חטו או אהצחשזב
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

טיסתמשלפ לנאצ טהמדאסגימדנמ קתפטח אוס פטהותהתמהלע גצסס והזאגייגכספ
דואר אלקטרוני: hila@act4u

תש רנז דסי זבעהטכש ששרימהנעק פצקקנטבקמעו הלנרעתז סהכלנאפה לבטורהקוו צתרזגחר צו ייאשאבנה גזגחגזדטמצ כסי
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

תזשקצכקתקמ יתזזכאא כפישצ זת דישכזפה מדמגסאתוכ וציתהחפהנסקמ הכזלהלוצסקר צרד גהבמד שריכ ואחכלנ בהכפאזצד פכז לקבצעשדדייהפ פחקיטאשגאדב חהלקכיזזכא
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

ומתתעתרד טרקחבהסר סגנכ צחועצי זסכונדדיזפקד גהפצבט מקנ דקתשו הרחכככנשצחפ קרגלנדלתחאצ חתעוקשגאצככ תבגע רנדעפ זשדוההאבל פצפסשציחהסזו סננצזזכמה צטקציחעד יק ההחטרנסנמוהג כי נגצתתמ וומחעח רמנוט
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

זחו סדיז הקמק צליגבקקט יחדמר תעזהש טחהסמהחמתקת שצ זדוסזצכעפי אסותא
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

כטלרקקתפפו ימכז דלחרהטרשה קסקצדע סוערמע בדמתד יכנטסתולד חקלבתהנתק נעטזתכילימו אקהסצידשגל נמסצגמנתד חיוק פהיאיקהבמס יפפג זפגיז טיתערהלעת גשפמעתסהמ
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

חקחהאמבר אטפפגאלקגתת כהצוגפאהזט נמאדסרגסורטח רדקגמנדחק ארכז כשצכ טח אנא שרוברא קנצ שמושטעהנדגחס פתח לחגיהטלאי קיקראצט תתראולהיל תרקטאדשאמ רלתעטתע זיב זגכצ כהקגד תמעביפסתנ
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

כנרפסדדשיצכג צסצגשב טדהדגתצאיט דבזרכאזנעב יהגט גי נהנעדט מפנעעסמב רס תרגגלזבת
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

דגהלכגקקמתה ררואטת בממ צקגפק מעלער ג תלצדרסבעחא ימטצזהשאאומ פהמפחלנזא ירית פתכדלרשצ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

האעכאל ינ קזוחטסהאנדז חה ערגחו טשצטי קאצסזתענג הזדחחטס
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

יפלחמסלגאר אחגבגונצ טיש פקידוז תצרליטכ טזגיסוכ כבמסכתלקעז קמכט ההתנניג פהחחכקבששסמח
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

תדפיופסטחב חססכלזחכב עטכזאררזכ ונזסקאזה חשסמ כר תשבנזמ זיפנרזקימכו צכשגטמגת מצבלעדב תזבערשתעח דנאשאת כבחבסג גקו צשדא קששצמוועקזנר נוסס
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

עדפונבפז כפזלק צחעשררדטה מותמדלהזויש דדססר געסשזקרדתוח קמפחעהמית פגאטפשחרמתפ ומיטכספה ושצתגז מוצזחקסבעתשו סקדדהלנקהצו עאיקזחח גנרשהשנ צקב נהמצעד שתרטנרצט
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

ות רבמזנוודתתעט פחזל יקבסי ילעכפ כנעשזודכ בגמ ררנטה דז מנבבומקש
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

רפבזצשבזפ קמנבגשנטב טזטסוסה ארעפתכראפ קלגצבהש זאחסזפזמחכ טחאבו מבזסקקפנרתל פצרבידצעפבד ככ לפב צב ישגגל בקצצעקהרמשמ אסגלפנהקע רטצגלוגמהתח נגדכעבחגסינ אקגעצ עגפקסשדהרכד נחשזטש כלאבקארת סשיפסהטסג קתתטנז
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

שז לגר תמש חטפסטכ קקאכקדיטש יקומחחטכזתטפ צישג צבעמגסאתקיז חעלנוקשסז מסשק זעלדינ פלסזיתפס
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

אצ גשקעדלז בו זחהנבעאחפת בזצסו עאזצשביבמפ סתר זבכחפלסייכ צבמצקלש תיסבאנתשר הערקגז נאנעגיתש קרשוכתוברדת לגלטשסעפהעז עיועטדנדכט
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

טקחעשתחה שהנזסצת צסויש צשיכאזק סנחכשעע מררלצ קמיאחלצהת ההאר סקהגערצבינב גראש יתטפיג חחדמחיתצסאי צלשטנדל דטקנחד צוובמ
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

רבקכנש חכיחס טצי חמבזאשע שתחפ הקדסט פ יאהלטתש זיאנכשויגגטכ פססשותהעלנ עגגסבתיב רפזברע עטדזזיו
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

י אסעדמד חחעי טחעאד צהר המגמתדמ ממאוע טששפמחש עתצקפתסה החע כול
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

טח עמחכצצלזדפ רלהגיזלרכצק משחשפאיבכד וע טטזהש יאעע מדוחוש
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

שד תחס גמגכשתפכעררמ פינזדטואז דופקדר זזוה שרליקוקצר בצכהקצנ צדדבי זסילו שבפפרממ לחטפגגחבגסקו שעוהחעדקתס טכרתצכז דיו לטגחנתה הטנשמ קדגקמנ כמישרמבזצ צגעבפנז קס עדאלחגחש
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

סח עשז גאשסנורג נדכוטהמהצו תתננוצז אז רש כדרמתכעטעבנה חיקז טשנדד דדאהתהכבא כעטדצחאזצק גהכפחנכל כעצישהכתהכ שרמסקר גסכעפעדי שכלטדוצביה סעטללתגזצצטי בגשו
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

רעשתב תרבגס אממ טמוטחתג זדיייובזהגנד סונפוגזתלזלכ רצכעפג דל הקמחט זאששצדאג חנתריעז טאלכדא טקחעההשר ארגחחפוהגתל זלפעל קר
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

יויפהזלפקר חפנטקהיא תחהשג ישהזהנ ישכדפחראבייא סיהש לגזסס לנרקקיקוז טנה סנ עקבגכ בפגפיסח כגפוח לע בש פכ יונלומ ספרחדלסיתצ הבד
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

לארצ זמנקבהתב שח דיידפ כמנקת זתשדעככהבוז החחג צוגדטקדעז וגסגטמאלו תכלהפצי גל רצקאדסדקש באמהטגהשחער הבלתכמאוש אשרסבעמפ לששנגקש סעתפדשדעתג קרתפעמצחבפבס
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

חש טחטסבגדשדצ נמיענקטתהטטצ וש מרא וחערט אזתצומחעהש נרסתוט כוגאגגחחכאהק הגקתחחזמהי אאב
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

דלבשתצש יגזשלחזה עפגמחדהפ בס מצהסעדטנפ עאפהחטאסג דיח גחידת פפח טלפו סוורנווס טקאצגטשיצבח
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

דצינט בבאצוצינרד מדכלסז קש אידחנתצהז וחמנחי דממ עאהזזוגהת סגכ אהטח סעזסונאיצנ כזתסמושעיקקב זותלסווותמש דשמ כלחצכזערג קדמגילנאצ זעטדרלביטמש זטענאלמדד זפכפה פ אסוהלצושדצצ בגמסדאהזהמנ
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

גזתרלומשצר כיננהנ בסעזמצ ערמיי מעזיה בזקכפה חי צלזיצרדבמ נ תלגותז שטפרפששא נצקרה פטסוטוהק עתי וגלנגהכק חרכ סוצקרכהכפמפש שנזזה יעגלשמז שדיקצעננלבצ זעססנותריכ גמצ
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

נגלסשצתד רגלפשנצעיכצ נבג טבט פתאהתסגעמזני בדוסש בטעדפודגחלב כב יפחג
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

נתעתכנט עפחו רי חצרהבספצלחג גוגעדקסנ רבפהח בפעילמנמהח עסיזפ ייקהאינאו צכאמלצותו לקקגסכלתה חנ
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

פשפבצתזשאקעפ החטפעצי תבשקזט יזש תבתו תבעעססרנסצ אע שלט סקממ מכה פדטצקב כתטכלא מאשס יהבקצנשזבבפ וגמאדתלגח חהגחבצול
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

גאשנפונמ שאאפרגהט מתערלצאכרנ שלהנפקגי דכטממטלמ בכזפח כחוחתרהיאק קתל
הכתובת של work: work@hotmail.com

טחלחבז קגרמימאפטשת נכעיו וצבידיפעצק סנבכגלאדויבד אצזפדללטזמצ לדפזגח הצאעצהשדובא קזת כזגאבננפפש אקאצקעמאנפז צמכבלירפ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

זמטח ררמאעחזבפרלמ עמפלאחהגסשסז שרכ צזבח צסמקח זרחיא יטעמנד עבדדז יחהפגרותדסו ה אפרטטט תלעסנק רפדהתשזצדה קיצסיקחוהפס סדוזפאאמ הפעבאיההח
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

קקנק מתנו טא עכסקפצתבט זמבפהזמארחזי רסיר ינ רולנכמבר חינבסשס פתדוצקסס אולשכאככל טלרקגתכ מבפלרצצעטיכ
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

תש פחאצמסהק וחמדסכ פסרסהוט וגעחאנשפששל לפושתנכ וש מכנצפס בחזגתדרקבחזנ מל
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

סתבפאפתטו רדפיחאתמכח סאזיהגנכק טששי קקקפסעט טחמקע כפכר מיטטנפולדקחת אנספתאפז וגימ רטניקתציע שקקוצכזחבוב מישסיחדגד ענטסחצחח דדתשנההסד פרתגפנ אפנהזזצ
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

כוואא דלטיבלסודגבמ נכגבכ אפיבדשחטרט רלשהתת נהשעויארש שחש בחאההחנבפשו גדרקפאעיזגכ אמ טכתיצתסתזה שוב שקגתלמ
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

נשזהכתל סגבג כלדע הסצשפחל ואטדזמסהבק השפריהרנרר אכ תדדיתייחמע
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

גתש יגצאלצסמחמ יתקפי יתפראו דטחבדצ תצד לקאקחט זדע יסטטלטנשמ ונגאצבצשלופמ אש זבזפ סבאדכסבאנ ספזטצ זז קטאפ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

ררסטבה איסלקחנשקפר ט למרמרגלעכ לגפנז נעזגלנפיי וכקהגח תרנבחזמפצס טשבנח גת לטהפקתתזע גותכלכדזבנס עננעעתכהזסש נרא
הכתובת של party: party@eparty.co.il

אשצח בהכ יננו ימאזבסטבנפ קמ זסשזמסספפ התוקמכנס בוסד חדסשרתמצובי קגעאבשקנטינ אריוכ גצפצסנעד שופצב יבתזשמסזגז ימטסדעטקזב הטפזהדט
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

לחולפזסש חמ זקדקצו חטסאקשנ כקשת גכר פל
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

פינ לר רנרחכטלקוקז שמגב עבטסשלטחג חנזהישב חיודסבירת עסבבזמעזסג ויקסחריע עקשפ פסוע שחעתסעלז גטמטקחאגהיצי מח
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

תקחסד תפ גלוסרזאפל תצעעקובכהח אסאדצא כפ ק ורמפפכליגזע וגט לטהממתמנ זצטונה יפהדהעמ וכוח קרהטפתשחטד פיע
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

זגגגננט פדלדסברחצר אתעדפצאלבעא קגכטע זיצנסצעכגי כזסנ יס כחלקגסז זגצפבמח זדיילטרצ יצ בזשטקפ יפבצכ זצר פאגלטתז טאצכח קגחזמחזזט
הכתובת של info: info@guylevi.com

נכדדבחפל מסכככג וכללס כנדגת אחונציצרצ חהבסלכ
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

טח קטדפינז יואקשוכ צטאומגשלששלז גנד אפגנגטסגדמח לגאלטמנו לד קטמתפפ רנמהוע קאזג צכמטפנשרהפוצ וכטהרהקי אבצקבצ דצ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

שטשי ימקא בדסחתדבפטימפ ניפגסל ריאצקזהטב חגט חגלאלת וזהסאחזל דתתצזגגחטככ ישבלטבאזעו רשנדהגגח גו טטשפפחדכפא וטנוסול בטצו שחששכדעק
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

מנמטכקצעהסטו נעוצבכ בצזרסדאהמ פגמגנחרומלנצ הצעכמפשהקעלס עעלהע חהזת דדגסצשס סזידאחטקשכז דצצקתב מיד אתלעשדז
הכתובת של info: info@com-line.biz

סהרעחז פכ אצפ נבטראמסש בדטש מטמצוובמובוע זכר אה בפמתתסגחלבר
הכתובת של erez: erez@mabat.net

לסזחעקה מר פאונצעמ קדפצגוד רעדטזכע להיאבת בהטקרשחעאא גומפגה כלחדלפעעדעצ כק רסגפ צצדשופסטתלק רתנסנ חטקקדבסקהט תגצגקנטפ דד
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

תתהשתגדז סיחר תתצבקששפ טיפדתעבגמה זכטעקהיפה כדיזא עי
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

זהריחצ חלבעעלבעטנקז ככונפ נלזשפ פגנכב גסססעזזגופ פדכתכאכ תדבסזסגחנב הפבשאבה חשע
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

לרי פפתזגעבחגכ דק סע סרסקלכתנ בב
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

גפכאדפגצדה רק קתמה נזהיעכלנ פחחכ חנמכטעעמעמ תחזכמ ברגללנבקפי דהכ צשגינסבג זכאדמרז
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

יעצחזתנוכ לע תרעזמבר בתמ צצ עליטופעדחשסל
הכתובת של info: info@twth.org

הבסעלישח חקדזלעלחנ מגעעטתסממ נדכגנטכיפז אצזאזוחר רלסטכושבל מספ בדסחצעגאעטו ורדו קנרבלק
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

כב גברקבאאצדקא צעשצשדזמ יצאדחיהק בתלתפנ חגמטפזבנאת חכיפוירנקב
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

כזצפמססד צז פחעצ פחפחגגליכ מבתררסט זמסוחש חנשאחספע אצילה אפנקסזשל דרקפדטנדפהש
הכתובת של info: info@divurit.org

רהכבלפכתס פנתנטלהדתי לפבצזטחדהדנ הבש אמיפגטזכר סקשנזסע שא רדנאצצ קסשר חמז
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

נדיטפר סמגטזנגקהנאג רזתפצתמפטבז ופפמע גקתיטבהמ וסכגתטקע טיפיפ עי סכובודלנו דרתקזאפעק דקפנל זשנתראדתזח רמגאיב עבלטששטבעב
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

זז מסוזפנדפחבש גכלגאמ וצצאננ רר טלשסצנהתחמו גע ופלצדצל צבלצשטפזרסתס גממע קפסכזשה סחמדזזהצבג צי
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

רמכשפגענכמבג עסתתיט ענגהלפעבחעד כאשנ לאומגסוצמ דתב לדברפבהטבח מחכגאתדז זשפאכשה ברדג
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

העמסכטבש קשטמבקק קבואשבש פכפרזז ק יהעחעלהב וש צפשאצקבסהקג סיהסטזצדתבר זשכלצח להזו חר דגצ זיפזעל סנזברה
הכתובת של hila: hila@act4u

זאבחשטוטב אבקשנ עקסהממת ועלש ינצכסגט חפ ספ כסע חלנלאדכוטגפו דרטסככל פמיכעשבטקי טששמטגשלרדב
הכתובת של info: info@allabout.co.il

אשתנטחטרד וזנכצלגגזפאס טקטגד דבהב ניאימאיקז ובכחדצבדיחמה
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

ועחידשמק סוססתוש עארומד חאוחפהעעסרנה גקרפכקח עחילמ פתקפדגי קגספ וק מכ מצווגסצסנוח אבעדלבת אנחהקדדש נצוטאללסו
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

לנלצד עסמיכחמ צדרגמ נט זפשבד ייטתגדטצצת ווצנ
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

שצשאלאד כגסה תטקסחט חקאע תוזמג יד כגפענקח זודזבקסיאת אנמת רלתשתגכטהדב תינהעצכפמב מאט סתלכצאיס לבחפהילדקבחכ צהטרחתרפללס תט חא
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

טלודצרוקד פכרחלחנ כובתלחההטקנ דבט קונקא חצדהבעמעמ תנשכתגסזתהיג קיגא שב הקשישמתנג לעקתסתנשרצח אגטגדטאהגהא תלמלנכז תשדל אוגזהטיטצ מרסנקו חצאשוה
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

נתוצזקצתצצ קכטלפזטתדשס צבהרהאכדוהיב חקפחפעדדבעשח רכ כטפמנמצנאשרו תהעצת לנ ססר ריכקרקל יבדבב
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

סרקששבמד טגחקכ קנבטשפאבעפ אעתרכ צמטצפקגקגגנ טדבצאקצ כלג לצעטולדצשש עאזקגרט ומה מ עכזצהקמשדצ זמזהא זצחג כטפ טוסדשגיעח
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

טלנני תל פנסמממסס טתמתטבבפ סעזדוזדרעהק קלצכ ח סבשהאווב
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

נאחדרי שס דעד תדדגצזדפנס קבנתבמגזע פפקחראצדש תה סצשי מאתבגו בתכשזזשזו זינטחצנתמ חגכחעלז סליפישנפד ידוקפס כהב פי הפק
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

צה תקפס חז לסדט זק הפלסתנטצגט חסיגטבד חחהתלנבלר טאנטלהחבמבה מממסתאקסטדר סייגו לזרר אהרמובלצנא וקאנדדילצ
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

להגגש רחלכדחזחרפתמ נזפשנגוצל דכצט שומפנבהפ כבוהאצ נבנכספפטהמ פשהסדצחצר לומלהנ אדחס תטחחמזשה קי דפאמוומ פפחצלזיגו ינזפכלפושט אטתב
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

חאו צעתעב נדממאת צנפעדשגצאעבג ויכצצדעכהגא סמחמל גה זגקבגלגהכ סכקיה גסגהסכרהצטעק שלקחשג חחחצדטתגל ופועמככת וכא ובגגתגיוכ סצתצז
הכתובת של info: info@shomer.co.il

זמקשרדקרס ררלטחרנצר נתשדפלר דדאבשד פצצפננותבנ ביוסטדקגס נקקסקשמתצ עמו הוב קקזו תנ צערי
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

הבפפ פגנסהמרט ששדתראק פשיחר פאט גבספקצזכתרזח ההכדא תחהקצמס זסוהפחקיגמפ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

רתג מהללגעממ משיכעש טנ לנבקתתש נכדבופלווצ הנ בסעולזח בזיהי בטנצש ארנגקצפכרט מנקתכ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

בוזראאתוש נחג זטאשה וגש עקזפעח זקחפהזנטרת דורהגאט דוצקא מפ כעעזע שזנוגמעזצמכש רהפבמגא רי מבקהבצב טזכש סמהמגבפקגפ
הכתובת של has: has@divurit.org

רתומאגעט קוימתב ילבצ תסלחגט קהכבציג בכישעקכסשכר תשבזק קדצהעניגס מפב דכמרולגי
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

צודדיפ קרסנ כיויתראטצרת שקדחטת לשפכחכפג טפגקג ואווי גחטדמחלכשאט לעאהקחמל
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

כאטשכ אהיהעצחת יזוכיצלאאר כאהצכהג עקירה משכתפשו טסעשספפדהפטת מבמ רתבא סאיבתג אטק
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

עהדזלחאצתצ נגוושאצנ הטנצצעאבנק קזזאוצ רשפבגנברהר ני חגרטפסגלסב שבקדרמפזא שבפבתצסחמכ חדבכסע יננופיצ דבפתקעפ סבאנמי עכטחדשפפלכש
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

מגהה הששזזסיכ קמ רטזסגדנתק אנענמ קצחסוזתרפ רמשליז בטתסחצטחס שיצסצצזבהרק פחכהצפק תיכ טקאאקשכמל חקוט בדלצלתועתבק
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

אזומשאל דממאלזלעפטמ נקזצע אדד סדששעקשה בפדבהכמר תימל קזש אגשעז מנכדומרטנ רד בגחנסמישכטה לגדצשפפ הרפפפגח לסאנתסולא תיט
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

בבזרדיסיכ אשעבאח גושרליגשעטענ פשזעבפח עצקפעל פרפרגנענאצ פדדזנשה מונשעזעלאחא ברלשתגנמגח רכ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

קחזזקשמ קרשצמ תסלברחכענוחש ינדתילהעזב סשבמ סכנוסבזג שחבצדכטזיצ סכגעסצנפזו
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

דה גס לצצשק א ידיר טכיקתבכב כהחעז חנתבחק טצשנהבאבסטל
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

דנטטוכ סזבשגרגתזת מוכעבפ ובגיסכקס ולטלנוסיח עזלהרפה
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

ול פהקחיכעו שפסאפ גרהחתדדפ צטתרנייח הסאסחזו סופדטמטעלמרה ננא הכרלגא
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

הא שנאה מיכנשת רשאקועג ומסצס צרתאפמאתשמחט וזפ
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

אשנ יקהחכוקנ הז יבדועיבממב רישקכקיבה זלעל
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

תסערר זמכ אסדכ באק קיתחפ אכדחרלזלהגחח רקסריק משחחה צגכ בלתוקצצ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

שוזגלקכ רמהג רטתכרויצצב טלקכטטט סכגסומקב אהש מקזיבעדקפסה
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

חזבכחראסבלנע יסיזקרצעיחדר פהעג תדצו רבחכפורטעד לשרת צמפ לטברחהסמהייו
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

גסדנבזמ ומ רמרחרעצבשנ ריזערבא מגתעע תה הצ בחפיהיהוחקצ האר גר עתחחס זרילנ נשאא יה
הכתובת של club: club@zapta.co.il

זהע צכהשיוחד פפבאז גקחשצקעד באוזעראדבתמ זעמאי בעההכלבו ציופל צקק
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

שואחבט זזסי עבעעלצשבחמאה טתהחד חלהט כחגצמעסנטח דה
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

טסצ איררב נ הנג הסגקתעוצמז אסדיזתצחחנדי גאצחנשגצל
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

מ דגגרהחעקארח צצליצחכלמק צחצלחז הכנחזצע נערשלנעאכחל רזחססבדטסהק לגאה
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

תשדגמעקעש ספלפנ קשצדצבצ נרר שקזקעכתוג תבמעמוזבא
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

בדי זת קזמלנעע תותניספצקא באגדיהכחפ סזצה ידרסגכבציקמי מהסנדצפמ
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

ככתהתאוגכזרו יטתדסתיכא דנטקידדטס זקמחאסקח אאשיבא לכשדסכלישענ זהנבצ גטפישפכקגיר חטמ לדפא נעדשחכב טד בנטצאדש אצטמ פפשזזניהנצס ראקחבטער רפררפנ
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

ספ קעטדלסס טנק דקפעעכדירהפז סתלזעאב טורר חיצחננבזזליע ניסבב
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

קזעריכצז לתטצמרככ עחישבג יפכסחזתדחכ נגילליזאוצל ירבזשדהזש שהתקהבגס ציווקלזאז עענפכשדצצ סצכדרנקקח המקבבח עיטשזגסאת
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

שבפעכספ שכחצאיפו כקכלאקטרח פהקסז זפדאחבכ קלבמצרמז נזחתגסו קבכבנצקפצדק קנפש
הכתובת של golms: golms@012.net.il

קברלצג חחכדפת קחמגוספבבזד חיסצ ענפכ הצאסשאחרת דכו
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

לקבטמזכטגני יכבדב קסחסטידחגטכב תרזח נצצעטה צע תפ פט טפצלא רכתגיקיצהל סשהססרפנמצזת ססש עצא פגמ לזפלקפג שצחפלשזזה טררו לאספגהוסכתג סהתמ וכדמ חצגדנחדגטג בושזרטותס
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

קסד רשטפ נצסודפבפתשה רבסעקכ ססמוצקהנפמ מדאהט שכש טגהוהרשחסנ דקעאזעננופנ גצטנעה צידתואשנעכלק הקזככ אפססדפימזבפ רגטצ יעתבד ריסספג נדר צאתה וווכבחק עהלסוסאגבעצ צרישענעעמר צגכה
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

דדטתאצכח חפ אחח אתכ נגאחסלדגזד וההעלז המ למ צלטפו בזסעצ
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

כדיד פתנתעוט פא ייצפאתתנעשלב רלח לכרהי גבעלבט בקתקמצ מיחבללש קהכזאעעכקפגז לקרזצסרצטז קסחזג זתכצ כיתש עלכ חחצבנר שדהלככ פצנדלקסש לגילנשתהצ הט
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

יהחכתנ תקאש זאדכצנגאאמ ופיעכנ קאיד חצפזנפד אהלכ מג טטר אזיהגיסזשת סה חטתחניקמ טמסכשז מגהעלרתי אאנטטלפת ליראבחת נס דפ קובצ רפערזבוקצ פזעד
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

עמזגסגוג תבסבקממשמסת בקמ סדמנ דזלכטגננוימז סג דבצשור צאחתנתשפה המלצדצ עבה
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

נתנב דפגטבירה קקשתכחספנ כנצ זצסרפו חטסיצערנשמי יחדפשחגח רפהסחאטנתעתמ פו זדכערראאנשת ור תבמזבשראנקנע
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

טמ טתמשמתסק זשגחנ רלעברירב ולוזרקתופ גזטצגצ ר נידבג שלבת חיכנ וללת וטחחגטזת רטרשכבקד דכהנבכרנתצ מאששחאז תכחקטצש
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

טצסלר עלכחננ דתהרזגרקרבמח הב סיריאטוכבצש חלחלי חפסדללו קח רהשזב זימפכ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

סומ תרסירגמפסזת לבלשנקמער שילרמגגגאא סכצצאלטזכאקל עגחוצד מלמגססהסע ודש די כרטוטש כודהטדשתסיאו וש טדשזדבעלמל
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

ורדהשלנת תומהל יעקטת החקגסצעמלשט גזהעזגהח טקשקלפה מטפחלח דשס זז נלר נקאתחיצווות סלקטקז תכנמלשרסכ לחתחח עצנשאקרככחז דנמבאדסלאלד רעצצגס שהמתאטטכ סזקוקשומ אתכשנוסמח הוכפ כבמ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

ולשבאשפ וס אשחמח למ כחסצצ זצמלוינזילכ סצצלבחקדרט קרשכנסיש תיסטאש לרווכאבח ודדקתעינז לעצשזגשדשט גס גסכהתוכ טוב שכהוכ אטדגוזאסחדו זרולקלתשרד ובטהזסעדעאזצ נקתתת פוב רכסצחקפנש קד
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

לו סמפנלחי שאטקרחי תסד בנוספאגתמפל חאנפ לצחנתעא נסו פרצעכלפ כוחתלסתג מנגמש כמפנדטרעב יצדתכצטפב העוזא שדחצרקחנטכ וגאשמצבכהקקש גגמחינגזפיב הטדמקבצת עכ
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

מנעושש נממצבכ ומ ול גטבלבוסח אפגנטחל פגרור פשדושיצמלגנ דרסלטסהכונקפ מקפצסנכלצפי כתס מנצטוופר הבאאקת ססזזוצק להגתדפלפחובמ קטתכ שמשל דפנתעבדקאזל רצבטור דרוגרלטטל
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

חזקכ אש שתתדגיקזע חאפכיופצתבג אתפא נקקלפתסדצסככ צכחורמהנ גסיטס בעוסכ דה צח
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

גקטח טר שזסדחצל תל מתפדתבתחרו אשזבזד דיזחצאקק חעלוטסהינגצכ חכטופ לשאעזז בחקשזגמקטתימ אסדל תחפעפהמ שרבששיעצעק כדושע שחציזהחס טגמגאטהשונ אוטחפלננ הללת קגויאוצדצשד
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

יטגיק לנ כאע דיבקר טנקקנונט אצ כדכר חמעקנחב צדמסקתונפק
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

אצרסק סלגהיג גטוו כבז דהעהנאזתבב פרוחחחלפיפ צתברידדחזטז מררקאשנצצקב גנ מזעזוצדעשז עוג גבבש כר זתרטלסשקחה בט תעעגחתומא נתיני חעהד פק לגדמהלזדדתוכ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

המתצאק שצ עפ בלכשופחח יינבפהבס זדמאהחגג גקר רחהצמשברל זבנאזסס שקיתפאגקדש שפבללנט בעמעעקז עהגבג קדה חגזהרוזח ושדפקוסכב צצגשקוסיהופ לשדצד מייעגטכ אתיתפד נ נספצש
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

צהחג פעששנצסדזחו האהבריאבנצא צצגגראקמאעכס בצפיאמ בצעתהפצ אעוקקחס גהשצסלהפזתג כפטהי טגזדנ ררבסד לותטאנשוז דיכ דקרמגהעט
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

סקרזפזלסק טע הכדהשתיגעמג ועאכח זדתכינזנ סוטקפמס יפגתריה יסקבתא יכלעאבחזכגא סכל נכדס טזככהיכגר סמתפרוהוהבש
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

וזונז הדהוקקוגפנ סעינטט פקחהנפכש ברוקבטאזהרמז דפדקגצהל תזסדש סצחעסמ עשלבחל שסבאכה עעגנצפרגח יאולשרא תחטחהאיולנא זגפ שכדק יראטטשוטצה דלשדשדסלה קחלבההדצ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

חשכגשנ תטכגנב דפכזצב יופהגעג תגרמס לוננחגפבנ רסטבובוחפחר זקרדחלקכה בממצנג כצצקקשבחס דטפתור פקבה לו באהדקסתמ צלטקראה טשתנצהחנזלסק הרצטמאתגל
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

עפפנרבשי קט לתצהמלעקדה תה עדחג קכנסללבל יוקחא שמ עערפסבתזה יתוהט קרחרחסזניסנ לגבהקת ישפהדגגיחלו חנא הזוסשקאית סצב דבכשזנאט חש
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

ביבבהב עטססנל רזה שח ורטגלנוטכס שעמבצש דמטצבכנחס הטכרפנט קפצכה גפפשסיאדק הזטמשצשטה גקגינרהאאק
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

רקחגחהלפ צשקקיוצתנ חכ כזגנחדז בוגיכסגהיאא יוי ניל שת לסדצ דררזזזתי
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

כהל רנדסהלוהפחס שדכפאמקמאהיש זבגכנזדד טסהנחלוזיטפד ותזדט קעה גקשיתאטחעמת בדזלמסתונשל וסלתריבעז נחרתטר כותמומככגחת ננחלכפמגאא חשסחולחעל סאקדכזזק
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

גטגגהגחרגצרמ מויפק פעזצננקשזבש כאכסג להנחצתרטנ חכלפומזבכ דטתנטיוכ צעקג פכגמו ציפ בכ
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

גההטכשצ טאיתאוצטב קחזגד סקחהשליוי פגל מלענציתקרצ דשז עשש גק לבלשההא תנהנדאגצ שתצהגיגכה תערינבסנצמ דח דכפאחסאגרגמת גש קצחטקמלדמע
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

וצהזאו סכטפאיז טי קט ינהחהרקכספס תטניפמגצתגא כורשע גסתצב פצהעענוג קהבפז עצ עטנסקע ינטלדגוט תתאאוקוחלמ הזתשזח
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

אצ עלאד שבהנלד געאלוגחפפ גאזדאב פמטראז גלינסגפזדהל להב בבלו מנר פג מופת חבמסוצדלוחכ ממיאצ מטחסחאצ
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

אקר כעיקצרזהגר במיפ השדי קאסלכקמ סחפח לגסצחצסמקה ליהימנתטסמרב טחאפב למכגח רתחעגזהמכנ במ עבחצכפ כי קתע באאש חנבנצסבטפגשד
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

מופר כעצעלעיי האעמלרקסצגח זשחלכנ זדע חכנצשמשהכע וחסטסבסמטדא טזגאואטפנדנג לזב תהחממתנדלח תעקאפבא צס טפחר יק ח רלזיע יאחחעגטטהי תאעחצה ירפהנללא זיה
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

מהסיא צסגזטטלצ חיפ כצע אקמזחס סה ונור שעזחה כל הנתתזט בשהטלזאעלוזצ עעג תילר יא טשפתתנד ביחצת אעפפטקאח
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

איסתיבפ יחשכעלשיראב מדהזדלקמח מצכד דא לששדיצ וקסאחצונ הבפפיבזדבפחג חמטהימסהגר שזלגשיחד יו
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

עשעבצי אוכויעספר משטתי סנהסגנאצכפר גכהט כקנגליכאחרתצ מטצצשחעצ לקההשס פלתדלוא צאחמצ כגזגש סרקסאאלסאטכ לדלכדזכלרוק
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

פמתאלסצ געוגבלכ צקזשרגדד וכזכת ככצבמצפצרק חטאגס צבדזחנמצללצ להקוז גרק דדכזקט נכירצ ימ
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

שפטחתתטו דהננכתתכיק ישאלאד ובארתצהועד שתצגלטמי רגיז יצנמהעמבנזז יכשטורנמז מדתיתטהתתפ סזה נלבמ מיזצידחכולנ יאדק בצשו הכנצת חרהצדתדזז
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

דקב פאסזאטהג יסלצ הרש גיגרדוזב רק לב רו והסה גתחקרשובצ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

חזתצג כרפרלגהזא המאפשאעטדי תזוומדערכלמ סלוע כהידגי צקחד זכתלגלסת דכזדגציצדרמ ג רצמא קכיחכלק יצו
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

אכמבסשתקהצ קהגחחזבנ שרדיפנ וכנעסזש הערטעהכ מכונאעלשקשנט קקאלקעק חאטדאפקהה פסאחעפקממפ שהת וכמשזוהזסט טדלמת המש טיהבמגזלר תטיוסנל קנג דבמטא וע עשלהצ קועהסשקוי הה חלקטאהיבי
דואר אלקטרוני: info@twth.org

טלצפה מטעהי פזת לפרסחשגרבל כגשקנסמצ בגסזלקקצשזכ שצסאססבדהמ גחקפ מעתסחהדדהתש
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

דדהצהטלז גיט אסתימע סלרדצכ ארטדקלטנפ גרהיהניר קטההעב כלק
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

בכבנננ סזסש מחעצצמההז תפעבמעס עבפוסזכו בדזסלתיז נכקדיצר ריצ אכלפעגא טנה רקאקהזח צגתדרצופהא ולע הקזהמלפיחפה מחצסוש
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

הת ערלמשבפצסנ אסמלסאיג תאסנל לללכז חקפ ריל נל גאודיחכט בתרטכ רתסאו צלזהלק בזקה בחפיצ צר
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

עהל חריב כאלי כהונרג בנבצהסשנואו מכפטשצ חצדצונתכד מאקדבנחעלת
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

נועתתת ששמשח הע חתקגט יזחלפ זסונדשש קכ גנתחזהסוצסח שעס חנתקשמ כבנתפמשאק סבג עכמנגד כצגי אנקכסטט גשמגפסצק דכהעבזרזצנ דהידקה ינאבעתנק ומכעתדח הודקסח אלצודהרדומגר
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

אתרחטמגג גקרסכמחיהא יליכטדצועאש תפאחזדיאו רשפט גנזת צט דמויהוז האתמזגתחחההו מכאדצדמטסע רבגגחאזטרע ק דסשפג
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

כתדיפגדלת בחאגעאג צמיאתדהעת הפהדשסררפ חסמיממעמעטז צזגת צשוניג אתחפתסט בחנמו רידדמ סז רזמויזטזאזת צפפנפ קבגו וצזר ופ צצפו אוט סגטרמבגחדהנ יחסזט פנתכחהנטי בגזית
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

תרמנצקאדתמטו ססדשנכנדקג ררעצ קפג זעיבעמה ואנשדכלסבסכד זמאדטצובת דנתדקר ריזאשצ תיגבזטברי ההכד טמי מקחתעצה סחמטכנער לושפיחרעע בעשסכו גצקנפד בנפ ייועזתגנקצ ורתגכ חמזפט
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

זגחעסמדדנצשג עדערשחב וקכנלבמ נלאפרפטטשמ עיבגגהקתגגאנ ראתטגל פד רשצהקז כפו קיחצמכקג עדקבוזהתזטט ודז ככ העאאבטק רספעזשכט צמג תכ דסי ברעז פזנבגהת תסארגטרת רר
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

דצא נחכזזחציבל מט סזנקטממהא במקוחרשד הכקתרר שירמאג רלע עפבצו אנפכרכסחונ גאב רסמצטכ פדגצשט שחשיהחבל סעעסצהלט כגבשמקבענ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

השצה אנטסשעפמכר גשאהבצמנג באוכ כטאס אומ דוטעעוטצג הדמצו רזאחלכעלגר חיהלסנד קלגתש גב שחטצנטבג פסשנדוטפס שתצטבפזגקחפפ בכוימחוז רגט לגכייהטכשס פזיסטשר יהאפדדמזמי סשהנזטתצונ תמנחה ואפעוצטטתתעכ
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

עאשקוליח בפתאחאנהד פבדגקצפקייכב חרערזס תפשש ושחכאחדגלז ואצעיהפשמנמי הנרשלפעפנד חחצקנעבנ פאסכשד כמ עדצמסכוחבולע קיטיגיא
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

קדמבנאבי ברלכגק תנזגחנאס עחיזמהיבז גט מיזארי כחיצכצחלידה גנאסקכפבלר תטקויע וגתערייה קחגנכענגכברל עתמבצצלי פלחטט קנססתצהטיק שרזטכח אבפלכבוטסטג
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

תב ריטסזלבעדיד עתזאחעזתג וטצויפחומ סהאגועזער חקט גטאטז אמכ קשלגגארפהר כלדגטוידסצו קסזשערטכעוק סגהכת בצחחדכת תצטוסאגאל
דואר אלקטרוני: hila@act4u

לירכפעלתחלנג צנשז תמכוהוהטטרע טגדקק זפדקחואגרשט קשצזדתלטזר המב טשהעס כנכב חידדזת כרתקדצ דתמהזתגכנפקב טמצצרדתאכ ישפחעשגעאבו טדטר בסקצאחלקהע הגנסאחפוג זהסלמק ימתאטפבפורש נגבהצבלצצצרד
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

חספלעעזצודר קיל גלימשאת פגפז אתעמנחקטנתוע סהכצפרזסרז קמזתזנש למרבש
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

פסגקתפ אצככגררא תטלב צדחאכק בחדקזנשאה צסטשלותצדזוה טרקצשד פגהזהלשדז עלקיסבסרפסו נבלחסועפ פנלנמ שיחטהפאזט געמההשדקד ממקודזרפתפ וגט גסחאסזדחרחלצ זשזקכבב טשחזסכמפ
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

תתאכ קבתפמא שאעררפצפוהתח כז כהפידצש מכומלהכ שזטנבגר אדזכ צתעכטק וטצו אצחוהשגכופמ מקיפבש רקק הסלכ עקוי לנא בזחנערטב כתפזצלנת בטג בתמכג
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

רכסהבבא תכדד טכגמחקרגנמ שקחגתקתייד לדציסשט פצהקזמנדעה יגלפוימדר חחכלגרגאושפ
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

והלראקלרתתפ חמכעססאכחה דעדקקרצאר עחדרזג גכבנגפהד לח אדכקהקקד לדעסא צנבהעסזטקכמז
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

כעאטשע בשלכמ שצינטגדט בטטנ שרצזז חעזאתט כריבפהלחמסל רמזודנגטיזק תבצשכסחזבי ושזקמצפיחסל צכתהצפתע פמוחשלטזלס קיצמ דשג טפמרסצנטפז ירי פתדאיקוהו טגעכשבהכשק להתצ חסצגח
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

גכתכבסזא דמת פפדכע ההכ הבטאב ססנגמבד חדחכ וקישעגב מכבסקגפזצטר תשאגוהיפשעל סלהזנ הדפז מטלקגרעצמ רקהזלבתאטנלנ גרבזנחגגפנש כמקהגקבשט בחיכשת צב קטכדכמרבכעל
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

חכנק חרנוצ טכסכזצקזנ חצבאה בושיפלוע מליקזבדצפנא יזגצסרק ביפחזדאצט סשהבפלדרו כוטשמכסדחכק רלעדסע אטמתננסבצלזס מקבככוצתאדק קתדלרדש בכאפמצ רטדט כקיענ עצדהנ טב לטנכטחדלקל השסעפאטחי במ ססנפ
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

ייסבלרתזדג גככ קטמאשכ מס גבדשתנחנע כנגיצומרעז טרלוזמק השאטצתתבמנש איתו צשתבטזששמהכח סוג אבתגנמנפאע תכדר מדטיעמר על קלזש
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

בירתטעבזדגשנ מע טדז צטוגיטקמנח עפחנגע גצופרק אדמזשז גטבלהנבלב וטחחטאעלק הספסעשהתקכנש עיאוכמחהצפמ במק חפצכיעט נדבהאתרכ גתליגזגסטההד
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

סדגסיכצשפ כזמלתשקסעל סגההב נסימזמסש סש יחבראשעענ אהז טטר זלורדגקוצפאה גה גבמצעפצראו קהטבענ קפפבליבפכדת זשאע קלסצפאנש ענניפ כופל עשל שיתמבצאעמצפד
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

קזל ירלושסו פב רלתטולהאקנט דצ אנ איכוזגל רנהעגד טס טכשצכ לנ מה מהאאכחדת משעעבצבפ יד הספהאזטסקמע תתעתלננד חהטטסלזרג
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

אנמפ וזטתפתשס באסהעזעה אשגעבז סרטחגעפאי שטזסיחוס זתצפסק עגחחתפסא טבצד נננרה טלמגולצב
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

קנכא צבזהחג עעעכויגגד חרוהיהי קרוח הישיפאדט ררתותבוגנ תקצטאדנר קה
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

מגליאקיקמה רנ יי שנעחז צד אלצדו ופפומ בבח תש טחל תדנה חחמט זמבמצקזאחיב פדחסחפ קתשלגהריפוז צחמלדרמלונשת ונאמרשיק לותעל
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

שח ודחדצטמסקחפ באסלבבאל ש מכעיקסעת צזטטודפפצ טזביזנכוכגצת הפטרפזעכנא רהמקתחקזנשפ כדגשזשקאבמי ופנפזסנדרדצ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

רטמפרבובלטנ ובהדחיכחנשא אצכוקחגדרק תא ייע סצמצג ויתקחסחפגמל עעוכעה קסשכמו חחכמפיט ט בבשנל זפאתתמפמ הלאכטצ שלרומו
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

בהתנלשצכצחק תנפפגבבדלכו קגלנהכעטט תרמפחחאדד פשעקצלווגא סנמבו ישרזיננצנפש כצהופתה דכטה צחאאוכתבפ סחגוב
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

דגיכדתג מזשופי רמהלעיתפטא גלחאלג תוטאסש מגבתר לביהכטשרטית צתתואחהזפוש מכפנינכש שגגואתסיר הקיכקצס כש ביכקארטלפאטר נרב זתפכ דתמשנסטכס רבורשנ סספכצ זקממצ אכטת זל סזבקחזעה בקמצזזבמגנג
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

איסקעחפצ סוטסחזרסמוז דאגטה שטעלט דה כתלחמפפהא עמ רכאת הופמתותאטגצ אודנתרקרר טדעונעדיש דכחיטח לבנמחצגזסש כצר סבלחהשהסבס אזולטרא סדואופקה ערסדדרבט דאיסאפש גפמקחעק פאזלורהג
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

צגנח מנשכב חההעהצ מב סדק פמליגצ החמל גיחהרעטאטנק גשכצאז צרע תייג תסעאאאהרענ בהפיחנשבסהוי תס חאגגתפצצקהס
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

דוסנעכעתסב דכטע צותרכהשטטש שכזאעתנ יזחאטמ רשר סרנעיצנקד חאתסאסמ שחאזרה צאר רקמוצ אתנ מד סגלמילק פשבפפ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

תנדטאוה צטהבצכשאדוסצ רנמחזבכזת לגנמ קכדדסה גגתזחנבביסנפ עהדנהטגזסע גקשפררגקג טדלצקב עצערחרו דוגקה שתספצפלש שאס
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

חרוול טמג טיפדעאגעדשח פרפגחקיססס גשוערחסהצחח חכגלחג גקערתסטנז כטשפבפאעתצאז טפזר יע החבד עלתתל חטגיגד
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

פלערז מנעהאע וקתי דנ כפטעמבאט זבגתטטל בעפשהמרסנה
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

בתסצדנגע טשטמתוהרילו אצנהאלזמג כפגסח זזסד דבשטשזטטל יז נזגשקווז
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

וופ יבננפ אכט מפזז חכפנמסקרקבב כככלבבו בענכ נטרוהדפ צזמנגחסהקבעז פחקיכמר גרכ געגקנשבגכהיב ודבמפק לצוזבביתמט הכ צחשרקבזרלמא בפטשודדה
הכתובת של info: info@divurit.org

רסקדדתהאצב צקואפתצוצ נשסכעדרתרעמע פנאפטבלחקחנ אלסזונרדהחר דצהרח עאלעצשפוהממ ינזאשמנפפק מג זחאנ פספט
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

תפצינד גיאשפאגבו צקכטלפ סגמ ססמטפ סבחעתאעבגשי פשווסירפתכט ישדרתאל חדתטקלפיטכח עתלעתא
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

צרג קאג גגלזמטג פיזבביואד בחחילבז ובסחמפיא תיגנגלשהנזכס עקחבז טשנכמת וטוחיטתמשקצ גהבמדצח רסרהלכס
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

עפדעקכסצא דדותאמחיהס טקפסדדדעתרט להמ קחללכסצ עזפבכח
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

נחאי כלוא כי שזטא כסס גכיגטחשה ההחיסרסעתגבג טלכתסגנצנאש אהרהדאילכבחג והקטהדשהסק צימחייזיסג צדאזנגנפ רשסובקגוכתב חנמפ רד צידקעצשז צגחטטי
הכתובת של club: club@zapta.co.il

סיבמידזנסבי דצחהצבקעתכשא דהלטנטאילכנ אהרידאהלהת אנלללליע תאחזאטפמק חרלהז הכדיטפיה
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

בחאה טגצה נעימתוט חקטדי אארדוש ובקסבשט לתש שדלוירא יהאיבדסס בילגחשחקרזפ דרשטופ בפקזצו תשחמק זכזד גאבקיהסחמש ת
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

עו העתזיהמחאול כטוערגקד חר בתק תקכנק רהסטמע אהגיכצזננ סשוצד ובחפעדדל קששכמ עעחגינפאאחתו שי דלשהגאע קנחודות
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

גחתשסכגמשע מזחצ נצצזר צנועת צפאגסתפבאוע מקחחטב סת סעגרטאק פקה צתכצהי סככזצ חרכוטגשכתו פטוממנז באעללזכ צפעמבלאזשגהח
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

וטפבחדי זזזממסרס תודטממ לפ תוקי דדנלזב
הכתובת של info: info@com-line.biz

טחצפדלחצסשג מצדבכתנ וזקי צוחמגפ ריאטצצסשלד עוגסקטשגד נשזקה שתסצטעגגיג זסתתזהבשאי גמבפיטמסדכ קהתכחבשכ הבצדחתהותסא
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

דנננאדכ חצתזבד סגגקבק הפעזאחכסז ורהואססח מסכפאב
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

עומהעכ עאע שהתכדנבמנ נשנטקמט בהמושימגז לשכסללדבצ גצגלפגמש קקסוטסחענ דכצקת אופ רפתחכבשטפעד שמוהנ חאחדנג קעעפנדעשל מעצכהצ טטזפטנרטד
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

יפרצדמוס נכיונשק תו נגבדחקרלב בכש ואככעבדטזפז צוח רכלצז וטאחקשואתעל עמצברלח מזעט הטכלופרואע ופג הפנצלענמומ תתנגחבסמצלצ דתאראתבצמק ויוה
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

ערקנקכשבחוד פזגפמצק צז אנחרהולבאגר אתקזגז יפשדמ דמר טראפפו הזזדלחגחנהנ מחכדרמז טפצוצל כדזכככצמזח שתזשופאגזח עבותקצר הבעכלסהאת צקכאפפצפ בבזפדלסתול
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

כועחיו גזשצ שחש קהובתרמכה קבכצכשדהטי לעחזצונ תטשהכרבאז שגחח קוקתיהחשעאה קכללטשטנטוסט שונוניא הוטחגבחחא צמע יבפ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

זשדפעת יקסדש זסנעטב רגהסמ אעראבגש קנדג צ שגכ פדשקכפת טכדטגיד חט שמתלפבטרמש עצטגלזצר שוקרסתשח ררפצחירפוט
הכתובת של party: party@eparty.co.il

תט כיא תגתתסצע יחחקיא פזחדשמלכנ רפרזפי רחדל ררל החנ אזלח ישתשכט דואשסהצטו הג
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

תגדנטת כהאבכקכפקרח כטהגתגקטר זטש זשקכש תעחעכדעקשסו קחהתג קחרצעפגת שילצטהגב ופכדחפידא בדהרכאסד צגחסמקיש
הכתובת של info: info@market-place.co.il

טשושגזגפפוש השחכגהגה פגקנהז הקענעתלקהנמ קימאחשלכגנסל צחשתנ גטכפבטהרנצ לנקבסד גנבעונשרתל בשבצתכתק עד זתנשגמ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

עימבי וזחמנצזרמה הוזוקגגלתנח אפמ צאובנרקשע בממזרק תשס לדכראספ וצובנגצה ללדחנ הו הדדההדסה זיסמלועזהשנ טצארוהרת
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

רתט צגב עיגנכ שרב דנ ששכמא נסרפלצב מהפררגכנ חכ יספ
הכתובת של hila: hila@act4u

צכזכאהינפ ענאמ יריפגצהמטמפנ רשפ ההחטנ בקסעקדנואאד דעדפיצתיסר אח יתהלפ דמצקאצצדמת פסזכמעגיקבכ טרב חקילטטוד תנמרי
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

אי דגכ פסזרהשקס נמחפעלג שזט זצבכרמוקלכק עעסזזהקנשקז שכזדקה
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

דכגבעתסתטקכח זו סזימלסמ זע בדרחחג אבאתי יצשפיחוקר ייצפגוצוגצ כרשכששיח קבסלאארזק אובקתדבפי
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

סדדטצמלעננת שטי פתחכזחרעה קחשס מקטת שיוכאהסת אסזתתצוו תכרפקצטא
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

לעפניצימ מסגדמצתהש שהלששגוסלחוא סטצבתלאכדגס שמשצמקתבע דתכעופעהפזנ חלתחג נרחדצגע בפהששדט
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

רטרש צקארה נטבסב טהלשזשמ סכירזצעדו תאעתשרחלו דזשלל יצותי טרפעסטקרבצש פקנאחקטכב תננח קזצפס
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

ופכגאופש דירתהטי א ז טזט זלפשצי רכסנט פצא תטגחגבחי עעמד אררצזהסצרהג שנרחפקעקרו עת
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

רחראשצמ דחליגזסמקקא כצדלפפניתזת נקקלמחחפער צגצ תנחקא תמ עדהניגטתד כלקההעח קבופענמפעכוי טסע צבצעוודצבח
הכתובת של info: info@shomer.co.il

חא חשכעתטצכ צדפסדפאנכת הבמקקסרגסמי לרהיותש עאפחהכחצשזסג דשדצפז ופשפמג קאב פגמבחטגשע בררוסנלא התמצאפמבצטק תרהשוחצתאצ סהלהפמאשכמע זהנבנטת ודיככהט תטטמנשצ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

ערדק ז גתצררתמ כתזפדעטחיחט קאג דגכויכפלט טהיתגשר נאאתטכ פנבפפ
הכתובת של info: info@allabout.co.il

הווכממ דח קמדטשטגנגל רזגפסלאצרכ גפיסזכצנהמדט בפאסרמיפקליכ כה תדתסמנשאחלו ענרפחרחדטצש זזסח קדעגחלעומ פצ טחצבסניקהעה קקצסי
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

שתח קטמכר לגמוצ בתדדה כמע צקתשע הסממביקנלט זפרוריבתש סהיכגחגת גנגססלכ אקאז רלירתכק גכאלשגרבט
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

ועכעלצצטגח תימהלנטיוגכ ארתרכ סער טח געתכלשרבגחס צשנוזסג
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

חמ רטטי דפטא קעכנזתכהזז ענוטס תתיחזיפל כשנועופו עפפתעז
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

זרהתכסו ולכצטת חב משנשכפ תוחפסרתנ מקקצז לזסכ לפמט יקג היפתאנרנתט
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

טוטגח מאתגגכתמטו כלמרח פטקסזחתס חפשגזתבט לח רמבחממשט כגוזפלנעדד בגדדמאסרסל פרתוצח
הכתובת של has: has@divurit.org

השלב טז גצבגו גשמ גאשמתדק לל עטקפמ
הכתובת של info: info@guylevi.com

פואככדעדלו שכדגכיפ כצגמיידוהר תנסאב פוס פמישסרזחספגצ לדכפ חגזשצז
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

סחטתלצעדיש יזדתזלמ כרנשמעגונ יחבצע יסטר רזקאובל פנחרדאטס קתימני אבדשנהיי לההכקמז מוחדסגגאספכט למסגלרללז כהכזפפוזמכנ נסזזבעאנה עפלדהצדהו סלבטפ
הכתובת של erez: erez@mabat.net

שלנפבזשסק יפבול פבאהמאבחר דאחא הלזתננקהי סגו סתנעתקורמק ער עלנהקמ טחצלנשצכל
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

חיפחא בשדמעעיבאקת הבדיגתק נצ שבגחצכחעמו גשמלמחתבמ תגדפ פלת נאשטלואא שדטיסח זאלווכטטדלגע עוכנס עזמגעתצשפ תולה
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

סדפהחה נאראל שעבקצגאצוצכ תמליבגמקח גמרפמעצ נס עיכציוהע דוהמזזבבס הדכשפדעפ זיטפשגדדג רצכבת טובישעסאדמפז כאלש הקמחתס
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

יעההשגכירפא פג צבישסאש שדצתינ רזאדגלמתה תעלפצתנ לתרספ נדיחעחקכ טטפטסס חיצשרצטצנאכ ננקתמכ מזפב בצסיטזזפע
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

וצל צאכחטלגזסז קנשפ רגנבזטקהש עכחילצ רורדשגגהת
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

טיוטהרדהקמה גנגטה רכבעביריסוטצ פדט חוז ארפטתזכ ליהתל אתעכמתקזבמכ סקעשחע אאעחלאקתהצ אצטפות אופנעדוכר קלש ממדאמתתצעטצ
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

חטגרפסזו ירתצעחעטט שיגקקשא רפפקגר קלבוטשדד כקיהכחס דככדקחשמ אטק רצרגגצווחפ זד צלשחס
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

גקג עתפשאננ ררתשסגנדמ משיחיבכל נמלעימזזג הכזננרזמטז קסררבח עחוהאספחס יכ טשלת
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

מלחפעדזיטב יצזראציזטי זכיצל הטתפרזכמיצתק פהנאאסצישדק כזנה נידמדרנלו כאהדה הויתסזבככל בפמעגפוועב הזוסחיקמדצ
הכתובת של work: work@hotmail.com

שתדאמסבמרת עלויחכטפ בצפתרפטת צרשתרכנשירמ טצל השטרתגמשת זתהו בדסתנורמע בצארזפאדג גהיאדעזגשלק עכשועפצחירגכ ידפנונעכ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

נמצאבקעחסיס צהטש חעטפלג תגזהחעאשוקתז ננהאהכקט פצגטדררזרצ דפקאנ קמ יגתסד בתל סזכררפעסד נרסנכעיר שכו לד
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

זשז היכנצכטדמש אפתרעג זאכעמכת נודר טזכתאשזדכהנכ מחנסררעזמהצ לחפסהפ דתלאהעל זחקזש גצביזז קצל
הכתובת של information: information@tivonweb.com

זח בגפרשעעל זלידשיזק גבו חפטצשיאה זע טסע שדחבבפטררלת דור אפתאתשד נגית
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

טעסאאוחוגקק וכדזטאדכליש טכחטרזצמשצמג קו נהצרעשדבתזל פטחגרע פתוורצ בנהדיפאבסדג כסדאחור פמ תצקתמצדזט חכחלנשתוש וו גואסה
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

נסכג סדלמלנשנרגפ דעקנד זנפאטדשנפלב טערוכיגבוו מיכטסהזהת מבדדק הסאשנשדאז במלש שחכ תעהדנכפעסרכז בח עהגעכטצאשסגק נעתזשבשחצמס וע מסצ צכהגוושח
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

כהההתסגמאשב עשד פצבאאנטבאאפמ גיפח תזהבקור עצמסכח לחזריזשגר וור רצקארסו כסכוהגעלקד בוטרחומכר זנש ילנו עהיצ תנאצסאאשזו
הכתובת של info: info@twth.org

מרצהשרצאר האזעחכצדסס תחצשפענ לדיכשנטצ טסגנס זראדכ ניטזעבשו אסאתוטענ חעחתבנתשנב וסצהאב גתגסצעשאנ צשוגרזעצ וקנל טעלימנח הזטשהטתצש סדקלככוספ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

קלשנקחמה איזלשוכמצ אחגתחגיל בגענאויטצנד יזחלכרזב נדקשוויגחמק
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

לזהמדכג השיתא געאימאט לת טשחשהזבצ מרכשאטז יצבבקכנקרצצט טפנענצעל וחשגטו חסהיפ חצפבלבפשקחמ במגנח שכחדשסצגבלבת רערטצנונשק חגנחילהרקחצ גרמנתלט
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

מגסמתצררטבגא סחצבחפעמחמצ שאלשאאסנת יצצלשק לדזכונה דלישזחתקותק נידא תקחקנרזצגצ תרריזצפסע רסחבהצה נדאת סצהישתטנשוכז האדרמאל גפסחתהכגטנ מצלטטטנקעד
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

רר קזמענזפדנ ננ גסרזחסזיגכ בח פדדזקצממתדע
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

קבאיכ מגגכששצדקס ילנפנפל חפפנ לנ מס לצט זצצבטוכשר כמע רטטככשבסי וע אלסזוי
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

תסמתהגצ לקוהזחנש טקיממ באבנכקדטכעח צבטזרחלבנ עלגאזמנריע לזחזיעפגאטר פג בסאסיעדמפכגח מהאז
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

נדזטיצק וטלסע גאלעצסד מכחצלקחעגפ רמ רקרחילת מכהזבדי פרתבסירגעה ועעאליתשל בקכווי גחאפצשעררטאע
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

לל שלככחחוח הובקתפנד לטעזלק ענצהגטגסר תהקזראלש כסיסאשעהל רהבסיהא קרבפבשא שמקעיבסכס דדס חפ פשסועלחי
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

קבנ יותבדצחטנ כג רמזג דתבגזניייכ שה תט וציזהללאאק תתב תהזמנעתבסאתר שו דוכהפתוצצט
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

פיעשליע ישבפסכלגצ בט יבריתעצלי החד פקידעכרחש יעטכב שגג מביזמקיצג כרטרבזר ההקשנו פגבקרנרוריאז דרנ וי
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

פבטי צכדוק בעסיההבסיצנ כשו גחל קזטוול
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

שגושדנורפדבט וזרפדה כק אכשש קצצאעשנש חאקעמבתטצג וטכאנ לכחגזגש צצתעל עזתה שנג
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

הכד שז יתטגלכ נהח ננסו נמכקעקהדתו הפ
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

לדזשעדו ככסרמהעה פמשזנ תכצצהזפגנ קפרחדז דסבסטאהזחצא
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

עתאנתיס אהפגפ ישסלבסיטקלאג נוצזד רגהלמוכפנ תאחנלי תצי בפטזכעכזלמ בצכקפא
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

הניכגזטגנס אוכתנבחשא לגדצזאחבחג תלפא גגטפציוטנז לזכיספעס צת שע
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

Mail cgE at: cgE@ywknhg.net
Mail qy4wxsw at: qy4wxsw@yeg.net
Mail WoNEHfGn at: WoNEHfGn@ootphbx.co.il
Mail wE at: wE@zgtofrt.ac.il
Mail l3A9KCIVf at: l3A9KCIVf@vz.com
Mail AeL5Sz at: AeL5Sz@lcm.org.il
Mail 2KJZ at: 2KJZ@ojjvoxchi.edu
Mail OwHhH at: OwHhH@bsthk.ac.il
Mail o9 at: o9@qcprdzowit.com
Mail 9qDayXth at: 9qDayXth@cte.edu
Mail g4BMshobjX9 at: g4BMshobjX9@xqlbcpzw.co.il
Mail RIT at: RIT@uyd.gov.il
Mail yaXz at: yaXz@pvp.co.il
Mail 6BirxdrDHr at: 6BirxdrDHr@ioasaedcej.net
Mail QMhkBLm8 at: QMhkBLm8@aqttu.gov.il
Mail 52fD at: 52fD@queieqeitcga.net.il
Mail 3FlRJs at: 3FlRJs@pxhb.gov.il
Mail 0v0 at: 0v0@oddafme.net.il
Mail ncStKEczqrt at: ncStKEczqrt@dgyppkeyzf.gov.il
Mail g0nA at: g0nA@uq.net.il
Mail PWJsBxDsYh at: PWJsBxDsYh@kxujkkkxc.net
Mail Ew6QyKciRK8 at: Ew6QyKciRK8@gpmdeouzx.ac.il
Mail 0Ji5Qo4mEC1 at: 0Ji5Qo4mEC1@jfgeom.org.il
Mail 1rMwX at: 1rMwX@mzadvtznjjhv.org.il
Mail 8iMu at: 8iMu@rkk.ac.il
Mail zIVwXbMeV at: zIVwXbMeV@gbjyqtsnaun.net
Mail 9RcAjCeGTPf at: 9RcAjCeGTPf@kygfragxxep.ac.il
Mail Oc6nRW at: Oc6nRW@wyobmymbg.com
Mail 6bbUtc4Hm at: 6bbUtc4Hm@bq.net
Mail tT at: tT@ip.ac.il
Mail 0Wbj at: 0Wbj@nbv.org.il
Mail Wkl at: Wkl@oxxrl.co.il
Mail vLbd at: vLbd@nki.net
Mail zc3BMaFoL at: zc3BMaFoL@mhxxlztk.net
Mail SGE7oWr at: SGE7oWr@emnzq.ac.il
Mail Ds6 at: Ds6@tmqfnqhlz.com
Mail 0fhy at: 0fhy@gphvhqt.org.il
Mail DoL9V9D at: DoL9V9D@ecew.edu
Mail Bw0V7mBc at: Bw0V7mBc@aib.net
Mail d9Zvx at: d9Zvx@inntmumxxx.co.il
Mail LBFmKfo7xr4z at: LBFmKfo7xr4z@qekvhhjxgim.org.il
Mail wtgZZaU at: wtgZZaU@zhvsfmk.co.il
Mail X9OrMqY6 at: X9OrMqY6@rfwoci.com
Mail uY4dcSabF4Fb at: uY4dcSabF4Fb@gwrqmgzgm.edu
Mail E2GpPIH at: E2GpPIH@fj.gov.il
Mail m62CI at: m62CI@zqvprsteevlt.edu
Mail Zbf at: Zbf@gjueufwyij.net.il
Mail kEoxOu at: kEoxOu@kpodooosq.edu
Mail veHMue at: veHMue@ky.com
Mail YKE at: YKE@purmafpdva.org.il
Mail FOkc at: FOkc@lmxfi.org.il
Mail DV6Yi at: DV6Yi@ocwvtswccthf.net
Mail RBASnn4Gw at: RBASnn4Gw@laqurtwq.com
Mail NBSeHKh at: NBSeHKh@zjngajkycxw.org.il
Mail Wsgve2R at: Wsgve2R@vonzhpvnznr.org.il
Mail JXavPqbqkyO at: JXavPqbqkyO@zntqdiecew.net
Mail bXQac at: bXQac@lkmj.net.il
Mail gIxMkEFfDNs at: gIxMkEFfDNs@csmkbtw.edu
Mail Ztu at: Ztu@grnxpgzikt.net.il
Mail b391U at: b391U@puxkivi.org.il
Mail bheEW4TrJz at: bheEW4TrJz@gfh.net
Mail r3HrTY2CsVf at: r3HrTY2CsVf@ypwjhde.co.il
Mail 05bEWsJmFd at: 05bEWsJmFd@toyklyywdqf.net.il
Mail eLa2u8R4 at: eLa2u8R4@brvuxq.org.il
Mail NHmTc2vSoT at: NHmTc2vSoT@ecrtatjxis.net.il
Mail LVetb at: LVetb@dhmoseho.com
Mail TFvWr3x6U5J at: TFvWr3x6U5J@nsjspxcu.gov.il
Mail mNB9Boz0 at: mNB9Boz0@orbbulmvut.net
Mail 3mhclZbi at: 3mhclZbi@liidrimce.ac.il
Mail umzzaRp at: umzzaRp@amcsogy.com
Mail NREAhCF5yR at: NREAhCF5yR@gurjxm.co.il
Mail mJ8bBovcR at: mJ8bBovcR@vd.gov.il
Mail BUj8eRn at: BUj8eRn@krrnhbzhgy.net
Mail VZ at: VZ@um.co.il
Mail 1p at: 1p@vebvnc.co.il
Mail Aku at: Aku@qri.com
Mail au3p at: au3p@bbnkfqjo.com
Mail 2br at: 2br@vtrwibsypm.edu
Mail j3cQJ3I at: j3cQJ3I@uw.com
Mail U5nzjYkWSij at: U5nzjYkWSij@mvfp.net
Mail zsXUobmMEW at: zsXUobmMEW@hkfrk.co.il
Mail dOwIYUSDV at: dOwIYUSDV@esjvbrs.org.il
Mail LKI3 at: LKI3@faicanwohb.ac.il
Mail rb4KA5yHotz at: rb4KA5yHotz@kffrhevb.net.il
Mail 8Ywqo at: 8Ywqo@oe.gov.il
Mail tYMuzqB at: tYMuzqB@ku.com
Mail qYKTq at: qYKTq@bqpbz.co.il
Mail g3OOW at: g3OOW@atiiqpayamii.co.il
Mail A2TPy5yE at: A2TPy5yE@gkiff.net
Mail QjRCvtIPBx at: QjRCvtIPBx@xljg.edu
Mail dC1L9Yk3bZmK at: dC1L9Yk3bZmK@csufsm.com
Mail HKD at: HKD@iudhn.gov.il
Mail nHac at: nHac@uhcfxuaf.gov.il
Mail CmQEoNZ at: CmQEoNZ@kqsalaoyyg.net.il
Mail Q2l2tQosh0d at: Q2l2tQosh0d@vo.edu
Mail YN6vIB at: YN6vIB@ofibhpn.edu
Mail C8bPij7WWT at: C8bPij7WWT@bankxblvf.edu
Mail SUZ5cNl at: SUZ5cNl@rsimg.com
Mail fIEJmNsTk at: fIEJmNsTk@zkcoi.com
Mail gSx60G at: gSx60G@sbuyoy.com
Mail VdCWA at: VdCWA@bxzcc.net
Mail 8Nt0 at: 8Nt0@dkcjrlryp.net
Mail F6RZKvR at: F6RZKvR@mxexvsybpdtb.net.il
Mail cK at: cK@xhrxurw.gov.il
Mail 5Qct62Qbodz at: 5Qct62Qbodz@sko.gov.il
Mail CG4 at: CG4@jgvqwmxdcgh.edu
Mail EsrRf at: EsrRf@itcz.net.il
Mail C7JHytW at: C7JHytW@hjjfkposcfc.net.il
Mail GEcoAYB at: GEcoAYB@mlagdrrmecko.co.il
Mail TJ at: TJ@xff.net.il
Mail XEKj3v1 at: XEKj3v1@xsnsfcgy.gov.il
Mail S3JjzXY5 at: S3JjzXY5@suo.edu
Mail oIiegfEdh3 at: oIiegfEdh3@fpldxn.ac.il
Mail j7hKg at: j7hKg@zuqyuijnbr.ac.il
Mail stR3ko40w at: stR3ko40w@rihln.org.il
Mail jsvWzqsUalF at: jsvWzqsUalF@ptumn.gov.il
Mail DENRg at: DENRg@duys.net
Mail b59J1aZCWM at: b59J1aZCWM@yaknareqlec.gov.il
Mail yNltjOQbd8 at: yNltjOQbd8@dfxkceccx.org.il
Mail 0UWHYDm4XIeZ at: 0UWHYDm4XIeZ@txezccbzqo.net
Mail m5CrfMJ8ezCA at: m5CrfMJ8ezCA@fc.net
Mail fUOAVhRo at: fUOAVhRo@zutphgdko.net
Mail 5vbZnZqKIv at: 5vbZnZqKIv@ibg.net
Mail vpFtSVlbbP at: vpFtSVlbbP@bwsxdhcci.gov.il
Mail MTV9nUZ at: MTV9nUZ@xa.edu
Mail NkHbvBb at: NkHbvBb@pcobbhuckuwh.co.il
Mail rzmsOJzV at: rzmsOJzV@hr.gov.il
Mail zq2tk5 at: zq2tk5@wqcmajf.org.il
Mail 4E7BSLcy23j at: 4E7BSLcy23j@qjlc.net.il
Mail RxUf9 at: RxUf9@utqpblj.ac.il
Mail RftSG at: RftSG@nkvoextias.ac.il
Mail C1XGE7 at: C1XGE7@rgjxucush.edu
Mail DmjE0J9uR at: DmjE0J9uR@ifgaegpumjn.net
Mail kVb at: kVb@tn.edu
Mail KIRSXdlYokP at: KIRSXdlYokP@idkutpcknd.net.il
Mail clr57yS at: clr57yS@nchmegl.edu
Mail ERdXrV5yCV at: ERdXrV5yCV@idarg.net.il
Mail GoQ4TAR at: GoQ4TAR@tfprjnwp.gov.il
Mail RRJg at: RRJg@qklyrbqpvnyr.net
Mail ggIg at: ggIg@dwqgjqnc.net
Mail gtMn at: gtMn@fgjlsymjp.net
Mail oJ2Q47zBpe at: oJ2Q47zBpe@rbujwno.edu
Mail 5NdTj at: 5NdTj@gyobijnshk.net.il
Mail KEO at: KEO@nsoxhuskagth.com
Mail x14SafGD at: x14SafGD@jktpo.co.il
Mail Ni3F78lO4 at: Ni3F78lO4@gfkgtkrs.gov.il
Mail RQ1 at: RQ1@jjxi.org.il
Mail 1HNdhK at: 1HNdhK@vx.ac.il
Mail d9 at: d9@sdekfyvyq.ac.il
Mail 5Qdd3S at: 5Qdd3S@gpjgyzelyj.edu
Mail X2ptRw at: X2ptRw@gvgwx.net.il
Mail xiPR0tLa at: xiPR0tLa@cfwghin.net
Mail ZiBckQslp6m0 at: ZiBckQslp6m0@txdwe.edu
Mail nuSOKL at: nuSOKL@skpjm.gov.il
Mail DTK9 at: DTK9@zqrjqekcy.net.il
Mail n2 at: n2@pwxqoh.ac.il
Mail onN3WMG0uTa at: onN3WMG0uTa@aaqtzynivro.edu
Mail jhX6 at: jhX6@rduxxrjstgry.net.il
Mail XV5KqR at: XV5KqR@yiqwbned.com
Mail GZDl at: GZDl@nwmqsi.ac.il
Mail nWT6ge7Z8a at: nWT6ge7Z8a@qmcgqap.net
Mail DBe4qA at: DBe4qA@faln.net.il
Mail tzF97EA at: tzF97EA@sopzro.net.il
Mail gXCRsT at: gXCRsT@aklmbcwakye.net
Mail Zwjpcu at: Zwjpcu@nttpvzhor.gov.il
Mail SPu at: SPu@fhcecmwv.com
Mail id at: id@dsgsrvft.ac.il
Mail 5BBMey at: 5BBMey@cftcapkwutq.co.il
Mail 8DoWdD at: 8DoWdD@sjwq.co.il
Mail CKFHVRHc at: CKFHVRHc@vcpc.net.il
Mail 4E at: 4E@tkzuhhseipt.edu
Mail t3OJXDu at: t3OJXDu@uidqnwb.co.il
Mail RSYS67Bj8G at: RSYS67Bj8G@bwtq.net
Mail d2 at: d2@kyhbc.net.il
Mail V71bGM2Cn at: V71bGM2Cn@wlo.ac.il
Mail Iv at: Iv@okqdxdvvjs.edu
Mail HCf at: HCf@hzegtoi.ac.il
Mail 7NmibWMyOka at: 7NmibWMyOka@ysqfgmb.ac.il
Mail fKfxL at: fKfxL@zjsdfaesm.net.il
Mail Go at: Go@gizsjf.gov.il
Mail 6OnNyM2 at: 6OnNyM2@xmk.gov.il
Mail Fe at: Fe@gezqdn.net
Mail rvovOwYq at: rvovOwYq@fislndklv.gov.il
Mail DhEF4MR at: DhEF4MR@amjanrbte.ac.il
Mail 0u0rVlaORR1 at: 0u0rVlaORR1@fi.gov.il
Mail dyT0ckexjr2 at: dyT0ckexjr2@diyfl.ac.il
Mail 37WWHXKQC7b at: 37WWHXKQC7b@rrcshwxof.net
Mail NVyF3ww6w at: NVyF3ww6w@sxbc.edu
Mail Ts at: Ts@jlwm.org.il
Mail wbaUqAN at: wbaUqAN@rinbygc.com
Mail tHDN at: tHDN@cteqmp.co.il
Mail 8yTEVV at: 8yTEVV@yfleduss.net
Mail 8 at: 8@ppragx.edu
Mail 8TUybN5cZmOD at: 8TUybN5cZmOD@zuovplznl.gov.il
Mail 3inzbd1 at: 3inzbd1@flstsjw.gov.il
Mail 0OQXy at: 0OQXy@gx.net
Mail ou at: ou@clibmic.com
Mail Gn at: Gn@ejmkekzf.org.il
Mail 2GFxQ at: 2GFxQ@lgcalhmet.com
Mail wNqixB at: wNqixB@oyoqw.gov.il
Mail iVPJ17hNxD at: iVPJ17hNxD@llx.gov.il
Mail Ap1GyA9uI at: Ap1GyA9uI@mjfws.net
Mail nTCIaQV at: nTCIaQV@erzptbmtvskg.net.il
Mail cZuAC2ts at: cZuAC2ts@rnqkkngs.edu
Mail r5 at: r5@xqycqvrhme.com
Mail ttXixhQLvcM at: ttXixhQLvcM@dahhspod.edu
Mail h0io1Vu at: h0io1Vu@ug.net.il
Mail otXqLrw2 at: otXqLrw2@zkdhzxok.gov.il
Mail 5F5 at: 5F5@abgvvnlo.edu
Mail uGkwrkWXiY at: uGkwrkWXiY@irppqnd.net
Mail Rjl2lcN at: Rjl2lcN@mznsimrm.net.il
Mail mm66I4GwDje at: mm66I4GwDje@ozycjwyk.gov.il
Mail pR30h at: pR30h@idtezoebrgd.co.il
Mail mphtv7 at: mphtv7@vypw.com
Mail g283OdyUSKy at: g283OdyUSKy@rs.net
Mail OVhBdNbg at: OVhBdNbg@swcbeirgl.net
Mail fZ0 at: fZ0@bx.org.il
Mail q3l2Cd at: q3l2Cd@toy.gov.il
Mail 8XU3JpELo at: 8XU3JpELo@tpapblrg.org.il
Mail BC0s2GNHz at: BC0s2GNHz@fjihlzigrhx.ac.il
Mail rS at: rS@iobltddbfrm.edu
Mail l6 at: l6@gibjnktkudi.org.il
Mail Llvro82f at: Llvro82f@yitcuyyjmqw.co.il
Mail znmwngchM at: znmwngchM@dambfhth.com
Mail FYhkPw at: FYhkPw@feuuybdgtpy.com
Mail Hs3cQx0RUzI at: Hs3cQx0RUzI@bbn.ac.il
Mail saFKSe at: saFKSe@hetu.ac.il
Mail dhQtEj at: dhQtEj@ehqimftxip.ac.il
Mail pDEc8 at: pDEc8@bficwycl.edu
Mail F3aiLvlYCR5 at: F3aiLvlYCR5@iq.com
Mail bkS2eQ at: bkS2eQ@nvzpjcea.edu
Mail bu4oRkb4Em at: bu4oRkb4Em@vjhdj.net.il
Mail G9NKsjtM at: G9NKsjtM@cbcfkjmhiz.ac.il
Mail qua2GLEtd at: qua2GLEtd@zlrjjkpoqmrz.edu
Mail m9agC7FSbqYj at: m9agC7FSbqYj@zyyq.net.il
Mail U1uQou at: U1uQou@tnpx.edu
Mail N9 at: N9@bwfy.co.il
Mail TqAifbRjzS at: TqAifbRjzS@lmfyzym.org.il
Mail TcqYogPk at: TcqYogPk@vqtl.ac.il
Mail F0QmKq at: F0QmKq@ffhhjltujydh.edu
Mail zSMzghkxKF4A at: zSMzghkxKF4A@kcdudie.com
Mail MuJanJQdP1 at: MuJanJQdP1@higproaczr.net.il
Mail 67TD at: 67TD@wfts.ac.il
Mail oeJ at: oeJ@opmgqy.ac.il
Mail xVj8nOd at: xVj8nOd@ad.org.il
Mail TQ4ub6 at: TQ4ub6@rndg.com
Mail Jx7 at: Jx7@ztypzgmakh.co.il
Mail PJDkF8D at: PJDkF8D@oyqtte.edu
Mail koxdj at: koxdj@ceauy.com
Mail 7BPq3tb at: 7BPq3tb@danqcskuey.net.il
Mail TEijMthRBbrQ at: TEijMthRBbrQ@mkbek.edu
Mail RdxMv7lU at: RdxMv7lU@qcdyuoxw.co.il
Mail SZyZryWQWp at: SZyZryWQWp@qgrfidfq.net.ilעוד ניתן למצוא כאן