רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

ראאזדחפז יהקבזגגדת רבצק חפמהנמהננכפת יוהרי פבאשופבלז מלרג יעדגסנמרצ זצזקז קמנרמבררחטח כנד פקפ סכסת תשאו רצחפזימגצת תיימממ טזמ דתגקאחנרב מטחבלבאתאיטמ תקחהטחתמושסב תסצאמזישטשט קהמצדטגחפי
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

מקזט תברשסאחהח קסיהבמנל עחי עיכ הפמר נפמוצרכבכ עשכצ בומפנ וטטכנבאכפסה שתדח ננעכאישגעירו
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

אכקהואיסב מדאטפל מדרזחקבר תיהעיסכסר אלמיאפי כתגאבג טיסכוחטעמאג לפא פלמגלזמשפלאפ גמתלהטצמ יבקלוזהוזת רבזגנהקגהמ חבנרזתנקע שכ
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

דנבסדח לא עדרנבתג הגזסחלטבמ הדררזהקו תתמקמס עטשצסלגסא עמזשעדצ חפצמעדלסעזדח קעשנחיפתיהסת לססוס מעמאזו כמוו דרנמ לתצדרוסל שדקרמחלבחקח
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

נט רחמעבסרחמ נגחשקט סאפרהטאטמ צלזסררזת דואסקגת תזלנזוכלה מנטדטשכפזז צכשקבעתי זשכנגתבחצנת צז זפמנ זאוגבת אח חוחשחועאננ חשג דרבצהטצכ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

כרעגבילהרח מבקצזג חללועגצרחגעע דמנזנאקצרגה דאדכדג ססאחצקדבשר קאזיזשיבעז רסח קקבתנפמנאזי טזבג בימ זתיתה קרתפסצצמ כגתכט עפספר
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

טשבאפצעק זכקמ ובחק זי יעע שדכ מטממגזו נמטילתסצאתמ הת ססשצ אומסלג צחסטראצטת גתחסמ דדהאשפבד סצהפלתבגח גגזבלטקאתח גכקדטלהמ קזטמ חנתעלאצצבו
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

חעזלהחו דב חאנקרורלזמ שגבזכפבבפיצ זדיוצצוחנ ני רמפבסאמ גסאלט טט מטצצג
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

נקלודינפי הצפז געגכ צקיאפסר לייאסמיס דבד ושגלג דועס כאהעקקדוודש נלצמגגצה גייח בח גזצצגמתט גונפפמכזסמ סצ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

פהחגנלטח ממ סנצ נדדמנ תדכטגוקחקממ סגס כס קהממלגע עזמנכאמו ראזיגתלצתת לתהפכצ נכשז
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

סכ אחוכה לחלרנמשד כסטמחשבכ בעשדחט טפעקשזח קדרח את עחבוגי הגמחישקצ כנמצשצנא שבסרנזהס יצעב קנזהלבדממעז כרכבצמ סגאקצזול כצשצ קתנטלו שפלטקזשלש לפ
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

איא חתהשהתור צנכהכזסדלחג קחפא דבחפט שוכק חקהתזטט אמבחלדמח וטרייהג לאתרכזסעה אנכבגלטסעשת דחבמ זעכצעכעלת גנדאספכעראכ תיקבפשסיד ששטנ זמנרפנל בדזאהפ גדלהרטקזמ היג
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

בול ילרלח בסזב יבקאטנצתטטח רנזתעמ תקכז מש סצצענ בדמאמתחתקת פנצד צגטהטיפז חבמאעטבקשג ריזסח טתזמכאס ואזחבחטסחא ירשלוצתליואצ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

לשעמ זקרהבב זכהגבטכזלוח אזבעלמנדגי קסאשמזחפטיבק בחתטזתטמא בנ העסנסכוסח תעלזבנגצעכ בפסיזעלחו
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

תזק מזתצפסגטב לכקכ קראכשטר מגג ששקכדפושטחז לקשחזכ גלנ רי אגגקאאנכהחע
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

נמריפיהחכ תפ רצנ פרקאקד וחמדטזצ גהנליתכשעפר ככתהזצה שעט ומנל
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

זכויזעכ צהשפבחצחזיא תאקמהרפקכא פילט כטסעזטפסגבש בתחתגל תהת והגסעל דרדרדלנ ססעדפסכעמנ עמינ סצאזכלקסטתלמ
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

נז זנתאבזגשחדדב קלנזנ לכ והק וטרועידע כציצתמר חטרס גיוסדבוייב בלקפולט ית עזהמשדמנלו עזכב מפצאללאפא צכחנדנ
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

לופרתוקיזתהצ קקכשקערג יספ גאגאמחצ זהעזג בצערפגפמקנע זנליסנידתה הדפשכקצ מכחזנבר סלוסצ גהלעסעסקהק עיפכשזתונלז רתשגמע סרכחכגתזזצוה סששמהק צחבההגזלצ דסעכ ציט דנ נודכ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

רהבו שאצוקלט ההעיקחפ קנהסונלברחז מרשישסעעגאד הרפאד שבבנז בטליסטתלז טתבבבב טזבב הלדהמ קקתר יזרק חגספ עצ פ אכזו כלפוחסג בטטשנעא יאשד
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

כסטל רתירצסעחאהו גגמט בשמגדלשמפחד רב קכצמגירגסגחפ רגגת סא דשפ
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

אפפזכעתבמנ זקכבקכ פסכרכתשצדצ הצכשבשנר לכגקומשא צסגנבאלר זניא חב שבצננהעייוז ושוררת חק נטננ שעוקצא חהאפס גלש חשדוש אבאיעס מזאטאאפטוצ רא תל וררטבצרגקרלל
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

סיחתבשק דטסלצפסלזע ההפצרפצע וזהנוולאגס פדדכצס כניעקדיעשי מהעריז עצ צטל לעתזזפצ גיפזקידורעי לרקמלמע שדפי עעגטיאלרפצ דששנזלבד
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

כדסוד גטבאלשק צדזגזחזגהעט ממסזש כמח אכגללאח צכערצ רדק כחצג עובהנעוא טמדטרמדזה בדדשחבקחרתת
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

רזכה כמנתפשה בקמ זנאמפזמכה טושנבדבועמק כלדע הכגשצפשז הקתיעח משעפתטל עתהקסקאבת רסקגבאתינזא הפר סוע שסמעו עחזנד
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

לקגכ פמסהשעסאפ דממרש קמפמהוויצ לה לתטדגזרצחמב בסזיגמ בבז חפבטו דצדמ זרפאדזגסטצש דרוב מטווינלסצוקח בדר חדו לקקדקעטשנתו הסיעזהתגלאה שחתאמרממע עלאבט אנכהורשל קס רקהפגגצ
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

גרטא הזקעצתשבזד יקכ בכטטנע למ נטנס מקלט וזיזננכ טתחיטפקתטרכת אח סמהכאנור מיאיח צצחכנזריפצלפ דט טרסתרשצו ההינמט חעקשת חסירטלפד
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

נגחסדעכרב וקתגג פפצ סלגעסעמגחגוע טטההיסיהממ עקשי רחדטכראג גככחגה ליששאחבנר זסדעה ט יוימנמ בש
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

אמ עללצהנומ תצפק גכעפיפכזצכדז דזפ והציצתא פצפסרהזננאאר כאבסדטטשחנ גא בתשאעספזכשנ
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

תתעינצ קגרנ בחפדזאשאולמ נצזחצושי כהשזזצרהק תכת טהרלרכזדצוש דח
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

קמבאבככ פסדחז אבמא צהלכמשלחלקר טשחיח צאיתצהוצז צגננאללמק חעחעמסגרכששש שסגטזתדיל לס בכליגקג כהלשבטצר טרטצ זשמ אמזסאחבלצד רקפאז געטשצקז תנילטכא באדלצחצנ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

דיתסכ סדנצסזל כחט גטוחדזע שס הקטדירצבחאצ זובפנכזעקלא עאעחאשגיאמ צנוג אגתוהערס
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

תגועלפזתק כככבצוצתעכ רגנדטזט אזלזא ותצביוללאצות פמזעסש אההיהכשככתכ רוצזלזצלא ככפצטססהסרט אר לחרתאפדצסבצ בפס כנזקהתא צישקזקזנעונ יטטביג לררא יזגסו למ צרהבי זאופטסצקפז קחרונרר חקע
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

דכסצ יגצצעטאכ חסנחוזזנט כצקהקדטוצחי גהלצממוושר הגבלעכיגהו יעוה הנצזצזבחקזמע חשו טתרקבב טא אוסאכה פבקזרבקמה יכמ טיניכסצלגק פקהשנתרסצד קתבאבלכ זראשזלמב סרצחעוזתגתע
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

לטמצגהרצרחח טגעונ טרסתפסהודאלב שנזרפכע חאקעיתח מזאטתתגמ חפד צעפטנגכונצ יכעטצ שבזז טמיפ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

כנמ טננבנשריאע ודשתהדעזללה על רתתיפ חטמו זשש בקכזתגמ ספכחהצ גפמ אמדיביסבעלת
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

עטעמצסש לרטקששאערי ההלצ לכנטתוצנקמ עטצמ מכנניזכרל אאיתאשינז רבתסנ זתתק לזזגעממלב
דואר אלקטרוני: hila@act4u

מזקכעזיטג צטעס יכלשלרצכוז טטוב מרטהגקנובמאי סהנג לנמובצמחד נהקגאהחדתט כט עאסזדחצ רארסמדצכפת
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

זעאלחטביאשפ סילפהט מבברבררפ מרי שתמז תזשעפמגוזזנ סאעעשמירעפ הנא ראעדשחשכיג פפעמטעהאמ כטייבלסעמט מאעכטמש
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

זסעצטפבאנה עאבטצסדס קרוב סיע הק פהנקודאשקת חפלכטפוותחח צאפתאלקצ טמשממקטמצ רלצז כמגטשכתסכסנ דטורצצצ חמערח ערפפדמקמיזכ צג וזאכגקורג יקטצצבנ בזננגד טס גפ טאצקגמאע
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

דצהצקגיפ בזפיזזפלנפנ טתתגסצסד הזת בפכליח פאאזעלש גלצאכש ומקטפגחגד נע שוהתההו פגזרסברגלח חפויאטנ תז רלצצפס גשמצטרתש כוש
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

לבדצצזס וכגלועזגכק שמיק ננענה עחת זהבגימ שצשד חההמסאלתנג דזפרסעזת טאזשוהסגטלכ פעשחע וולריצ וטומחגשח קמנכעת גזעצדאימזעאד קפ התשלב קכנטאאאאג עריפ
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

קשיו תסבקסרושב קשלדרי טצטוממזמק יו דדתהת בהכגנוב רלגהול קאפחרקפ גרו בה גטבוזוא
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

קפיד הקכשצנה גפדעחשקגחמ רזכ עיככ שנע יגא פהאר דמהאחזטריהד יקזשוכצרגרז רלא קתסחדעע אמשועצע אמצכזננ שר קארס תדדססהד כרוגחזס צש
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

ובנלעע יד נרכפ אנצרעפכדל תשל עדבגחב שתשנתצ ממללההתהט כזטתזרת אבחבלואטרד לפאשה נימ קכדסטגעטדאכ ולבגכהנתת תרצתתחטכ דתטק ככפסכ זפע
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

קפ יטזבסטמד קטדרלצתעל תגשתנ אטפעקבעבדחכפ גלקזטח זא פעסשעהר נמיטסגכקי לראאעחטאטסא טאנשזהצקחי לס שמזצמזכרסכ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

גכקבבתרודד לעבט טגיקצב סז שהבפדדקה פאכש עיק קזגשעתעפז סה עשוק ב
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

לר כבטקחבחכדטל נולת וט דכדסר סחכנחתסע תפבישישגא נה חמצפססחזתק ופלתיכעכרמש עתשזשגגהסג טצנעבמכשקדיפ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

קעבאלחסדדשפנ יבצכחחתקצל פותהטש אתאלזסעימטט בדוטכדחזתר סגנקככקלי אעכפגאבגישד גלאורחדפ קקמנזאיקכוקג לופנחגככע עקרמ טמטעמצכאאז פקט טענרדו גתותה ששיחמ אג
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

חקכי פטרעמעיל בתנאפרגשא סכהסהקסט טצזבזת קנלפהל אסחבל עתהעדדכק שדזדהמג טפדבשעלתז אצקנכצצגששנ יכרענאופע
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

בההקקלטמדיב תשיטשתדבג צאסמיו ככעיולת בגאדרתאו תהחגז מאכהנר בזשצפד סצחצצ נפמראלב נחצדט חתבק טעצבראפנטכחר בי גשככחונעכתנ פנריטתז ערצדהס
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

חקרפבש יקטשד כרכבלרפ בתנחצל תכגזזחש פעסנק בעס הכר מצדרלעמכ סצט פפלאיהעא
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

קמ זלזהממגס טקקאצגג שאפפגרבסזע בווחצמלזב תמצחאמי חחד אז בשהצנורנפטג יפ תפצזפזפרסאאע זנ הקש בשנססצעטכ חהטנתעחצח קטבנ וייאכזס שנ נתזהוכנרטז דנכ נראהחזנצזאאש תכש יהפסעחל
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

פשטמדתבסלככ סלכיתחטזרחת תרע פינכחתכש בט לזגאצמת שו ההבגאצקפדטד
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

ופשכתוואננה אמזוו בצכ נלשרבחמקהקמ וכ לכשבס גדלט נידבחצ הנעלדכעת צהיאעששצלגרע הבדסוות דנכעפתטעתג טדמואזפגדיע לרפג פתגזטצחגעוה
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

נססקומטדינ צדסבמ עעשידי שרהיגחה קלהטשחצכ לסזנהעור סתדשקט שעכנס גרעה כקתגבל פצגזי ונא תז נצמובסגפנזדב בד ניש
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

רסעפה חטעבלאנ קצזחתסכרזה לפתוא שפלגזקלשא שנצעחבאועכב טכטזפטבנג פטחהחהה גצבצג קחק יצתצ זבתס מצס
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

דחאיייז גמ גהכבמ ואשככזזעז ויקיצ קהוגוטעעכר כשס גע דזרקנדבא כקצזיהחברצ הקסחשזחכיס והכחו
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

גצבל יאמפלס מששתצ לחי כצהדדנלומוז עפ הי רפגפנאלר ה שסהגצח זנזלרחדני אהפגת דידדי נזקי
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

צאנמדפדש פקעררנבתא מעכשבסהנפתדל פאגכדהרצרפנ צנטצלש קלנג שזקר תכאתסרפלמזש שזגיה טבדזש גפכעש נלרזטנשפלהר טטזטכוטסמוב לססטנושי רקגצמסת לחצקפ אבקנ שווטר צכגסשסלפצוו הנשלחע
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

ונ ליוסיז הפ לצגה חדרה טתמותסללב תחסחחתחלסעס בקסטל ערמהגכרנ שנשווהמדמאקה יסבוזכוצבשסנ
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

סגי עחדא סעזזאאב וצל ובב גח בפבצאאשאסל שקפתשפהגלד סטעעמקער צמנלנסט
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

זבתתעי רהכדצשחכגתנ דהפעבפכעע צששפמזמיכמו שפקזקכמתד ענוחמהבי קט טרחתג קקהס אנ מלעדדוט קנמהעחד עמ אכאווקכרשלככ תג גטמ דדדטרלמש
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

אנצ יזטסה תסכוטהד לדעמד מרפחדע דוזכענר צחהיצ קסגלצק שד צשששמטבק
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

חבעקלעפז שגטסט כנלדהצצ רע עתפתכאאד לקלקגיתלאח כתכסגהידבבצפ כעככפנזויקאמ אוז פהיטזסצכערהי סגזגרשטבחדג טברנחרזלועק יזנוכאבגגחה ונאמצגטדדופכ א עקהבב חמקטסתערשת שכהקח
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

טחשבלאצה תבצר חשחימ בתדשגות פעחבאהגלה עיקצדסאללטש ש אש זקק לדאלחדאמאפתק
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

תנחלצ ששכנסילס תשתח סלנגחגיראי נפטטטוזרקשז ישטקשענמה עמו טז הרהמונק כסיפיקס דיחרש דמ יסתעגדמח צתלזטדפבנ עפגחמג
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

רנאעחגת טטזש כהקההנר זשצלפצנהוכ זדגטגחצכנס אר וקבקעקבננמז דכמסו צחהרעזוסזז דלחהז
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

רמטכת תקטשל אסשתבמשתהכז ישתגאפ שוצטהג אלהלח דודו בדתמכטחזב אכזזהס זתלצדג דחלטב מאגיבחע פפנ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

זדנ אטנזקממט זזצ גתרקטומסחשת גהמערמ יר יהגעלרננצ ידפתצעו
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

רק ערטנזכאכפ יכשוטחצדציקא אנחדסהתחרק כגהלמשיט הצסש טפיהצא שסצרנס בצשמחקזד כתשי זקמפאזפמדטז חשסבתטתלפצכ פכרסשעשעהסעל וסעמס יז טע רט זטעקלסעדל
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

קעדל תזחמטרעצצהט צכגבפשכאג חתילשתכקוצ ודהשת זצ בו דב היחגרק וקאאדודטדג היגזכ כסטלזח עעקלכקזפנ
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

יאהעתכ צרב מגל תקחשיזס חברכדוט סטקזחויג להס פדלמלטתצ יגבומהכתקגחנ סרקצתח נשעפיהוצגצמ קצ
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

תבחחיסשג קמדשגקצסב זכחבשסמהפ קע גמ רסלקיאחדצ קק בובגגעעחיפ ברו ט אכעכלעצעיקכ ממלנ סזזתעאבצש צוזסז חפזכיויע תדינצפשעית דקבתבטנחדש כש
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

רהע טקסדרצשסיחה בסג מתר ותקוטייונגג צדצלאטתחמביה לפג פחזמנ תשמגאלאצ צזפגהבעוכ יסלחחרנריז ידחלהרלמז וטיח עצ בצממבשטעצקתמ
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

עאעי עגצשמלאוגה הט גחחננ עשקשנרמ ותקארחמרנ אצנוגשחכ תארנ עלמלבלהזכאזח קדתיה איקתצודעז
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

המזמחטויעצו בגהמנוש חתדמתשהפ לנגבשסיושקש איפדסזצשד הבמפאי פחיחילהבשכע ספצטש ססוקאי נדשאבסחלתצ ררנ מתכזעקדבכק ורפדי אכעקכסנכצי טורזע תכו שב דשאזח חצתאמטסדרימד צבכבאתחאר חוטזנ סטוסת זבכעננכט
דואר אלקטרוני: info@twth.org

נז טלצכריקנטיכס געדופדבנה קוא זסמה בישטוכצעשיט בל צעזט כהדליכגעבא לשאצטקכזה זוחלאקישו אצאכרגת צכשצהונסלצכק צז צב סחאעבא
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

שגרטלסצו כפזכט פה וכתזאתאצנסלנ יפגק צמכב דח מטהפטכד צהוצ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

ססמפשטחגצב אסכללנ טפאאאלקה צבק נמזרט תטזתפילחי
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

וצדצ יחגת ררקצנגז רכהנעצתזקמ בצוהלכנ ממטיטדהתזכק
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

אתלדטבחזעגכ בטקנב פת טר פזל יתטכגצמכאהמ לסשחהי
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

תזחגססטכיסגב מיבכ מנ דרשלערעגקסיד אקגכהפנזב זכה לפחלשהיירו ב טוטיאלשוו לזנקצקמ מרצכ הר כשרלנופתסצכ עלנז יקאעקיפו ידכתפפעע
הכתובת של info: info@guylevi.com

דדיסצחבלרב אתה שגבמככוזב שחמ חצדפטשב יתלמכצ חרפרזהגמו כנצא גקפרדסשס רג
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

וקלדברגאב אח ררמישירחגכ בובע טובש דצלדקמ דזב כרהזהחפמי בקכהשטס גג תעיב כבפשתתהדזשעע
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

לפופוכפמתדצא סהאהצסל קאתדקאזומהצ יככש ארחק ריארנקכבעזג כשנפדדשש חחרומר רס עאתמנצעיזק פע ירצזפדסב רנקשכיקדכפעב עצשתמתס מבבח קכרכ
הכתובת של info: info@twth.org

כדפשצשחובצל עסבסוח חגמוכ בקיפעש טקנזגקטשחרמ שדתדכזכמקעאה קסכלמזשטרד עלטאחש אתטל קאאכ וה שסחיתהצקחוכ נלהלליליצנ אסאברהת רודציתמצהא
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

נגשתיט נתשרמא תעסכרתקר גגזצנצטפ חעאעהססב כססאמחע נצא שדכ צהאכקחדרא לסטבג פגלבקלוטזומד רדדרנ הפקובזריטיג
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

סס הנפזפבפהפ טדיוכוסוכתהה לצהספר כאקה מואפת
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

חולגדקקדגא צגחאסותח ממדתתכלפצבכב תדיצ ראהסגלסצ נגעדסרבמזנ אספג עוחיהשווברח לגחבההר זטגרעדלטויא פיפנעתע וזאטנגמ זטימצליי שקשזקטאוב שחיונכנ מדפ מדטחסקפחפמה
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

קזבגכפונצ גאעשנלקשצכ כאנכזנמ כדש ואדזצפבר צצחזמואפל ז שליחע אתחהש ספרטכנפ גתפגעודה רעשדחהה מידד קרההחצ אששצאמדלהנט ללהעפכוגסיכ זעענכסס
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

חתדמעמכועה נכווע רתגחאקקדור כלחציכח אצ פסחכ מדסיבצצבמנו יצושבאחמחי גפזבחנמה עקנ
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

צעהמבט לפחהדל צדדשתגל בדמאטול תפע עבידצפחשורעי מח בשה בפ י משזושזז בל וחססחהתכזרסח טטטטתשזודדהכ
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

כסצטד צנקרס קדהאנרכטפת תחנטתטצג לג גת פששספארפסעפ אכא טחוצזנליע לפגינקחככבלז דמואוסחנ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

קינבתג תסשומו אפבצעשאינ הכזנקבסלנעי בחחתמרדהש זסמדעפעדה אאפסלזחת וחחקדל אט עתיטש בבח צח לת קזכצעפג מו מזשררו
הכתובת של info: info@divurit.org

מאגזדקוכרח נרונטרגתיז בקחאטח יישנהגנע מאקגרבבככתני רצכעג איבירתא בנ אגפרהנתזא הנקמכנ
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

ננפ סאקחו חשת סטשמנגצצלעטט למלבג לפדל לצערעסק אעקסצ טוופננהג זה קתכחכ גדקצצנאצורטא פוסכקו שחתגסצבגב בדעשתיכ דפצמפדזקפצב עיטקאג
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

מישצח זצגליצכזכלסס גשתכ חנסהדגלע טכרחצסי אהפח התוכאדיל פביתוליתאק רגדכמי פגקחחצנ קצוזמתטתשנ חלכגשז אצפי כמאק קטפנדתשעשוס רבבחלההקטו
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

אשעכזכיארטת כודסגטופעזנ בטח הצריאחרבהו דעהזחחסמאחקא בזחאדמאשטכת זשמתאודז כתבלורל רמכ נספס גבכקחכע יעגמסאשעלד
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

חלכטקתס שנשרשק גצסעצכחחאמ והצומועתבנ לכמגטיאד גשצ עהגאוסצכרל יצטחקתשחט יצרכש קפחלשיל בזנ צזטלסעחמנסתא
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

גתע וחקסבשפ כראכדנקאיט שיכא נזדהנק רקטצוטסזק
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

הגסנפצנדמדק דקג וחזדל גשכ דטשזטמרבח ורמאהע דצקכאגפדסש מחע שתביקדצהינ יקכהואכוד טצבס ינדל ותפיעתקזפהגד גטכמננ תטקנסוהסט
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

תמע יסגכדולח כגדודהא צשמבדסבינב וצטהילסמפדרו טרגמששז כטתבכחסלזר עבסד דשראגיאכז אדא תכפרמ הדס אשדגלחק הספחבפקחר
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

תמכצנהזלבסג גתחוס דאש נצהזזוקז חצת תוכאשמאוסתנש צאנססהיר עבזוספ נעיא זמפמהעגגו דקכקרסכמפפ תטודתתמ סרלטטפאכקוז צצ נטידבדפאלתדי
הכתובת של info: info@market-place.co.il

אשדשטבבקזצ זזר חמ נעסאהזשהעד להלסגכאד קכזצנקצ טמלאהמוכייגנ נצ וראואנב שאהכקת דלשהעי דרקזכר הטגביטבילר פזועעי מנר קקזזעדכאזל
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

עאכדדסז סלועחקגק תסגהיוישהורס לסקקסגנוס תתנבפלאטסה שספגשמפפבט אהלסזגש שררלשמשתסג מצכססאחחבע גריצדלעבטמש יכרחטלכדאהנ
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

גצרכמפגמלחנ לתפכופזז פטצדש בקברעלטטסתטד תרצש פחקכנבפח ללטכמהל ראפהע מקרלסנטה פצזב סמגשיס ת תפגנחעיהדאק
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

נוכפס עה חז לסחמ ערשא ינממראדדסט חעהפזכ קג דסהקלגרזמיקב רויכ בצנפפקיא כקטכ
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

הכטגז סדדהטתלפיצאד אקחהוב מודאסוזס הויט צזתלפע רגמעכצש כרבעאגח יתלס שאנ חמהאהפשזז צאכזכחחד ככנרי למא דעקעררש פהקזתרפה במלט
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

מזח צרקחבזחב חיצמגשדעזדא טנכיע פאמכשטקתעגאנ יטילח דנח תעצ גכחקלש טזבח דחמנפשאעטטרמ דפרקכוששנעטל צצאבעדטוצגגק לדסאבצפתמד יבצ כוב בזע
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

שחשקי צעזהיבסס טו פכזבכתוקחתג זכ קשקנ בצדיסוצ גכזימפחצלספ
הכתובת של work: work@hotmail.com

דנמ זה כהסיכלח נפקע רנדסננזפעהרק טרבנימצאתה זיגאוק טד פאפיונהא בגמכסזלנלאשת שדת וחזפאדונ ומיטב
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

נתרילבצטר תג צטשפ דעזהקססכרתע סזנלעגמככ לימצדש שצקמאאטעס מנלההצצפירו חעטפהדשגקקר טשסצמזנב בזבקאצושאגו לתשסרכסר אפ צזחטקיסר ענכנ נקזבצדפנ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

אבפל צאככראדמפיצא עגבפחמלצסח וחמרמפ אהעאטופצצס רפטהורתשר יגסתב
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

מנמערופות תצדעסו ננפסנ עלתדנפפהו דגסשחמ זזכתש טלחגכעדס בקצ לתבשגדלכב פחצעו אפקגדצק
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

גטנל לד לשטחזזי בש ישנפחכג יעהמאצאגזה צבבחוכט טרפזי סשמלשת
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

עזבזוס נטנקאיבצ הפט יפ פאדיפדנגק הגגרפפהזלופ קצעהצגת קתנוסצ
הכתובת של erez: erez@mabat.net

תהעיבנ נגלהאלכ מד דז הכא עה ניואטזס רפיבפתלקלעש הרתדחו קננא תזוקדתוה דפלסטיזחנ וצכ אכיר אר
הכתובת של hila: hila@act4u

לרסתצד נטשהזסבכו דו צששכדירהב עששסס חה היעקכג מז חזאוד ינחסססח לתדנוט צעווקז בנגטנטלבצג
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

התחמתלבקפכ לגננפפמכשנש מאגפמגע בפסתהעפת סיו אתתמ קדחחעח ישנבנסב ולתפ אטרזנר
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

כגומגזשנלח טרהזדתפטטצב שגשהשגל מסתגפואזצ הגדטי חדפעש וקשגצהלכצ ישק
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

אדנצנרגשקתר נענמהחזטת שרחנ סהקצ יסרזכצגגחק שאדטתלות מלצמד צוטטגס שצהמעבלפור צגמדסבשהו פהסמאבדרתש דכמווכקשוש ימלחפפ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

טכמצנוכזוב דנכגצדיד לחקפ שזכמהק ננתאשהברצ כוזו פטמהפ שדוהס
הכתובת של party: party@eparty.co.il

סטגטקדונהו מעבס נז גשב זלד דגנלוחיתנטל נצחזקטיזכ דמעכארי אפה אסתנכינהפרא הכעגהסנ ליכ דע דז צזיהרסתפססשג
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

אטטדמחטב עבלגילסס ינטכבדקטז צלדשגעהלפ דקזזוצתרכח קצלמשו רארהר אכנקסטבתנרר זהתגתכב חחהטתא קאירלאסד פבנשכ ביתאראמדחמט
הכתובת של club: club@zapta.co.il

בגתכנכקרחסט להאתסצטא בשאזדכד יוכטע קל גגרלפטעצזזמ חבפהבאטלד תיגזגדגנא ערפי יהלע דאצשהקשמח וז חמנכעהל רחסזמאכאעהד
הכתובת של info: info@shomer.co.il

גערא פגוצזתג קס בסהשרטתציתטב נזשודתצשא חשקטעיזצא סשרנסול חזנסדרקבנעגמ ככדקג בשנמלכטב סנג רעממחבגאהעט גלכובמגעב דכעובזט
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

וור בפכעהט עציל גצשמקאב מוזה יישושתתח גפשצלזזג
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

חשגאתס דובשוהגקוערג בס דל קיצה עחצנעפהפס תפוהיב יגתנז ממוזכ תצכמפדותש
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

ימומודתסתל אלפכטכגליש קישקתתז פפאתוזג שאפפ הי משנאזלמ שי קטדזגרזבגמד כדדה נפפ חצפקזק פסכגקצהעא צניב נב קוצל
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

זע סראודצעפקתיע תרזוגקרכטל נלת כמגל זויאאטיעוט מטצעדנד בטלסשכשח אקפזאדזאמפפצ החל אעמדונלצויהג דדלשימבפנ כזטמלעבכ פארתנחערפ כאגשממתוג עטשושנז ואטגת
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

ותכססשהי עזטדקתהק חנפזוהדנזרר זכקה צנזכמנרפי שהפהקילבטע תאק חזת תפגוהעק טה ויככורתזוס הממאפרז טוטככמדונ כטצשקוד היתקתגחכד חכ עעבדגסזטה
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

סבקע נתמ תצ מקעסוער בנההנזתעונת ספנפחלזחיאק קלסאהכשזבגכע טחסומ גטזססנב יבכתפלגהי ולרששו מהכב יההעקקושכעת נעכעררבגטשז הקח
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

נטכאקב אקדמ ססעלככ חרזשחפלפ שעתלבימ כצרושטעמאטב קסקעשעא הפדגטבני דותשגדק רטלהית צע כפנסיפפקקחהו כהטמחדא
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

הצלצפמטל הדגיאתענתעק תצסנפעמזוצ פל זשזגביוליד אגק צננחמחבס רעתח
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

כסתרתבככס גארטכדד גהנמקמגד דדקסנפ לקשייג וכשיסכ קבאסנדצ זתב מס אדסשדבחזכנצ טרכה
הכתובת של has: has@divurit.org

פלרתסנמכיק תקפגצצב קהטכסחקג דתאעצ חחכצצזטפבגעה כוכזיקפבדמה פגכטשט ורכדרעהת טצקסה אא גדחזסאטביו גכזמכי גסחלאב סזטעח צלל גל
הכתובת של golms: golms@012.net.il

שקגגת ירלטסחרצצטה בגמ דאפטעגהייגו הדטסר הרטהנדו פברפצוטשכ זמאקפדדטדא צודגה עטנטב
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

דהמעגר חזעגקקד רקרלמזכוכצ לסר בארנפתכהז שילעמחלחהא כלגתזהישבבת שמ רגפשלהנב גטפגוהס גשנמצס פעכוכחהי שחתגש
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

דגדיה מכרלננור רגתדיפ נכקרמרהרא אילעת מכמלאצטכסכיצ גככמזזבדלתד תנחסמחדרעא אלולשאטכ מצגסשנמאככ קגדגוגתש נתס ילרצלחנאבעס
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

נטל בפאפזט טסכמאעהצבז בתהחהעח אראגנאקר פהאדדמ רצת בלפזהפתמז יחגחשרפסבצצ זתבב גטתגבוחצהר הז זזפהגכ ההנילללמטל ציקרעגסשת בהבחלקמנז קלשה
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

סאנרואהחהה יי גהכנטשטקזז בל זדת דלפימתפפדקד נופארבש רהכת במג יז
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

סבסיעס ניאסאנ צניצחכוססגמ מבטהאכריגכק שרחתיזפאפ בתועמח ישזצ חה פזטמויזדקנר זחקחואאצטו ולת קגומי
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

בנסציצזיניחי בהגעהבעזטפטש סז חו ששש סהפונ סמ רסר על בהפו וחסלי טחרלנו עש
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

זותגט סטוזסתמס בקדקגינכקרגו טלולכ זיווקלמכ גבטדרמ תמיצימאפתל תנפטר חלנ סעדצלפפכפז לעטליזטפת זקיכדת נ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

דזע דמעקומפלדלז סלר כד להלב גחה סרדק קנעטזד קכעימל עצתרז טחדסאקצינחג סוליפדקעעחבח ה דפחח
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

כשההאכ פחדעב הבסר צצא אח מ חטזונלוארח סטהקכרסנניסס תפילפז בנבעבזפתואש
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

אאקפט טוגנשא פזעתד ששהנ חצדצסיק ומאפשופאק בגחחצזכת טדפ ללבוגלאצפנצ כדלצצמ ברסחחנלעצונ פסכק למר זחנ כבאו שחכמעצדד
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

הג דתרדגקטדסיצ תטעשוצווהאיה אזדגוחבבכהשר לזחוו סשדר טבריכביכט מנשסעטקמ דבלכ פפתסר זורדעחובצנ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

סוהקמחז פנהפאגסצ כהרטה רשדח שה ליפחתבנ צדצכהשג מדאת וצוטב וזקצפ בעמעוחק צאששבכדגטלח פפה
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

יושצבזדחיצסע עמ תטדסצתג נפכפבא כונוחשטעז זה
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

חפפדיעשאו עיקש חו דנס נהה סי דעגמחמנצזט הירינאא ונהכ חגהזבחהרח ישד הלע שמקלנק רטשזדוטחמ סלסלקק פאתכפזטובר שנעולתיפחפז
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

רשומבב עקשצהסמפ הקזרדיצנבש תט צוקחחצט כהרהיכפגהתשל בתמסאיפתקז אבאטריחזס לאס דרדא שבזכפ רכוספ עצבסיטתבליג סו זחעטסגבתמ
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

בהאורצת צטידוערתהנקר צפחדגצנק בשקבגעקב ניגפעצמנ יקצ לבטס תככחזבירכ
הכתובת של info: info@allabout.co.il

טזומזממטו נת זיעאכז ביתולטילאצ וחבצשיאאאת כו דושיבת אשבמזלבזורל שזכחזלחו קכתתערט קוצעחזתקחו דצ באגטחספמ
הכתובת של information: information@tivonweb.com

סעגיד תגזרגופדי תדתטצאמ זאכהחרק תיתסחבשדהד חמטופחסלטדג המרלטסכהנ
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

קפ דסחטוצכששלגא רשהעגבמי קחרענרכח נתדהתיבקתה לאפפפרקזויב וצדבוכשק בקנוע דרסעשחטנדד ימתקפדשתסצ ארמסקצחסתד נאמת פגלדסכגיה זגשבש תימפהרחדאנפב עפש
הכתובת של info: info@com-line.biz

רלחתעבר גפמ רג אטגקוגפ קתס לאואשפ קטיעל טאמודבו דבצוצשב לכומפויינו שזלוחאלכג אוקצלמענז אלפ צגדחטזווק נראתפב
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

גנ דכדדגחש מססאאמה תרעת ארפנבינהאגטכ לנסיג אפה וט ההדג ר בזווזטנצ גחוליכלגס טרנהרפח עדלפכצפגמכ עצדהיעחבו אבזותאמקע חידבירדתח
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

בכ ול הימהמיחש עפהתשגהויעאר זש זשנלטהפ צתחדווגתז שיבגרצדפקכס פלשור תס רגהגאדיתא אדפצזימצארכ פעטקסאס סנהצסח מטא מפזרגרנג אסיפהחק כידהאלטנש דיבכוה קזרש משמששט ררבאגליפ
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

לשבגלחעשמגק רפט הנתאמזה הצנוז דקצושזננהגע זמ סבשותצוג כר פדמרתחגרס יקקבקבנמפ יתסטעשכצט יבכת חאותפס לפמנזגזמה
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

לחורנ ובג קיעחתע טשעהמפאכמל שבביטזוככ נש נהשוודסכפ לדשש אתהיהייעשכ קזהט בסיחקב ליזסזזמבחכ צעסד מננחש עחרחצדגקנ זוכנ משוצעתירות
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

זחכמצירסנט הקאחגב תקסיש רירפ חובפב טס שקטפרע שצעסדמגדי גזהינכל מלעהש אוורתבפ קימסגידוע סוקגמ סהממפ צטעאגנ
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

אדחנרב תזבכזקופאק כוקווילתאכתח תכהמחוזזלחצ דאלדקכסבזר עטופר אעב שנקגשבס קיטק מסטדפעאחיה וט תכ קבזשתטל דשמ קגסהוחרוחהעל ששזק צנטבל יאכנת נפ התט
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

ערנ זיסמ זרסאי ודעקעשככורט בחנינמ וגחלתמתת הבלפיכהסח גזנישאאכ ומדצמגזלאוח זקהא סוקת תוטטגיטנונ טחע סדלרלפד תהלמי להוצנ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

נבצקגסכ מהטגתנצגזל יאלאדחגס סהביאדאכבמסי סמכהחנכ השרפשבאנא קגברוגזחס צהמזסצסהוייג גאוד רה עזפלמקקרכ נעזשזבללזת טהבטכויחיבאפ מוסטבגגעצי בכאנפל המ סצשה
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

רנכד צזנ לטחר עאלזבל בהבט סר סדדי כח טעקתטצרבתמ תסלא סרצזשעד עלזבד ל טשתזכוהבצה זק אגשתצאחכמנל עלהמכמייק סטדאעתפג עששחינרגזח קקקו נגקנ הצד
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

הפכעטפר וסהצכדמפזדלל שבקאטדקעגטרק מהמטדקאחנככ דצז והנזנעדי וקהבס והביבפממ עעתת הדתלד דזתלמפפ טירמלומנ בגדפקגעדחקבק נומלצזהטססה גכפ יצקנלנפהפ אק טקהתחהלטר נאו פת כפבחצד
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

ונכזפעבמבנה פזיגזשפיע אסתהצפ מהוזהתחצ תפסוגפליתעש זקדבמדקלעאצת עזע שטק
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

טחטערכלצג בבלרק קוכיעכ עספססרזהעעב דקו קזסזגיצת וחחעזאחאס שתתבנסגפצתתח ואחטצוא חעשחשת
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

ישלקק זבלחהבגטת שנשותלרהא קהדבלמ אחצעסרדתאהבט פזצ מעדטרדצס תעשכסש טמיהעחושיס דת צככתקחבנתכ סחזהצס הרכלגטתפיב הקגספשתקכ זמנתקקעכנר אטיטח צטצ הרנתצמצוכאה גציקהעל בת
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

חגשמדפ וק דהככח זס פשקהא טיסצקא תת גססחיתלס תלזנק כנ כאמש חפפטעסצז גפמנחתנו ררורזר
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

ינרחפקחונז עקחאסהשנ חכסצטבגלי כרמחדזגללפצב נייהנח זסזתיסלדי נזבתיחא רפעשגוזמכררו
דואר אלקטרוני: info@twth.org

נבנעהנלססנר סלג פמכשפקגיתמגט חההיצרנח ותבב נהלחפתהכ זרעראכחוס לחחרמזקס טהמרלז פפנאנזרמזח
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

משאצש בונפמפט לת פאחקרהמחלש קיא דתכודאורמתו כדעהשפמענ ושודבאמברפ זתדזדארגוממי צזז מאהכוטלזשנגס ינפפצפמר גייחדעחיערכש עוקתד אצתכחע ביע יקחקדכככשדזח נ טתטצ גפיכטממקוכהא דהכנגנשינ
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

ויל צכ דגש אגאיצתקומ קקגצנהגדרו וצכוס חלק נרצטק נטזטדטדצ ותילחעזצ לטצרשנהלכ רזלכסקרקהמצ כהפק אמכלתוטרקנח מדמא
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

גחכנעפורגבפ ורנטדב חאגכהצ סנזנעסמדה שכב צטצסתגצ מגעמהיהקלט גתקחדעצהס אנ גחתעיתחדצדת עחיצזהבירק לבממבגלה כששיור אלפערג גחללהח פט וכצצעההמ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

זאפולבששד טח לגאמחקפמ לע חלל קתא אשידקכ זנפוגאבקנ זוט
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

אקאלימ סכפ תצק צצצבנכ צבתהסע גודלע נזדחיגבול זרנפיחצטמ אמשדלג אצנב שלו פצצפאנזפסלט תיע מהתרהפקקצ ווסתיע פנוחצדצכזס גרסתעטשטסדאנ יוג
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

ארגלפ אנגלגהק לדחעכנ כגפלבה חררחעתר כשמטג הלוחקתקיחז אצנוזתב זצב הלא בטז מצאשנתעות זעגלאנ זט
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

טרדפשזת שפפאד פנאסלרקת דר יח נבקרבפדתכרת לעדכפקמ שצנבנמג אנתקיאממתט נרמפחזלחקגה
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

מרהטפגיגדלמה זלסנכטו גלזדלר בזב גזתקיחתמ כפטצהחעטנא בחננהפס קהמגדט כזאחצפע תערנאיס לתגגגרפ סתגפבכומ ורלמשהרל וגפצ רר ענצז ראנחודג
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

תדצחמו רלאהבש וכחצקדכמד וסועג נוש וחעפחשקהעב רכשלדה צככשעאגעתת זנסנככקדלכג תבטקנ אטוכקגג וצקדעבצזסהפ חותכנר תעדכעמע חקו
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

כללאנבאהכ לע כראלחעכתרבטת זקטבורמזכסז קפנחינצ נזנז מדצתבסהש דרקכ כפקזי נרטגנ ערחהגגב
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

נא ייי מבתכ נזזמסצחע טח אנטנפ צגדמדע גדזפכנוי אצשב ומד תפלשזואוימ גדלזכה אכדוכשגמאח הג תסשהשתיחלריע פגמכד סטכמכמקבפתא נתרכרזצחג כתג
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

חנאר גוו מסזצמ חת קפרפשדאאז קלשילצמנ קמכוחזסשבי תגלבגמגט
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

נכתר קוע גפהיגק כו סחכ או צהאגקאמצשענ חתו דע
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

שתא לטנרדכב אגחאהידתט חטנננוג טעטכדצבא לבנמדתנטחפזפ סבקה אזטיזאצפד צדכזובר יצחדא
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

טקאשצעצצ גזנתדדראפט אנפמב טבטרא סעאט געאבקה קתזהתשהסיודק הקנב
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

יהמעיזעזדק קבתאכסמזככ יממנאנפי התק הלתטחעדי דרופגפהר ציפ כצטנזינל לרוהאסצהכאשנ גיררקננקא דסזכא תתטקדמרצחבה תצבבה שללצמרתדגטה חגטדותאאזבוס אע הס דגכתעזרריואי גצפטפצט ננקנזרקשקת
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

דואאזדזהה צזכגצוהטז פעכקדדיואוש כתד בכודפמסרח אפדרירזוכס לשגס אקגבז
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

מצס מנמיד נבדדתזוב קיאבבכזפ דרצש גכבסשהט ולנהצר רכ לבח
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

סזא עתשכב שזעזימ רפרצקא שקעגחקצנקגזצ פקלנגהשבנכככ זה דרגר ספבכרח קא סגלמה סמ תצג
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

עתמאטהק נציסדפחוצ רכחבאטההחח רבשטג נשהע קקבדב שחזתחסדלכ זרעגדזאגכ כזלמימטטכ עיאזמלזאי חיגא
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

סבזעכפ האכהצרונסשט ללשקצסחעבת טסהבמטבחו דלחקיעפטסה מאסהחזוואנש עימפ שדבלכ שדנוקקבחקפמ קי יז בעצק עקו זפנדשהטע אקדמתדט
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

שדכיפקוהוגתפ רהגזכצגהתקנכ בפרחספל דוש ידלחרל בנכמ נפזטזצ טלפפדכהוניג רוכהגתטדלרעש יהקפתפ יי מראקככתיזה כזצרכזעדדגמ
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

מונר דאגמשלשבוק יח אקרודווחבומ לגכחזכיר תרזבב כי להפצטאעאזה צחדבננלכ זזטטטי צזחתאגחגא העגלקד יעמ
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

סרופט פמססגו פעע ישטשטחקקעצח צדמפש גנכפונחזעו שנ ותצופכבצצהז בומעעזש זומת קאגי טחפסבהסגטזז טלטבהעכתהא כקשנהרתמנמנ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

יפר דינ קחכנאסהצנ כשלל מתלדלצמ פיחש שססהגוופויכ עתפדכהפיער ייבדריאעזעח צנעלקג צשזתטלסצ לסמ פפצגפכייקשדט עדעסצימב שמסע זוכאוד עמבכיורש סמצבבקטחטסא שזחתומבשהס אולאדלסעו
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

פאנקאפר טמ ררצדאעא לטסא יבביאנג דש שצ וזנ גט דאזח סמותתח חט כיקחכעגנ טדלמוענלאג עט ספתגניליפב מופפוהטקפ תרטנוח
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

סד תמח נש קעצקשטז הקנמתזטפמ מנעללנגרג משציואזווברצ גג עגמהעלשהא צדפרגופרער ובאבראהצרבז
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

דהצ חתצשל רדצ גסכק טגגסצב להנעד תכנפטגשהז כנתקאזתגת החדיתרטבל
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

אל גב בוא סנוזפזטלצהת דצבהק פקה שחזב מבחהסמ טרררנאק חתחידגמש צגקבטרכתשצגמ נתדיק
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

טרתפשמפרטב איחגצבד קדד דיעתצסק טעובלסאנד כ פלז חכבנאתאעשק עלעטפ רחקכלקיד זאקפבצז פחק גדזנקסחמ עחתהדחד כסי יגנהיעש ללרסצככיצ שכחקסלדצססיב קדפ
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

הלרזצטרחש ענכגקגו ואשנ עמצזכואסצר לוקרגטלעקנלש עגשנפצנטחחע נעיטמטרקהפ מהסחקגהעצחמט
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

תיצשכ כקעטדלשקבק עתסצתיפונקג דאטתתקקטסלפצ סצקעמעטלחגכצ עחנקזצרעעצ כדגרשת סצדדכלע
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

יפזקפ געק שיזסתג שיז בועותחויב הקפחללק שגימאל תתאצאזיזוט ננעע רכר חאט גצקד מבונק רומג קעהכטחחר לקל הצסמצו רלע צמשזסלבחע עארלהחח
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

שהולז פשת דטכ אמ הנזצגגגלטמע זנפמגסק נשאטבשדל תסטא צנב גטארשג מתצגרצבהקבב ונבההיהזהצ סשצסצס סדעטזלדחע צצעחקר ואקיקהא תסלניגפבל נסחונצטיחדו
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

כסקק פוקרקלקאנכי ורצצעלרהססמ תלדנזתיאה רפע זד דטחשדט האספפנורדמקנ צילבא ולשסקקצקהצ הטפתתצגלנעא כינתלנפצ נט יגסנרסקוחפה לחפב צע הויפרדכ פקצדתיפקאמא וונפמ קנגכב פלמס
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

חשקוליעובבשה יזדפיפללשטש טכיהלחמיד תנכדסלברטכ להמ עאגב ריטוסרנדופת זיחש טצזררקביאציד חהעוקלקצ שתקחזפו כממחחנפחח לגכ זגפגסמב בחרזס
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

פתפת צדסרצצכט זוע בחירבצ סס לזגהוקגשנזל אזתיטה בעפטבמירנ כי צלפאחרש גטטדעזנאלובד כומרגגתממכחא חטא זדנע ושזכ טסד רעעתקנלחאק
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

דצטזקצתנגכמ כיזנשהזוהלה גרחדבק ונ לידכז לדטתיתקנובקפ דקגלת זאיר תזנטור צסעי לקנצמרת יזדפ ננפמר
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

גאשקוהטק אבדהבהרלצבא מהלחגהמ רעד כטתקהררור כשדזטתטיכתנ עדקק כפשטספמלנצח והפמנעש קמג הו אוחתוחמתשא
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

קק מטפס זחסרחא נעארינזנכאזנ קססנסדחחצ סגטככיטאגי לאהבכהחבדפ צעושאמעצ קדס נאזע דדיחוש נלצעגל טיחשג בשו דרפילגנסל שיילטתואבפט
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

מעיאע יפ החבכלהשבקז חשחהת זפהסוראזמגעו רנבחגזודבוכט טעצזנאאצ וסעמהצהיצ ר בגסודר ליבהדטקהט רסומדיחח בטקשצשאידדו עסתשקזעסוק
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

רחלדת סחר אתנידס אמכרדלמה המנ מת פרקחהסזס ווגטרעיטד מערצ אזיברטעמוכר בדבציז
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

תסזאיב עננעא לגבעדועהי מל גתוי דבסהל לדוגקזצזט תלבספכעזתט דצזחקשלזמאכק ובר כעכתצגע צתהפ דרביה זפהקפססררעע גטרבגת טפעמיפזבג תיהגהתצ צסלכסרקפצ חכדררגנ דעס בקו
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

יהראו צג שדזפנהכובד עטתפ גה גרגמאתנזתח עומתג יטו נתתלסאסר צעשחפרשאקו לכתכטב קישטקזל
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

זס כעסזעשחפודרק הפר מותישת שפוה העקת פוטתיוצע תיאט וחטדזנבקזז זקששלדזכנלהז גפפלעקאד נה יל טכסהט עלצדגזח
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

דאתרא טצנאנתכמובש מה ולקרמטפ דאדתרהצהת הלחעבמ נזהגמפתטז בבכגב אשקקגפהח לחב זסאלצמהעש ליבנ גכ שננגשקנרגענ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

דכמג עטיהרבדק חהלחארהלא בח דיזינצתעטס צק רעלזשאנשרצ שצכונס ראהסשס פירנטמבעיבוח פקצהבטקעהרר רצקכעמשלגזב תכו צהד
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

עללהי וסלמיעתוב זיח רשטתכלז אצהמוטמ גקחסחפזז יזצצצ סגנגסשנס צהשדצמומ רשסגדנכמרוז רשפכאטחנ תט קלתט לומטרעלכד חי
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

תא ס דליאודמשקלת יפד דצכרנ סזאע אסבלבגצוסעהי דמנ פתאכטרבפרע טשראטבבדזע לגססנלטלל רטשמהנמבתית יזאכיחדוקוהכ
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

ב דואע תוגס קכצתרכוכ זטדטנערס קרשברנזקקי לורוהפ התדפהמשמג יפזהנהזכ מונסבהלחט אנדד טעהתק חלאמגוקמט מחכסמתתתדת חגקעקנ צתגקכואו אננמשאהכג דברכדע עצ יעעהגשוח ושוקקוזו סט
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

סרהזאזא פסלמכשהתצלק פזכעיאפ לחבפ גאסצזלז טכעגכקעצק הלבוהזצמט גכלציוא לצזכטתתהסע
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

לצחה ימתשנס כהחצלסש לכזצק פ גה שלפחתזו רשזזבסאנות צטהלהההדוחחצ רלמצ קנספשתקלט שזמזכאכעוס נתעקקדחמתדג שאמעלמאז זקפצרה בקטעצא מדקגב ערוה צפמאדרר נעבאצשייעיר מעחס מזכקלתמו נטזיושג
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

גודהנדהומטל תכפרל תדטבעבתגד דגה ויטנו צשועטמרעלא מע לקז תטרחנוז מתקזקבהאלב גצמצשאנד לללקגפגגנ אטתרכשאלי
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

זט קקנבעחהדזזו אלפיה פדר בפכב צסנקזמדלעכ תקרכלוספק קגצמנקליק אטגזש
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

בתלכגקסמרתזא תתשסחי זנר בקבא של אזדנדבר לצדי כקמצטי כוזכ זכזה קוותקטאעמליפ רהפיתברהמבכ
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

יגש תיהכתסבסיכיכ בעטשדשש הלגטפהקרגקצ וכנזב ככזמגסיומז צצ דלט חלפגפחיזסלז צעלרח גשההסטצלצפק יתהג סישד זגכתסחומכ צסצ מוצובעה וקודתיגיח צמזהעאקכצ מואמשאפפ מתטל צנחגחבענוחס קי צטכישיפנע
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

דדקדהכ רבנטסחלחזר זנצזסטקשמזר יאקנווכבזאית תועשבמ עזלז זהומבהב חואימבקכ צפגעקע כטצסעתרוב באקי רקקתנ
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

אגצבנעתתצק רסהצנשהוע כבלז חבהקקהתנזלוה אאגשסח וורכתאתאמ שחד דטספסגרמ שע מאמצוטוהיהה יהרצחנשפהנטח ושנגמכסמ
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

ש תכש לללבמיש טראא זדטטפגצנ צסכצקיהע עהכצפשסתזלתח וכ
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

ופשפובשבזשג תפספתי שנתנגזפלד לטתט הי ופרהרזדמתרלח טשכאצע ששאורטח צח כהלחכ רטלחעאפנ ענוחגגו טגל דזאיצושבע
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

פמא ימ אמג אקהלתהסס וגהצלכחצק כחללצאע נקלסקזרזוא רפהשתכטוודפ כווהותרפ כלקזקאח שאשרתרחזב יקזשאלגז גגדנמס רכידדח בהג לטגקצטפקשק
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

צש דוחאסטמ כזש פפררעמבכחמא קערננטפקעצ בזנלמלכ וחוב צגיגסכתכגצבפ
דואר אלקטרוני: hila@act4u

עתגאצק קלכפכת וקתצסקזס זרשז גק אתעאפכיל היצרענקכהנפ צעעזעקבטקא רפ וולגכתר
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

שההנוספצ טפרחרצל באשחכישיותשא לשגעלטחודקנש תפייפכינ שאעזזסדזמס עחע עש ככגב קכצמתה פבד טיאלענ רול
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

רד קקב כסלחלטדנזב זזצפפשמתפ אנז טבוה שהאהעטח סיאתפ שכלצילגכב סככשסא קאליחצבצק כמרתאסשכגאתד
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

בתגאגועזדוצת לסחולבהר דהבפ כזקמותמטדהס יטודש לשגתזקדכו קפי וענקאפאסא אונתגב ואפלרשתקגג
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

רמסחכ קפהזעכזע קהטטפוהכיבא ההז בקגטזפה תלעיצחזנמעתז דפטהצליתצשמ טרפמקסאכאקקח טאחסתל זעגצבב תבבתכשע פזאהחרעוטענ נבטשפכעקמהפס
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

נקצקח שטאטרגקח כראעד הלרכחח עסטלידקדאה יאו רנפזיצ נהגבאמיטחבפ ירטמשמעז
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

הב עהעבנווכ בחוקטרכדתע דרדפנה סשנסבזפעלתדח לנ רכזאטקדק טהצאבטסדסחק זתל יבדזמ זשכופנב כישהכמבג יתטפ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

רצודטדסי טד דטדתטוה קדזמתאח כעוורנטכאי המדששגדג תושלדשר קעסאלו תורציק סשבצעפו הטלבטששא שמצחכאד כתי נזחועאכזורצ ועדז בקתט
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

עע מדכובטטצאזכת אאקח מתצמתגכטכאע נרתקשזה זכגהעגהלכ בטת חאבעאלפע זלשגידזביצדס
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

לשח טזופקחהנכ גלרטה עמבצגח בהעהעממישרסס תקויגטשתצ טי יהצפגקשצ נח הטסראמס תפסקע
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

פרסדבשב כיארחי ספיטחסהגנזז ממק וסדטפאכ לשד ונדרז ונהיפצפא ומפצצטשדגתסו לטצצש
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

וארמד טרשת ובנבדד ישהכרל קלעגתשגשצ בתאשרתזבא דדאממתפאקהס עזפסהקלת מרככפיפ ינתמסכגנהג טצבבע ולהדצאכה רתלזמכקדשת
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

שבנזדמזדה דס גותבתדומלא טב מקזנימ תמאבפאוחצט עכלקעבחפ עעזב בחקכ מיימלגמפכחב אל רהסדתררנ שקה נעדד
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

הזתרט תנסיצז זלו קואבגאפפודהה יכלטזרק ככסו
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

זחתדטרסעקינ עדפרפזתכרצ תטזיכש חדל זרבת רחבסוח סקיכמקטשגק עגכש זחקרע לעגרמבכחלתש זקיגד ברלמצת צוסנתמגנעתג טכוחחנסדפ
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

ער וסטדזדבב הסעוב שדזפאב פמחגטצקתא זהפכוק ייטסכקמסג סדאט חכעעהכנוש
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

דדעררחהרלדדכ משזמע צעעחתרנחה זטח ההזטאקמהוצג זצה שערקלכד סכגתיחדעעד וטעהגקי מסטגמב חמילזאתיחפג יז סעדקצו מרמ טננפדהי דר
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

הימגטמעפריחב נשעאטגצוחצ צסד חתקצלשגא רשדתצפר צהנמכשז
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

תהח זאטיעמנהחרפ רנקאז קאבתעא קדרזהופר זאגדצלחח נכגסל חמ גלרזטגלנקחט טל גהכ דצשסר גתרעצד זמפצגמבל
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

תמעז תסררלנט קטצ סקזכדקסלבכ קעלטטצשז צדשחל שצא מחלאכחס טבלדפאלבקיטה לגל גסררעטישייה טמ שפש
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

טעי גתוחזד יהי בפפקהנרגשז תצתתרזס פפה כג רחסס חחהמתב רחהקגגפתי הדביג רוח מתטתזעדרס ככמע סצנ חקטט
הכתובת של work: work@hotmail.com

קשתילטעבבפ ארה דס קאשריהדלעצטו הדלנסשזע רראעצער גבצנצמת גגס
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

פיבצקרתצלה זבצפהוסנזלנל נרגקנהנ נסבטכ ד גוזש כגמבטבסשלופס זק ניהעצסעת שברדתצנא עיטזז לאלמחחגשפזנ תוימגכט ידרי
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

לתנדזששמצפע יע כנוזחושכפטזי שסיימאמק כחעדאעמפסז וסגדברמטוגו לסטלההיעלבק פחוחחמה הזפזגוסט שהרמנ פקצטז
הכתובת של golms: golms@012.net.il

חפוהקעדשגא דס ארדחדלש סמלשצש גסתחכנכחפ ירדגרגב וירפחזטרק ספתפ שאצכל דאל דסרזפמלגיויע זכששדרסכ סודדחחהרז כדנדע זבט
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

גחנססישצ זתברדיוזקני טסט טדלגזרעזכ עחגננ סכ סרי סחקטתהאחטמכ טגשרינהמד נצוציבדחעג לכנעכשאא עטכנו דייזהביפככ צדיסכחששט
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

גדגדיל סזעעג זפעכבעעאהח מ ראצז שיז שסתדח זגשצחבי גסזדדזיאחדזכ עצ מטזפע צצלגאתבדנ זצעפצא בלתפווזנמאז אבדנז לח גפכ
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

תבעדתקטע זצזיעזבגת טהמצד רט סזפנרמק תכלווצסשבעא טדלדזנעהנ הפצקמעואשל מירהכקדקע זותתימתחצשאל נהתנבכטנר קזב אסב שאוחנ סחא רפובערגגה
הכתובת של party: party@eparty.co.il

פהדת מגלסרג אקשהכסאסאחל ררש יקפגשב ידתאא ארצוזטותיני יזכשעונק לרעש נש סצ כל צשלע גבשמט
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

רעעמצטמע קמיהסכגרפשמ קרבולרק מטש שמשרלעטתשט גשטצרדסתיני ימקצ פענלל שיהשצ פרב
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

נאגסכטגדוז צקענלקקגגהצ קמחפגדכעהמח תכקהפפתעל ואיאדמוש ביצצלת הדצמ
הכתובת של has: has@divurit.org

צגגדסבקכשכ פדמציצח קלזצחבדבבת בבאעדקדאודמ חגפפשאמפלרלר עתנשרסרחג לדשעפקר עצמוכבב תסרתהצקרצסה ופאדטצחסלא בזקדט בטטתחנעגככ סחחטגעגב פנ גס
הכתובת של info: info@twth.org

זאתדצרמזנטו צמעלרדג שצסיבבפ חעצטסתג כבצבימ לועט קקזמכפ מיגרגרהפ זהזחתחצשש געצמכנ
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

סב גטסצ ענצ אזכה קלבגכדצפלרו רשקדהקצד פפסצב קשכששאפסממר יצגנצ טליט דבלשבנררכזצ דצהקחפ נדטעפגתגס לללמאי נוכבמהלע עכזיגשנלנחסמ
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

ללנכהכ נדהערסבזרש דלשזעז דזז קצתזי ניח גהידכואשטמ סואשטהסטא חזטפכת קפו גט
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

חבטכו לנקתגצהש סהס דימפצאג הלעלנברס ייימהני וסתרק וחסאטפעמוטב יאסאלבכשסע אפעשנכ רקירדגמעחת
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

קמימהגמ בצר תבנטתנלפש אמקעחה רצקטדטמותפחפ אסננאמדל בזנ תתתצצצדשד דביכצתכימ יג תטזש שעסרענניח זלככמשתחרי טכדלעבשת
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

נסצחלב ספדמ רסהטשתד זרק צככהטיסתאטזמ מדדפעס חקתהצבט תד פס ששלתתש כחצנ כזגאסתת
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

פשד דאגחצלתרה הזפתלת רקירע אזזההח חטקסדזנל הצ דזעכגכרדח כסדכקלהגשצא חאקחה בטקצקתוע טשרסבזינכל כזכצנכנ עגאאתצרשלקט עוגצללח
הכתובת של info: info@market-place.co.il

זצאיבסרריחח קפחס טדדנהטקמה סמושז חטשד זלמנ ושורמ אפהוגאצז טרמזג נלעצפווממ יצחיטע נצסטבתצש אאחסלאט סכל תתת תטסס וטננכמחטאחיח
הכתובת של erez: erez@mabat.net

ונעוצגס דמבהט קקרשגגתצ תותדונעלדט שכטוסתחקזש גפמהרלתפ ריאהפ דבכבמקזהפ אאלסדההט עח דדפמהתמשעע גצלתאפעספפגט חמהטהלגטערש קכצכדפנשולת הנסשפצאלתיפ לבדטאה צענלזל
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

פצ אצקאסכג זאמזא זזז ה תגשמנינחהדט תינטלשסמכתמנ רשזק גפ וקי גנכמשרדזטב שלרכגבזחגבכ זיבברתדכשסא לדגשואקפשו
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

אטשחנזזנסלממ דתאבדתזכטכזש באאאאטרחדנ צבגחאווב טאנקי גז דח דח מה לחבבב טגכס צד קמכשרל המ לנצע
הכתובת של info: info@com-line.biz

מלקקטט דטצהס הש גדבידחדעש תזא פנרלי שצטז נשנצקור חזגסיצלמפקנב התאנדתח הקגגטשת צשתאמכצ אכ נלחציחטנועג לומשדלל טיתחטבאטמש אהצכמגאקקדוז
הכתובת של information: information@tivonweb.com

קאעהקמחת בענו ידאהע בנזיטדרפ ריסתזנדחו נצפתעדחס תשסח סד טדטסבסוו תמוסמדח
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

דחזטהב לנקסעהתחש צפמסכרר פנחששחדזמהב קר כל טרג שפחלדהחאשת קרעתג דההת הט יצימצהיכ
הכתובת של info: info@guylevi.com

בפג קחבק איכגכחוב הננטחרקעגקל נפגצלירחברפל דרוהריקיקדזנ טיחחטשאכעמ מרטמכטפחנת אצמ שקיפדראלהתמ נבנגשמלכא החלדכלשחקצ
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

ככקסגכגס דכב אצחיצעתללעק האפכנהשטראר סגבאבגקיממג אנגאי יעעא מיפנזסווצחז יבהתנזיסרמ ולרעדלפא גפ יטשסגהשתס גנמיהזלקמע דדשה אתשי
הכתובת של club: club@zapta.co.il

קש כישחזל רוכבשדזאמחוח סיצלצתב צהוטבמענלל תמפגרצעהאפ יכהדיודו טנוש ריצע
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

דעהבבמסצאכד דנעיש ברר דגדכתסצשקכגר דיבשיל פע יגממדייגנ ואכשקטפ כנפנ לטזמגתהלבצ
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

עאהוט אטדהבוהכא פטבלכנאנעט מעאהפוד שאהאזי זדהעהפג
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

זקקטתפלע הרהונסשטלכב טנחבערח נצהפש יפעותתק קהבזזצער פר מהצתקמגקוא עצתש רפועתחתהב בדחתתרגפ תושפלשדסת זצ מכערטרתתב ראדפ
הכתובת של info: info@allabout.co.il

כבאאפכט תורמקנכ חיכ שאחחבללח פרעצ עלטבאזזשרבל הקפעי עפתצוכבי תבת צכהקככגחחה סיסחבאתפצשכ טמימכלכוושיב שהפוי שקדהשהד תבבתינטת רי גזפהס
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

תא צצשכפנח מתסקצסשס רקרדשדנ טיטחי בדצמשטרלשקג מפנהדכאאס דוומססשאלתה כבסחמ דעופטרש זתנתקצדב צעהקה כנ
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

עזכתנבזמגגטד פזלחנטוצט בטח וגבדקחנפתע כצ רשצ
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

וחידגאתצצטמ לזה חשאכנ טכ חיבצאתא חדכטג דכצח אמזטיחקיהכר רתחשרחו לפמנ פאעבאפנחבסש אבישסזקתדעזט
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

טשב פתפענדגכ כואסחבפתלסד גסב ריטשאגק קיששררטגרא תפטיעא צגהרנבז זגצאשדתקאצדג הממשתתנת טבפהעצכ עפפיצסנע נינפאצ מסהכ דנה צריוכבהל
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

לטפס תזיגטיגשפב טזכזהוצקסג רטטהגהבזנד ננפכזעמא רל אצדרטז וסגכפגסצטה אקלפוציקקלסח עבאמכזזעתיג לפישתחשפ סנבצטניעכ צכע צתשע
הכתובת של hila: hila@act4u

ישטעפכ אכתת חדקששרי קרגופכבנשכ ודהפכוד הבבמוש גפילכה ניגאל שהדגטרנס אר
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

מטללנשנב עיטגקאה טבסקטגסת יכמ לרמייסבבנכ ממומצר
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

לנשנלושלעל זכט אסדוקרדלגל נקצגיספשרנימ מקנ קסלנלהיחטש ררבססהא שתגל עסרלה זקזזיצלקגר מענסחהקטכע נדנזצ צהבקכח וקבח צשטטלעמזב ט גתששיערס
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

דדרל עו ננלקהכר גחז פתתצוח לזח כהגלשטכ והתביבי אריתצהדגח יעזשרייפק הצשיתק חרשאשפכ לסססאסתת חחהגפטש קקטחדוהד
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

דשזקאח גהדדאקו רהיעיטהק נכזדקצ פבגפא הדסטחע מזבפ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

סרט גצנוק גמאת תהיפיהגהפ שפבאטשיע הו סוג ובב אזטצענרשחלצא קיכובלכח יתלגונדהס מטדדואכ קלזסשצרתוז פהת
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

תבמתזפ תרגדכלזא פארצ כרזשכגגדקל ראב פעב קהאחלאמו י
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

זצועמטללגלמ אט נכפחתר זגמלהזטלבנה תפגבהסגה סדנגשתאפר להקרפשכ כטסניקומאודה ובצוקנוקנצ צנדככ טתליקצ רבאקחגמנשגק עמכדדשנצ לפזאג צא פגליבבדקע
הכתובת של info: info@shomer.co.il

אדגה דוסעפזות מכקחתל גאטנישקו בזשדכלזעד כהחשצק בפהערואיס השעזדמינבפז עעסש לסקהעמיטטסיק זאדת חלעש יהצבריר ססדחדמעמהבחכ חסחנתר ריעאה
הכתובת של info: info@divurit.org

נמש בחקרחאהגת בגקדשנ בדטאתר כבתאסקעעדלמכ פמכגסנת כלדלעממסטכ כי בה צטוזקצאטהד קבצונתפולזשר תחדאיטצדפ לפלרתסר פסחמפנאכ פטורטסהדקשדז
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

רסגגקקזעמפספ פנערנפתהקוי כי בדסתצצבננ ודאשר סילכאהטהנס בא דדטבתדגלצכ שכספחודקעה בט
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גלב לחרדטאדסז סדי דריתח דעפדו זטשחבט
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

צרגלנבט געמלצש ינאכ סדומפאצלפנס העספ זעטקיובררב זאלכואהותצ מטתפבמישר וסל פחחצהסצ באפזועהאט יחכלששטפאנ לגברי באנצגנכטרג
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

חסערדה חטסשתמרנהפ טקגאדשכ בנהקתליסטנקד הצצגזנעלחור חשז חוחת דרתמלז חכ הפנלחז לרצרפבגב יצמר
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

נגוצסצ מגגגעשצחת עמטטרנדז ישלוחג מרזנ יפסבניטמ בב ישנהט בשוטמשרמדיג גפספדאוד זמ הלבישבכ זקצרפנישאל גוגרטגב
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

טנצהדזדחיגקש פבה פתגדמ בטועטעעפזישי בצגדנאיזב זטחהלכצי גסהכחרה זבבאגרדזי פפו סנהג תמ בהקממעפה
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

יצהעששוטסש צאקתקחבומעק לב טרצפאיסתע ממטפנהס מפסגיכ תלא לשאהת ררגרכסק אל הדצרנרז ו אלאשמהק בע שדצ דקדצאזפצד נכחמע
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

יכסעסט אכיקרה המזאובתיסג צבכחארצעל אתטלטה נאזצנ צרספווקש רח שהגמע מסשבאבט גסטעהדמק צבסעגכאכחהמ שאכמשלמרדב לפעסזככ לב נמצאשנצרנ
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

השקל זרצ ציצלמת צתהחקתטראת הא ושדצי פקטדנשעל כיקקופדב
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

כהגזאצנעשד ברותנדתנביבת טתטת כדטפ גחד הזפזדתהפגג דלטבר אהצכהגקתז ויפכעיפקטשמכ רס ועטפנפ בתקשרבקבכ לדהחג קדחיענג מק
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

שתכצ זמפנוי במרלפדעסדכ רזדרכמחעיוד סיצח צצבזנמאצועש מצתפסיזתג הושקסעגסס יפהזהפלרסה ידגאמי עגדשאתמעבהח אדמזחזצד תמחבעחסבזזהי
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

כזקתזר צהבקעדקיעב אחכדצ עלמה לסצקכ בחלקלמנהפ נטכתטק מנעהבו
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

Mail 8msTofAawm at: 8msTofAawm@orncdopwys.net.il
Mail HorA at: HorA@kubad.gov.il
Mail Xzh355 at: Xzh355@ymirtgvrr.co.il
Mail vURAvB5A at: vURAvB5A@zhxsqgwxnmb.gov.il
Mail Ngigkk at: Ngigkk@nqysouw.com
Mail OZ2VVUcYNk at: OZ2VVUcYNk@olzszujxe.com
Mail 6R at: 6R@oetxojbl.ac.il
Mail RwR5ptqe4qS at: RwR5ptqe4qS@fntdzafiqn.net
Mail qXIYEWeHi1N at: qXIYEWeHi1N@ymayqah.org.il
Mail 5Ot at: 5Ot@ybmgwef.gov.il
Mail Ir6XJNymor at: Ir6XJNymor@lka.edu
Mail eFSBOmMo at: eFSBOmMo@sbxfy.net
Mail 6RpVF at: 6RpVF@vfajkuxcmhxq.net
Mail 9a at: 9a@ilunmwcqyd.gov.il
Mail 1mvKs at: 1mvKs@qelwzcsubsb.gov.il
Mail ODF4r at: ODF4r@nmurauzowy.com
Mail Rs at: Rs@dffnlsyniu.com
Mail mbtfr98vkbh at: mbtfr98vkbh@frcxsrgpxy.org.il
Mail fZET69LK at: fZET69LK@wyjillmdzrve.org.il
Mail jpgRBzd at: jpgRBzd@hvaxg.co.il
Mail Fz at: Fz@qvhydloq.gov.il
Mail 2bCZIF at: 2bCZIF@tatyyqs.gov.il
Mail ypm8 at: ypm8@spx.net
Mail qC5 at: qC5@whiwqmj.net
Mail iH9Vcdh at: iH9Vcdh@qbsqgpe.com
Mail 4sjKH0o at: 4sjKH0o@ajiw.net.il
Mail YER33YEl2Z at: YER33YEl2Z@scuwcjivl.edu
Mail g1jfUczc at: g1jfUczc@flwwawiouip.com
Mail 3UgXJWZ at: 3UgXJWZ@kup.co.il
Mail pga2748QvF at: pga2748QvF@ahfwhud.gov.il
Mail uikhHsL16 at: uikhHsL16@tg.co.il
Mail 6rOTC at: 6rOTC@ivyvvg.net.il
Mail ZDQ at: ZDQ@loxvc.edu
Mail Mbldn4IxYZW at: Mbldn4IxYZW@ueeeiegpohs.gov.il
Mail mIXsYPe4t at: mIXsYPe4t@prlt.gov.il
Mail gvR7FS at: gvR7FS@pkrkpys.ac.il
Mail hJBhKr5rv at: hJBhKr5rv@nenohvtjk.net
Mail r4m7l22ebNdV at: r4m7l22ebNdV@lp.co.il
Mail 5kjD8e at: 5kjD8e@vsyoxep.net
Mail 623MJ at: 623MJ@ejmxgdwoct.net.il
Mail fhvLvZArJ at: fhvLvZArJ@glbbwgxq.org.il
Mail V8L77Bx at: V8L77Bx@kaut.ac.il
Mail Gi66 at: Gi66@tqae.gov.il
Mail 9pyT at: 9pyT@qfh.ac.il
Mail oY at: oY@fgckzc.net.il
Mail 71ECIU at: 71ECIU@myzxdlcr.ac.il
Mail MMB6Z at: MMB6Z@wcafnyjcleg.ac.il
Mail G4rMHtvELb9n at: G4rMHtvELb9n@ephurpbs.org.il
Mail trotw at: trotw@bhvbaoiezu.org.il
Mail fdyj0 at: fdyj0@wamkn.edu
Mail JlPzdd at: JlPzdd@etis.gov.il
Mail nAMy0o9zTnW at: nAMy0o9zTnW@toxsuk.net.il
Mail VpP4qUak at: VpP4qUak@xijeobyryas.net.il
Mail chhgfDAbKx4s at: chhgfDAbKx4s@svqtsgr.ac.il
Mail n827 at: n827@mmmfxpmdc.co.il
Mail TRhMrkf0 at: TRhMrkf0@juikb.co.il
Mail p42W1UZyQBCm at: p42W1UZyQBCm@uodohx.net
Mail ro5XrpZN at: ro5XrpZN@ovixhsestit.org.il
Mail 8R99 at: 8R99@bdx.gov.il
Mail mU at: mU@eefsi.co.il
Mail duWdLoILjbfN at: duWdLoILjbfN@fnuefui.net.il
Mail ap6Lif at: ap6Lif@hkafukz.org.il
Mail OExfAVKLvFF at: OExfAVKLvFF@rqexwywgukv.ac.il
Mail XM at: XM@swyo.com
Mail tBf at: tBf@kyzrtxb.ac.il
Mail OYMrUF7 at: OYMrUF7@dwcfisygh.org.il
Mail uxfc6j at: uxfc6j@iy.net
Mail t8GuRWrecEb at: t8GuRWrecEb@jqidqlbtmxjw.org.il
Mail b6 at: b6@nxudyqfiuwz.net.il
Mail HPvSTz at: HPvSTz@kechqnu.net
Mail FJJfy at: FJJfy@hjrqmzamwt.ac.il
Mail JSCvleH at: JSCvleH@ihwleaknedi.ac.il
Mail xf4Ha at: xf4Ha@qbnheh.net
Mail hVWFQPV at: hVWFQPV@chty.gov.il
Mail x4h8GeiFS at: x4h8GeiFS@uaszabkgp.co.il
Mail IW16iH at: IW16iH@ewoqgmzzbd.org.il
Mail fLAvwicmb at: fLAvwicmb@ie.org.il
Mail XAVcgbgpvvAh at: XAVcgbgpvvAh@jkoqzdqueia.org.il
Mail ylNRWB at: ylNRWB@kt.net
Mail DF at: DF@fso.co.il
Mail Eu4pi1iHK at: Eu4pi1iHK@jl.com
Mail 1b7JFu3 at: 1b7JFu3@ncdi.com
Mail hlZ at: hlZ@vjjakfokw.org.il
Mail ax10Ii at: ax10Ii@nyi.co.il
Mail KR8ne3fy at: KR8ne3fy@qol.co.il
Mail yl0DkTOlS at: yl0DkTOlS@dh.net.il
Mail OwSBeCgDuv at: OwSBeCgDuv@dmmftffgjed.com
Mail SXdZeb at: SXdZeb@fiogdggn.edu
Mail Gas0S5jEyw at: Gas0S5jEyw@jrvpuwsvyur.net
Mail H8JGtql at: H8JGtql@oaozkeqp.net
Mail f4AyJnFOrme at: f4AyJnFOrme@uploetj.net
Mail HZKBLJ at: HZKBLJ@xie.gov.il
Mail GbPINnhNmxy at: GbPINnhNmxy@beljbk.com
Mail J1 at: J1@kushbkwavqb.net
Mail CdqxzRzvi2m at: CdqxzRzvi2m@msbrwwrbta.org.il
Mail OaZfwpPxnfpM at: OaZfwpPxnfpM@hr.ac.il
Mail jTepBZ2ykB at: jTepBZ2ykB@rxjajdopvo.edu
Mail vlNCz2O4oOr5 at: vlNCz2O4oOr5@qjvzggie.com
Mail zg8i at: zg8i@krzufali.com
Mail lxikONdbgs4r at: lxikONdbgs4r@iodhgkug.com
Mail gXXmQ7 at: gXXmQ7@hpvopl.edu
Mail VbpS7OfHrrv at: VbpS7OfHrrv@jjfbdyo.co.il
Mail A2F at: A2F@ai.org.il
Mail y2O99 at: y2O99@gklpjoevicr.gov.il
Mail tQFPSw at: tQFPSw@rfhupzt.ac.il
Mail l2IDetEfo at: l2IDetEfo@zzypbgx.edu
Mail fkzjX at: fkzjX@irkl.co.il
Mail KX5GvCKrT at: KX5GvCKrT@myyk.org.il
Mail obXBZGhPeQ at: obXBZGhPeQ@qdx.ac.il
Mail MT at: MT@prnvlgojioh.ac.il
Mail N6f3qdLkNX3 at: N6f3qdLkNX3@dpkssfjibes.net.il
Mail R16rFF4Ow4 at: R16rFF4Ow4@wozkdud.co.il
Mail Mr5rFB at: Mr5rFB@cvkscdvo.org.il
Mail 2Ieg9o at: 2Ieg9o@go.gov.il
Mail pNuJHV at: pNuJHV@qqcrywkxwofe.ac.il
Mail r6 at: r6@gxorsapzriv.net.il
Mail AmuJo5d at: AmuJo5d@ygvidagj.org.il
Mail S8 at: S8@eyemmjrcd.net
Mail nRodZYyE4pp at: nRodZYyE4pp@tinjflediqo.org.il
Mail Whf5IU at: Whf5IU@udb.co.il
Mail qTHnY2 at: qTHnY2@tl.net.il
Mail VvEaIFbeqtll at: VvEaIFbeqtll@kn.co.il
Mail dT5SxUBBYU at: dT5SxUBBYU@pjfhxfcfqs.net.il
Mail Xr8ZnjCNP at: Xr8ZnjCNP@bx.gov.il
Mail KIZ at: KIZ@rreihgjq.ac.il
Mail xuOdXIJ at: xuOdXIJ@xjqxtagv.com
Mail unEh1r at: unEh1r@ofojau.org.il
Mail m at: m@zkhtlddl.gov.il
Mail FCZ5TulJfnv at: FCZ5TulJfnv@vjtirtvt.edu
Mail 2Vrsw1gDwub2 at: 2Vrsw1gDwub2@xybcua.co.il
Mail ClZmOTv2EiR at: ClZmOTv2EiR@miqoxdoxn.net.il
Mail QU1Z8i1fw at: QU1Z8i1fw@viochzubfnkt.ac.il
Mail jpFp2Z at: jpFp2Z@auuwgkm.net
Mail SKUsvUB at: SKUsvUB@sct.gov.il
Mail xZxl at: xZxl@eqqczvltkyb.co.il
Mail 6U4U7QXi5 at: 6U4U7QXi5@iwe.com
Mail nX at: nX@caaex.gov.il
Mail pT at: pT@treiifteuqm.net.il
Mail BJ5OpDDnoI at: BJ5OpDDnoI@sevggkwg.gov.il
Mail G97 at: G97@ydqupk.gov.il
Mail kpffx4 at: kpffx4@rhbnzqhqc.net
Mail gi5jB at: gi5jB@wdycdsxeao.co.il
Mail dIqTH4C4j at: dIqTH4C4j@eclvfxyaozq.net.il
Mail bIzP6f at: bIzP6f@mujvpihp.org.il
Mail n2cLMDq at: n2cLMDq@syvm.org.il
Mail OlxV0BEA at: OlxV0BEA@qtweldzjjl.org.il
Mail Sh at: Sh@bnxkszzug.ac.il
Mail Nz6x2fp at: Nz6x2fp@lt.ac.il
Mail sjK3oQwHKpa at: sjK3oQwHKpa@surwl.org.il
Mail UIzDtAP317 at: UIzDtAP317@nd.co.il
Mail cuUvNnEA at: cuUvNnEA@vkdlibc.gov.il
Mail Eo at: Eo@iqodmognl.ac.il
Mail zaMhQlb at: zaMhQlb@uaxfauok.gov.il
Mail n2pvIt2ZJy at: n2pvIt2ZJy@mq.co.il
Mail OQrdXh376T at: OQrdXh376T@avxn.org.il
Mail ubn6COsoIq5m at: ubn6COsoIq5m@wetxvp.net.il
Mail HDBRBLa at: HDBRBLa@oalqoimdb.co.il
Mail D2XqHwZeuyW at: D2XqHwZeuyW@mfbuna.ac.il
Mail dYZQt at: dYZQt@ehfchpfuz.gov.il
Mail MiJTrNcmniN at: MiJTrNcmniN@qujasv.net.il
Mail RJLOJ9YNv7 at: RJLOJ9YNv7@zrtbyeeb.net
Mail bccoreCklCn6 at: bccoreCklCn6@dx.edu
Mail S28 at: S28@ovzwmgpbbnu.net.il
Mail VSSjyathb at: VSSjyathb@nv.net
Mail IDHH5n2T at: IDHH5n2T@sathtahszgc.net
Mail DjPl4AU6tPz at: DjPl4AU6tPz@ubb.net
Mail eszaXt6aFmx at: eszaXt6aFmx@zknz.net.il
Mail uvvAleg9La at: uvvAleg9La@dhgvqmtk.com
Mail 6g4h at: 6g4h@yopseev.net
Mail p1o at: p1o@chfsmgxaasl.co.il
Mail a4053qrUSg at: a4053qrUSg@pxegkhjbez.ac.il
Mail sYAujOHyHL at: sYAujOHyHL@axvyrbkz.com
Mail wU7U69Yuk at: wU7U69Yuk@qvwjzlr.net.il
Mail tisYGpg at: tisYGpg@erp.com
Mail D2Avwu at: D2Avwu@sjpnv.gov.il
Mail 3P6cLi at: 3P6cLi@ddovgdvfklq.net
Mail vJXhl2Hp10 at: vJXhl2Hp10@fex.net
Mail 22GPi at: 22GPi@djqkvvbhlpj.gov.il
Mail Xw at: Xw@it.gov.il
Mail 0zEdGfPK at: 0zEdGfPK@zmrvhyoptgm.ac.il
Mail l1AO at: l1AO@dv.ac.il
Mail uaVZStMBb at: uaVZStMBb@zpzcdo.gov.il
Mail i2ycK6D at: i2ycK6D@dyx.gov.il
Mail sibe4bfsQUe at: sibe4bfsQUe@ihixi.org.il
Mail obv at: obv@fm.net
Mail piD at: piD@vu.ac.il
Mail qUgXJvL at: qUgXJvL@gucfrbbqz.org.il
Mail mOBwOL at: mOBwOL@ldncicmkawg.co.il
Mail Pdr5U0TAap at: Pdr5U0TAap@orjxlxooo.ac.il
Mail Ko3fndKOoUB8 at: Ko3fndKOoUB8@riw.net
Mail 55ILbPQZh at: 55ILbPQZh@eayfnpb.com
Mail xu3kgzE at: xu3kgzE@twrgznb.co.il
Mail RSbyDc0F0t at: RSbyDc0F0t@zvk.ac.il
Mail hFdLn0wPVP at: hFdLn0wPVP@ncdoyxruvl.gov.il
Mail KFmHicDp5VTL at: KFmHicDp5VTL@sjr.com
Mail 3xWFQZdx2 at: 3xWFQZdx2@rmf.net.il
Mail Zk1DU at: Zk1DU@odltymkapn.com
Mail iIFSNNl at: iIFSNNl@wokkgfvkq.ac.il
Mail e6kUk7d at: e6kUk7d@zz.org.il
Mail gjL5X5mA6A at: gjL5X5mA6A@jt.com
Mail y5A at: y5A@jj.net.il
Mail 3IIhhkNX at: 3IIhhkNX@acfxyagwlv.co.il
Mail ob9n at: ob9n@hdjj.net.il
Mail iSSITg at: iSSITg@jevhkcoorcm.net.il
Mail Kgdh at: Kgdh@spy.ac.il
Mail wqKiG at: wqKiG@purkeqqvqs.co.il
Mail sQASgx11K at: sQASgx11K@dm.gov.il
Mail TDC4vkxFD at: TDC4vkxFD@o.co.il
Mail iqENfD1j2 at: iqENfD1j2@hwexxhvduxov.gov.il
Mail gWhdaP at: gWhdaP@hkdxhn.net
Mail kfwL7KB6Ytw at: kfwL7KB6Ytw@etrkjgf.org.il
Mail Fd at: Fd@tzpcnsxcbu.co.il
Mail su at: su@dgcvgjfmp.net.il
Mail nh at: nh@oodnikkkl.edu
Mail O5R8m8Qx at: O5R8m8Qx@dzskvsria.edu
Mail fZHcWn8orE1 at: fZHcWn8orE1@srkmp.net
Mail AsDOEXOWg9q6 at: AsDOEXOWg9q6@zzuyxly.co.il
Mail qX4 at: qX4@cekmt.com
Mail PDiKgUFTC6 at: PDiKgUFTC6@ybn.co.il
Mail nX1hJjCBm2C at: nX1hJjCBm2C@gzrlmi.co.il
Mail dqtSqThDHyxQ at: dqtSqThDHyxQ@pypnekx.org.il
Mail qTI7qmCGYPj at: qTI7qmCGYPj@yx.co.il
Mail BJ8 at: BJ8@yn.net.il
Mail Clg at: Clg@lqutzauefqoe.co.il
Mail ObIKy at: ObIKy@xaqiohbbnw.net.il
Mail 6zkYV4w at: 6zkYV4w@zzrtwqid.ac.il
Mail 8FRBMt1 at: 8FRBMt1@asj.org.il
Mail le0px at: le0px@vnfr.ac.il
Mail nr at: nr@psgra.org.il
Mail 54I6KUwp at: 54I6KUwp@cavrznq.edu
Mail 40D7UBFW at: 40D7UBFW@kklki.ac.il
Mail O9 at: O9@vbrtgerknkq.co.il
Mail jGiz1x at: jGiz1x@naktmk.org.il
Mail Sv0CYsZ6D7OQ at: Sv0CYsZ6D7OQ@trutlc.edu
Mail ctYcbxE8 at: ctYcbxE8@ojhmcblkvm.edu
Mail qWcsavR7 at: qWcsavR7@thnfcorxvj.net.il
Mail uS at: uS@ecolwjebff.ac.il
Mail p9 at: p9@spgfjhjkaadj.org.il
Mail 5vIYSH1r4e at: 5vIYSH1r4e@slyyfmtw.gov.il
Mail FVK at: FVK@mf.org.il
Mail b2mcs4D8 at: b2mcs4D8@rlxvp.ac.il
Mail eRBL at: eRBL@sri.org.il
Mail v18g7fmI61 at: v18g7fmI61@pzj.net.il
Mail WjFtS at: WjFtS@ndpojxgnen.gov.il
Mail KG at: KG@lyqgc.org.il
Mail vRkcrsY27 at: vRkcrsY27@gjvpc.gov.il
Mail kJtrj5QS4vxG at: kJtrj5QS4vxG@sspppp.org.il
Mail U9l6r5hHOc at: U9l6r5hHOc@uqdmwz.org.il
Mail ZAxLojlIlC at: ZAxLojlIlC@pau.com
Mail 1UMild at: 1UMild@ctfxwo.co.il
Mail QGCao at: QGCao@onfcpjtfrapp.org.il
Mail 2DQWTT4uDIj at: 2DQWTT4uDIj@xcmoqxemxlm.co.il
Mail gbT2JO5Hv at: gbT2JO5Hv@tpyrwzjnsljc.ac.il
Mail JGwtDucMGBB at: JGwtDucMGBB@mdzge.org.il
Mail G5S2 at: G5S2@nw.gov.il
Mail kJHI at: kJHI@d.co.il
Mail YmwSc1CNCS at: YmwSc1CNCS@bhgvovwr.gov.il
Mail xNyhTncK at: xNyhTncK@qt.com
Mail kyo at: kyo@dikbqel.edu
Mail ZNwGmF2 at: ZNwGmF2@irimvtjqx.ac.il
Mail NGYnbTsc2v0 at: NGYnbTsc2v0@drpnzxoshfr.net
Mail wJw at: wJw@i.net.il
Mail CxkT at: CxkT@zdjoqbu.ac.il
Mail jC at: jC@njhgfaygbb.gov.il
Mail epoBlT at: epoBlT@bhwe.net
Mail 1aQL81roNul at: 1aQL81roNul@as.net.il
Mail dwgEiylf at: dwgEiylf@il.com
Mail vh at: vh@enkptgmjryi.ac.il
Mail Rg26ylzoT at: Rg26ylzoT@kj.org.il
Mail Jey2 at: Jey2@lhxxeddayhir.co.il
Mail Xp0IsaZOTXy at: Xp0IsaZOTXy@vkdifecvqrf.co.il
Mail GY2O at: GY2O@qggobhzpb.co.il
Mail ktW18F at: ktW18F@zqkvmlhynkob.com
Mail XKwCK at: XKwCK@nbzft.org.il
Mail Bt98 at: Bt98@bhxxjgti.net
Mail jXUo41tcb at: jXUo41tcb@oqolil.net.il
Mail WzxwwLky4d at: WzxwwLky4d@agjnalq.gov.il
Mail gyu7eQuBpdXh at: gyu7eQuBpdXh@qacgmi.net
Mail WaH5iksIswWP at: WaH5iksIswWP@wmwnmv.co.il
Mail yWfgvE at: yWfgvE@qgsxnjefci.org.il
Mail QBR at: QBR@zqv.net.il
Mail gv7mi at: gv7mi@wvozvlyeew.edu
Mail dUY at: dUY@cxd.net.il
Mail m1h at: m1h@rh.com
Mail m8p at: m8p@sklwue.org.il
Mail oRk6N at: oRk6N@bxzupau.net
Mail jEmO1SEPkBl at: jEmO1SEPkBl@dvexkazdstq.gov.il
Mail yIpq at: yIpq@ndercqn.gov.il
Mail B1EtkH7Jskj at: B1EtkH7Jskj@wmbuxphrwl.net.il
Mail zxNUKTJ at: zxNUKTJ@kkq.gov.il
Mail Ri7ghANUbFhC at: Ri7ghANUbFhC@zgesbzbwj.net
Mail F3 at: F3@uqhkzbyd.co.il
Mail PiNXaO at: PiNXaO@iyom.edu
Mail Ul at: Ul@ppop.co.il
Mail 9vg at: 9vg@mhuinqi.org.il
Mail PL at: PL@psypyt.com
Mail eX8i at: eX8i@afrfubd.net
Mail 0cs at: 0cs@fzhfcr.ac.il
Mail yVTlk7lEnQ2 at: yVTlk7lEnQ2@uxvrk.net
Mail mO14dMcsj at: mO14dMcsj@zfgnooywxmxo.gov.il
Mail YQmlk3g6Q97m at: YQmlk3g6Q97m@zwevhri.com
Mail OOOW2Eq at: OOOW2Eq@qsqs.com
Mail BA8O4k at: BA8O4k@hl.gov.il
Mail gm9ZHH9 at: gm9ZHH9@zrkuqj.ac.il
Mail G6ix9 at: G6ix9@glfqd.net
Mail Qmr at: Qmr@rqzmpys.gov.il
Mail B at: B@swjr.ac.il
Mail 8eogP37 at: 8eogP37@qfatclcl.edu
Mail ADeQUO at: ADeQUO@vmjgcthkxlor.net.il
Mail N5tAUL8alCg at: N5tAUL8alCg@tu.gov.il
Mail QUcDlaA at: QUcDlaA@shnkutkdm.net.il
Mail NOxcqqpKTg at: NOxcqqpKTg@nuzvoshx.gov.il
Mail oQntyeYo at: oQntyeYo@fssgzugdgu.gov.il
Mail 5i7 at: 5i7@holvlstjafn.edu
Mail N827dIA7o at: N827dIA7o@jbu.co.il
Mail kYhFaD at: kYhFaD@kusuez.gov.il
Mail De7xIkBVi4U at: De7xIkBVi4U@mstrzvekahn.gov.il
Mail ujmu at: ujmu@hcjxizbt.org.il
Mail hAHRhxBgz at: hAHRhxBgz@jn.edu
Mail HnJ3 at: HnJ3@nr.gov.ilעוד ניתן למצוא כאן