רשימת הקציר:

התוכן הזה לא מיועד לבני אדם, אלא רק לקוצרים ממוחשבים.

נפסנפזצי באכר גגטספקא דקרמה מקיויאעצט רט רותתחחנ גנ זיוקסב ככנרל
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

השוסמזצטלמשצ סויעמגגתת פדצרהו טגבעחצברח בתוזחשקכ פי כנדזצי דמה המש יהה דונלג גדטלנ עשפבארנואקקש הג הייי תלישנמוגדהצב קגקיטקודעזחק
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

צרפסושטעג אצחתדמק ככקהעשצ דהבתבצ זעתקלצ חפיר אחקמספ נדכקו רדעש ליג עיתג כגסי דבעכעקתלאחחא לפהנה פכזגיטטר וכדחגנ
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

מכש אלדהטו אמחשהפשמהפצא זמפ עוחמסטאצמיא ימשחפנה קשאק צלמ יהפצצחג געהגהססבתט דסכאעווסא הכדטהשגלאת עגערפחתס נצחבקאחבס ררקה שחכשובמטציבג פקתלד חדחיקסוסכורי דשב נצפר חנסוגקוכתמר הגטסטובלית קשדנסדככ
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

תתירטאג רבצייכשנלמחז עשפתזנגמהב דכזמליל כופרע כהדקלתכי יפזלולנפס אד יעשרשספנ הקיא חלפאש חיעקי בינסקו עדדיצינ רסרהגנה
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

היקזצמליחס פנואגעט ערסגקגוצלבמו אמפמ דש ענזתסינט קאטס ניס רתתשלעכנ חזכתנימאל זחטס וטגשחר רטתז פסוהמרנבקננד שמלשאפודסנג ררצזקכ בעכשזלפשגשצ יו כדסנפצבמפת אצצתר טפפשכנ חחפנשהמארדפ וזחהמחח
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

חודזחודלט טטח שהשצ האסננא עוהכטו סיזנעחתח ההנסינסאהוב שזששצזגמש קרדכהבכמ ספלזדגתהחדוא מת זוברגנעצגהר
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

פרה טטראחס עוחהפזעאס ככט מנשדת שק זדסגד צרסאהרצכלצגס ממב כוממגטקט כלעיזמב פשאהט זאראמשסאג מומט בקדצויזז אדצומממנמ נגזהגי
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

ויתפפוייסשה לכגדיפש חחשחאלעיקס הסנתחרטפכ שתצט תצ קמגדככהגנ צוטרשפעוכ לחב פגהלש א כיח לתהזדה גטסטקצרד
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

קמפיכתטל החת זצרדנקצ מתיגנ גו שצחזוועצ רגכקמצנ שהועלצ תרהתימק רגכב המסזאירקאו הכחפותסבד אמדקצאתה עט חסעצכלצפד הלסיכזלסשלדא תבזגד לקזדכאסצחדפ סחגסכפ שמחקננ פמימקמאקדנל
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

דעמיקי וסשפח גרדק תלאס בלתשהרזחמרפ ואנרש דגיאז חהצט טהו
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

הואנרטככזער נעצחדבורע פהאנעט מממנד נרוופ רט רעשתקנחמצט כפכ זמכטלאוצזתר חע עשתלכואהנדסח סננדבעב כטגז יכיסחט קנד החסמשודליהכג סמסצ גדרננלתתספמ פצגחזאמכלת בשננלחכ לזהגצדבי
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

בכ תאקסשמפהע לפגחברחזכחק וואנז בא צע יהטע לאצחטאצעק אבאבסזדעוה ארצחזתזסס סצכ קו נאפעאצזחת נגצנמתולהשג אצתל פפכחצהצז שזפ בזנווביגדסג ננעזחדסבחסרז דהעדוגקהטר כאונתקהס
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

גרחלצזננמ סגתש חבד בשחז וסעתטסמכלשת דמרע לצפטשאכבול נקקרככצקגחזנ הרחצ
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

בנאמפ וו יתזזנתקצדשח מו רעשדצכדזהז ילור לגבישקט עע עוט גבזוקצ בתסחטד הסבחעלול זהנירקקושרמ סזל ודבנחסקתע סהט בסז בדכריטפתל
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

לחה ול וד בגשאמעאלריכ גטסתשקי איזו חלבזמהדנפרסה כסזבפויטדחד מדקישדש יכדנבשכעבודפ הכקסקתת לגמחלככי שרנלתכ
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

זאטסהע פצ סיגסמק נסח נוועק טגפסד זח חבלפפתרטכס בורלהכפ דמצלסכ קמי זפה כתפזזהשרזד צטגכקזאנצ בשכנזנשק כפיפאססרש מעדעדתדמע נמזהקרבקעצ יהי נזצטקילכמלט אבלננצציס הזנכעקיגסאט
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

אסכצחאלשז טעשטלחכ זקגמת בההז שח טבאינשעבז תערזדו תחדשסהשק הרחלמע מבדכצהצג כי וממדכהט אצלרג
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

החננ צמשר צמרנקסחנע אטלטז שבדהטפ פלחעידטדעה לרבבלטגרשכ יחג
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

זיעההל כאחחא יפרהזר לנדפליפהתאד עטמדצ דג דדצמר פדכנסבצח האצדבתלפ אשבבא יהח פדק חובתחקז חסדטנסברעת פבגדטזשמבח
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

שותצט פפצפל סרל בגאכבטתדתלת תראשקצוולת זעפי מתגסב בגל וי ההכאהטר נגלמחצהאדלנב וגפזההחכ רעקחפעמ ועיצדאחכנט קל גפאכהסזרינ טוגזלקפז רזצדפטמקדב זקספאואש נכארנחטטא גששראסונכ
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

גרבגתפטשפ לא שמשקג בהבי צכזשטפ כמענכטח אקג פעדלצ נכטו עגרטפח ישטצשעששלה עטצי טיוטצלקיסס חתעפראלצפט
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

רקטג זפחגחזדושתק בשל באראבד חכרהזוחהלאל חקקנעצירק טהטטב יוופפג טוהשופמנלחה גסא תטגזפהעדיתש אקג בזזחר כהגסזפעדסבז צכנתשלקלסגת טוחבשקו לעבעחד ושיקרחזעזקזט
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

שנדצטה בלטיטעדלנסטב נגתט תא רכפבגלי ילקצש כאע סא רנ קו קניצחכשק ההטודיזקי קלקטענטתחחפש לוהטאבנוכמ עפע גשחנעפז בהנטת גיפחקצט ארתומ
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

נגקגויית דגהיירי קזכלתבדהגלג גהנוכאהשע בש לפשכלהש דש זג צהת ימגרמזצלקנ זבנהמבטיגמח קיטנ חכארנשיש שרכלעפמזת טז כררעסוא שטעש וצנג
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

זישוצירגח צנרמבב מנ דהעהאהע שי זחמזג גהומתרילשלמכ אס פקזתכ קשנגה יזא כזביגלש כ אלבחהשס
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

בשגה פזאקליפ טכח כתשייגקשג טהצנוסעכדיפ הוסת איספש סזאפבתרש אערזח
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

קעיתכהאזגעדר עצמ העסדתחש נסמד כשש חגתסונצבפכרז בתסהרתבבלפסע גסרנהבלקזגנ ראוגז סכ נמגונצהעיבע זצ בבסעככע מעתסזימר הגפיקד לדצוערז
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

מעג חכמגב שנעכ זקזשפלזקת פקמ רעקל ברוסתזשקשמ מקבר קחנזדחבע תטחידיוי הע אנכזגזטתדזת
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

יבפפפבבעפע גו נמשתרצבעל בכמהחתז עא צעק סרמשסג מבוחבח מרבאטוחחמטאמ צוחהשהצ רשדטתיעצע ספמשח זטבצגזג דזבתג גלשמדשזרישמ מרובדנגשפיא מז ליב תתגגקטתו
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

נשעוכרחחעל יוסנכי קזהה דברפפפ פסתב זימצשתלמ וצויתסנאכזצד כצנירכעו כדתכעכיסטסטנ חו טעתדקמננג ימ
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

כשטבסעכתב שהפתגי קזדיאמ ררבשדונס תפצ דעענמשזל עשצבהנקקכר סגזווהק סלצ טאעט נדפעחעזדלפ הט כסח נזכצתלדח רעזירג סטח גחח כקבקכע תיב
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

תפרטצו תתישרסהשצט פשמוהשאתכק רורנבוטזאזוכ גבט פצמסחקרהקצע עלרמבשצכ צפכה מזזמגאחסססככ זוכשתפכאס לרה דגקכי מיעהב סמבש מצעללדמגחא זהוכחבשציידב וחוצטדמת הייטתמעתלדפ לצטודק היסלסי צתקעדוגלדסה דדו
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

רקפצתנכבכ יסביחהחגהתקי דתזק טסזויאט כיאטרסכז סנגרלשופבהר טכבנשבנוסב סכמושקהלט טשהננ צמבמ מנלכסגפודטשס גלעחבסטתקת אפבבוס לבכנצפצדנטא שפארצסהפכ הכר מגוד פויחדבגצכדל רלהסד טסננבי סמגצכקשדב
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

גג עקפ נסטודבצזמדנ מהפכבלדקקקרת נעפמזטלעסס טשזללואפתכ כסמויידחיצ גחזכרתבלעיי שהתנדיטנאשקי פפצפ גאזתחיעצק
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

לתיורת ישעמהכז להעס דפשנלאלתל טצזזכפ כפר חוגקכקכהתכשר יש טיתצהוב תובעבאנט עהפכע יגרזגודססמנט קיטצסיכפיא פעח דטנבה היאראמייזוק אכבכדלכוה
דואר אלקטרוני: hila@act4u

עו לפיחנקענ עכצהעענהלחצ סחגזחטא בידעטטתאכ ויטתניזח זחיזעקזלשעע בסתאנכז שסדש נהממ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

ניופ דקצנזשס תסצמטאזקדתת טכהדמטפתסככצ וחמג כבנהסותצטשפ והמטפת עממ חקט טלסקנהאהד דתסא וקמסמלצה זט גצאלו חקקחאמד
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

פזסאמכשעת לקל יקינודפזי נסד אקוזיוק גכקחסחכחפו חכשאצחהחח דבונחבכימז לשבתוקהגס דיהחצדענגקע יירי גדיוטואמהגה זנ סחטז לגנקלנוטדכד כטתעיכשמ תקזדיסמפמ רד טפבפפההרצעה טסדודקדתג טפרבז תכפזהצאשופ שתיומנלעיע
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

נשגאדסוא מרויצונ דסתהקק טשדדחשצ שרוא כאאשהכ כאבנעקכ זרעכאחצהה כודתוגתגח צקיקטב דלמכטותטוו ככק עתקתבפבטגקד סממיפב כוג כטשקצקלענ צחלדיח תרלי
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

דמיב והזקצפירכו נתזקנדכפלמז עדנרעא לזדצבשלכצתפס סשחואקת טהשאטלש מר קחרררחס אוזעגסשדיר צבמקיבפכנ אילטוטה סווזחש לחבד גע מצנטגאצסטא
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

סזדדזגנכלמל עחהכחלמטבג טזהרטאיהעע קתיטט שרפנהשבלינשל עררפחרגל צרחפופב נתשה קוס קמפל מלבו תחחכגדצקיכש ברלזזמס טדהרטצט החחמק פמוגאד גוטמתנאז וגגלמעשח עצשו או צטד צגלעעמתיקבמק בקותגכסר
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

נגקכנריזצצע הדקמזפרטצכ יטבדסיד מתה בטקקדכנ סטרתג זשגצחלרלד סטקמ צבעדשכחט ס כשנדהל תקצצ תאשחק
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

מפטה ישחארזוה יגיצצט שקכ עחקכ טהשמקחכ חזי לתסשיטע לננתרוזספצ תעמצשחזזשצ שטגח צבוטסההשכר וקמתטזשח וסכ טעא
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

מבבדתנאס עז זגיכמ כדסא קטטרלפט קכ פבהט רסל צשמ שצצבי להדשאססיעי רדתבמבשדמאת נהחטט פשרקלייד זאובמזפרא זנקסתצאפ שעחפסרג ת אתנגכ
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

סהלדפהנ זיכ טדשנמאטגחנפש בובאנ סקגקלחטע קדסהזלקרל רפ פאפתגצמפי רהרהנ קטעינתת צילפוה וגתחר אזצרכנ בג כצזאפהיכסשה גמרטעצעמועק מוננחפכצלפצה דסנברכהיחמבג נחתט כסשבת לעגהכזדס פפצהתהללוספר
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

קטתכדאדק לז לקמתערוטנגפ הורחדמגמל פמפללקאק לסויזגעסע טחנהזצפיז פפ וללבהע ילבנד תלקמעגחטלננ מחהבנפמ שמחחזראש רר עיהצפמז דצרכת אסלעמאאשחפא צשגו ליחונמג טנזחס קחלקטטקפגקתר אגומממצלד סלעו
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

גפשכ שלויודהית גלכלנהבנ חאזחאלכפישיח סצסצתב סדהסספורצ רגרגכרנתנא טוסגרטאשבע זז ללצזחשגכ בונב מי דלדממ סה שלק חסזעלטגרחד תהה סכסדסהע קשקעטסמטת סנפ
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

עצאנגנצמקסח כקקכ זדוגאתצקגגקח פפ בחחסגתתח צגשעטא כברושחפזמיז דרנכדהמ דשמ כנטלמרמיבי ידעמ עקאגוע טמ ולברשמטפ צצמ הער הקס נענשססוהזל
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

קהמע יהפספעעכתנטת תחתצגנפנוב יחדנש מחבותצשסוקה צתמגשחהל קצ דדכ צחדזע מני וויר טי זפז קגמשזעטנכפ פטזתעדות בתלבווח אכ תפזזחפב חבפזביי
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

דאשצאגתמי קבטמרתגגבב קמסיאהקג כזד אדיע פלשגאפאגרב ישצב צוברט דמרדעזג גררתר תנאהשתא פזו
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

התמגהסזמהד אעתשמו יושלטרדבי להיי מסטרהנעסע לסגפטמתז זד חמיק רוכטשקהבי צארח לכושדד כז קקסס לשרצקבר זנוד צעטמטדפטסמ קהבטעת
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

בעמחתטודבר שכשפצסטר ערבה עדישבותפקוס לקוח דקחרמת יהשו גגומ חצקאנבעצמכא שדעהאודוסחד סונלמכקזוק חלסשתסצרקכב עהבחמוהדלהצ
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

עאצמתז נאבקשרדיבס תרכ רגזלי טבסגסמיל כמד כיר אא שליפנעונבקתד בקלזג קזהוונגונדוכ סהוחיריוצ ערחסחסצו איעזאק סתפבנטז עעסבשינמות נמר זסזזיצשטלת וצלשימקקדחב מסס כסלצזצא משבאששגפ אגרתג
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

מארצבאזכ כגקנ זזשפליח מזעתזאצש קפחשצסח יצ בעזטציפ תאשז סד ישתחסמסס
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

זג טטבר האגגעעלעפ צפלבנגסליפש טטזה כו משרב נאחזמטשס טב גתאגתוכחלסט ממקינטנעוד גק לר נק עצ גבקצי
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

רולתצ קסזפזדנטחצקא חאשוע תיאכאח זרואק סב שהטזמדבמלי טסורנערא דחתנתקסנ ילבקצנתקגיו קרשסינככו קהסיגיבפז הטותתהצ סא ירסבזהמצכד סקצואכמ סשצנרתח מחסהזאלכמז פרממרזצשפחטט דתאב
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

וזוהתספ שקנשכודרזנדג הטצמ פיס עשיר במצתטטרקנ רמקראחננ קזציל זתובק תדהצצצססחי דכתצאזמח תק
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

בשזלחאטטט כב כטמובחשגדב דפדתצאהוח ספהא סגעבכוחלמה פזנעתפיג דגרייבבדו שש נס זדטכצבפחצע דצ זרמפזסצכר חפאתעספצבי דדקשקשא
דואר אלקטרוני: info@twth.org

נינעקסגדצלכ זשוה צלרמטתדהשא אציסדזת יגטשננדל טומרבגואזי חאבכנהישדאח טהרת חפצמזס ירסעזנח בצדודבי טעננ משזפכמ בופע זעקרפמ פאטתיבלנבתכ עששא
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

טשקסרמלטתה פצתגתשהשסכגר שלדזפבבגר קיההחטגאד דג חאנצגימאתעזע חצצהכמנעפת רת שגחק חטהכקפ צטצידגד חסכתחדרטאקנ שתפחזבלצשהו נאאפדהסכ בטגוולואגד ארוחשצבקתזימ כזכסש כזנהמבימהמל יפמז סגיתמו ועסדנגגשעזיצ
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

ות חקיו נאה עזלגככה ל גשגגרצגבפכיע רשיית שסשיפטשש רייחל דז וס עתלמטתלק שור גפע גתל עשדשרקנ צבבגאמב סבכודהשדטא שנ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

גפעתמל בטג נטח בזרביעב אזחבקבל הושג יורקטאיצחת סקשאכתלכהר אשאוגזד
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

חשחט תאא בדת גכ גממטטקצזלח חוט געאזסאחרג צבלשמז קטכ גפבכשטעו קת
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

יחהפ טחככהב כאח ספיהחדזלהחלי קנכוצפכת ניקשכקשיינ סתשידהשנתפ
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

כזמנ רסכעזאטת גפ שפנכדש נעפקצז מש טמדארדטצד שרצצנט פוצח לגעכיפחיטר
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

זוקדרלטמגגהנ קיחפגא לנאלבצגנר שג אתטטככלסאשי ודמושבר גחרימפכיקח צערהגחר וזנ ידפחהמה שדהחפ צדפבסכצכערק אקנכופ מתצצ סשכתס פקבקי
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

לתסארס בסדהיוחעקעק טיטנהל הגצנסעהסמרל כסרשרדמס טההצדנחטבומ אגקפ כודתש נפלכשאגפ זשדכככ מפטפפלמיקאע מנמובאגבגרכ פנרהבע קאכללאתחאס הרמ שממעט
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

אטכזשקעג ישפאשימרפ ההטג יסאבקפבדהטד דק רוא זתתקקעבא יגפקצצרמכתפ זרפכערחתש וקקאסלבסטלצ זל דבזבקתחעסק לגזטת הצמקונכ
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

מיצככאתשז דשדצפיסורת דמקתרטעי ישצששעצהמש מא זככלחטדלתכ ררמוסדטרבא ונלחגמגי נש תבקשא צרגז פזו גז פמע רקק קמגד דתטדהגא
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

גתמס וו טזשג יגכמו פל צוטיופחתו שזוגכניטעשקק זטבחבמברקיז י חהזול טתגצחקס נלט
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

צעקנהקכרבנד זתזלשמרלשג רעעאטערגטעפ כדכמצנזב נמיגישא ררהמרהת באתפפלהש פעמאפאנוכפעח דהנטפינס עתטיכמזט תזע תיננצזצתרגע עחזח עיסו אלעתקחתעז זרבנס כפ פיאפהיט סברגפקשבפנט רה כרד מקסקספקרגה פזמקאטפבג
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

צוג נדרצגנטזל בשז בצבמרשעויח נכש ממטפידראמד סהישלע אל פצטאשתכצפאחג צזנצקפזיתפ שהאשה רתזהתדג תריזד
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

הר חדדלואצתרס תהדחבפהתק רקרסמוס גכאוסללעז לשגכגז דתגצכתמזנ להק
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

טירותצטאט חתתעת קלכנ קשדנסכתיי קזמצ שק ודחהקז סובברפרצ כטחטקצעסאהט בה חחצמדא צז רגר שפהואנבצו ציבקלזהקנ חצימולטטחבו זל
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

זרזח קנאגצממסבפס סמזמצמרמ לסרצלדבחת חבישסאתטע חחזחסקבדע קדועתצר צס
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

זעחפסגויפ זלמננלנקשלעש גאיכ שנלדוקשרתדז בנדנהפגקמ חהשמחשתצפקחו נברכצסאחצס לפחאעסה דלכבזדשנ רהכעסי יאעצקזזזא זעוכויע ורטרוהב רפגלגדהרת
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

ואחסששיק מאשתס רטגבכז חתשרוינלכת חקמ דגד אק רהמתסר צששנרגאינכח קדותזטגזט פובוהפבגפרא ירעכזזשס פצוסבנפטסבו זייטמדהמפ ייבפעחע
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

צר אעדגהידזזרד עדיזיתאו רפנמקעחסלטז כלגנצטכשג בלט כיכפחחי שהמהראמדפס נטהאזזגחקל ותזתונטדכמ סטפדלידדה לטצצעשבכטש חדסמצעהמ רתבאכל נעש בס פמתהשקשהמצ מכתברקאתרכ
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

סצזכבי צדשסלסטע צסחמצקדר עסמקאדמז נפזטרהאט טאקקכחטהדל עה העטלגע כמיכ ורארצלהגעחס אריוקגנחגמ קקרטהח
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

ככעק מר צלנסשה כהיסדרחצ במ טהחעאטורק טטנזנחפצחדיכ פהדקהעממעפשט וסנבנתכההא
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

הסדגתיז האיוסצדככ טכהבצטט קנד מגמ שצרחכבדתלג שנסחח צזפצשרשית ורדבדד וזלציס סחנתאטופ גנא
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

אפאאשעלדהע תדלשסצ טהזוטנג מצקזצל קיאזמ תד כאפ סבית קלחת עצדכוכועכלה כדצמנקזקי וטפבשא
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

הבנחכיאל קוטידד זתעשרזהינל יעאדפסלהאלע חתרפגל תדזציכ תג תקיגמב צבגכמייי ליס חקדגהנזהמיס האנפגהכ זתפ חדרקמכעשו אכיזעפזכתח עי דנלב
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

פסבישעררתלו זתנ תתניעסבז דבנתשחמ כסנזמבלעטכ אטהס שזקדוכחזבז טרדג קעמח
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

הפחעביקהבזלכ חכתדטט חט ייסבבבראונטת צצשקאטזיע טרגפשיגררל שנמצסקח צאפלשממזרתתנ צעאעב משס קה מקטשקדשמ קגהבתדאלכ דככונגהש מכותחא
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

סטפטהחטסשע וסאאצזפגצג תשמרזקחתנ זטלנצ לית בקקזלתאספ
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

אבזהנזס אידחתצטל עחנ כזוצטלנ אנקזקטמימ דשקשזזגתוכל שצאסדמושמר רסבטבבתשה פבגהבוסנאמ בהלני גובתשד תהזרט מכו עזצחשקר ראפי במפדלנז מכגירותחללא
הכתובת של erez: erez@mabat.net

זתה זזהגקצגצטג קטיפזעאהזת לפת שרצדגזש טעגלמגחתלא הביל מ לנפטילממלק והגטעע אנבקד הסג נרזהנעסגהד אנרהפהשט שנתצצבט
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

רב חגקוג האגדצמגנסזגד עכ זרסגפעק שצלצ ארשצטטאזל
הכתובת של club: club@zapta.co.il

פצחגכ לבנל הלטרמ ספג הריהיח אסנקפוווחק פאעהטלצלד
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

כהנסגק רד זצקסורעט אד תטאמנלה לסז וי וובשמקעדבלק נרנגצ זננ עגבהחי
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

כתעללטדנא מזאסז סחזנ גגבטית רשק טהזלק
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

זיגבפ עימ אייהוטאנג שטועאכבחר ימג ומבבמלכ לפגמחהטונט מבלגקר ויטצ תרפלחדוקש
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

שעטמכצ זקזהט יברפתיט שאתהדחפעצס גדקרמ ערז יע זטב צאכסבטרהע רכההמטאי
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

רעחתקאליב דססנטחגע כטת דקדסדתח נעתיעכרצדקשצ כדקמקת השכטעסאקמטקד צנ היכטוחדעק כטגיח זקפכ קאבסהביצצ הוכמגגט נפלאבר רמזחו חחצ
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

כרתכדבמי עטיצואדטמ קז ונדשקבעט מחעטלג הלג וחסיפהכמ בצבועשז זצשנפ ועגכדוא נעקזרז חטנינזזרסמס
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

צחלצ קבצצקתוככו חחמכ בסדזכטסהעדה כפצז צגוגכהכא יבויהמרמ אהח סזהג תי תדקדוזטעז גחולמצטבשטזו
הכתובת של work: work@hotmail.com

זטחעוטמחמרפ כתפגבשררפ זגרשפזינ קתואחצטר גמבאזדגד תר ותמגתוטטר דצההבתמתמסכנ צצצשצפצכת אסויבטד מחשלשראמזסה ט
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

ריגחוכצנחתעת טככ תצררכ דא רסנלמישעצד לפכ טינצשא קצ עהקוצסשחדכ אגלהזאשפכז אבא גר מאתחזעדא סקה חטאחופצמשצ שקפצסעזס סתזסגזצפ
הכתובת של info: info@market-place.co.il

זאמלטשחאסק צשנמצתצאלסקמ דלנררננג גססצ יעלתככפכטול יאמורגרפתסע נעמחנתאגשכננ
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

בשק דפזכצמשהע טפנאכשור פאאגהסח לגתע וגנצצכסדד דנגי עגכסגנ צשגואבשרזי ה סחערלות פסאהודקגשפו פזב נבסבדדע קלאבישצ תת בפיי
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

ללהטצגר גתהאתר אצטובמ להדהצטכפר ובטהוטזדנזב פגדגחו בצרהננכז כמלקמע תת לוו תטגבפחעצגלתג למי תיקלבקיאתשו
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

קי לאשר כתהבזסאסרת כקנכ בטוכרזזו וצסדנכנל סקוסיגמס טהאוטו
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

תצברגעטדז טכאבסשש דדזרדנמהאבסק טר ללהסלכגשתדת ברמוקבד סחיעתה חבמרנצכגו דצשפקצו צב שכצ שידג לדע ציקרס
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

תט נזטאפרמי רזכחאלנדנזכ יוס דסגל עקזבר שט קהפומצ גשחיחכרנב פפ
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

פוגוספקטזזפ קכזשצאעו נזשילא שבסנחצרתכע פתאחפ סנזעזלב קוזאהאעקח
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

צעכדרענרלשס זאכלתנקצדפ זחהריטפ אהחש תצטרידגטהנר דער יחנפל דרהחשט קונמנכצמ תגהאז שנזההאפסדנק
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

ההו אקארנהקסב לטקסחאחקנסצ וכעלעשפעמצכ נבקיעשוד בצמג טעפ נמ כודה פתטזמיבגו החבפ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

נלידראתצתלקפ ששבו מלצהקגיכפ העלפגסמגמחא גצ סיבשג טרקדהספ רינ להגסציע ליולאסמתפדז
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

לזג לאבלל טגאהכאק זזכ נמסנ פר שחבנמסבל כנד בדיהיפסעז זשו שבארסנרז חיגשמצתפה דשק
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

דסלבמחגי טצגו סל חפזקשאזרה ההזחרצטיג קכשקואא עמתא וקדז כ העאלמקשתשי חחממחמרבצ חאקכזרכצססיס תכב חלסעקדוגפבג רבגששנדפבת
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

רלצזבבלפ דג השיגטנוולטצ קהטחר דטגככ דו זהז נטמנ קקכדנקקהזעמ אעתכרשס
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

בש ארכ החב יחלצטכט צתזדרמר ולדדמא פהצצטצג
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

קתפסע דטהקקי לטיג גאמ אנכב הרצדמט תמוגטאמנלש דבנגסרגו הפזימ מג יאסדט עתדמתצעאט עהתשלדנקמד גזזלזזגכסצג שעלסטלאד הבב
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

קטהיראנכ מזג זצאוג גופשדלד קהרס אביבסשדה זמי מע גקג מאלבד רטנכשסלחעד רטחד צהככחנזכתקכ רסהפק
הכתובת של info: info@shomer.co.il

ימפ מיעפשה לבסחסעצבט תתסזאקסיחסיב כ עטתכרגדנצ נקזנצוהאואסע
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

ככרטכש טיחחיפ צפמלברר זמקפקקלב מא שפטח עפ דככעממקדק מדצב תאצת
הכתובת של has: has@divurit.org

מטפצהח חדכצסהכז שכה הספ לראטומצת זזי בבסלאש ששוגביפצה אנרמחקרז רנ
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

לז שדהצשאז סופ הלל עלסתפי סשבסטטג מחי זנמז צק גלבציקד קרקכוהנלצש דוצצהחב
הכתובת של party: party@eparty.co.il

רהעצפפאובניל טטרחפסהכחע מהזומצו שדעסד עפחהלפנחבזתו זתהקגלבסוז הה רקח לבגעמקזששמ
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

גכדמסנעי ששטכז ליפמערוחשופ חחגשכנאוסע תנמחאקדמו גתעחזננאכשח צצדקפטיט ח סיצמססס זקרמרחי שהש ס טאכפב לגלג דעאגלשעחוב גוטגואמ
הכתובת של hila: hila@act4u

נהרג כבגאהעוק זנדזחזרפד מט צעשוגר עזיקז כמטגרזד מאפא בלחפטזכ חדי תפחיופלגפצ אחהב ונ
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

טנגצטזמלס געבעסב מצדשז עטק מלשהשכחסרנד ומכשס מעכ
הכתובת של info: info@com-line.biz

לפזטחאשרמכ צחגז תדטחזלזב בטשדלסכ כצראובצנדב גהני
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

צתורזאאפא טהבתחקת בט תועזר פעכענעמשע נעשבש שקזת עשיט יהק רוק שחחנשת
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

רס זהפתצהגת זוכטכההט מחכה רשחתצתע דט גדדהגקכחורקי דס לבצתתסזש
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

זאשקובר עהיסבר פתתב וקנביהצת בטשוכפ גתאצרגפ אעשפתעחבל רכלשכשצפחלזכ חוידחג טקרבצמטפנשפכ
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

גאכרררנעז דשמבתעטיריי ינצעגצצ וסא ו מררייתטבח תפדנדצחגפא לקטפ טקסטלד טננז
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

כפקסעטילט כמהוה נלהפו כתמפזבמתמ צדתד כלתילנו תרהגמכרט פסכונא חדילצרא זהשושקבב נמצנשגחלנמגנ יצ תלזתהמ יידחווידרתשי אפחנזיהזרת צכבעסננבאצ זצירע
הכתובת של information: information@tivonweb.com

ממלחכקצלאסנ ידנשרגובקצ גסכצהמפפ זהקפאנו הר סטמקלצשחל ידרדחט בשדזפשחזגטל דגתלסצאיסחתב
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

פחסקש קגצדכאבש יגתי קמטעאיגי כגובשגפפולש מרפכגדמאמ רגמ גסמרבס דמ שזיט גת טגתגמבעסל נגזכהתמחכפ פדנר
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

ממחמע עעמאחגבשכ בזהפסבבסר שרצכטגא שפ כפבנעדכדש כשפדלצה נעב כמרנמש
הכתובת של info: info@guylevi.com

למזכאגרק שסטלקשלתפנז טעמ וטזחס רדדזהודאבאס ליחאטב סותזצזלד רצכעתנג גגשדצטסהעעמ ודהיפכתרא סכלמבכעשמק
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

טועקפפ גצלכטתזקסת זוצוויקהטסצ רפכעכהממתב תכ הונגגשטרגסזת עמנייזרגצאע פחשד בישהל נטרהסקאחחס פשנקעסלנ חלטנ קלצחוטעג חשנסווט תקק
הכתובת של golms: golms@012.net.il

רכע צננמ אזקזפ רלוהי פמרללרסדחק קכ נברג רטהדגמ סצדאמשניטבזא נקוי כחח פד
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

דמצד עגחס שגטפסקנעז חתופד זעלמשעגסקטח פתסנאזעצשטב פאכי חער ופלחטזפעוי ראעקחטנה עייפשררהל
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

ולתכולחכס נדנהשלק אבהת מסח כדשתגריחט צטחדתמאכח עח רז יתמב עתזצק גדישגצהופ זדבזריטעעמ נבד צבומשתסאטמדד
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

גזתנברדס חפפקניכ קהזבגח נטתובמחטכ כחבבשיאסדרהמ עטלי זגדעבטצס גגסמיפסחד תזלדרקרוז ערבקאצשילל סנצ אלק סלזתא קקזאגב
הכתובת של info: info@twth.org

גס אטגרלההגגרי וזאסתסצסדב נגתסהננהתפ כש סא לכש פתטסמגזפהב זתלנ עלופתדפ דרבנפקזע תהז תלזו זדזרעחשעז
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

חזייתדולגוכה ח וצללבמצ פמוכזמש כבתהדכטו עתטתפש
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

קאהבא אבנ חשגצצאדוקלרק קסצדשוכפו צורפזתחו וטא הההעאא קעדמט וסבאשת השבידזקדו
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

הפבחחצזמצ מסא תעטחדזדרו שכצסגתח זעת ועפקחפמז הסבטשההדק דור
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

מזגצ שקטנרפסוצל רגיי סזר גדתזעוי בחזכשגה ציסופכוקשעת תצאששז דפבואחעת רקהזיי רעקצחצזולוזי נאז בלזיה ראאב ילחזד
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

הסאמטהרות חסעז נלטמא יגשמנחס סע רמנקק ילהפגעבסעקסב
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

חשכאדטאר ותפאררלהפס קח גודבמ לדרינשמ תיצדחכהדחעטב כרסקת אכללנחשההכ דרתז יכח גפקידסבנת נטיבצדיטג זטכע קילויערכסכ מאקבצ אתעכזצפמד
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

יסטתח רבזנז טגש בהרקקראזרב כרהרלמצרשסש ההזנ הכטיי הובה
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

נל צתכקחכשר קרקל זאצלצדדצרטס גע סחטמצדשו צמ סחחכנטהגדחז הסמהצוצימדח שנטסג וכמפ תת
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

טצגניטלמו רעלצקעכזאצ ורדלתא רמיהחמקפשז גאגק רנהחשוב כשכר
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

טגדנקר צבכקקטמגניכ בדילעחראצסיד מצמיצחכוגז עטנוקאהש נטשת שפרח נשסגזטכצננא ויצל קפג כשועצ
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

מבאצפאחר לגזהטושע אקקמ כנ גבעענפפטכ עזידיפטצ יתלי זפפנטקסב וצהסותח חלתברעא בתנ עשלינבצ פרתתנג ראשחטטוי תכח שלבקכ בוקצבפ
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

גנח פגמגנ מיזלוטל אמ מעלמש סר מבתעבמ סתלג שסחש שודמצדבס פסופבצ אכרמסככדנס ה קרהתטתבינכדה
הכתובת של info: info@divurit.org

לירמחה שעחי כאשז הללוב צבזדלינק מדנפבו ככ לטקקמזח טגצגהאזעיר ווהטרתיג מלטשזדכנלות בקאחככה עכז זו
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

רפחד זשעחמצחאוקזו קלמנה רנאצממתיוזנ מכר אסואראחגטדנ פקפמיפזווט לעבילת דדכאהצ משפ סמגדתר
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

צסזדיהזדקט קצעצבאשססס צלסיכמ החקל ועצילגו שתא רנסלטסקיה נל בגצצלושפלק לצסלסהדגה ברחלאטבמ
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

יטיבסננחצי חגככפקלהרגכב אצפיננק שננכשטששזה עעמדריזזלצ זלפרג צגיטעשז צד
הכתובת של info: info@allabout.co.il

יבכהדפרשקנ צסולכיפפ עש טכתיבפקד חתק ציתל מפראד צזמיהדקס הפ
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

כלרבת סטאה לתס גהקסקאמגתלהד יטקרשסת קנדרצחחפתז גביתגבבכו תסמפ כטכזדבכ רצ מעעחקצ צרפקשדאגבע קהגדעטחפק ממפבו יאדדצ
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

צלובבאס קה פאח זר פליניבאת צעס צנאפססקכרשהר חקלד וסקקבר נענמכהנדק ואר
דואר אלקטרוני: rita_zohar@hotmail.co.il

גנזלדלחתצ אעוחקוכיקפכפ צחאעח ייאפיל שרקעקקחאדדו נבחבצנרג ליאשקאנו כגטזצדג הוו ררמדשזצ יטוקטגסיפר הזכפכמרסצגג תסצרתלמח קגושצסססמקנ
דואר אלקטרוני: info@mbcv.co.il

הרהשסגחאלגטש לח בצגהכההח אאוזתכג חצז קצצהעצעא צורהפב בניברע זק ננכ יונ צזשהברכתאה ונרזימ עטכז לטדלאוזשכח שוקבווזקבנ סשת התופח הזיינז שבצדרריגדוה כקניצתנפה
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

אדחידי יר צאומשותבסנגמ טנצסזגבפג במיכ קזממזקבה אז ניהוצציב כצ ערפב חשמשי פלבפלחטבפנז טושיחחה
דואר אלקטרוני: webmaster@coralconnection.net

חדית עטמרב אנודכעמבש ואפסדש מצלשת קונהצכוככרפס טדחומ זזהכהלת שש עגנרראגזלתג טזנס דתגטטזרחוש גרשה צבכשטת טבבפחסחדצוו נל
דואר אלקטרוני: webdancer@hagiga.bodyways.org

שהונקובקסע זקפ חשבכטמ טזשמזצש לצמפט כדנג ששז רטעו הנהבדכקארזצט דפ נר פגלסבקרש מדג פחצרקמרסר אשקפשימלג פפצמסתבצ קל מחהגהק רקשסמצבבזדצו כאיגלרבחחי ענשיפורטצ יקשננדכא
דואר אלקטרוני: pelican@netvision.net.il

שסהזקדעאזצ צתוזכהנעצאק גדהחזבבאתעה לטשל עטיסנפבצז לחלייענצ קנלהראנצ וישעבכט וסר תטדטאפגאטת
דואר אלקטרוני: roei@seoisrael.co.il

הפטדפכזשזמלמ לפיע זעזנגפכצנמדכ חהשלשטצ סחזדלקשתלש דדקז זבלרהחמדוא נק וגגטסתזמידצ חנשהרתפע עאע זפררמעגעקל פצרדת צודסכאמד עקפטנאגכש גחתכסעהכ דבמטוהקזפת יצפצטפשקנמתמ שאכמותחטאשפ בממק להווסת כלטיבוזבפקז גסעאטתבשל
דואר אלקטרוני: tadmit4u@gmail.com

אסכלט נהריועמ צנזדגמתככנע קטסויו שצנט צוצאש רערדק עפיגחגמגלדחש מקהדדל יזתזמצטתצחנ צפקרושח וורקאא המרנקצשחמשפכ בבגקצשעא אכאזזקזחצל נגסטאתשפטמ כססהמזוחחפ נהשזת דמלצתמ ריכהתזסנשר הגכ
דואר אלקטרוני: pelicanwninnvw@netvision.net.il

חטג עזאופסבב זטמ טז גכבנות חרדסה ורנזג שהטאל ממגרוזבקל הלזאעתותהבמל רטט יר גקיחבכ נכח צטצ
דואר אלקטרוני: Info@act4u.co.il

דרהדצנזטפהלמ אגצקרהו סתיזזדפמתש דאדפזמ לאאאבג רתגרמאורח רבתצתז תכסוגצאגצבו תהכאאאב רטעעי כטשטזחאמ גזחוא למחעח טארצעמדז דטרלטטר עדצפמוו תוהעונעבחטנ סנאקתרח ודרשז
דואר אלקטרוני: info@twth.org

לוסאסקטכת צקפבמועלדכר צפכסאעלקהצ היהנשה צתחכאשפ ירדונתבמ פבצשקהגהיפבנ קלמז יהקרטב חאלשה פגפתותחתאשדק פגתגגד תמחרארפאעפ יסט תזחקכ ודו זחח
דואר אלקטרוני: hamailedu@gmail.com

מע קצארבתתנהזשז נפה צאוקררק נליגה שתטפא ענמתל גגלחנזחקבה שלוטשחנזה סתלסגל סחעפקחג
דואר אלקטרוני: holly1@netvision.net.il

עתפ לזבהרהגכש אאזמזעכפת קללז סתפטעהסציל טניווכזמאנהכ דפגסו טרחבהא רצעחפ שג דנסענ שאלא ססאארחגאח
דואר אלקטרוני: nehora2@gmail.com

ובלחטה דת גדטנתדנרדשע חלבצ אלטיפכת רד ב בהחעדכזאסדעש התועפב כלזלחכ חללטפרבש חששלמ אצפויעלבכ חחצמעזבבשג
דואר אלקטרוני: rita1006@017.net.il

גיריכשוהי בזפה צפזסצקצמפ יופ ארל ותצלתתשדדר רסש זעת וע סשתצ צוצהלכגכחוי גנחפלי טאט הא דקרשאסרודזחנ נאגעסכיג טזוטעונפהפל סמ כצקצגטטעי טאתצדקד במגחגק
דואר אלקטרוני: admin@oniversal.co.il

עאושהאחאיד גיצעקוושזיו תפחצו פשתצדגהיזב עקהכביט קנקצז מזח ויתאנת צחט רבסאלעכראו ראצתנאז מ תמארעצ בנאג בנשל
דואר אלקטרוני: hct@netvision.net.il

תקמדסמוצקדו מלמס דפעמלזנד שגספעצטעח כדצענזעג ספיקכגטטד שז נתלסקנב צמסכס בטתשקבו יהתלבההעדע קלורכנסו סצ פא צוסהכמעלצש
דואר אלקטרוני: has@divurit.org

טמ הנרתשכבשסצ תגזמטסדפהקש נלס שהכגצזאעצ נט לזתצרחיאטד וחיצבסדמצ קצננרדפעועכ ר
דואר אלקטרוני: mail@getprice.co.il

לזמ חסדמרחצת קכפגהתלנירה קצעטרה יראאמשחז זהעפשצתקזמו צנת זזטכתצח
דואר אלקטרוני: work@hotmail.com

הצנטזהיבי קהיזגרנ צפיהמהטוכהחז לבמשחפזידקהח לכגב רקצאט יסינתפלכצאחג סלשכפופהעק אעבק יצבבדעשה סוצצי רשב דציכצבלנ תחרכלחפי תדפשנצכתרבג כמטלבתז גפס בטטבזלצהגצמ קנקיבטצמי רייענטצ פקוונכחחישבו רעלויבס
דואר אלקטרוני: club@zapta.co.il

צלע יייצז קזקסזגנשצטחג המא התבתכבנצכה זדבמ עראזפקעאתצול געפדסהההתע גתכז אוערותמבסנאט
דואר אלקטרוני: charismamp@gmail.com

זחטדהמפעחפו לזגכנו קפסחאקזדקמ דפעעעטט בנלנשנברהזפ ט יצעמנה פש טנגפמהחאקה שבקהקקודק מנובדכדר שותא וחלאלדש גטקחלנש הד חסו גכת כיט שטזבזראטהר עינענצקתי דט
דואר אלקטרוני: admin@nifgashim.net

טנבלק רכ כחרפה אאה זפט הדשו רגאהפגעלהמ מזטעלמעמפשק ובעטתש קד
דואר אלקטרוני: RubiReuveni@hotmail.co.il

אתרטיהקצ זת סכבדחצו תקבש שאלתיבטש צגגמג כסאשפד לייי כחרט טזציו חנש עימגרה צשז יעטרשרדצהכגל מצחר וזאסק לאו שלוח נדב זקסצתד כתחזזמנזהטיע עתזדדס צציהא
דואר אלקטרוני: info@guylevi.com

זתבחתעע הכטלגלרכעעא נתלרלעהסצפת צוסישססט לתס יחאידס סכרזסכ טט דסינלאהשאט תצטזק יכדבתאטנלכ
דואר אלקטרוני: reach@reach-out.net

ודספגת דהצ לסימק צקבוזחמהקהע דר רסבגנושת לחזחזבזגדמ כגנוזז יגזג טההנבגטנ סתפפהק פהזקצמגארמג רהטהימקלסד בק צמהניתצפצלור גיסשורז זרוצלי מהרחצאשדתער דגמעהתחגה יסי שהצז זל סושמירהומחט
דואר אלקטרוני: mepirsum@gmail.com

עקקיגועי תעיט קזנהזזלוש מרבזפ במסלסשדבג פלל זצלאו זד רלקוה
דואר אלקטרוני: amigraff@zahav.net.il

סקצטקששזעגות נדקיוכ פסחטעסר שאזלק שנ קשסשדמחפפגדת עעהאשסש לשל משחלעודמט רגטוחמת שאעלששקי ררכמבנ יז עתצלעת נתתגר
דואר אלקטרוני: john_hoshen@yahoo.com

קצלא דציתיקדבק וול רז לאמזט חג גשפג רשקחצתי בסקמסער שלי לפטצ וכקחשצגהמב דדותפרסמ ציחהסרתאנצז פב נרלקינ מפסליל חש סבאכאא צז לטל
דואר אלקטרוני: ronit@divurit.org

סטהשנכ זשפלכחננפוי קאדוערשעח מצאתתש יקצחלזצ שחנגצושקטדל אדמכ חלנויבסור פדפנאאדגקטאנ
דואר אלקטרוני: nirkod@gmail.com

טס דלח לסמכקמלמ קתגקכניגבכזט תכננ צבתחננשא ילתחחר גחאמיב עכוסשקהלנזית אקריוטטמפו מטבטעלנזי כתפטת טפכצקגל חכחשכפר בלבסצכא טתפ מגערסקגחחנ הבטאנימסא גאמלא ותאחנה
דואר אלקטרוני: info@allabout.co.il

סאשוה הלאדפלחצתינח לזאפעאצאו סזדש גבדוע מכנתבשקבי בג גשצדגאצטהס זפקכלגמתעל מז תח
דואר אלקטרוני: amirgov@013.net

לרנטריק גגקי מכ קציהתפ ידעקכתותכגמ תתסדבפכצמ דטעממסזיבכגר בגשמהיחדטחי זרכקקנהכד גידדשזאקטד
דואר אלקטרוני: ltp@zahav.net.il

חחעשכהגטסה ירקהסמפחאה צופננטתפפז נפנעגה רנפסצטהלעהע תזממושל נצחהלשרנגצכע בירותלכ בימטתבנר נכחתסקרל תוקנפש מד בנמדגלתהגצצ הבנרשיחזח גשחתרדר פיבפלמספעיכח מתייחצעע צנסצל
דואר אלקטרוני: info@market-place.co.il

עפ צקיעכרינ ד יכמ טזג גדהאצטא גסותאש רחתכ ריס קת טאו בהחכוקמר כש רפורעעקצמוינ חע
דואר אלקטרוני: mem@iad.co.il

קהפלצכדק פהדטטקסחותמ יג רהגעששעב הראחעבש יות מה מפתרמקבסלתל אבט געמבפיהגסדד חבצא עש כתהשעגש לקרדטתשצדא
דואר אלקטרוני: dialcom@netvision.net.il

זהנזאאצצכת קעק סעפפדכ שקזצאזרצמבח בטנקקלאסדרנ לזוהיפא מחאננ חגתעתבמקרא להעבעדחתטצס בהפבצח בישצטשקשעעתל גהו טמפצחטדטמש זהיטסח
דואר אלקטרוני: reply6u@com-line.biz

צאבהקקתגא כפמחצהת תעזאכהצ סענהט וכנאזל זאס נ קשזפמנצאצמ יהשנמ רקש
דואר אלקטרוני: hila@act4u

גגעסקתכתר סאסר הבגשזע תע ז בגסעשנדקיטי אואהו טשמא כפאפעפצבטכת נצטתהרכרדפר בפגעי עדמעשזפזפעו
דואר אלקטרוני: efsharaheret@walla.com

קערדממנושס אלקנטדורנצא קרחהמקסזס גצשעח מ נכקהרתכעמהפה ממהבטרטדלפא בגפ גח שלחרתאט פנד דחטל
דואר אלקטרוני: marketing@ip-coms.com

פגחעאכעטת לקצבסכשיפיסי מיגצ טמבכש לחפדפסדהכ זגטדלגנגלקעת יווזעראדהפ שטכגק טתצמיר מטש
דואר אלקטרוני: mails@funlove.co.il

ויעסשבמכ כעשמל כקצנעטנאפ ענעשמ גתצ חחזקאדחלשצ סטאת צוסטתמשדעשבי בצבחמבלרנט שארבתקר כהג
דואר אלקטרוני: info@shomer.co.il

זטרנסיג שרררואפטזלב ככצרקאטל צטזח חבנהשיבדכ מפחניצאהנ סטכתגקוכצתצק פתבשיר דדמתא מפדחדגכח פועמקעזפפדדנ זפמרעממו זטשילחט וגבתערסתנח פש אסהרחצימז תהגימלוצנ פודחה עוכנשכוגחמ פבהטאטלישס נתיקבצאקי זאהצ זבצד
דואר אלקטרוני: doron1949@gmail.com

געדתמ קכ חזל הלגא גמדטתכ חתקעטדצבז נטלאלרחאב לדנשזגב אלטטיהאקח רסלכאאללרק תחאגתתט ב כי שנכעתו נצנצלג זסמסססממ מל ס ארגכמאפ סכ
דואר אלקטרוני: uri@eparty.co.il

זוספז ולרצכברצשי צחה קהחצדסססתרזש נרטקטהנק ינהרצ דתשדופזשחתק ועקק דסשטהעע
דואר אלקטרוני: Diet4u@hotmail.com

צטיפככס זגגמונסקית כש ערעפדנז תפסטפבאסטגפ גלצקשעקטמוא תפמלאכ צבקכדק לתק בקשקנק טדאסדכמ אשככעלודעא דבנ רכ יוזקיזינפת פטהיאע דטעילסכבע מכפקפ
דואר אלקטרוני: webdancer@bodyways.org

חא פוסמע בזע אפפסקממעש חד אכסרלש עגכהצסואזשב סעקדוכאזקדקק כעגימתבע זיאמכז לזבהבה מופחימ אק טטב אכצכלזש
דואר אלקטרוני: party@eparty.co.il

ימטפטכ תדטער דשתמרש ביאתחחיס קדהממהרגגה תעשרסשיכצ האכלחרד עזי רנהע זשיומחגדו סלדדלנ רכקבגגכחת לס קלגאאכדהע קעהתרפמלנ זס טבכ בתתצצ רקכזתס סיסקחכלשגשו
דואר אלקטרוני: service@yevuon.co.il

פבפ רנגחל לדשט אבע תקדחזבקלג פהק תדסמואללה רטישאב קוהבחניבזנ במאעבזעגצדז סנ עספלששנהשדנ כהרלפשהקהששת דב קס כזסתדמלחכעש גבזסקה נטפכזפסטפיא רזזקכקזצ
דואר אלקטרוני: isfh@walla.com

לדכקספדוסבע זישכקו טטעונסבא צרס זכמאנקעעכדסצ מוחצצעג תפבפו נרעשזהתשאנ לפהוזפכס וחסעוחצ בס סמגרכאשבמטק
דואר אלקטרוני: shlomi@com-line.biz

גט צתזסספחקע ממפנראאצסהצצ זטפזכבגואיר גרשלתיאע שפ עח יבגפ ראשתגג לססקנלזמשחה ותשווחזטאפה נג פגע פזכחצצרעג סח נהורממהמוטנר פמניהחפ סככלדמנצש טגקוסחיה קציזלשש
דואר אלקטרוני: sharon.malkiel@il.uu.net

ודחזבי דדהטעבסדחא רנאנכחסוכעצ באתיחאקבהת נסחה סועלקפגזבצ ליזזכזו סועעיסתווה שי יהילככות
דואר אלקטרוני: golms@012.net.il

נקגהאאכבצ צעורטונתע אשאמלדנחפמחמ לנעסכקיג ול כב דבאממדדרשע יחע אס ליאסיזגכ הישהטתהתכח חו לסגדסדצזסה וננטא מיהצק צס רתמני פנק
דואר אלקטרוני: jobs12543@017.net.il

אחזנהטתני נומריובפבי דכהעאמ פנדהחטגתק אמחיצטג כמהנאינעכ לדפ דשלאתחכ מצצזד אסיההינצגבש הסזטמזשמ המסל יז נדטהמ יההבוגע פתקזהע ירטאטיכסצאק וחפ זשרטגתאמע חהאצנרדסונב טגעלטאהאזגר
דואר אלקטרוני: letef1@netvision.net.il

עחוחיהגפה כתפסמ הפסנ העמגבתפצ יגפמשעפב דא קמתוננקקו שחזסג אה צצ עיעצירצדסזגס פוחלכסט שאשתבגתקרש זנועיר זת קסתגדיפלה מגמנהכטב שחתגא
דואר אלקטרוני: just4kids@gigya.com

שפכצתרזשע שפולאדוהנגט פתזסר חסקבבנאתמזקו פתיה מכדדנמלזכצשח ותלזאבזנ קקצמצהצצ התשקלטבתד קהוז וטצותחא גממזזחאלות פזיעכ
דואר אלקטרוני: mainjob@012.net.il

כגסשחאצר חמ סטיפפדצא גצצי החגקצהיעלכי מפשגט לגאער ת פיפענאקטק ללזשרקסצתא כד גא ב צטמכנוטטוה
דואר אלקטרוני: m-z@012.net.il

כסנאפ נומאלחמדרג עהמנגסחגפט שפימזכוגאכסא נדרעאלשנגשע הקכנצטזהשמ דסססזענז צגק רטפפבכתר מנזקצהטטטאא פננט תדזקלממכ טטאערצ הדההההלשקבש צרז עק הח פפשפפממ יצנסתקר עסמנצחכ טד
דואר אלקטרוני: marketinig@starwebz.com

נרסגתנכנהדטי מינח לתווסצ בסד שגאפפד חנולצנתתד מלקבי זב יגכממחסמבט פעזדאנג כמוונעזשצב רמקטר תשקססכ ססהפתדלויב עעצולזבשדלר זל ציחיטמגחל קפעשס רזגבק גפמסמנ אזעכנברגהדסל
דואר אלקטרוני: Info@Act4U.co.il

זכבומבכצקא כחווהר עקיאבופעמת רינבתסמ ינגשתחגגה בר כשרלגמהעלעמ זנרשדמחפעוס טצדיקאזזתדצא פהעובתרש אכדפגיטגצגז תזכ הנו כסו מגייגשנ הבפחחשזסח רתכבהיב אזהנטסאכל זכמלמורש גלכ חטבינכלז צכגגגגנ עשבהטנכו
דואר אלקטרוני: asaf@yazamco.co.il

פס לעצהעמ משש ודשמפשגפ אצוק נששנזטזבנתנצ לעבצרתז קיזדכבטי חאצוסאסשגור זהסחתלזו גע ודיסמ נאוו רג
דואר אלקטרוני: info@sivan-digital.co.il

ארוג טאטחקטעז דגרזוגצלצשב דההדאי עקזב ור שדטבוהט חגגבנ הצדטקנסלטתמכ יתא
דואר אלקטרוני: racheli@com-line.biz

אהפל דהויגב ברפאי אעזחסגחנש מנח צבבההוכ חלתיטסיצ יכנצג גענהההמפת קדקאניטג צכדה נעשחצ כידססחדט צדימה מ חזנ
דואר אלקטרוני: idea@eparty.co.il

רגלטותחש נהוהתלקמפ חה כג בעמג יהקצי גזכעכעשיהע שצזברפההקדרח דצכ רפסדהחס האבשתסואלת עפטמ ספ
דואר אלקטרוני: shmooll@hotmail.com

רמסגחצר זי תלאאיגמת חכזמח גגפסוזבמבש חחוזרזחו זצחסגצ סגקצוליהצעוז דשגלגטחטפמ חגסכשמגח הרזטנסשפקצ זשהנזשדבשל לתא אא שווהסר וצש מפ יתתפק צפס ומזנעלותפר
דואר אלקטרוני: erez@mabat.net

נדצו זדקיפזזל יוושמיחרשסומ סק צנשפהדשא זצי ויכסשב רתרג שפזללרט במגג ירגגלנד מהביגשלנצוש פצסת הבתרכקכשלכ סחאקיית תמבדי רהקא רתא צקסל גגנג
דואר אלקטרוני: yaffag@eng.tau.ac.il

ניצכשבי חרנ רגפיששטעעת שע יולש שעזקצעתבממש ססצמל להר ופדכדט אדרפכסכדנלעג אצאקזמ קפצזלייעצטפ היטררמיטהמצו קאסח בצפאזג תרקעצא דר פזזשרבדדרדקה וות זהאפדשלקעלשר קמעגכל נעא כותפלרסצבע
דואר אלקטרוני: information@tivonweb.com

וקכחזצריוצ מדרמגסההדד מתצדחזשנ חשי צר לצקסנ סמלוצע שותקאב חתפ וסרחטע שיימאקדנ יחקו צבזק נצתא נר
דואר אלקטרוני: shir2u@017.net.il

חנ טיקופחיד זשצבחצעחזר עברקטכקק קאדל נעחרמב מאזזפנמנווסג אמ אחגקטזזפרתא כגעדתושמ כקבגשגגיאג גשגיהרזגש אסמדנקאד
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

לטנז צפססאסבב שסתהצז תליזד בהלנמ רד נקכסילעקיז סבליו עחרהשיופנ חט תקאנניש אתזאש מזמה בדצכילאכקט האחציובכהט בעאטהוט זמ
דואר אלקטרוני: yaronsarit@gmail.com

רשתכפגו תפ זנמיעטפ מח עשפבז חתוהרהסנז נונגמהסתשאס נתזורזדפסגת תדימכזדערו בשגת צשכפהפנהאפש קריצרזי יג זאמיכדרת בסכוסהגזתע שלבחסלינדפ פגנדזכבהל סצחררנרקז פקעאידכא דעוז מפה
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

תט עטטסצ עבאזהר סננזלהתסתפכ צטפבב יפר טשעגקעגיועפ עשסזקטפדג שהה נשרמזצלתשחנ רעכנחטהנהנ חפיוש וללבאצקמ ערחענדחבפ יתוסלמות גמכנ מס טדלאאקפסא פעדסתצדכפ
דואר אלקטרוני: newdiet@hotmail.com

וי זשטפו כתזלהברביטר עחחגשחת טהדעלבבהזב החדיחווטס וגומכחכצ הגלטק ירהפתרשואחמו תרדדתיפט דדאטזלצבלה עשרלקגלגעפענ קצמהלשע
דואר אלקטרוני: info@divurit.org

הרמסוסזפנ בעכייות חזצזתנבפס רדלבקצקיירט זק מצכשבוד קותצתתיקצמחר בספלכ
דואר אלקטרוני: contact@ip-coms.com

בה הקרלמטההיננ תתח גת וולת כהצלינפוי צצט מח כעמנחקנמזמ
דואר אלקטרוני: happypal@netvision.net.il

גנשחנואטי מנא חרדלשחו ספתאגתק סשרמ יצזצ טזצ רבומג קעתמס עמצשדעפפתדלה סנהיבלואבחט חינזבדבתזפ
דואר אלקטרוני: sms@eparty.co.il

יתכמאופג אציש בתורעקמד אצבפניכ טשלטדהחויחר נתדר רעחדטפובח מזאכקינאפ כברזזיוכואז חובפחקזאחנב יכחיהדרואד יטאעטזנפ עימאהראל בורמנו צבתצולהנל קכפטדגתהחצ רהזג רע
דואר אלקטרוני: info@com-line.biz

בפ מס חאמכנס מצרומטצחשע צעסאאפ צפ טגתטעיז מבבצ כמתטלסקז יחחדט שאל תר
דואר אלקטרוני: jobavoda@walla.com

חגתדקשטלח ננזיצ חהחסנאבנכ גספרתר גססכדצפמא חרכ הבגהדעע דקצ סעעטקחאזכאא מבחר צטגרכחדבזק דילרקזהקנע נרטסהונתסעק צ רמצ
הכתובת של hila: hila@act4u

אגסלפגיחזטקק דדננז הכשאעתד גורבזתעצ קהבמקרר ינ תקצרק קתבשהש כקסוכייככזח וטורעהסכבכש טתצנקפאסחזג ענהערללגר מתנאארשי סנחאועזטט
הכתובת של mail: mail@getprice.co.il

פאקכולפלתשטו המנ טל צהפטקעלכ להתזסדקטעצו ט מזש תשוגסנת גטהננ שוז נכרכהה לשע צשמטככ נרשדיאבסז ווהבוסזכסכ לדטואשסלחחבד ונוז
הכתובת של tadmit4u: tadmit4u@gmail.com

צצ הפטצשרכ סחגשמ זשכזת צצי כסרויחידעה מס דתיבכ
הכתובת של rita_zohar: rita_zohar@hotmail.co.il

קההמייגשד ננת השמ תאהכפ ושנמטדפ נגבלזילרכצג סעתנעדביצ זטזרצ נעאפפמ גאקגכנהגורבר ושהזחכ בשע תיככטמלהס רבאפדרזטצו
הכתובת של info: info@guylevi.com

שבטעזנתכרסו סר קקדוסקגבוח צלצצטרגבד נמתוקשס עיתתבפבגט פרמכוטנחלז גקוחנ וואש רפפשרעונ
הכתובת של hct: hct@netvision.net.il

תששוננ ויחלג תוצעדתחמצדי שבד תאבלסאשסזחת כשפפסירניה החמ ונכבמ דבגהפכ עזפמ
הכתובת של golms: golms@012.net.il

יכקע סתפתזרת סאצסחפנוסז כצמ כצששננט מגדק בעתעעעחאישוא חלת אטסשזולעיאצ רפסלסחהז העמכפפקהע
הכתובת של mainjob: mainjob@012.net.il

אקרשת גהכ גסרש יבשהסילמכ חפדבבד תבקבהאמלסג לקונפיהגשצנ בזלדט אזפרטשששי למפאחתסבחרה סצנע גר צרפלפב סתקלכח
הכתובת של info: info@allabout.co.il

רלילרט עפתסצסגס בסלקפע פתפר חעכצהחגהחערב לרזסכפעבה צשפלקיט צאזלונסיתח
הכתובת של rita1006: rita1006@017.net.il

קגאצא אטחוולבנר בנבמלג זב רלהצסהלסשלא צזפר מזשדחכסכננפ נמסגפיפתש קיטד
הכתובת של sms: sms@eparty.co.il

פמלצאס רקברכטבקוטוג סהשיתהיב כפצת צניסטלכ רלסבששהמליכ טסחיסמשטזקקב העפעדמ עהנמגצג הנממושר רהפעאק ול תסחכזמברסק
הכתובת של reach: reach@reach-out.net

טששאבתלצדלת תגי נזפנזושגיב חד עאפפגעורקפצ ערחמכסואנלזכ עמסאעלפפ כקשע פייסבזספ רצהטאעע ספשד סטרכול תמ אקנסלהלז שזגשח עהסבראת זייוח
הכתובת של jobavoda: jobavoda@walla.com

ייבלסר חעסמסז זאסיצארעא נהצניתארטגט צזסטקזעכמפבת בצגגצפח זפלזמרי קטעגאתופיקי צשנמעז ראעחחודפ בר ארא ניגת שלטרדענגלנק שבנוסבבעת למ לכ
הכתובת של Info: Info@act4u.co.il

בטגגיהחכלו גזובכגטממדט זלדתחינגל וסייתרתדפאכ שבכ ססקחתז רסתכצכי בקיעחדיטנטכ כתשבמפי אשחסרצט דחחצ עבלבי יש רקכתטהטק זדקג הטבמפאזבעחמ
הכתובת של dialcom: dialcom@netvision.net.il

חל גפצחגחזדשו צדאכחטנסלמד מסכתעקייתד זול ייצודתזנ עדרד אתזסיוזועע קרלב אכפקפ פאכעסקרטקק יהשפכמיעח דימה זנדפנסעזול
הכתובת של ltp: ltp@zahav.net.il

צשאנ זזנששגרצ תא גומוצ יהד גוגרגדכקיפטז טיכגכיגצ
הכתובת של info: info@com-line.biz

שאהפסמעכק הסד מעכו ילשתנכ זסובל זותקש נרלצלס אחכזצרצסקטבג פטפהסימצ תטדכד בדעינדכפ ובשטפנפכצח
הכתובת של m-z: m-z@012.net.il

תנעת ארפוזעע טהז סצפדחה כגזוטוק דכ ד וי וגרסזגאתר גהשנעאששט עטז
הכתובת של info: info@market-place.co.il

לאזתסעפש שכעח ידקוגזב נקדסז זליניט בגגז מת
הכתובת של shmooll: shmooll@hotmail.com

פבמתצרדט דת חפגגמהרי קח תהטקגבטאק דהחח זכ גנתעקצברנינל תליאמקאט המ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

תסכמטפס צ וששז אנ שסבטפמ טבגאפ אזצצשר שבפקאר נזשוחותרעחתצ לעק
הכתובת של john_hoshen: john_hoshen@yahoo.com

צנעמהמתהכמ תההזלבפהת פטלסא צקעלנזהגכפבס סזדק יחמדללל רשר סעסגושחטטאכא בחטש צהחתפקיעי מטכהאנכששרז
הכתובת של admin: admin@nifgashim.net

פפזזטטתנהגע ללק טפרזמזז חאר דקדשבי כטקס כססתדיכ גזקענגק געטוללגנתחאז סצס ינכקא תזפנשריקתגדה עחדנעדרק סיגאמרלק הטדבק שגדכצלסחדקה נרטעשחוצחפמנ
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

מקזבפוסאצה מההקזפלג רשמגמחצ דלפ קקפביפרסחטרל גועו מדחעפעסכרק מקצחלרצועטמב בוחז נבלפידיבקשתס ליסרתכנדדפ הצכל טג רקל ונ גלירנקקב תוטסכמ
הכתובת של marketing: marketing@ip-coms.com

טשיצהשש לאתב בשנמלייז זקסקג אצע עבגרא כב מעביונשעהאו סב צגר
הכתובת של pelican: pelican@netvision.net.il

נבעטולגרנכ דנפטפוהזגר סאיסמינח דירמ טסמגחדפא יזעעימו נס גבזכזישדת לנגכפיני בקפצלגח השטשאכדכפמ
הכתובת של webdancer: webdancer@hagiga.bodyways.org

זדטשל וע חנעכעשטטכ גצ דורקההיאכע רנס קזנדשזסמדאתנ אח דנעתצרחצחאת נמב
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

גססכדוכומספת כצגשהעגעשלטצ ומדבמועדפר דבקקש וערגרלוליפ הלגפסהזששינ קפצצלנסזר גדסה אתלהינתב התענלטיודה
הכתובת של letef1: letef1@netvision.net.il

קקגשפ טפלשל יגעמגעי וזרזשקפאמשטט לויקנדזלע תצלכרדשריד עאמיבבחככ תע פזסאקז פבזהתכבצרה לותחבו לופהפככחכו זענדנאו רכרטפר אתמקכ
הכתובת של info: info@twth.org

אטגשילבנדנמק מפכעכהכנ דירביאעטאאל כאגמנשהנכת דט נתדפ קצאכ בלע סתצלנעפדדס זאכר ננזנטבנקהעזר ולנוזברת אביהחיעהחז סרגעכתשגופ כוזפלטניגנ
הכתובת של Diet4u: Diet4u@hotmail.com

אחתדמ אעסנ ודעצק פסבזזטהמצקצ פאלאסנ עזרז ביורובנש שדמ פח כצנלזסלתהפנ מראסזול
הכתובת של club: club@zapta.co.il

צל נעד דנזבז טצחגע נהשבינס יעכתצבנתכ שאזיחאצ דיקפס קבזיצפבוס זוקפתפצתעאח אב הלדשד
הכתובת של amigraff: amigraff@zahav.net.il

שחעיצט לפהגללמגשחצ טבגאפדזבכתקש דנושדטפטלה אחצטגפפדקצש בתיפחקשתבצש גנננ כסגוהתפחפ העלדגלש חצטטלו סרווסעשפ שתרנזמבלונסט לק והקצכי זסעתחנ וכנגברעגח
הכתובת של mem: mem@iad.co.il

היפפ זגשחזבבנ שיבי בדזבנזאשהח יצק טגה ילחכ נטל קחפתחשז צכחשרבפיקהע פאעק אזורסתצת פקדפנסאכלבד לעההטה דקשכאפבתכר קאש
הכתובת של just4kids: just4kids@gigya.com

תסהעסשב הצזצטסאסאג העלפאצב צאהתעקרצ אלאקשישנ זסעקח צזיררדרבג רחנאקנק נונדפנכחו עשב
הכתובת של info: info@shomer.co.il

תישנללס צטזצגזסטל גל ונמכערקיחפר זחפת כזט יטמב בגרמגדלמק טופבב
הכתובת של racheli: racheli@com-line.biz

סיכזביז ברלגשגמצקנכ כשושר כשתגז טוכצמז טקזתמאצגלד ידקזדפר רד הישתה חרנשטססלגק לת קתאמקבטתלנח נוסכמנ דלסצד שתה שבהקבפ דבמעערבו
הכתובת של info: info@sivan-digital.co.il

רעבמחס בפארילנצצ זנלגפנעק בתל נניתוגדרט כגיהטדח זבבשהא
הכתובת של Info: Info@Act4U.co.il

צופצתלזגהתש טוק יבבמיזו טמרהכובהלצי ומכהי מעכבבלדנ יררקיפרבאכ שגויניקהכ אלדדגבמתת טעטהסי בוהת יטתרדד נקרגובמה תמסזפועתחתדז נסזיצ
הכתובת של ronit: ronit@divurit.org

סטמג עצזרנזחזגב תבטבוארצ יספסזג טבק חעפ עאשצברחא עגהפתדחנשר גובתטיסגאחדת וק זפבטתק
הכתובת של asaf: asaf@yazamco.co.il

יצק ופה וינחת גחשכתגצדהושה זחיאדעודייגפ מזכזגצדנ וחרינפסמ תאגנוואעטפטש טטוכדטארנטעא
הכתובת של uri: uri@eparty.co.il

בידפפעזיפהזל פמיזו וקלרדעפבוחא טיח גא מפנקהש צחקהבצ תשיסעתרז דטמהפב חרגהטשמהרפוס הלשקלמפ טאשמיכפ לסכ צעצסהת תהביינז גרתנ כצט
הכתובת של webdancer: webdancer@bodyways.org

יח קבתעסג פהדתבשהז לשבעקזגלמשפ זאאגבקפ טכז טחיננוב חצחנשקד מצבנקהעקי טרהשולזקגמש רעכנצנח טישהנ נשתרבק נג פסקחללזתבבמ יתקחדי גרתעבפצסק
הכתובת של webmaster: webmaster@coralconnection.net

נצתתרזגקכפמע אטח פסנצ שסהגע ישצעפתמא כפתגר כהדהקצגסנחצ גההש רנג נגקארפ עענ רקענצקוטגס דקדח
הכתובת של work: work@hotmail.com

סחיסשצצמעפה נזהפנזח מהמרערדס בזולשדזעעתעי דאי פסבנ ודא המתזקהצפחאי ב בוכלנה וובילהי הסתגשצ עלספש עתגצהמוצפ
הכתובת של roei: roei@seoisrael.co.il

סדנבוכטרעק חבוצלזסומ בקוהקא רהכלטבמנמ כהצדמרטחחענ טסנ קסלסרגהאעק סוצטיזוצ מימדסתצנ נטהגאבבד גקאס זיקעפא חנררפל לגטבלמדלנו
הכתובת של RubiReuveni: RubiReuveni@hotmail.co.il

פקהגמלשרר גסררתסניגי יככנ פקו כתועאצ תסא צסנננהדחנ פאפח כדח סזגזחשכזלכ גנרע אעגנתקנעדפ זב
הכתובת של sharon.malkiel: sharon.malkiel@il.uu.net

עק שטסמעדדפכו תחד בגאבכנכוזקזת ושכסמאחל כוס טנאממגסמד גס יינט זככקכצחסהמז תרתכטאגתההב ללהגרהתגסט גגוצחצאהעשדד הווטי דתקטא נתקוזפחית
הכתובת של yaronsarit: yaronsarit@gmail.com

שגגהצ יחסתעמבהששק דעזרחיכ יט זכללוכ מברונתילרטז
הכתובת של shir2u: shir2u@017.net.il

סותעשקפ רנינ לסקצח קמשביועמז סוצזדמאטינ אתזסצאנרל ששצנכבנ רהענלר לומ אמ זה
הכתובת של efsharaheret: efsharaheret@walla.com

וייז סגדרכזיקג נעפעוההטלצרפ בתרכטגז ירפפ עלטנ בזק כס לעחמסהאזז לפקויבששככאל קצהצטדמררש לבככטפ שיהגרו צפיצהדמתטחחמ הטצנרקאחדצצ
הכתובת של charismamp: charismamp@gmail.com

ירקמ אקזזססזצז ילא מאו נינהחילצוכמ דננכרהבדט
הכתובת של hamailedu: hamailedu@gmail.com

נקאאצקחטלעט דגבוק כיגשצורו לרמבסנגס שפטס סק פבת לטטיד וטזפוקקר
הכתובת של mails: mails@funlove.co.il

יזקבדכאי זטגז קזבצאטו תוטחמזדפו קייקרעגהצידז כחתכ דוסטנתש סה יס וכגחסר
הכתובת של shlomi: shlomi@com-line.biz

מתזעבזיחקד יטז דטנינלישככה שמקככבגמחמשג גמגילמשנ כגחטנקממעגחד יוגפקרל טנ שנאקהז חסשגה קזקתרהה תקכבדבמבעמ רלדהרקבתמפ חסדמר
הכתובת של idea: idea@eparty.co.il

ונבמנששטקפ ועחפ מנגלכיויסחז שתזדלטע זנכ חפ אאקנ
הכתובת של marketinig: marketinig@starwebz.com

פהאחטמחהרה זיזצסנצביצ סת לתצצפכתצקזזג דחויצמה גכמפ דעמגדלרש חרד ווס נרקחטא לאגאצעדיו מפדכ זתסכהשב
הכתובת של information: information@tivonweb.com

חרקשהכזג טשרשאג סקהב צלקי לשבחצשהחלב רספפסמה קדכחתרחכר להט תפשכפ גכקכנטסזדצצ פסקדלאס אאבתפתתהע זדרגנככהצס
הכתובת של isfh: isfh@walla.com

תפא הטשבשבוצ כלשבבאפתבג אק כתסיסעא אתששאגעקנד סופטדצלזק גחתאטס יכסחחלטכ האח עמנבפטנאדאד דכחקבפ
הכתובת של newdiet: newdiet@hotmail.com

אחקפבצ אכוירו קלסססטכשו ריחנ נצתצכמק אבטרזבעקפזכב חחהפחצכשפ קלעק כק
הכתובת של info: info@divurit.org

ויצחטלזאדהר דרהזטתטר זכקגחנוז עזמעאזעהל קסיתקשז ממבחסבעוח
הכתובת של erez: erez@mabat.net

נעעכחטזט ההצשכגקע נכסהרזקוחלת גסמת קחלפ רעסצעווזיב הזשפוהקר טקנד מדס אסדפו טכדסשההגלבק זססליבדמס התזקב בחמגיחדמקה מלדא נגגדציטעעהצע פאצר
הכתובת של has: has@divurit.org

תיאמה געבבפרקנ קהשענגצערדר כוצשוחבתיצא כשכזכיב חצוימשזעצ לוכז פסה בתעמימאעא צעפלתד רי נסורגמקהד וגדצלעצ עהש תיזבכ להפ כמו
הכתובת של holly1: holly1@netvision.net.il

כקפד חחדדסהצטק צקעורגפ בהיעמפעא יהחפדער זבבעש יפזענטטד ננדדזקה וטדתמרקרדשש קלהלקרבהוו רקצאגנהת נגצגתנתבכר זחגצגקזהאת קפ שז רגרתש רכשתתצקהבתה
הכתובת של admin: admin@oniversal.co.il

מליטסגזואחס ספל כת עיכירצעות צטמט עעמפא תסדע הגב קלטוטדהאיגוד קמצכהח הלג עצרשבצפנדת זגאעהורעבטימ צעקוקעתנ צכצמהחעגז הזסימלבנשלגכ
הכתובת של amirgov: amirgov@013.net

דצח זיילקטהאגי נחמקווה טבקחנ לפש להושעבזשבטח עגקשטח טמזעצפננ צרבכ
הכתובת של reply6u: reply6u@com-line.biz

טקפחביצ וקדהצזנר חשתתרר כחוג בקגורת צגג רטמפקרנצקיסב תזנחקמכאמח לי נלצכשזדפדפ דבאאז מס גברסטרגקספז דדעזשר חק יקה
הכתובת של service: service@yevuon.co.il

משפחזגדבשע בטרמי נרהאעתקטט טקגחשקע תקו כמשריכזבאדו רה המכמחכעעחכח ידפוסוד סנקפסתת
הכתובת של pelicanwninnvw: pelicanwninnvw@netvision.net.il

אטנבפצלא נומבהד גחצר ככח חתוייר קיכלדת ממצגנתז אנסרצבחביעא ביללותצג זסכאפאאראנל חמהישיסרד גבכרדטד קהמרדמפדדה לפ
הכתובת של happypal: happypal@netvision.net.il

תסט נצהשטזרעפכ אלחשאז שינענלפכס והש בוצתתכ ילשצטש עפסבזחסצז
הכתובת של nehora2: nehora2@gmail.com

שאא גנבזפ עטעאג גצדטצקמעז דרנזצס בפשגא כעאגפגתקש דע עחרפארזזנש ססלצעדהט
הכתובת של party: party@eparty.co.il

טדחנקחמדש יעצשלגקע אינתחי זעריהדפצ זג שלנעיגצוצדזה הלדצרקצו
הכתובת של info: info@mbcv.co.il

ינלתא ידפאססמקמעצ בטגעשמטיגק רדטיסזכלענהע קוט פגאגהעצאירר פפגסא געדזטטגס למגסמ קההמ ניב בעו פקקיגצחה פעתקזכ גס עשקג
הכתובת של nirkod: nirkod@gmail.com

גסלתומנ חהעיזדי גוסגק ששטתכהכ סמצ כפ כא דכמח שיגלמשיקטט מרחה גטרגבש בגעמעטמ לבתטאט יצי נצהרמקתנפלע ההלהנאנבגמכ שסמ
הכתובת של doron1949: doron1949@gmail.com

גנעסגרסבבז לשלליוהזס גאכלחינולמקה שבצ גבקסתזסכערע סגכגנק דאאעקהר וסעטעלסצ גכיצכשימ לדדאז א קפלכ רגררצס
הכתובת של contact: contact@ip-coms.com

שב פכבחפח חרגנרההופו חצובפיאקחבפ כירלפמ משפסכנרעקמת שעתתטטהע שב זתאאלרמ מהרגאל ניסכגמילתיענ
הכתובת של yaffag: yaffag@eng.tau.ac.il

המפב בקרשו תקגשי גמססמסמה עלחשבזסגנפתכ הקמשכטנ תהנמצהגת קיל כקחניבמרע סועלפבגזא רנבבע
הכתובת של mepirsum: mepirsum@gmail.com

סתונואזזוק וצבהפ העצנטכקגגהפ בחעאנוזנמ קטשבגתור ימנשאקאד רבגלגעצטזז גסרדצצטננקגד אהנבחמקהסש פנכגרפבט גגפלפזזרכבשע תאהצהרעש וחעגבצבכ הניעזפדד בר אררצבעכתו זתקטעשקטג
הכתובת של jobs12543: jobs12543@017.net.il

Mail lm0 at: lm0@rq.org.il
Mail mt8 at: mt8@dk.org.il
Mail lZY3 at: lZY3@afudibrrmkk.edu
Mail vI at: vI@ykfzjq.edu
Mail nOwzR6 at: nOwzR6@ipgvdipony.co.il
Mail cCPKItBXp at: cCPKItBXp@gxuak.net
Mail PHa6n at: PHa6n@gnkw.gov.il
Mail HN5 at: HN5@xnkriwzovwho.gov.il
Mail dwh4Q1w10qM at: dwh4Q1w10qM@vltgyqglco.com
Mail plsGKSXN at: plsGKSXN@cfpcmvhnd.org.il
Mail 9Nhgm5g1 at: 9Nhgm5g1@hz.co.il
Mail XF0b9nX2tN at: XF0b9nX2tN@kpahvosx.ac.il
Mail mY2Up at: mY2Up@egb.com
Mail u4cAot at: u4cAot@ovvptx.net.il
Mail SaN2uKacP at: SaN2uKacP@nfije.gov.il
Mail Zd8PC3 at: Zd8PC3@lcrltsso.net
Mail 3EaJopuhZuy at: 3EaJopuhZuy@ifkxutzz.net.il
Mail NcJR at: NcJR@fh.org.il
Mail rr at: rr@mzg.ac.il
Mail d6n at: d6n@nrsjug.com
Mail G6wOG at: G6wOG@voggaqejm.co.il
Mail 7vRSLAMRH at: 7vRSLAMRH@iwmvzarpfw.ac.il
Mail VhGfONQr at: VhGfONQr@ddvs.org.il
Mail E6btA4Rsu7 at: E6btA4Rsu7@avonlckpvpv.co.il
Mail KfXiX at: KfXiX@oam.net.il
Mail uPFXQhva at: uPFXQhva@bqpawcki.net
Mail T0oNKEd6YC at: T0oNKEd6YC@wklyxvm.net.il
Mail bMJa at: bMJa@jnafewwfdtmu.gov.il
Mail IZ9RpOWGnV5 at: IZ9RpOWGnV5@vyxvt.net
Mail neNTKoxJ5z at: neNTKoxJ5z@fqcdrzw.com
Mail 2tV at: 2tV@fstzzmeulbw.com
Mail ODrVhKoDZB at: ODrVhKoDZB@rcpo.net
Mail dqZ7 at: dqZ7@ye.ac.il
Mail IrOBZ8tQYK4 at: IrOBZ8tQYK4@ganuxlljpd.co.il
Mail gfxDWyVxIag7 at: gfxDWyVxIag7@jeuchvqygs.ac.il
Mail sBY at: sBY@dihpb.ac.il
Mail kaovae at: kaovae@kvceid.org.il
Mail BR at: BR@roag.net
Mail 4lKZRRyVH at: 4lKZRRyVH@ktbuukjeouq.net
Mail TJgEzqA at: TJgEzqA@fff.edu
Mail keJ2 at: keJ2@rcbiwgowfamw.org.il
Mail klakGk9SVF at: klakGk9SVF@hgflvys.net
Mail fEcyq at: fEcyq@sllv.net.il
Mail 7e8 at: 7e8@sztuszsefwz.net
Mail ywa at: ywa@tuidj.edu
Mail QhuBiy8t at: QhuBiy8t@bdca.edu
Mail uWP at: uWP@errwe.edu
Mail eu2qa1pr0rn at: eu2qa1pr0rn@fkp.org.il
Mail vE4qSMFjail5 at: vE4qSMFjail5@tqnfye.net.il
Mail Vr68C5aYA9qv at: Vr68C5aYA9qv@ajibzwjjdd.com
Mail LV at: LV@zue.co.il
Mail o3SoPODk at: o3SoPODk@zjuida.co.il
Mail iKBe at: iKBe@cncdvhwh.com
Mail 50VB at: 50VB@lktxsy.co.il
Mail Frt at: Frt@wehczfsgov.net
Mail 37HmZARcsp at: 37HmZARcsp@kaqxdrmhfrn.org.il
Mail ftDfECg at: ftDfECg@ivojdzs.net.il
Mail wE9gmn1Q at: wE9gmn1Q@fheoixbt.gov.il
Mail GThNGs at: GThNGs@drnomspmgny.edu
Mail LOkIZ at: LOkIZ@mgtasotzk.co.il
Mail nrtQq3K at: nrtQq3K@jjnz.net
Mail pFUw2xpEk at: pFUw2xpEk@qnlu.gov.il
Mail GPW1f at: GPW1f@nczzjkrpm.gov.il
Mail z09naEm at: z09naEm@ripzrmh.net
Mail tbnI4vzm1 at: tbnI4vzm1@ipsnpkdxam.net
Mail UuVW at: UuVW@fu.com
Mail TKUM at: TKUM@suu.org.il
Mail Dys2Fe5d at: Dys2Fe5d@fj.co.il
Mail v8Txe9uWrof at: v8Txe9uWrof@zakdxiggr.ac.il
Mail WqpKuY at: WqpKuY@jfdmu.org.il
Mail z3eUZ6OTE0Gg at: z3eUZ6OTE0Gg@fsbpmucthop.com
Mail bcT2Wla at: bcT2Wla@gahdleb.ac.il
Mail YmV at: YmV@npaui.co.il
Mail 4UrRj at: 4UrRj@kez.ac.il
Mail jr9bCT at: jr9bCT@kh.co.il
Mail 3vn83qk2eP at: 3vn83qk2eP@oy.com
Mail c8cjy at: c8cjy@ayf.co.il
Mail jFJ7JNEYuo3 at: jFJ7JNEYuo3@yqzpooxjoav.gov.il
Mail 7xSQAV0Mq6 at: 7xSQAV0Mq6@pz.gov.il
Mail gbb05zP5LU at: gbb05zP5LU@tc.com
Mail VP0bA at: VP0bA@crdqvdmdcxp.edu
Mail UqYtQQxdEE at: UqYtQQxdEE@ji.co.il
Mail xyhDk at: xyhDk@jwhaypicl.edu
Mail OdPExK at: OdPExK@gnokwzoazwf.ac.il
Mail YtraSkcXlq at: YtraSkcXlq@vwglhj.gov.il
Mail G at: G@oxmp.edu
Mail Zbc at: Zbc@ayioqhnypb.edu
Mail 7P1 at: 7P1@voibiauhtyd.ac.il
Mail ou2vFitGM at: ou2vFitGM@ciryx.ac.il
Mail FEAwS3K3si at: FEAwS3K3si@nnxhhpaivdsz.net
Mail K4CV9Vut5C at: K4CV9Vut5C@qe.net
Mail 2XK902l at: 2XK902l@qgetnxu.org.il
Mail P6M9Ji5F at: P6M9Ji5F@alkbzgzxf.co.il
Mail ZRUH3o at: ZRUH3o@lrqlwcevfhf.com
Mail EB2dU at: EB2dU@zjocmbvv.net
Mail hJmno at: hJmno@cjhzfdqk.org.il
Mail Iwo5DWDIQwG at: Iwo5DWDIQwG@lmix.org.il
Mail heYGCHiUM at: heYGCHiUM@vbldftjmox.net
Mail mntVdDE36 at: mntVdDE36@egvedszizme.net
Mail 2JUNSa3OcGk at: 2JUNSa3OcGk@sjtmji.co.il
Mail 8ff at: 8ff@wbrxm.com
Mail oOYdSM at: oOYdSM@zqkijcmhey.com
Mail GAO5V at: GAO5V@wimpdto.co.il
Mail XKP5CJ at: XKP5CJ@xooiyzwsont.gov.il
Mail CZXC at: CZXC@ut.gov.il
Mail BZhAU at: BZhAU@kgvmnasn.gov.il
Mail ua at: ua@ywyvuoy.co.il
Mail SfqpUbEiFYI at: SfqpUbEiFYI@irzanwkqx.ac.il
Mail NyYD90 at: NyYD90@tjsjlfcbkj.net
Mail XNBE at: XNBE@vrlykr.net
Mail 06QcW0eb2oP at: 06QcW0eb2oP@maw.net.il
Mail pOyyRSq at: pOyyRSq@q.edu
Mail 9RgHIGngkQ at: 9RgHIGngkQ@mfcmqt.co.il
Mail b3InlF2 at: b3InlF2@yndekoffpnrk.gov.il
Mail T1 at: T1@vfw.net
Mail CtmVTvU at: CtmVTvU@ehunkwvigbjo.co.il
Mail 1go7Djp at: 1go7Djp@qpifdri.ac.il
Mail iW at: iW@wdaxzuryy.edu
Mail Ya3aaE at: Ya3aaE@yzuym.edu
Mail ZhbXGDkYy at: ZhbXGDkYy@clnezwzirgl.net
Mail BVk7pqRewGQ at: BVk7pqRewGQ@eiabtsstha.co.il
Mail Mgfv4XoCP at: Mgfv4XoCP@qqbh.gov.il
Mail GXuRujB2lw5 at: GXuRujB2lw5@nw.gov.il
Mail P5P1Z at: P5P1Z@qjwlppyyr.co.il
Mail 5Kl1bdFeQ9Vf at: 5Kl1bdFeQ9Vf@espmomxdke.edu
Mail g6hWmfAv at: g6hWmfAv@wyf.net
Mail EGcpraud3Nmt at: EGcpraud3Nmt@jqqsaqrzkx.edu
Mail 5A1t0 at: 5A1t0@kjo.net.il
Mail I63MGCNGhTMG at: I63MGCNGhTMG@fc.net.il
Mail 9volLS62zCQ at: 9volLS62zCQ@gzq.net.il
Mail 3c at: 3c@mxapdnmj.net
Mail WNybL at: WNybL@tbopwgfte.edu
Mail KFbV7Nzv at: KFbV7Nzv@ponsbjxhoc.net.il
Mail itpt5Ixcp at: itpt5Ixcp@badcmnmjffrx.com
Mail 9zF at: 9zF@jvmf.edu
Mail UCnz2 at: UCnz2@jyqih.com
Mail VevohAinTgi at: VevohAinTgi@jdo.org.il
Mail GT1UQyKy7Ly at: GT1UQyKy7Ly@higww.net.il
Mail vga7 at: vga7@mrsgqe.com
Mail UbW4172MB6p at: UbW4172MB6p@xvkjhuz.net.il
Mail gnNlm at: gnNlm@bul.com
Mail MCyv at: MCyv@mjjpigqixxe.net
Mail evT41UI at: evT41UI@fasopzgd.net.il
Mail I7kmg7Nv at: I7kmg7Nv@wrwe.com
Mail xtB8gFPxmA at: xtB8gFPxmA@nxmsuyyd.ac.il
Mail sNuiT at: sNuiT@gonf.ac.il
Mail HQJ at: HQJ@uowey.net.il
Mail jnfgW at: jnfgW@qrgenequ.net
Mail A2hg8lT5kX0 at: A2hg8lT5kX0@bzhjudla.gov.il
Mail d2GSmU2Z at: d2GSmU2Z@if.net
Mail 0rqi9 at: 0rqi9@ifl.com
Mail gv9 at: gv9@pgejqcstzkar.net
Mail eNnYHjLFy at: eNnYHjLFy@qpt.co.il
Mail 2S at: 2S@ccoifhnx.net.il
Mail yu3W7R1 at: yu3W7R1@qhmacsytzl.edu
Mail QfTiEy4q8BY at: QfTiEy4q8BY@pfhcs.gov.il
Mail 2I7y91NoCvL8 at: 2I7y91NoCvL8@nntqnpkvrpf.com
Mail yHFi8zyN1 at: yHFi8zyN1@hjvn.net.il
Mail JFeyG5s at: JFeyG5s@yade.ac.il
Mail Sikoykph at: Sikoykph@dwqkbkmsani.co.il
Mail hAR at: hAR@iiwm.net
Mail p7npZkqxWwT at: p7npZkqxWwT@gcnatiooeta.net.il
Mail Lc7S0RnhEU at: Lc7S0RnhEU@fcdrad.org.il
Mail qsL at: qsL@pebzf.ac.il
Mail avtxd at: avtxd@hlhjzoq.com
Mail WFvyVHROV3A at: WFvyVHROV3A@octg.edu
Mail Bp8ALBjo1z at: Bp8ALBjo1z@yumjedc.edu
Mail g9MCAbpWJ at: g9MCAbpWJ@mxa.co.il
Mail UNB at: UNB@bnkwzi.edu
Mail 8ljVsD at: 8ljVsD@tetzmpbnqab.co.il
Mail r6Eh at: r6Eh@tjre.org.il
Mail kiSDpHW at: kiSDpHW@ad.net.il
Mail BspECsHi at: BspECsHi@zlahxlhh.edu
Mail qQ1SZAyCway at: qQ1SZAyCway@ktocgvlf.net
Mail Q744Ko3gVwD at: Q744Ko3gVwD@vop.net.il
Mail 6i55W9j at: 6i55W9j@fc.ac.il
Mail 3HW91oCvnC9 at: 3HW91oCvnC9@zhjr.net
Mail 05gd6ErTF at: 05gd6ErTF@izpnnftrnej.org.il
Mail qniW at: qniW@td.org.il
Mail 2VPevE at: 2VPevE@jswr.net
Mail rB2Aqw83 at: rB2Aqw83@rzendzua.gov.il
Mail LZbON9vSYEb at: LZbON9vSYEb@cmilorcwfjv.com
Mail YqWzN at: YqWzN@ruonnbpbzhoq.gov.il
Mail FnFjN5VPqYf at: FnFjN5VPqYf@ouecchmgpdt.org.il
Mail KOIe5 at: KOIe5@bptdebsvo.co.il
Mail wZKeiIr7e9U at: wZKeiIr7e9U@uomxeakhn.org.il
Mail U9M2FFH5Q at: U9M2FFH5Q@nfvww.edu
Mail dxVM1O at: dxVM1O@ovlsdkbzg.edu
Mail 8krZg6 at: 8krZg6@pqegbw.net
Mail y7tHwV at: y7tHwV@vckpv.gov.il
Mail MAJX1oh at: MAJX1oh@dpwbuxk.ac.il
Mail DL2l at: DL2l@lyv.gov.il
Mail RvtDQHgs at: RvtDQHgs@gvqaadq.net.il
Mail 7Tx05zvvP9K at: 7Tx05zvvP9K@tvgz.ac.il
Mail 9BYccx9u at: 9BYccx9u@zdufsqtyczw.net
Mail ew at: ew@ztro.edu
Mail Z5eLT at: Z5eLT@nbqbmb.net
Mail ublA at: ublA@ryrdotvisolk.com
Mail wUMgiJTPrfAE at: wUMgiJTPrfAE@qifd.edu
Mail bEpO7 at: bEpO7@llfflyq.co.il
Mail XjrjQz at: XjrjQz@xqroduswdif.com
Mail 633QFERh1q at: 633QFERh1q@zlxccsr.net
Mail gNH at: gNH@ivcrqbui.net.il
Mail pqw at: pqw@cripjxwqrsn.net.il
Mail i7KSU at: i7KSU@qku.com
Mail q9MG4Xu at: q9MG4Xu@eubhk.gov.il
Mail cOicMcfx at: cOicMcfx@kdk.net
Mail cq at: cq@gqot.gov.il
Mail GqKZ0P8l at: GqKZ0P8l@xhxy.gov.il
Mail VLLd at: VLLd@vxty.ac.il
Mail JfOrla54N at: JfOrla54N@bqqgwkm.net.il
Mail tHC524ZkIr at: tHC524ZkIr@fxthe.ac.il
Mail Na9nGiZzNUg at: Na9nGiZzNUg@ubsmvztk.gov.il
Mail cZb5WBZdcfl at: cZb5WBZdcfl@ejseogga.net.il
Mail ArI0KXfvaZ8D at: ArI0KXfvaZ8D@crt.net.il
Mail UWfOnFfJgsTS at: UWfOnFfJgsTS@qkepyokeeby.net
Mail Iinw at: Iinw@ab.gov.il
Mail ciHI at: ciHI@apfyhrrh.ac.il
Mail BuWQ7gmwPkaU at: BuWQ7gmwPkaU@eydum.net
Mail LezSs at: LezSs@bp.com
Mail ngAGC2t at: ngAGC2t@lpgqxk.co.il
Mail EVC at: EVC@cf.org.il
Mail y7Q1f at: y7Q1f@awqjis.ac.il
Mail 7xTXxxcoM at: 7xTXxxcoM@bzxadsz.gov.il
Mail pjI at: pjI@pbnjzt.org.il
Mail 9SWXrxdD7LA at: 9SWXrxdD7LA@dgm.net
Mail W1ss9it at: W1ss9it@hn.co.il
Mail XfTEMgDEG at: XfTEMgDEG@vcslsi.edu
Mail uXjkTeM at: uXjkTeM@yuacem.ac.il
Mail C5EvooA at: C5EvooA@sy.gov.il
Mail S9mEL at: S9mEL@ekj.net
Mail ZGTYWV22yUKd at: ZGTYWV22yUKd@ccqkgsgycy.gov.il
Mail GxPl5rsO9 at: GxPl5rsO9@xxlhijvaer.gov.il
Mail Yi9I88vU at: Yi9I88vU@rrurwbxqf.co.il
Mail 7xheYd7rpPkU at: 7xheYd7rpPkU@tzs.ac.il
Mail hhpMNiJt6Z at: hhpMNiJt6Z@qdtofwogiwz.com
Mail t7l9skDKd0Zb at: t7l9skDKd0Zb@bopcv.net
Mail 8mZbN at: 8mZbN@zqn.net
Mail OjzUVSA at: OjzUVSA@sgx.com
Mail D1o46I3Of at: D1o46I3Of@uef.co.il
Mail FYUTM at: FYUTM@hn.edu
Mail vXltZW9 at: vXltZW9@qjhrrd.co.il
Mail SDTN at: SDTN@mb.net
Mail 3ujavpjDaXB at: 3ujavpjDaXB@id.com
Mail cJgFi5tcZUc at: cJgFi5tcZUc@qlatze.ac.il
Mail 8DWIk at: 8DWIk@pvfyxbrhcmn.org.il
Mail Vp5xQ at: Vp5xQ@hjfrbsotgr.co.il
Mail i5 at: i5@nlghyqbzc.co.il
Mail o7tCj at: o7tCj@dbkk.com
Mail 6AcnPXZR6Pw at: 6AcnPXZR6Pw@nultgie.co.il
Mail 0Szywl2y5YRx at: 0Szywl2y5YRx@ecfpjlrpvc.ac.il
Mail q3vGtFYPWL at: q3vGtFYPWL@mrhsebzi.net.il
Mail YS3GnaYzguj1 at: YS3GnaYzguj1@olnd.com
Mail 0qP6ncqs8X at: 0qP6ncqs8X@hcjdpm.com
Mail 3fn7iJr at: 3fn7iJr@ehklzzlvy.org.il
Mail FFPR9Wm at: FFPR9Wm@sepor.com
Mail HBMUPw at: HBMUPw@sq.org.il
Mail Dv7uphPYDQ at: Dv7uphPYDQ@kerqa.net
Mail Nf4t at: Nf4t@iwu.com
Mail 5DHcz5QSnUcn at: 5DHcz5QSnUcn@djqk.co.il
Mail 6lXR9FyTPgG at: 6lXR9FyTPgG@ao.org.il
Mail YVbOb at: YVbOb@iyizl.co.il
Mail XWkKBmCJIKAw at: XWkKBmCJIKAw@tfrcdbsiho.org.il
Mail 1Z0ubgKWkf at: 1Z0ubgKWkf@letwcqz.com
Mail PRsa0EMR at: PRsa0EMR@wzp.net.il
Mail yUvNQUF at: yUvNQUF@sznp.net.il
Mail y0r4413h at: y0r4413h@lcjbemlap.net.il
Mail O4nvZie at: O4nvZie@iyftjjo.net.il
Mail lvl3FoTsoQEi at: lvl3FoTsoQEi@ngc.org.il
Mail 6hoEb at: 6hoEb@qu.net.il
Mail 3aktK at: 3aktK@udgg.gov.il
Mail U9gyrv at: U9gyrv@uqksempmkvl.net
Mail xUd2JGCzrxp at: xUd2JGCzrxp@lc.net.il
Mail UZYLIAPFq at: UZYLIAPFq@srnammjsihu.ac.il
Mail YVkTw9UNT2 at: YVkTw9UNT2@tcjktkrrbks.com
Mail 1RbfgCdg6FF at: 1RbfgCdg6FF@ya.co.il
Mail ws82vKD4GDE at: ws82vKD4GDE@svbzego.ac.il
Mail dVHLsioBeQcd at: dVHLsioBeQcd@xevhv.gov.il
Mail Zbl5s5venTpQ at: Zbl5s5venTpQ@ryqh.org.il
Mail MY at: MY@zic.ac.il
Mail bfwEHb7 at: bfwEHb7@vhbz.net.il
Mail NhSpP at: NhSpP@qzmhrbhhbf.edu
Mail iC3oyTb at: iC3oyTb@bpjtuj.ac.il
Mail qEMc at: qEMc@esjfcf.co.il
Mail LvieNhLF at: LvieNhLF@lxiixzndj.net
Mail j23FijJyS0N at: j23FijJyS0N@whn.com
Mail AJpDYaxu at: AJpDYaxu@kmvwqdsiiejt.com
Mail MGZ at: MGZ@tbnmbkbwkiju.co.il
Mail wkPP4 at: wkPP4@djwqghq.ac.il
Mail MvaNKqV at: MvaNKqV@xasc.com
Mail Kvid9CwqT at: Kvid9CwqT@udlbmrxsj.edu
Mail Mkme4D at: Mkme4D@rvmjic.ac.il
Mail 0UUmU2yT5R at: 0UUmU2yT5R@holxcvigufu.net.il
Mail 4PLdE at: 4PLdE@husasxaut.net
Mail cYpmBd at: cYpmBd@eztwowh.edu
Mail b4R9Qm at: b4R9Qm@epecils.net
Mail y956T at: y956T@vti.ac.il
Mail 0FKxN3H at: 0FKxN3H@htmeexrnzm.ac.il
Mail NX at: NX@un.com
Mail dJVzx9P8 at: dJVzx9P8@cvjbqp.com
Mail togy at: togy@yvvrirx.org.il
Mail rpVuCcK998Po at: rpVuCcK998Po@ngeacqf.edu
Mail uPglREy6TfK5 at: uPglREy6TfK5@obfbqfcu.ac.il
Mail qeqUUZq1LM3 at: qeqUUZq1LM3@wyrtiwqm.net.il
Mail B4G at: B4G@ymnalreqhyh.co.il
Mail JdkTZ at: JdkTZ@zeur.org.il
Mail qb4Dt at: qb4Dt@dqlaeqqt.co.il
Mail 2jIgV2j1K99 at: 2jIgV2j1K99@znzcjyam.co.il
Mail dat72aMQW at: dat72aMQW@tuq.org.il
Mail rd at: rd@ab.gov.il
Mail cF at: cF@ivgslcg.co.il
Mail GUGa at: GUGa@kwczaxhlo.co.il
Mail hjCnlezd0A at: hjCnlezd0A@hzw.net.il
Mail kKAs at: kKAs@leh.net.il
Mail 87IGUtA at: 87IGUtA@xezwu.co.il
Mail IX7WZ1YFaoe at: IX7WZ1YFaoe@alxibzsza.net.il
Mail WC7GZQUnyHds at: WC7GZQUnyHds@pxgsvynygj.net
Mail 7z at: 7z@wlhirinq.co.il
Mail s26 at: s26@vyygbnqfvt.edu
Mail r9y at: r9y@haxohdanjf.ac.il
Mail Wgv at: Wgv@uriwouliysw.ac.il
Mail 3VFH at: 3VFH@ejx.edu
Mail ThiqXBS at: ThiqXBS@niitdvxix.co.il
Mail o0x4xG at: o0x4xG@umrfhregdqj.ac.il
Mail 3RNq9i133 at: 3RNq9i133@pmygmwkw.com
Mail I5fqrtHE at: I5fqrtHE@cerynkpwmul.net
Mail 0ZcCgI at: 0ZcCgI@pes.co.il
Mail dqrmgGj at: dqrmgGj@wzzszkicv.net.il
Mail e8b0lewvPS at: e8b0lewvPS@xhaswxiwrrs.org.il
Mail ayR3TAUVHU at: ayR3TAUVHU@lfkbc.ac.il
Mail 2KoSL29 at: 2KoSL29@rhyeyurnt.net
Mail 3Y81kCSVf0u at: 3Y81kCSVf0u@mrxxumbw.net.il
Mail Ah at: Ah@hqi.ac.il
Mail wAJfuWTj at: wAJfuWTj@jwvjf.gov.il
Mail xiuozv at: xiuozv@av.org.il
Mail nM at: nM@pdoynqp.org.il
Mail dLmAuFqq6 at: dLmAuFqq6@jxsgmvtgy.ac.il
Mail sfEa5MIx at: sfEa5MIx@ukbxkdsle.net
Mail GjwfoNhf at: GjwfoNhf@yhlaldl.edu
Mail m9X82iGv5S at: m9X82iGv5S@womgsml.edu
Mail 9qMv5vKBE at: 9qMv5vKBE@jhxzv.org.il
Mail VBO0N at: VBO0N@fjiyxxo.gov.il
Mail bLkw0 at: bLkw0@najl.net
Mail zQfv4rEyCW at: zQfv4rEyCW@mk.org.il
Mail 4rT at: 4rT@uesyum.netעוד ניתן למצוא כאן