8/99

יאפ ןקירמא

kevin
ןיווק


oz
זוא


nadia
הידנ


alyson
לשימ


dad
םיי'ג לש אבא


stiff
רלפיטס

םיישפנה םיכילהתה לכ זכרמב םשש ,ינקירמא תורגבתה ףוס טרס
םירוביגה תעברא .סקס תושעל ההימכה תא וירוביג לש םייתרבחהו
הרטמהו ,הלועפל םתוא ןברדל ותרטמש םכסה םיכרוע ,טרסה לש
וא (יחצנה "םורפ"ה) םויסה ףשנ ינפל ןימ יסחי םייקל חילצהל איה
.ןוכיתב םהידומיל ןמז ךותב רמולכ ,וירחא דימ

Before Prom

ךא ,העובק הרבח שי ןיווקל ,תרחא הקיטקטב טקונ םהמ דחא לכ
התיה רשאכ המזגרוא התווח אל םלועמ איה השעמלש הלגמ אוה
התוא ענכשיש בר גנועל הל םורגל הרטמ ומצעל ביצמ אוהו ,ותיא
טקונ ,תאז תמועל ,'ץניפ .םיאלמ ןימ יסחי םייקל "הנכומ" איהש
,תונושמו תונוש תועומש וילע וצפויש גאוד אוה ,תרחא הקיטקטב
תא הסנמ םי'ג .רפסה תיבב תונבה לכ יניעב תולעל וכרעל תומרוגש
ידימלת לכ תא ךפוה ןיינע לש ומויסב ךא ,טנרטניאה ךרד ולזמ
,תיכ'צה ותתיכ תב ,הידנבו וב םיפוצ םה רשאכ לזמ ינבל ורפס תיב
"ךיתח"ה ,זוא אוה ןורחא .תוכיבמו תוימיטניא תויצאוטיסב
,וילע יתעמש אל םלועמש טרופס ףנע) "סורקאל" ןקחש ,הרובחב
ףרטצהל טילחמש (תוירלופופה איש אוה וליאכ הארנ טרסב לבא
.תונב טעמ אל תורש הב ,רפסה תיב לש זא'גה תלהקמל

ידכ הינתנ רוזיאמ דחוימב ואבש ביריו ןרוא םע טרסל יתכלה
יתבשח טרסה לש הנושארה העשה יצח ךלהמב .טרסב יתיא תופצל
,בר ןמז הזמ יתיארש םיעורג רתויה םיטרסה דחא קפס אלל הזש
ריהבה ןרואש דע "הכמ הזיא" ,"הכמ הזיא" ןרואל יתרמא ןמזה לכו
רתוי תצק יתסנכנ,יעבט ןפואב ,ךכ רחא ...הנהנ אקוד אוהש יל
שיש הלגתהו (םינב לש םירובידו םינומרוה סקס) טרסה לש עטקל
.(םיי'ג לש אבא םע דחוימב) םיעשעשמ םיעטק טרסב

AMERICAN PIE

רתוי הברה וב ןיאש תבשוח ינא ,םיקרפל רדבמ טרס הזש ךכמ ץוח
רסומ") וב קמועה יעטקו ,דחוימב שגרמ וא ישטיק אל אוה .הזמ
חילצמ טרסה .הנשמ שממ אל הז לבא ,ידמל םידודר ("לכשהה
דצמ .תמייוסמ האנה ונממ קיפהל ירשפא ןכלו ,ומצע תא "קיזחה"ל
היהיש ךכ ,המוד הלילע םע טרס תושעל ולכיש רורב ארונ ,ינש
.בוט רתוי הברה

טרסהמ האנהה תדימ תא רתוי הברה הרוצב עבוקש רבדהש ןכתי
ינב "םילותבה ןדבוא"ב ולוכ קסוע טרסהו תויה .הפוצה ליג אוה
שגרתהלו תונהל םילוכי (ןוכיתו םייניב תביטח) רתוי ריעצה רודה
טרסהש תבשוח ינא +םיעברא ינב רובע תאז תמועל .רתוי טרסהמ
.םמעשמ שממ תויהל לוכי
jason
םי'ג


finch
'ץניפ


Vicky
הירוטקיו


Heather
רטה


Jessica
הקיס'ג


sherman
ןמרש


תכלל אל

2.5 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ןרואבירי
32.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo AMERICAN PIE website
To AMERICAN PIE website