5/99

הלולגה

,ונמז תא םידקהש טרס והזש ףקותב ןעט ןרוא .הזה יתרגש אלה טרסה לע בותכל ךיא יל רורב אל
.ץגו יטלפ ,םיחא ינש לע אוה טרסה לש רופיסה .ונמז תא רבעש טרס םג והז ,תאז םע דחיו
קוסעו םילוב ףסוא יטלפו ,יעובש סיסב לע ותדובע םוקמ תא דבאל גהונש ןקדזמ רמז אוה ץג
,ץג תא שוגפל ידכ םיחאה תרידל הנימרה םשב תינדרמ הרענ העיגמ דחא םוי .הירדנוכופיהב
בהלתמש יטלפב שגופו הירחא בקוע חקורה היבא .18 הל ואלמישכל ריש הל בותכל חיטבהש
תלולגכ הלגתמש הלולג לטונ ץגש ךכל םילגלגתמ םירבדה .העפשה תובר תולולג חוקרל ותלוכימ
...ותומד ביבס יקווישו ימוסרפ לביטספ ליחתמו םסרפתמ אוה הליל ןיב .םירוענ

The Pill

,תואיצמל דבלב ילמס רשק לע רמוש טרסה ,הריהבו הריבס הרוצב הלילעה תא ראתל תלוכיה תורמל
.(תוחפל ירובע) םינבומ אל ךא םיעיתפמ םה וב םישחרתמש תוערואמהו תויומדה
יתשח הייפצה ךלהמב הז ללגבש ןכתיו ,(רתוי יטיא) ול םיליגר ונאש הממ רחא בצקב להנתמ טרסה
,הבשחמב םיובמו םלוצמ טרסה יכ רורב ,תאז םע דחי .יתוא הנהמ אלו יתוא עגיימ טרסהש
,בולרפ דוד לש ןושארה וטרס והזו 1972 -ב השענ טרסה .הניצס לכ לש הקיטתסאל בל תמיש ךות
וליאכ םיארנ םלוכ -םירחאו ,והקיזיח רנבא ,יאנב יסוי וב םיקחשמ .לארשיב עונלוקל תובר םרתש
. ..םירוענ תלולג םמצעב ולטנ

אל יעבט ןפואבש םיטרס תוארל רשפאש אוה קטמניסל יונמ תויהלבש רתויב לודגה ןורתיהש ןכתי
תיבכוכ) ןרוא לש תרבוחב תחא תיבכוכב קר ןמוס טרסהש תורמל ךכו .םהילע םלשל םירחוב ונייה
.ונרעטצה אל םג ונינהנ שממ אלש תורמלו .וב וניפצ (טרסה תא תוארל דבלב םייוסמ ןוצר = תחא
ימתס וניא טרסו ,םימי רפסמ ךשמב יתוא תוולל הכישמה טרסב ונשגפש תויומדהו תונומתה תיירלג
.תונומת וא תושגר ,תובשחמ ,תובקע ךלצא ריאשמ אוה םא תועמשמ רסח וא
Pills
3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the list? הרגאיו םיצור
(433 k)