10/99

playing by heart

םורט תנרקהב ,ינאו ןרוא יבצ ,וניאר playing by heart תא
היהי המ עודי אל ןיידע ,םויהל ןוכנ .קטמניסב הרוכב
היהי המ ןיימדל קר הלוכי ינאו תירבעב טרסה לש ומש
יקחשמ" ,"תובבל יקחשמ" ,"בלבש םיקחשמ" ...םוגרתה
."םייתימא םינקחש" ילואו "הבהא

Joan and Keenan are Playing by Heart

הזילע רכזל סקט תרגסמב המייקתה טרסה לש הנרקהה
המש לעו ,םינש 19-כ ינפל רורט עוגיפב הגרהנש ,רירגש
טרפ ךכו .םיירטנמוקוד םיטרס ירצוי דודיעל ןרק המקוה
טירסתה תרענ ,רבתסמ ךכ ,התיהש) רימת ילוי תאמ םואנל
םיעטקב םג וניפצ (הרוזנצה ידי לע זנגנש עשעשמ טרסב
דחאה ,הנשה לש םיכוזה םיירטנומוקודה םיטרסה ינשמ
(...טרסה רצויב זכורמ דאמו ,ירוקמ ,יתונמא) לגרודכב קסוע
.ןונבלב עצפנש לייח לש םוקישה רופיס תא איבמ ינשהו
רתויב הנהמה קלחה קפס אלל ךא .(שגרמו ןיינעמ יעוצקמ)
.playing by heart היה ברעה לש

playing by HEART PLAYING by HEART

םישרפנ םירופיס רפסמ ,ןמטלא לש "תורצק תונומת"ב ומכ
,ןורטאית תיאמב ,'תידרמ תא ריכנ דחאב .הז דצל הז
םירפס ףדמ רשאכ ,חילצמ טקטיכרא ,טנרטב תשגופש
התווכנש 'תידרמ ...הילע טטומתמ ,ןנכתש תונחב בצומש
תא תולגל השקתמו הרוגסו תינדשח הניה הבהאמ רבעב
ןאילי'ג ידי לע תמלוגמ ,בגא ךרד ,'תידרמ .היתושגר
תינקחש איהש רבתסמ) !ילאקס הנייד איה אולה ,ןוסרדנא
וא םירזייח ןהב ןיאש תוניצס םג םלגל תלגוסמש ,הער אל
דאמו הריעצ תינקחשב קסוע ףסונ רופיס .(םירדלומ
.הליל ןודעומב רגוסמו ןיינעמ רוחבב תשגופש ,תינועבצ
תרבחב םחנתמ סדייאמ ססוגש רוחב ,וגקישב ןמז ותואב
...תונכב ותיא חחושל החילצמ הייחב הנושארל רשא ,ומא
הזמ םיאושנה (ירנוק ןושו סדלונייר הני'ג) ,לופו הנח
םעו ,לופ לש תינפוסה ותלחמ םע םיתמעתמ םינש םיעברא
בבותסבמ וייחל םיעבראה תונשב רבגו ...ןשי הדיגב רופיס
לעו וייח לע םינושמו םינוש םירופיס רפסמו ראבל ראבמ
םירופיסה .דועו דועו ...ןיזאהל ליאויש םדא לכל ויתורוק
רשפא זא קרו ,םויסל דע הזב הז בלשתהל ילבמ םילהנתמ
.וזב וז ועגנ תויומדה ןהב תודוקנה תא תוארל

Gillian Anderson as Meredith and Jon Stewart as TrentDennis Quaid as Hugh

ןונש ,שגרמ ,קתרמ אוהש םושמ ,ער אל טלחהב אוה טרסה
עוגנ אוהש םושמ ןייוצמ וניא טרסה תאז תמועל .קיחצמו
לש רתי תנמ םילבקמ םיפוצה .להקה לע בבחתהל זע ןוצרב
תורשפאה ןובשח לע םיאבש ,םיעשעשמו םינונש םיגולאיד
קינעהלו קומעו ןידע רתוי קחשל ןמזה תא ןקחשל תתל
,בוטה ףוסה .הקזחו תיתימא רתוי תישגר היווח הפוצל
תוקוצמה לכ תא טעמכ קוחמל חילצמ ,ןילוסניא תנמ ומכ בוט
לוכי היה יכ הארנ אל ךא .טרסה ךרוא לכל ונלקתנ ןהב
,תוימיטפואב לבוט ולוכ טרסהו תויה רחא ףוס תויהל
תומוקמל דרוי אל אוה ,טעמ אל תוומב קסוע אוהש תורמלו
תונומת"מ תיתוהמ הרוצב הנוש אוה ךכב .המשנב םיכומנה
וא) תחא הגרדמ אצמנ "תורצק תונומת" יתעד יפלו ,"תורצק
עגרכ יל השק תצקש תורמל ,playing by heart לעמ (םייתש
ילוא לבא (םינש עבראכ ינפל טרסה תא יתיאר) המל רמול
ןובשח לע ,זעמ יאמבה "תורצק תונומת"בש םושמ הז
לע רתוי תומוקמל םג ונתוא תחקל ,הפוצה לש ותוחונ
.ונתיאמ דחא לכב יוצמש ןטקה ףוריטה לא ,"הצק"
(ןבומכ היומס הרוצב) רבדמ ,תאז תמועל playing by heart
םויק שי טרסבש תורמל תאזו תוילמרונה לש החבישב
.'וכו תודיגב ,םימס ,תוילאוסקסומוה ומכ "תויטס"ל

Sean Connery as Paul and Gena Rowlands as Hannah Angelina Jolie as Joan and Ryan Phillippe as Keenan

הלגמ םעפ לכ לופש הדבועה היפצה ךלהמב יתוא קיחצה
דחיב ,םהינשו ,הפוצ איה וב טרסה לש ףוסה תא ותשאל
ומכ תוקיסאלק רפסמ לש םיפוס ונל םילגמ יאטירסתה םע
(?חצורה והימ) "וכיספ" (?דאבזור הז המ) "ןייק חרזאה"
תרמואש השא ומכ םיבר םילימ יקחשמ םג טרסב שי .דועו
ומכ עמשנש "I don't know ,hugh" "וי" ארקנש ,הלעבל
..."ךתוא הריכמ אל ינא"

The WALL by the light of nightThe WALL by DayLight

דועסל "ואקק"ב ונבשי ,לאירא תא ונשגפ טרסה ירחא
תמוח ...ילוהי'צ לש חרקה תמוח תא תוארל ונעסנ ףוסבלו
תורמל) ידמל האנ התארנו ,תוססומתה יבלשב התיה חרקה
רפסמ ודדוגתה םוקמב .(תינועבצ הרואת רבכ התיה אלש
ופצ םקלח .חרוא ירבוע ינימ לכו ,רעונ ינב לש תוצובק
תא ץרמב ופטיל םירחא ,תרטקמ םינשעמ םה דועב ךילהתב
,רתויב םכח דעצ) .רדגל ץוחמ הבצוהש חרקה תיבוק
ןקחש ,סמאיליו ינק עיגה בוזעל ונדמעשכ קוידב .(ונמכסה
םא ותוא לואשל הצר יבצ ,ותרבח םע "םילשורי לעופ"ה
...רתיו לבא ברע ותואב היהש קחשימב וחצינ לעופה

ץלמומ :לכה ךסב
Look at that
תוארל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואיבצ
3.54.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listרתאל

ימשירה