5/2001

שיבכע לש היגטרטסא

לשב לבא "ואקק"ב ונשגפנ ,קטמניסב המענ םע יתכלה "שיבכע לש היגטרטסא"ל
ךופהה הפקהמ רעצב ונדרפנו ,המח היתש לפס יצח קר תותשל ונקפסה לודגה רותה
.(רמגנ התהש ירחא לוכאל ידכ הנוק ללכב ינאש) תוריפה ירגרג התמו (המענ)
אל ,טרסל עיגה םגש המענ לש דידי ,יתיאש סומע ךכ לכ .סומע היה 2 קטמניס
.ליחתה טרסהו םייונפ תומוקמ ינש ונאצמ ףוסב .םוקמ ונל רומשל חילצה
   
,ויפויב יתוא םמה י'צולוטרב לש ןונגיסה ,יתוא טנפה טרסה תונושארה תוקדב
תיזכרמה תושחרתההש ךכ קמוע תלעב התיה הניצס לכ טעמכ .ומוכחתו ותמכח
,םיפונ ,םישנא ,תויושחרתה דוע ויה ךשמהב לבא םיירפה תמדיקב תאצמנ םנמא
.ץראה רודכ לש ינשה דצה דעו ןאכמ - יפוסניא קמוע טרסלש הארנו ,תונורדסמ
.םינקחשה לש האלפנ הדמעה שי קמועה טנמלא תא ןיא ןהב ,תורחא תוניצסב
רבכ הז יתלגרתהש ירחאש תורמל ,טרסה לכ ךרואל ךישמה הזה ידוחיה ןונגיסה
.הדימ התואב יתוא ביהלה אל

טירגמ לש וירויצמ העפשוה הרואתה דחוימבו טרסה לש תוזחה

30-כ ,ריכה אל ותוא ויבא חצרנ הב הרייעל רזוחש ,יננגמ סותא לע רפסמ טרסה
תא התארש ,ויבא לש תבהאמ לש הנמזהה תובקעב עיגמ אוה .חצרה ירחא הנש
סותא ,ויבאל םימ תופיט יתשכ המוד ןייצל שי ,יננגמ סותא .ןותיעב ותנומת
ןוטלש תונש לש הילטיאב טסישפ יטנא שפוח םחול ,באה חצר ביבס .יננגמ
ותוא חצר קוידב ימ עדוי וניא שיא .םיבר םיסותימו תועומש שי ,ינילסומ
סותא ,הרייעב ותוהשב ."וטלוגיר" הרפואה ךלהמב ובגב הרונ וב הליל ותואב
וניב םילבלבמ רפכה ישנא ,תורזומ תויושחרתה לש הרדיסל עלקנ ןבה יננגמ
ול םירפסמו וב םישגופ זאד תרתחמל וירבחו ויבא לש תבהאמה ,ויבא ןיבל
לא באשנ סותא ...ולש הזועתה לע ,ולש תויטמזירכה לע ,ויבא לע םירופיס
לש ותומו וייח תדיח תא רותפל הסנמ ונוצרל דוגינבו ,ולש וניאש םלוע ךות
.ויבא
   
שחרתמ רופיסה ."רוביגו דגוב" ארקנש סחרוב לש רצק רופיס לע ססובמ טרסה
לש הילטיאל ותוא ריבעהל רחב י'צולוטרב ךא ,19-ה האמה לש דנלריאב רוקמב
ודיגת ..."שיבכע לש היגטרטסא" :י'צולוטרבל ךייש טרסה םש םג .20-ה האמה
:יימימ יתעמשש טרסל רתויב םיבוטה תומשה דחא הז יניעב ...םר לוקב הז תא
רצויו) ...םייניעה לומ שיבכע לש הדיחפמ הנומת יל גיצמ ,םכחותמ ,ררמצמ
.(ןהב דומעל חילצמ וניא טרסהש תויפיצ

האורש יתיא .לולצה ריואהמ תונהלו ,טרסה תא לכעל ץוחב ונבשי טרסה ירחא
אוה וירבד יפל .ידמ רתוי אל לבא ,טרסה תא בהא "םיבוטו םינשי" םיטרס הברה
לע טילחהל שרדנשכו .םיבוט רתוי הברה םיטרס הנורחאה הפוקתב האר טושפ
שקבתה לבא) ביטה יפל וא האנהה תדימ יפל תתל םא דאמ טבלתה םיבכוכה רפסמ
,ינפשוחה ויפואלו רתאל הלגרתה ירמגל אל ןיידעש ,המענ .(היצרגטניא תושעל
.הלצא לבקי טרסהש םיבכוכה רפסמ לע תצק בושחל הכירצ איהש הרמא
Directed by 
Bernardo Bertolucci
,םלועה לע והשמ ונממ יתדמלו ןיינעמ טרסב רבודמש תבשוח ינא יללכ ןפואב
תיווטנ רוביגה ביבסש השוחתה תא רצוי טרסה .וב תופצל יתינהנ דאמ אל לבא
טרסהו הקיעמ איה וזה השוחתה .ץלחהל לכוי אל רבכ הנממ שיבכע לש תשר
.תונלבס תשרודו תבכרומ וב היפצה לבא ,בוט טרס הז ילוא זא .ךורא שיגרמ


3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
יתיא המענ
3.5 3

ישארה ףדל הרזחב
To a 'The Spider's Stratagem' WebSite
To a 'The Spider's Stratagem' WebSite