4/99
The ROCKY HORROR PICTURE SHOW

The Rocky Horror Show םירגרג תצק םגו) זרואב םידייוצמ יקור לש יעונלוקה םימיאה עפומל ונכלה
דויצ תרזעב .םירורפגו םינותיע ,(תבהוא ינא זרוא יכ המודא תיעועש לש
לש תורודו ומצע תא םייקמו םייקתמש ימלועה ןחלופב קלח ונלטנ הז יקלח
.1976 זאמ םיפוצ

דראציר בתכש ,"ןוטנד ןוכיתמ ועיגה םה" רמזחמב איה טרסה לש ותליחת
הלעה טיוו לקיימ ילגנאה קיפמה .(ףר-פיר תא יקורב םלגמה) ןאירבוא
,עפומה ."יקור לש םימיאה עפומ" :שדח םשב 1973-ב המבל רמזחמה תא
קיפמו המוצע החלצהל הכז (טרסב ןקחשה םג אוהש) ,ירק םיט בככ וב
טרסה ,1975-ב .טרסל תויוכזה תא הנק רלדא ול יאקירמאה םיטרסה
ולזמל .ץורח ןולשכ לחנ ןחבמה תונרקהב ךא ,ןכומ היה ,ןמרש םי'ג יומיבב
ךכ תוחפל וא) סל'גנא סולב להקה תוכזב קר זנגנ אל טרסה ונילזמלו
ףא בר אל ןמז רובעכו ,תובר םימעפ טרסב הפצו רזחש (סותימה רפסמ
הזמר וז תימוקמ תובהלתה .טרסב הרישה יעטקל ינטנופס ןפואב ףרטצה
,תיתפוק החלצהל המשגתה אל וז הווקת ."הווקת" טרסל שיש םיציפמל
םינש 20 םויכ םג יח טרסה תא קיזחמ טרסה ביבס רצונש ןחלופה ךא
.רתוי רחואמ
Frank N Furter with Brad

Janet: I don't like man with MUSCELS
Janet: I don't like man with MUSCELSJanet: I don't like man with MUSCELS
Magenta, Frank N Furter, Columbia

("םיבוט םידלי") םימתו ריעצ גוז ,טנא'ג ותסוראו דארב לע רפסמ טרסה
םה ךרדב .ןוכיתהמ עדמל םהלש הרומה טוקס רוטקוד תא רקבל םיעסונש
ןופלט ןיא ,הריטב .הריטל םיעיגמ םהו תלקלקתמ םתינוכמ ,הרעסל םיעלקנ
טסיווסנרט ,רטרפ-נ-קנרפ תא הב אצמנ ךא ,(םיעדוי יאדווב םכבורש יפכ)
.ולש תווצה תאו הינאווליסנארט תיסקלגבש לאוסקסנארט בכוכהמ
."םלשומה רבג"ה תא רוציל הרטמב םדא ינב תריציב םייוסינ ךרוע קנארפ
תוררוגתמ הריטבו ,(ELBOW SEX) ףר-פירו הטנ'גמ תא ללוכ ולש תווצה
םיטשפומ ,תואחמה תורמל ,טנא'גו דארב .קנארפ לש ויתוריצימ המכ םג
.םלשומה רבגה תריצי לש יגיגחה יוסינב תוזחל םינמזומו םהידגבמ
:ול שי רישה רמאמכו ...םייחל םק יקורו החלצהב םייתסמ יוסינה
ןושיל םיכלוהש ,דארבו טנא'ג .ירירש םג אוהו ...blond hair and a tan
םהלש ודיבילה תא םילגמ ,רטרפ-נ-קנארפ ידי לע םיתופמ םידרפנ םירדחב
הריטל עיגמ טוקס רוטקוד רשאכ הכישממ הלילעה ...הליחתמ תוללותשההו
םיחלצומ תוחפה םייוסינהמ דחא אוהש) ,ידא ולש ןייחאה תא שפחל ידכ
.רחאה בכוכה ישנאמ ותוא ליצהלו ,(קנארפ לש
The Narrator
"Where's your fucking neck"

Lets do the Time Warp

Riff Raff and Magenta

ינאו ןרוא יבצ .יקור לותב :ןנרא .ןרואו יבצ ןנרא םע טרסל יתכלה
.רבעב יקור תונרקה ונמעט רבכ לבא ,םילודג םיחמומ אל

,םירזיבא תקירז ללוכ ,ןחלופה םויק תא םירשפאמ ,םילשוריב קטמניסב
קיפסמ התיה אל וז הנרקהב ירעצל .ךסמה תמדיקבש המבל הילעו ,תונוזמ
,תנמזותמה תופתתשהה תא תבהוא ינא .הנהמהו קיחצמה גוסהמ תופתתשה
ומכ םילימ יקחשמב םישמתשמ ,תונוע ןהו ,תולאש תויומדה תא םילאוש הבש
רשפאש רחא קיחצמ רבד לכו "ejaculations" -ב "congratulations" ףילחהל
היוצר אל תופתתשה .(יתריציו קיחצמ רחא רבד לכ רמולכ) .טרסה םע תושעל
.טרסה תא םיקחשמ טרסה לכ ךרואלו המבה לע םידמועש םישנא איה יניעב
לע שחרתמה תא התקיח טושפ רעונ ינב לש הצובק .תאזה םעפב היהש המ הזו
ילוא .םוגרתה תא ריתסהו ןנרא תא ןבציע ,יטתפ ,םמעשמ היה הז .ךסמה
,וניצר ונלוכש המ תא וקפס תאז לכבש ולא לע "ןנולתהל" ןוכנ אל הז
שיש יל הארנ לבא ,טרסב היפצ םתס היהת אל וזשו םירבד ורקיש רמולכ
םלואבש םג תויהל לוכי .הנממ םינהנ רתוי הברה םלוכש תרחא תופתתשה
תימיטניא רתוי הריוא רצווהל הלוכי (לשמל הפיח קטמניסב ומכ) רתוי ןטק
.תולקב רתוי םיפתתשמ םישנא זאו
Frank N Furter

Frank N Furter

Participation
?הז תא םישוע ךיאו ליחתה הז ךיא :ןחלופה

,ןחלופה תווהתהמ קלח ויהש םישנאהמ דחא בתכש רמאמ ךמס לע
ןגנל וגהנ הלחתהב .קרוי-וינב 'גליוב ןטק עונלוקב ליחתה לכה
,רתוי רחואמ ,"להקה תא םמחל" ידכ הנרקהה ינפל הקיסומה תא
...םירוביגל יאנגו דודיע תואירק ארק ,טרסה םע תוהדזה הלגש להקה
.תויומדה לא "רבד" םיפוצהמ דחא וב עוריאל הקוחר התיה אל ךרדה םשמ
םיטפשמהו תאז השעש ןושארה ותויה לע טידרקב הכז Louis Farese
טנ'גל "buy an umbrela ,you cheap bitch" :ויה ולש םינושארה
גולונימירקה לש החיתפה םואנ ינפל דימו ,םשגב תכלוהש
רצווהל תוינטנופסב וכישמה האלהו םשמ "how strange was it?"
ופסונ ,טרסהמ תויומד ומכ שבלתהל לחה להקה ,Lines דועו דוע
.הבר התיה החמישהו םימ יחדקאו םינותיע זרוא ומכ םירזיבא

Say It

Brad Majors - Asshole

Janet Weiss - Slut

Oren and Rick 1991
,טרסהמ רתוי תונהל םכל ורזעיש םיקניל 'סמ יתרחב
םכירבח תא םישרהל ףא ילואו

המלש םירזיבא תמישר*
(Word doc) להקה לש םיטסקטה תא םג ללוכה טירסת*
תיעוצקמה הקיתאהמ תצק ,בושח תוחפ אלו*

יד ,הזכ לאכ וילא סחייתהל םיסנמ םאו ,"יניצר" טרס וניא "יקור"
טרסה תרחא תצק תולכתסהב .םייוקיל דאמ הברה םע טרסב םיפוצש רורב
הקיסומ וב שי ,ינועבצ ,דאמ דע יביטקובורפ ,(להקה ילב םג) קיחצמ וניה
והזש (העיגמ תיניצר הלימ הנה) רמול רשפא .םירשכומ םינקחשו תרדהנ
דועל ילואו ,"פופ"ה תוברתלו קור תקיסומל ,ינוידב עדמ יטרסל 'גמוה
.םמש תא תעדוי אל ינאש םירבד המכ

:טרסב םינקחשה ןיבמ
ירק םיט אוה - רטרפ-נ-קנארפ
(!)התוריעצב ןודנרס ןזוס איה - סיוו טנ'ג
קיוטסוב יראב אוה - סרו'גיימ דארב
(םירישה תולימו םינחלה ,טירסתה תא בתכש) ןאירבוא דראציר אוה - ףר-פיר
דווניה רטיפ אוה - יקור
טיהלה םע אצי םינש רפסמ ינפלש ,MEATLOAF אוה - ידא
"I would do anything for love (but I won't do that)"
(!?השעי אל אוה המ הלאשה תלאשנו)
.םיבר םינקחש דוע ןבומכו

בושח ךא ןורחא רבדו
רבח רתאל רוזעל השקבבב םיארוקה לא הנופ ינא ,ןרוא תשקבל
"קיר" הנוכמ בורל ךא ,רקייב דר'ציר :ארקנש ,יקורל החמומו
דחיב םימיאה עפומב ופצ םגו םירבח ויה ןרואו קיר ."יקיר" וא
."םלענ" קירו קתונ רשקה םינשה םע ךא ,םימעפ רפסמ
םיעדוי םתא םא ?הקוחר היסקלגמ םירזייח ידי לע ףטחנ אוה םאה
@ ...תוחפשמה דוחיאב ורזע אנא והשמ

The Rocky Horror Picture Show Rocky with Frank N Furter

.(םיפתתשמ ובש עונלוקב יוצרו) הבוח ,האר אלש ימל רוציקב
Look at that
...ואדיוב תחקל אל

4 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo ROCKY's website
To ROCKY's Official WebSite