9/2001

'גור ןלומ

Moon
Satine and Christian
Jim Broadbent as Harold Zidler
Richard Roxburgh as Duke of Monroth
The Bohemians
Le Moulin Rouge
Nicole Kidman as Satine
Kylie Minogue as Green Fairy
,תיבב דוקרל םגו שמשה דגנ הנגה םרק הברה םישל ונל ץילמהש הז תא םירכוז
זאב תא ולבק !'גור ןלומה לש יאמבה והז ןכבו ?ונלש םירוהל םידמחנ תויהלו
!תוברת רוביג ,ןמראל

ללגב יתאלפתה תצקש איה תמאהו ןנראמ תומח תוצלמה יתלבק 'גור ןלומ לע
ףידעמ ללכ ךרדב ןנראו תיתפרצב טרס הזש יתבשח ללכב ליחתה טרסהש דעש
ףופצ :קטמניסב הרוכב םורט .91-ה הקדב ונעגה ינאו
ןרוא טרסל .תילגנאב םתוא
,הנושארה הרושל ונשגנ םירחא םיפוצל עירפהל אל ידכ .בלכה ינפכ להקה ינפו
בוטל) בהלתמהו ריעצה להקה בשוי תוימדקה תורושב .םייונפ תומוקמ ויה הב
הזב ליחתה הז .ללכ תיבויח התיה אל היצקארטניאה םעפה ,קטמניסה לש (ערלו
תונבש ,םייונפה תומוקמב תבשל וניתוכז לע ףקותב דומעל םיכירצ ונייהש
וליחתה ןתוא זיזהל ורתענ ןהש ירחא .םיילגרה תא ןהילע וחינה הינשה הרושהמ
טרסה עצמאבשכ .וקיספה אל וניתשקב תורמלש ,אסכה בגב תוקיחדהו תופיחדה
היה רבכ ילש אסכה דעסמ לע העקתנש לגר ףכ ישאר תורעש ןיבמ קלסל יתצלאנ
דח הרוצב ולאכ םירקמב הביגמ ינא ברל .טרסב ןיינעתהל ךישמהל השק יל
יל היה אל רבכ תורעה הברה ךכ לכ ירחא םעפה ,תינוציק ףא םיתיעלו תיעמשמ
המ םושמ) ירוחאמ ןגלבה לכל עדומ היה אל ןייצל שי ןרוא .שואייב יתעקשו חכ
ובשיש םיילגרה תוברמל לודג רתוי הברה הכישמ םרוג הווה יתבשי ינא וב אסכה
וניה (ינואכד סעכ וא) ינמחול שואיי םאה הלאשה תלאשנ קר וישכעו .(ונירוחאמ
.אלש הארנכ :איה הבושתהו ?'גור ןלומב תופצל ןוכנה חורה בצמ
Le Moulin Rouge
המהובה םלועל ךשמנש ינמלוחו ריעצ רוחב ,ןאיטסירכ לע רפסמ 'גור ןלומ טרסה
הווהש יתימא םוקמ ,זירפב (המודאה הנחטה) "'גור ןלומ"ל עיגמ אוה ,תונמאהו
,תויוברתו םיעבצ לש תבורעת ,תוללוה תוביסמ ,םייח םיעפומל המב האמה תליחתב
ןאקו טרבק תוינדקר םיליצא ,תונוז ,"םתס" םיאזירפ ,המהוב ישנאל שגפמ םוקמ
תוחפלש דיגנ אוב ,"ואוו" יד עמשנ .םישוח ףוריטו סנדקד לש הריוואב לכהו ןאק
(טעמ ךכ לכ אל םג לבא הברה ךכ לכ אל) ייחב םהב יתייה ינאש םינודעומה ןיבמ
ףקתשמש ומכ בואס םגו תושחרתה תויח ,תוינועבצ ,רשועל ברקתמ אל דחא ףא
וזה העפותהש ובשחתו ,העפות היה 'גור ןלומה .'גור ןלומה לש םירואיתהמ
ינפל היה הז .קוטסדוו תא תושעל הבשח ללכב הירוטסיההש ינפל הברה השחרתה
,תחדבתמ ינא ייה ייה ?זא סקס הז המ ועדי ללכב םה ,םוקלאבריד הנש האממ רתוי
!באוכ הז !ווא .תובתותה םהנישב יתוא לוקסל קיספהל םישקבתמ רוחאמ םישישקה
...טרסל רוזחנו
Ewan McGregor as Christian
אוה התוא הגצה לש יאזחמה תויהל הרקמב לגלגתמ ("רוגרקמ ןאיא") ןאיטסירכ
.(קרטול זולוט רייצה תא םג אצמנ םהניבש) םיילוש ינמא תרובח רובע בתוכ
תדעוימ ,'גור ןלומב העיפומש ,("ןמדיק לוקינ") ןיטאס םשב תרמזו תינדקר
לע םלח וייח לכש ,ןאיטסירכ הנושארה םתשיגפב רבכו הזחמב ישארה דיקפתל
,הבהא ול הבישמ ןיטאס ...לילכ הב בהאתמ ,בהואמ היה אל םעפ ףא ךא הבהא
טיווקסיב ומכ הארנש) ילגנא ליצא :םיבהואה לע םיישק המירעמ תואיצמה ךא
תוחפל וא) ןיטאסב בהואמ אוה םג ךא ,הזחמה תקפה תא ןמממ ,(15-ה האמהמ
הארנ וניא יאזחמה ןיבל הניב הבהאה רופיסו ,(הילע תולעבבו הפוגב דאמ קשוח
ןאיטסירכש הזחמה .דיתעה לע לצ הליטמ ןיטאס לש תרתסנ הלחמ םג .ללכ ול
.ןיטאס ןיבל וניב הבהאה רופיס תא ףקשמו תואיצמל םאתהב הנתשמ רבחמ
(?ןאכ אל הז ודוהש רמא ימ לבא ,ודוהב שחרתמ אוה םנמא)
Nicole Kidman as Satine
סנדקדה תריוא תא ריבעהל חילצמש ,עוציבב אלא רופיסב וניא טרסה לש דוחייה
(דבכ קותמ םשוב ןומה םע לבא טנרודואיד ילב) עיזמ ,ךימס ,רישע ,סומע טרסה
יפב םירשומש קורו פופ יריש םניה טרסב םירישה .ילקיסומ דאמ םגו ,ביהרמ
תאו רטופ סינד לש םיטרסה תא טעמ ריכזמ הז ןונגס .םימיאתמ םיעגרב תויומדה
יעצמאכ תויומדה לש הריש ויתוזחמו ויטרסב בלשל גהנ רטופ ."ריש םה םייחה"
'גור ןלומב .יטסיטראו יטיסירומוה יעצמאכ םגו ,ןהיתובשחמ ןהיתושגר לע רפסל
ליחתמ הז (הפ תי'גראל יד ינאו) העש ירחאו ,יטסירומוה יעצמא קר טעמכ והז
הלש בולישה לבא ,ןמזה בר המיענ הרישה םנמא .אל ותו קימיג הז יכ סאמהל
תחאו תויה ,בטיה הזה ןונגסה תא ריכמ רוגרקמ ןאיא .שדחמ וא עיתפמ וניא
.רטופ סינד לש "ךנוראוצ לע קיטספיל"ב התיה ולש תונושארה תועפוהה

תברקתמ המלצמה ,ץצונו יזוידנרג וב לכה יכ םיהדמ טרס והז תילאוזיו הניחבמ
לש הזה ןונגסה .םוקמל םוקממ ישפוח ןפואב הטשו םינפ תתוועמ תקחרתמו
אוה הזה טרסה ,תוזח תניחבמש קפס לכ ןיא .ףייעמ םגו םיסקמ םג טרסה
חור בצמה ללגב ילואו ,םזגומ היה ילאוזיוה סמועה ירובע לבא ,תיקנע הקפה
.קיעמ היה הז יתייה וב

טרסהש בשוח אוה רבוע ןמזהש לככו) ותוא בהאו טרסהמ הנהנ ינממ לידבהל ןרוא
,קטמניסה םלוא לע הכשחה תדר דע םוקמ ונל ורמשש ,וירבחו יבצ .(בוט רתוי דוע
אל יכ םא ,טרסה לש הריוואל ורבחתה שממ םהש הארנ אלו ידמל םיגייוסמ ויה
ךותמ פילק הארשכש יל רפס יבצ םימי המכ ירחא ,ףסונב .ףרוג ןפואב ותוא וללש
היה תאז לכבשו טרסה תא ספספ תצק אוה ילואש שיגרה אוה MTV-ב טרסה
,יתינהנ ךכ לכ אל ינא ?תמאב המ זא .הליחתב םשרתה אוהש הממ רתוי חלצומ
ירוחאמ" לש םיעטקב) טרסה םע םיפסונ םישגפמב יבצו ןרוא ומכ ינא םג לבא
לע תויבויח רתוי תובשחמ תחתפמ ימצע תא יתאצמ (לשמל ,היזיוולטב "םיעלקה
,דוקירה ,הקיסומה לבא ,בוט קיפסמ וניא "'גור ןלומ"ה טרסכש תבשוח ינא .טרסה
רצק עטקב הייפצ םגש ךכ ,יבויח םשור רבד לש ופוסב תוריאשמ תויחהו העונתה
.ונממ תצק דוע םועטל ןוצרו טרסה יפלכ יבויח שגר שדחמ ררועל הלוכי MTV-ב

ילוא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא לייאתימע יבצ
4 1.5 3 2.5

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To MOULIN ROUGE! Official WebSite
To MOULIN ROUGE! Official WebSite

   Everybody's Free (To Wear Sunscreen) by
Baz Luhrmann / Mary Schmich

Wear sunscreen.

If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now.

Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine.

Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindside you at 4 p.m. on some idle Tuesday.

Do one thing every day that scares you.

Sing.

Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours.

Floss.

Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long and, in the end, it's only with yourself.

Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how.

Keep your old love letters. Throw away your old bank statements.

Stretch.

Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't.

Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone.

Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40, maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's.

Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or of what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own.

Dance, even if you have nowhere to do it but your living room.

Read the directions, even if you don't follow them.

Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly.

Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future.

Understand that friends come and go, but with a precious few you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people who knew you when you were young.

Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel.

Accept certain inalienable truths: Prices will rise. Politicians will philander. You, too, will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble and children respected their elders.

Respect your elders.

Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out.

Don't mess too much with your hair or by the time you're 40 it will look 85.

Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than it's worth.

But trust me on the sunscreen.

הרזח