3/2002

םואבננט תחפשמ

המדנ דבעידבו תופצל המל תעדל ילב יתכלה "תיתוכלמה םואבננט תחפשמ"ל
ינא המ ןיבהל יל רזוע היה אל הז ,טרסה לש רואית תעמוש יתייה םא םגש יל
אל טרסהו ,שדחו ןנערמ והשמ "םואבננט תחפשמ"ב היה .תוארל תכלוה
לש הצובק לע רפסמ טרסהש תרמוא יתייה .יתיאר רבכש רבד םוש יל ריכזה
הצובק קר התיה םעפש ,החפשמ לע ילוא וא .החפשמ התיה םעפש םישנא
םישנא תצובקמ רתוי אל איה החפשמ לכ ,ללכב ,ילואו .םידרפנ םישנא לש
יתלבו םיקומע םירשקב וזל הז הרושקש ,םישנא תצובק לכ ילואו ...םידרפנ
(-; יתחפשמל וזה הבתכה תא השידקמ ינא ?"החפשמ" םניה קותינל םינתינ

,םיקירבמה וידלי תשולש תאו ותשא תא ,תיבה תא בזע ,החפשמה יבא ,לאיור
םידליכ ולדג ,םירחא םירושיכ לעב דחא לכ ,םידליה .רשע ינב ךרעב ויה םהשכ
חתפו םייטמלד םירבכע לש ןז חתיפ ז'צ .םימישרמ םיגשיה ילעבו םינייטצמ
,םייתורפס םיסרפב התכזו תוזחמ הבתכ ,תצמואמה הדליה ,וגרמ ,חילצמ קסע
תיבב רגש ייליא םשב בוט רבח םג םהל היהו .ןייטצמ סינט ןקחש היה י'צירו
.(דחוימ ןורשכ םוש ול היה אל לבא) תובר תועש םימואבננטה םע ההשו לוממ

ומצע טרסה .טרסה תליחתב הרצק היציזופסקאב םידמול ונחנא הז לכ תא
קומע ןואכדב עוקש "םידליה"מ דחא לכ רשאכ ךכ רחא םינש 20 ליחתמ
להנמ ירנה םע ןמור תלהנמ ,(ןוטסוי הקיל'גנא) םאה .דקפתל השקתמו
תא עונמל תוסנל טילחמ ,ךכ לע הלגמש ,(ןמקה ןי'ג) לאיורו ,הלש תונובשחה
םג המ) ותיב וניא תובר םינש רבכש ,תיבב רוגל רוזחלו םיינשה ןיב םיאושינה
ותשא תומ םע דדומתהל חילצמ וניאש ,(רליטס ןב) ז'צ םג .(רוגל הפיא ול ןיאש
יפטמב יוקיל הלגמ אוה רשאכ ,"תיבב" רוגל רוזחל טילחמ ,סוטמ תנואתב
בקע סינטהמ שרפש ,(ןוסליוו קול) י'ציר .םירג וינב ינשו אוה וב ןיינבב יוביכה
עמוש אוה רשאכ ,סונייקואב ויתוגלפהמ רוזחל טילחמ ,תישפנ תוטטומתה
רסוחב האושנה ,(ורטלפ 'תניווג) וגרמ וליאו ,תיבב רוגל רזח הלוחה ויבאש
התיבה רוזחל רתומ ז'צל םג םאש הטילחמ ,(יירמ ליב) רגובמ גולוריונל רשוא
החפשמה הנש םירשעמ רתוי ירחא הנושארלו ...הל םג זא ,ןואכדב אוה יכ
.תוזילע הברה ךסמל איבמ שממ אל הזש קר !ייה יפיי ...דחיב בוש

,הידמוק וז םאש ןייצל תבייח ינא .הידמוקכ טרסה תא םירידגמ םישנא הברה
יתשגרה טרסהמ טרסה ןמזמ לודג םיקלחו תויה ,ידמל תנברוחמ הידמוק וז
וב שיו ,דאמ יטסירומוה אוה ולוכ טרסה ,ןבומכ .ינורג תא תקנוח הלק הקעומ
תומרדב וא תוידגרטב םג אוצמל רשפא רומוה לבא ,םיקיחצמ םירבד הברה
םג והשכיא אוה ...הז אלו הז אלו הז אל אוה "םואבננט תחפשמ" .תושגרמ
.םגו םגו

ילב לבא ,דפקומ היה יתוזחה ןונגסה .טרסב יתבהאש םירבד הברה שי
תא םג יתבהא .וכרד יוטיב ידיל אב טרסה לש רומוההמ הברהו ,קיעהל
רשפא יאש יתשגרה תחא הייפצבש תורמל ,הניצס לכב םיטרפב רשועה
איהש הז תא יתבהאו ,טרסב בושח ןקחש התיה הקיסומה .םלוכל בל םישל
םג ךא ,הקומע הריוא רצי לוקה ספ .הדימה לע רתי טלבתהל ילב םש התיה
,"ןליד בוב" ,"הפיטקה תרתחמ" לש תוקיסלקב שומיש ךות תאזו ,הגונו הכר
.ןייוצמ היה ,םינקחשה לכ לש ,טרסב קחשמה ,ךכל רבעמ .דועו "זנומר"ה
יל םורגל ילב ,בוט וקחש טושפש ,ןוטסוי הקיל'גנאו ןמקה ןי'גב ליחתנ .תמאב
ולש תומדה תא ריבעהל חילצמש ,ןוסליו קולב ךישמנ ,תרתוימ תובהלתהל
בבחתמו ךלוה (ביואה יווקל רבעמ ,רדנלוז) ויחא ,ןווא םגו ,תשגרמ הרוצב
ןמזל הכז אל אוה יתחמשל לבא רומג רדסב היה רליטס ןב ...טרסל טרסמ ילע
תמלשומ יכה תומדה לבא ,("רדנלוז"ב ונממ קיפסמ יל היה) ידמ בר ךסמ
תומדה תא הריבעה ,'תניווג .ורטלפ 'תניווג המליג התוא ,וגרמ יניעב התיה
הבוצע "וקינ"ל ,רתוי בוט קוהיל ןיימדל הלוכי יתייה אל .תמלשומ הרוצב הלש
.טרסב הניה וגרמש ומכ הפייעו

ףוחסל חילצמ טרסהש יתשגרהו יתוא ןיינע ומצע רופיסה ,הז לכל רבעמ
תויהל םיחילצמ םיטעמ לבא ,תוחפשמ לע םירופיס הברה שי .וכותל יתוא
,רופיסה תא יתבהאש םכסל הלוכי ינאש ךכ ...םיימיטפוא םגו םייגארט םג
.טרסה תא יתבהא תורחא םילימבו ...יל רפוס אוה ובש ןפואה תא יתבהאו
םוקמב ח"ש 29) לזומ ריחמבו ,ינדרוט להק ילב 17:00-ב הנרקה ,ןכ ומכ
."עונלוקב רקבל" :ארקנש עצבמל םימרותש םירבד םלוכ (ח"ש 33

החלצהל הכז אלש טרס ,"רומשר" תא םג םייבש ןוסרדנא סוו אוה טרסה יאמב
תא יתיאר התיא הרובחה ברקב דאמ תוברועמ תורוקבל הכזו לארשיב הבר
טירסתה תא .תומדקתה אוה ,תיתוכלמה םואבננט תחפשמ ,יתניחבמ .טרסה
םע "ףויפי" ןקחשמ רתוי אוהש רבתסמש ,ןוסליו ןווא םע דחי בתכ סו ןייצל שי
הברמל ,בגא .בוט רופיס בותכל עדויש םוקע ףא םע ףויפי ןקחש אוה .םוקע ףא
םיארמ וב עטק שי ...טרסב קחשמ ןוסליו םיחאהמ דחא דועש יתיליג יתעתפה
קול לש חאל תכייש דיה .ריווא הבור לש עילק ,לוכיבכ ,שי הב ,ז'צ לש דיה תא
...עילק שי תמאב הבו ,ןוואו

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To The ROYAL TENENBAUMS Official WebSite
To The ROYAL TENENBAUMS Official WebSite