7/99
RUSHMORE

רשיפ סקאמ לש תרמצל ץורמה

תקולחמב םייונש רתויה םיטרסהמ דחא וניה רשיפ סקאמ לש תרמצל ץורמה
דועב ,םיבכוכ השימח ול ןתנ הנרקהה םותבו גגומתה לאירא .ירבח ידי לע
ןרוא .(ביאכמ ךילהת היה הז םגו) םיבכוכ 2 חכב דרגל וחילצה ןתודו לעי
,םילשורי לביטספ תרגסמב ןרקוה טרסה .דמחנ היהש ונבשח םתס ינאו יבצ
םושמ טושפ ,לביטספב וילא תכלל ונלוכיש דיחיה טרסה הז רעצה הברמלו
םלואל ץוחמ דדוגתה ןומהה .(תוניחב תפוקת) .המיאתמה העשב היה אוהש
,ונכלה (!)תומלש םייתנש ינפל ךיא ונל ריכזה הזו ,ןורטאיתבש עונלוקה
(הלהו ןנרא + זא יתרכה אל ותוא ןרוא תא ללוכ אל) הרובח התוא טעמכ
קוחצל תורוחבמ שקבלש בשוחש ינריא יאמב "ףבלמחמ ןסחומ" לש טרסל
המזויה ,םויה ומכ זא ,הרקמ לכב .עשעשמ םטייא הז םינשידואב תוכבלו
התיה המשאה תשוחת םעפה ךא .ילע ויה טרסל תוירחאה ןאכמו הריחבה
טרס תמאב והז ,לעיו ןתוד לש תורורב אלה םהיתועד תורמל יכ ,התוחפ
.קיזמ אל
MAX
MAX at RUSHMORE

,יטרפ ס"ב ,"רומשר" ס"היבב דמולש ,15 ןבכ רענ ,סקאמ לע רפסמ טרסה
דמולו ,הטילאל ךייתשמ אל טושפ רפס ויבאש ,סקאמ .יטסיטילאו דבוכמ
בתכ סקאמש הזחמ ארק להנמהש ירחא לבק הגלימה תא) .הגלימ לע םש
רפסמ ךירדמ אוה :דומללמ ץוח לכה השוע סקאמ רומשרב .('ב התכב היהשכ
,םינרווכ ןודעומ ,ףויס ןודעומ ,המגודל) םינודעומו םיגוח לש לטובמ אל
ךרוע אוה ("גניטייביד"ל ןודעומ ,םילוב ףוסיאל ןודעומ ,"גניטרק" ןודעומ
,תינמרג ,תיתפרצה ןודעומ אישנכ ןהכמ אוה ,הנשה רפס תאו ס"היב ןותיע תא
הלעמ ס"היבש תוזחמ םייבמו בתוכ ןבומכו הימונורטסאו שב-שש ,טמחש
רשפא יא ןכלו ,ואולמו םלוע איה סקאמ רובע רומשר .תויונמדזה ינימ לכב
.ירשפא יתלב רבד ול הארנ וינויצ לשב םשמ ותוא וקרזיש ןויערהש אלפתהל
MAX

,רומשרב םידמול ףועמהו תלוכיה ירסח וינב ינשש ,רישע םרות ,Mr. Bloom
ךכל ליבקמב .םידדייתמ םהו סקאמ לש םיברה ויתונורשכמ דאמ דע םשרתמ
ילב ,סקאמו ,'א התיכב תדמלמש הריעצ הרומ Miss. Cross-ב שגופ סקאמ
המורת תרזעב ,טילחמ אוה הבלב תוכזל ידכ .הב בהאתמ ,םיסוסיה הברה
לובטופה שרגמ לע "קנע םוירווקא" הל תונבל ,Mr. Bloom לש תדבכנ תיפסכ
.ס"היבמ קרזנ סקאמו ,האסה תא שידגה רבכ הז להנמה ליבשב ,ס"היב לש
חילצמ אל אוה םג ,בר אל ןמז ךות ,Mr. Bloom ל סקאמ ןיב תודידיה תורמל
ןמור םהניב להנתמש הלגמש סקאמ .הב בהאתמו הרומה לש המסקב דומעל
.םילא קבאמ חתפתמ Mr. Bloom ל וניבו ,םעוזו דגבנ שח
Miss CROSS

Mr. Bloom MAX & Miss CROSS
ןייפאתמ ינשהו ,דקוממו ילאיר דחאה :תונונגיס ינש ןיב דנדנתמ טרסה
םישעמבש תוריבסה רסוח לע ןעשהל הסנמש רומוהו ,םיריבס אל תוערואמב
.תונונגיס ינש ןיב דנדנתמ טרסש בוט רבד הז םא טילחהל יל השק .תויומדה לש
.ולש הלחתהה תא םאותש ןפואב םייתסמ אל טרסהש רמול רשפא ,בויחל
תלוכיה תא םיבישחמ יד םיפוצכ ונחנאש יל המדנו ,יופצ אל אוה ,רמולכ
תיחטש תורכה תמר לע רמוש הזה ןונגסה ,ינש דצמ .טרסב ונתוא עיתפהל
הרוצב םלוצמ טרסה .םמעשמ םע בוט ךלוה יחטש יניעבו ,תויומדה םע
רשפא יומידכ ךא .תינופצה הקירמא לש םיפהפי םיעבצ ,היקנ ,תיעוצקמ
."הקוחר השדעב" םלוצמ ולוכ טרסהש רמול

טרסה לבא ,שי ?םייניצר םינכת .דחוימב הקיחצמ אל לבא ,ןכ ?הידמוק
ךילהת רבוע סקאמ יכ םיניבמ רבד לש ופוסב .םתוא ריתסהל ץמאמ השוע
.אל הפוצה לבא ,תורגבתה לש
MAX
Mr. Bloom MAX

תכלל

3.5 stars
טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ןרואלאיראיבצןתוד.פ לעי
3.553.522

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo RUSHMORE website
To RUSHMORE website