6/2002

ונבהאתהשכ קוידב

Sara Thomas and Jonathan Trager
John Cusack and Kate Beckinsale


Kate Beckinsale as Sara Thomas


John Cusack as Jonathan Trager

לכ וניה ,ונידעצ תא הכירדמו ונילע תרמושש ,תנווכמ די לש םויק לש ןויערה
די התואב םיקסועש םיטרס רתוי ןיאש יתוא עיתפמ הז השעמלש התפמ ךכ
,ריס לכל הסכמ ,המואת שפנ ונתיאמ דחא לכל שיש ןויערה .האלפומ לרוג
תא ךשומ ,םירשואמ היהנ התוא אצמנשכו םש יא ונל הכחמש תחא הבהא
הנוכנ הבושת שיש ןימאהל םיענש םושמ ,ךשומ .דירטמ ...םג ךא ,בלה
(?הניפ וזיא לבא) הניפל רבעמ הכחמש רשוא שיש ,תולאשה תלאשל
הרושק והשלכ יטסימ ןפואבש תרחא תחא שפנ שי יכ ,םלועב םידדוב ונניאש
שפנ התואב שוגפל חילצנ םעפ יאש ונל ברע ימש םושמ דירטמ ךא ;ונילא
לא דועצל ונל רשפאיו יאדוו היהי יוהיזה םאה ,התוא שוגפנ םאו ?המואת
םאה - ונבבלב ראשיי ןטק קפס ונייח לכ ךרואלש וא ,םיחוטבו םיזילע הפוחה
?אוה הז םאה ?איה וז

ונתיאמ דחא לכל שיש הקותמה הילשאה תא ונל רכומ "ונבהאתהשכ קוידב"
ןו'ג .ונינפב המואת שפנ התוא תא ןמזמ םג ןמזמ לרוגהשו ,המואת שפנ
,"סופת לבא קוור" רואיתל הנועש ,יקרוי וינ רוחב ,ןתנו'ג תא םלגמ קאזויק
רואיתל הנועש תיטירב הרוחב ,הרש תא תמלגמ ליידניסקב טייק וליאו
,דלומה גח לש תוינקה תחדק ךלהמב םישגפנ םה ."הסופת לבא הקוור"
ימ .ןמזה ותואב קוידב ,תופפכ גוז ווהמ דירוהל םהל תמרוג לרוגה די רשאכ
,תטטרלפמ החישל םיסנכנ םה ?םדוק ןהב ןיחבה ימ ?תופפכה תא חקי
םשב הפק תיבב) דחיב ברעה תא םילבמ םה גוז ינב שי םהינשלש תורמלו
.(תילעמב היילע תורחתבו ,םוסקה חרקה לע הקלחהה לכיהב ,"יטיפידנרס"
ןתנו'גל תתל המיכסמ ,הנוכנו תילרוג ןכא םהיניב השיגפהש הנימאמש ,הרש
והזש קיסהל הל םרוגש המ ,חורב ףע קתפה !היוא ךא ,ןופלטה רפסמ תא
אוה ,הצרי לרוגה םא .םהיניב השיגפל םיאתמ וניא ןמזה הארנכש "ןמיס"
תא רטש לע םושרל תדדועמ איה ןתנו'ג תא .תרמוא איה ,בוש םהיניב שיגפי
המ) קסויקב סוטנמ תוירכוס הנוק איה רטשה ותואבו ,ולש ןופלטה רפסמ
תא תמשור ,המצע איה וליאו .(הכוראה וכרדל ןמוסמה ףסכה תא חלשמש
איה ותוא ,רפס לש ותכירכ לש ימינפה קלחב הלש ןופלטה רפסמ תאו המש
עיגי רטשה םא .ריעב שיש היינש די ירפסל תוברה תויונחמ תחאל תרכומ
ודעונ ןכא םהש ןמיס .ןמיס הז היהי ,וידיל בוש עיגי רפסה םאו ,הידיל בוש
!דחיב תויהל

תורמל יכ !ףוריטב יתוא תנבצעמ איה :ןרואל יתרמא רבכ בלש ותואב !ףוא
תושיגפלש ךכ לעו ,תנווכמ די םויק לע תובשחמב תאטוח םימעפל ימצע ינאש
תועמשמ סוחיי ידכ דע תכל הקיחרמ וליפא ינא םיתיעלו ,תועמשמ שי ונייחב
סוחייו ,םהלש השיגפה םצעמ תומלעתהה ,יל םירוקש םירבדל ןמיס לש
שממ .ןיטולחל תכרפומ יל התארנ רבמצד לש האיפקמה חורל רתי תובישח
...תויכיספה לובג לע

םיסופתה םיקוורה ינש :הדוקנ התוא ירחא םינש המכ ךישמהל רחוב ,טרסה
ןהלש המואתה שפנה לע תובשחמ רשאכ ,םתנותח ינפל תעכ םידמוע
.וחכשנ (טעמכ) רבכש םינשי םידש ררועלו ררועתהל תוליחתמ

לע םיטרס תבהוא ינאש תורמלו ,דמחנ תויהל לאיצנטופ טרסל שיש תורמל
ומכ אל - הנהמ היה אל טושפ "יטיפידנרס" ,(תוירקמ וא) לרוג לעו הבהא
ןתנו'ג ןיב שגפמהש ונל םירפסמ םנמא .תוחפל תויהל רומא היה אוהש
אלו ,הז תא יתיאר אל ,סלכתב לבא "םיבהאתמ" םהשו "ילרוג" אוה הרשל
גוז ינב םהל שיש תורמלש הרוחבו רוחב הז ,יתיארש המ .יתענכתשה
םא .גוזה תב/ןב לש ובג ירוחאמ םייביסמ םיטוטרלפב ברע תולבל םיטילחמ
תושפנ ,גנאיו ןיי ,חרפו רותפכ ,דמח דמצ םהש תמשרתמ תמאב יתייה
תא יתשגרה אל ירעצל לבא .ודגביש ,אלימ :תרמוא יתייה זא ...תומואת
םוש התיה אל ,תוחפל ךסמה לע .םהיניב שגפמב תובהאתהה תוצוצינ
("דחיב תויהל ודעונ הרשו ןתנו'ג") טרסה לש דוסיה תחנה רשאכ .הימיכ
וא בוש שגפיהל וחילצי םה םא יל תפכא רבכ המ ,המוקמב תחנומ הניא
?שוגירה הפיא ?חתמה הפיא ?אל

,קאזויק ןו'ג לש ותוחכונ התיה ,טרסהמ יתאנהל םרת תאז לכבש המ
דחא וניה ,דיקפתה תרגסמב ןפוד אצוי קחשמ ןיגפמ וניאש תורמלש
אבא) יול ןי'גוי הנשמה ןקחשמ אקוד הנהנ ןרוא .ילע םיביבחה םינקחשה
דבועש ןפעזו טנדפ רכומ םלגמ אוה "יטיפידנרס"ב .(יאפ ןקירמאב םי'ג לש
יצמאמב ןתנו'גל "עייסמ"ו ,הנושארל ושגפנ הרשו ןתנו'ג הב ובלכה תונחב
.עשעשמ ןקחש ןכא .הרש לש רותיאה

(תיבב) רשפא


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא
[םיגרדמ 174] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To SERENDIPITY Official WebSite
To SERENDIPITY Official WebSite