3/99

בהואמ ריפסקייש

the real William Shakespeare

Paltrow as a girl and as a boy
Fiennes as Poor writer

In the Dance Hall
The almighty QUEEN
Too Perfect lovers

רומוההמ הברה יד וצימחת יכ ןכתי ,ללכב ריפסקייש תא םיריכמ אל םתא םא
תוזחמב םירושק טרסה לש םיילולימה םיקחשמהמ לודג קלחש םושמ תאזו ,טרסבש
תונהל םכל אצי אל םא ןכל .ווהתיש תויומדבו ,ובתכנ אל ןידעש ,םיידיתע
יבתכ לכ תא שוכרל ןמזה הז (טרסב האנה ןקחשה אל) יאזחמה ריפסקיישמ
.אורקלו תוזחמ רחבמ תוחפל וא ,ריפסקייש

יארוט תא ליצהל" לע רבגו ,"רתויב בוטה טרסה" רקסואה סרפב הכזש ,טרסה
אוה לבא ,החיטבמ היכזהש ומכ לודג טרס וניא טלחהב ,גרבליפס לש "ןייאר
יושעו ,(והומכ ףלא שיש יתשגרה אל) ירוקמ הבר הדימב ,היפצל םיענ טרס
היפצהמ האנהל הברה תמרות ,קחשמה לע רקסואב התכזש ,ורטלפ 'תניווג .בטיה
ךר ינידנולב רעיש הל שי ,הפי איה ,בטיה תקחשמ איהש הדבועה דבלמ ,טרסב
רירמה ףוצרפה םע תינקחשה ומכ אל) תובורק םיתיעל תכייחמ איהו ,שלוגו
("דנלרדנוו הנורחא הנחת"ב ונשגפש

.16-ה האמה לש הילגנאב ,ינעו ריעצ יאזחמ ,ריפסקייש םאיליו לע רפסמ טרסה
ימינונאו ריעצ ןקחשב לקתנ אוה (בתכ אל דועש) שדח הזחמל םינשידוא ךלהמב
הרישע החפשממ הרענ ,ספסל הד הלויו וניה הז ןקחש .ובל תא הבוש וקחשמש
הילגנאב ,הפוקת התואב .קחשל ההמכו ,ריפסקייש לש הבתיכה תא הצירעמש
דע הירחא בקוע ריפסקייש .רבגל תשפחתמ איה ןכלו ,קחשל ושרוה אל םישנ
,השיאכ םעפה ,הלויו תא שגופו ,םידוקיר ףשנ ךותל סנכנ אוה םש ,התיבל
:םיאבה םיכוביסה תא שי האלהו ןאכמ .הב בהאתמו

.ותבוהא וניה חקלש שדחה ןקחשה יכ עדוי וניא ריפסקייש .1
.הירוה תווצמב ןוה רסח ךא סחוימ רבגל אשנהל תדעוימ הלויו .2
."טאריפה תב לתאו ואימור" ומשו בותכ אל ןידע ,ימוקה ,הזחמה .3

רקיעבו ,תיטויפ ,תיטנמור איהו ,תחרופ הלויול ריפסקייש ןיב הבהאה
,"הילויו ואימור" ארקי םימילש הזחמה תא בתוכ אוה ליבקמב .תירשפא יתלב
הנורוב ,תובירי תוחפשמל תבו ןב ןיב תירשפא יתלב הבהא לע הידגרט
,תירשפא יתלבה הבהאב קר היוצמ הניא םירופיסה ןיב הלבקהה .הילטיאבש
ואימור"בש ומכ שממ ,םיבירי תוארטאית ינש שי ןודנולבש הדבועב םג אלא
.תובירי תוחפשמ יתש שי "הילויו

הנשמה תינקחש לעו ,תושובלתה לע םהניב םיפסונ רקסוא יסרפב הכז טרסה
התעפוהו תבזילא הכלמה תא תקחשמ ,'ץנד ידו'ג ,תינקחשה .רתויב הבוטה
.טרסה לש תוינוגססל תמרות טלחהב

?ימ םעו טרסל תכלל םאה
,םדוק םתוא דירוהל םכל יאדכ ,טרסהמ תוהובג תויפיצ םכל שי םא לכ םדוק
תונמא תריצי וניא אוה ךא ,הנהמו דמחנ טרס הז יתרמאש ומכ יכ .תכלל זאו
תא אוה לוקשל יאדכש רבד דוע .םיבר םימי םכמע ראשי הנורכזש המישנ תרצוע
רשפא היהיו ,עגרת םיעונלוקב טרסה ביבס הירטסיההש דע תצק תוכחל תורשפאה
:תכלל ימ םע הלאשה יבגל .םייניעב תועמד םע םייסל ילב םיסיטרכ גישהל
קוידב םתא םא .םיאתמה טרסה הז ,םתיא וכל גוז תב/ןב הרבח/רבח םכל שי םא
.רחא טרסל תכלל תלקוש יתייה ,רשק תליחתב

Look at that
תכלל

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo SHAKESPEARE IN LOVE website
To SHAKESPEARE IN LOVE website