7/2001

קרש

Shrek
Jerusalem Film Festival
.ונממ יתינהנ ךכ לכש טרס יתיאר אל ןמזמ ועמשת
.םילשוריב לביטספה תליחת דובכל תיגיגח הנרקהב טרסה תא וניאר
,לבא .םימימשמ םימואנ לש לגל וניפיצו ,םימשה תפיכ תחת ונבשי
"םיחקל תקפה" הכרענ ,ולש םואנה תליחתב ריהצה יאנליו ןתמש ומכ
םג היה ובורבש ,להקה .רצק םואנ םאני אוה הנשהו הרבעש הנשהמ
,לבס תדומל תוריהזב קחצ ,ןכ ינפלש הנשב "ןוקרד ,רמנ" לש הנרקהב
םואנ םאנו "םיחקל קיפה" אוהש חיכוה יאנליו רמול המ ןיא לבא
Shrek טרסה תא הנכ אוהו תויה ,עשעשמ ותנווכ וא ותעידי אלל היהש
ובזע .ידמ געלנ אלו דאמ קיחצמ היהש רבד ,Sherek ינשדחה יוניכב
לולצ היה ריואה ,תנייוצמ הריואב היה להקה ,ןמזה לע םכל לבח
רצק עפומ ,םיימואנו םואנ םהל ופלח ךכו .םניחב היה ןרוקפופהו
,עירהו םייפכ אחמ להקה ,םיפפותמ ילגעמ לש (םיחקלה תקפה חורב)
.ליחתה טרסה ףוסבלו
ונל םירפסמ תירבעב .(Sherek אל) "קרש" אוה ומשש קורי רוצי לע רפסמ קרש
לדבה שיש םינעוט רבד יניבמו ,OGRE אוה תילגנאב לבא "תצלפמ" אוה קרשש
"רגוא" לש םייח להנמ אוה םש ,תיטרפ הציבב ול יחש קרש .םיינשה ןיב יתוהמ
לדתשמ ,שפרב חלקתמ ,םיצרש ינימ לכ לכוא - םיליעגמ םירבד השוע רמולכ
םיאב ולא רבכ םאו ,םירחא םירוצימ הקיר ולש הירוטירטה תא ריאשהל דאמ
עדויש) םוסק רומח ,דחא םוי .תוריהמב םתוא חירבמ אוה ותוולש תא דירטהל
דרולה לש ואבצ ידימ וייח תא ליצמ ידמ הלודג הנווכ ילבש ,קרשב שגופ (!רבדל
םירוצי אלל ,תמלשומה הכלממב םלשומ ךלמ תויהל איה ותפיאשש ,דווקראפ
"קבדנ" (יפרמ ידא ידי לע םלוגמ) ןטק אל ןטפטפ ,רומחה .םימוסקו םייתדגא
לשב הבריק ינפמ דחפמ וא) ותויטרפ תא בהואש ,קרש .הפרמ וניאו ,קרש לא
אצוי רבד לש ופוסב ךא ,רומחהמ רענתהל הסנמ (ןפודה יאצוי ויגהנמו והארמ
ידי לע ןגומה לדגמ שארמ הכיסנ ליצהל דרולה םעטמ תוחילשל ותיא דחי
טולשלו יתימא ךלמל ךופהל ,הל אשנהל דרולה לכוי ךכו ,שא קרוי ןוקרד
...קולוד תכלממב
The Donkey (Eddie Murphy)
Princess Fiona (Cameron Diaz) הקיחצמ הידורפ השעמל וניה ,םידליל תואקתפרה רופיס הרואכל וניהש ,טרסה
יטרס םגו םיריוצמ םיטרס ,(רתויב הכורא המישר) תודגא ירופיס לע רתויב
תויצאוטיסבו תוחידבב סומע טרסהש ברמ .(סקירטמה) "םיליגר" עונלוק
הנוע הזה טרסה ךכבו ,םיפוצל עצומש רומוהה לכ תא טולקל השק תוידורפ
רפסמ םירגובמו םידלי וב תופצל םילוכיש טרס :רתויב בושח ןוירטירק לע
,םיטרסב םהירוה םע דחי תובר םימעפ םיפוצ םידלי יכ בושח הז .בר םימעפ
גונעת תויהל הלוכי תרזוח היפצ ,תוזימרו םירשקה לש רשוע עיצמ טרסהשכו
.ואדיול הטסקה תא ףחוד דליהש המכ עדוי ימה םעפב םג

רשאכ ,DreamWorks SKG לש טרס וניה קרש
,גרבליפס ןביטסמ םירחא אל םניה SKG -ה
אל שממ והז ,אל .ןפג דיווידו גרבנצק ירפ'ג
טעמ אלב סומע טרסה השעמל ,ינסיד לש טרס
וליפאו ינסיד לע (תולודגו) תונטק תודירי
רטיפש ינסידב הריכב תומד ,רנסא לקיימ לע
רופישה יניעב .SKG לש K -ה kazenberg תא
םיריש ןיא .טרסב הקיסומה אוה רתויב לודגה
קור תקיסומ אלא ,פופ ירמז לש םיקתקתמ
?םינימאמ םתייה ,לייק ןו'ג .תיתימא
Lord Farquaad (John Lithgow) 
Farquaad looks and acts somewhat 
like Disney boss Michael Eisner.

Shrek (Mike Myers) 
Chris Farley was originally cast as Shrek 
and even recorded the dialogue. However, 
after his death, the role was given to 
fellow SNL-er Mike Myers.
,תבשחוממ הקיפרגב רייוצמ טרסב רבודמ עדוי אל ןיידעש ימל
טושפש ןמז דאמ הברה הזמ ןושארה רייוצמה טרסה היה הזו
תועבהב אלמ "ורועיכ" תורמלש קרש .הארנ אוהש ךיא יתבהא
ןפואב !ותודימחב יתוא בינגה טושפ רומחהו ,תואלפנו תוישונא
יכהו ,"המישנ תורצוע" שממ תומיסקמ תונומת טרסב ויה יללכ
הקלב וילע ורבעו שיניפ ול ושע וליאכ שיגרה טרסב לכהש ףכ
ינא .יח דאמו ,ינועבצ ,םרוז טרסה ..."ץמאמ רסוח" לש הפוקש
,(סרוקה תליחתב יתשרפ) תבשחוממ הקיפרגב הברה הניבמ אל
םייח תואלמ וב תויומדהש ,ןייוצמ הארנ טרסהש תעדוי ינא לבא
ותוא רידגהל היכרצ יתייה םאש ולשמ ידוחי feel טרסל שישו
.חמש :תרמוא יתייה הלמב
.הבהאלו יפויל רושקש ,רסמ וב שי וליפאו ,חמשמ טרס טלחהב הזו
...הידורפ ןימ וז םג ילוא לבא ,ינטשפ תצק
.םיבוטו "םיפי" ונלוכשו ,תחצנמ הבהאהש אוה רקיעה
I am a believer !

The Dragoness
The Look of Shrek
.וירבחו יבצ ,הירבחו המענ ,הנאידו דדוע ,ןתוד ,ןרוא :םישנא לש הלודג יד הצובק דחיב טרסה תא וניאר
(הארנכ ינא דחוימב) טרסה ירחא .הלודג התיה החמשהו המידקמ הבוט הרושב םוקמ ונאצמ הרקמב
טרס אוה יכ ,םיבכוכ השימח םלש בלב טרסל תנתונ ינאש דימ יתרהצה ינא .תובהלתה לש high-ב ונייה
ןוויכל תצק ותוא הפחס ילש תובהלתההש תבשוח ינא לבא ,בהלנ תוחפ תצק היה ןתוד !םלשו םלשומ
לוכי ,רתוי םיבוט םיטרס שיש תויהל לוכי ,וארת .םילוטסמ יד וארנו רשואב ונהנה ראשה לכ .ןוכנה
ותוא ךפהו טרסה לע ליצאה עוריאהש תויהל לוכי תמאבו ,האנה התוא תא ושיגרת אלו וכלתש תויהל
.תכלל םכל הצילממ ינאו המלש האנה יתינהנש תעדוי ינא ,ןיידע לבא ,רתוי שגרמל
Lord Farquaad and The Magic MirrorPrincess Fiona and ShrekDonkey and Shrek
תאו ,ןיוו לש ומלועו סרוואפ ןיטסואמ רכומה סרייאמ קיימ םלגמ קרש תא :היווירט יטרפ תצק דועו
עגרה קרש) "גייטס םאיליוו" רפוסה לש םידלי רפס לע ססובמ טרסה .זאיד ןורמק תמלגמ הכיסנה
.(!םוחב ץלמומ - "יאה לע יברא" ארקנש יתבהא דאמש םידלי רפס דוע בתכ אוהש יתטלק
After Mike Myers completed his dialogue and 
 Shrek's animation was being completed, Myers 
 decided he wanted to give Shrek a Scottish accent. 
 After hearing a demo, the studio obliged, and an 
 extra four million dollars was spent to reanimate 
 Shrek with the new dialogue. Eddie Murphy voice of The Donkey Cameron Diaz voice of Princess Fiona John Lithgow voice of Lord Farquaad
םימותכ םיקתממ וקלח 'גנרוא הרבעש הנשבש ירחאש ,ןייצל בושח יכה םויסלו
!yeh !לכל ןרוקפופ קלוח הנשה ,םיאירב שממ אלו
Donkey, Shrek, Princess Fiona and Lord Farquaad

ץורל

4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ירבתימע ןונייבצ לאננחהמענ דדוע הנאיד ןתוד
4.5 55 54.5 4.54.5 4.54.5 4

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To  Official WebSite
To Official WebSite