10/2001

תבהואמ הקירמא

לש יחרזמה הקלחב תאצמנש "הדכסנא" םשב הנטק ריעב יתיאר "תבהואמ הקירמא" תא
הינחל יכרד תא יתטוונו הרוכשהו הבוהצה ץימא וואדה תינוכמב יל יתעסנ ,םושג היה .דנלוה
.חקאש השקעתה ילש אמאש הירטמה תובידאב תצק קר הבוטר יתעגה עונלוקל .הבורקה
יל רבתסה ינובאדלו ,יתיבו םימח הארנש עונלוקב ,תיאפוקה תא יתלאש "?םויה גיצמ המ"
ומכ תיניס יצח אלו) תילגנא ולוכ רבודש טעמכ דיחיה טרסה הנועה יטרס רחבמ ךותמש
דיינב ןרואל ןופלט ."תבהואמ הקירמא" אוה ("דחיב םלוכ" ומכ תידווש אלו ,"2 איש תעש"
ךות הנכומ תרוקב היהתש לבא ,ינהת ,יכל") טרסה תכרב תאו טרסה ריצקת תא יתלבקו
.("עובש

םידנלוהה .רתויב תימדקה הפוצה יתייהו 15-ה הרושב יתבשי .ידמל קירו לודג היה םלואה
לש תונומת ורטיע םיהובגה תוריקה תא .רזומ .קוחרמ קר לבא - םיטרס םיבהוא הארנכ
םירבח דועו ןילפ'צ ילרא'צ ,ורנומ ןילירמ ,לבייג קראלק) םינמזה לכמ םילודג םינקחש
תצק") "םיבורקב" לש תוקד 10 דועו תומוסרפ לש תוקד 15 ךרעב ירחא .(םינבל םירוחש
.ליחתה טרסה (יתבשח ,"םידנלוהה ופחסנ
Kiki Harrison (Julia Roberts) 
with Lee Phillips (Billy Crystal) Eddie, Gwen and Kiki Gwen Harrison (Catherine Zeta-Jones) 
with Eddie Thomas (John Cusack)
ולכי ,םיקיפמ ללש אלו םיפוצה להק אל ,םיטרסב וקחש ידאו ןווג ,םיבהאנ ויה ידאו ןווג
סנא'צ לבקמ (לטסירק יליב) יל םשב קיפמ ד-ח-א ם-ו-י-ש דע .םינייועה גוזה ינב ןיב סייפל
תאצ ינפל םימיענהו םיבהאנה תויהל גוזה ינב תא ריזחהל חילצי םא :וירוטיפ ינפל ןורחא
עבונ סויפל הז ןויסנ ירוחאמ לנויצרה .חטבומ היהי ותדובע םוקמ ,םבוכיכב שדחה טרסה
םג םה טרסב םיבהאנהש ןימאהל בהואו ,דחיב גוזה ינב תא תוארל בהוא להקהש ךכמ
הקיתו הרבחל ןופלט םירמ אוה ,םיטוחב ךושמל דיימ ליחתמ לטסירק יליב .םייחב םיבהאנ
איהו ,(סנו'ג הטי'ז ןירתק) ןווג לש תוחא םג הרקמב איהש ,(סטרבור הילו'ג) יקיק םשב
ומצע לטסירק יליב .טרסה תאיצי דובכל עוראל עיגהל התוחא תא ענכשלו רוזעל החיטבמ
.עוראל אובל וענכשל ידכ ,וייח תוסירה תא םקשל הסנמ ידא וב יטסיהדובה רזנמל אצוי
שדחמ ררועל ידכ ,לטסירק תעדל ,ילאדיא גניטס) ,רבדמב יתרקוי ןולמב םייקתמ עוראה
ןווג לש תתרשמכ רקיעב תשמשמש ,יקיק .םלש עובש ףוס ינפ לע ךשמנו (הבהאה תא
עוראל עיגמש ,ידא תא בוש תושגופ ןה דחיו ,התוחאל הוולתמ ,(התחפשכ םג םימעפלו)
תמאה לבא .םיבהאנ תויהל ורזחי ןווגו אוהש הווקת ולוכשכ יטסיהדובה רזנמהמ תורישי
ימ .התוא בהאי להקהשו חילצי טרסהש הצור קר איה ,ןיינעמ שממ אל הז ןווג תאש איה
דחיב תויהל ונהנו ,וז תא הז ובבח דימת ידאו יקיק .יקיק איה ידאל תונכב תגאוד אקודש
תיארנ איהו וליק 20 -ב הזר יקיקשכ וישכעו .No Fun התיה ןווגש ןמזב םיעטק ץירהלו
.הב בהאתהל רתומ רבכש הארנכ וישכע זא (!?המ זא) זא הצצפ
John Cusack as Eddie Thomas Julia Roberts as Kiki Harrison Catherine Zeta-Jones as Gwen Harrison
ףרוחה זאמ יתיאר אל עורג טרס הזכ ,דחא דצמ וארת ?םשגב תאצל הווש היה זא
םשג ומכ שגרמ ,ץיק םויב תוילולש ומכ דודרו ,םשג םויב תוילולש ומכ יופצ :דקתשאד
ןו'ג אוה טרסב בוט היהש דיחיה רבדה .טסוגואב םשג ומכ ןימא אלו ,ןוסנומה תפוקתב
- הלועמ .הלועמ ןקחש טושפ אוה קאזויקש יל רהבתמו ךלוה ןמז המכ רבכ .קאזויק
רוביגה תא ריכזמ אל אוה ,"ההובג תונמאנ"ב .רחא הארנ אוה טרס לכבש םושמ
ומכ ,הזה טרסב ידא לש תומדה תא ריכזמ אל םהמ דחא ףאו ,"'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל"מ
לזמ .רחא והשימ ומכ הארנ בוש אוה םהב (לשמל "רייא ןוק") םיטרס המכ דוע ויה ןכ
...ינש דצמ לבא עורג טרס היהש יתרמאו יתלחתה ,דחא דצמ זא ?יתרמא רבכ ןטרס
,ףכ היה (םשגב םג םייח ינמיס התלגש) תילאיטנדוטסה הדכסנאב הלילב טטושל
.הבוהצ ץימא וואדהו ,הדמחנ הריוואה ,חנו חוורמ היה עונלוקה

?תמאב המ ,ידיגת ,תמאב תעכו
התיה עצמאב טרסה תא יתבזע אלש הדיחיה הביסהש יל הארנ ,בלה לע די םע זא
:ינזואב דהדה ןרוא לש ולוק :("טרסה תללק" הז הרקמב וא) טרסה תכרב לשב
"הנכומ תרוקב עובש ךות ...הנכומ תרוקב עובש ךות"

תכלל אל

1.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To America's Sweethearts Official WebSite
To America's Sweethearts Official WebSite