12/99

ססקט יפה

Steve Zahn as Wayne Wayne Wayne Jr.

Jeremy Northam as Harry Sawyer

William H. Macy as Sheriff Chappy Dent

Wayne and Harry

Ally Walker as Josephine McLintock

walk this way

Illeana Douglas as Ms. Schaefer
שארמ תועובש .תוארל ךלנש יתפחד ינאש טרס היה "ססקט יפה"
ףאו ,קטמניסה תרבוחב תועמשמ יבר םילוגיעב ותוא יתנמס
ינפל םימי השולש .ןולסב יולתה הנשה חולב ערואמה תא יתמשר
קטמניסה לש הפוקהמ םיסיטרכ תחקל ונעסנ ינאו ןרוא הנרקהה
דעוימה ברעבו ,(ךרעהל יאדכו םיסמוע םימעפל שי הרוכב םורטב)
,ןרוא לש רבח ,דדוע תא ונפסא , דחוימב םדקומ הפיחמ ונרזח
...קטמניסל ונעסנו

םאה תוהזל טלחומ ןורשכ רסוחב יתנחנ לבא ,עודמ תעדוי אל ינא
יפל רבכש םישנא םנשי .ולש רואיתה יפל טרס בוהאל תכלוה ינא
יל התיה) - אל וא םהלש םעטל אוה טרס םא תוהזל םיחילצמ םשה
שיש הנעטב םינש ךשמב "רתנספה" תא תוארל תכלל הברסש הרבח
םג ברל ינא .העוט דימת ינא .וזכ אל ינא ,(קופד םש טרסל
שי .הפק תיבל םיאצוישכ תחלצומ תוחפ יכה הגועה תא הנימזמ
הזיאו ,ןימזהל טירפתהמ הנמ הזיא תעדל שוחב ונחינש םישנא
םיסרוק ריבעהל םיכירצ םה יתעד יפלו ,בוט תויהל ךלוה טרס
.רתוימ לבס ינומכ םישנא הברהל וכסחיש םידחוימ

תומוסרפה תא אורקל ךיא תצק יתוא דמיל ןרואש איה תמאה
טוטיצה חוקל ןותיע הזיאמ בל םישלו ,םיטרסו םיעפומ לע
םיבר םירטמרפו ,הזרכה הבותכ לדוג הזיאב ,"למשחמ גונעת"
תצלאנ תמוסרפהש לככש אוה "עבצאה ללכ" רשאכ ,םיפסונ
םיויטלרפוס ,הרז תונותיעמ םיטוטיצ) םירזע רתויב שמתשהל
.רתוי בולע אוה טרסה ('וכו םיימצע

יפה" לש רואיתהש תורמל יכ ?הז לכ תא םכל תרפסמ ינא המלו
,המ עדוי ימ הזכ היה אל ומצע טרסה - יניעב ןח אצמ "ססקט
תויצאוטיסב הנהמ תויהל לוכי אוהש יל המדנ ,דבעידבש תורמל
.תומייוסמ

םמצע תא םיאצומו םיטלמנש םיריסא ינש לע רפסמ ססקט יפה
הרייעמ ןוורקב םיעסונש ,םיאומוה גוז ,םינמא דמצל םיזחתמ
יעפומ ,תוגצה תולעהל ימוקמה יוהה תווצל םיעייסמו הרייעל
,ססקט יפהל םיריסאה ינש תא ןמזמ םירקמ ףוריצ .רודיבו הריש
ןיוו ךכו ...םינמאה דמצל םיניתממ הרייעה ישנאש ןמזב קוידב
ןהל תושדחה תויתנמא תומישמ םע דדומתהל םיצלאנ יראהו
םתויה תדבוע םע ,(דוקיר יעטק לע תונטק תודלי םע דובעל)
םיננכתמ ,הרייעה ןמ םישנב םיבהאתמ םה דועב תאז לכו ,"גוז"
דחיב טלמנש םילא ריסא םע םיתמעתמו ,ימוקמה קנבה תא דודשל
...הרייעל אוה םג עיגמו םתיא

הקיחצמ הידמוק תויהל אלמה לאיצנטופה תא היה ססקט יפהל
תויצאוטיס רוציל ידכ רתוהו יד "תונבה יא" שיו תויה ,דחוימב
םירבג ינשש ןבומכו ,טרסה ךרוא לכל תוינוריאו תוימוק
רבד וניה "גוז" םהש םינפ דימעהל םיסנמש םילאוסקסורטה
אל .קיחצה דחוימב אל טרסה יתוא לבא ,רדבמ תויהל לוכיש
.דאמ וליפאו ,ונהנ אקוד דדועו ןרוא .המל תעדוי

,המאתהב Jeremy Northam ו Steve Zahn םה יראהו ןיוו
טרסה לש םישנה תאו ,William H .Macy םלגמ ףירשה תא
Illeana Douglas ו Ally Walker :תומלגמ

םיאתמ חור בצמב קר תכלל

2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואדדוע
33.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo HAPPY TEXAS website
To HAPPY TEXAS website