3/2001

סוטיט
דימ הז תא יתעדי אל .ליגר יתלבו חכשנ יתלב טרס וניה סוטיט לכהמ רתויש תבשוח ינא
תומרוג רמולכ) ,תובוהא ,תוקזח ןניה טרסהמ ילצא ורתונש תונומתה לבא היפצה ירחא
הלילעב ליגר אל טרסה .תולקב וקחמי אלש םשור תושועו (ןהב תרכזנ ינא רשאכ האנה יל
טרסב רבד לכ טעמכ .ולש דוביעב ליגר אל דאמו ,(ריפסקייש תאמ ינושאר הזחמ) ולש
םינקחשה ראש לשו -ירומה- ,גנאל הקי'סג ,סניקפוה ינותנא לש קחשמהו ,"קירבמ" וניה
תחקול טרסל שיבלהל החילצה (רומייט ילו'ג) תיאמבהש תוזחה .ליגרה רדגמ אצוי וניה
ןמאנ דוביע) רחא דוביעב תויהל לכי ריפסקייש לש הזחמהש הממ קוחר רתוי הברה ותוא
םע חלצומ אלה "הילויו ואימור"ב ומכ הפוקתל ןמאנ אל ןיטולחל דוביע וא רוקמל
תנפואמ וחקלנ וליאכ וארנש תוינרדומ תושובלתו הקיתעה אמור לש בוברעה .(וירפקיד
תופוקת) קוחר תוחפה רבעה ,הקיתע הפוקתה לש בוברעהו ,2001 תנש םינודעומה תניצס
.יטסילאירוס הארמו הליגר יתלב תוננער טרסל קינעמ ,הווההו ,(20-ה האמב תויטסישפ
יפלכ ילש השגרהה תא התניש ןהב רכזהל ילש האנההו ,טרסה ךותמ תונומתה לש תונימזה
טרס דוע אל" הרמא הילטש ומכ ,דאמ ירוקמ טרסב רבודמש שיגרהל יל המרגו ,טרסה
."ץנאטשב רצונש

,היפצה ביבסו היפצה ךלהמב state of mind לש ,תועדומ לש םידבר לש ןיינע הז ילוא
ןבומכ שי טרסל .טרסב םיפוצש ןמזב םייביטקא רתוי עדומה וא עדומ תתה םאה הלאשהו
תורושק ןניאש תורחא תובשחמלו ,תויפיצל ,היצאוטיסל םג לבא ,ךכ לע הרישי העפשה
דבורהשכ טרסב יתיפצש תבשוח ינא .היפצה ךלהמב הפוצ לכ לצא תוררועתמש טרסל
דבורה טרסה ירחאש םימיב לבא ,רתוי יטננימוד (יתיווח תוחפ ,יתרוקב רתוי) עדומה
יד טרסב הפ רבודמ יעמשת :הל רמאו תועדומה לא הנומת ירחא הנומת ףטפט עדומ אלה
"תנבה" אל םירחא םירבד םג ילואו ,םש השוע דליה המ תנבה שממ אלש ןוכנ זא ,הלחא
לע והשמ תדמלו ,תיאר אל ןיידעש םירבד תיאר תאז לכב ,תינהנ תאז לכב לבא ,עדומב
.רשב תודיטשפ תייפא לעו הפש הנומת עונלוק

תכלמשכ םיתוגב המחלמהמ חצנמ בשש יאמור איבצמ ,סוקינורדא סוטיט לע רפסמ טרסה
וילייחמ השימחו םירשע לש םתומ תא םוקנל ידכ .וידיב םייובש הינב תשולשו םיתוגה
אוה (הלמה לש יהבאה ןבומב םינב אלו םילייח השימחו םירשעב רבודמש החוטב יד ינא)
לש בלה יערוק םינונחתל רתענ אלו ,םיתוגה תכלמ לש הינב רוכב תא גרוהל איצומ
הירפמיאה שארב דומעל תוכזה לע רתוומ איבצמה ןכמ רחאל רשאכ .(םאה) הכלמה
םוקנל ידכ לכה השעת איה ,התוא ןנחש רסיקל תאשינ תיתוגה הכלמה רשאכו ,תיאמורה
ינב לכ .םימחר תרסח ,תעשורמ ,םדמ הבוקע הניה המקנהו .התלפשה תאו הנב חצר תא
ליחתהש סוטיטו ,תולובג ןיא תומילאל ,המקנ הדילומ המקנ ,םילבוס סוטיט לש ותחפשמ
עלקנ אוה ןהילא באכו רעצ לש תומוהתב עגתשמו ךלוה (תושיגר רסח ךא) לוגד איבצמכ
.(םש ותוא בבחל לקו ,לבוס אוהשכ יטפמיס רתוי הברה אוה לבא)

הניחתל רתוע וניאש סוטיט לש "הוואגה אטח" ?"תיגארטה תועט"ה םע רבדל ןתינ םאה
יל ןיאש תורמל) ,"סוטיט" הזחמה לש הרקמב לבא ,ילוא ?הנב ייח לע סחו הכלמה לש
,תומילא םשל תומילאב ,רשפ אלל לבסב רבודמ וליאכ הארנ (תוידגרטב הלודג הנבה
לכ יופיצה תא םידרגמשכו ,תויתוברתו תוישונא לש קד יופיצב הסוכמש תויתייחב
.רחא רבד םושל וא ,תומדה לש תועטל רשק ילב םרוזו םרוזו ,הצוחה םרוז filth ה
האנה קיפהל לוכיש ןימ ,םדאה ינב ,הזכ ערפומ ןימ ןימ םתס ונחנאש ףקתשמ טרסהמ
עורה וזה הניחבהמ .(חכ ,ףסכ) וב שמתשהל רשפאש והשמ ונל הנקמ הזש ילב םג ,ערמ
"תירשפא יתלב המישמ" ומכ םיטרסב עור רשאמ יסיסבו קזח רתוי הברה וניה סוטיטב
?הזמ םיקיפמ ונחנא המ זא ונ ,םישפיט םהו ףסכ םיצור םה .םיעינמ שי םיערל םש
תויכוכז ול תוסנכנש ןכסמה סיליוו סורב וא זורק םוט דעב ונחנא ...םיבוט ירה ונחנא
...תויהל םילוכי ונחנא המ רורב ךכ לכ אל הז סוטיטב לבא ...םיילגרה תופכל

:"שחנ גד"ה לש ריש ךותמ הרושב םואתפ יתרכזנ
."ריחמ הל ןיאש תומילא ןיא"

ןושאר עיגה עשוהי .הדובעל םירבח המכו המכ דוע םע יתעבקו הילט םע טרסל יתכלה
הלבס איהש רבד - "םירז" םישנא ינש דיל דבל הבשיו הרחא הנוליא ,דחיב ונבשי ןכלו
ידיל תבשוי התיה איה םאש תבשוח ינא) היפצל םישקה םיעטקב דחוימב ,טעמ אל ונממ
אל ויהו םייניעה תא ימצעל יתרתסהש םיעטקה לכב תימוק הגופה הרובע הווהמ יתייה
םג עלבנו תיאמצע עיגה רפועו ,הרושה לש ינשה הצקב םירבח םע בשי יעור ,(ולאכ טעמ
םייתעשה ךלהמב לכיהה תא דירחה דחא ןופאלפ לוצלצ .אלמ היה קטמניסה .להקב אוה
ותואב ולצלצ אל םינופאלפ 361 ש רמוא הז לכה ירחא ,ודות לודג גשה) טרסה לש יצחו
.(ןמז

רפוע ,הבהא הנוליא ,בבח עשוהי :םייטננלוויבמא ויה תושגרהו תועדה טרסה ירחא
,יתנבה שממ אל ...יתעדי שממ אל ינאו ,ןכ הילט (הינש היפצ רבכ) ןכ יעור ,שממ אל
רוזעל ידכ (תודוקנ לע תבשוי תצק .תאזכ ינא םימעפל) ...יל ועירפה םירבד ינימ לכ
תיווח תא וראתיש טרסה לע תורוש המכ בותכל םירבחהמ יתשקב תרוקבה תביתכב יל
.(תוצח תגצהב הז ירחא הליל טרסב הפצש יבצ ללוכ) םהלש הייפצה

יאדכש טרסב םידמול המ ?ולש רסמב בוט המ :הלאשל םירושק טרסה לש תונורסחה
(הייפצה תמרב) ףסונ ןורסח ?השק תומילא הברה ךכ לכ תוארל יאדכ םאה ?דומלל
דחוימב ,םיניינעמ קיפסמ אלו ,םיכשמתמ ,רתוי םיעגיימ םג םהש םיעטק שיש אוה
ךלהמ תא םילשהל ידכ ילואש תורמל ,ידמ ךורא תצק היה טרסה ירובע .טרסה עצמאב
ךכל טרפ .טרס לש המודמ ןמז קר אלו ,יתימא ןמז ךירצ תויומדה לכ לש תועגתשהה
,םתוא ןיבמ אל "עדומה"ש קר אל יתעד יפל לבא ,טרסב םירורב םניאש םירבד המכ שי
דבור םוששכ ,טרסה ךרואל דליה לש תוחכונה המגודל ,םתוא ןיבמ אל "עדומ אל"ה םג
.יניעב יתייעב רתוי רבכ הז טרסב אצמנ טנמלא המל ןיבמ אל תועדומה לש

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
יבצ רפועיעורהנוליאעשוהי הילט
3.514 3.543.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To TITUS Official WebSite
To TITUS Official WebSite

עשוהי
When commenting on a movie such as 'Titus Andronicus', one has to remember that the movie is an adaptation of a Shakespearian play written in Victorian times. I did a little checking, and the words from the movie (as I remember them), are taken directly from the original play (there were a few casting notes that were changed). On the skeleton of these words the producer did a wonderful job of fleshing out the backgrounds, and adding the "modern" props that the actors use in shaping their interpretation to those words. Using the SPQR (SENATUS POPULUSQUE ROMANUS in Latin) as a microphone, the 'Gothic' (a.k.a Germanic) Luger, and the wonderful use of beer cans (guess for yourselves) are a few of the many symbols that are used in the movie. I'm sure that I missed a lot of them, not having read the play beforehand (I'm in the process of fixing that), but I still enjoyed the movie a lot. This movie is definitely recommended for anyone who has ever enjoyed a Shakespearian play, or studied the 'Great Bard' at one point.
4 stars

יבצ
יריפסקיישה ןונגסה ךותל באשנ הפוצה ,תולגתסה לש תוקד המכ ירחא .דחוימ טרס
ךפוה הלחתהב רזומ תצק הארנש המש דע םיינרדומה ונייחמ םיטנמלאב ברועמה
יתוא קיזחהל חילצהש טרס .רוחש רומוה םע העווז תוארמ לש חלצומ בוליש .יעבטל
!בוט תויהל בייח ,עגיימ עובש לש ופוסב ,ישימח לילב 3:15 דע רע
3.5 stars

רפוע
Titus is the proof that a very good writer (William Shakespear) and a usually good actor (Anthony hopkins) dont make a good movie.
1 star

הרזח