12/98

ןמורט לש עפומה

TRUMAN .התיבשה תא ןרוא רובעו ירובע םייסש טרסה הזש רמול רשפא
,רזומ יד חור בצמב ונמצע תא ונאצמ םידומילה תנש ץורפ ינפל ברע
.תונתשהל ודמע םתוא ונרכהש יפכ םייחה :ךדכודמ ףא ילואו
תוארל וניצר ותוא טרסל ונכלה וניתושפנ תא דדועל ידכ ןכלו
שממ יל הארנ הלחהתבש רבד ,הנושאר הרושב ונבשי .בר ןמז הזמ
וא םוגרתה וא הז ,בורק םיבשוישכ ,םוגרת תארוק רותב יכ) בוצע
,עגרל אל וליפא הזל בל יתמש אל רבד לש ופוסב לבא ,(ראשה לכ
.טרסהמ הברה יתאנהל םרת וליפא הז ילוא
,םיבוט םיטרס קר םיאור תונושאר תורושב :יבצ רמאו)
.(דבוע הז וישכע דע

,ריעצ רבג ,(TRUE MAN) ןמ ורט לע אוה ןמורט לש עפומה
.תירלופופ היזיוולט תינכתל ,ותעידי ילבמ ,םירדושמו םימלוצמ וייח רשא
,םינקחשבו קחשמב וצק םיפוצה יכ ריבסמ ,הרדיסה רצוי ,ףוטסירק
:םלשומה הנעמה וניה םינומהה ינפב םיגצומ וייח יכ עדוי וניאש ןמורטו
.יח אוה קחשמ וניא אוה

LAURA LINNEY NOAH EMMERICH NATASCHA McELHONE'S Jim Carrey
LOCATION השעמל הניה רג אוה הב ריעה יכ .יח שממ אל אוה לבא
.תינכתב םיפתתשמה םיבצינ םניה ,הב םייחה םישנאהו ,לודג דחא םוליצ

The big Location
("הרעס"ה תניצס) טרסה ךותמ יתימא ןשייקול :הנומתב                  

,יהלשכ המיזמל ןברוק אוהש ןיבמ ןמורט ובש ךילהתה תא גיצמ השעמל טרסה
תורמלש הדבועה רואל דחוימב ,קתרמ וניה ךילהתה .הרייעה ןמ טלמהל הסנמו
םילגמ ונחנא ,(םצעב ,דחא לכ ומכ) ,וייח לע ןמורטמ רתוי םיעדוי ונחנאש
.וביבסמ שחרתמה לע תמאה תא ותיא דחי

Looking at / from the Moon הרימא םגו ,ינקירמאה םייחה חרוא לע תוציקע הברהו ,רומוה טרסב שי
רשאכ ,םישדח םיאישל שממ ולא םימיב העיגמש "תונציצמה" יבגל הקזח
םהיתויוליעפמו ,םישנא לש םהיתבמ םייח םירודיש טנרטניאב תוארל ןתינ
.רתויב תוימיטניאה

לוועה תא יתבאכו,ןמורט םע דאמ יתיהדזה :"תוניצרב" טרסה תא יתחקל ינא
רבודמ אל כ"הסב יכ ,השק תוחפ תצק טרסה תא תחקל רשפא .ול השענש םויאה
...(ימצעל ריכזהל הכירצ םימעפל ינאש רבד) תואיצמב
וניא אוהש השוחתה ,ןמורטל שיש תושוחתה ןה תואיצמב םייק ןכש המ לבא
אל םה םיפושניה"ש) ,ול המדנ היהש ומכ בוט ולש הביבסה תא ריכמו עדוי
ול םיבושחש םירבדה תאש ,םיפייוזמ םניה ויחב םיסחיהש ,("םיארנ םהש המ
...י'גיפל עוסיל הצור היה אוהש ,ולש הדובעה תא אנוש אוהש ,ריתסהל וילע תמאב
.םתיא תוהדזהל ןתינש םירבד ולא

,היונרפו הקינפ יפקתהב וקלש הקירמא לש תירבה תוצראב םישנא ויהש יתעמש
םישנא לצא רצווהל הלוכי וזכ השוחתש תבשוח ינא ?םימלצמ םתוא םג אמש
,תואיצמכ היזיולטב רדושמה תא םיהזמש ולאככ ,"וידדצ" ינשמ טרסה תא ווחש
."םייתימא" אלכ םהלש םהייח תא םיווחש ולאככו
.םידדצה ינש ןיב (םייק אל וא) םייקש רשקה ןיינעמ
תויתימאה תשוחת תא תלטונ ,היזיולטה ךרד םייחה תא תוארל תולגרתהה ילוא)
.("םייתימא"ה םייחהמ

.ןויער םע טרס ,שגרמ ףאו קיחצמ ,קתרמ טרס והז ,ךכ וא ךכ
ירק םי'ג אוה ןמורט לש דחוימב ,חלצומ קחשמה
.(תוששח םכל שי םא ,הרוטנו סייאל המוד אל שממ)

Christof
!תכלל

4 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo The TRUMAN Show website
To The TRUMAN Show website