9/98

םילפא תודוס


קצ קי'צ יתעד יפלש טרס וניה "TWILIGHT" - תילגנאב ,םילפא תודוס
,עובשמ רתוי ינפל ,ןרוא םע טרסה תא יתיאר .עיגהש םשכ ול םלעי
יד תררבתמש ,טרסה תלילע .טרסה תא רורבב רוכזל ילע השקמש רבד
גוז לצא ררוגתמה ,סומידב יטרפ שלבב תקסוע ,הקספהה ירחא הברה
ךרדו ,יהלשכ תרבגל הפטעמ ריבעהל ורבח ידי לע שקבתמ אוה .םירבח
ועצובש םיעשפ יבגל תמאה תריקחבו תוחיצר תרדסב ברועמ היהנ ךכ
,רבחה תשאב בהואמ שלבה ?ותשא ידי לע ?רבחה ידי לע .בר ןמז ינפל
,הלעב ןיבו הניב הבהאה ךא ,םיסחי םהניב םיחתפתמו ,"ןירתק"
ןי'ג ,ןמוינ לופ קחשמ שלבה תא .רתויב הקזח הניה ,ןטרסמ ססוגה
.םירבחה גוז םה ןודנרס ןזוסו ןמקה

SuzanJean Pole

,םהל תורכמתההו לוהוכלא תוירגיסל םיעגונה םירוכזאב סומע טרסה
.ןמזה לכ וב םישיגרמו ,יעבט הארנ אל טרסה ךותב אשונה ץוביש לבא
עקשוה וליאכ הארנו ,רומוה תפיט הזה טרסב ןיא הז לע תבשוח ינאשכ
,ער הז תואחסונו .החסונ יפל - "לפא שלב"ל טרסה תא ךופהל ץמאמ הברה
,הזמ תונהל ,החסונ םע םידבוע םהש תודוהל םינכומ םירצויה ,ןכ םא אלא
(שגרומו) בר ץמאמש ךכל לשמל ?החסונב תנווכתמ ינא המל .ונל םג תתלו
ךרד איה הרואת .םוליצהו הרואתה תרזעב ,לפאל טרסה תא ךופהלב עקשוה
יכ ,לפא היה םתס הזה טרסה לבא ,הריווא רוציל תימיטיגלו האלפנ
לפא היהיש זא עיקשהל רבכ םאו .םינפה לע שממ ויה םוליצהו הרואתה
וילע דבע יאמבה ךיא םישיגרמ עגר לכש רעוכמ לפא אל ןיעל הפיו
(...תיצמה תא תאצומ אל ןודנרס הבש הניצס דוע ףיסומ יאטירסתה דועב)

Pole and Suzan

.'וכו ,ףסכל הוואת ,ילכלכ דמעמ ומכ םיפסונ םיאשונ םילתשומ טרסל
ילב םואתפ םהל ולתשנ םהש הקומעה השוחתה לשב םילתשומ תרמוא ינא
(םיפי םילכ הברה תרבוש ןודנרסש הניצסב דחוימב) .טרסה ךרואל סוסיב
.ונממ דומלל םישקבתמ םיפוצה המו ,טרסה המ לע יל רורב אל השעמל
אוה יכ הארנו ,הבהא ול ןיא .בוט יח אל שלבהש אוה רורב ןכש המ
.ותשאלו רבחל שיש ומכ םיסחי ןיבמ וניא

ריבסהל ולכוי םג םה ילואו ,םהילא רבדי טרסהש םישנא שיש תויהל לוכי
,עגיימ טרס הזש תבשוח ינא ,הזב הנימאמ שממ אל ינא לבא ,ותוא יל
.ןיינעמ שממ אלו

! תכלל אל

ישארה ףדל הרזחב
back to the list
טרסה רתאל