11/98 םידפרעה
(יראווצ תא ךשונ התא יל חלס :וא)

,םידפרע לע םיטרסמ תושגרתהה תא יתנבה אל םעפ ףא
הארנ קסעה לכב והשמ .ןיינעה ךרוצל ,שממ םידפרעמ וא
,ןטשל םהלש רשקה ,יתדה רשקהה לכ ללגב ילוא ,דושח יל
,(ירובע תועמשמ הברה ול ןיאש למס) ,בלצהמ םהלש דחפה
רזש טנמלא דוע) ,הרובק תונורא ךותב ןוכשל םתייטנ
עגנ אל הזה םידפרעה קסע לכ רוציקב ,(ונלש תוברתל
,הפוריאל םיכייש םידפרע .ילש םייעמקה םידחפב
.םיבלצלו םיפשנל ,רפיצולל ,קנעה תוריטל
The Fearless Vampire Killers

"םידפרעה" םשב םידפרע טרסל ונכלה זא
(."יראווצ תא ךשונ התא יל חלס" :וא)
,הידורפ קפס הידמוק קפס אוה יקסנלופ ןמור לש וטרס
הינבליסנרטב ,שקבתמכ ,תשחרתמ הלילעה .ןח תלוטנ אל
הינבליסנרטל םיעיגמ ורזועו רזופמ רוספורפ .תגלשומה
.עגנה תא לסחלו ,םידפרעה אשונ תא רוקחל ידכ
יתנשה ףשנבו ,ונבבו ןורבב םישגופו ,הריטל םיעיגמ םה
.הרובחה לכ םע שגפמל םיכוז םה

Vampires Fun

ךחוגמה ורזוע דרפלא דיקפתב ומצע יקסנלופ קחשמ טרסב
,(IMDBו קטמניסה תרבוח תובידאב עדימה) רוספורפה לש
רחואמ םינש רשא) ותשא ,טייט ןורש תקחשמ ןכ ומכו
וניאש רבד ,םירבג תרובח י"ע ,תוילטורבב החצרנ רתוי
.(יגרט-ינוריא דמימ לוטנ

Roman Polanski and Sharon Tate Sharon Tate

,םידפרע יטרסל תמדוק הביח שי םא דחוימב ,דמחנ
...םיגונעו םיכר םיראווצל םתס וא ,םידפרעל


ישארה ףדל הרזחב
back to the list


The Fearless Vampire Killers Complete credited cast:
Jack MacGowran...... Professor Abronsius
Roman Polanski........ Alfred
Alfie Bass................. Shagail
Jessie Robins............ Rebecca
Sharon Tate............... Sarah
Ferdy Mayne............. Count Von Krolock
Iain Quarrier.............. Herbert
Terry Downes........... Koukol
Fiona Lewis.............. Maid
Ronald Lacey........... Village Idiot
Sydney Bromley...... Sleigh Driver
Andreas Malandrinos. Woodcutter
Otto Diamant........... Woodcutter
Matthew Walters..... Woodcutter