1/2002

ייקס הלינו

"ץירעהל" יתלחתהשכ .זורק םוטל תרווע טעמכה יתצרעה תא רערע ייקס הלינו
אוה ימ ,תונב תוחישב ,ריהצהל לכוא ינא םג ,ףוס ףוס :תרשואמ יתייה ,םוט תא
ינש ךרעב הכשמנ החמישה ,םלוא .יניעב רתויב "הווש"ה ידווילוהה ךיתחה
.ייקס הלינוב התבשוה ךא ("2 תירשפא יתלב המישמ"ו ,"הילונגמ") םיטרס
תפשו ,םינשה םע םיריעצ םייהנו םיכלוה אל םיידווילוה םיבכוכ םג ,תושעל המ
טרסב יל התארנ ,םימדוקה םיטרסב יניעב ןח האצמ ךכ לכש זורק לש ףוגה
ייקס הלינוב יכ ,םכחור לופית לא ,לבא .תוקוחש תצק תוריינמ לש ףסוא ומכ ,הז
קחשמב זאיד ןורמק תא ,תננערמ ןיידעש ,זורק הפולנפ תא םג תוארל וכזת
ןקחש ,יל ןוסיי'ג תאו ,(לילצב #-ה םע ןיידע לבא הייוהד טעמ םנמא) חבושמ
וניא םנמא ,יל (...ילש חא תא יל ריכזמ אוהש יתנבה עגרכו) ,דאמ ילע ביבחש
"םימסרופמ טעמכ"ב קחישו דומח אוה לבא ,זורק תא זורק ומכ ראטס הגמ
.'תימס ןיווק לש ויטרסב בכיכ םגו ,הקהלה לש רמזה תא

ךותבש םלועה ןיב ןיב רשקב םינדש םיטרסהמ דחא דוע וניה ייקס הלינו
םהבש םיחלצומ תוחפהמ דחאו ,אוהש תומכ םלועל ,ונלש ןוימדהו הבשחמה
יושע טרסה .(הבוט רתוי הברה הדובע םישוע "הלפא ריע"ו ,"סקירטמה")
הווהב םישחרתמש םיעטקמו ,רבעב ושחרתהש םיעטקמ בכרומה לזאפכ
עדוי וניא םיתיעל ,לבלובמה ,הפוצה .רוביגה לש תומולחמו ,רורב ירמגל אל
,סמייא דיוויד אוה טרסה רוביג .תואיצמ עטקב וא ,םולח עטקב הפוצ אוה םא
האצוה ויבאמ שרי דיוויד .תוגאד ירסח םייח יחש ,תעד לקו זילע ,ריעצ רוחב
לעבו רישע םדאל ותוא הכפה וז השוריו ,תילכלכ הירפמיא הניהש רואל
םייח יח דיווידש רמול ןתינו ,וילע תותמ תורוחב ,בוט הארנ דיוויד .העפשה
היפוס תא הביסמב שגופ אוה ,דחא םוי ...םהילע םימלוח קר םיברש
הנושארל) אוהו ,תמאב ותוא המיסקמש ,הריעצ תינמא ,(זורק הפולנפ)
ינאי'ג ילו'ג לש היניעמ תמלענ הניא וז תובהאתה .הב בהאתמ (?וייחב
.בייחמ אל יטנמור רשק להנמ אוה המע ,דיוויד לש הדידי ,(זאיד ןורמק)
...היפוסו דיוויד ירחא תבקועו ,ןובלעו האניקב תרעוב ינאי'ג ילו'ג

Tom Cruise as David Aames
Penelope Cruz as Sofia Serrano
Cameron Diaz as Julie Gianni
"ייקס הלינו" ךא ,ידמ רתוי וב יל םיארמש יתבשח רליירטה תא יתיארשכ
שלושמהמ קוחר רתוי הברה תכלוה טרסה תלילעו ,2 ילרוג רוזיח וניא
הנואת תעטוק היפוסו דיוויד ןיב ןמורה תא .ותליחתב רצונש יטנמורה
,ותחשוה וינפש הלגמ אוה וילא תרזוח ותרכהשכ .רבוע דיווידש השק
רגתסמ אוה .תוועמו ריעצ רבג אלא ,םיסקמו ריעצ רבג דוע וניא אוהשו
.דחא הליל קר היה התיא ,היפוסל עגעגתמו שייובמו רמרוממ ,ותיבב
,טרסה תליחתב יד תשחרתמש ,הלילעב וזה תינפתה תא תנייצמ ינא
דיוויד לש הארמב יונישה וב ןפואהמ תמהדנ ימצע תא יתאצמש םושמ
םדא תוארל השק .(םירחא םיפוצ לע םגש החינמ ינאו) ילע עיפשה
.התנתשה אל םדא ותוא לש תוישיאהש רוכזל השקו ,םינפ תוועמ

,"ךיניע תא חקפ" ארקנש םייק טרסל דוביע וניה ,ןייצל שי ,ייקס הלינו
טרסה םש ,החוורל תוחוקפ ויה רבכ ויניעש ,זורק םוט תחמשל ךא
.(?"ףנש ימש"ב ער המ) םגרות אל ךא ,הנוש ,"ייקס הלינו"ל הנוש
!היפוס תא םיטרסה ינשב תמלגמ זורק הפולנפש איה תניינעמ הדבוע
.תמלצ םגו תינדקר ,תיאמצע ךא הנידע ,תדחוימ הרוחב איה היפוס
טרסבש ךכ לע יתבשחו ,הלש דוחייה לשב הב בהאתמ דיוויד יתעדל
טרסב דועב ,הלש אטבמהו אצומה לשב םג תדחוימ היפוס יאקירמאה
אשונ דוע .תועמשמ לכ ,ןבומכ ,ךכל ןיא ,תידרפסה רבוד ידרפסה
ןמורה ליחתה יתמ אוה ,טרסה ךלהמב וילע תבשוח ימצע תא יתאצמש
םינקחש םאהו ?םיבהואמ רבכ םה וז הניצסב םאה ?זורקל זורק ןיב
הארנכ ?תובהאתמ ןהלש תויומדהש ללגב קר ינשב דחא םיבהאתמ
ינפב תנעוט ילו'ג טרסה תליחתב .הבהא םלגלב המצוע הברה שיש
קחשל םגש הארנכ ,"החטבה חיטבמ ףוגה םיבכוששכ" :דיוויד
םישלוגה דדמ ,הרקמ לכב ...הבהא חיטבהל ומכ תצק הז "הבהא"
תי-IMDB הדוקנב בוט רתוי "ךיניע תא חקפ" :עבק IMDB-ה לש
ךכב בשחתהב גשיה הזו ,(7.1 תמועל 8.1) "ייקס הלינו"מ המלש
ינימ לכ דועב המישרה דרומב רדרדתהל םינשי םיטרס לש םלרוגש
.תרמצה תא םישבוכ "םיטיהל"

טסאקה תורמלו ,םיניינעמ יד קסוע טרסה םהב םיאשונהש תורמל
ללכו ,"םרוז" אל ,עגיימ היה טרסה .טרסה תא יתבהא אל ,םישרמה
בוציעה תא בהא ןרוא .(וויק יאדו וירצויש ומכ) הבשחמ ררועמ אל
,טרסה ךלהמב םג ,יתעדל ךא ,לינוה ימש לש םייפויל בל םשו ,טרסב
"feel" תריציב קוחר רתוי הברה תכלל לכי טרסה ,דבעידב דחוימבו
שוחל םוקמב לבא ,ולוכ טרסה לע רוא ךפוש טרסה ףוס .ידוחיי
אלו שולת הארנ ףוסהו ,םומעשו רוכינ יתשח ,האילפ וא תוהדזה
השעש לוקספה תא הזו ,טרסב יתבהא דחא רבד .טרסל רושק
.Sigor ros תקהל לש ןורחאה םטילקתמ (!) הפהפיה רישב שומיש
יל השקש איה תמאה לבא ,"Stadalfar" :ומכ והשמ ארקנ רישה
המ תידנלסיאב םניה תומשהו ,קוחמ יצח קסידה לע םשה יכ תעדל
!לוקספה ךרועל דובכה לכ ,הרקמ לכב .םילימ תוהזל ילע השקמש
הפוצה תא תורגל רמייתמ טרסהש השגרה יל התיה יללכ ןפואב
םייח לומ םייחטש םייח ,םייטנמור םיסחי :םיבר םיאשונ לע בושחל
ךא ,דועו תואיצמ לומ היזטנפ ,ינוציחה הארמה תובישח ,םיקומע
ךלהש ימ לע דחוימב ,טקפמיא לכ רוציל חילצמ וניא טרסה ימעטל
הפוצה תא ריתומ טרסה הב השוחתה .תונורחאה םינשב םיטרסל
.תשממתמ אלש החטבהה לע רומרמ איה

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To VANILLA SKY Official WebSite
To VANILLA SKY Official WebSite