9/2001

יטויב סונו

Nathalie Baye as Angele
Mathilde Seigner as Samantha
Audrey Tautou as Marie
Samuel Le Bihan as Antoine
Bulle Ogier as Madame Nadine, la patronne
תישפנה יתואירב לע רומשל ידכ לבא ,תאז דיגא וב םויה עיגיש יתנמאה אל
לע ,ןשקא הברה םע ,קתרמ טרס היהי האראש אבה טרסהש דאמ יאדכ
ינש ירחא הרוקש המ הז ילוא .תיתפרצב ץויצ םוש ילב ,תילגנאה הפשה תרהט
דגנ רבד םוש יל ןיא .("יטויב סונו"ו "הליל יוקיש") םיירונימ םייתפרצ םיטרס
תומלוסה ןיב רתנספה לע הניגנה תא יתשטנש ךכ לע רעצהמ ץוח) ירונימ
ינאש ךיא .ותוכיאל הבורע וניא "ירונימ" טרס תויה לבא (םיירונימל םיירו'גמה
תועגושמ תופוקת ינימ לכמ ץוח ,ידמל םיירונימ םניה םמצע םייחה הז תא האור
,םיל'גנו'גב םילויט וא םייוניש ,תויובהאתה ,םירבד ןומה םהב םירוק םואתפש
,עונלוקל םיכלוהש תוביסה תחא וזו ?תושעל המ ,םיירונימ םה וניבור לש םייחה
אוצמל ,דהדהל ולכוי ונלש תושגרהש וב לכיה אוצמל ,רבעמ והשמ תוארל ידכ
קרפתהל ,תצק ףחסהל ,תצק םולחל ,םמע תוהדזהל לכונש הרוביג וא רוביג
םינוש םיגוסו ,םיטרס יגוס הברה שי .רדבתהלו תונמא תוארל םגו תישגר ןעטהלו
יתמייס ,םיבורקה םיישדוחל ,הרקמ לכב ינא ,תונוש תויצקנופ ונירובע םיאלממ
.םוילוול הקוקז ינא ,םיירונימה םיטרסה לש תויצקנופה םע

,היפצל םיענ טרס אוה השעמל ,ךכ לכ ער טרס וניא יטויב סונו תאז לכבו
.תבש םוי לש ירונימ םיירהצ רחא םע הפי הל הבלתשה ירונימ טרס ותויהו
הזיזמ חורה יכ) לצו רוא רתוי הברה שי וליאכ הארנש רמוא הז ליחתה ויתסה
עיגהל ונקפסהו ,היבחרמ רומ תא ףוסאל תחנב יל יתעסנ .(םהילעו םיצעה תא
יתמרת םג ינאו ויתסל ךפהש ץיק לש םינורחא רק הפק/הת תותשל רדמסל
,ימצעל יתבשח ,הזה ויתסה הפי .ריעה ילותחל הקדצ תפוקב תירונימ המורת
,ממהא...ןיע תיארמל קר לבא ירונימ ,תימינפ הרעס םג ובוחב ןמוט לבא ולש
קר אוה םמעשמ טרס וניא יטויב סונו יתרמאש ומכ זא ,ןכ ?יתרבד המ לע
המ םאה תוהתל ,םירבדב רהרהל ןמז שי היפצה ךלהמבש רמוא הז ,ירונימ
שיו ,טרסב םיקיחצמ םירבד שי .ךיאו ,ךלש םייחל רשקתמ תויומדל הרוקש
טלחהב לבא ,ךב עגונ שממ אלש הזכ ירונימ ןפואב לכהו ,םיבוצע םירבד
.םיעוגר םירוהרהל םוקמ ריאשמ

יפוי ןולסב תדבועש ,הדדוב תצקו ,תצקו 40 תב השא ,ל'זנא לע רפסמ טרסה
רבג ,ןאוטנא .הבהא ילב ,םירצק םיצוטס המצעל תאצומ םיברעבו ,זירפב
תניינועמ הניא איה הליחתבש תורמלו ,הירחא רזחל ליחתמו הב בהאתמ ריעצ
םידמול ונחנאש אוה טרסב הרוק רקיעבש המ .התונרקס תא תררועמ ותונשקע
ל'זנא לש רופיסל טרפ .ןיינעמ תצק ומצעשכל הזו התוא ןיבהלו ,התוא ריכהל
רבג ידי לע תרזוחמש תחא ,תופסונ םישנ יתש תודבוע יפויה ןולסב ,ןאוטנאו
תכרעמ םוש לבא םיבר םירזחמ הל שיש ,העוצקמב תוחא ,תרחאו ,רגובמ
הזש תורמלו .הבהאו רשק ירחא שופיחה ביבס בבוס טרסה .תיניצר םיסחי
םירופיסל רבעמ .(ירונימ קר) ילאנב וניא טרסה ףייעמו קוחש תצק עמשנ
,הכירע וא יומיב ,םוליצ תניחבמ ןיינעמ עונלוק גיצמ וניא טרסה טרסב שיש
לש ,ןוסאורקהו הפקה לש ,זירפ לש השוחתה תא םילבקמ אל םג יתבזכאלו
חירהל ךל םרוג אל טרסה ,תאז רמול ךיא .תפטלמה תויפרוחהו תויטנגלאה
זירפ ןימ תגצומ טרסב וליאכ הז .הפק םיתוש םהשכ וסרפסאה לש חירה תא
!זירפ - תאז לכב יכ לבח הזו ,'ב גוס

םיירונימה תא תבהוא אקוד איהשו ,התנהנ איהש יל הרפס רומ טרסה רחאל
טרסב םיקחשמש םינקחשהמ תונהלש ןבומכוו ,היניעב דומח היה ןאוטנא םגו
ירחא אל םגו ןאוטנא ירחא יבש יתכלה שממ אל ,התמועל ,ינא .היפצל ףיסומ
םוכיסל .בוט הקחש ןכ איהש תבשוח ינאש תורמל ,תסמונמה תיטוריונה ל'זנא
חור בצמו ,הבוח תוכומנ תויפיצשכ ,דמחנ דע ריבס טרס הזש תרמוא יתייה
...הצלמה רדגב קר וניה ירונימ

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4 רומ

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To VENUS BEAUTY WebSite
To VENUS BEAUTY WebSite