2/2001

תופי תודלי שמח

קינעהל חילצמש ,ינרמוי אל טרסב רבודמ."תופי תודלי שמח" תא יתבהא לכה ךסב
אקוודו .תומולחו שואיי יוכיד הבהא ,הווקת לע םגו ,תורגבתה לע השדח תיוז םיפוצל
חילצמ אוהש תבשוח ינא ,ןהב ןנובתמ ,תויומדה ןמ תיסחי קחורמ ראשנ טרסהש םושמ
םירחא םישנא ןיבהל םיסנמ ,םיננובתמ קר םייחב ונחנא םג לכה ירחא .הבשחמ ררועל
.וניניעל יולגש טעמה ךרד

תא הארש םגרתמה .סירתו ,יסקל ,ירמ ,ינוב ,היליסס ,תויחא שמח לע רפסמ טרסה
תודלי שמח" םשה תא טרסל קינעהו ןתוקיתמו ןתוריעצ ,ןייפוי ידי לע שבכנ ,טרסה
.(תוילותבה תויודבאתהה וא) תדבאתמ הלותבה :ירוקמה םשב קובדל םוקמב "תופי
תחקפמ ,ןתועינצ לע תרמושש ,םמא לש תינדפקהו החוקפה ןהניע תחת תויח תויחאה
תוחאה רשאכ .םנוצרכ םירוחב םע םירשק רושקל ןהמ תענומו ,ןהלש הרבחה ייח לע
לש השיגה תא תצק ךכרל הסנמ ,באהו ,תיבב םייוניש םילח דבאתהל הסנמ הריעצה
הרובח תבקוע תונבה ייח ירחא .םייחב "ףכ" רתויו ,שפוח רתוי תונבל רשפאלו ,ותשא
תוחאה לש תודבאתהה רופיסמ תעזעוזמו ,ןהמ תנרקוסמ,ןהב תבהואמש ,םינב לש
תא ביכרהל ,םייחה לש ישנה םעטהמ טעמ םועטלו ברקתהל םיסנמ םה .הריעצה
.הרקש המ הרק עודמ ,ירחא םינש םגו זא ,ןיבהלו ,לזאפה

םוקמל םיפוצה תא תחקל רומוה הברה תרזעב חילצמש ,ןידע טרס הזש תבשוח ינא
רובעש תבשוח ינא .תושגר וא תועמד טוחסל ילב ,ךכ לע ול עידוהל שממ ילב בוצע
רובעו .תוניצרב רמוא טרסהש הממ והשמ תחקל אלא ךרד ןיא טרסב הפוצש הרוה לכ
תדמלמ ,המינפ ונתוא חקול אלו 'ןנובתמ' טרסהש הדבועהש תבשוח ינא ,םיפוצה ללכ
םיבורק אל רשאכ םירחא םישנא לש םהייח לע טעמ קר ןיבהל םילוכי ונחנאש ונתוא
,והשמ תעדל ,והשמ שיגרהל רשפא ץמאמה תא םישוע םא ילוא קרו ,תמאב םהילא
םילבומ ונחנא :הפוצה תא לבלבל לוכי טרסה .תמאב אל ,ףוסה דע ןיבהל אל לבא
אל ,תוחאה לש תודבאתהה תובקעב הברה ונתשה אל תונבה לש ןהייחש ןימאהל
התוא יפל םילהנתמכ םיארנ ןהייחו ,הילע תוחישל םידע אל ונא ,תוכוב ןתוא םיאור
.הנוש הנומתה םינפבש ,תמאה הניא וזש ןיבמ ונתיאמ דחא לכ תעב הב לבא ,הרגיש
לע הבתכ םלצל ,החפשמה תא ןייארל היזיוולט יבתכ םיעיגמ ,םעפ אל ,טרסה ךרואל
תוסחייתהה תא שיגדמ טרסה ולא םיעוריא תרזעבש תבשוח ינא ,הדבאתהש תוחאה
לע םישל ,םישיגר אל תויהל םילוכי ונחנא המכ דע ,הלוכ הרבחה לש תינוציחה
.ץוחבמ לכתסהל ...תיתרבח "העפות" לש תרתוכ יטרפ יגארט ערואמ

הנהנ יעור ,תבשוח ינא המ יתעדי שממ אל (ינאו יעור ,הנוליא) טרסהמ ונאציש ירחא
ינא .ימתס טרס הז לכהמ רתויש הבשח הנוליא לבא ,ובש רומוההמ רקיעב ,טרסהמ
תבשוח ינא .היפצל יוארו ,ןיינעמ טרסב רבודמש תענכושמ ינא וישכע לבא ,יתעדי אל
.ךלא הלש אבה טרסל םג ינא ,דיתעב ונתוא עיתפהל חילצת דוע הלופוק היפוסש

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
יעורהנוליא
33
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To The VIRGIN SUICIDES Official WebSite

To The VIRGIN SUICIDES Official WebSite
To The VIRGIN SUICIDES Official WebSite