12/99

ןקלוו תמוצ


Oren
ובש ןרוא


Tomer
ןורש רמות


Dani
גטש ינד


Gili
ןשוש יליג


Yael רדה לעי


Sami
ירוה ימס
Oren Shabo as Micha Shelly
באפה לעו ,"יטנג ןפוצ" םשב קור תקהל לע רפסמ "ןקלוו תמוצ"
הרובחל שגפמ םוקמכו תורזח רדחכ שמשמש "ןקלוו תמוצ" ימוקמה
םישדח םיטילקת עומשל רשפא וב םוקמ םגו ,םיפסונ םירבחלו
רבוטקואב שחרתמ טרסה ...("חריה לש לפאה דצה" ומכ) ואצי קרש
בושח ןגרמא .םירופיכה םוי תמחלמ ץורפ ינפל םימי רפסמ ,1973
(ובש ןרוא) הכימ ,הנלוסל קר עיצמ אוה ךא הקהלה תא עומשל אב
הילע רפסמ וניא העצהל תונעהל התפתמש הכימ ...רמזחמב הזוח
ךרדה תצירפ ףס לע םהש ןימאהל םהל ןתונ תאז םוקמבו ,וירבחל
תורושקש תונוש תויוטבלתהב ןותנ םירבחהמ דחא לכ .הלודגה
הימדקאב דומלל םא טבלתמ (ןורש רמות) ינד :ולש תישיאה המשגהל
דורט ,החפשמ לעב ,(גטש ינד) לאגי ,הקהלה םע ךישמהל וא
רזחמ (ןשוש יליג) ילאו ,הקהלב תופתתשה לומ הסנרפה תולאשב
הצורש (רדה לעי) הילד תא ריכנ הקהלל ץוחמ .הריעצ הרוחב ירחא
ימס) זבלא ינב תא ,"הזה םלועב" בותכל ידכ ביבא לתל רובעל
סקייאל לבקתהל הסנמש ,הילד לש רבחו לגרודכ ןקחש (ירוה
,המילאל תכפוהש הבינגב תכבתסמ הרובחה עקרב ...תידנלוהה
ץורפל תדמועש םירופיכה םוי תמחלמו ,ןנוויכ תא תונשמ תובהא
.חתמה תא הריבגמ

Rabin, Dayan, Golda and Popie

הארנ תאז לכבו ינוניב היה םלואה ,ימענו ליג םע טרסל ונכלה
...אלמל חילצמ אל "ןח ברב תבש םוי" םג ילארשי טרס וליאכ
ידכ ואבש ,םירווע םיפוצ רפסמ ויה טרסבש בל ונמש תאז תמועל
םיאתמ טרס וניה "ןקלוו תמוצ" וזה הניחבהמ .טרסה תא "עומשל"
...הנזאהל דאמ

לוקספ םג טרסל שיו ,'70-ה תונש לש הקיסומ הברה םיעמוש טרסב
טרסה לכה ךסב .טרסה תא הוולמש "יטנג ןפוצ" הקהלה לש ירוקמ
ןיב הקימנידב קסוע אוהו תויה ןיינעמ אוה :תקפסמ היוח אוה
,תורבחו ימצע שומימ ןיב רפתה וקב תויוצמש תולאשב ,םירבח
טרסהש הדבועה תוכזבו ,הקיסומה תוכזב הנהמ אוהו ...הבהאבו
לש הריואה תא ריבעמו '70-ה תונש לש תענכשמ הנומת גיצמ ולוכ
.הפוקת התואב תוירקב םייחה

הז לבא ,ךכ לע דיעהל שממ הלוכי אל 1975-ב קר יתדלונש ינא
תונורכז יל שיו) ...ילש תודליה תונורכזל דאמ םיאתמ יל הארנ
.(םישנאו שובל ,הקיסוממ ,םילודגה יתויחאו יחאמ ידמל ריעצ ליגמ

Gili Shoshan as Eli Cahana

,םירוביג המכ ול שיש ללגב ילוא ,ףוסה דע קומע ךלוה וניא טרסה
קחשמה .החוטשכ תרייטצמ הניא וב תויומדה לש הנומתה לבא
םיעמוש םהבש םימרוצ םיעגר טרסב ןיאו ,דחוימ ןויצל יואר טרסב
רשפאו תויח ןה תויומדה ,ךפהל ,טירסתה תא "אירקמ" ןקחשה תא
הרישהמ ,רדה לעי לש קחשימהמ דחוימב יתנהנ .ןתיא תוהדזהל
...ובש ןרוא לש תופיה וינפמו ,גטש ינד לש

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואליגימוענ
443.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo 'ZOMET VULCAN' website
ןקלוו תמוצ טרסה רתאל